Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

07/10/2020

Cynnwys

Contents

Datganiad gan y Llywydd Statement by the Llywydd
1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 1. Questions to the Minister for Economy and Transport and North Wales
2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel y Gweinidog Pontio Ewropeaidd) 2. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his European Transition responsibilities)
3. Cwestiynau Amserol 3. Topical Questions
4. Datganiadau 90 eiliad 4. 90-second Statements
5. Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad—Adroddiad 01-20 5. Standards of Conduct Committee Report—Report 01-20
6. Cynnig i ddirprwyo awdurdod ar gyfer gwneud y trefniadau i recriwtio Comisiynydd Safonau newydd i'r Prif Weithredwr a'r Clerc 6. Motion to delegate authority to make the arrangements for recruiting a new Commissioner for Standards to the Chief Executive and Clerk
7. Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad—Tâl y Comisiynydd Safonau Dros Dro 7. Standards of Conduct Committee Report—The Acting Commissioner for Standards' Pay
8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd—'Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf' 8. Debate on the Committee for Electoral Reform Report—'Senedd reform: The next steps'
9. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau—'Amlygu'r materion: anghydraddoldeb a'r pandemig' 9. Debate on the Equality and Local Government and Communities Committee Report—'Into sharp relief: inequality and the pandemic'
10. Dadl Plaid Cymru: Yr heriau sy'n wynebu sectorau'r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth 10. Plaid Cymru Debate: The challenges facing the Arts, Culture and Heritage sectors
Cynnig Gweithdrefnol Procedural Motion
11. Cyfnod Pleidleisio 11. Voting Time

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw, ac mae'r rhain wedi'u nodi ar eich agenda chi. Dwi eisiau atgoffa Aelodau hefyd fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod hwn ac yr un mor berthnasol i Aelodau yn y Siambr ag ydyn nhw i'r Aelodau sy'n ymuno drwy gyswllt fideo.

Welcome to this Plenary meeting. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in a hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitute Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are set out on your agenda. I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting and apply equally to Members in the Chamber as to those joining virtually.

Before we begin today's proceedings, I wish to reflect on events that took place during yesterday's debate on the elimination of racial discrimination. Many of you have expressed to me your frustration and disappointment at the manner in which one Member's conduct disrupted proceedings and brought our Senedd into disrepute. Conduct of this nature by any Member is entirely unacceptable. I have written to the Member requesting that he withdraws his defamatory remarks and apologises to me personally for his actions. In the meantime, the Member will not be called to speak.

Cyn inni ddechrau trafodion heddiw, hoffwn gyfeirio at y digwyddiadau yn ystod y ddadl ddoe ar ddileu gwahaniaethu hiliol. Mae sawl un ohonoch wedi mynegi eich rhwystredigaeth a'ch siom ynglŷn â'r ffordd y gwnaeth ymddygiad un Aelod darfu ar y trafodion a dwyn anfri ar ein Senedd. Mae ymddygiad o'r fath gan unrhyw Aelod yn gwbl annerbyniol. Rwyf wedi ysgrifennu at yr Aelod gan ofyn iddo dynnu ei sylwadau difenwol yn ôl ac ymddiheuro i mi yn bersonol am ei weithredoedd. Yn y cyfamser, ni fydd yr Aelod yn cael ei alw i siarad.

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru
1. Questions to the Minister for Economy and Transport and North Wales

Cwestiynau felly nawr, fel yr eitem gyntaf, i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Alun Davies.

The first item is questions to the Minister for Economy, Transport and North Wales, and the first question is from Alun Davies.

Thank you very much, Presiding Officer. And I think you have the support of Members across the whole Chamber in what you've just said.

Diolch yn fawr iawn, Lywydd. A chredaf eich bod yn cael cefnogaeth yr Aelodau ar draws y Siambr gyfan i'r hyn rydych newydd ei ddweud.

Cysylltiadau Rheilffordd â Blaenau Gwent
Rail Links to Blaenau Gwent

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella cysylltiadau rheilffordd â Blaenau Gwent? OQ55641

1. What action is the Welsh Government taking to improve rail links to Blaenau Gwent? OQ55641

We continue to work with Transport for Wales and with Network Rail on the Ebbw Vale line frequency enhancement scheme, which would enable four trains per hour to be operated, and we're also working with Blaenau Gwent on plans to reopen the line to Abertillery.

Rydym yn parhau i weithio gyda Trafnidiaeth Cymru a Network Rail ar gynllun gwella amlder rheilffordd Glynebwy, a fyddai'n caniatáu i redeg pedwar trên yr awr, ac rydym hefyd yn gweithio gyda Blaenau Gwent ar gynlluniau i ailagor y rheilffordd i Abertyleri.

Minister, I'm almost speechless. I'm delighted that you referenced both the station in Abertillery and also four trains an hour. Those are exactly the objectives that we all want to see. You will know, perhaps better than I, how we've all been let down by the Westminster Government—successive UK Governments have refused to invest in the rail infrastructure in Wales. And I think we're all grateful that the Welsh Government has taken the view that the rail infrastructure's too important to be left to wither on Westminster's vine. Therefore, will you commit to continuing to invest in the infrastructure serving Blaenau Gwent, but also that the metro will continue to be a priority for a Welsh Government, and that the Welsh Government will continue to ensure that we have the public transport links that really mean that connectivity for stations serving Blaenau Gwent is something that we can look forward to seeing developed and continued investment in it into the future?

Weinidog, rwyf bron yn fud. Rwy’n falch iawn eich bod wedi cyfeirio at yr orsaf yn Abertyleri ac at bedwar trên yr awr hefyd. Dyna’r union amcanion y mae pob un ohonom yn dymuno’u gweld. Fe fyddwch yn gwybod, yn well na minnau efallai, sut y mae Llywodraeth San Steffan wedi gwneud tro gwael â phob un ohonom—mae un ar ôl y llall o Lywodraethau’r DU wedi gwrthod buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru. A chredaf fod pob un ohonom yn ddiolchgar fod Llywodraeth Cymru o'r farn fod y seilwaith rheilffyrdd yn rhy bwysig i gael ei adael i wywo ar gangen San Steffan. Felly, a wnewch chi ymrwymo i barhau i fuddsoddi yn y seilwaith sy'n gwasanaethu Blaenau Gwent, ond hefyd y bydd y metro’n parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, ac y bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i sicrhau bod gennym gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus sy'n golygu o ddifrif fod cysylltedd ar gyfer y gorsafoedd sy'n gwasanaethu Blaenau Gwent yn rhywbeth y gallwn edrych ymlaen at ei weld yn datblygu, a buddsoddiad parhaus ynddo yn y dyfodol?

Can I thank the Member for his supplementary question? He regularly makes a very powerful case for the devolution of responsibility for rail infrastructure and, with it, fair funding. And I've recently outlined how we found, through a conservative estimate, that, over the course of 28 years, from 2001 to 2029, spend on Welsh-related rail infrastructure is £2.4 billion below what it should have been—£2.4 billion. So, as part of the UK Government's desire to level up the UK, let's see them level up rail investment. I can guarantee to the Member that we will go on investing in those areas that we are responsible for, and we will also look to accelerate schemes where the UK Government needs to come to the table with cash. The metro is a major priority for this Government. And in spite of reduced passenger numbers during the course of this pandemic, we remain as committed as ever to promoting public transport and investing in infrastructure and services the length and breadth of Wales, and including in my friend and colleague's constituency.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn atodol? Mae'n dadlau achos cryf iawn yn rheolaidd dros ddatganoli cyfrifoldeb am y seilwaith rheilffyrdd, a chyllid teg i'w ganlyn. Ac yn ddiweddar, rwyf wedi amlinellu sut y darganfuom, drwy amcangyfrif ceidwadol, fod gwariant ar seilwaith rheilffyrdd yng nghyswllt Cymru, dros gyfnod o 28 mlynedd rhwng 2001 a 2029, £2.4 biliwn yn is na'r hyn y dylai fod wedi bod—£2.4 biliwn. Felly, fel rhan o ddyhead Llywodraeth y DU i godi lefelau'n gyfartal drwy'r DU, gadewch inni eu gweld yn codi lefelau'r buddsoddiad yn y rheilffyrdd. Gallaf roi sicrwydd i’r Aelod y byddwn yn parhau i fuddsoddi yn y meysydd rydym yn gyfrifol amdanynt, a byddwn hefyd yn ceisio cyflymu cynlluniau lle mae angen i Lywodraeth y DU roi arian parod ar y bwrdd. Mae'r metro’n flaenoriaeth bwysig i'r Llywodraeth hon. Ac er y gostyngiad yn nifer y teithwyr yn ystod y pandemig hwn, rydym yn parhau i fod mor ymrwymedig ag erioed i hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus a buddsoddi mewn seilwaith a gwasanaethau ledled Cymru, gan gynnwys yn etholaeth fy nghyfaill a chyd-Aelod.

13:35

Can you outline, Minister, the implications of Network Rail's decarbonisation strategy, which sets out how the rail industry aims to become net zero in terms of carbon emissions by 2050 on this rail service?

Weinidog, a wnewch chi amlinellu goblygiadau strategaeth ddatgarboneiddio Network Rail, sy'n nodi sut y mae'r diwydiant rheilffyrdd yn anelu at gyflawni sero-net o ran allyriadau carbon erbyn 2050 ar y gwasanaeth rheilffordd hwn?

Well, I should point out the fact that Network Rail is accountable to the UK Government; it is a UK Government body. But, for our part, when we secured the contract for the Wales and borders franchise, when we outlined our aspirations for the metro, we also detailed how we intend to deliver a raft of services across the metro area that would be zero carbon. Their power would come from forms of renewable energy. That's something that we're very proud of, as we seek to meet the targets for decarbonisation, and public transport in Wales is contributing to that effort. 

Wel, dylwn nodi’r ffaith bod Network Rail yn atebol i Lywodraeth y DU; mae’n un o gyrff Llywodraeth y DU. Ond o'n rhan ni, pan wnaethom sicrhau'r contract ar gyfer masnachfraint Cymru a'r gororau, pan amlinellwyd ein dyheadau ar gyfer y metro, gwnaethom fanylu hefyd ar sut y bwriadwn ddarparu llu o wasanaethau ar draws ardal y metro a fyddai'n ddi-garbon. Byddai eu pŵer yn dod o fathau o ynni adnewyddadwy. Mae hynny'n rhywbeth rydym yn falch iawn ohono, wrth inni geisio cyflawni’r targedau ar gyfer datgarboneiddio, ac mae trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn cyfrannu at yr ymdrech honno.

Minister, the reason given by rail operators for the lack of a train link from the Ebbw Vale line into Newport has been that train capacity was fully taken up by the service into Cardiff. Minister, given the fact that the use of public transport has fallen dramatically since the onset of the COVID pandemic, has any thought been given to open trial train journeys into Newport, in preparation for a full service? Notwithstanding that there are delays in the procurement of rolling stock, which we acknowledge are outside the hands of the Welsh Government, surely there is now sufficient spare capacity to make these trials possible.

Weinidog, y rheswm a roddwyd gan weithredwyr rheilffyrdd dros ddiffyg cyswllt trên o reilffordd Glynebwy i mewn i Gasnewydd yw bod capasiti’r trenau’n llawn oherwydd y gwasanaeth i mewn i Gaerdydd. Weinidog, o ystyried y ffaith bod y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus wedi gostwng yn sylweddol ers dechrau'r pandemig COVID, a roddwyd unrhyw ystyriaeth i dreialu trenau i Gasnewydd, i baratoi ar gyfer gwasanaeth llawn? Er yr oedi mewn perthynas â chaffael cerbydau, ac rydym yn cydnabod bod hynny y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, does bosibl nad oes digon o gapasiti dros ben bellach i ganiatáu i’r treialon hyn ddigwydd?

Well, unfortunately, service numbers are actually at a maximum. It's service capacity, the number of seats, or seat capacity, that is currently much reduced and, therefore, there is not the space available on those lines in order to trial as the Member suggests. But, I can assure the Member, again, the Welsh Government is doing all it can to deliver against the ambition of four trains per hour across not just the established metro area, but the wider area. But, in order to deliver that, as I keep saying, we need UK Government investment, and the UK Government can deliver that investment. We've seen, many times, mentions of the UK internal market Bill and how the UK Government would wish to spend money in Wales, but they wish to spend money in areas where they're not responsible. We want to see them spend far more money in Wales, and they can begin by spending on rail infrastructure. 

Wel, yn anffodus, mae nifer y gwasanaethau ar eu huchaf. Capasiti’r gwasanaethau, nifer y seddi, neu’r capasiti seddi, sydd wedi'i leihau'n sylweddol ar hyn o bryd, ac felly nid oes lle ar y rheilffyrdd hynny i dreialu fel yr awgryma’r Aelod. Ond gallaf roi sicrwydd i’r Aelod, unwaith eto, fod Llywodraeth Cymru’n gwneud popeth yn ei gallu i gyflawni yn erbyn yr uchelgais am bedwar trên yr awr, nid yn unig ar draws ardal sefydledig y metro, ond yr ardal ehangach. Ond er mwyn cyflawni hynny, fel rwy'n dweud o hyd, mae angen buddsoddiad gan Lywodraeth y DU, a gall Llywodraeth y DU ddarparu’r buddsoddiad hwnnw. Rydym wedi gweld llawer o sôn droeon am Fil marchnad fewnol y DU a sut y byddai Llywodraeth y DU yn dymuno gwario arian yng Nghymru, ond maent yn dymuno gwario arian mewn meysydd lle nad oes ganddynt gyfrifoldeb. Rydym am eu gweld yn gwario mwy o arian o lawer yng Nghymru, a gallant ddechrau drwy wario ar y seilwaith rheilffyrdd.

Mewnfuddsoddi yn Rhanbarth Gogledd Cymru
Inward Investment in the North Wales Region

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fewnfuddsoddi yn rhanbarth Gogledd Cymru dros dymor y Senedd hon? OQ55649

2. Will the Minister make a statement on inward investment in the North Wales region over this Senedd term? OQ55649

As the Member is aware, north Wales has a huge range of strengths that have proven to be attractive to overseas investors over this Senedd term, and we'll continue to use both economic and international levers to ensure those strengths are recognised globally.

Fel y gŵyr yr Aelod, mae gan ogledd Cymru ystod enfawr o gryfderau a chanddynt hanes o ddenu buddsoddwyr o dramor dros dymor y Senedd hon, a byddwn yn parhau i ddefnyddio ysgogiadau economaidd a rhyngwladol i sicrhau bod y cryfderau hynny'n cael eu cydnabod ledled y byd.

Thank you, Minister. I follow the fortunes of the UK manufacturing industry, and there are some fabulous announcements coming out about new factories and technological advancements. In recent months, I've only seen one announcement relating to north Wales, about the excellent Wrexham-based Village Bakery. What is your department doing to ensure Wales, and especially north Wales, gets its share of that inward investment spoil?

Diolch, Weinidog. Rwy'n dilyn hynt diwydiant gweithgynhyrchu'r DU, ac mae yna newyddion gwych i'w glywed am ffatrïoedd newydd a datblygiadau technolegol. Dros y misoedd diwethaf, dim ond un cyhoeddiad a welais am ogledd Cymru, am gwmni rhagorol Village Bakery yn Wrecsam. Beth y mae eich adran yn ei wneud i sicrhau bod Cymru, ac yn enwedig gogledd Cymru, yn cael ei chyfran o'r mewnfuddsoddiad hwnnw?

Well, the Member will also be aware of the astonishing work that's been taking place at the Advanced Manufacturing Research Centre Cymru, which we opened just last autumn. That centre was designed to deliver opportunities for businesses to collaborate. It was designed to capture the 'wing of tomorrow' for Airbus, it was designed to capture more research and innovation funding from the UK Government, but, during the course of the pandemic, it's also stepped up to the national effort, producing invaluable equipment for the national health service. 

Right across north Wales, we've seen investment levels at a very, very high rate in terms of foreign direct investment. We've seen around about a quarter of the recent inward investment projects secured in north Wales. In 2019-20, there were 15 investments from overseas, creating 348 jobs. I do apologise if the Member has missed any press releases regarding those 15 significant investments, but I can assure the Member that we are doing all we can to land as many opportunities for the region as possible. And that's shown by the employment figures. We have a higher rate of employment in north Wales than we have across Wales on average. And, right now, unemployment across Wales stands at 3.1 per cent, compared to 4.1 per cent across the UK. And that demonstrates the value of devolution and, in particular, the enormous efforts that the Welsh Government have displayed during the course of the pandemic, with the Wales-only economic resilience fund securing more than 100,000 jobs.

Wel, bydd yr Aelod hefyd yn ymwybodol o'r gwaith rhyfeddol a wnaed yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru, a agorwyd gennym yn yr hydref y llynedd. Cynlluniwyd y ganolfan honno i ddarparu cyfleoedd i fusnesau gydweithredu. Fe'i cynlluniwyd i sicrhau ‘adain yfory’ ar gyfer Airbus, fe’i cynlluniwyd i sicrhau mwy o gyllid ymchwil ac arloesi gan Lywodraeth y DU, ond yn ystod y pandemig, mae hefyd wedi cyfrannu at yr ymdrech genedlaethol, gan gynhyrchu offer gwerthfawr ar gyfer y gwasanaeth iechyd gwladol.

Ar draws gogledd Cymru, rydym wedi gweld lefelau buddsoddi uchel iawn ar ffurf buddsoddiad uniongyrchol o dramor. Rydym wedi gweld oddeutu chwarter y prosiectau mewnfuddsoddi diweddar yn digwydd yng ngogledd Cymru. Yn 2019-2020, cafwyd 15 buddsoddiad o dramor, gan greu 348 o swyddi. Rwy'n ymddiheuro os yw'r Aelod wedi methu unrhyw ddatganiadau i'r wasg ynghylch y 15 buddsoddiad sylweddol hynny, ond gallaf roi sicrwydd i’r Aelod ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl i'r rhanbarth. Ac mae hynny i’w weld yn y ffigurau cyflogaeth. Mae gennym gyfradd gyflogaeth uwch yng ngogledd Cymru nag sydd gennym ledled Cymru ar gyfartaledd. Ac ar hyn o bryd, mae diweithdra ledled Cymru yn 3.1 y cant, o gymharu â 4.1 y cant ledled y DU. Ac mae hynny'n dangos gwerth datganoli, ac yn arbennig, yr ymdrechion enfawr a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig, gyda’r gronfa cadernid economaidd i Gymru'n unig yn diogelu mwy na 100,000 o swyddi.

13:40

I would like to raise my concerns about inward investment in Conwy during this enforced economic lockdown by your Government. You must be aware that these actions are having a devastating impact on my constituents and businesses in Aberconwy: the tourism sector has only had two months to trade to see them through the winter; the queen of Welsh resorts now described as a ghost town; hoteliers and the retail sector bewildered and angry at the threat to their livelihoods by your Welsh Government. Now, no-one is denying that public safety is paramount, but your actions should be considered proportionate and fair. There is an overwhelming opinion, now—. In fact, it's over 1,000 on Facebook—they want to even start a campaign group about your actions. Now, you're bringing the tourism and retail sector to its knees. Yesterday, the First Minister had the audacity to suggest that we, as elected politicians, raising these valid concerns on behalf of our businesses, were suggesting residents should break the rules. I'm sure you would agree with me that was preposterous and it was grossly offensive.

Now, the local lockdown business fund—. A week tomorrow it is since this lockdown was announced—people sent home from hotels, bookings cancelled. The lockdown fund, when I've looked into it, is pennies compared to what's needed to see these people not lose their livelihoods. So, what assurances can you provide this Senedd, today, Minister, with, that you will put in place a fair and proportionate response in terms of funding these hard-pressed businesses so that we do actually have them able to open again next spring? But also—

Hoffwn leisio fy mhryderon ynghylch mewnfuddsoddi yng Nghonwy yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau economaidd gorfodol gan eich Llywodraeth. Mae’n rhaid eich bod yn ymwybodol fod y camau hyn yn cael effaith ddinistriol ar fy etholwyr a busnesau yn Aberconwy: deufis yn unig o fasnachu y mae’r sector twristiaeth wedi’i gael i oroesi drwy'r gaeaf; mae brenhines cyrchfannau Cymru bellach yn cael ei galw’n dref ysbrydion; mae perchnogion gwestai a'r sector manwerthu yn ddryslyd ac yn ddig yn sgil bygythiad eich Llywodraeth i’w bywoliaeth. Nawr, nid oes unrhyw un yn gwadu bod diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig, ond dylai eich gweithredoedd gael eu hystyried yn gymesur ac yn deg. Mae barn gyffredin, bellach—. Mewn gwirionedd, mae dros 1,000 ar Facebook—maent am ddechrau grŵp ymgyrchu mewn perthynas â’ch gweithredoedd. Nawr, rydych yn llorio'r sector twristiaeth a manwerthu. Ddoe, roedd y Prif Weinidog yn ddigon hy i awgrymu ein bod ni, fel gwleidyddion etholedig, sy’n lleisio'r pryderon dilys hyn ar ran ein busnesau, yn awgrymu y dylai trigolion dorri'r rheolau. Rwy'n siŵr y byddech yn cytuno fod hynny’n hurt ac yn hynod o sarhaus.

Nawr, y gronfa ar gyfer busnesau o dan gyfyngiadau lleol—. Yfory, bydd wythnos wedi bod ers cyhoeddi'r cyfyngiadau hyn—anfon pobl adref o westai, canslo archebion. Yn ôl yr hyn a welais, ceiniogau yw'r gronfa cyfyngiadau symud o gymharu â'r hyn sydd ei angen i sicrhau nad yw’r bobl hyn yn colli eu bywoliaeth. Felly, pa sicrwydd y gallwch ei roi i'r Senedd hon heddiw, Weinidog, y byddwch yn rhoi ymateb teg a chymesur ar waith i ariannu'r busnesau hyn sydd dan bwysau, fel y gallant agor eto y gwanwyn nesaf? Ond hefyd—

No, you'll need to bring your questions to a close now.   

Na, mae angen i chi ddod â'ch cwestiynau i ben yn awr.

Will you be pressing the Minister for Health and Social Services and, indeed, the First Minister to look at the figures again and bring this lockdown to an end ASAP? Thank you.

A fyddwch yn rhoi pwysau ar y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r Prif Weinidog yn wir, i edrych ar y ffigurau eto a dod â'r cyfyngiadau hyn i ben cyn gynted â phosibl? Diolch.

Well, first, a number of points in observation on what Janet Finch-Saunders has just said in the Senedd Chamber: we're putting lives first, we are prioritising human life and we make no apologies for that; the First Minister was right in what he said yesterday; and, thirdly, the incident management team that met last week, to decide on restrictions in north Wales were unanimous. This was a decision not taken—[Interruption.]

Wel, yn gyntaf, nifer o bwyntiau a sylwadau ar yr hyn y mae Janet Finch-Saunders newydd ei ddweud yn Siambr y Senedd: rydym yn rhoi bywydau yn gyntaf, rydym yn blaenoriaethu bywydau pobl, ac nid ydym yn ymddiheuro am hynny; roedd y Prif Weinidog yn iawn yn yr hyn a ddywedodd ddoe; ac yn drydydd, roedd y tîm rheoli achos lluosog a gyfarfu yr wythnos diwethaf i benderfynu ar gyfyngiadau yng ngogledd Cymru yn unfrydol. Roedd hwn yn benderfyniad na wnaed—[Torri ar draws.]

Allow the Minister to respond, please. If you carry on, and we'll have some—. No point of order. Allow the Minister to respond. Carry on, Ken Skates. 

Gadewch i'r Gweinidog ymateb, os gwelwch yn dda. Os ewch yn eich blaen, a bydd gennym—. Dim pwynt o drefn. Gadewch i'r Gweinidog ymateb. Parhewch, Ken Skates.

Diolch, Llywydd. I was just saying about the IMT that met last week: a range of stakeholders—local authority leaders, the police, health chiefs—all in agreement that action had to be taken. The reason being that the later you act, the longer restrictions are often in place. Just look at what's happening in Paris right now, just look at what's happening elsewhere, when you fail to intervene early, and look at what's happening in many parts of Wales where we did take action early—the figures are dropping.

Now, I have another number of points I'd just briefly like to make. The Member says that the local lockdown fund amounts to pennies. Well, maybe she could explain what she thinks about the English support, because that is far less generous than what we are offering in Wales. In England, you will only be able to get support if you close your business down; that's not the case in Wales. I'd also invite the Member to look at how many businesses in her own constituency have benefited from the most comprehensive and generous package of support anywhere in the United Kingdom. If we just take Conwy, as a county area, we know that a total of 461 microbusinesses and small and medium-sized enterprises secured funding through the economic resilience fund. That wouldn't have been available to those 461 businesses if they'd been established in England. And, in addition, 83 start-up grants were awarded for start-ups in Conwy. Again, funding that wouldn't have been available to them if they were in England. And, thirdly, in Aberconwy, in the Member's own constituency, the Development Bank of Wales's COVID-19 loans scheme has provided more than £3 million to 68 businesses. Again, support that wouldn't have been available if they had been in England.

We are doing all we can—far more than the UK Government is doing exclusively in England—to provide those bridges for businesses and working people to get through to the point where we have a vaccine or where we adequately suppress the virus numbers. 

Diolch, Lywydd. Roeddwn yn sôn am y tîm rheoli achos lluosog a gyfarfu yr wythnos diwethaf: ystod o randdeiliaid—arweinwyr awdurdodau lleol, yr heddlu, penaethiaid iechyd—pob un yn cytuno bod yn rhaid rhoi camau ar waith. Y rheswm oedd, yn aml, po hwyraf y byddwch yn gweithredu, hiraf yn y byd y bydd cyfyngiadau ar waith. Edrychwch ar yr hyn sy'n digwydd ym Mharis ar hyn o bryd, edrychwch ar yr hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill, pan fyddwch yn methu ymyrryd yn gynnar, ac edrychwch ar yr hyn sy'n digwydd mewn sawl rhan o Gymru lle gwnaethom weithredu’n gynnar—mae'r ffigurau'n gostwng.

Nawr, mae gennyf nifer o bwyntiau eraill yr hoffwn eu gwneud. Dywed yr Aelod mai ceiniogau sydd gan y gronfa cyfyngiadau lleol i'w rhoi. Wel, efallai y gallai egluro beth yw ei barn am y cymorth yn Lloegr, gan fod hwnnw’n llai hael o bell ffordd na'r hyn a gynigiwn yng Nghymru. Yn Lloegr, ni allwch gael cymorth oni bai eich bod yn cau eich busnes; nid yw hynny'n wir yng Nghymru. Carwn wahodd yr Aelod hefyd i edrych ar faint o fusnesau yn ei hetholaeth ei hun sydd wedi elwa o'r pecyn cymorth mwyaf cynhwysfawr a hael yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig. Os edrychwn ar Gonwy, fel ardal sirol, gwyddom fod cyfanswm o 461 o ficrofusnesau a busnesau bach a chanolig eu maint wedi cael cyllid drwy'r gronfa cadernid economaidd. Ni fyddai hynny wedi bod ar gael i'r 461 busnes pe baent wedi'u sefydlu yn Lloegr. Ac yn ychwanegol at hynny, dyfarnwyd 83 o grantiau dechrau busnes i fusnesau newydd yng Nghonwy. Unwaith eto, cyllid na fyddai wedi bod ar gael iddynt pe baent wedi'u lleoli yn Lloegr. Ac yn drydydd, yn Aberconwy, yn etholaeth yr Aelod ei hun, mae cynllun benthyciadau COVID-19 Banc Datblygu Cymru wedi darparu mwy na £3 miliwn i 68 o fusnesau. Unwaith eto, cefnogaeth na fyddai wedi bod ar gael pe baent wedi bod yn Lloegr.

Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu—mwy o lawer nag y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud yn Lloegr yn unig—i ddarparu'r pontydd hynny i fusnesau a phobl sy'n gweithio fel y gallant gyrraedd y pwynt lle mae gennym frechlyn neu lle rydym yn rheoli'r feirws yn ddigonol.

Minister, you'll be well aware that the workforce in Alyn and Deeside is the most highly skilled in the United Kingdom. I've worked alongside them as an engineer and I've seen this first hand. Those making investment decisions should be aware of this fact too, and we should be shouting from the rooftops. So, I was very pleased to hear you earlier mention the Advanced Manufacturing Research Centre Cymru. Minister, can you provide an update on the important projects such as the logistics hub at Tata Steel in Shotton and also the Northern Gateway?

Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol iawn mai'r gweithlu yn Alun a Glannau Dyfrdwy yw'r mwyaf medrus yn y Deyrnas Unedig. Rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â hwy fel peiriannydd ac wedi gweld hyn â’m llygaid fy hun. Dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi fod yn ymwybodol o'r ffaith hon hefyd, a dylem ei hyrwyddo’n frwd. Felly, roeddwn yn falch iawn o'ch clywed yn sôn yn gynharach am Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru. Weinidog, a allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau pwysig fel y ganolfan logisteg yn Tata Steel yn Shotton, a Phorth y Gogledd hefyd?

13:45

Can I thank Jack Sargeant and say that his question is actually very timely, because I've just come out of a virtual meeting with the local area board, who oversee the AMRC and economic development opportunities across Deeside industrial park and the enterprise zone? I was pleased to receive a comprehensive briefing from Bill Duckworth, the excellent site manager at Tata in Shotton, and also from Andy Silcox, who brilliantly runs the AMRC at Broughton. And I learned today that there is not only potential for Tata Shotton to host a Heathrow logistics hub, but also a logistics hub for floating offshore wind industries and possibly for off-site modular housing—incredibly exciting programmes.

Also, we know that the Northern Gateway is one of the most attractive development sites in north Wales at the moment. I'm optimistic about being able to say something positive in the near future concerning job creation, and what we're doing there complements what we're investing in across north Wales. And I recently announced—Members will be aware—the establishment of a development company for Trawsfynydd to look at all opportunities for that part of north Wales as well. 

We are investing across the region, creating jobs in record numbers, and we have a pandemic to overcome, but we are confident that, by working as a partner to local authorities, we have the strongest team in north Wales to overcome this challenge.

A gaf fi ddiolch i Jack Sargeant a dweud bod ei gwestiwn yn amserol iawn, gan fy mod newydd fod mewn cyfarfod rhithwir gyda’r bwrdd ardal leol, sy'n goruchwylio'r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch a chyfleoedd datblygu economaidd ar draws parc diwydiannol Glannau Dyfrdwy a'r ardal fenter? Roeddwn yn falch o dderbyn sesiwn friffio gynhwysfawr gan Bill Duckworth, y rheolwr safle rhagorol yn Tata yn Shotton, a hefyd gan Andy Silcox, sy'n gwneud y gwaith gwych o redeg y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ym Mrychdyn. A dysgais heddiw nid yn unig fod gan Tata Shotton botensial i fod yn gartref i ganolfan logisteg Heathrow, ond hefyd i ganolfan logisteg ar gyfer diwydiannau gwynt arnofiol ar y môr, ac o bosibl, ar gyfer tai modiwlar oddi ar y safle—rhaglenni anhygoel o gyffrous.

Hefyd, gwyddom fod Porth y Gogledd yn un o'r safleoedd datblygu mwyaf deniadol yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd. Rwy'n optimistaidd ynglŷn â gallu dweud rhywbeth cadarnhaol yn y dyfodol agos ynglŷn â chreu swyddi, ac mae'r hyn a wnawn yno yn ategu'r hyn rydym yn buddsoddi ynddo ar draws gogledd Cymru. A chyhoeddais yn ddiweddar—bydd yr Aelodau’n gwybod—y bydd cwmni datblygu'n cael ei sefydlu ar gyfer Trawsfynydd i edrych ar yr holl gyfleoedd ar gyfer y rhan honno o ogledd Cymru hefyd.

Rydym yn buddsoddi ar draws y rhanbarth, yn creu’r nifer uchaf erioed o swyddi, ac mae gennym bandemig i'w oresgyn, ond rydym yn hyderus, drwy weithio fel partner i awdurdodau lleol, fod gennym y tîm cryfaf yng ngogledd Cymru i oresgyn yr her hon.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Russell George.

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Russell George.

Diolch, Llywydd. Minister, do businesses that have received funding from the Welsh Government during the pandemic need to become unionised?

Diolch, Lywydd. Weinidog, a oes angen i fusnesau sydd wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig ddod yn undebol?

I'm sorry, Llywydd, I can't hear—I can't hear Russell George.

Mae'n ddrwg gennyf, Lywydd, ni allaf glywed—ni allaf glywed Russell George.

Okay. The question will be repeated. I'm not sure what the problem was there. Repeat the question.

Iawn. Bydd y cwestiwn yn cael ei ailadrodd. Nid wyf yn siŵr beth oedd y broblem yno. Ailadroddwch y cwestiwn.

Can I just check, Llywydd—can I be heard now?

A gaf fi ofyn, Lywydd—a ydych yn fy nghlywed nawr?

Thank you, Llywydd. My question was, Minister: do businesses that have received funding from the Welsh Government during the pandemic need to become unionised?

Diolch yn fawr, Lywydd. Fy nghwestiwn oedd, Weinidog: a oes angen i fusnesau sydd wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig ddod yn undebol?

Well, I'm very pleased with that answer, Minister—that businesses don't need to be unionised in order to receive Welsh Government support. I raise the question because of a recent letter that had been sent to businesses in receipt of funding from the economic resilience fund. Now, as I read this letter myself, there does seem to be an element of strong-arming businesses into becoming unionised.

Now, there's clearly frustration from businesses—. As it happens, Minister, I understand the requirement from Government to attach requirements for fair working for employees in connection with receiving Government funding, but the fact is that there are thousands of businesses up and down Wales that have employees who do not see the benefits of being a member of a union, and the businesses they work for work with the fair and correct working that we would all expect. I wonder if you would reflect on that feedback that's been received as a result of that letter going out. 

I turn to another question, Minister: during the new restrictions that have come into force in north Wales, there is clearly a concern for businesses in that area, which fear that local lockdowns will lead to job losses in the tourism and hospitality sector in particular. Now, I welcome the additional funding that you announced last week to support the tourism and hospitality sector, but it is concerning that only half of the economic resilience fund from the last phase had actually been distributed. How are you going to ensure, Minister, that the money is distributed more quickly in the future to ensure that businesses that are, sadly, on the brink of collapse are protected as quickly as possible?

Wel, rwy'n hapus iawn gyda'r ateb hwnnw, Weinidog—nad oes angen i fusnesau ddod yn undebol er mwyn derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru. Gofynnaf y cwestiwn oherwydd llythyr diweddar a anfonwyd at fusnesau sy’n derbyn cyllid o'r gronfa cadernid economaidd. Nawr, wrth i mi ddarllen y llythyr hwn fy hun, ymddengys bod ynddo elfen o geisio gorfodi busnesau i ddod yn undebol.

Nawr, mae'n amlwg fod busnesau’n teimlo’n rhwystredig—. Fel y mae'n digwydd, Weinidog, rwy'n deall y gofyniad gan y Llywodraeth i atodi gofynion ar gyfer gweithio teg i weithwyr yng nghyswllt derbyn cyllid gan y Llywodraeth, ond y gwir amdani yw bod gan filoedd o fusnesau ledled Cymru weithwyr nad ydynt yn gweld gwerth bod yn aelod o undeb, ac mae’r busnesau y maent yn gweithio iddynt yn gweithio yn ôl y safonau gwaith teg a chywir y byddai pob un ohonom yn ei ddisgwyl. Tybed a allwch sôn am yr adborth a gafwyd o ganlyniad i anfon y llythyr hwnnw?

Trof at gwestiwn arall, Weinidog: yn ystod y cyfyngiadau newydd sydd ar waith yng ngogledd Cymru, mae'n amlwg fod busnesau’n pryderu yn yr ardal honno, ac maent yn ofni y bydd cyfyngiadau lleol yn arwain at golli swyddi yn y sector twristiaeth a lletygarwch yn arbennig. Nawr, rwy'n croesawu'r cyllid ychwanegol a gyhoeddwyd gennych yr wythnos diwethaf i gefnogi’r sector twristiaeth a lletygarwch, ond mae’n peri pryder mai dim ond hanner y gronfa cadernid economaidd o’r cyfnod diwethaf a ddosbarthwyd. Weinidog, sut y sicrhewch fod yr arian yn cael ei ddosbarthu'n gyflymach yn y dyfodol i wneud yn siŵr fod busnesau sydd, yn anffodus, ar fin mynd i’r wal yn cael eu gwarchod cyn gynted â phosibl?

Can I thank the Member for his questions? First of all, on the point regarding the letter that we sent out, I make no apology whatsoever for my commitment to working with employers and trade unions to change people's working lives for the better. Nobody is trying to coerce any individual or any business, but we are promoting a 'something for something' relationship between the public and people and businesses who receive taxpayers' money in the form of grants or loans that are favourable. And it's about making sure that we move to a point where we collaborate more, we don't just co-exist as Government and businesses, where we work together on employment opportunities. And I really must say that the role of the unions in promoting better health—and particularly better mental health—in the workplace is vitally important. We know just how much of an impact poor mental health—poor health in general, poor well-being—has on productivity rates. Trade unions help businesses overcome those problems, and I just look to Airbus as a perfect example of how, when you have strong union partnership with management, you can achieve great things. For decades, they have had there strong union partnership between management and the unions, primarily Unite, and, as a consequence of that, they have fought as one for new projects—new wings, new research and innovation, more investment centrally from Toulouse. So, I'd encourage the Member to move on from a 1980s, jaundiced view of trade unions and recognise that social partnership has enormous value in the twenty-first century.

Now, in terms of tourism and hospitality businesses, what would be cataclysmic for tourism and hospitality is failure to get coronavirus under control. And that's why we have taken action early to bring down those numbers swifter, so that the restrictions, hopefully, can be eased or removed quicker. And in terms of getting business support out of the drawer fast, I think our local authorities did a remarkable job in administering the grants for tens of thousands of businesses across Wales, putting many councils across the border, actually, to shame in terms of the speed in which they were able to administer them.

And I must remind Members again that what we are offering through the economic resilience fund is the most generous and comprehensive package of support anywhere in the United Kingdom—so far, it's secured more than 100,000 jobs; it has helped more than 13,000 businesses—which, if they were based in England, they would not have benefited from.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau? Yn gyntaf oll, ar y pwynt ynglŷn â'r llythyr a anfonwyd gennym, nid wyf yn ymddiheuro o gwbl am fy ymrwymiad i weithio gyda chyflogwyr ac undebau llafur i newid bywydau gwaith pobl er gwell. Nid oes unrhyw un yn ceisio gorfodi unrhyw unigolyn nac unrhyw fusnes, ond rydym yn hyrwyddo perthynas 'rhywbeth am rywbeth' rhwng y cyhoedd a phobl a busnesau sy'n derbyn arian trethdalwyr ar ffurf grantiau neu fenthyciadau ffafriol. Ac mae a wnelo â sicrhau ein bod yn cyrraedd sefyllfa lle rydym yn cydweithredu mwy, nid cydfodoli'n unig fel Llywodraeth a busnesau, lle rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar gyfleoedd cyflogaeth. Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod rôl yr undebau wrth hyrwyddo gwell iechyd yn y gweithle—ac iechyd meddwl gwell yn arbennig—yn hanfodol bwysig. Rydym yn ymwybodol o faint o effaith y mae iechyd meddwl gwael—iechyd gwael yn gyffredinol, lles gwael—yn ei chael ar gyfraddau cynhyrchiant. Mae undebau llafur yn helpu busnesau i oresgyn y problemau hynny, ac edrychaf ar Airbus fel enghraifft berffaith o sut y gallwch gyflawni pethau gwych pan fydd gennych bartneriaeth undebol gref â’r rheolwyr. Ers degawdau, mae partneriaeth undebol gref yno rhwng y rheolwyr a'r undebau, undeb Unite yn bennaf, ac o ganlyniad i hynny, maent wedi ymladd fel un dros brosiectau newydd—adenydd newydd, ymchwil ac arloesi newydd, mwy o fuddsoddiad canolog o Toulouse. Felly, byddwn yn annog yr Aelod i anghofio ei ymagwedd chwerw o'r 1980au tuag at undebau llafur a chydnabod bod gwerth enfawr i bartneriaeth gymdeithasol yn yr unfed ganrif ar hugain.

Nawr, yr hyn a fyddai'n drychineb i fusnesau twristiaeth a lletygarwch fyddai methiant i gadw’r coronafeirws dan reolaeth. A dyna pam ein bod wedi cymryd camau’n gynnar i ostwng y niferoedd yn gyflymach yn y gobaith fod modd llacio neu ddileu’r cyfyngiadau yn gynt. Ac o ran darparu cymorth i fusnesau’n gyflym, credaf fod ein hawdurdodau lleol wedi gwneud gwaith rhyfeddol yn gweinyddu'r grantiau ar gyfer degau o filoedd o fusnesau ledled Cymru, gan godi cywilydd ar lawer o gynghorau dros y ffin o ran pa mor gyflym y gwnaethant eu gweinyddu.

Ac mae'n rhaid imi atgoffa'r Aelodau unwaith eto mai'r hyn rydym yn ei gynnig drwy'r gronfa cadernid economaidd yw'r pecyn cymorth mwyaf hael a chynhwysfawr yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig—hyd yn hyn, mae wedi diogelu mwy na 100,000 o swyddi; mae wedi rhoi cymorth i fwy na 13,000 o fusnesau—na fyddent wedi elwa ohono pe baent wedi'u lleoli yn Lloegr.

13:50

Minister, I agree with the many benefits that you point out that being member of a union can achieve, but the fact is that employers and employees can also work together without being members of a union, which is the point I was making and which was the concern that was being pointed out by those that were frustrated by the letter.

Finally, Minister, looking ahead at your long-term ambition to see around 30 per cent of Welsh workers working from home following the COVID-19 pandemic, you say that this has the potential to drive regeneration and economic activity in communities. However, whilst homeworking may be suitable for some, others see the benefits of real-life interaction, which can stimulate ideas, creativity and business productivity.

The figure of 30 per cent does seem to be arbitrary, so it would be helpful if you could explain how you arrived at that figure. But I wonder also what assessment you've made in regard to how this figure will affect town-centre planning, the growth deals that are dependent and have planned for office space, and also public transport planning and the raft of other planning-related areas as well that will be affected by this figure that you've presented, Minister. But to understand the logic behind 30 per cent would be welcome.

Weinidog, rwy'n cytuno â'r llu o fanteision y nodwch y gallwch eu cael drwy fod yn aelod o undeb, ond y gwir amdani yw y gall cyflogwyr a gweithwyr weithio gyda'i gilydd hefyd heb fod yn aelodau o undeb, sef y pwynt roeddwn yn ei wneud, a dyma’r pryder a gâi ei nodi gan y rheini a oedd yn teimlo’n rhwystredig gyda’r llythyr.

Yn olaf, Weinidog, gan edrych ymlaen at eich uchelgais hirdymor i weld oddeutu 30 y cant o weithwyr Cymru yn gweithio gartref yn dilyn pandemig COVID-19, dywedwch fod gan hyn botensial i hybu adfywiad a gweithgarwch economaidd mewn cymunedau. Fodd bynnag, er y gallai gweithio gartref fod yn addas i rai, mae eraill yn gweld manteision rhyngweithio wyneb yn wyneb, a all ysgogi syniadau, creadigrwydd a chynhyrchiant busnes.

Ymddengys bod y ffigur o 30 y cant yn fympwyol, felly byddai'n ddefnyddiol pe gallech egluro sut y gwnaethoch gyrraedd y ffigur hwnnw. Ond tybed hefyd pa asesiad a wnaethoch o'r modd y bydd y ffigur hwn yn effeithio ar gynllunio canol trefi, y bargeinion twf sy'n ddibynnol ar ofod swyddfa ac wedi cynllunio ar ei gyfer, yn ogystal â chynlluniau trafnidiaeth gyhoeddus a’r llu o feysydd eraill sy'n gysylltiedig â chynllunio y bydd y ffigur rydych wedi'i gyflwyno yn effeithio arnynt, Weinidog. Ond byddai’n braf gallu deall y rhesymeg y tu ôl i’r ffigur o 30 y cant.

Can I thank the Member for his questions, and say that I do appreciate his more reasonable sentiment today regarding the letter to employers than his colleague expressed in the press release last week, which I'm afraid was just pure scaremongering?

In terms of remote working and homeworking—or, as I like to call it, multi-place working—we came to that target on the basis of the proportion of people who have been homeworking and remote working during the course of the pandemic and then made a reasonable assessment of what could continue into the medium and longer term.

The Member rightly raises the question of growth and city deals. All of the existing deals have to be COVID-proof, and regional partners have done a very good job in carrying out immediate assessments of various programmes and projects that are contained within their deals. But I have to say that the aim of increasing the proportion of people who work remotely or from home is to ensure that we get a better work-life balance, to ensure that wellness and well-being at work is improved, to ensure that we inject more vibrancy into town centres with remote-working hubs, and as the Member said—rightly—to drive innovation through co-locating public services with private sector services as well. I'm incredibly excited about the prospects for remote-working hubs in many towns that have felt left behind in recent decades. Near me, in Wrexham, we have the town-centre enterprise hub, which has been hugely valuable in promoting and supporting business start-ups and bringing—mainly young—people together who have innovative ideas, huge creativity, and work with one another. They get their ideas from one another. They promote their own businesses, but, crucially, they also support one another's. 

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiynau, a dweud fy mod yn gwerthfawrogi ei sylwadau mwy rhesymol heddiw ynglŷn â'r llythyr at gyflogwyr na’r hyn a fynegwyd gan ei gyd-Aelod yn y datganiad i'r wasg yr wythnos diwethaf, nad oedd yn ddim byd mwy na chodi bwganod, mae arnaf ofn?

O ran gweithio o bell a gweithio gartref—neu, fel rwy’n hoff o’i alw, gweithio aml-leoliad—fe gytunasom ar y targed hwnnw ar sail cyfran y bobl sydd wedi bod yn gweithio gartref ac yn gweithio o bell yn ystod y pandemig, ac yna gwneud asesiad rhesymol o'r hyn a allai barhau yn y tymor canolig a'r tymor hwy.

Mae'r Aelod yn iawn i ofyn cwestiwn ynglŷn â'r bargeinion twf a’r bargeinion dinesig. Mae’n rhaid i'r holl fargeinion presennol fod yn ddiogel rhag COVID, ac mae partneriaid rhanbarthol wedi gwneud gwaith da iawn yn cynnal asesiadau ar unwaith o’r amryw raglenni a phrosiectau sydd wedi'u cynnwys yn eu bargeinion. Ond mae'n rhaid imi ddweud mai nod cynyddu cyfran y bobl sy'n gweithio o bell neu gartref yw sicrhau ein bod yn cael gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, er mwyn sicrhau bod lles a llesiant yn y gwaith yn gwella, er mwyn sicrhau ein bod yn chwistrellu mwy o fywiogrwydd i ganol trefi gyda hybiau gweithio o bell, ac fel y dywedodd yr Aelod—yn gwbl gywir—i hybu arloesi drwy gydleoli gwasanaethau cyhoeddus gyda gwasanaethau'r sector preifat hefyd. Rwy'n hynod gyffrous am y rhagolygon ar gyfer hybiau gweithio o bell mewn llawer o drefi sydd wedi teimlo eu bod wedi’u gadael ar ôl dros y degawdau diwethaf. Yn agos i mi, yn Wrecsam, mae gennym hwb menter canol y dref, sydd wedi bod yn hynod o werthfawr wrth hyrwyddo a chefnogi busnesau newydd a dod â phobl—pobl ifanc yn bennaf—a chanddynt syniadau arloesol ynghyd, cryn dipyn o greadigrwydd, a gweithio gyda'i gilydd. Maent yn cael eu syniadau gan ei gilydd. Maent yn hyrwyddo eu busnesau eu hunain, ond yn hollbwysig, maent hefyd yn cefnogi busnesau ei gilydd.

13:55

Llefarydd Plaid Cymru, Helen Mary Jones.

Plaid Cymru Spokesperson, Helen Mary Jones.

Diolch, Llywydd. I know that the Minister agrees with me that the steel industry is absolutely vital to the future of Welsh industry, and I'm sure that he would also agree with me that, in terms of decarbonising the industry—. Sorry, is the Minister having trouble hearing me?

Diolch, Lywydd. Gwn fod y Gweinidog yn cytuno â mi fod y diwydiant dur yn gwbl hanfodol i ddyfodol diwydiant Cymru, ac rwy’n siŵr y byddai hefyd yn cytuno, o ran datgarboneiddio’r diwydiant—. Mae'n ddrwg gennyf, a yw'r Gweinidog yn ei chael hi’n anodd fy nghlywed?

I missed the first part of Helen Mary Jones's question.

Methais ran gyntaf cwestiwn Helen Mary Jones.

Can we repeat the question fully?

A gawn ni ailadrodd y cwestiwn yn llawn?

Of course. I know, Minister, that you'll agree with me how important the steel industry is to not only Wales's current economic activity, but to our future. And I'm sure that you would also agree with me that, in order to decarbonise our use of steel in Wales and in the UK, we should be decarbonising our own production, rather than allowing our production to disappear and then purchasing steel from other countries where they may not be setting the same decarbonisation targets as we are. Now, obviously, that long-term future is dependent on the immediate survival of the industry, and I wonder if you can tell us today, Minister, what recent discussions you have had both with Tata and with the UK Government about the current position of the steel industry in Wales and its immediate future.

Wrth gwrs. Weinidog, rwy'n gwybod y byddwch yn cytuno bod y diwydiant dur yn bwysig iawn nid yn unig i weithgarwch economaidd cyfredol Cymru, ond i'n dyfodol. Ac rwy’n siŵr y byddech hefyd yn cytuno, er mwyn datgarboneiddio ein defnydd o ddur yng Nghymru ac yn y DU, y dylem fod yn datgarboneiddio ein cynhyrchiant ein hunain, yn hytrach na chaniatáu i’n cynhyrchiant ddiflannu a phrynu dur wedyn o wledydd eraill lle nad ydynt o bosibl yn gosod yr un targedau datgarboneiddio â ninnau. Nawr, yn amlwg, mae'r dyfodol hirdymor hwnnw'n dibynnu ar y diwydiant yn goroesi yn awr, a tybed a allwch ddweud wrthym heddiw, Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch yn ddiweddar gyda Tata a chyda Llywodraeth y DU ynglŷn â sefyllfa bresennol y diwydiant dur yng Nghymru a'i ddyfodol agos.

Can I thank Helen Mary Jones for her question? It gives me an opportunity to promote the consultation that's taking place at the moment concerning the Welsh Government's new manufacturing plan. I encourage all Members to contribute to that consultation, because it covers all important sectors within the Welsh manufacturing base, including, obviously, steel. And we are determined to support the sector to become sustainable. But the main role—as the Member has alluded to, the main role in supporting the future of the sector is actually the UK Government's. And the industrial energy transformation fund could prove to be of huge value, but we've been clear in stating that, as a very minimum, we would expect a Barnett equivalent to be drawn down by Welsh businesses from the industrial energy transformation fund. We've said that, actually, we believe that a significant proportion of that fund should come to Welsh businesses, given how we are dependent on many businesses that are intensive in terms of their energy use.

Now, we have very regular discussions both with UK Government and with Tata, and, in fact, I have weekly calls with UK Government Ministers within the Department for Business, Energy and Industrial Strategy. My understanding is that those commercially confidential discussions are still proceeding between Tata and UK Government, and we've impressed upon UK Government a need to make sure that there is sector-specific support relating to the pandemic for important manufacturing subsectors, such as steel, automotive and aerospace.

A gaf fi ddiolch i Helen Mary Jones am ei chwestiwn? Mae'n rhoi cyfle i mi hyrwyddo'r ymgynghoriad sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd ynghylch cynllun gweithgynhyrchu newydd Llywodraeth Cymru. Rwy’n annog pob Aelod i gyfrannu at yr ymgynghoriad hwnnw, gan ei fod yn cwmpasu pob sector pwysig o fewn sylfaen weithgynhyrchu Cymru, gan gynnwys dur wrth gwrs. Ac rydym yn benderfynol o gynorthwyo'r sector i ddod yn gynaliadwy. Ond mae’r brif rôl—fel y mae'r Aelod wedi nodi, Llywodraeth y DU sydd â'r brif rôl yn cefnogi dyfodol y sector. A gallai'r gronfa trawsnewid ynni diwydiannol fod yn hynod werthfawr, ond rydym wedi nodi’n glir y byddem o leiaf yn disgwyl i fusnesau Cymru gael swm Barnett cyfatebol o'r gronfa trawsnewid ynni diwydiannol. Rydym wedi dweud ein bod yn credu y dylai cyfran sylweddol o'r gronfa honno ddod i fusnesau yng Nghymru, o gofio sut rydym yn ddibynnol ar lawer o fusnesau ynni-ddwys.

Nawr, rydym yn cael trafodaethau rheolaidd iawn gyda Llywodraeth y DU a Tata, ac mewn gwirionedd, rwy'n cael galwadau ffôn wythnosol gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae’r trafodaethau masnachol gyfrinachol hynny’n dal i fynd rhagddynt rhwng Tata a Llywodraeth y DU, ac rydym wedi pwysleisio wrth Lywodraeth y DU fod angen sicrhau y ceir cefnogaeth ar gyfer sectorau penodol mewn perthynas â'r pandemig i is-sectorau gweithgynhyrchu pwysig, megis dur, y sector modurol a’r sector awyrofod.

I'm very grateful to the Minister for his answer, and I'm sure that we all, across the Chamber, will be glad to hear that those discussions and negotiations are ongoing. We had a representative of UK Steel, the umbrella body, before our committee today, and he acknowledged the point that the Minister makes—that there will need to be UK-wide intervention, and that intervention is beyond the capacity of the Welsh Government. But he did say that there was one very important thing that he felt that the Welsh Government could do, and that was to use procurement to ensure that when Welsh Government is spending our money—Welsh public money—on things like the house building programme, on infrastructure developments, that there are clear targets for the percentage of Welsh steel that is used in those developments. I appreciate there may be issues about those being binding at this stage, but you could set those targets and you could ensure that the performance of companies against those targets was published. It was certainly our witness's view that that would make a big difference. He also suggested that this would be an opportunity for the Welsh Government to set a good example to the UK Government that the UK Government could then consider following. 

Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Gweinidog am ei ateb, ac rwy'n siŵr y bydd pob un ohonom, ar draws y Siambr, yn falch o glywed bod y trafodaethau a'r negodiadau hynny'n parhau. Bu cynrychiolydd o UK Steel, y corff ambarél, gerbron ein pwyllgor heddiw, a chydnabu’r pwynt a wnaeth y Gweinidog—y bydd angen ymyrraeth ledled y DU, a bod ymyrraeth y tu hwnt i allu Llywodraeth Cymru. Ond dywedodd fod un peth pwysig iawn y teimlai y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud, sef defnyddio caffael i sicrhau, pan fydd Llywodraeth Cymru’n gwario ein harian—arian cyhoeddus Cymru—ar bethau fel y rhaglen adeiladu tai, ar ddatblygiadau seilwaith, fod targedau clir ar gyfer canran y dur Cymreig a ddefnyddir yn y datblygiadau hynny. Rwy'n sylweddoli y gallai fod problemau'n ymwneud â’r targedau hynny’n bod yn rhwymol ar y cam hwn, ond gallech osod y targedau hynny a gallech sicrhau bod perfformiad cwmnïau yn erbyn y targedau hynny’n cael ei gyhoeddi. Yn sicr, barn ein tyst oedd y byddai hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr. Awgrymodd hefyd y byddai hwn yn gyfle i Lywodraeth Cymru osod esiampl dda i Lywodraeth y DU y gallai Llywodraeth y DU ystyried ei dilyn wedyn.

Can I thank Helen Mary Jones for that important point about the role of Welsh Government in supporting steel businesses in Wales through the procurement process? As we seek to build back better, we intend to do so using Welsh steel, and we will look for every opportunity to do so. The Member is aware that the Welsh Government was the first Government to sign up to the steel charter, and that demonstrates our determination to use procurement as a lever to support the Welsh steel industry. And I'd like to put on record, Llywydd, my gratitude to UK Steel for the advice that they have given to my officials as well. They're an excellent umbrella organisation, serving Welsh steel businesses extraordinarily well.

A gaf fi ddiolch i Helen Mary Jones am y pwynt pwysig am rôl Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau dur yng Nghymru drwy'r broses gaffael? Wrth inni geisio ailadeiladu'n ôl yn well, rydym yn bwriadu gwneud hynny gan ddefnyddio dur Cymru, a byddwn yn edrych am bob cyfle i wneud hynny. Mae'r Aelod yn ymwybodol mai Llywodraeth Cymru oedd y Llywodraeth gyntaf i ymrwymo i'r siarter dur, ac mae hynny'n dangos ein bod yn benderfynol i ddefnyddio caffael fel ysgogiad i gefnogi'r diwydiant dur yng Nghymru. A hoffwn gofnodi fy niolch, Lywydd, i UK Steel am y cyngor a roesant i fy swyddogion hefyd. Maent yn sefydliad ambarél rhagorol sy’n gwasanaethu busnesau dur Cymru yn hynod o dda.

14:00

Thank you for that, Minister. I'd like, in my third question, to take you to a very different industry, and that is the hair and beauty industry. We, again, had representatives of that industry before us—before the committee—today, and they were emphasising the importance of those businesses as destinations on the high street. You know, you can't get your hair cut remotely; you might be able to buy your books remotely, but you can't get your hair cut remotely. She expressed a concern that she wasn't always convinced that the importance of the industry was understood properly by Welsh Government. She pointed out, of course, the importance of the industry in providing opportunities for women, and for women who work part time. 

She also pointed out some potential anomalies in the safety regulations. She told us, for example, that whereas a barber, mostly male, is allowed to shave a male customer, a beautician, mostly female, is not allowed to give a facial to a female customer. She was suggesting to us that, for the viability of the industry going forward, she'd like some of those anomalies in the regulations looked at again. I'd like to invite the Minister today to commit to look at those anomalies and also to send a clear message of his own understanding of the importance of this industry, which also, of course, has an impact on the well-being of customers.

Diolch ichi am hynny, Weinidog. Hoffwn droi, yn fy nhrydydd cwestiwn, at ddiwydiant gwahanol iawn, sef y diwydiant trin gwallt a harddwch. Unwaith eto, daeth cynrychiolwyr o'r diwydiant hwnnw ger ein bron—gerbron y pwyllgor—heddiw, ac roeddent yn pwysleisio pwysigrwydd y busnesau hynny fel cyrchfannau ar y stryd fawr. Wyddoch chi, ni allwch gael eich gwallt wedi'i dorri o bell; efallai eich bod yn gallu prynu eich llyfrau o bell, ond nid yw'n bosibl cael torri eich gwallt o bell. Mynegodd bryder nad oedd bob amser yn argyhoeddedig fod Llywodraeth Cymru yn deall pwysigrwydd y diwydiant yn iawn. Tynnodd sylw, wrth gwrs, at bwysigrwydd y diwydiant yn darparu cyfleoedd i fenywod, ac i fenywod sy'n gweithio'n rhan-amser.

Tynnodd sylw hefyd at rai anghysonderau posibl yn y rheoliadau diogelwch. Dywedodd wrthym, er enghraifft, er bod barbwyr, gwryw yn bennaf, yn cael eillio cwsmer gwrywaidd, ni chaniateir i weithwyr harddwch, sy'n fenywod yn bennaf, roi triniaeth wyneb i gwsmer benywaidd. Er mwyn sicrhau hyfywedd y diwydiant wrth symud ymlaen, awgrymodd y byddai'n hoffi inni ailystyried rhai o'r anghysonderau hynny yn y rheoliadau. Hoffwn wahodd y Gweinidog heddiw i ymrwymo i edrych ar yr anghysonderau a hefyd i anfon neges glir o'i ddealltwriaeth ei hun o bwysigrwydd y diwydiant hwn, sydd hefyd, wrth gwrs, yn cael effaith ar les cwsmeriaid.

Can I thank Helen Mary Jones for her third question and say that when I announced the third phase of the economic resilience fund, the first inquiry I got was from somebody who owns and operates a hair and beauty salon, asking whether the lockdown fund would be applicable to them? It will be. Where the business development grants would be available to them, they will be, provided, of course, they employ people and they meet the criteria. The lockdown fund will be administered by local authorities. Of course, I'm in no doubt that in those areas where there are restrictions, where customer footfall has fallen significantly and where turnover has dropped below 40 per cent, a very significant number of businesses in the hair and beauty sector will benefit.

I can assure the Member I will look into those anomalies that she's outlined. In any way that I can, I will help that important sector, because, as the Member says, it contributes towards social justice, employing a high proportion of women. Therefore, we have to ensure that we support the survival of those businesses as much as we can, because experts predict that it will be women; young people; people from black, Asian and minority ethnic communities; disabled people and people with low levels of skills who will be most adversely affected if we do not intervene with strength. And we intend to intervene with enormous strength.

A gaf fi ddiolch i Helen Mary Jones am ei thrydydd cwestiwn a dweud, pan gyhoeddais drydydd cam y gronfa cadernid economaidd, mai'r cwestiwn cyntaf a gefais oedd gan rywun sy'n berchen ar, ac yn rhedeg salon gwallt a harddwch, yn gofyn a fyddai'r gronfa cyfyngiadau'n gymwys iddynt hwy? Fe fydd. Lle byddai'r grantiau datblygu busnes ar gael iddynt, fe fyddant ar gael, wrth gwrs, cyhyd â'u bod yn cyflogi pobl ac yn bodloni'r meini prawf. Awdurdodau lleol fydd yn gweinyddu'r gronfa gyfyngiadau. Wrth gwrs, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth, yn yr ardaloedd hynny lle ceir cyfyngiadau, lle mae nifer y cwsmeriaid wedi gostwng yn sylweddol a lle mae trosiant wedi gostwng yn is na 40 y cant, y bydd nifer sylweddol iawn o fusnesau yn y sector gwallt a harddwch yn elwa.

Gallaf sicrhau'r Aelod y byddaf yn ymchwilio i'r anghysonderau hynny y mae wedi'u hamlinellu. Byddaf yn helpu'r sector pwysig hwnnw mewn unrhyw ffordd y gallaf, oherwydd, fel y dywed yr Aelod, mae'n cyfrannu at gyfiawnder cymdeithasol, ac yn cyflogi cyfran uchel o fenywod. Felly, mae'n rhaid inni sicrhau ein bod yn cefnogi goroesiad y busnesau hynny gymaint ag y gallwn, oherwydd mae arbenigwyr yn rhagweld mai menywod; pobl ifanc; pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; pobl anabl a phobl â lefelau isel o sgiliau fydd yn cael eu heffeithio fwyaf os nad ydym yn ymyrryd yn gadarn. Ac rydym yn bwriadu ymyrryd yn gadarn iawn.

Llefarydd Plaid Brexit, David Rowlands.

Brexit Party spokesperson, David Rowlands.

Diolch, Llywydd. Given that part of the strategy to reinvigorate the Welsh economy post COVID-19 is the expansion of the engineering sector in Wales, would the Minister outline where this expansion is most likely to occur? By that, I mean the companies and projects the Minister sees as being the new or existing anchor points for this expansion.

Diolch, Lywydd. O gofio mai rhan o'r strategaeth i adfywio economi Cymru ar ôl COVID-19 yw ehangu'r sector peirianneg yng Nghymru, a fyddai'r Gweinidog yn amlinellu lle mae'r ehangu hwn yn fwyaf tebygol o ddigwydd? Wrth hynny, rwy'n golygu'r cwmnïau a'r prosiectau y mae'r Gweinidog yn eu hystyried yn bwyntiau angori newydd neu'n bwyntiau angori presennol ar gyfer yr ehangu hwn.

Well, I'd like to thank the Member for his question and, again, stress the importance of our recently published manufacturing plan; that covers those areas of growth in engineering that the Member has asked about. He has until the middle of the month to make his views known on the manufacturing plan, but there are opportunities for growth, of that there is no doubt. 

Today, I've learnt about huge opportunities associated with jobs in the floating offshore wind industry, which could be of major benefit to many parts of Wales; opportunities concerning logistics hubs and offsite manufacturing; and also opportunities in terms of advanced electronics. The Welsh Government is taking forward—. As an example of how we are backing these opportunities up with action, we are taking forward plans for an advanced technology research centre, which will focus on advanced electronics and provide many opportunities for engineers and businesses within the advanced electronics field.

I am confident that as a result of the Welsh Government's focus on the manufacturing sector—our dedication to manufacturing in Wales and to engineering in Wales—that we can emerge from coronavirus in a position of strength. But, it's also vital that we work as a partner to the UK Government in refreshing the UK industrial strategy, and that we draw down a greater share of UK Research and Innovation funding. It is a tragic fact that too much of that funding—four times as much, per head of population in Wales—goes to the south-east of England. There is a golden triangle that, for years and years, has taken the lion's share of research and innovation funding. And, as part of the UK Government's aspirations to build back better, to level up, research and development and innovation spend is a crucially important factor.

Wel, hoffwn ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn ac unwaith eto, carwn bwysleisio pwysigrwydd ein cynllun gweithgynhyrchu a gyhoeddwyd yn ddiweddar; mae'n cwmpasu'r meysydd twf ym maes peirianneg y gofynnodd yr Aelod amdanynt. Mae ganddo tan ganol y mis i fynegi ei farn ar y cynllun gweithgynhyrchu, ond ceir cyfleoedd i dyfu, nid oes amheuaeth am hynny. 

Heddiw, rwyf wedi dysgu am y cyfleoedd enfawr sy'n gysylltiedig â swyddi yn y diwydiant gwynt arnofiol ar y môr, a allai fod o fudd mawr i sawl rhan o Gymru; cyfleoedd sy'n ymwneud â hybiau logisteg a gweithgynhyrchu oddi ar y safle; a hefyd cyfleoedd mewn perthynas ag electroneg uwch. Mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen—. Fel enghraifft o'r ffordd rydym yn cefnogi'r cyfleoedd hyn gyda chamau gweithredu, rydym yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer canolfan ymchwil uwch-dechnoleg, a fydd yn canolbwyntio ar electroneg uwch ac yn darparu llawer o gyfleoedd i beirianwyr a busnesau ym maes electroneg uwch.

Rwy'n hyderus, o ganlyniad i ffocws Llywodraeth Cymru ar y sector gweithgynhyrchu—ein hymroddiad i weithgynhyrchu yng Nghymru ac i beirianneg yng Nghymru—y gallwn oroesi'r pandemig hwn mewn sefyllfa o gryfder. Ond mae hefyd yn hanfodol ein bod yn gweithio fel partner i Lywodraeth y DU i adnewyddu strategaeth ddiwydiannol y DU, a'n bod yn cael cyfran fwy o gyllid Ymchwil ac Arloesi'r DU. Mae'n ffaith drychinebus fod gormod o'r cyllid hwnnw—bedair gwaith cymaint y pen o'r boblogaeth yng Nghymru—yn mynd i dde-ddwyrain Lloegr. Ceir triongl aur sydd, ers blynyddoedd lawer, wedi cael y gyfran fwyaf o gyllid ymchwil ac arloesi. Ac fel rhan o ddyheadau Llywodraeth y DU i ailadeiladu'n ôl yn well, i godi'r lefelau'n gyfartal, mae gwariant ar ymchwil a datblygu ac arloesi yn ffactorau hollbwysig.

14:05

Thank you very much, Minister, for that answer. Minister, we have heard much talk with regard to the centre of engineering excellence proposed for the Heads of the Valleys area, particularly around Ebbw Vale and other parts of Blaenau Gwent. Could the Minister give us an update on the projects envisaged for the region, in particular the possibility of TVR relocating to Ebbw Vale, which would of course be a catalyst for other automotive production companies?

And turning, Minister, to something I broached in a debate a little while ago, when I mentioned that there was a great opportunity with the closure of the RAF St Athan apprenticeship facility to set up a Wales university of modern technology under the umbrella of Cardiff University. Though of course not yet finalised, the prospect of Britishvolt locating to St Athan is something I believe everyone in this Chamber would welcome. Surely, Minister, setting up such a training facility in close proximity would greatly assist the company in recruiting the skilled personnel it will undoubtedly demand. It may also provide a catalyst for other companies in this sector to locate to St Athan, especially given its proximity to Cardiff Airport. Can I call upon the Minister to give the creation of such a facility serious consideration?

Diolch yn fawr iawn am eich ateb. Weinidog, rydym wedi clywed llawer o sôn am y ganolfan rhagoriaeth peirianneg arfaethedig ar gyfer ardal Blaenau'r Cymoedd, yn enwedig o amgylch Glynebwy a rhannau eraill o Flaenau Gwent. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y prosiectau a ragwelir ar gyfer y rhanbarth, yn enwedig y posibilrwydd y gallai TVR adleoli i Lynebwy, a fyddai'n gatalydd i gwmnïau cynhyrchu modurol eraill wrth gwrs?

Rwyf am droi, Weinidog, at rywbeth a godais mewn dadl ychydig amser yn ôl, pan soniais fod cyfle gwych, gyda'r penderfyniad i gau cyfleuster prentisiaeth RAF Sain Tathan, i sefydlu prifysgol technoleg fodern yng Nghymru dan ymbarél Prifysgol Caerdydd. Er nad yw wedi'i gwblhau eto wrth gwrs, mae'r posibilrwydd y bydd Britishvolt yn symud i Sain Tathan yn rhywbeth rwy'n credu y byddai pawb yn y Siambr hon yn ei groesawu. Weinidog, does bosibl na fyddai sefydlu cyfleuster hyfforddi o'r fath yn agos yn helpu'r cwmni i recriwtio'r gweithwyr medrus y bydd yn sicr o fod eu hangen. Gall hefyd fod yn gatalydd i gwmnïau eraill yn y sector hwn i symud i Sain Tathan, yn enwedig o ystyried ei agosrwydd at Faes Awyr Caerdydd. A gaf fi alw ar y Gweinidog i roi ystyriaeth ddifrifol i greu cyfleuster o'r fath?

Well, not just myself but also my colleagues, primarily Kirsty Williams, the education Minister, would I'm sure take a very keen interest in the proposal. We will look at it very carefully, and I can assure the Member that I'm in regular calls with TVR and with Britishvolt. These are significant opportunities for the Welsh economy, and in particular TVR offers an enormous opportunity for the Heads of the Valleys as well, not just in terms of job creation but in terms of kudos that the brand could bring to the area.

I should put on record today my thanks to the National Digital Exploitation Centre, which has proven to be incredibly valuable during the course of the pandemic, offering free support from the Ebbw Vale site, and I can assure the Member today that we are fully committed to delivering on the Tech Valleys initiative.

Wel, rwy'n siŵr y byddai gennyf fi, a fy nghyd-Aelodau ddiddordeb brwd iawn yn y cynnig, yn enwedig Kirsty Williams, y gweinidog addysg. Byddwn yn edrych arno'n ofalus iawn, a gallaf sicrhau'r Aelod fy mod yn cael trafodaethau rheolaidd gyda TVR a Britishvolt. Mae'r rhain yn gyfleoedd sylweddol i economi Cymru, ac mae TVR yn arbennig yn cynnig cyfle enfawr i Flaenau'r Cymoedd hefyd, nid yn unig o ran creu swyddi ond o ran yr enw da y gallai'r brand ei gynnig i'r ardal.

Dylwn gofnodi fy niolch heddiw i'r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol sydd wedi profi'n hynod werthfawr yn ystod y pandemig, gan gynnig cymorth am ddim o safle Glynebwy, a gallaf sicrhau'r Aelod heddiw ein bod wedi ymrwymo'n llwyr i gyflawni menter y Cymoedd Technoleg.

Cwestiwn 3 nesaf, Helen Mary Jones.

Question 3 next, Helen Mary Jones.

Diolch yn fawr, Llywydd. I hope the Minister isn't getting fed up with me by now.

Diolch yn fawr, Lywydd. Gobeithio nad yw'r Gweinidog wedi cael llond bol arnaf erbyn hyn.

Cymorth Ychwanegol i Fusnesau
Additional Support for Businesses

3. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ardaloedd lle mae cyfyngiadau COVID-19 newydd, fel Llanelli? OQ55636

3. What discussions has the Minister had regarding additional support for businesses in areas of new COVID-19 restrictions, such as Llanelli? OQ55636

Can I thank the Member for her question and say that the third phase of the economic resilience fund contains £60 million to support businesses in areas that are subject to local restrictions? We'll continue to press the UK Government to take bolder steps in assuring our economic recovery and supporting future prosperity for businesses and people across the UK, including in Wales.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei chwestiwn a dweud bod trydydd cam y gronfa cadernid economaidd yn cynnwys £60 miliwn i gefnogi busnesau mewn ardaloedd dan gyfyngiadau lleol? Byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i gymryd camau mwy beiddgar i sicrhau ein hadferiad economaidd a chefnogi ffyniant busnesau a phobl ledled y DU yn y dyfodol, gan gynnwys yng Nghymru.

I'm grateful to the Minister for his answer. I'm sure he understands that in many communities across Wales, and Llanelli is one of them, many businesses, especially smaller businesses, have already suffered pretty seriously through the COVID crisis, particularly in fields like hospitality. They're working on very small margins. They won't have resources to enable them to invest in recovery.

In terms of that emergency support for those businesses affected by local restrictions, can he tell us what sort of levels of harm the business needs to be able to demonstrate it's suffered in order to be able to get the support, and can he tell us a bit more about how that support will be accessed? I'm sure that he will understand that, while larger companies may have specialist staff who can reach out to Business Wales and fill in the appropriate forms, some of the smaller local businesses will find that all a bit daunting, and I wonder if there is a role in terms of this emergency support for local government to play.

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am ei ateb. Rwy'n siŵr ei fod yn deall bod llawer o fusnesau, yn enwedig busnesau llai o faint, mewn llawer o gymunedau ledled Cymru, ac mae Llanelli yn un ohonynt, eisoes wedi dioddef yn eithaf difrifol drwy argyfwng COVID, yn enwedig mewn meysydd fel lletygarwch. Maent yn gweithio ar elw bach iawn. Ni fydd ganddynt adnoddau i'w galluogi i fuddsoddi mewn adferiad.

O ran y cymorth brys i'r busnesau y mae cyfyngiadau lleol yn effeithio arnynt, a all ddweud wrthym pa lefelau o niwed y mae angen i'r busnes allu dangos ei fod wedi'i ddioddef er mwyn gallu cael y cymorth, ac a all ddweud ychydig mwy wrthym ynglŷn â sut y ceir mynediad at y cymorth hwnnw? Er y gallai fod gan gwmnïau mwy o faint staff arbenigol sy'n gallu estyn allan at Busnes Cymru a llenwi'r ffurflenni priodol, rwy'n siŵr y bydd yn deall y bydd rhai o'r busnesau lleol llai o faint yn gweld hynny i gyd braidd yn frawychus, a tybed a oes rôl i lywodraeth leol ei chwarae mewn perthynas â'r cymorth brys hwn.

Helen Mary Jones is absolutely right: there is a key role for local authorities to play. I spoke with the spokesperson for WLGA yesterday concerning economic development and discussions have proceeded very well at an official level as well, because local government will be crucial in administering the local lockdown funds to businesses.

I can assure the Member today that, unlike in England, a business does not have to close down to get that emergency support. The criterion is relatively simple: a business must be able to demonstrate that it's seen a reduction in turnover of at least 40 per cent compared to the period prior to which restrictions were introduced. I'm confident that this support will offer businesses those bridges through restriction periods.

Each of the payments will be made on the basis of three-week waves of restrictions—three weeks being the period at which we would hope to see numbers reduce sufficiently for restrictions to be eased. We've modelled against what is possible this autumn and winter, and we are confident that we'll be able to offer two waves of support to businesses across Wales where there are restrictions.

Mae Helen Mary Jones yn llygad ei lle: mae rôl allweddol i awdurdodau lleol ei chwarae. Siaradais â llefarydd CLlLC ddoe ynghylch datblygu economaidd ac mae trafodaethau wedi mynd rhagddynt yn dda iawn ar lefel swyddogol hefyd, oherwydd bydd llywodraeth leol yn hollbwysig wrth weinyddu'r cronfeydd cyfyngiadau lleol i fusnesau.

Gallaf sicrhau'r Aelod heddiw, yn wahanol i Loegr, nad oes rhaid i fusnes gau i gael y cymorth brys hwnnw. Mae'r maen prawf yn gymharol syml: mae'n rhaid i fusnes allu dangos ei fod wedi gweld gostyngiad o 40 y cant fan lleiaf yn y trosiant o'i gymharu â'r cyfnod cyn cyflwyno cyfyngiadau. Rwy'n hyderus y bydd y cymorth hwn yn cynnig y pontydd hynny i fusnesau drwy gyfnodau o gyfyngiadau symud.

Gwneir pob un o'r taliadau ar sail tonnau tair wythnos o gyfyngiadau—tair wythnos yw'r cyfnod y byddem yn gobeithio gweld niferoedd yn gostwng yn ddigonol er mwyn llacio'r cyfyngiadau. Rydym wedi modelu yn erbyn yr hyn sy'n bosibl yr hydref a'r gaeaf hwn, ac rydym yn hyderus y gallwn gynnig dwy don o gymorth i fusnesau ledled Cymru lle ceir cyfyngiadau.

14:10

Minister, thank you for the answer to Helen Mary Jones, because there are many businesses in the Afan valley that have been depending upon the visitor trade for mountain biking and the excellent trails up there. Therefore, that answer will help them very much because they'll see their numbers decrease, because they are a business from outside of the county borough, not necessarily from within, because we know you can travel up there quite easily.

But another sector that's been affected is the taxi drivers across Wales, in these local restrictions. They had difficulty in lockdown, but we're now facing more challenges as local restrictions are coming into place, because there are fewer people coming into the town and they're not able, necessarily, to transport people beyond the county boroughs. Are you looking at the taxi organisations? Because buses have been helped, trains have been helped, but taxi drivers are yet to be helped in this area and they are struggling now to find out their long-term viabilities.

Weinidog, diolch i chi am yr ateb i Helen Mary Jones, oherwydd mae llawer o fusnesau yng nghwm Afan sydd wedi bod yn dibynnu ar y fasnach ymwelwyr ar gyfer beicio mynydd a'r llwybrau rhagorol i fyny yno. Felly, bydd yr ateb hwnnw'n eu helpu'n fawr oherwydd byddant yn gweld eu niferoedd yn gostwng, oherwydd maent yn fusnes o'r tu allan i'r fwrdeistref sirol, nid o reidrwydd o'r tu mewn, oherwydd gwyddom y gallwch deithio yno'n eithaf hawdd.

Ond sector arall yr effeithiwyd arno yw'r gyrwyr tacsi ledled Cymru ynghanol y cyfyngiadau lleol hyn. Cawsant anhawster yn ystod y cyfyngiadau symud, ond rydym bellach yn wynebu mwy o heriau wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym, oherwydd mae llai o bobl yn dod i mewn i'r dref ac nid ydynt o reidrwydd yn gallu cludo pobl y tu hwnt i'r bwrdeistrefi sirol. A ydych chi'n edrych ar y sefydliadau tacsis? Oherwydd mae bysiau wedi cael cymorth, mae trenau wedi cael cymorth, ond nid yw gyrwyr tacsi wedi cael cymorth eto yn hyn o beth ac maent yn ei chael yn anodd gweld eu hyfywedd hirdymor.

Well, I can assure the Member that, if they're able to meet the criteria of the business development grants or the local lockdown grants, they will be able to secure the funding. But it's also worth highlighting the fact that the UK Government has an important role to play in this area, because it's the UK Government that is responsible for the self-employment income support scheme. And the Member will be aware that an extension has been announced by the Chancellor and two further grants will be made available. That is something that we very much welcome, because the self-employment support scheme has been vitally important for many, many individuals in Wales.

The first grants will be calculated at 20 per cent of three months' trading profits, up to a minimum of £1,875, and I'd encourage anybody who may be eligible for that particular fund to apply as soon as they possibly can because, unfortunately, it is still the case that many self-employed people in Wales are either unaware that they're able to apply for support or have failed to do so to date.

Wel, os gallant fodloni meini prawf y grantiau datblygu busnes neu'r grantiau cyfyngiadau lleol, gallaf sicrhau'r Aelod y byddant yn gallu cael y cyllid. Ond mae hefyd yn werth tynnu sylw at y ffaith bod gan Lywodraeth y DU rôl bwysig i'w chwarae yn y maes hwn, oherwydd Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am y cynllun cymorth incwm i'r hunangyflogedig. A bydd yr Aelod yn ymwybodol fod y Canghellor wedi cyhoeddi estyniad ac y bydd dau grant pellach ar gael. Mae hynny'n rhywbeth rydym yn ei groesawu'n fawr, oherwydd mae'r cynllun cymorth incwm i'r hunangyflogedig wedi bod yn hanfodol bwysig i lawer o unigolion yng Nghymru.

Cyfrifir y grantiau cyntaf ar 20 y cant o elw masnachu tri mis, hyd at o leiaf £1,875, a byddwn yn annog unrhyw un a allai fod yn gymwys i'r gronfa benodol honno wneud cais cyn gynted ag y gallant oherwydd, yn anffodus, mae'n dal i fod yn wir nad yw llawer o bobl hunangyflogedig yng Nghymru yn ymwybodol eu bod yn gallu gwneud cais am gymorth neu maent wedi methu gwneud hynny hyd yma.

Yr Economi Ymwelwyr yng Ngogledd Cymru
The Visitor Economy in North Wales

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr economi ymwelwyr yng ngogledd Cymru? OQ55647

4. Will the Minister make a statement on the visitor economy in north Wales? OQ55647

Absolutely. The visitor economy is hugely important to the Welsh economy, particularly in north Wales. We have been overwhelmed by the spirit and perseverance of the sector during the crisis. We have recognised this not just by giving the tourism industry support through the first two phases of the economic resilience fund and through the non-domestic rates related grants, but also earmarking specifically £20 million from the latest phase of the economic resilience fund for those important sectors.

Yn sicr. Mae'r economi ymwelwyr yn eithriadol o bwysig i economi Cymru, yn enwedig yng ngogledd Cymru. Rydym wedi rhyfeddu at ysbryd a dyfalbarhad y sector yn ystod yr argyfwng. Rydym wedi cydnabod hyn nid yn unig drwy roi cymorth i'r diwydiant twristiaeth drwy ddau gam cyntaf y gronfa cadernid economaidd a thrwy'r grantiau ardrethi annomestig, ond hefyd drwy glustnodi £20 miliwn, yn benodol, o gam diweddaraf y gronfa cadernid economaidd, ar gyfer y sectorau pwysig hynny.

Thank you for that answer, Minister. You'll be aware because of your own constituency interests that Conwy and Denbighshire have a very vibrant tourism economy. They lost out, many of the tourism operators and the jobs that depend on those businesses, on the Easter season because of the lockdown earlier this year. The summer season started later than in any other part of the United Kingdom because of the Welsh Government continuing to cause those businesses to remain closed, and, of course, they now face the prospect, because of the local coronavirus restrictions, of not being able to receive any people travelling into Conwy and Denbighshire because of the travel restrictions that have been put in place.

I've had a number of businesses that have been in touch with me in recent days since the announcement last week. They are very, very concerned about the viability of their businesses. They say that livelihoods will almost certainly be lost as a result of those restrictions, and they do not feel that sufficient evidence has been published to demonstrate that they are proportionate. What work are you doing, as the economy Minister and the Minister for north Wales, to ensure that your Cabinet colleagues produce all of the information necessary so that tourism business owners and those who are employed by them can properly test whether these measures are actually proportionate?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Oherwydd eich diddordebau etholaethol eich hun fe fyddwch yn ymwybodol fod gan Gonwy a Sir Ddinbych economi dwristiaeth fywiog iawn. Roedd llawer o'r gweithredwyr twristiaeth a'r swyddi sy'n dibynnu ar y busnesau hynny ar eu colled dros dymor y Pasg oherwydd y cyfyngiadau symud yn gynharach eleni. Dechreuodd tymor yr haf yn hwyrach nag mewn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn parhau i orfodi'r busnesau hynny i aros ar gau, ac wrth gwrs, maent bellach yn wynebu'r posibilrwydd, oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws lleol, na fydd modd iddynt dderbyn unrhyw bobl sy'n teithio i Gonwy a Sir Ddinbych oherwydd y cyfyngiadau teithio a roddwyd ar waith.

Mae nifer o fusnesau wedi cysylltu â mi dros y dyddiau diwethaf ers y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf. Maent yn bryderus iawn ynglŷn â hyfywedd eu busnesau. Dywedant y bydd pobl bron yn sicr o golli eu bywoliaeth o ganlyniad i'r cyfyngiadau hynny, ac nid ydynt yn teimlo bod digon o dystiolaeth wedi'i chyhoeddi i ddangos eu bod yn gymesur. Pa waith rydych chi'n ei wneud fel Gweinidog yr economi a Gweinidog gogledd Cymru i sicrhau bod eich cyd-Weinidogion yn y Cabinet yn cynhyrchu'r holl wybodaeth angenrheidiol fel y gall perchnogion busnesau twristiaeth a'r rhai a gyflogir ganddynt brofi'n briodol a yw'r mesurau hyn yn gymesur mewn gwirionedd?

Can I thank the Member for his question and assure the Member that the measures are proportionate? As I've already said, they're designed to ensure that the period in which restrictions apply is minimised, taking action early, limiting the amount of time that we have to apply those restrictions. On Monday, I met with members of the north Wales business council, including key representatives of the tourism and hospitality sectors, and outlined the reasons why restrictions are necessary in parts of north Wales.

I must highlight, once again—and I've been at pains to do this—that when the IMT met last week, it did so in partnership and agreed that the restrictions had to be introduced. That is a partnership of local government leaders, health experts and the police. We are, I can assure the Member, extremely concerned about the viability of businesses in the tourism and hospitality sector, which is so important to north Wales, and that is why we have delivered the most generous and comprehensive package of support for businesses in those sectors anywhere in the United Kingdom. As a result of that support, more than 1,200 micro and SMEs in the tourism and hospitality sectors, in north Wales alone, have been awarded funding through the economic resilience fund, and that's in addition to the many businesses that have secured funding through the development bank.

It's worth just highlighting today as well, if I may say so, Llywydd, that the development bank has been extraordinary in administering its support for businesses in Wales. I can tell Members today that it has administered 1,335 COVID-related business loans; that compares to every single high-street bank—every single high-street bank—having administered, on behalf of the UK Government, just 1,391. So, our development bank in Wales has administered and provided support to almost as many businesses as every single high-street bank, through the coronavirus business interruption loan scheme programme. That's a phenomenal achievement. We should be very proud of the Development Bank of Wales.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn a sicrhau'r Aelod bod y mesurau'n gymesur? Fel rwyf eisoes wedi dweud, maent wedi'u cynllunio i sicrhau bod cyfnod gweithredu'r cyfyngiadau cyn fyrred ag y bo modd, a gweithredu'n gynnar, gan gyfyngu ar faint o amser sydd gennym i roi'r cyfyngiadau hynny ar waith. Ddydd Llun, cyfarfûm ag aelodau o gyngor busnes gogledd Cymru, gan gynnwys cynrychiolwyr allweddol y sectorau twristiaeth a lletygarwch, ac amlinellais y rhesymau pam fod angen cyfyngiadau mewn rhannau o ogledd Cymru.

Rhaid i mi nodi, unwaith eto—ac ymdrechais yn galed i wneud hyn—pan gyfarfu'r tîm rheoli achosion lluosog yr wythnos diwethaf, ei fod wedi gwneud hynny mewn partneriaeth ac fe gytunodd fod yn rhaid cyflwyno'r cyfyngiadau. Partneriaeth rhwng arweinwyr llywodraeth leol, arbenigwyr iechyd a'r heddlu yw honno. Gallaf sicrhau'r Aelod ein bod yn bryderus iawn ynghylch hyfywedd busnesau yn y sector twristiaeth a lletygarwch, sydd mor bwysig i ogledd Cymru, a dyna pam ein bod wedi darparu pecyn cymorth mwy hael a chynhwysfawr i fusnesau yn y sectorau hynny nag unrhyw wlad yn y Deyrnas Unedig. O ganlyniad i'r cymorth hwnnw, mae dros 1,200 o ficrofusnesau a busnesau bach a chanolig yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch, yng ngogledd Cymru'n unig, wedi cael cyllid drwy'r gronfa cadernid economaidd, a daw hwnnw'n ychwanegol at y nifer o fusnesau sydd wedi sicrhau cyllid drwy'r banc datblygu.

Mae'n werth nodi heddiw hefyd, os caf fi ddweud, Lywydd, fod y banc datblygu wedi bod yn rhyfeddol am weinyddu ei gymorth i fusnesau yng Nghymru. Gallaf ddweud wrth yr Aelodau heddiw ei fod wedi gweinyddu 1,335 o fenthyciadau busnes yn gysylltiedig â COVID; mae hynny'n cymharu â phob un banc ar y stryd fawr—pob un banc ar y stryd fawr—sydd wedi gweinyddu 1,391 yn unig ar ran Llywodraeth y DU. Felly, mae ein banc datblygu yng Nghymru wedi gweinyddu a rhoi cymorth i bron cymaint o fusnesau ag y mae pob un banc ar y stryd fawr wedi'i wneud, drwy raglen y cynllun benthyciadau tarfu ar fusnes yn sgil y coronafeirws. Mae hwnnw'n gyflawniad aruthrol. Dylem fod yn falch iawn o Fanc Datblygu Cymru.

14:15
Ymbellhau Cymdeithasol ar Drafnidiaeth Gyhoeddus
Social Distancing on Public Transport

5. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau gyda Thrafnidiaeth Cymru ynghylch ymbellhau cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus? OQ55645

5. Will the Minister provide an update on discussions with Transport for Wales regarding social distancing on public transport? OQ55645

Yes, absolutely. The safety of customers and staff remains TfW's top priority. I continue to discuss social distancing with Transport for Wales and, indeed, with other industry partners as we work collaboratively to ensure that the safety of passengers on public transport continues.

Gwnaf, yn sicr. Diogelwch cwsmeriaid a staff yw prif flaenoriaeth Trafnidiaeth Cymru o hyd. Rwy'n parhau i drafod cadw pellter cymdeithasol gyda Trafnidiaeth Cymru ac yn wir gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant wrth inni gydweithio i sicrhau bod diogelwch teithwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau.

Thanks for that answer, Minister. You'll be aware, I'm sure, of continuing concerns and anxiety surrounding Transport for Wales arrangements for students travelling from Torfaen and Monmouthshire to and from Hereford; it's an issue I raised with the Trefnydd yesterday, and she did say she'd raise it with you. Despite each child having paid for their season ticket in advance, students are being segregated from other passengers and transported on coaches, a journey that takes twice as long as by train. I'm told that the buses are inadequate and that there's no social distancing going on whatsoever. I wonder if you could update us on any discussions you've had with Transport for Wales about this and make clear to Transport for Wales that this situation is totally unacceptable and young people should be treated with the same respect and dignity as other fee-paying passengers.

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Fe fyddwch yn ymwybodol, rwy'n siŵr, o ofidiau a phryder parhaus ynghylch trefniadau Trafnidiaeth Cymru ar gyfer myfyrwyr sy'n teithio o Dorfaen a Sir Fynwy i ac o Henffordd; mae'n fater a godais gyda'r Trefnydd ddoe, a dywedodd y byddai yn ei godi gyda chi. Er bod pob plentyn wedi talu am ei docyn tymor ymlaen llaw, mae myfyrwyr yn cael eu gwahanu oddi wrth deithwyr eraill a'u cludo ar fysiau, taith sy'n cymryd dwywaith cymaint o amser â'r trên. Dywedir wrthyf fod y bysiau'n annigonol ac nad oes mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith o gwbl. Tybed a allech chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw drafodaethau a gawsoch gyda Trafnidiaeth Cymru am hyn a'i gwneud yn glir i Trafnidiaeth Cymru fod y sefyllfa hon yn gwbl annerbyniol ac y dylid trin pobl ifanc â'r un parch ac urddas â theithwyr eraill sy'n talu'r ffioedd.

Can I thank Nick Ramsay for his question? I think I will write to the Member with comprehensive detail of the rationale behind the measures that have been taken by TfW. But just to highlight briefly that Transport for Wales are currently operating 70 buses, in addition to all of the trains, to support public transport across Wales, and students from the same educational establishments can travel together on dedicated buses under our safety guidelines. The reason that greater physical distancing is required on rail services is because they carry not just students but the general public as well. Now, TfW have tried to encourage students to travel on particular services in order to maintain bubbles for specific institutions, wherever possible, and that again is in line with Government requirements. But I spoke yesterday with Transport for Wales regarding this matter, and as I've already said, I can assure the Member that I'll be writing to him with some comprehensive detail.FootnoteLink

A gaf fi ddiolch i Nick Ramsay am ei gwestiwn? Rwy'n credu yr ysgrifennaf at yr Aelod gyda manylion cynhwysfawr am y rhesymeg sy'n sail i'r mesurau a gymerwyd gan Trafnidiaeth Cymru. Ond hoffwn dynnu sylw at y ffaith bod Trafnidiaeth Cymru ar hyn o bryd yn gweithredu 70 o fysiau, yn ogystal â'r holl drenau, i gefnogi trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru, a gall myfyrwyr o'r un sefydliadau addysgol deithio gyda'i gilydd ar fysiau penodedig o dan ein canllawiau diogelwch. Y rheswm pam fod angen cadw mwy o bellter cymdeithasol ar wasanaethau trên yw oherwydd eu bod yn cario aelodau o'r cyhoedd yn ogystal â myfyrwyr. Nawr, mae Trafnidiaeth Cymru wedi ceisio annog myfyrwyr i deithio ar wasanaethau penodol er mwyn cynnal swigod ar gyfer sefydliadau penodol, lle bynnag y bo modd, ac mae hynny eto'n unol â gofynion y Llywodraeth. Ond siaradais â Trafnidiaeth Cymru ddoe ynglŷn â'r mater hwn, ac fel rwyf eisoes wedi dweud, gallaf sicrhau'r Aelod y byddaf yn anfon manylion cynhwysfawr ato.FootnoteLink

Mae hi'n bwysig iawn, wrth gwrs, bod staff a theithwyr yn cael eu gwarchod wrth i gamau priodol gael eu cymryd, ond mae gen i bryder bod y gwasanaethau trên yn Ynys Môn yn cael eu taro'n rhy galed gan y mesurau sydd mewn lle ar hyn o bryd. Dwi'n cyfeirio'n benodol at y ffaith bod trenau, ers misoedd bellach, ddim yn stopio yn y Fali na Llanfairpwll, a hynny achos bod y platfform yn rhy fyr i allu agor dau ddrws. A wnaiff y Gweinidog ofyn i Trafnidiaeth Cymru adolygu hyn ar frys a chwilio am ffordd arall i liniaru yn erbyn lledaeniad y feirws, ffordd sydd ddim yn golygu bod y gwasanaeth lleol hanfodol yma yn cael ei golli yn gyfan gwbl? Dwi'n siŵr bod yna ffordd arall i weithredu.

It's very important, of course, that staff and passengers are protected as appropriate steps are taken, but I do have a concern that train services in Anglesey are being struck too hard by the measures in place at present. I'm specifically referring to the fact that trains, for months now, don't stop in Valley or Llanfairpwll because the platform is too small to be able to open two doors. Will the Minister ask Transport for Wales to review this urgently and look for another way to mitigate the spread of the virus in a way that doesn't mean that the local vital service is being lost entirely? I'm sure there is another way to do this.

Can I thank the Member for his question and say that I'm extremely sympathetic to the point that he makes? Short platform challenges are a problem elsewhere in Wales as well, and TfW, I know, are regularly reviewing not just the figures concerning transmission of COVID, but also how they might be able to produce a novel solution to the challenge faced by stations that are too short to allow two doors to open. We do regularly review it, we will continue to do so, and as soon as we're able to allow services to stop at those stations, we will do so.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn a dweud fy mod yn cydymdeimlo'n fawr â'r pwynt y mae'n ei wneud? Mae heriau platfformau byr yn broblem mewn mannau eraill yng Nghymru hefyd, ac rwy'n gwybod bod Trafnidiaeth Cymru yn adolygu'n rheolaidd nid yn unig y ffigurau sy'n ymwneud â throsglwyddiad COVID, ond hefyd sut y gallent gynhyrchu ateb newydd i'r her a wynebir gan orsafoedd sy'n rhy fyr i ganiatáu i ddau ddrws agor. Rydym yn ei adolygu'n rheolaidd, byddwn yn parhau i wneud hynny, a chyn gynted ag y gallwn ganiatáu i wasanaethau aros yn y gorsafoedd hynny, byddwn yn gwneud hynny.

14:20

Minister, if our economy has any chance of surviving this pandemic, we have to learn to live with COVID-19. Living with the disease means that we have to keep apart from those not in our immediate family and for us to wear masks in enclosed spaces. Thankfully, masks are now mandatory on public transport, but keeping apart is more difficult. We have to ensure that not only can social distancing be maintained on public transport, but that there is sufficient capacity for those who need it. Minister, what discussions have you had with Transport for Wales and bus operators about increasing the frequency or capacity of services during this pandemic? Diolch.

Weinidog, os oes gan ein heconomi unrhyw obaith o oroesi'r pandemig hwn, mae'n rhaid inni ddysgu byw gyda COVID-19. Mae byw gyda'r clefyd yn golygu bod yn rhaid inni gadw ar wahân i bobl nad ydynt yn ein teulu agos a gwisgo masgiau mewn mannau caeedig. Diolch byth, mae masgiau bellach yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond mae cadw ar wahân yn anos. Mae'n rhaid inni sicrhau nid yn unig y gellir cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus ond bod digon o gapasiti i'r rhai sydd ei angen. Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch gyda Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr bysiau ynghylch cynyddu amlder neu gapasiti gwasanaethau yn ystod y pandemig hwn? Diolch.

Can I thank the Member for her question and the important points that she made about the responsibility that we all have as citizens in trying to overcome this challenge? I'm pleased to say, Llywydd, that based on surveys, based on field work, we're seeing an average of 95 per cent compliance of passengers wearing face coverings on both trains and buses. That's quite an impressive figure, and it's been increasing, as well. So, clearly, citizens are showing responsibility, by and large.

I can also assure the Member that all of Transport for Wales's trains are currently in use across the Wales and borders network and that we're working extensively to provide essential travel links to keep people moving. In addition to this, additional buses—as I've already said, 70 buses—are being utilised to provide home-to-school transport. We are maximising the number of vehicles that are available to support people, but because of the need to socially distance, obviously, capacity—the number of seats, the number of spaces available—has been vastly reduced. But we will continue to do whatever we can to keep people moving, to keep people commuting, to ensure that people and businesses can get through this pandemic.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei chwestiwn a'r pwyntiau pwysig a wnaeth am y cyfrifoldeb sydd gan bob un ohonom fel dinasyddion i geisio goresgyn yr her hon? Rwy'n falch o ddweud, Lywydd, yn seiliedig ar arolygon, yn seiliedig ar waith maes, ein bod yn gweld cyfartaledd o 95 y cant o deithwyr yn cydymffurfio â'r galw i wisgo gorchuddion wyneb ar drenau a bysiau. Mae hwnnw'n ffigur eithaf trawiadol, ac mae wedi bod yn cynyddu hefyd. Felly, yn amlwg, mae dinasyddion yn dangos eu bod yn gyfrifol at ei gilydd.

Gallaf sicrhau'r Aelod hefyd fod holl drenau Trafnidiaeth Cymru yn cael eu defnyddio ar draws rhwydwaith Cymru a'r gororau ar hyn o bryd a'n bod yn gweithio'n galed i ddarparu cysylltiadau teithio hanfodol i alluogi pobl i symud o gwmpas. Yn ogystal â hyn, mae bysiau ychwanegol—70 bws, fel y dywedais eisoes—yn cael eu defnyddio i ddarparu cludiant o'r cartref i'r ysgol. Rydym yn cynyddu nifer y cerbydau sydd ar gael i gefnogi pobl, ond oherwydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol, yn amlwg, mae capasiti—nifer y seddi, nifer y lleoedd sydd ar gael—wedi gostwng yn sylweddol. Ond byddwn yn parhau i wneud beth bynnag a allwn i alluogi pobl i barhau i symud, i alluogi pobl i gymudo, er mwyn sicrhau y gall pobl a busnesau oroesi'r pandemig hwn.

Busnesau Lletygarwch
Hospitality Businesses

6. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i fusnesau lletygarwch yn ystod pandemig y coronafeirws? OQ55629

6. What support is the Welsh Government providing to hospitality businesses during the coronavirus pandemic? OQ55629

I can tell the Member today that 672 micro and SME businesses in the hospitality sector in north Wales alone have been awarded funding through the economic resilience fund, and that amounts to more than £12 million. The third phase of the economic resilience fund will include a ring-fenced £20 million for businesses in tourism and hospitality.

Gallaf ddweud wrth yr Aelod heddiw fod 672 o ficrofusnesau a busnesau bach a chanolig yn y sector lletygarwch yng ngogledd Cymru yn unig wedi cael cyllid drwy'r gronfa cadernid economaidd, ac mae hynny'n gyfanswm o fwy na £12 miliwn. Bydd trydydd cam y gronfa cadernid economaidd yn cynnwys £20 miliwn a glustnodwyd ar gyfer busnesau ym maes twristiaeth a lletygarwch.

Thank you. How do you respond to the hospitality sector representatives in north Wales who have asked me to advocate most strongly on behalf of full-licensed hotels being able to serve alcohol to hotel residents after the 10 p.m. curfew, emphasising the critical distinction be taken into consideration in that the hotel will become the guest's official residence during their stay, effectively their home, that a hotel has every incentive to abide by the curfew for non-residents in order to protect its licence, that although the current guidelines say that alcohol can be served via room service, this creates operational issues with staffing and will dull or destroy the overall ambience hoteliers are attempting to create, that this subtle clarification will help to keep hotels viable during the pandemic and the bleak winter hospitality is facing, and that this may also provide Welsh hotels with a slight competitive advantage?

Diolch. Sut rydych yn ymateb i gynrychiolwyr y sector lletygarwch yng ngogledd Cymru sydd wedi gofyn i mi ddadlau'n gryf iawn ar ran gwestai a drwyddedwyd yn llawn sydd eisiau gallu gweini alcohol i breswylwyr gwestai ar ôl y cyrffyw am 10 p.m. gan bwysleisio y dylid ystyried y gwahaniaeth sylfaenol yn yr ystyr mai'r gwesty yw preswylfa swyddogol y gwesteion yn ystod eu harhosiad, eu cartref i bob pwrpas, a bod gan westy bob cymhelliad i gadw at y cyrffyw yn achos pobl nad ydynt yn aros yno er mwyn diogelu eu trwydded, ac er bod y canllawiau presennol yn dweud y gellir gweini alcohol drwy wasanaeth ystafell, mae hyn yn creu problemau gweithredol gyda staffio a bydd yn llesteirio neu'n dinistrio'r awyrgylch cyffredinol y mae gwestywyr yn ceisio'i greu, ac y bydd yr eglurhad cynnil hwn yn helpu i gadw gwestai'n hyfyw yn ystod y pandemig a'r gaeaf llwm y mae'r sector lletygarwch yn ei wynebu, ac y gallai hyn hefyd roi mantais gystadleuol fach i westai Cymru?

I am extremely aware of the challenge that the hospitality sector is facing right now, but I have to say that small exceptions in isolation might be one thing, but once you grant an exception to one subsector for one particular area of activity, the door is then blown open for others to demand exceptions as well. In the aggregate, that can have a major impact on our ability to bring down transmission numbers. Of course, we will listen to any calls for exceptions, but there has to be an extraordinarily compelling reason to allow exceptions during these difficult times, because if we don't get transmission rates under control, particularly in those areas where there are restrictions, we will unfortunately see those restrictions last for longer. There is a role for all of us, as Caroline Jones has outlined this afternoon, not just to consider what we can and cannot do by the law, but also what we should and should not do as individuals responsible for one another. That does mean acting responsibly, it does mean taking responsibility not just for one's own life and behaviour but also for one's family and the community in which we live. We have to get through this as a team, as a society, and so whilst I've listened to calls for exceptions like the one that the Member has outlined, as I say, it would have to be a very, very compelling argument to support it.

Rwy'n ymwybodol iawn o'r her y mae'r sector lletygarwch yn ei hwynebu ar hyn o bryd, ond mae'n rhaid i mi ddweud y gallai eithriadau bach ar eu pen eu hunain fod yn un peth, ond pan fyddwch yn creu eithriad o un grŵp o bobl ar gyfer un maes gweithgarwch penodol, caiff y drws ei chwythu ar agor wedyn i eraill fynnu eithriadau hefyd. Gyda'i gilydd, gall hynny effeithio'n fawr ar ein gallu i leihau ffigurau trosglwyddiad. Wrth gwrs, byddwn yn gwrando ar unrhyw alwadau am eithriadau, ond mae'n rhaid cael rheswm eithriadol o rymus dros ganiatáu eithriadau yn ystod y cyfnod anodd hwn, oherwydd os na chawn reolaeth ar gyfraddau trosglwyddo, yn enwedig yn yr ardaloedd lle ceir cyfyngiadau, yn anffodus byddwn yn gweld y cyfyngiadau hynny'n para'n hwy. Mae rôl i bob un ohonom, fel y mae Caroline Jones wedi amlinellu y prynhawn yma, nid yn unig i ystyried yr hyn y gallwn ac na allwn ei wneud yn ôl y gyfraith, ond hefyd yr hyn y dylem ac na ddylem ei wneud fel unigolion sy'n gyfrifol am ein gilydd. Mae hynny'n golygu gweithredu'n gyfrifol, mae'n golygu cymryd cyfrifoldeb nid yn unig am eich bywyd a'ch ymddygiad eich hun ond hefyd eich teuluoedd a'r gymuned rydym yn byw ynddi. Mae'n rhaid i ni ddod trwy hyn fel tîm, fel cymdeithas, ac felly er fy mod wedi gwrando ar alwadau am eithriadau fel yr un y mae'r Aelod wedi'i amlinellu, fel y dywedaf, byddai angen dadl rymus iawn i'w cefnogi.

14:25

Can I ask you, Minister, what discussions are you having with the brewery sector in all its diversity in Wales, from microbreweries to the growing independent, indigenous brewers that add to the Wales brand for top-quality local food and drink, like Brecon Brewing of Brecon and—wait for it—of Ogmore, to ensure that everything is being done to ensure the future of these local job-creating businesses as we work through the challenges of COVID? And what discussions have you had with the UK Government to ensure that they play their part in supporting these businesses and jobs too?

A gaf fi ofyn i chi, Weinidog, pa drafodaethau rydych yn eu cael gyda'r sector bragdai yn ei holl amrywiaeth yng Nghymru, o ficrofragdai i'r nifer gynyddol o fragwyr annibynnol, cynhenid sy'n ychwanegu at frand Cymru fel lle ar gyfer bwyd a diod lleol o'r radd orau, fel Brecon Brewing yn Aberhonddu ac—arhoswch am hyn—yn Ogwr, i sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i sicrhau dyfodol y busnesau lleol hyn sy'n creu swyddi wrth inni fynd i'r afael â heriau COVID? A pha drafodaethau a gawsoch gyda Llywodraeth y DU i sicrhau eu bod yn chwarae eu rhan ac yn cefnogi'r busnesau a'r swyddi hyn hefyd?

Can I thank Huw Irranca-Davies for his question? He makes a very important point—that independent brewers are not just important for the food and drink sector, but actually they're important for our culture and identity. I've visited many independent brewers across Wales, and their contribution to the economy is quite extraordinary. They are creative, they show great resolve as well, when they're up against large international brewers, and so we've listened to them very carefully in terms of what support is required to assist them through this pandemic. Indeed, the Minister for International Relations and Welsh Language, and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, have established and regularly attend a hospitality stakeholder group to consider the impacts on the sector of the pandemic. The views of that group feed into the work that I take forward within my department, and I'm pleased to be able to say that the views of the independent brewery sector informed the decision to ensure that there is that £20 million fund specific to tourism and hospitality businesses. And, of course, independent brewers will be able to apply for business development grants, which could prove to be hugely, hugely helpful in transitioning to the post-COVID reality. But equally, you're right to say that the UK Government has an important role in this, and we've consistently called on the Chancellor to increase the level of support to sectors that are subject to Government restrictions, including hospitality.

A gaf fi ddiolch i Huw Irranca-Davies am ei gwestiwn? Mae'n gwneud pwynt pwysig iawn—fod bragwyr annibynnol yn bwysig i'n diwylliant a'n hunaniaeth yn ogystal â'r sector bwyd a diod mewn gwirionedd. Rwyf wedi ymweld â llawer o fragwyr annibynnol ledled Cymru, ac mae eu cyfraniad i'r economi yn rhyfeddol. Maent yn greadigol, maent yn dangos llawer o benderfyniad hefyd, pan fyddant yn cystadlu yn erbyn bragwyr rhyngwladol mawr, ac felly rydym wedi gwrando'n ofalus iawn arnynt o ran pa gymorth y maent ei angen i'w cynorthwyo drwy'r pandemig hwn. Yn wir, mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, a'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, wedi sefydlu grŵp rhanddeiliaid lletygarwch y maent yn ei fynychu'n rheolaidd i ystyried effeithiau'r pandemig ar y sector. Mae safbwyntiau'r grŵp hwnnw'n cyfrannu at y gwaith rwy'n ei ddatblygu yn fy adran, ac rwy'n falch o allu dweud bod safbwyntiau'r sector bragdai annibynnol wedi cyfrannu at y penderfyniad i sicrhau'r gronfa honno o £20 miliwn i fusnesau twristiaeth a lletygarwch yn benodol. Ac wrth gwrs, bydd bragwyr annibynnol yn gallu gwneud cais am grantiau datblygu busnes, a allai fod yn hynod ddefnyddiol wrth bontio i'r realiti ôl-COVID. Ond yn yr un modd, rydych yn iawn i ddweud bod gan Lywodraeth y DU rôl bwysig yn hyn, ac rydym wedi galw'n gyson ar y Canghellor i gynyddu lefel y cymorth i sectorau sydd dan gyfyngiadau'r Llywodraeth, gan gynnwys lletygarwch.

Tynnwyd cwestiwn 7 [OQ55656] yn ôl. Yn olaf, felly, cwestiwn 8—Paul Davies.

Question 7 [OQ55656] has been withdrawn. Finally, therefore, question 8—Paul Davies.   

Economi Sir Benfro
The Pembrokeshire Economy

8. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi economi sir Benfro dros y 12 mis nesaf? OQ55633

8. What is the Welsh Government doing to support the Pembrokeshire economy for the next 12 months? OQ55633

Everything possible. We have already awarded £9.5 million through the first two phases of the economic resilience fund, and a further £5.4 million through the Development Bank of Wales. That's gone to more than 700 businesses in Pembrokeshire.

Popeth sy'n bosibl. Rydym eisoes wedi dyfarnu £9.5 miliwn drwy ddau gam cyntaf y gronfa cadernid economaidd, a £5.4 miliwn arall drwy Fanc Datblygu Cymru. Mae hwnnw wedi cael ei ddarparu i fwy na 700 o fusnesau yn Sir Benfro.

Thank you for that response, Minister. Now, I recently visited Nolton Stables, an accommodation provider and countryside riding facility in my constituency, which is one of many small tourism businesses that are in a very challenging financial position because of the COVID-19 pandemic. In response to the pandemic, the owners have also diversified their business to include a drive-in cinema as a way of helping keep the business afloat during this difficult time. Minister, could you tell us what the Welsh Government is doing to specifically help businesses diversify and remain competitive in the wake of the COVID-19 pandemic?

Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Nawr, yn ddiweddar, ymwelais â Nolton Stables, darparwr llety a chyfleuster marchogaeth cefn gwlad yn fy etholaeth, sy'n un o nifer o fusnesau twristiaeth bach sydd mewn sefyllfa ariannol heriol iawn oherwydd pandemig COVID-19. Mewn ymateb i'r pandemig, mae'r perchnogion wedi arallgyfeirio eu busnes i gynnwys sinema gyrru i mewn fel ffordd o helpu i gynnal y busnes yn ystod y cyfnod anodd hwn. Weinidog, a wnewch chi ddweud wrthym beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn benodol i helpu busnesau i arallgyfeirio a pharhau i fod yn gystadleuol yn sgil pandemig COVID-19?

It sounds a really innovative scheme that that business has developed. I know that cinemas all across the UK are struggling, but hopefully in the case the Member has identified they'll be very successful. The whole purpose of the third phase of the economic resilience fund is to provide support through short periods of restrictions—but also through the business development grant to help businesses adjust and adapt to coronavirus and to Brexit. So, those business development grants are going to be awarded to businesses that have plans for survival and also plans to thrive after coronavirus, and to adapt. Those grants could be very significant indeed: £10,000 for small and microbusinesses, then grants of up to £150,000 for medium-sized enterprises, and £200,000 for larger employers—all designed to assist businesses in adapting to coronavirus and to the new reality that we now face.

Mae'r cynllun y mae'r busnes hwnnw wedi'i ddatblygu yn swnio'n wirioneddol arloesol. Gwn fod sinemâu ledled y DU yn ei chael hi'n anodd, ond rwy'n gobeithio y bydd y busnes y mae'r Aelod wedi'i nodi yn llwyddiannus iawn. Holl ddiben trydydd cam y gronfa cadernid economaidd yw darparu cymorth drwy gyfnodau byr o gyfyngiadau—ond hefyd drwy'r grant datblygu busnes i helpu busnesau i addasu i'r coronafeirws ac i Brexit. Felly, bydd y grantiau datblygu busnes hynny'n cael eu dyfarnu i fusnesau sydd â chynlluniau ar gyfer goroesi ac sydd hefyd yn bwriadu ffynnu ar ôl y coronafeirws, ac addasu. Gallai'r grantiau fod yn sylweddol iawn yn wir: £10,000 i fusnesau bach a microfusnesau, grantiau o hyd at £150,000 i fusnesau canolig eu maint, a £200,000 i gyflogwyr mwy o faint—pob un wedi'i gynllunio i gynorthwyo busnesau i addasu i'r coronafeirws ac i'r realiti newydd a wynebwn yn awr.

14:30
2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel y Gweinidog Pontio Ewropeaidd)
2. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his European Transition responsibilities)

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, mewn perthynas â'i gyfrifoldebau pontio Ewropeaidd. Ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Leanne Neagle.

The next item, therefore, is questions to the Counsel General and Minister for European Transition, in respect of his European transition responsibilities. And the first question is from Lynne Neagle.

Y Sector Modurol
The Automotive Sector

1. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael am effaith Brexit ar y sector modurol yng Nghymru? OQ55659

1. What discussions has the Counsel General had about the impact of Brexit on the automotive sector in Wales? OQ55659

The Welsh Government is in regular discussion with the automotive sector regarding the potential impact of European Union exit. The UK Government's approach to the negotiations risks significant new barriers to trade being introduced. I have repeatedly made the case to the UK Government they must prioritise a deal that protects highly regulated manufacturing sectors in Wales, including the automotive sector.

Mae Llywodraeth Cymru’n cael trafodaethau rheolaidd gyda'r sector modurol ynglŷn ag effaith bosibl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae perygl y bydd ymagwedd Llywodraeth y DU tuag at y negodiadau’n cyflwyno rhwystrau newydd sylweddol i fasnach. Rwyf wedi dadlau’r achos dro ar ôl tro i Lywodraeth y DU fod yn rhaid iddynt flaenoriaethu cytundeb sy’n diogelu sectorau gweithgynhyrchu rheoleiddiedig iawn yng Nghymru, gan gynnwys y sector modurol.

Thank you, Minister. The recent letter from Lord Frost to car manufacturers, ruling out any third-country cumulations as part of the trade deal, is a hugely concerning development. The sector has already warned of the devastating impact of a potential 'no deal' endpoint, and now it appears they are facing being cut out of any deal that might be possible, as the UK Government pursues other goals. Clearly, car manufacturers are being offered up as a sacrificial lamb by the UK Government, as it flails around for a last-minute deal that is politically palatable to its base support. Will you make the strongest possible case to UK Ministers to immediately put this industry back on the priority list in negotiations, where it should always have been?

Diolch, Weinidog. Mae'r llythyr diweddar gan yr Arglwydd Frost at wneuthurwyr ceir, sy'n diystyru unrhyw gyfuniadau â thrydedd gwlad fel rhan o'r cytundeb masnach, yn ddatblygiad sy’n peri cryn bryder. Mae'r sector eisoes wedi rhybuddio ynghylch effaith ddinistriol canlyniad 'dim cytundeb' posibl, ac erbyn hyn, ymddengys eu bod yn wynebu cael eu torri allan o unrhyw gytundeb a allai fod yn bosibl, wrth i Lywodraeth y DU geisio cyflawni amcanion eraill. Yn amlwg, mae gwneuthurwyr ceir yn cael eu cynnig yn aberth gan Lywodraeth y DU, wrth iddi straffaglu i sicrhau cytundeb munud olaf sy'n wleidyddol dderbyniol i'w chefnogwyr craidd. A wnewch chi ddadlau’r achos cryfaf posibl i Weinidogion y DU dros roi'r diwydiant hwn yn ôl ar y rhestr flaenoriaethol ar unwaith mewn negodiadau, lle dylai fod wedi bod erioed?

Let me say I completely share the Member's concerns as she's outlined them. And when I read about the letter, which effectively confirmed the UK Government wouldn't insist upon the rules of origin, I was bemused. The UK Government seems more than capable of insisting upon other aspects of its negotiating position, including, for example, sacrificing the possibility of a generous trade deal in defence of the fisheries sector, which, whilst we don't want to see any sector suffering, is a significantly smaller contributor to economic well-being in Wales and across the UK than the automotive sector, which in Wales alone employs around 10,000 people. As she says, ambitious cumulation arrangements are absolutely vital. And even if the UK Government was able to secure a zero-tariff, zero-quota deal with the EU, if it hasn't got those cumulation arrangements in it, Welsh goods will still end up paying significant tariffs due to those rules of origin obstacles. I've made the case to the UK Government many times in relation to this question, and I've repeatedly raised that point with the UK Government around rules of origin and cumulation specifically. I wrote on 29 June, when, at that point, the UK Government was describing its objectives in terms of rules of origin quite ambitiously, and we would support that. But there is no point describing ambition if you're not prepared to deliver it in a negotiation.

Gadewch imi ddweud fy mod yn rhannu pryderon yr Aelod yn llwyr fel y’u hamlinellwyd ganddi. A phan ddarllenais am y llythyr, a oedd yn cadarnhau i bob pwrpas na fyddai Llywodraeth y DU yn mynnu bod y rheolau tarddiad yn cael eu cynnwys, roeddwn mewn penbleth. Ymddengys bod Llywodraeth y DU yn fwy na pharod i fynnu ei ffordd mewn perthynas ag agweddau eraill ar ei safbwynt negodi, gan gynnwys, er enghraifft, ildio’r posibilrwydd o gytundeb masnach hael er mwyn amddiffyn y sector pysgodfeydd, sydd, er nad ydym am weld unrhyw sector yn dioddef, yn cyfrannu llai o lawer at les economaidd yng Nghymru a ledled y DU na'r sector modurol, sy’n cyflogi oddeutu 10,000 o bobl yng Nghymru yn unig. Fel y dywed, mae trefniadau cyfuno uchelgeisiol yn gwbl hanfodol. A hyd yn oed pe bai Llywodraeth y DU yn llwyddo i sicrhau cytundeb di-dariff, di-gwota gyda'r UE, os nad yw’n cynnwys y trefniadau cyfuno hynny, bydd nwyddau Cymru'n dal i dalu tariffau sylweddol oherwydd rhwystrau rheolau tarddiad. Rwyf wedi dadlau’r achos i Lywodraeth y DU sawl tro mewn perthynas â'r cwestiwn hwn, ac rwyf wedi codi'r pwynt ynghylch rheolau tarddiad a chyfuno yn benodol dro ar ôl tro gyda Llywodraeth y DU. Ysgrifennais ar 29 Mehefin, pan oedd Llywodraeth y DU ar yr adeg honno yn disgrifio ei hamcanion mewn perthynas â rheolau tarddiad yn eithaf uchelgeisiol, a byddem yn cefnogi hynny. Ond nid oes diben disgrifio uchelgais os nad ydych yn barod i'w chyflawni wrth negodi.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd
Leaving the European Union

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd yn ddiweddar i baratoi ar gyfer y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd? OQ55655

2. What recent steps has the Welsh Government taken to prepare for the UK leaving the European Union? OQ55655

The impact of the end of transition will be significant and work has been under way across the Welsh Government on preparing for the range of scenarios we may face at the end of December. This includes developing our own bespoke interventions and working as well with the UK Government on preparedness projects.

Bydd effaith diwedd y cyfnod pontio yn sylweddol, ac mae gwaith wedi bod ar y gweill ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru ar baratoi ar gyfer yr ystod o senarios y gallem eu hwynebu ddiwedd mis Rhagfyr. Mae hyn yn cynnwys datblygu ein hymyriadau pwrpasol ein hunain ynghyd â gweithio gyda Llywodraeth y DU ar brosiectau parodrwydd.

It's very important for Wales, I believe, that EU citizens living here continue to do so, and continue contributing to life in Wales, bringing their skills to our workforce and economy, enriching our culture and communities, taking a full part in life in Wales in all aspects. So, Counsel General, could you update us on the steps taken by Welsh Government to ensure that there is awareness of the settled status scheme, so that we do get a good level of applications from EU citizens in Wales, and hopefully the vast majority of them continue to live here in Wales and enrich our society in the way that they are?

Credaf ei bod yn bwysig iawn i Gymru fod dinasyddion yr UE sy'n byw yma yn parhau i wneud hynny, ac yn parhau i gyfrannu at fywyd yng Nghymru, gan ddod â'u sgiliau i'n gweithlu a'n heconomi, cyfoethogi ein diwylliant a'n cymunedau, a chymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghymru. Felly, Gwnsler Cyffredinol, a allech roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ar y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y ceir ymwybyddiaeth o'r cynllun preswylio’n sefydlog, fel ein bod yn cael lefel dda o geisiadau gan ddinasyddion yr UE yng Nghymru, gan obeithio y bydd y rhan fwyaf ohonynt yn parhau i fyw yma yng Nghymru a chyfoethogi ein cymdeithas fel y maent yn ei wneud?

Well, firstly, let me associate myself with the Member's comment in the question in relation to the contribution made by EU citizens who've chosen to make Wales their home. We want them to continue to feel the welcome that we've always extended, and to recognise the valuable contribution that they make, which is why this is such an important question.

Our central, recent concern has been in relation to more vulnerable or excluded groups who may not be able easily to access the scheme. We've tried to do what we can in terms of communications and social media campaigns, and we've allocated funding through the European transition fund, as he will recall, to organisations such as Citizens Advice—[Inaudible.]—local authorities and an expert service through an immigration law firm here in Wales. 

What has happened, unfortunately, during the last few months, as a consequence of COVID, is that a number of those groups who've been working face-to-face with EU citizens have obviously not been able to do that, given constraints as a result of COVID. And there has been the temporary closure of a number of Home Office support services, for example. I have recently written to the Home Secretary to press her to consider extending the deadline for applications in light of that, so that, in particular, people who might struggle to identify the scheme, perhaps, have an opportunity to do that. The UK Government has refused to extend the deadline, and whilst they maintain that if someone has reasonable grounds for missing it, they will be given a further opportunity, clearly people need certainty about what lies ahead. So, we continue to press that case. 

We know that there are about 70,000 people in Wales who may need to make an application. We think the applications are a little over 60,000 at this point, but, of course, only a small majority of those will have had settled status; a very significant proportion still have pre-settled status. But we seek to encourage EU citizens across Wales to apply at the earliest opportunity to the scheme. 

Wel, yn gyntaf, gadewch i mi gytuno â sylw'r Aelod yn ei gwestiwn ynglŷn â'r cyfraniad a wneir gan ddinasyddion yr UE sydd wedi dewis gwneud eu cartref yng Nghymru. Rydym am iddynt barhau i deimlo'r croeso rydym bob amser wedi'i roi, a chydnabod y cyfraniad gwerthfawr a wnânt, a dyna pam fod hwn yn gwestiwn mor bwysig.

Mae ein pryder sylfaenol yn ddiweddar yn ymwneud â grwpiau mwy agored i niwed, neu grwpiau sydd wedi'u hallgáu, nad ydynt o bosibl yn gallu cael mynediad at y cynllun yn hawdd. Rydym wedi ceisio gwneud yr hyn a allwn o ran cyfathrebu ac ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, ac rydym wedi dyrannu cyllid drwy'r gronfa bontio Ewropeaidd, fel y bydd yn cofio, i sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth—[Anghlywadwy.]—awdurdodau lleol a gwasanaeth arbenigol drwy gwmni cyfreithiol yma yng Nghymru sy'n arbenigo ar faterion mewnfudo.

Yr hyn sydd wedi digwydd, yn anffodus, dros yr ychydig fisoedd diwethaf, o ganlyniad i COVID, yw ei bod yn amlwg nad yw nifer o'r grwpiau hynny sydd wedi bod yn gweithio wyneb yn wyneb â dinasyddion yr UE wedi gallu gwneud hynny, o gofio’r cyfyngiadau yn sgil COVID wrth gwrs. Ac mae nifer o wasanaethau cymorth y Swyddfa Gartref, er enghraifft, wedi bod ar gau dros dro. Yn ddiweddar, ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Cartref i roi pwysau arni i ystyried ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yng ngoleuni hynny, fel bod pobl a allai fod yn ei chael hi’n anodd cael mynediad at y cynllun yn enwedig yn cael cyfle i wneud hynny. Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod ymestyn y dyddiad cau, ac er eu bod yn honni, os oes gan rywun sail resymol dros ei fethu y rhoddir cyfle pellach iddynt, yn amlwg mae angen sicrwydd ar bobl ynglŷn â'r hyn sydd o'u blaenau. Felly, rydym yn parhau i ddadlau’r achos hwnnw.

Gwyddom y gallai fod angen i oddeutu 70,000 o bobl yng Nghymru wneud cais. Credwn fod ychydig dros 60,000 o geisiadau wedi’u gwneud hyd yn hyn, ond wrth gwrs, dim ond mwyafrif bach o'r rheini a fydd wedi cael statws preswylwyr sefydlog; statws preswylwyr cyn-sefydlog sydd gan gyfran sylweddol iawn ohonynt o hyd. Ond rydym yn ceisio annog dinasyddion yr UE ledled Cymru i wneud cais i'r cynllun cyn gynted â phosibl.

14:35

Will the Minister make a statement on how his economic programme will support areas such as Blaenau Gwent?

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar sut y bydd ei raglen economaidd yn cefnogi ardaloedd fel Blaenau Gwent?

As set out in our publication yesterday, we are committed—

Fel y nodwyd yn ein cyhoeddiad ddoe, rydym wedi ymrwymo—

Sorry, Minister—this is your supplementary question, Alun Davies, to question 2.

Mae'n ddrwg gennyf, Weinidog—dyma'ch cwestiwn atodol, Alun Davies, i gwestiwn 2.

No, you didn't, you asked question 3 on the order paper. You made a request for a supplementary question for question 2. 

Naddo, fe wnaethoch chi ofyn cwestiwn 3 ar y papur trefn. Gwnaethoch gais am gwestiwn atodol i gwestiwn 2.

I'm sorry. Will the Minister make a statement on the release of documents yesterday that showed that the UK Government has deliberately sought to keep information from the devolved administrations in terms of their plans for Brexit, and their plans for the internal market Bill?

Mae'n ddrwg gennyf. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y dogfennau a gyhoeddwyd ddoe a oedd yn dangos bod Llywodraeth y DU wedi ceisio cadw gwybodaeth oddi wrth y gweinyddiaethau datganoledig yn fwriadol mewn perthynas â’u cynlluniau ar gyfer Brexit, a’u cynlluniau ar gyfer y Bil marchnad fewnol?

I thank the Member for that question. Behaviour such as withholding information from devolved administrations, in relation to the matter of preparedness on a question so significant as this, is fundamentally corrosive of the relationship of trust between Governments in the UK. What we have been able to say is that, in the area of preparation, joint working has been possible, and it has been effective, even if it has, at times, not been adequate. But where information is withheld, that causes the Welsh Government to have to revisit our level of assurance around the arrangements that have been put in place. And I was very disappointed, not least that yesterday I had a meeting with UK Government Ministers to describe food supply, and to see the information that was put in the public domain a matter of hours after that was particularly disappointing. 

I've asked for an urgent meeting with Michael Gove, so that I can understand what's gone on here, and what other information we may not be having access to. What this suggests is that, where there is a policy or political difference between the governments in the UK, we cannot rely on full information being made available. And I think the reference in the extract that we saw yesterday to the internal market Bill just tells us, I think, how toxic that Bill is in terms of its impact on the relationship between Governments across the UK. 

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn. Mae ymddygiad fel cadw gwybodaeth oddi wrth y gweinyddiaethau datganoledig, mewn perthynas â pharodrwydd ar gwestiwn mor bwysig â hwn, yn niweidiol dros ben i'r berthynas o ymddiriedaeth rhwng Llywodraethau’r DU. Yr hyn rydym wedi gallu ei ddweud yw, ym maes parodrwydd, fod gweithio ar y cyd wedi bod yn bosibl, ac mae wedi bod yn effeithiol, hyd yn oed os nad yw wedi bod yn ddigonol ar brydiau. Ond lle caiff gwybodaeth ei chadw oddi wrthym, mae hynny'n peri i Lywodraeth Cymru orfod ailystyried ein lefel o sicrwydd ynghylch y trefniadau sydd wedi'u rhoi ar waith. Ac roeddwn yn siomedig iawn, yn enwedig a minnau wedi cael cyfarfod â Gweinidogion Llywodraeth y DU ddoe i drafod y cyflenwad bwyd, ac roedd gweld bod y wybodaeth wedi'i gwneud yn gyhoeddus ychydig oriau ar ôl hynny yn arbennig o siomedig.

Rwyf wedi gofyn am gyfarfod brys gyda Michael Gove, er mwyn i mi allu deall beth sydd wedi digwydd yma, a pha wybodaeth arall nad ydym yn cael mynediad ati o bosibl. Lle ceir gwahaniaeth polisi neu wahaniaeth gwleidyddol rhwng llywodraethau'r DU, awgryma hyn na allwn ddibynnu arnynt i ddarparu’r holl wybodaeth. A chredaf fod y cyfeiriad yn y darn a welsom ddoe at y Bil marchnad fewnol yn dweud wrthym pa mor wenwynig yw'r Bil hwnnw o ran ei effaith ar y berthynas rhwng y Llywodraethau ledled y DU.

14:40

Minister, clearly, we had the Road Haulage Association before the External Affairs and Additional Legislation Committee last week, and one of their concerns was, not for themselves—they said they'd get things sorted out during the first two months of next year—but the concerns of clients, and the paperwork from customs issues in relation to Her Majesty's Revenue and Customs and border controls. They're deeply worried that there's not enough preparation being made to ensure that those clients are in a position to get that done in time, because they clearly stated that lorries would not be leaving unless they had the documentation ready. What discussions are you having with the UK Government, and particularly with HMRC, to ensure that the systems are in place to ensure that businesses in Wales are able to undertake the proper procedures and get the paperwork done, so that all their goods can travel to Europe without any delays whatsoever? 

Weinidog, yn amlwg, bu’r Gymdeithas Cludo Nwyddau gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yr wythnos diwethaf, ac roedd un o’u pryderon yn ymwneud, nid â’u hunain—dywedasant y byddent yn cael trefn ar bethau yn ystod deufis cyntaf y flwyddyn nesaf—ond pryderon cleientiaid, a'r gwaith papur yn sgil materion tollau mewn perthynas â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi a rheoli ffiniau. Maent yn bryderus iawn nad oes digon o baratoi yn digwydd i sicrhau bod y cleientiaid mewn sefyllfa i wneud hynny mewn pryd, gan iddynt ddweud yn glir na fyddai lorïau'n gadael oni bai fod y ddogfennaeth yn barod ganddynt. Pa drafodaethau rydych yn eu cael gyda Llywodraeth y DU, ac yn enwedig gyda CThEM, i sicrhau bod y systemau ar waith i sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn gallu cyflawni'r gweithdrefnau priodol a gwneud y gwaith papur, fel y gall eu holl nwyddau deithio i Ewrop heb unrhyw oedi o gwbl?

Well, subject to the concerns that I have just articulated more broadly, the level of engagement in relation to haulier preparedness and business preparedness more broadly hasn't been what it needs to be. There is a very practical set of interventions that will have a very real effect on routes to our ports, if freight operators are not able to arrive there with the level of preparation that's required. There will be a significant potential logistical knock-on effect to that. And as you say, as the Member says, there is a much broader ripple effect in terms of the preparedness of suppliers and businesses across the UK, and it remains the case that our confidence that that level of preparation amongst businesses is being undertaken is very low. That isn't a criticism of those businesses. Many of them are facing incredible pressures as a consequence of the response to COVID and, bluntly, even though we want to raise awareness that there is a need to prepare, nobody at this point can articulate exactly what's required in order to meet those new arrangements. And so that is exactly why there needs to be an urgent clarification around those requirements and stepped-up engagement, both with hauliers, but also enabling businesses to make those preparations in a sensible and pragmatic way, as the Member suggests. 

Wel, yn amodol ar y pryderon a amlinellais yn fwy cyffredinol, nid yw lefel yr ymgysylltu mewn perthynas â pharodrwydd cwmnïau cludo nwyddau a pharodrwydd busnes yn fwy cyffredinol yn ddigonol. Mae set ymarferol iawn o ymyriadau yn mynd i gael effaith real iawn ar lwybrau i'n porthladdoedd, os na all gweithredwyr cludo nwyddau gyrraedd yno gyda'r lefel o barodrwydd sy'n ofynnol. Mae posibilrwydd y bydd hynny’n cael sgil effaith logistaidd sylweddol. Ac fel y dywedwch, fel y dywed yr Aelod, mae sgil effaith fwy o lawer o ran parodrwydd cyflenwyr a busnesau ledled y DU, ac mae'n dal yn wir nad oes gennym lawer iawn o hyder fod y lefel honno o baratoi’n digwydd ymhlith busnesau. Nid beirniadaeth o'r busnesau mo hynny. Mae llawer ohonynt yn wynebu pwysau aruthrol o ganlyniad i'r ymateb i COVID, ac a dweud y gwir, er ein bod am godi ymwybyddiaeth fod angen paratoi, ni all unrhyw un, ar hyn o bryd, fynegi beth yn union sy'n ofynnol er mwyn bodloni'r trefniadau newydd hynny. Ac felly, dyna'n union pam fod angen eglurhad ynghylch y gofynion hynny ar frys a mwy o ymgysylltu, gyda chwmnïau cludo nwyddau, ond gan alluogi busnesau hefyd i wneud y paratoadau hynny mewn ffordd synhwyrol a phragmatig, fel yr awgryma’r Aelod.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Llefarwyr y pleidiau sydd nesaf. Felly, llefarydd Plaid Cymru, Dai Lloyd. 

The party spokespeople next. Plaid Cymru spokesperson, Dai Lloyd. 

Diolch yn fawr, Llywydd. Minister, the Welsh Government has rightly criticised the internal market Bill as an enormous power grab, which you say you will oppose every step of the way. You will be aware that Plaid Cymru MPs laid an amendment to the Bill at Westminster, which would have protected the devolution settlement by preventing the Bill from coming into force unless the devolved legislatures gave their consent. Now, despite the cross-party support of the SNP, Liberal Democrats and Greens, Labour MPs decided to abstain. Now, do you agree that Labour MPs did Wales a great disservice by failing to back an amendment that was fully consistent with the Labour Welsh Government's policy? Do you also agree that it was a missed opportunity to display a strong cross-party stance in defence of devolution? And can you explain how this fits with the stated Labour Party position of opposing the Bill every step of the way? 

Diolch yn fawr, Lywydd. Weinidog, mae Llywodraeth Cymru, yn gwbl deg, wedi beirniadu'r Bil marchnad fewnol fel enghraifft amlwg o gipio grym, a dywedwch y byddwch yn gwrthwynebu hynny bob cam o'r ffordd. Fe fyddwch yn ymwybodol fod ASau Plaid Cymru wedi cynnig gwelliant i’r Bil yn San Steffan a fyddai wedi diogelu'r setliad datganoli drwy atal y Bil rhag dod i rym oni bai fod y deddfwrfeydd datganoledig yn rhoi eu cydsyniad. Nawr, er gwaethaf cefnogaeth drawsbleidiol yr SNP, y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Werdd, penderfynodd ASau Llafur ymatal. Nawr, a ydych yn cytuno bod ASau Llafur wedi gwneud anghymwynas fawr â Chymru drwy fethu cefnogi gwelliant a oedd yn gwbl gyson â pholisi Llywodraeth Lafur Cymru? A ydych hefyd yn cytuno eu bod wedi colli cyfle i wneud safiad trawsbleidiol cryf i amddiffyn datganoli? Ac a allwch egluro sut y mae hyn yn cyd-fynd â safbwynt datganedig y Blaid Lafur y byddent yn gwrthwynebu'r Bil bob cam o'r ffordd?

There are certainly examples, Llywydd, of amendments put forward by the Labour Party to defend devolution, which Plaid Cymru haven't supported in Parliament. I would urge the Member that, at this point, we should be looking for ways of working together. We have a very productive relationship with the Scottish National Party in Scotland. It is a mature and collaborative relationship that acknowledges that Governments of different political colours can work together where they have a common interest. I hope, at some point, that we can persuade Plaid Cymru to have the same kind of relationship with us in Wales. 

Yn sicr, Lywydd, ceir enghreifftiau o welliannau a gyflwynwyd gan y Blaid Lafur i amddiffyn datganoli nad yw Plaid Cymru wedi eu cefnogi yn Senedd y DU. Byddwn yn annog yr Aelod y dylem fod yn chwilio am ffyrdd o weithio gyda'n gilydd ar y pwynt hwn. Mae gennym berthynas gynhyrchiol iawn â Phlaid Genedlaethol yr Alban. Mae'n berthynas aeddfed a chydweithredol sy'n cydnabod y gall Llywodraethau o wahanol liwiau gwleidyddol weithio gyda'i gilydd pan fo ganddynt ddiddordeb cyffredin. Rwy'n gobeithio, ar ryw bwynt, y gallwn berswadio Plaid Cymru i gael yr un math o berthynas gyda ni yng Nghymru.

Of course, the Bill increases the likelihood of a 'no deal' Brexit. Business leaders are this week again warning of the risks of a 'no deal' on already fragile businesses currently suffering the impacts of the pandemic. So, what assessments, therefore, have you undertaken in terms of the multiple threats facing businesses in Wales in the event of a 'no deal'? And do you not agree that that analysis should be brought to this Chamber as a matter of urgency? 

Wrth gwrs, mae'r Bil yn cynyddu'r tebygolrwydd o Brexit heb gytundeb. Yr wythnos hon, mae arweinwyr busnes yn rhybuddio eto am beryglon 'dim cytundeb' i fusnesau sydd eisoes yn fregus ac yn dioddef effeithiau'r pandemig ar hyn o bryd. Felly, pa asesiadau a wnaethoch o’r bygythiadau niferus sy'n wynebu busnesau yng Nghymru pe baem yn cael Brexit heb gytundeb? Ac onid ydych yn cytuno y dylid dod â'r dadansoddiad hwnnw i'r Siambr hon ar fyrder?

Well, the Member will be aware that we have consistently modelled the impact on the Welsh economy and Welsh businesses of the range of scenarios that we may face, and there is a significant amount of evidence-based analysis in the public domain through the hands of the Welsh Government. At this point in time, as he will have heard me say to David Rees earlier, we are anxious to make sure that businesses in Wales are alert, amongst the range of other pressures that they face at the moment, to the need to prepare for the end of the transition period. We continue to keep the Brexit portal updated. We continue to make funding available to support businesses. The most recent iteration of the ERF has an eye on both COVID and Brexit preparedness, because these things needs to be looked at in the round, as I know the Member agrees. The task at this point is to try and guide businesses towards that, and as the picture becomes clearer—and I know that you will share my regrets that we are not able to provide a clearer picture at this point—businesses will have a better chance, as it were, to be able to make those preparations, but none of us should underestimate the scale of that challenge and the scale of the burden that imposes on businesses right across Wales.

Wel, bydd yr Aelod yn ymwybodol ein bod wedi modelu effaith yr ystod o senarios y gallem eu hwynebu ar economi Cymru a busnesau Cymru yn gyson, ac mae cryn dipyn o ddadansoddiadau’n seiliedig ar dystiolaeth wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, fel y bydd wedi fy nghlywed yn dweud wrth David Rees yn gynharach, rydym yn awyddus i sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn ymwybodol, ymhlith yr ystod o bwysau eraill y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd, o'r angen i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio. Rydym yn parhau i ddiweddaru'r porth Brexit. Rydym yn parhau i sicrhau bod cyllid ar gael i gefnogi busnesau. Mae iteriad diweddaraf y gronfa cadernid economaidd yn cadw llygad ar COVID yn ogystal â pharodrwydd ar gyfer Brexit, gan fod angen ystyried pob agwedd ar y pethau hyn, fel y gwn fod yr Aelod yn cytuno. Y dasg ar hyn o bryd yw ceisio tywys busnesau tuag at hynny, ac wrth i'r darlun ddod yn gliriach—a gwn y byddwch yn rhannu fy siom na allwn ddarparu darlun cliriach ar hyn o bryd—bydd gan fusnesau well gobaith, fel petai, o allu gwneud y paratoadau hynny, ond ni ddylai unrhyw un ohonom danbrisio maint yr her honno a maint y baich y mae’n ei roi ar fusnesau ledled Cymru.

14:45

The—[Inaudible.]—will have a potentially catastrophic impact on the NHS—[Inaudible.]

Gallai'r—[Anghlywadwy.]—gael effaith drychinebus ar y GIG—[Anghlywadwy.]

Dai Lloyd, can you restart the question, please? Sorry, we weren't able to hear you via your Zoom connection. So, just try again and we'll see where we get to.

Dai Lloyd, a allwch ailddechrau'r cwestiwn, os gwelwch yn dda? Mae'n ddrwg gennyf, nid oeddem yn gallu eich clywed drwy eich cysylltiad Zoom. Felly, rhowch gynnig arni eto a chawn weld lle rydym yn cyrraedd.

I apologise, Llywydd. I'm naturally softly spoken, plainly. [Laughter.]

The British Medical Association have this week warned that a 'no deal' Brexit will have a potentially catastrophic impact on the NHS, with clear concerns around supply of pharmaceuticals, medical devices and protective equipment. We know that the Welsh Government have built up a Brexit warehouse of medical supplies and that these supplies have been utilised as part of the COVID response. Now, earlier this year, the pharmaceutical industry warned that some supplies had been completely used up. What assurances can you therefore give around the availability levels of medicines in the Brexit warehouse, given that we are potentially only a few months away from a potential 'no deal' Brexit?

Ymddiheuriadau, Lywydd. Rwy'n siarad yn dawel yn naturiol, yn amlwg. [Chwerthin.]

Yr wythnos hon, mae Cymdeithas Feddygol Prydain wedi rhybuddio y gallai Brexit heb gytundeb effeithio'n drychinebus ar y GIG, gyda phryderon amlwg ynghylch y cyflenwad o gynhyrchion fferyllol, dyfeisiau meddygol a chyfarpar diogelu. Gwyddom fod Llywodraeth Cymru wedi adeiladu warws Brexit o gyflenwadau meddygol, a bod y cyflenwadau hyn wedi cael eu defnyddio fel rhan o’r ymateb i COVID. Nawr, yn gynharach eleni, rhybuddiodd y diwydiant fferyllol fod rhai cyflenwadau wedi'u defnyddio i gyd. Pa sicrwydd y gallwch ei roi, felly, ynghylch lefelau argaeledd meddyginiaethau yn warws Brexit, o gofio y gallem wynebu Brexit heb gytundeb ymhen ychydig fisoedd?

I thank Dai Lloyd for raising this very, very important question in the Chamber today. This is obviously a key priority for us as a Government. And as with previous stages of preparation, some of the solutions are UK-wide and some of them are bespoke to Wales. So, in relation to medicines first, as he raises in his question, all four Governments in the UK are engaged in continuity of supply discussions. Parts of that are around express freight services, and parts of it are around supply disruption response. But there are additional steps that we are taking in Wales to give us additional assurance in relation to that, and some of that, as his question suggests, is about learning from the experience of COVID-19.

In relation to medical supplies, whether that's medical devices or clinical consumables, for example—and this, by the way, relates both to the NHS and to parts of the social care sector, for reasons that he will understand—we are reviewing and replenishing the Welsh stock holdings of MDCC products. We are testing and refining the plans that we had in place at the end of last year in anticipation of leaving without any sort of deal at all. And we still, as his question implies, benefit very significantly from investment in the warehouse storage facility and IP5 near Newport, which continues to be able to help us in our preparation work.

Diolch i Dai Lloyd am godi'r cwestiwn pwysig hwn yn y Siambr heddiw. Mae hyn yn amlwg yn flaenoriaeth allweddol i ni fel Llywodraeth. Ac fel gyda chamau paratoi blaenorol, mae rhai o'r atebion yn berthnasol i’r DU gyfan ac mae rhai ohonynt ar gyfer Cymru'n benodol. Felly, mewn perthynas â meddyginiaethau yn gyntaf, fel y cyfeiria atynt yn ei gwestiwn, mae pob un o bedair Llywodraeth y DU mewn trafodaethau ynghylch parhad cyflenwadau. Mae rhywfaint o hynny’n ymwneud â gwasanaethau cludo nwyddau’n gyflym, ac mae rhywfaint yn ymwneud ag ymateb i darfu ar gyflenwadau. Ond rydym yn cymryd camau ychwanegol yng Nghymru i roi sicrwydd ychwanegol i ni'n hunain mewn perthynas â hynny, ac mae rhywfaint o hynny, fel yr awgryma ei gwestiwn, yn ymwneud â dysgu o brofiad COVID-19.

Mewn perthynas â chyflenwadau meddygol, boed yn ddyfeisiau meddygol neu ddefnyddiau traul clinigol, er enghraifft—ac mae hyn, gyda llaw, yn ymwneud â'r GIG yn ogystal â rhannau o'r sector gofal cymdeithasol, am resymau y bydd yn eu deall—rydym yn adolygu ac yn ailgyflenwi cyflenwadau Cymru o ddyfeisiau meddygol a defnyddiau traul clinigol. Rydym yn profi ac yn mireinio'r cynlluniau a oedd gennym ar waith ddiwedd y llynedd rhag ofn y byddem yn gadael heb unrhyw fath o gytundeb. Ac fel yr awgryma ei gwestiwn, rydym yn dal i elwa'n sylweddol iawn o fuddsoddiad yn y cyfleuster warws storio ac IP5 ger Casnewydd, sy'n parhau i allu rhoi cymorth i ni gyda’n gwaith paratoi.

Llefarydd y Ceidwadwyr nesaf—Darren Millar.

The Conservative spokesperson next—Darren Millar.

Diolch, Llywydd. I want to ask some questions in relation to the Minister's responsibility for COVID recovery. What consideration has the Minister given to older people as part of the Welsh Government's build back better project?

Diolch, Lywydd. Rwyf am ofyn rhai cwestiynau mewn perthynas â chyfrifoldeb y Gweinidog dros yr adferiad wedi COVID. Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i bobl hŷn fel rhan o brosiect Llywodraeth Cymru i ailadeiladu'n ôl yn well?

We recognise the impact on various groups in Wales has been unequal of the COVID experience. Older people are amongst those and we will frame our response in light of that to be able to make sure that older people across Wales get the support they need in our response.

Rydym yn cydnabod bod effaith COVID ar grwpiau amrywiol yng Nghymru wedi bod yn anghyfartal. Mae pobl hŷn ymhlith y rheini a byddwn yn fframio ein hymateb yng ngoleuni hynny er mwyn gallu sicrhau bod pobl hŷn ledled Cymru yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt yn ein hymateb.

Thank you for that answer, Minister, but there has been precious little evidence so far that you're taking the impact of the coronavirus on older people seriously. I was very surprised when I saw the coronavirus reconstruction challenges and priorities document published yesterday, with not a single reference to older people actually being in it. I understand that you've held a number of round-tables, including one that was entitled, and I quote, 'Planning for Economic and Social recovery from the Coronavirus pandemic: Annex 2: Vulnerable Groups'. Yet even that particular round-table did not involve anybody from the older people's commissioner's office. In fact, I understand that the older people's commissioner was not invited to meet you and, in fact, her office had to make a request to meet you and it wasn't until that time that you actually did meet with her to discuss her concerns around the impact on older people. So, can I ask you: why is it that you've got such a blind spot for older people as a Welsh Government when it comes to including them within your COVID reconstruction efforts?

Diolch am eich ateb, Weinidog, ond prin yw’r dystiolaeth hyd yma eich bod yn cymryd effaith y coronafeirws ar bobl hŷn o ddifrif. Cefais fy synnu’n fawr pan welais y ddogfen a gyhoeddwyd ddoe ar yr heriau a’r blaenoriaethau wrth ailadeiladu ar ôl y coronafeirws, nad oedd yn cynnwys unrhyw gyfeiriad at bobl hŷn. Rwy'n deall eich bod wedi cynnal nifer o gyfarfodydd bord gron, gan gynnwys un o’r enw, ac rwy'n dyfynnu, 'Cynllunio ar gyfer adferiad Economaidd a Chymdeithasol ar ôl y pandemig Coronafeirws: Atodiad 2: Grwpiau Agored i Niwed’. Ac eto, nid oedd hyd yn oed y cyfarfod bord gron penodol hwnnw'n cynnwys unrhyw un o swyddfa'r comisiynydd pobl hŷn. Mewn gwirionedd, deallaf na chafodd y comisiynydd pobl hŷn wahoddiad i gyfarfod â chi, ac mewn gwirionedd, bu’n rhaid i’w swyddfa wneud cais i gyfarfod â chi, a dim ond bryd hynny y gwnaethoch gyfarfod â hi i drafod ei phryderon ynglŷn â’r effaith ar bobl hŷn. Felly, a gaf fi ofyn i chi: pam fod gennych chi fel Llywodraeth Cymru fan dall mewn perthynas â phobl hŷn pan ddaw'n fater o'u cynnwys yn eich ymdrechion i ailadeiladu ar ôl COVID?

14:50

Well, I certainly don't accept the premise of the Member's question. Whether it's in relation to the challenges from isolation, the support required for people who are shielding, perhaps, the support required from third sector organisations, the particular set of interventions required from public services to acknowledge the experience of older people in this pandemic, whether it's about acknowledging the particular contribution that older volunteers have been able to make in a very positive way to supporting other people in their communities during this time, whether it's a particular recognition of the needs of older people who might be at risk of losing their jobs and particular support that they might need that is tailored for people at the latter part of a work journey—all of those are absolutely fundamental to the interventions that we've made to date and our continuing discussions. 

I have met with the older people's commissioner. I can't assure him in relation to whose office made the first approach to which person in relation to any of the very large range of meetings that we've held with stakeholders in relation to this, but I've certainly found the discussion with the older people's commissioner, which happened I think at a comparatively early stage, very productive and demonstrated a very good and positive meeting of minds. 

Wel, yn sicr, nid wyf yn derbyn rhagosodiad cwestiwn yr Aelod. Boed mewn perthynas â heriau ynysu, y gefnogaeth sydd ei hangen i bobl a warchodir, efallai, y gefnogaeth sydd ei hangen gan sefydliadau'r trydydd sector, y set benodol o ymyriadau sydd ei hangen gan wasanaethau cyhoeddus i gydnabod profiad pobl hŷn yn y pandemig hwn, boed yn gydnabod y cyfraniad penodol y mae gwirfoddolwyr hŷn wedi gallu ei wneud mewn ffordd bositif iawn i gefnogi pobl eraill yn eu cymunedau yn ystod y cyfnod hwn, boed yn gydnabyddiaeth benodol o anghenion pobl hŷn a allai fod mewn perygl o golli eu swyddi a chefnogaeth arbennig y gallai fod ei hangen arnynt wedi'i theilwra ar gyfer pobl sy’n agosáu at ddiwedd eu bywyd gwaith—mae pob un o'r rheini'n gwbl hanfodol i'r ymyriadau rydym wedi'u gwneud hyd yma a'n trafodaethau parhaus.

Rwyf wedi cyfarfod â’r comisiynydd pobl hŷn. Ni allaf roi sicrwydd iddo mewn perthynas â pha swyddfa a gysylltodd â pha unigolyn mewn perthynas ag unrhyw un o'r nifer fawr iawn o gyfarfodydd rydym wedi'u cynnal gyda rhanddeiliaid mewn perthynas â hyn, ond yn sicr, teimlwn fod y drafodaeth gyda’r comisiynydd pobl hŷn a gafwyd yn gymharol gynnar, rwy'n credu, yn gynhyrchiol iawn, a dangosai ein bod yn meddwl ar hyd yr un llinellau mewn ffordd dda a chadarnhaol iawn.

It's very nice to hear your warm words about older people now; it's a shame that none of them were contained in any of the documents that were published by your office yesterday. And, of course, you didn't reference older people either in your statement to this Senedd. And perhaps, frankly, if you'd been more supportive of my older people's rights Bill when it was presented to this Senedd, we might be in a slightly different position. I can assure you that the commissioner's office has made it clear to me that she had to put the request in to your office for the meeting, which you eventually did have, and not the other way around. 

Look, we all know that older people have faced serious consequences as a result of the pandemic and, in fact, they've been disproportionately impacted by it. We know that they're more likely to die, they're more likely to suffer serious illness, more likely to have to self-isolate, more likely to suffer the impact of loneliness as a result of this pandemic. And, of course, they're more likely to be victims of the even longer delays that we are now going to have in accessing NHS tests and treatments as a result of the backlog that has built up in our health service during the pandemic. Now, the recovery plan you published yesterday, for all your warm words today, does not address a single one of those challenges. So, I ask you: will you now agree with me that there needs to be a further round-table specifically focusing on the needs of older people, bringing experts together, including the older people's commissioner and other important stakeholders in the third sector and the public sector, so that we can make sure that we get this right and that older people can be confident that the Welsh Government is actually listening to and addressing their concerns, not, frankly, ignoring them, as you have been to date?

Mae'n braf iawn clywed eich geiriau caredig am bobl hŷn yn awr; mae'n drueni na chafodd yr un ohonynt eu cynnwys yn unrhyw un o'r dogfennau a gyhoeddwyd gan eich swyddfa ddoe. Ac wrth gwrs, ni chyfeirioch chi at bobl hŷn ychwaith yn eich datganiad i’r Senedd hon. Ac efallai, a bod yn onest, pe baech wedi rhoi mwy o gefnogaeth i fy Mil hawliau pobl hŷn pan gafodd ei gyflwyno gerbron y Senedd hon, efallai y byddem mewn sefyllfa ychydig yn wahanol. Gallaf roi sicrwydd i chi fod swyddfa'r comisiynydd wedi dweud yn glir wrthyf y bu’n rhaid iddi wneud cais i'ch swyddfa am gyfarfod, a chawsoch un yn y pen draw, ac nid y ffordd arall.

Edrychwch, gŵyr pob un ohonom fod pobl hŷn wedi wynebu canlyniadau difrifol o ganlyniad i'r pandemig, ac mewn gwirionedd, ei fod wedi cael effaith anghymesur arnynt. Gwyddom eu bod yn fwy tebygol o farw, yn fwy tebygol o ddioddef salwch difrifol, yn fwy tebygol o orfod hunanynysu, yn fwy tebygol o ddioddef effaith unigrwydd o ganlyniad i'r pandemig. Ac wrth gwrs, maent yn fwy tebygol o ddioddef yn sgil yr oedi hirach byth a fydd yn ein hwynebu rhag cael mynediad at brofion a thriniaethau'r GIG o ganlyniad i'r ôl-groniad yn ein gwasanaeth iechyd yn sgil y pandemig. Nawr, nid yw'r cynllun adfer a gyhoeddwyd gennych ddoe, er eich holl eiriau cynnes heddiw, yn mynd i'r afael ag unrhyw un o'r heriau hynny. Felly, gofynnaf i chi: a wnewch chi gytuno â mi yn awr fod angen cyfarfod bord gron pellach sy'n canolbwyntio'n benodol ar anghenion pobl hŷn, gan ddod ag arbenigwyr ynghyd, yn cynnwys y comisiynydd pobl hŷn a rhanddeiliaid pwysig eraill o’r trydydd sector a'r sector cyhoeddus, fel y gallwn sicrhau ein bod yn gwneud hyn yn iawn ac y gall pobl hŷn fod yn hyderus fod Llywodraeth Cymru’n gwrando ar eu pryderon ac yn mynd i’r afael â hwy, nid eu hanwybyddu, fel rydych wedi bod yn ei wneud hyd yma, a bod yn onest?

Well, there is an ongoing range of engagement with stakeholders in relation to this document. As I said yesterday in my statement, this is the beginning of a national conversation, and the conversation we've had has been rich, it has had a range of voices, sometimes complimentary, sometimes more challenging, in the way that these things are, and we welcome all of that, and we will continue on the same basis to engage with everybody affected by COVID in Wales and to listen to their voices, and to reflect their voices faithfully in our considerations. 

I invite the Member to look at page 22 of the document, where he'll find priority 8, which itself talks about supporting the NHS to make up lost ground in terms of treatment of non-coronavirus-related conditions, and sets out across the balance of that page a number of interventions that the Government will undertake. I don't know if he got that far in the document, but it makes specific reference to reinstating routine services, which we absolutely recognise, as I'm sure all Members do. People who've been waiting longer as a consequence have made their own particular contribution in the response to COVID, and this Government absolutely recognises that. As I mentioned in my response to his question yesterday, the health Minister, of course, will be making further statements in relation to this in addition to the statement recently made about the winter protection plan.

Wel, mae ystod barhaus o ymgysylltu’n mynd rhagddo â rhanddeiliaid mewn perthynas â'r ddogfen hon. Fel y dywedais ddoe yn fy natganiad, dyma ddechrau sgwrs genedlaethol, ac mae'r sgwrs rydym wedi'i chael wedi bod yn gyfoethog, mae wedi cynnwys ystod o leisiau, weithiau'n ganmoliaethus, weithiau'n fwy heriol, fel y mae’r pethau hyn, ac rydym yn croesawu hynny oll, a byddwn yn parhau ar yr un sail i ymgysylltu â phawb y mae COVID yn effeithio arnynt yng Nghymru ac i wrando ar eu lleisiau, ac i adlewyrchu eu lleisiau’n ffyddlon yn ein hystyriaethau.

Rwy'n gwahodd yr Aelod i edrych ar dudalen 22 yn y ddogfen, lle bydd yn gweld blaenoriaeth 8, sy’n sôn am gynorthwyo’r GIG i adennill tir a gollwyd o ran trin cyflyrau nad ydynt yn gysylltiedig â’r coronafeirws, ac sy’n nodi nifer o ymyriadau ar waelod y dudalen honno y bydd y Llywodraeth yn ymgymryd â hwy. Nid wyf yn gwybod a gyrhaeddodd mor bell â hynny yn y ddogfen, ond mae'n cyfeirio'n benodol at ailgyflwyno gwasanaethau rheolaidd, ac rydym yn cydnabod hynny’n llwyr, fel pob Aelod rwy'n siŵr. Mae pobl sydd wedi bod yn aros yn hirach o ganlyniad wedi gwneud eu cyfraniad penodol eu hunain yn yr ymateb i COVID, ac mae'r Llywodraeth hon yn cydnabod hynny'n llwyr. Fel y soniais yn fy ymateb i’w gwestiwn ddoe, bydd y Gweinidog iechyd, wrth gwrs, yn gwneud datganiadau pellach mewn perthynas â hyn yn ychwanegol at y datganiad a wnaed yn ddiweddar am y cynllun diogelu ar gyfer y gaeaf.

14:55

Cwestiwn 3—triwch eto, Alun Davies.

Question 3—try again, Alun Davies.

Thank you very much for your patience, Presiding Officer. 

Diolch yn fawr iawn am eich amynedd, Lywydd.

Y Rhaglen i Adfer ar Ôl y Coronafeirws ym Mlaenau Gwent
The Coronavirus Recovery Programme in Blaenau Gwent

3. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am sut y bydd rhaglen Llywodraeth Cymru i adfer ar ôl y coronafeirws o fudd i Flaenau Gwent? OQ55642

3. Will the Counsel General make a statement on how the Welsh Government's coronavirus recovery programme will benefit Blaenau Gwent? OQ55642

As set out in the publication yesterday, we are committed to a reconstruction that works for the people of Wales, including Blaenau Gwent, by addressing the issues that matter to us most: unemployment, entrenched inequalities, affordable housing, the revitalisation of town centres, and support for the foundational economy.

Fel y nodwyd yn y cyhoeddiad ddoe, rydym wedi ymrwymo i waith adfer sy'n gweithio i bobl Cymru, gan gynnwys Blaenau Gwent, drwy fynd i'r afael â'r materion sydd bwysicaf i ni: diweithdra, anghydraddoldebau hirsefydlog, tai fforddiadwy, adfywio canol trefi, a chefnogaeth i'r economi sylfaenol.

I'm grateful to the Minister for that response. I'm also grateful to the Minister for his statement yesterday. Blaenau Gwent is a part of the country, of course, that will lose out more in terms of funding than almost any other county borough. Blaenau Gwent has relied on funding from the European Union in terms of connectivity, both investing in railway and the dualling of the A465. People in Blaenau Gwent have benefited from European funding, of course, in terms of training and apprenticeships as well. So, both our place and our people have benefited in the past. I know the Minister has worked hard over the last few years to ensure that these funding streams will be maintained, and I know that the United Kingdom Government has let him down and let us down, and broken the promises that they've made. So, how will the Welsh Government pick up the pieces of those broken Tory promises and ensure that we have the budget, that we have the funds available for a long-term programme to sustain and support people in Blaenau Gwent and our communities in Blaenau Gwent? 

Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am ei ymateb. Rwy'n ddiolchgar hefyd i'r Gweinidog am ei ddatganiad ddoe. Mae Blaenau Gwent yn rhan o'r wlad, wrth gwrs, a fydd fwy ar ei cholled yn ariannol nag unrhyw fwrdeistref sirol arall, bron â bod. Mae Blaenau Gwent wedi dibynnu ar gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd o ran cysylltedd, mewn perthynas â buddsoddiad yn y rheilffyrdd a deuoli’r A465. Mae pobl Blaenau Gwent wedi elwa o gyllid Ewropeaidd ar gyfer hyfforddiant a phrentisiaethau hefyd. Felly, mae ein lle a'n pobl wedi elwa yn y gorffennol. Gwn fod y Gweinidog wedi gweithio'n galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i sicrhau y bydd y ffrydiau cyllido hyn yn cael eu cynnal, a gwn fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwneud tro gwael ag ef ac wedi gwneud tro gwael â ninnau, ac wedi torri'r addewidion a wnaethant. Felly, sut y bydd Llywodraeth Cymru yn camu i'r adwy ar ôl i’r Torïaid dorri’r addewidion hynny, ac yn sicrhau bod gennym y gyllideb, fod arian ar gael gennym ar gyfer rhaglen hirdymor i gynnal a chefnogi pobl ym Mlaenau Gwent a'n cymunedau ym Mlaenau Gwent?

I thank the Member for that important question on behalf of his constituents, and he raises matters that affect the daily lives of his constituents, as they do mine and others in the Chamber. He's absolutely right to say that his constituency and, indeed, mine and others will have benefited significantly from some of those programmes, and he is right to articulate his disappointment about the UK Government's failure to live up to its promises to make sure that Wales continues to have that funding, and that people in Wales get to make the decisions for Wales, which is the guiding principle of devolution and a promise that the UK Government should be living up to. 

We know from their recent moves in Parliament that they're seeking to undermine that, looking for powers to spend money in Wales where the Welsh Government could spend that better on behalf of the people of Wales. His constituents will have lost out by virtue of the fact that the UK Government has failed to live up to its existing financial responsibilities, whether that's to do with the rail network, whether it's to do with the energy system or digital connectivity—all of those things are massively underfunded and they're responsibilities of the UK Government. 

What we are seeking to do is to make the case that the UK Government should keep its promises in relation to this so that we can continue to support communities like Blaenau Gwent with future programmes, but also, as he will have seen in the document published yesterday, to seek to stimulate the economy for the benefit of all parts of Wales, including Blaenau Gwent, from investment in schools, in road maintenance, in health infrastructure, in care infrastructure, in housing and in energy upgrades. All of those are designed to stimulate the economy, to help people keep work and to get new work, and that is at the heart of the challenge that the Government will be setting its sights on addressing over the coming months. 

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn pwysig ar ran ei etholwyr, ac mae'n codi materion sy'n effeithio ar fywydau bob dydd ei etholwyr fel y maent yn effeithio ar fy mywyd innau a bywydau eraill yn y Siambr. Mae'n llygad ei le wrth ddweud y bydd ei etholaeth, ac yn wir, fy etholaeth i ac etholaethau eraill, wedi elwa'n sylweddol o rai o'r rhaglenni hynny, ac mae'n iawn i fynegi ei siom ynghylch methiant Llywodraeth y DU i gyflawni ei haddewidion i sicrhau bod Cymru'n parhau i gael y cyllid hwnnw, a bod pobl yng Nghymru yn cael gwneud y penderfyniadau dros Gymru, sef egwyddor arweiniol datganoli ac addewid y dylai Llywodraeth y DU fod yn cadw ato.

Gwyddom o'u camau diweddar yn Senedd y DU eu bod yn ceisio tanseilio hynny, wrth iddynt edrych am bwerau i wario arian yng Nghymru lle gallai Llywodraeth Cymru wario’r arian hwnnw'n well ar ran pobl Cymru. Bydd ei etholwyr ar eu colled yn rhinwedd y ffaith bod Llywodraeth y DU wedi methu cyflawni ei chyfrifoldebau ariannol presennol, boed mewn perthynas â rhwydwaith y rheilffyrdd, boed yn ymwneud â'r system ynni neu gysylltedd digidol—mae pob un o'r rheini’n bethau sy’n cael eu tanariannu'n aruthrol, ac maent yn gyfrifoldebau i Lywodraeth y DU.

Yr hyn rydym yn ceisio’i wneud yw dadlau’r achos y dylai Llywodraeth y DU gadw ei haddewidion mewn perthynas â hyn fel y gallwn barhau i gefnogi cymunedau fel Blaenau Gwent gyda rhaglenni yn y dyfodol, ond hefyd, fel y bydd wedi’i weld yn y ddogfen a gyhoeddwyd ddoe, i geisio ysgogi’r economi er budd pob rhan o Gymru, gan gynnwys Blaenau Gwent, o fuddsoddi mewn ysgolion, yn y gwaith o gynnal a chadw ffyrdd, yn y seilwaith iechyd, y seilwaith gofal, mewn tai ac mewn gwaith uwchraddio ynni. Mae pob un o’r rheini wedi’u cynllunio i ysgogi’r economi, i helpu pobl i gadw swyddi ac i ddod o hyd i swyddi newydd, ac mae hynny'n ganolog i'r her y bydd y Llywodraeth yn ceisio mynd i’r afael â hi dros y misoedd nesaf.

Bil Marchnad Fewnol y DU
The UK Internal Market Bill

4. Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Bil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig ar borthladd Caergybi? OQ55632

4. What assessment has the Counsel General made of the impact of the United Kingdom Internal Market Bill on the port of Holyhead? OQ55632

Fel y mae hi, mae Bil marchnad fewnol y Deyrnas Gyfunol arfaethedig yn ymosodiad ar ddatganoli ac fe fydd yn andwyol i Gymru gyfan. Mae elfennau yn y mesur sy'n creu risg penodol i’n porthladdoedd, yn cynnwys Caergybi, ac fe wnawn y gorau gallwn ni i sicrhau nad yw hynny'n digwydd.  

As it stands, the proposed UK internal market Bill is an assault on devolution and will be detrimental to the whole of Wales. There are elements in the Bill that create a particular risk to our ports, including Holyhead, and we will do our utmost to limit any detrimental impact.

Diolch yn fawr iawn. Mae yna bryder mawr y gallai'r Bil arwain at symud masnach o Gaergybi i borthladdoedd yn Lloegr a'r Alban sy'n mynd yn syth i Ogledd Iwerddon, ac, efo traean o draffig Caergybi-Dulyn yn mynd i neu o Ogledd Iwerddon, mae'r bygythiad yna'n amlwg, ac mae hynny ar ben y perygl o fwy o groesiadau yn mynd yn syth o Iwerddon i gyfandir Ewrop. Ond ar ben hynny, dwi wir yn bryderus am effaith y checks ychwanegol fydd eu hangen ar lorïau. Dwi wedi rhybuddio ers y dechrau does yna ddim lle yn y porthladd. Dydy Llywodraeth Prydain prin wedi talu unrhyw sylw i Gaergybi o'i gymharu â Dover, er enghraifft. Rŵan, efo wythnosau i fynd, maen nhw'n tyrchu o gwmpas am le ac yn cynnig lleoliadau cwbl amhriodol, fel cyffiniau Sioe Môn, fyddai'n golygu traffig trwm drwy gymunedau gwledig Môn 24 awr y dydd. Rŵan, dwi'n gwybod bod Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau efo'r cyngor sir am hyn, ond allwch chi roi sicrwydd i ni eich bod chi, fel fi a'r cyngor a'm cyd-Aelodau Plaid Cymru yn San Steffan, yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn y ffordd gryfaf posib i wneud yn siŵr bod popeth yn cael ei wneud i ddiogelu llif masnach drwy Gaergybi ac i sicrhau dyfodol porthladd sydd mor bwysig i Ynys Môn ac i Gymru gyfan?

Thank you very much. There's very real concern that the Bill could lead to trade being lost from Holyhead to ports in England and Scotland that go straight to Northern Ireland, and, with a third of the Holyhead-Dublin traffic going to or from Northern Ireland, that risk is very clear, and that's on top of the risk of more crossings going directly from the Republic of Ireland to continental Europe. I'm also concerned about the impact of the checks that will be required on lorries. I’ve already warned that there’s no space in the port itself. The UK Government has paid hardly any attention to Holyhead as compared to Dover, for example, and now with just weeks to go they are digging around for a location, suggesting totally inappropriate places such as the Sioe Môn ground, which would mean that there would be heavy traffic in that area 24 hours a day. Now, I know that the Welsh Government is in negotiations with the county council on this, but can you give us an assurance that you, like me and the council and my fellow Plaid Cymru Members in Westminster, are urging the UK Government in the strongest terms possible to ensure that everything possible is done to ensure the flow of trade through Holyhead and to secure the future of a port that is so important for Ynys Môn and the whole of Wales?

15:00

Wel, mae'r Aelod yn llygad ei le yn codi'r testun yma yn y ffordd y mae e'n ei godi fe. Rwy'n cytuno â'i ddadansoddiad e. Mae risg sylweddol ynglŷn â hyn. Rŷn ni wedi colli cyfnod sylweddol ar ddechrau eleni lle gallen ni fod wedi bod yn gwneud y trefnu a'r gwaith a sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd synhwyrol sy'n cael ei chynllunio, nid yn y ffordd mae'n cael ei wneud nawr.

O ran cyfathrebu gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ar hyn, roeddwn i mewn cyfarfod ddoe yn gwneud yr union bwyntiau y mae'r Aelod wedi eu hargymell nawr i sicrhau bod gwaith yn mynd rhagddo ar frys i edrych ar leoliad addas, i sicrhau bod hynny'n digwydd mewn partneriaeth gyda ni fel Llywodraeth a gyda llywodraeth leol, a gyda'r cwmnïau, gyda llaw, sy'n defnyddio'r porthladd a'r porthladd eu hun, a hefyd y cwestiwn yma o ba checks sy'n digwydd. Rwy'n mynd i ysgrifennu at y Llywodraeth yn San Steffan i gael sicrwydd bod yr un math o checks yn digwydd yn Lloegr ac yn yr Alban yn lle ein bod ni'n cael sefyllfa lle bod incentive i lorïau fynd ar hyd llwybrau gwahanol, ac rwy'n gwybod bod hynny ar flaen meddwl yr Aelod hefyd. Felly, rŷn ni yn pwyso ar hyn. Rŷn ni hefyd yn dal yn aros am wybodaeth oddi wrth y Llywodraeth yn San Steffan am effaith trafnidiaeth yn gorfod oedi yn y porthladd, y tu allan i'r porthladd, a fydd yn hollol greiddiol i'r trefniadau rŷn ni'n eu gwneud ar lawr gwlad yno. Felly, gallaf i roi'r sicrwydd iddo fe ein bod ni yn codi'r pethau yma yn rheolaidd. Mae gyda ni gyfarfod gweinidogol y prynhawn yma i drafod hyn, oherwydd ei fod e mor bwysig.

Well, the Member is right to raise this issue in the way that he has and I agree with his analysis. There is a great risk implicit in this and we’ve lost a significant period at the start of the year when we could have been making arrangements for work to ensure that this happens in a sensible way that is planned, not in the way that it’s being done now.

In terms of communication with the UK Government on this, I was in a meeting yesterday, making the exact points that the Member has suggested, to ensure that work is being done urgently to look at appropriate locations, to ensure that that happens in partnership with us as a Government, and with local government and with the companies that use the port and the port itself, and also the question of which checks are going to be undertaken. I’ve written to the UK Government to get some assurance that the same kinds of checks happen in England and Scotland, to avoid a situation where there is an incentive for lorries to go on different routes, and I think that's at the forefront of the Member's mind. So, we are putting pressure on this and we’re waiting for information from the UK Government about the impact of transport being delayed in and outside the port, which will be vital to the arrangements that we make on the ground. So, I can give him some assurance that we are raising these issues regularly. We have a ministerial meeting this afternoon to discuss this, because it’s so important.

Cyflenwadau Bwyd Ffres
Fresh Food Supplies

5. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r risg o darfu ar gyflenwadau bwyd ffres os bydd Llywodraeth y DU yn methu â sicrhau cytundeb masnach â'r UE cyn diwedd y cyfnod pontio? OQ55628

5. What assessment has the Welsh Government made of the risk of disruption to fresh food supplies if the UK Government fails to secure a trade deal with the EU before the end of the transition period? OQ55628

Well, without a deal, there will be a serious risk of delays to the import of fresh produce into the UK as well as price increases as a result of tariffs. A co-ordinated UK approach is essential to minimise the potential impacts on food supply, and information put in the public domain yesterday will cause us to re-evaluate our level of assurance in relation to these arrangements.

Wel, heb gytundeb, bydd perygl difrifol o oedi cyn mewnforio cynnyrch ffres i'r DU yn ogystal â phrisiau uwch o ganlyniad i dariffau. Mae dull cydgysylltiedig yn y DU yn hanfodol er mwyn lleihau'r effeithiau posibl ar gyflenwad bwyd, a bydd gwybodaeth a ddaeth ar gael i'r cyhoedd ddoe yn peri inni ail-werthuso ein lefel sicrwydd mewn perthynas â'r trefniadau hyn.

I'm most grateful to Guido Fawkes for revealing that the transition period planning assumptions of the UK Government—which will confirm the worst fears that I have been raising for the last several months—is that a 'no deal' on trade with the European Union would lead to a tightening of supply, an increase of demand for agri-food products, and the effect of this disruption, I quote,

'is likely to be reduced supply availability, especially of certain fresh products.'

I think perhaps the most disturbing thing about the information that was raised earlier by my colleague Alun Davies is that the civil servant notes in this document that they were instructed not to share this assumption with devolved authorities, but they acknowledged it will have an impact on devolved authorities and their planning. Now, we are not talking about caviar being flown in from the Black sea—we are talking about everyday vegetables and fruit that we have come to rely on as a result of being 40 years in a single market. So, this is extremely serious. So, in addition to seeking an immediate meeting with Michael Gove as to why information is being withheld from the devolved administrations, what can we now do to try and avert this potential disaster for ordinary people and their daily food?

Rwy'n ddiolchgar iawn i Guido Fawkes am ddatgelu mai rhagdybiaethau cynllunio cyfnod pontio Llywodraeth y DU—a fydd yn cadarnhau fy ofnau gwaethaf y bûm yn eu lleisio dros y misoedd diwethaf—yw y byddai methu cael cytundeb masnach â'r Undeb Ewropeaidd yn arwain at gyfyngu ar y cyflenwad, cynnydd yn y galw am gynhyrchion bwyd-amaeth, ac mae'n debyg mai effaith yr aflonyddwch hwn, rwy'n dyfynnu,

fyddai llai o gyflenwad, yn enwedig rhai cynhyrchion ffres.

Credaf efallai mai'r peth mwyaf annymunol am y wybodaeth a godwyd yn gynharach gan fy nghyd-Aelod, Alun Davies, yw bod y gwas sifil yn nodi yn y ddogfen hon eu bod wedi cael cyfarwyddyd i beidio â rhannu'r rhagdybiaeth ag awdurdodau datganoledig, ond roeddent yn cydnabod y bydd yn effeithio ar awdurdodau datganoledig a'u cynlluniau. Nawr, nid ydym yn sôn am hedfan cafiar i mewn o'r Môr Du—rydym yn sôn am lysiau a ffrwythau bob dydd y daethom i ddibynnu arnynt o ganlyniad i fod mewn marchnad sengl am 40 mlynedd. Felly, mae hyn yn ddifrifol dros ben. Felly, yn ogystal â cheisio cael cyfarfod ar unwaith gyda Michael Gove ynglŷn â pham y caiff gwybodaeth ei chadw'n ôl rhag y gweinyddiaethau datganoledig, beth y gallwn ei wneud yn awr i geisio osgoi'r trychineb posibl hwn i bobl gyffredin a'u bwyd dyddiol?

15:05

I thank the Member for that important supplementary. Let me be very clear at the start: aspects of food supply are devolved, but the question of food crossing the border into the UK is obviously fundamental to supply, and that is entirely the responsibility of the UK Government, and any restrictions on supply will be a matter of the outcome of choices made by the UK Government.

Now, I share her concern in relation to what we read in the meeting notes yesterday. I had a meeting yesterday with the UK Government in relation to food supply and impressed upon them the need for joint working in relation to this area. So, the context in which the material was in the public domain was very disturbing to us. What we are doing in Wales is making sure that we are speaking to the supermarkets in Wales to make sure that we understand their logistical arrangements, to understand that there will be an equity of distribution in relation to food produce coming into the UK. I have made the point very forcibly that—and the environment Minister, by the way, makes these points as well—there is a risk in terms of food prices next year increasing, and that at a time when people are suffering, in terms of their livelihoods, from COVID and the choices made by the UK Government to discontinue the enhancement to universal credit.

So, these are potentially very significant challenges for the most vulnerable people. Even if the overall supply of food isn't affected, the cost of it for people in those income groups could be—the effect of that could be very significant. We will continue to do all we can to make sure that we get those assurances about equity of distribution, but the question of supply into the UK is one that necessarily we need to work with the UK Government on.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn atodol pwysig hwnnw. Gadewch imi fod yn glir iawn ar y dechrau: mae agweddau ar y cyflenwad bwyd wedi'u datganoli, ond mae'n amlwg bod y cwestiwn ynglŷn â bwyd yn croesi'r ffin i'r DU yn allweddol i'r cyflenwad, a chyfrifoldeb Llywodraeth y DU yn llwyr yw hynny, a bydd unrhyw gyfyngiadau ar y cyflenwad yn ganlyniad i ddewisiadau a wneir gan Lywodraeth y DU.

Nawr, rwy'n rhannu ei phryder ynglŷn â'r hyn a ddarllenwn yn nodiadau'r cyfarfod ddoe. Cefais gyfarfod ddoe gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â'r cyflenwad bwyd a phwysleisio wrthynt yr angen am gydweithio yn y maes hwn. Felly, roedd y cyd-destun lle roedd y deunydd ar gael i'r cyhoedd yn peri pryder mawr i ni. Yng Nghymru rydym yn sicrhau ein bod yn siarad â'r archfarchnadoedd i sicrhau ein bod yn deall eu trefniadau logistaidd, er mwyn deall y bydd dosbarthiad cyfartal yng nghyswllt cynnyrch bwyd yn dod i mewn i'r DU. Gwneuthum y pwynt yn gadarn iawn—ac mae Gweinidog yr amgylchedd, gyda llaw, yn gwneud y pwyntiau hyn hefyd—fod risg ynghlwm wrth  brisiau bwyd yn codi y flwyddyn nesaf, a hynny ar adeg pan fo pobl yn dioddef, o ran eu bywoliaeth, yn sgil COVID a'r dewisiadau a wnaed gan Lywodraeth y DU i roi'r gorau i'r cynnydd yn y credyd cynhwysol.

Felly, gallai'r rhain fod yn heriau sylweddol iawn i'r bobl fwyaf agored i niwed. Hyd yn oed os nad effeithir ar y cyflenwad bwyd cyffredinol, gallai ei gost i bobl yn y grwpiau incwm hynny gael ei heffeithio—gallai effaith hynny fod yn sylweddol iawn. Byddwn yn parhau i wneud popeth yn ein gallu i sicrhau ein bod yn cael sicrwydd ynglŷn â dosbarthiad cyfartal, ond mae'r cwestiwn ynghylch y cyflenwad i'r DU o reidrwydd yn un y mae angen inni weithio gyda Llywodraeth y DU arno.

Minister, it is right to acknowledge there may—and I emphasise may—be some disruption to food supplies coming from the continent post Brexit, but do you not agree that this could give a huge opportunity for the UK and Wales to become far more self-sufficient in our food production? British farmers are some of the most efficient and innovative in the world and husbandry standards are amongst the highest. I am sure the British public would far prefer to buy home-grown produce, especially given the fact that farming practices in Spain, for instance, where much of our imports of fruit and vegetables come from, are far from desirable. It is evidenced that immigrant labour is being shamefully exploited, with low wages, long hours and very sub-standard living accommodation. Given such practices, does the Attorney-General not agree with me that it is far more desirable for us to produce such foods at home, where exploitation does not exist, or at least is far less prevalent?

Weinidog, mae'n iawn cydnabod y gallai—ac rwy'n pwysleisio y gallai—fod peth tarfu ar gyflenwadau bwyd sy'n dod o'r cyfandir ar ôl Brexit, ond oni chytunwch y gallai hyn roi cyfle enfawr i'r DU a Chymru ddod yn llawer mwy hunangynhaliol yn ein ffordd o gynhyrchu bwyd? Mae ffermwyr Prydain ymhlith y mwyaf effeithlon ac arloesol yn y byd ac mae safonau hwsmonaeth ymhlith yr uchaf. Rwy'n siŵr y byddai'n llawer gwell gan y cyhoedd ym Mhrydain brynu cynnyrch cartref, yn enwedig o gofio bod arferion ffermio yn Sbaen, er enghraifft, lle daw llawer o'r ffrwythau a'r llysiau a fewnforiwn ohono, ymhell o fod yn ddymunol. Dangosir bod llafur mewnfudwyr yn cael ei ecsbloetio'n gywilyddus, gyda chyflogau isel, oriau hir a llety byw ansafonol iawn. O ystyried arferion o'r fath, onid yw'r Twrnai Cyffredinol yn cytuno ei bod yn llawer gwell inni gynhyrchu bwydydd o'r fath gartref, lle nad oes ecsbloetio o'r fath yn digwydd, neu lle mae'n llawer llai cyffredin o leiaf?

Well, I have no idea what the Attorney-General's view on this is, but what I would say is there are two—. The Member's question is premised on two assumptions that are fundamentally misconceived: firstly, that we should be prepared to tolerate restrictions on food supply, if that is what happens, and an increase in costs, if that is what happens, because of a future long-term benefit. I completely disagree with him that that is an acceptable way to proceed. And the second error that he's making in the assumptions is that our current arrangements are in any way preventing the development of that kind of sector in the UK. I completely agree with him: we want to see an increasingly vibrant agricultural and horticultural sector in Wales and across the UK. I don't accept for a moment that the current arrangements are a barrier to that.

Wel, nid oes gennyf syniad beth yw barn y Twrnai Cyffredinol ar hyn, ond byddwn yn dweud bod dwy—. Mae cwestiwn yr Aelod yn seiliedig ar ddwy ragdybiaeth sylfaenol anghywir: yn gyntaf, y dylem fod yn barod i oddef cyfyngiadau ar y cyflenwad bwyd, os mai dyna sy'n digwydd, a chostau uwch, os mai dyna sy'n digwydd, oherwydd budd hirdymor yn y dyfodol. Rwy'n anghytuno'n llwyr ag ef fod honno'n ffordd dderbyniol o fwrw ymlaen. A'r ail gamgymeriad y mae'n ei wneud yn y rhagdybiaethau yw bod ein trefniadau presennol mewn rhyw ffordd yn atal datblygiad y math hwnnw o sector yn y DU. Rwy'n cytuno'n llwyr ag ef: rydym am weld sector amaethyddol a garddwriaethol cynyddol fywiog yng Nghymru a ledled y DU. Nid wyf yn derbyn am eiliad fod y trefniadau presennol yn rhwystr i hynny.

Ymgynghoriad 'Cymru Ein Dyfodol'
The 'Our Future Wales' Consultation

6. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymgynghoriad Cymru Ein Dyfodol ar gefnogaeth ar gyfer adfer ac ailgodi ar ôl COVID-19 yn y dyfodol? OQ55638

6. Will the Counsel General provide an update on the Our Future Wales consultation on support for future post-COVID-19 recovery and reconstruction? OQ55638

Since its launch in May, the 'Our Future Wales' consultation has been very successful. We received just over 2,000 submissions from stakeholders and members of the public, telling us about what matters to them. Those submissions have informed the priorities for recovery and reconstruction that we published yesterday.

Ers ei lansio ym mis Mai, mae ymgynghoriad 'Cymru Ein Dyfodol' wedi bod yn llwyddiannus iawn. Cawsom ychydig dros 2,000 o gyflwyniadau gan randdeiliaid ac aelodau o'r cyhoedd, yn dweud wrthym beth sy'n bwysig iddynt hwy. Mae'r cyflwyniadau hynny wedi llywio'r blaenoriaethau ar gyfer adfer ac ailadeiladu a gyhoeddwyd gennym ddoe.

Minister, could I thank you for joining me recently in an online event where you engaged very deeply and thoughtfully with dozens of questions from the public on post-COVID recovery and reconstruction? So, recognising the immense challenges ahead of the pandemic and of the EU 'deal' or 'no deal' scenarios, and without coming across all Johnsonian now, oozing fantasy optimism about 'world beating' this, 'moonshot' that, driving JCBs through flimsy polystyrene walls, is there any real note of optimism that he can give to the people of Wales—especially young people—about how we get through this well, and do it in a way that is better and fairer for our jobs and economy, better for our environment, and better and fairer for society as a whole?

Weinidog, a gaf fi ddiolch i chi am ymuno â mi'n ddiweddar mewn digwyddiad ar-lein lle roeddech yn bwrw iddi'n feddylgar iawn i ateb dwsinau o gwestiynau gan y cyhoedd ar adfer ac ailadeiladu ar ôl COVID? Felly, gan gydnabod yr heriau aruthrol cyn y pandemig a senarios 'cytundeb' neu 'dim cytundeb' yr UE, a heb fod yn Johnsonaidd a pharablu optimistiaeth ffantasïol am fod yn 'orau yn y byd', neu 'allan o'r byd hwn', a gyrru JCBs drwy waliau polystyren tila, a oes unrhyw nodyn gwirioneddol optimistaidd y gall ei roi i bobl Cymru—yn enwedig i bobl ifanc—ynglŷn â sut y down drwy hyn yn dda, a'i wneud mewn ffordd sy'n well ac yn decach i'n swyddi a'n heconomi, yn well i'n hamgylchedd, ac yn well ac yn decach i gymdeithas yn ei chyfanrwydd?

15:10

I do think the point the Member makes is very important, because whilst the overall effect of COVID on our lives is obviously very detrimental, we have learnt to do things differently in some ways in the last few months, and we will want to hold onto those ways where they're better ways of proceeding.

So, in the economy, for example, we have seen, despite the overwhelming impact on businesses in Wales, that there have been opportunities for some businesses to look at different product lines in terms of personal protective equipment and so on and supplies to the NHS. And there's been a level of innovation in relation to that that has been positive for those businesses, and we want, obviously, to be able to encourage that. In relation to the way we've approached public services working together, delivering some of their services increasingly online—we've seen that in the health service; we've seen that in local government—that won't work for everybody but it'll work for a lot of people and it will allow reconfiguration of some of those services to deliver ever better services to people in Wales.

We've also seen—and he acknowledges this in his question—a renewed enthusiasm across the public, I would say, for making sure this is a green response to COVID. I know he will welcome the investment that's already been made in terms of active travel and in terms of renewables and in terms of similar interventions, and the document we published yesterday I think very hopefully describes an optimistic way of taking forward that agenda in relation to decarbonising our economy, supporting biodiversity, improving air quality, and also, at the same time, many of those interventions also help stimulate the economy, also help to create skills pipelines and provide a number of other benefits.

So, part of the message I wanted to make sure was conveyed yesterday was that some of the responses that the Government have necessarily are to mitigate the damage that COVID will have caused in the long term, but some of it is to identify those points of positivity that he suggests and to try and build on those.

Rwy'n credu bod y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud yn bwysig iawn, oherwydd er bod effaith gyffredinol COVID ar ein bywydau yn amlwg yn niweidiol iawn, rydym wedi dysgu gwneud pethau'n wahanol mewn rhai ffyrdd yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn am ddal ein gafael ar y ffyrdd hynny lle maent yn ffyrdd gwell o fwrw ymlaen.

Felly, yn yr economi, er enghraifft, er gwaethaf yr effaith lethol ar fusnesau yng Nghymru, rydym wedi gweld bod cyfleoedd wedi bod i rai busnesau edrych ar wahanol linellau cynnyrch mewn perthynas â chyfarpar diogelu personol ac yn y blaen a chyflenwadau i'r GIG. A gwelwyd lefel o arloesi a fu'n gadarnhaol i'r busnesau hynny, ac yn amlwg, rydym am allu annog hynny. O ran y ffordd rydym wedi mynd ati i gael gwasanaethau cyhoeddus i gydweithio, gan ddarparu mwy a mwy o'u gwasanaethau ar-lein—rydym wedi gweld hynny yn y gwasanaeth iechyd; rydym wedi gweld hynny mewn llywodraeth leol—ni fydd hynny'n gweithio i bawb ond bydd yn gweithio i lawer o bobl a bydd yn caniatáu inni ad-drefnu rhai o'r gwasanaethau er mwyn darparu gwasanaethau gwell byth i bobl Cymru.

Rwy'n credu ein bod hefyd wedi gweld—ac mae'n cydnabod hyn yn ei gwestiwn—brwdfrydedd o'r newydd ymhlith y cyhoedd tuag at sicrhau bod hwn yn ymateb gwyrdd i COVID. Gwn y bydd yn croesawu'r buddsoddiad sydd eisoes wedi'i wneud mewn perthynas â theithio llesol ac ynni adnewyddadwy ac ymyriadau tebyg, ac rwy'n credu bod y ddogfen a gyhoeddwyd gennym ddoe yn disgrifio ffordd optimistaidd o fwrw ymlaen â'r agenda honno mewn perthynas â datgarboneiddio ein heconomi, cefnogi bioamrywiaeth, gwella ansawdd aer, a hefyd, ar yr un pryd, mae llawer o'r ymyriadau hynny hefyd yn helpu i ysgogi'r economi, yn creu cyfleoedd sgiliau ac yn darparu nifer o fanteision eraill.

Felly, rhan o'r neges roeddwn am ei chyfleu ddoe oedd bod rhai o'r ymatebion sydd gan y Llywodraeth o reidrwydd yn lliniaru'r niwed y bydd COVID wedi'i achosi yn y tymor hir, ond bydd rhywfaint o'r gwaith yn nodi'r pwyntiau cadarnhaol y mae'n eu hawgrymu a cheisio adeiladu ar y rheini.

Cymorth Cyfreithiol
Legal Aid

7. Pa gyflwyniadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud i ymchwiliad Tŷ'r Cyffredin i gymorth cyfreithiol, o ystyried pryderon ynghylch anawsterau o ran cael gafael ar gymorth cyfreithiol yn ystod pandemig COVID-19? OQ55653

7. What submissions has the Welsh Government made to the House of Commons inquiry into legal aid, given concerns regarding difficulties in accessing legal aid during the COVID-19 pandemic? OQ55653

The Government's submission to the inquiry will be to highlight to the House of Commons Justice Committee's attention the Commission on Justice in Wales report. The commission described a dire situation, which we are likely to discover will have deteriorated further during the COVID-19 pandemic.

Cyflwyniad y Llywodraeth i'r ymchwiliad fydd tynnu sylw Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ'r Cyffredin at adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Disgrifiodd y comisiwn sefyllfa enbyd, ac rydym yn debygol o ddarganfod y bydd wedi dirywio ymhellach yn ystod pandemig COVID-19.

I thank the Counsel General. It's been widely reported that, during COVID-19 lockdowns, we've seen an increase in cases of domestic abuse. Legal aid is still available for divorce cases where there has been domestic abuse, because the UK Government recognises that often, in order to make a safe, clean break from their abuser, a person will need to go to court for a divorce, a financial settlement, or, most importantly, to sort out appropriate arrangements over access to children.

When two-child benefit caps were introduced, Labour made great play of the fact that women with a third child born from rape may have to prove that they were raped or answer very personal questions if they needed to be exempted from the benefit cap. Labour felt the process may stop women from claiming, and, for those who did, the questioning may cause them distress. The same could apply, though, to people who have suffered abuse who need legal aid to get a much-needed divorce. They may feel a misplaced embarrassment about suffering the abuse. They may feel they have to prove it took place. They may not have reported it to the police, and be concerned that raising such allegations may inflame the situation again, something they live in fear of.

Now I appreciate that the issue of legal aid is not devolved, but what is devolved is your Government's ability to help all survivors of domestic abuse, particularly those who feel too afraid to say what's happened to them. For that reason, would you please consider trying to find the budget to fund representation in divorce cases? Means testing any help would be understandable, but please don't make abused people have to flag up their status, because many of them won't, and they and their children will continue to suffer as a consequence.

Diolch i'r Cwnsler Cyffredinol. Adroddwyd yn eang ein bod, yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19, wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion o gam-drin domestig. Mae cymorth cyfreithiol ar gael o hyd ar gyfer achosion ysgariad lle digwyddodd cam-drin domestig, oherwydd mae Llywodraeth y DU yn cydnabod, yn aml, er mwyn sicrhau bod y cysylltiad rhyngddynt a'u camdrinwyr yn cael ei dorri'n ddiogel ac yn llwyr, y bydd yn rhaid i unigolyn fynd i'r llys i gael ysgariad, setliad ariannol, neu'n bwysicaf oll, i wneud trefniadau priodol ar gyfer gweld eu plant.

Pan gafodd budd-daliadau plant eu capio ar ddau blentyn, gwnaeth Llafur lawer o'r ffaith y gallai fod yn rhaid i fenywod â thrydydd plentyn a anwyd yn sgil trais rhywiol brofi eu bod wedi cael eu treisio neu ateb cwestiynau personol iawn pe bai angen eu heithrio o'r cap ar fudd-daliadau. Teimlai Llafur y gallai'r broses atal menywod rhag hawlio, ac i'r rhai a wnaeth hynny, gallai'r cwestiynau beri gofid iddynt. Fodd bynnag, gallai'r un peth fod yn berthnasol i bobl sydd wedi cael eu cam-drin ac angen cymorth cyfreithiol i gael ysgariad mawr ei angen. Efallai eu bod yn teimlo embaras diangen ynglŷn â dioddef camdriniaeth. Efallai y byddant yn teimlo bod yn rhaid iddynt brofi ei fod wedi digwydd. Efallai nad ydynt wedi rhoi gwybod i'r heddlu, a byddant yn pryderu y gallai crybwyll honiadau o'r fath waethygu'r sefyllfa eto, rhywbeth y maent yn byw mewn ofn yn ei gylch.

Nawr rwy'n sylweddoli nad yw cymorth cyfreithiol wedi'i ddatganoli, ond yr hyn sydd wedi'i ddatganoli yw gallu eich Llywodraeth i helpu pawb sydd wedi goroesi cam-drin domestig, yn enwedig y rhai sy'n teimlo gormod o ofn i ddweud beth sydd wedi digwydd iddynt. Am y rheswm hwnnw, a wnewch chi ystyried ceisio dod o hyd i'r gyllideb i ariannu eiriolaeth mewn achosion ysgariad? Byddai gosod prawf modd ar unrhyw gymorth yn ddealladwy, ond peidiwch â gorfodi pobl sy'n cael eu cam-drin i dynnu sylw at eu statws, oherwydd mae yna lawer ohonynt na fyddant yn gwneud hynny, a byddant hwy a'u plant yn parhau i ddioddef o ganlyniad.

15:15

Well, the Member makes a series of very important points, and I appreciate the way in which she is raising this extremely sensitive matter. A well-designed legal aid scheme would address the challenges that the Member raises in her question. We are a long way away from that as a consequence of cuts in the budget over the last number of years at a UK Government level. We would wish to be in a position, in Wales, where those matters were in our hands, so that we could design a system that tackled precisely the sorts of challenges that Michelle Brown raises in her question. She will know that where we have been able to intervene in providing advice services and support for domestic violence, we have been able to do that. But the sorts of interventions that she is describing necessarily require very significant intervention, and absolutely that is why if the UK Government wishes, as it were, to continue with these powers being reserved, it is incumbent on them to provide the funding to deliver the levels of protection that individuals in those circumstances need. But I would refer her to the document that we published yesterday, which recognises that over the course of the last few months the incidence of domestic violence has increased, and we will be looking to further support domestic violence services within the resources that we have, as was flagged in the document yesterday.

Wel, mae'r Aelod yn gwneud cyfres o bwyntiau pwysig iawn, ac rwy'n gwerthfawrogi'r ffordd y mae'n codi'r mater hynod sensitif hwn. Byddai cynllun cymorth cyfreithiol wedi'i gynllunio'n dda yn mynd i'r afael â'r heriau y mae'r Aelod yn eu codi yn ei chwestiwn. Rydym ymhell iawn o allu gwneud hynny yn sgil toriadau yn y gyllideb dros y blynyddoedd diwethaf ar lefel Llywodraeth y DU. Byddem am fod mewn sefyllfa yng Nghymru lle byddai'r materion hynny yn ein dwylo ni, fel y gallem gynllunio system i fynd i'r afael â'r union fathau o heriau y mae Michelle Brown yn eu crybwyll yn ei chwestiwn. Lle rydym wedi gallu ymyrryd a darparu gwasanaethau cynghori a chymorth ar gyfer trais domestig, fe fydd hi'n gwybod ein bod wedi gallu gwneud hynny. Ond mae angen ymyrraeth sylweddol iawn ar y mathau o ymyriadau y mae'n eu disgrifio, ac yn sicr dyna pam, os yw Llywodraeth y DU yn dymuno, fel petai, parhau â chadw'r pwerau hyn yn ôl, mae'n ddyletswydd arnynt i ddarparu'r cyllid ar gyfer y lefelau o ddiogelwch sydd eu hangen ar unigolion yn yr amgylchiadau hynny. Ond hoffwn ei chyfeirio at y ddogfen a gyhoeddwyd gennym ddoe, sy'n cydnabod bod nifer yr achosion o drais domestig wedi cynyddu yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn yn ceisio cefnogi gwasanaethau trais domestig ymhellach o fewn yr adnoddau sydd gennym, fel y nodwyd yn y ddogfen ddoe.

Ac yn olaf, cwestiwn 8, Helen Mary Jones.

Finally, question 8, Helen Mary Jones.

Y Diwydiant Gweithgynhyrchu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
The Manufacturing Industry in Mid and West Wales

8. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael ynghylch effaith Brexit heb gytundeb ar y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ55637

8. What discussions has the Counsel General had regarding the impact of a no-deal Brexit on the manufacturing industry in Mid and West Wales? OQ55637

The UK Government's approach to the negotiations means the manufacturing sector will face significant new barriers to trade in any event, and these will be worse if there is no agreement. The UK Government must prioritise negotiating a deal that protects the economy, including highly regulated manufacturing sectors in Wales.

Mae ymagwedd Llywodraeth y DU tuag at y trafodaethau yn golygu y bydd y sector gweithgynhyrchu yn wynebu rhwystrau newydd sylweddol i fasnach beth bynnag, a bydd y rhain yn waeth os na cheir cytundeb. Rhaid i Lywodraeth y DU roi blaenoriaeth i negodi cytundeb sy'n diogelu'r economi, gan gynnwys sectorau gweithgynhyrchu a reoleiddir yn drylwyr yng Nghymru.

I'm grateful to the Counsel General for his answer. We had representatives of the steel industry in front of the economy committee, and they were highlighting the dangers of a 'no deal' Brexit as potentially very serious for their future. This, obviously, has a big effect potentially on the Trostre steel plant in Llanelli. What further representations can the Welsh Government make to the UK Government with regard to the importance of retaining the steel industry here in Wales, and those parts of it that are in the mid and west region?

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ateb. Cawsom gynrychiolwyr o'r diwydiant dur gerbron pwyllgor yr economi, ac roeddent yn tynnu sylw at beryglon Brexit 'dim cytundeb' fel rhywbeth a allai fod yn ddifrifol iawn ar gyfer eu dyfodol. Yn amlwg, gallai hyn effeithio'n fawr ar ar waith dur Trostre yn Llanelli. Pa sylwadau pellach y gall Llywodraeth Cymru eu cyflwyno i Lywodraeth y DU ynglŷn â phwysigrwydd cadw'r diwydiant dur yma yng Nghymru, a'r rhannau ohono sydd yn ardal y canolbarth a'r gorllewin?

Well, I echo the Member's concern. Our friends in the steel sector continually make the argument to us, which we accept and agree, that the sort of scenario that she envisages would be very, very detrimental to steel production in Wales and in the UK. I can assure her that the Minister for the economy has an ongoing dialogue with steel producers in Wales, and across the economy actually, in relation to other sectors as well that are potentially adversely affected by Brexit, and the consequences of leaving the European transition period without a significant deal focused on supporting livelihoods, focused on supporting those foundational sectors in our economy. The risks of doing so are very significant and he continues to be in regular discussion both with steel producers, but also the UK Government on these issues.

Wel, rwy'n ategu pryder yr Aelod. Mae ein cyfeillion yn y sector dur yn dadlau'n barhaus, ac rydym ninnau'n derbyn eu dadl ac yn cytuno, y byddai'r math o senario y mae'n ei rhagweld yn niweidiol iawn i gynhyrchu dur yng Nghymru ac yn y DU. Gallaf ei sicrhau bod Gweinidog yr economi'n cael deialog barhaus â chynhyrchwyr dur yng Nghymru, ac ar draws yr economi mewn gwirionedd, mewn perthynas â sectorau eraill hefyd y gallai Brexit effeithio'n andwyol arnynt, a chanlyniadau gadael y cyfnod pontio Ewropeaidd heb gytundeb arwyddocaol sy'n canolbwyntio ar gefnogi bywoliaeth, yn canolbwyntio ar gefnogi'r sectorau sylfaenol hynny yn ein heconomi. Mae'r risgiau o wneud hynny'n sylweddol iawn ac mae'n parhau i drafod y materion hyn yn rheolaidd gyda chynhyrchwyr dur, a Llywodraeth y DU hefyd.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Yr eitem nesaf yw'r cwestiynau amserol, ac mae dau wedi eu dewis heddiw. Ac mae'r cyntaf i'w ateb gan y Gweinidog economi ac i'w ofyn gan Russell George. 

The next item is the topical questions, and two have been accepted today. And the first is to be answered by the Minister for economy and to be asked by Russell George.

Stadco
Stadco

1. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i Stadco yn dilyn newyddion ei fod yn bwriadu cau ei ffatri yn Llanfyllin, gan effeithio ar 129 o weithwyr? TQ486

1. What support is the Welsh Government providing to Stadco following news that it intends to close its factory in Llanfyllin, affecting 129 employees? TQ486

Well, can I express my sympathy for everybody working at the site? This is understandably devastating news, and my officials are in direct contact with the company, and they're exploring all potential options and available support.

Wel, a gaf fi fynegi fy nghydymdeimlad â phawb sy'n gweithio ar y safle? Mae hyn, yn ddealladwy, yn newyddion dinistriol, ac mae fy swyddogion mewn cysylltiad uniongyrchol â'r cwmni, ac maent yn archwilio'r holl opsiynau posibl a'r cymorth sydd ar gael.

Thank you for your answer, Minister. This is, of course, the largest employer in the Llanfyllin area, and this has come as a serious blow to Llanfyllin and to all the families that are affected at the plant. My understanding, from speaking to the local county councillor, Peter Lewis, is that the company, which is owned by Magna International, is intending to restructure its UK operations, and this will affect 129 people who will lose their jobs.

What is particularly sad is that only recently the company made a £2 million investment into the factory—that was last year—and had intended to make a further £2 million investment next year. Now, we all know, of course, that the pandemic is drastically affecting the car manufacturing industry, and this has, of course, a knock-on effect on companies like Stadco, but I know that you will agree with me in saying that what was a successful and viable business in 2019 should be a successful business in 2021. Stadco is just too important a company in north Powys to allow it to close without making every effort to find a workable solution.

So often, we hear of redundancies being made immediately. In this case, these redundancies aren't due to come into effect until the end of 2021. So, I am pleased to hear that your officials have already spoken with the company, but I wonder whether you could also outline what else the Welsh Government can do, from your conversations with your officials, what else they can do during this consultation period to ultimately attempt—attempt—to safeguard these jobs at this plant.

Diolch am eich ateb, Weinidog. Hwn, wrth gwrs, yw'r cyflogwr mwyaf yn ardal Llanfyllin, ac mae'n ergyd ddifrifol i Lanfyllin ac i'r holl deuluoedd yr effeithir arnynt yn y ffatri. Yn ôl yr hyn a ddeallaf o siarad â'r cynghorydd sir lleol, Peter Lewis, mae'r cwmni, sy'n eiddo i Magna International, yn bwriadu ailstrwythuro ei weithgarwch yn y DU, a bydd hyn yn effeithio ar 129 o bobl a fydd yn colli eu swyddi.

Yr hyn sy'n arbennig o drist yw mai dim ond yn ddiweddar y gwnaeth y cwmni fuddsoddiad o £2 filiwn yn y ffatri—gwnaeth hynny y llynedd—ac roedd wedi bwriadu gwneud buddsoddiad pellach o £2 filiwn y flwyddyn nesaf. Nawr, gwyddom i gyd, wrth gwrs, fod y pandemig yn effeithio'n sylweddol ar y diwydiant gweithgynhyrchu ceir, ac mae hyn, wrth gwrs, yn cael effaith ganlyniadol ar gwmnïau fel Stadco, ond gwn y cytunwch â mi pan ddywedaf y dylai'r hyn a oedd yn fusnes llwyddiannus a hyfyw yn 2019 fod yn fusnes llwyddiannus yn 2021. Mae Stadco yn gwmni rhy bwysig yng ngogledd Powys i ni ganiatáu iddo gau heb wneud pob ymdrech i ddod o hyd i ateb ymarferol.

Mor aml, clywn am ddiswyddiadau'n digwydd ar unwaith. Yn yr achos hwn, ni fydd y diswyddiadau'n dod yn weithredol tan ddiwedd 2021. Felly, rwy'n falch o glywed bod eich swyddogion eisoes wedi siarad â'r cwmni, ond tybed a allech chi amlinellu hefyd beth arall y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, o'ch sgyrsiau â'ch swyddogion, beth arall y gallant ei wneud yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn i geisio yn y pen draw—ceisio—diogelu'r swyddi yn y ffatri hon.

15:20

Can I thank Russell George for his questions and for the points that he rightly makes about the importance of this site to the community that it serves and the community that relies on it for well-paid jobs? Our regional team is already working to look at how we can support the community. We do have a good relationship with the company. We've offered a joint meeting with them and the Welsh Automotive Forum, and the purpose of that meeting is to explore every possible option for retaining the factory and to identify any alternative work streams.

Our understanding is that the rationale behind the decision is that there's been a general decline in the automotive industry—that there's overcapacity and this has been exacerbated by coronavirus. But, the Member is absolutely right that they recently invested in the site. Of course, just two years ago, there was a similar consolidation effort undertaken by the business when it closed the Shrewsbury facility. They continued operations here in Wales, in Telford and at Castle Bromwich, but my understanding is that, as well as proposing to close the site in Powys, they're looking at cutting staff at the two remaining sites as well.

My officials have already met with senior human resources managers and we've signposted them to relevant support, including, of course, the ReAct funding and wider Welsh Government employability programmes. But, our focus, I can assure Russell George, is on retaining the factory and securing the jobs. We have a 45-day period of consultation taking place and we will explore every single opportunity that there might be for this business.

I should say that I also met with the Welsh Automotive Forum just two weeks ago, where we discussed the state of the industry. Clearly, with multiple challenges, the sector is experiencing deep uncertainty and anxiety, but the manufacturing plan that we've published was widely welcomed; it should serve to support the sector.

But, should the jobs ultimately be lost, then we will be implementing ReAct support, and that will include the offer of grants to acquire new skills; it will offer reimbursement of travel costs and childcare costs whilst training; and, of course, there'll be employer recruitment support, with the offer of up to £3,000 to employers who recruit people who have been affected. But, ultimately, we wish to help the site remain open and we will explore every option for doing just that.

A gaf fi ddiolch i Russell George am ei gwestiynau ac am y pwyntiau y mae'n eu gwneud, a hynny'n briodol, am bwysigrwydd y safle hwn i'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu a'r gymuned sy'n dibynnu arno am swyddi sy'n talu'n dda? Mae ein tîm rhanbarthol eisoes yn gweithio i edrych ar sut y gallwn gefnogi'r gymuned. Mae gennym berthynas dda gyda'r cwmni. Rydym wedi cynnig cyfarfod ar y cyd gyda hwy a Fforwm Modurol Cymru, a diben y cyfarfod hwnnw yw archwilio pob opsiwn posibl ar gyfer cadw'r ffatri a nodi unrhyw ffrydiau gwaith amgen.

Ein dealltwriaeth ni yw mai'r rhesymeg y tu ôl i'r penderfyniad yw y bu dirywiad cyffredinol yn y diwydiant modurol—bod gormod o gapasiti a bod hyn wedi'i waethygu gan y coronafeirws. Ond mae'r Aelod yn llygad ei le eu bod wedi buddsoddi yn y safle yn ddiweddar. Wrth gwrs, ddwy flynedd yn ôl, gwnaed ymdrech debyg i gyfuno gan y busnes pan gaeodd eu safle yn Amwythig. Fe wnaethant barhau â'r gwaith yma yng Nghymru, yn Telford ac yn Castle Bromwich, ond yn ôl yr hyn a ddeallaf, yn ogystal â chynnig cau'r safle ym Mhowys, maent yn ystyried torri niferoedd staff yn y ddau safle arall hefyd.

Mae fy swyddogion eisoes wedi cyfarfod ag uwch reolwyr adnoddau dynol ac rydym wedi'u cyfeirio at gymorth perthnasol, gan gynnwys, wrth gwrs, cyllid ReAct a rhaglenni cyflogadwyedd ehangach Llywodraeth Cymru. Ond gallaf sicrhau Russell George, fod ein ffocws ar gadw'r ffatri a diogelu'r swyddi. Mae gennym gyfnod ymgynghori o 45 diwrnod a byddwn yn archwilio pob cyfle a allai fodoli ar gyfer y busnes hwn.

Dylwn ddweud fy mod wedi cael cyfarfod â Fforwm Modurol Cymru bythefnos yn ôl hefyd, lle buom yn trafod cyflwr y diwydiant. Yn amlwg, gyda heriau niferus, mae'r sector yn profi ansicrwydd a phryder mawr, ond croesawyd y cynllun gweithgynhyrchu a gyhoeddwyd gennym yn eang; dylai allu cefnogi'r sector.

Ond os collir y swyddi yn y pen draw, byddwn yn gweithredu cymorth ReAct, a bydd hynny'n cynnwys cynnig grantiau i gaffael sgiliau newydd; bydd yn cynnig ad-dalu costau teithio a chostau gofal plant tra byddant yn hyfforddi; ac wrth gwrs, bydd cymorth recriwtio i gyflogwyr ar gael, gyda chynnig o hyd at £3,000 i gyflogwyr sy'n recriwtio pobl yr effeithiwyd arnynt. Ond yn y pen draw, rydym am helpu'r safle i aros ar agor a byddwn yn archwilio pob opsiwn ar gyfer gwneud hynny.

Can I thank Russell George for putting this very important question to the Minister today? I'm grateful to the Minister for all that he's said with regard to what has been done so far. Can I just ask him to be absolutely clear that he and his officials will take the most flexible approach possible to any potential business support to enable these jobs to be retained?

A hundred and twenty-nine jobs in a community the size of Llanfyllin is the equivalent of some hundreds, even thousands, in a larger community. While I understand what he says about ReAct, the chance for people to get alternative employment close enough to their homes is not good at the moment. So, can he give us an assurance today that he and his officials will take the most flexible approach possible, if there is any possibility that additional investment from the Government would enable the company to stay?

A gaf fi ddiolch i Russell George am gyflwyno'r cwestiwn pwysig hwn i'r Gweinidog heddiw? Rwy'n ddiolchgar i'r Gweinidog am bob dim a ddywedodd ynglŷn â'r hyn a wnaed hyd yma. A gaf fi ofyn iddo fod yn gwbl glir y bydd ef a'i swyddogion mor hyblyg â phosibl ynglŷn ag unrhyw gymorth busnes posibl i alluogi'r swyddi hyn i gael eu cadw?

Mae 129 o swyddi mewn cymuned o faint Llanfyllin yn cyfateb i rai cannoedd, miloedd hyd yn oed, mewn cymuned fwy o faint. Er fy mod yn deall yr hyn a ddywed am ReAct, nid oes llawer o gyfleoedd i bobl gael gwaith arall yn ddigon agos at eu cartrefi ar hyn o bryd. Felly, a all roi sicrwydd i ni heddiw y bydd ef a'i swyddogion mor hyblyg â phosibl, os oes unrhyw bosibilrwydd y byddai buddsoddiad ychwanegol gan y Llywodraeth yn galluogi'r cwmni i aros?

Yes, absolutely, I can offer Helen Mary Jones that assurance. Just recently, I was able to point to something of a success in terms of retaining some employment opportunities, that being at the Laura Ashley plant, again in Powys, where I think we were able to look at a number of opportunities and we were able to ultimately support the opportunity that has led to a number of people being retained. And we'll do exactly that with this particular site. It's vital because, as Helen Mary Jones said, 129 jobs within a community as small as Llanfyllin is like a 1,000 jobs in a community as large as a small city or a major town. So, it's vitally important that we do what we can to retain those jobs, if it can be achieved.

Yn bendant, gallaf gynnig y sicrwydd hwnnw i Helen Mary Jones. Yn ddiweddar iawn, cefais beth llwyddiant yn cadw rhai cyfleoedd gwaith yn ffatri Laura Ashley, eto ym Mhowys, lle credaf ein bod wedi gallu edrych ar nifer o gyfleoedd a gallu cefnogi'r cyfle sydd wedi arwain yn y pen draw at gadw nifer o bobl. A byddwn yn gwneud yn union yr un fath gyda'r safle hwn. Mae'n hanfodol oherwydd, fel y dywedodd Helen Mary Jones, mae 129 o swyddi mewn cymuned mor fach â Llanfyllin fel 1,000 o swyddi mewn cymuned o faint dinas fach neu dref fawr. Felly, mae'n hanfodol bwysig ein bod yn gwneud yr hyn a allwn i gadw'r swyddi, os gellir cyflawni hynny.

15:25