Y Cyfarfod Llawn

Plenary

05/07/2023

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd
1. Questions to the Minister for Climate Change

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Ken Skates.  

Good afternoon and welcome to this Plenary meeting. The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Climate Change, and the first question is from Ken Skates.

Bioamrywiaeth
Biodiversity

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi bioamrywiaeth yng Nghymru? OQ59771

1. What action is the Welsh Government taking to support biodiversity in Wales? OQ59771

Thank you, Ken. The Welsh Government is supporting a range of initiatives to tackle biodiversity loss, including scaling up delivery of our nature networks and national peatland action programmes, and completing the marine protected area network. These will help tackle the nature emergency and contribute to delivering our 30x30 target.

Diolch, Ken. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi amrywiaeth o fentrau i fynd i’r afael â cholli bioamrywiaeth, gan gynnwys cynyddu graddfa ein rhwydweithiau natur a’n rhaglen weithredu genedlaethol ar fawndiroedd, a chwblhau rhwydwaith yr ardaloedd morol gwarchodedig. Bydd y rhain yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng natur ac yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni ein targed 30x30.

Minister, I'm very grateful for your answer. In supporting the move to green energy, we must obviously be mindful of unintended consequences with regard to biodiversity. In my view, hydrogen offers great potential to deliver reliable and clean energy with minimum impact on biodiversity. Now, other forms of energy generation may become dependent on the creation of vast battery storage facilities, and nearly 400 sites across the UK are either operational or in development. And there have been numerous explosions around the world at these sites, including near Clwyd South in Liverpool. Now, environmentalists and scientists have raised concerns about noise, chemicals and catastrophic consequences of exploding battery sites, which can result in toxic clouds and poisonous water run-off. Minister, could you outline the Welsh Government's position regarding the development of lithium-ion battery farms—the impact on biodiversity? Also, has the Welsh Government determined whether the disposal of end-of-life solar panels and electric car batteries will be conducted in Wales, as there are obvious fears that the world's poorest nations will end up having toxic materials dumped on them?

Weinidog, rwy’n ddiolchgar iawn am eich ateb. Wrth gefnogi’r newid i ynni gwyrdd, mae’n amlwg fod yn rhaid inni fod yn ymwybodol o ganlyniadau anfwriadol mewn perthynas â bioamrywiaeth. Yn fy marn i, mae hydrogen yn cynnig potensial gwych i ddarparu ynni dibynadwy a glân gyda’r effaith leiaf bosibl ar fioamrywiaeth. Nawr, mae’n bosibl y bydd ffyrdd eraill o gynhyrchu ynni yn dibynnu ar greu cyfleusterau systemau storio batri mawr, ac mae bron i 400 o safleoedd ledled y DU naill ai’n weithredol neu’n cael eu datblygu. Ac mae nifer o ffrwydradau wedi digwydd yn y safleoedd hyn ledled y byd, gan gynnwys ger De Clwyd yn Lerpwl. Nawr, mae amgylcheddwyr a gwyddonwyr wedi codi pryderon ynghylch sŵn, cemegau a chanlyniadau trychinebus ffrwydradau mewn safleoedd batri, a all arwain at gymylau gwenwynig a dŵr ffo gwenwynig. Weinidog, a allech amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch datblygu ffermydd batri ïon lithiwm—yr effaith ar fioamrywiaeth? Hefyd, a yw Llywodraeth Cymru wedi penderfynu a fydd batris ceir trydan a phaneli solar ar ddiwedd eu hoes yn cael eu gwaredu yng Nghymru, gan fod ofnau amlwg y bydd y deunyddiau gwenwynig hyn yn cael eu dympio ar genhedloedd tlotaf y byd?

Yes, thank you, Ken. As we all know, climate change is a major driver of biodiversity loss and, so, clean energy will be absolutely vital in reaching net zero and tackling both the climate and nature emergencies. We're very committed to the transition to a clean energy system, powered by renewable energy, very much including hydrogen as part of that mix. But it also does require storage and flexibility and we will need to ensure the safe disposal of end-of-life technology, including things like batteries and solar panels, exactly due to the harm that they could pose to the environment, as you've outlined. So, we've got the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 in place, which introduced a system of producer responsibility that requires producers of electrical and electronic equipment to take responsibility for arranging the separate collection, treatment and recycling of electrical products. The regulations have a specific category for solar panels to ensure that the financing of the collection and recycling of domestic and non-domestic waste solar panels is applied fairly. That means that waste producers can contact the producer or seller of their panels, who will arrange the take-back of the items free of charge to recycle them.

We’ve also got the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009, which introduced a similar system of producer responsibility. Again, they must provide a free-of-charge take-back service from the end user. And in partnership with the other Governments in the UK, the Welsh Government are currently reviewing the Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the battery regulations and the producer responsibility requirements, including considering measures to further promote the wider recovery and reuse of end-of-life electrical products as well as improving recycling of old battery chemistry types as part of the transition to a circular economy. Waste recycling and disposal facilities in the UK require an environmental permit to prevent harm to human health or the environment, and the conditions of the site permit are enforced by UK environmental regulators.

And then just to say, as well as that, Ken, that we’re very proud of our recycling performance, as you know, but amongst the things that we’re proud of is how much of that is reprocessed here in Wales. So, I think the point you make about not exporting the problem to countries where it’s less likely to be dealt with properly is a very good one. And amongst the ambitions of the Welsh Government are to recycle—well, we’re up to 80 per cent—up to 100 per cent, really, of everything we produce here and, actually, to be able to mine that old equipment for new resource as part of our circular economy effort. And I’m very pleased to say that we are attracting reprocessors, as they’re called, to Wales now who want to get hold of our recyclate, so this will be very much part of that mix.

Ie, diolch, Ken. Fel y gŵyr pob un ohonom, mae newid hinsawdd yn un o brif achosion colli bioamrywiaeth, ac felly, bydd ynni glân yn gwbl hanfodol er mwyn cyflawni sero net a mynd i’r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur fel ei gilydd. Rydym yn ymrwymedig iawn i'r newid i system ynni glân, wedi'i phweru gan ynni adnewyddadwy, gan gynnwys hydrogen yn rhan o'r cymysgedd hwnnw, yn sicr. Ond er mwyn gwneud hynny, mae angen gallu i storio a hyblygrwydd, a bydd angen inni sicrhau ein bod yn cael gwared ar dechnoleg ar ddiwedd ei hoes, gan gynnwys pethau fel batris a phaneli solar, mewn ffordd ddiogel oherwydd y niwed y gallent ei achosi i'r amgylchedd, fel rydych wedi'i amlinellu. Felly, mae gennym Reoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2013 ar waith, ac mae'r rheini wedi cyflwyno system o gyfrifoldeb cynhyrchwyr, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchwyr offer trydanol ac electronig ysgwyddo'r cyfrifoldeb am drefnu i gasglu, trin ac ailgylchu cynhyrchion trydanol. Mae gan y rheoliadau gategori penodol ar gyfer paneli solar er mwyn sicrhau bod y cyllid ar gyfer casglu ac ailgylchu paneli solar gwastraff domestig ac annomestig yn cael ei ddarparu'n deg. Golyga hynny y gall cynhyrchwyr gwastraff gysylltu â chynhyrchydd neu werthwr eu paneli, a byddant hwy'n trefnu i gymryd yr eitemau yn ôl yn rhad ac am ddim i’w hailgylchu.

Mae gennym hefyd Reoliadau Batris a Chronaduron Gwastraff 2009, a gyflwynodd system debyg o gyfrifoldeb cynhyrchwyr. Unwaith eto, mae'n rhaid iddynt ddarparu gwasanaeth rhad ac am ddim i gymryd eitemau yn ôl gan y defnyddiwr terfynol. Ac mewn partneriaeth â Llywodraethau eraill yn y DU, mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu’r Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff a’r rheoliadau batris a’r gofynion cyfrifoldeb cynhyrchwyr, gan gynnwys ystyried mesurau i hyrwyddo rhagor o adfer ac ailddefnyddio cynhyrchion trydanol ar ddiwedd eu hoes yn ogystal â gwella'r broses o ailgylchu hen fathau o fatris fel rhan o'r newid i economi gylchol. Mae angen trwydded amgylcheddol ar gyfleusterau ailgylchu a gwaredu gwastraff yn y DU i atal niwed i iechyd pobl neu’r amgylchedd, a chaiff amodau trwydded y safle eu gorfodi gan reoleiddwyr amgylcheddol y DU.

A dylwn ddweud, yn ogystal â hynny, Ken, ein bod yn falch iawn o'n perfformiad ailgylchu, fel y gwyddoch, ond ymhlith y pethau rydym yn falch ohonynt yw faint sy'n cael ei ailbrosesu yma yng Nghymru. Felly, credaf fod y pwynt a wnewch ynglŷn â pheidio ag allforio’r broblem i wledydd sy'n llai tebygol o fynd i'r afael â hi'n briodol yn un da iawn. Ac un o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru yw ailgylchu hyd at 100 y cant o bopeth rydym yn ei gynhyrchu yma—wel, rydym wedi cyrraedd 80 y cant—a gallu defnyddio adnoddau o'r hen offer hwnnw at ddiben newydd fel rhan o’n hymdrech i greu economi gylchol. Ac rwy’n falch iawn o ddweud ein bod yn denu ailbroseswyr, fel y’u gelwir, i Gymru nawr sy'n awyddus i ddefnyddio ein deunydd eildro, felly bydd hyn yn rhan bwysig o’r cymysgedd hwnnw.

Minister, recent action by the Welsh Labour Government to ban humane cable restraints, and the recent consultation by Natural Resources Wales on the ban of, basically, shooting in Wales, will have serious harm on our conservation and biodiversity here in Wales. The humane cable restraint ban will stop the predator control of ground-nesting birds and, actually, a ban on shooting in Wales will actually stop the valuable work that our shoots have done to enhance biodiversity across Wales. So, I'd like to know, Minister, what impact assessments have the Welsh Government done about the issues that I've just talked about, about the damaging effect that that will have on biodiversity here in Wales?

Weinidog, bydd camau diweddar gan Lywodraeth Lafur Cymru i wahardd atalyddion cebl trugarog, a’r ymgynghoriad diweddar gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar wahardd saethu i bob pwrpas yng Nghymru, yn gwneud niwed difrifol i’n cadwraeth a’n bioamrywiaeth yma yng Nghymru. Bydd y gwaharddiad ar atalyddion cebl trugarog yn atal ysglyfaethwyr rhag rheoli adar sy'n nythu ar y ddaear, a bydd gwaharddiad ar saethu yng Nghymru yn atal y gwaith gwerthfawr y mae ein digwyddiadau saethu wedi'i wneud i wella bioamrywiaeth ledled Cymru. Felly, hoffwn wybod pa asesiadau effaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r materion rwyf newydd sôn amdanynt, a'r effaith niweidiol a gaiff hynny ar fioamrywiaeth yma yng Nghymru?

13:35

Well, as the Member knows, that was part of the agriculture Bill that we were very pleased to pass in the Senedd recently, and the impact assessments were very much done as part of that Bill.

Wel, fel y gŵyr yr Aelod, roedd hynny’n rhan o’r Bil amaethyddiaeth roeddem yn falch iawn o’i basio yn y Senedd yn ddiweddar, ac yn sicr, cafodd yr asesiadau effaith eu cynnal yn rhan o’r Bil hwnnw.

The Minister I'm sure will be aware of the devastating bird flu outbreak in Flintshire amongst Wales's largest colonies of common terns and black-headed gulls now at these sites, which span the Dee estuary. It's estimated that hundreds of birds have died, and it's been reported that not a single black-headed gull chick has been seen to fledge from the site this year, where normally there would be many hundreds. And we also know that, last year, on the RSPB's Grassholm island in Pembrokeshire, it was estimated that many thousands had died of bird flu there. So, maybe you can give us an update on the situation in relation to highly pathogenic avian influenza in wild birds, and what action the Welsh Government is taking. But more specifically in relation to your portfolio, of course, given the devastating and immediate impacts of this highly pathogenic strain of bird flu that is hitting our sea bird colonies so intensely across the UK, do you recognise that it must now be an urgent priority for the Welsh Government to publish a sea bird conservation strategy, without further delay?

Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn ymwybodol o’r achosion dinistriol o ffliw adar yn sir y Fflint yn nythfeydd mwyaf Cymru o fôr-wenoliaid cyffredin a gwylanod penddu ar y safleoedd hyn nawr, sy’n ymestyn ar draws aber afon Dyfrdwy. Amcangyfrifir bod cannoedd o adar wedi marw, a chafwyd adroddiadau na welwyd yr un cyw gwylan penddu yn cael eu magu ar y safle eleni, lle byddai cannoedd lawer fel arfer. A gwyddom hefyd yr amcangyfrifwyd y llynedd, ar Ynys Gwales yr RSPB yn sir Benfro, fod miloedd o adar wedi marw o ffliw adar yno. Felly efallai y gallwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ynglŷn â'r sefyllfa mewn perthynas â ffliw adar pathogenig iawn mewn adar gwyllt, a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd. Ond yn fwy penodol mewn perthynas â’ch portffolio wrth gwrs, o ystyried effeithiau dinistriol ac uniongyrchol y straen pathogenig iawn hwn o ffliw adar sy’n cael effaith mor ddwys ar ein nythfeydd adar môr ledled y DU, a ydych yn cydnabod bod yn rhaid iddi fod yn flaenoriaeth frys nawr i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth cadwraeth adar môr, heb unrhyw oedi pellach?

Thank you, Llyr. This is actually in Lesley Griffiths's portfolio, but, obviously, we work extremely closely together, because it crosses over a number of the biodiversity issues that you've raised. It is very worrying indeed. We saw the Manx shearwater affected last year. You're absolutely right about the gulls—it's absolutely devastating, and we're just as concerned as everyone else. Lesley's officials and mine are working together to see what can be done in the very short, immediate term, and then obviously on a longer term strategy for better conservation and, actually, better regulation as well. So, we're very keen to make sure that there are protected places in Wales where human beings just don't go during important parts of the nesting and fledging cycle. And yes, we'll be bringing forward various plans, but it's Lesley and her portfolio that will be looking at the immediate action to be taken in light of the still widely circulating avian flu. It's just extremely concerning, isn't it, and we probably will have to take more measures for farm birds as well.

Diolch, Llyr. Mae hyn ym mhortffolio Lesley Griffiths mewn gwirionedd, ond yn amlwg, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'n gilydd, gan fod y mater yn croesi dros nifer o'r materion bioamrywiaeth a godwyd gennych. Mae'n peri cryn bryder yn wir. Gwelsom adar drycin Manaw yn cael eu heffeithio y llynedd. Rydych yn llygad eich lle am y gwylanod—mae'n ofnadwy, ac rydym yr un mor bryderus â phawb arall. Mae swyddogion Lesley a minnau yn gweithio gyda'i gilydd i weld beth y gellir ei wneud yn y tymor byr iawn, ac yna'n amlwg ar strategaeth fwy hirdymor ar gyfer gwell cadwraeth, a gwell rheoleiddio hefyd mewn gwirionedd. Felly, rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod lleoedd gwarchodedig i'w cael yng Nghymru nad yw pobl yn mynd iddynt yn ystod rhannau pwysig o'r cylch nythu a magu. A byddwn yn cyflwyno cynlluniau amrywiol, ond Lesley a'i phortffolio hi fydd yn edrych ar y camau y dylid eu cymryd ar unwaith yng ngoleuni'r ffliw adar sy'n dal i fod yn lledaenu'n eang. Mae'n peri cymaint o bryder, onid yw, ac mae'n debyg y bydd yn rhaid inni roi mwy o fesurau ar waith ar gyfer adar fferm hefyd.

Minister, sticking with avian influenza, the RSPB is calling for a moratorium on the release of game birds, because some 2.3 million annually are released across Wales, and game birds can become infected and transmit HPAI to wild birds. There is a concern that the release of game birds could provide an additional source of susceptible birds, which could serve as a reservoir for HPAI and maintain the virus over the late summer, early autumn, in the months leading up to the arrival of large numbers of migratory wild birds. So, I wonder, Minister, whether you're considering, whether Welsh Government is considering, a plan to put in place to prevent the spread of HPAI from captive-bred birds, such as game birds, to wildlife?

Weinidog, gan gadw at ffliw adar, mae’r RSPB yn galw am foratoriwm ar ryddhau adar hela, gan fod oddeutu 2.3 miliwn y flwyddyn yn cael eu rhyddhau ledled Cymru, a gall adar hela gael eu heintio a throsglwyddo ffliw adar pathogenig iawn i adar gwyllt. Mae pryder y gallai rhyddhau adar hela fod yn ffynhonnell ychwanegol o adar sy’n agored i niwed, a allai fod yn gronfa ar gyfer ffliw adar pathogenig iawn a chynnal y feirws drwy ddiwedd yr haf, dechrau’r hydref, yn y misoedd cyn dyfodiad niferoedd mawr o adar gwyllt mudol. Felly, Weinidog, a ydych yn ystyried, a yw Llywodraeth Cymru yn ystyried, rhoi cynllun ar waith i atal lledaeniad ffliw adar pathogenig iawn o adar a fridiwyd mewn caethiwed, fel adar hela, i fywyd gwyllt?

As I said in response to Llyr, John, this is part of my colleague Lesley Griffiths's portfolio, but, obviously, her officials and mine, and she and I, work very closely together on this, and we will be bringing forward some measures as a result of this still widely circulating flu in the avian population, which is really worrying, and there have been really devastating impacts of that. So, we will have to look at dramatic measures, really, to try and take steps to protect some of our most precious birds. And here in Wales, we've been very lucky, because we have breeding colonies of very rare birds, which we need to protect for global biodiversity, as well as for our own. So, yes, officials are working very hard on a strategy to contain that.

Fel y dywedais mewn ymateb i Llyr, John, mae hyn yn rhan o bortffolio fy nghyd-Aelod, Lesley Griffiths, ond yn amlwg, mae ei swyddogion hi a fy rhai innau, a hithau a minnau, yn gweithio’n agos iawn gyda’n gilydd ar hyn, a byddwn yn cyflwyno mesurau o ganlyniad i’r ffliw hwn sy’n dal i fod yn lledaenu'n eang yn y boblogaeth adar ac sy’n peri cryn bryder, gan arwain at effeithiau gwirioneddol ddinistriol. Felly, bydd yn rhaid inni edrych ar fesurau dramatig i geisio cymryd camau i ddiogelu rhai o’n hadar mwyaf gwerthfawr. Ac yma yng Nghymru, rydym wedi bod yn ffodus iawn, gan fod gennym nythfeydd bridio adar prin iawn, y mae angen inni eu diogelu er lles bioamrywiaeth fyd-eang, yn ogystal â'n bioamrywiaeth ein hunain. Felly, mae swyddogion yn gweithio'n galed iawn ar strategaeth i fynd i'r afael â hynny.

Cysylltedd Rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru
Rail Connectivity in North Wales

2. Sut mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella cysylltedd rheilffyrdd yng ngogledd Cymru? OQ59773

2. How is the Welsh Government aiming to improve rail connectivity in north Wales? OQ59773

Thank you. We're working hard to improve rail connectivity in north Wales by investing where we have devolved responsibility, including in new trains. Rail infrastructure and services to London remain the UK Government’s responsibility, including the four Avanti services a day we've seen removed in north Wales during the busy summer period.

Diolch. Rydym yn gweithio'n galed i wella cysylltedd rheilffyrdd yng ngogledd Cymru drwy fuddsoddi lle mae gennym gyfrifoldeb datganoledig, gan gynnwys mewn trenau newydd. Mae'r seilwaith rheilffyrdd a gwasanaethau i Lundain yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y DU, gan gynnwys y pedwar gwasanaeth Avanti dyddiol a gafodd eu dileu yng ngogledd Cymru yn ystod cyfnod prysur yr haf.

Thank you. In response to a written question four years ago, the then Minister for economy and transport stated that,

'The Welsh Government has established a 3 stage new station assessment process...to...ensure a pipeline of new schemes is available to take advantage of future funding opportunities...from UK Government',

and that Holywell Junction station in Greenfield had been added to the list of potential new stations. In response to a written question I received from you this week, you referred to the Welsh Government's aspiration of reopening the station, should funding become available from the UK Government, adding,

'In the meantime we're focusing our resources on getting the most from existing infrastructure—an approach supported by the north Wales transport commission in their interim report.'

However, their interim report also includes support for the creation of a new station at Deeside industrial park, and work to make Shotton station an important interchange. What further action has therefore been taken regarding Greenfield station in the four years since I first raised this, and what is your current understanding of the position with Deeside park and Shotton stations?

Diolch. Mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig bedair blynedd yn ôl, dywedodd Gweinidog yr economi a thrafnidiaeth ar y pryd,

'Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu proses asesu 3 cham ar gyfer gorsafoedd newydd… i… sicrhau bod cyfres o gynlluniau newydd ar gael i fanteisio ar gyfleoedd ariannu yn y dyfodol... gan Lywodraeth y DU',

a bod gorsaf Cyffordd Treffynnon ym Maes-glas wedi'i hychwanegu at y rhestr o orsafoedd newydd posibl. Mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig a gefais gennych yr wythnos hon, fe gyfeirioch chi at ddyhead Llywodraeth Cymru i ailagor yr orsaf, pe bai cyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU, gan ychwanegu,

'Yn y cyfamser, rydym yn canolbwyntio ein hadnoddau ar wneud y gorau o'r seilwaith presennol—dull a gefnogir gan gomisiwn trafnidiaeth gogledd Cymru yn eu hadroddiad interim.'

Fodd bynnag, mae eu hadroddiad interim hefyd yn cynnwys cefnogaeth i greu gorsaf newydd ym mharc diwydiannol Glannau Dyfrdwy, a gwaith i wneud gorsaf Shotton yn gyfnewidfa bwysig. Pa gamau pellach a gymerwyd, felly, mewn perthynas â gorsaf Maes-glas, yn y pedair blynedd ers imi godi hyn gyntaf, a beth yw eich dealltwriaeth bresennol o’r sefyllfa gyda gorsafoedd parc Glannau Dyfrdwy a Shotton?

13:40

Thank you. In those four years, rail infrastructure still has not been devolved to the Welsh Government as we would like. We have taken steps to fund the first stages of the development of a business case in order to protect our aspiration for reopening the Holywell Greenfield station should station funding become available. But, as he said at the beginning of this question, it's 'where opportunities for funding become available.' Well, they don't very often become available, and that is our problem. We have a long pipeline of aspirations, including Deeside, and I dare say that the Burns report from north Wales, which I hope you're all engaging with, will add to that. But in the absence of funding, or in the absence of the UK Government taking its responsibility to improve infrastructure for Wales, then our options are limited.

Diolch. Yn y pedair blynedd hynny, nid yw'r seilwaith rheilffyrdd wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru i'r graddau y byddem wedi hoffi. Rydym wedi cymryd camau i ariannu camau cyntaf y gwaith o ddatblygu achos busnes er mwyn diogelu ein dyhead ar gyfer ailagor gorsaf Maes-glas yn Nhreffynnon pe bai cyllid ar gael ar gyfer yr orsaf. Ond fel y dywedodd ar ddechrau'r cwestiwn hwn, mae'n fater o 'pan fydd cyfleoedd ar gyfer cyllid yn codi.' Wel, nid ydynt yn codi'n aml iawn, a dyna ein problem. Mae gennym lu o ddyheadau, gan gynnwys Glannau Dyfrdwy, a meiddiaf ddweud y bydd adroddiad Burns ar ogledd Cymru, y gobeithiaf fod pob un ohonoch yn ymgysylltu ag ef, yn ychwanegu at hynny. Ond heb gyllid, neu heb fod Llywodraeth y DU yn ysgwyddo ei chyfrifoldeb i wella seilwaith ar gyfer Cymru, mae ein hopsiynau'n gyfyngedig.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr yn gyntaf i ofyn cwestiwn i'r Dirprwy Weinidog—Natasha Asghar. 

Questions now from party spokespeople. The Conservative spokesperson, first of all, to ask a question to the Deputy Minister—Natasha Asghar. 

Thank you so much, Presiding Officer. Deputy Minister, as you're well aware, last week we debated a petition calling for the blanket roll-out of 20 mph speed limits here in Wales to be scrapped. You know my position on the matter, and I think everyone does by now, but, for anyone who doesn't, I'm all for targeted 20 mph limits outside schools, play areas, busy high streets, but not a Wales-wide move. I want to thank the Chair of the Petitions Committee for bringing the debate forward last week, based on the time restrictions that we had, but we only discussed one petition that gained in excess of 21,000 signatures, and there are many more out there totalling a near 100,000 signatures.

I'm sure even you can agree, Deputy Minister, that these figures completely outweigh the few mere thousand who took part in the Welsh Government's consultation to begin with. My inbox and social media platforms have been inundated with messages from residents across Wales thanking me and my colleagues for standing up for them, and speaking up against the latest project that you have of 20 mph, whereas it would appear the video that you posted on social media, praising your speech in the Chamber last week defending the scheme, went down like a cup of cold sick. I struggled to find one supportive comment when I was trawling through my social media. So, given that a growing number of the Welsh population are against this, and, dare I say, even some of your own colleagues have doubts, when will you put your ego aside and eventually admit to a mistake and do a u-turn, if and when required, on this 20 mph? 

Diolch yn fawr, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, fel y gwyddoch, yr wythnos diwethaf, cawsom ddadl ar ddeiseb a oedd yn galw am ddiddymu cynlluniau i gyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 mya yma yng Nghymru. Rydych yn ymwybodol o fy safbwynt i ar y mater, a chredaf fod pawb yn ymwybodol o hynny erbyn hyn, ond i unrhyw un nad ydynt, rwyf o blaid terfynau 20 mya wedi'u targedu y tu allan i ysgolion, mannau chwarae, strydoedd mawr prysur, ond nid ar gyfer Cymru gyfan. Hoffwn ddiolch i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau am gyflwyno’r ddadl yr wythnos diwethaf, yn seiliedig ar y cyfyngiadau amser a oedd gennym, ond dim ond un ddeiseb, sydd wedi casglu dros 21,000 o lofnodion, a drafodwyd gennym, ac mae llawer mwy ohonynt i'w cael, gyda chyfanswm o bron i 100,000 o lofnodion.

Ddirprwy Weinidog, rwy'n siŵr y gallwch chi, hyd yn oed, gytuno bod y ffigurau hyn yn llawer uwch na'r ychydig filoedd a gymerodd ran yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i ddechrau. Mae fy mewnflwch a fy mhlatfformau cyfryngau cymdeithasol wedi’u llenwi gan negeseuon gan drigolion ledled Cymru yn diolch i mi a fy nghyd-Aelodau am sefyll o'u plaid, a gwrthwynebu eich prosiect diweddaraf gyda'r terfyn 20 mya, tra bo'n ymddangos bod y fideo a bostiwyd gennych ar y cyfryngau cymdeithasol, yn canmol eich araith yn y Siambr yr wythnos diwethaf yn amddiffyn y cynllun, wedi cael ymateb ofnadwy o wael. Cefais drafferth dod o hyd i unrhyw sylw cefnogol wrth bori drwy fy nghyfryngau cymdeithasol. Felly, o ystyried bod nifer cynyddol o bobl Cymru yn erbyn hyn, a meiddiaf ddweud bod gan hyd yn oed rai o’ch cyd-Aelodau eich hun amheuon, pryd y byddwch yn rhoi eich ego o’r neilltu, yn cyfaddef o'r diwedd eich bod wedi gwneud camgymeriad, ac yn gwneud tro pedol, os a phan fo angen, ar y terfyn 20 mya hwn?

Wow, was that the answer? Okay, fine. If that's the response, I am kind of shocked—I'm not going to lie—but not surprised.

Okay, let's park the 20 mph scheme for a minute, as there are many other important areas of transport where you and this Government have been failing. So, let's talk about Cardiff. It's played host to some big musical names, such as Beyoncé, Coldplay, Harry Styles. Thousands of people had fantastic times at these events, and I know you were one of them, Deputy Minister, based on the cringey video you shared of yourself at Coldplay. However, for many people, the fun stopped as soon as they left and tried to make their way home. Trains were packed to the rafters, and there simply weren't enough carriages, in fact, being put on for these particular events. So, on the day of the Harry Styles concert, passengers were forced to endure a hellish—and I quote the word 'hellish'—three-hour journey, with people crammed outside toilets and in the aisle because the train just had two carriages. One woman, in fact, fainted on the train due to overcrowding and lack of air conditioning. These aren't new problems, Deputy Minister; I raised similar issues last year when Ed Sheeran and Tom Jones played in Cardiff. Yet, as usual, no improvements have been made. So, Deputy Minister, do you agree that our public transport network, which you are running now into the ground, seriously hampers our ability to hold these major, world-class events?

Waw, ai dyna oedd yr ateb? Iawn. Os mai dyna'r ymateb, mae hynny'n sioc—nid wyf am wadu hynny—ond nid yw'n syndod.

Iawn, gadewch inni roi'r cynllun 20 mya o'r neilltu am funud, gan fod llawer o feysydd trafnidiaeth pwysig eraill lle rydych chi a’r Llywodraeth hon wedi bod yn methu. Felly, gadewch inni siarad am Gaerdydd. Mae wedi croesawu enwau cerddorol mawr, fel Beyoncé, Coldplay, Harry Styles. Cafodd miloedd o bobl amser gwych yn y digwyddiadau hyn, a gwn eich bod chi'n un ohonynt, Ddirprwy Weinidog, ar sail ar y fideo chwithig a rannoch ohonoch eich hun yn gwylio Coldplay. Fodd bynnag, i lawer o bobl, daeth yr hwyl i ben cyn gynted ag y gwnaethant adael a cheisio gwneud eu ffordd adref. Roedd y trenau'n orlawn, ac nid oedd digon o gerbydau'n weithredol ar gyfer y digwyddiadau penodol hyn. Felly, ar ddiwrnod cyngerdd Harry Styles, gorfodwyd teithwyr i ddioddef siwrnai dair awr uffernol—a dyfynnaf y gair 'uffernol'—gyda phobl wedi eu gwasgu at ei gilydd y tu allan i'r toiledau ac yn yr eil gan mai dau gerbyd yn unig a oedd gan y trên. Llewygodd un fenyw ar y trên oherwydd y gorlenwi a'r diffyg aerdymheru. Nid yw’r rhain yn broblemau newydd, Ddirprwy Weinidog; codais faterion tebyg y llynedd pan fu Ed Sheeran a Tom Jones yn chwarae yng Nghaerdydd. Ac eto, fel arfer, nid oes unrhyw welliannau wedi'u gwneud. Felly, Ddirprwy Weinidog, a ydych yn cytuno bod ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, sy'n cael ei ddinistrio gennych nawr, yn amharu’n ddifrifol ar ein gallu i gynnal digwyddiadau mawr o'r radd flaenaf?

I don't agree with that, because the evidence shows that they are still coming to Cardiff and are still widely appreciated. It is a simple fact of physics that when you have 70,000 people in one place, all trying to leave at the same time, there is going to be congestion and queueing. That is true of any sports stadium or mass event stadium anywhere in the world. I'd love to hear any practical suggestions Natasha Asghar has for managing that in a different way; we are all ears. There were extra services put on by both Great Western and Transport for Wales. It's regrettable that there were uncomfortable conditions. 

As you know, we have a radical programme of renewal and investment in trains—over £800 million in new carriages and £1 billion in the metro project, and this is coming on-stream. And I'm looking forward to many more successful events in the stadium and elsewhere.

Nid wyf yn cytuno â hynny, gan fod y dystiolaeth yn dangos eu bod yn dal i ddod i Gaerdydd a’u bod yn dal i gael eu gwerthfawrogi gan lawer iawn o bobl. Pan fydd gennych 70,000 o bobl mewn un lle, i gyd yn ceisio gadael ar yr un pryd, mae'n ffaith ffisegol y bydd tagfeydd ac y bydd yn rhaid ciwio. Mae hynny'n wir am unrhyw stadiwm chwaraeon neu stadiwm ddigwyddiadau torfol yn unrhyw le yn y byd. Byddwn wrth fy modd yn clywed unrhyw awgrymiadau ymarferol sydd gan Natasha Asghar ar gyfer rheoli hynny mewn ffordd wahanol; rydym yn glustiau i gyd. Darparwyd gwasanaethau ychwanegol gan Great Western a Trafnidiaeth Cymru. Mae'n anffodus fod yna amodau anghyfforddus wedi bod.

Fel y gwyddoch, mae gennym raglen adnewyddu a buddsoddi radical mewn trenau—dros £800 miliwn mewn cerbydau newydd ac £1 biliwn yn y prosiect metro, ac mae'n dod yn weithredol. Ac edrychaf ymlaen at lawer mwy o ddigwyddiadau llwyddiannus yn y stadiwm ac mewn mannau eraill.

13:45

Deputy Minister, it's not just concerts and big events that cause public transport nightmares for residents. I'm regularly receiving complaints about the closure of the Treherbert to Pontypridd line, and the replacement bus services. The replacement bus services have been utterly appalling, quite frankly. Cardiff-bound replacement buses aren't turning up and when they do arrive, they are already full and do not stop anywhere where they're supposed to. It's taking up to four hours for commuters just to get home from work in the evening. One woman was, in fact, admitted to hospital with chest pains due to the stress caused by rail replacement bus services, and another woman handed in her notice because she cannot bear to travel into Cardiff on these rail replacement buses. So, just let that sink in for everyone. A woman has been forced to quit her job because of this truly despicable service. These people are being put through hell on a daily basis, and they feel the man responsible for Transport for Wales is turning his back on them. But should we really be surprised? It turns out you cannot even perform a basic task like voting the right way, Deputy Minister, so how on earth can we expect you to deal with the issues of the day? Deputy Minister, what do you say to those who are having to endure this horrific service, and what will you do to end this misery going forward?

Ddirprwy Weinidog, nid cyngherddau a digwyddiadau mawr yn unig sy'n achosi hunllefau trafnidiaeth gyhoeddus i breswylwyr. Rwy'n derbyn cwynion yn rheolaidd am gau llinell Treherbert i Bontypridd, a'r gwasanaethau bysiau yn lle trenau. Mae'r gwasanaethau bysiau yn lle trenau wedi bod yn hollol warthus, a dweud y gwir. Nid yw bysiau yn lle trenau i Gaerdydd yn dod, a phan fyddant yn dod, maent eisoes yn llawn, ac nid ydynt yn stopio lle maent i fod i stopio. Mae'n cymryd hyd at bedair awr i gymudwyr gyrraedd adref o'r gwaith gyda'r nos. Cafodd un ddynes ei derbyn i'r ysbyty gyda phoenau yn y frest oherwydd y straen a achoswyd gan wasanaethau bysiau yn lle trenau, a rhoddodd menyw arall y gorau i'w swydd am na allai wynebu teithio i Gaerdydd ar y bysiau hyn. Felly, ystyriwch hynny, bawb. Mae menyw wedi cael ei gorfodi i roi'r gorau i'w swydd oherwydd y gwasanaeth gwirioneddol ofnadwy hwn. Mae'r bobl hyn yn cael eu rhoi drwy uffern yn ddyddiol, ac maent yn teimlo bod y dyn sy'n gyfrifol am Trafnidiaeth Cymru yn troi ei gefn arnynt. Ond a yw hyn yn syndod? Ymddengys na allwch hyd yn oed gyflawni tasg sylfaenol fel pleidleisio y ffordd iawn, Ddirprwy Weinidog, felly sut ar y ddaear y gallwn ddisgwyl ichi fynd i'r afael â materion y dydd? Ddirprwy Weinidog, beth a ddywedwch wrth y rhai sy'n gorfod dioddef y gwasanaeth erchyll hwn, a beth fyddwch chi'n ei wneud i ddod â'r dioddefaint hwn i ben wrth symud ymlaen?

I've asked the Member before for her engineering suggestions of how else we completely overhaul the railway line without closing it. I've not had any answers, but there's still time to submit those thoughts. I fear it is inevitable, and many of the people in the area understand that the dislocation and inconvenience will result in better services, and, obviously, in the meantime it is deeply unpleasant for many and I completely understand that, which is why we're working with Transport for Wales to get the work completed as soon as is practically possible, and I'm confident the service that people will receive after that will be of a completely different magnitude.  

Rwyf wedi gofyn i'r Aelod o'r blaen am ei hawgrymiadau peirianyddol o sut arall rydym yn mynd i ailwampio'r rheilffordd yn llwyr heb ei chau. Nid wyf wedi cael unrhyw atebion, ond mae amser i gyflwyno'r syniadau hynny o hyd. Mae arnaf ofn fod hyn yn anochel, ac mae llawer o bobl yr ardal yn deall y bydd y dadleoli a'r anghyfleustra'n arwain at well gwasanaethau, ac yn amlwg, yn y cyfamser, mae'n annymunol iawn i lawer, ac rwy'n deall hynny'n llwyr, a dyna pam ein bod yn gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru i gwblhau'r gwaith cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl, ac rwy'n hyderus y bydd y gwasanaeth y bydd pobl yn ei gael ar ôl hynny yn llawer iawn gwell.

Llefarydd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor. 

Plaid Cymru spokesperson, Mabon ap Gwynfor. 

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Dwi am gychwyn drwy dynnu sylw'r Gweinidog, os yn bosibl, at gyflwr llety dros dro a defnydd y llety dros dro yma yng Nghymru. Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos yn ôl ar 30 Ebrill fod yna 10,444 o unigolion yn aros ac yn byw mewn llety dros dro, efo bron i draean ohonyn nhw—3,214—yn blant o dan 16 mlwydd oed, ac mae'r niferoedd yna'n cynyddu. 

Thank you very much, Llywydd. I want to start by drawing the Minister's attention to the state of temporary accommodation and the use of temporary accommodation here in Wales. The latest statistics show that back on 30 April there were 10,444 individuals waiting and living in temporary accommodation, with almost a third of them—3,214—being children under the age of 16, and those numbers are increasing.

Evidence from Tai Pawb showed that the biggest rise in use of temporary accommodation has been in the least suitable forms, including hotels and bed-and-breakfast accommodation. Such accommodation can have logistical issues, including families sharing one room, a lack of space for children to play, shared bathroom facilities and a lack of cooking resources. They often have poor or no internet connection, putting residents at a disadvantage as they're not able to apply for benefits, access online banking or register for support services. What action therefore is the Minister taking to ensure that temporary accommodation reaches a minimum standard, and what plans does the Welsh Government have to ensure that temporary accommodation in Wales can meet the needs of the increasing number of people dependent on such services? 

Dangosodd tystiolaeth gan Tai Pawb fod y cynnydd mwyaf yn y defnydd o lety dros dro wedi bod ar y ffurfiau lleiaf addas, gan gynnwys gwestai a llety gwely a brecwast. Gall llety o'r fath arwain at broblemau logistaidd, gan gynnwys teuluoedd yn rhannu un ystafell, diffyg lle i blant chwarae, gorfod rhannu ystafelloedd ymolchi a diffyg adnoddau coginio. Yn aml, mae ganddynt gysylltiad rhyngrwyd gwael neu ddim cysylltiad o gwbl, gan roi preswylwyr dan anfantais, gan nad ydynt yn gallu gwneud cais am fudd-daliadau, cael mynediad at fancio ar-lein na chofrestru ar gyfer gwasanaethau cymorth. Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd, felly, i sicrhau bod llety dros dro yn cyrraedd safon ofynnol, a pha gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod llety dros dro yng Nghymru yn gallu diwallu anghenion y nifer cynyddol o bobl sy'n ddibynnol ar wasanaethau o'r fath?

Diolch, Mabon. The numbers of people in temporary accommodation are very high. It is important, though, to say that not all of those are in very unsuitable accommodation. We have, as I know you know, a transitional accommodation capital programme in place that has been delivering a much better standard of temporary accommodation. This has been an ongoing conversation. I was talking at the Community Housing Cymru conference just this morning about the balance to be struck between making sure that we build the net-zero low-carbon homes for the future in our social rented sector, without coming away from the standard for that, but that we also increase the provision of temporary accommodation, which is good pro tem accommodation, as opposed to hotels and bed and breakfasts, which are clearly unsuitable, and we are trying very hard to get people out of those as soon as possible.

I have asked officials to see if we can work out a way with our local authority and registered social landlord partners to get accurate numbers of people who are in which type of temporary accommodation. That sounds like an easy request to make, but it's turned out to be quite a difficult piece of data to collect, because we only collect how the payments are made and not the type of accommodation. I've been very clear with partners that we are open to any suggestion at all that will allow people to move out of hotel and bed-and-breakfast accommodation as soon as possible into much more suitable accommodation, and that we will sort the plumbing out. So, I'll say that again publicly on the floor of the Senedd: don't worry, if you're a partner organisation looking to get people into better accommodation, about trying to fit your idea to one of the Welsh Government funding schemes. Give us the idea and we’ll fix the funding stream for you, because we really do need to get people—. And lots of people have been coming forward with innovative solutions. It’s just a fact, though, that as fast as we move people into permanent and better temporary accommodation—and we are still moving around 400 to 600 people a month into permanent, high-quality accommodation—we are unable to stop the flow of people into the system, caused, I’m afraid, in very great part by the cost-of-living crisis that we are experiencing.

So, Mabon, I know you’re aware, but I’ll explain for the rest of the Senedd, that as a result of the co-operation agreement, we are working on two things. We are working on a homelessness prevention strategy to go alongside our homelessness plan, and also a strategy, of course, to accelerate social house building across Wales using all of the levers at our disposal. Because we have to attack the list from both ends. We have to both stop people becoming homeless in the first place, to the best of our ability, and of course we have to build the housing that’s really the only long-term solution to coming out the other end. 

Diolch, Mabon. Mae nifer y bobl mewn llety dros dro yn uchel iawn. Mae'n bwysig dweud, serch hynny, nad yw pob un o'r rheini mewn llety anaddas iawn. Fel y gwn eich bod yn gwybod, mae gennym raglen gyfalaf ar gyfer llety dros dro ar waith sydd wedi bod yn darparu safon lawer gwell o lety dros dro. Mae hon wedi bod yn sgwrs barhaus. Bûm yn siarad yng nghynhadledd Cartrefi Cymunedol Cymru y bore yma ynglŷn â'r cydbwysedd y mae angen ei sicrhau rhwng gwneud yn siŵr ein bod yn adeiladu cartrefi carbon isel sero net ar gyfer y dyfodol yn ein sector rhentu cymdeithasol, heb golli golwg ar y safon ar gyfer hynny, ond ein bod hefyd yn cynyddu'r ddarpariaeth o lety dros dro, sy'n llety dros dro da, yn hytrach na gwestai a llety gwely a brecwast, sy'n amlwg yn anaddas, ac rydym yn ymdrechu'n galed iawn i ddod â phobl allan o'r rheini cyn gynted â phosibl.

Rwyf wedi gofyn i swyddogion weld a allwn weithio gyda'n partneriaid awdurdod lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ar ffordd o gael ffigurau cywir o ran faint o bobl sydd ym mha fath o lety dros dro. Mae hynny'n swnio fel cais hawdd i'w wneud, ond mae wedi bod yn ddata eithaf anodd ei gasglu, gan nad ydym ond yn casglu data ar sut y caiff y taliadau eu gwneud ac nid ar y math o lety. Rwyf wedi dweud yn glir iawn wrth bartneriaid ein bod yn agored i unrhyw awgrym o gwbl a fyddai'n caniatáu i bobl symud allan o westai a llety gwely a brecwast cyn gynted â phosibl i lety llawer mwy addas, ac y byddwn ninnau'n gofalu am y manylion. Felly, dywedaf hynny eto yn gyhoeddus ar lawr y Senedd: os ydych yn sefydliad partner sy'n ceisio symud pobl i lety gwell, peidiwch â phoeni am geisio ffitio eich syniad i un o gynlluniau cyllido Llywodraeth Cymru. Rhowch y syniad i ni, ac fe ddown o hyd i ffrwd ariannu i chi, gan fod gwir angen inni gael pobl—. Ac mae llawer o bobl wedi bod yn cynnig atebion arloesol. Mae'n ffaith, serch hynny, er mor gyflym rydym yn symud pobl i lety dros dro parhaol a gwell—ac rydym yn dal i symud oddeutu 400 i 600 o bobl y mis i lety parhaol, o ansawdd uchel—nid ydym yn gallu atal llif y bobl i mewn i'r system, sydd wedi'i achosi i raddau helaeth iawn gan yr argyfwng costau byw sydd ohoni, mae arnaf ofn.

Felly, Mabon, gwn eich bod yn ymwybodol, ond rwyf am egluro ar gyfer gweddill y Senedd, ein bod, o ganlyniad i'r cytundeb cydweithio, yn gweithio ar ddau beth. Rydym yn gweithio ar strategaeth atal digartrefedd i gyd-fynd â'n cynllun digartrefedd, a strategaeth hefyd, wrth gwrs, i gyflymu'r broses o adeiladu tai cymdeithasol ledled Cymru gan ddefnyddio'r holl ysgogiadau sydd ar gael i ni. Oherwydd mae'n rhaid inni fynd i'r afael â'r rhestr o'r ddau ben. Mae'n rhaid inni atal pobl rhag dod yn ddigartref yn y lle cyntaf, hyd y gallwn, ac wrth gwrs, mae'n rhaid inni adeiladu'r tai, sef yr unig ateb hirdymor mewn gwirionedd i ddatrys y broblem.

13:50

Diolch i'r Gweinidog am yr ateb yna.

I thank the Minister for that response.

So, the temporary accommodation crisis I just alluded to, and you've just responded to there, is just one part of the broader housing crisis that we’re facing. But the situation isn’t hopeless. There are solutions, we know, that can work in tandem with each other, whether that involves increasing the availability of municipal housing, as you’ve touched on, and reforming homelessness legislation, or using precision support such as local housing allowances or discretionary housing payments. So, I’d like to take this opportunity to touch on the discretionary housing payment element.

DHPs are a primary tool available to local authorities in dealing with pressures relating to homelessness, which is on the rise, partly due to increases in rental prices and the impact on low-income tenants. A recent report by the Bevan Foundation recommended that the Welsh Government should increase its investment in the DHP fund, so that local authorities can top up DHPs to the maximum allowable under DHP rules, as well as allocating discretionary funds to prevent homelessness at the start of the financial year, to ensure local authorities have greater certainty on planning DHP spending. So, how does the Minister respond to these recommendations by the Bevan Foundation, and has the Minister considered adopting these approaches to preventing homelessness?

Felly, dim ond un rhan o'r argyfwng tai ehangach rydym yn ei wynebu yw'r argyfwng llety dros dro y cyfeiriais ato, ac rydych chi newydd ymateb iddo. Ond nid yw'r sefyllfa'n anobeithiol. Gwyddom fod atebion a all weithio ochr yn ochr â'i gilydd, boed hynny'n ymwneud â chynyddu argaeledd tai trefol, fel rydych wedi'i grybwyll, a diwygio deddfwriaeth digartrefedd, neu ddefnyddio cymorth manwl fel lwfansau tai lleol neu daliadau disgresiwn at gostau tai. Felly, hoffwn achub ar y cyfle hwn i sôn am daliadau disgresiwn at gostau tai.

Mae taliadau disgresiwn at gostau tai yn arf hollbwysig sydd ar gael i awdurdodau lleol i ymdopi â phwysau sy'n gysylltiedig â digartrefedd, sydd ar gynnydd, yn rhannol oherwydd y cynnydd mewn prisiau rhent a'r effaith ar denantiaid incwm isel. Argymhellodd adroddiad diweddar gan Sefydliad Bevan y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu ei buddsoddiad yn y gronfa taliadau disgresiwn at gostau tai, fel y gall awdurdodau lleol ychwanegu at daliadau disgresiwn at gostau tai i'r uchafswm a ganiateir o dan reolau taliadau disgresiwn o'r fath, yn ogystal â dyrannu cronfeydd dewisol i atal digartrefedd ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, er mwyn sicrhau bod gan awdurdodau lleol fwy o sicrwydd ar gyfer cynllunio gwariant ar daliadau disgresiwn at gostau tai. Felly, sut mae'r Gweinidog yn ymateb i'r argymhellion hyn gan Sefydliad Bevan, ac a yw'r Gweinidog wedi ystyried mabwysiadu'r dulliau hyn o atal digartrefedd?

Yes, so we're very interested in the use of the discretionary housing programme. There are a number of other discretionary streams of funding available as well. The Minister for Social Justice and I have been looking across the piece at a number of discretionary funding streams, and it’s absolutely a top priority for us to keep people in their homes if at all possible. That’s clearly the best solution for most people, and so we will be working—we are working, I should say; I’ve already had a number of meetings on this—with local government colleagues in particular to understand more about what’s happening with the spend. So, we’ve also got very odd cycles of spend in some local authorities, so we’ve been looking to see whether our distribution mechanisms are as effective as they might be, what the spend profiling, as it’s called, looks like, is there a pattern to it that we can better match, and quite a lot of quite intricate detail about exactly how it’s put out and to whom and what the application processes look like. So, there’s quite a lot of very detailed work going on about making sure that it’s as effectively targeted as is humanly possible.

The budget process has been horrendous this year. It’s not going to get any better for next year. I continue to press the point that it is much cheaper to keep people in their home than it is to have to put them through the homelessness system. It’s cheaper in human misery terms and it’s cheaper financially, so it makes a lot of sense to do that, and I’ll continue to push that point, but in the teeth of the one of the worst budget settlements—well, the worst budget settlement—we’ve ever had as a Welsh Government. But, absolutely, and if there are any other ideas on what we can do to make that happen. So, the overarching recommendation we absolutely accept, and the devil’s in the detail a little bit about exactly how we get under it.

Iawn, felly, mae gennym gryn ddiddordeb yn y defnydd o'r rhaglen daliadau disgresiwn at gostau tai. Mae nifer o ffrydiau ariannu disgresiynol eraill ar gael hefyd. Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a minnau wedi bod yn edrych yn gyffredinol ar nifer o ffrydiau ariannu disgresiynol, ac mae'n flaenoriaeth inni gadw pobl yn eu cartrefi os oes modd o gwbl. Mae'n amlwg mai dyna'r ateb gorau i'r rhan fwyaf o bobl, ac felly byddwn yn gweithio—rydym yn gweithio, dylwn ddweud; rwyf eisoes wedi cael nifer o gyfarfodydd ar hyn—gyda chymheiriaid llywodraeth leol yn benodol er mwyn deall mwy ynglŷn â beth sy'n digwydd gyda'r gwariant. Felly, mae gennym hefyd gylchoedd gwariant rhyfedd iawn mewn rhai awdurdodau lleol, felly rydym wedi bod yn edrych i weld a yw ein mecanweithiau dosbarthu mor effeithiol ag y gallent fod, sut olwg sydd ar y gwaith proffilio gwariant, fel y'i gelwir, a oes patrwm iddo y gallwn ei efelychu'n well, a chryn dipyn o fanylion eithaf cymhleth ynglŷn â sut yn union y caiff ei ddarparu ac i bwy a sut olwg sydd ar y prosesau gwneud ceisiadau. Felly, mae cryn dipyn o waith manwl iawn yn mynd rhagddo ar sicrhau ei fod wedi'i dargedu mor effeithiol â phosibl.

Mae'r broses gyllidebol wedi bod yn erchyll eleni. Ni fydd pethau'n gwella ar gyfer y flwyddyn nesaf. Rwy'n parhau i bwysleisio ei bod yn llawer rhatach cadw pobl yn eu cartref nag yw hi i orfod eu rhoi drwy'r system ddigartrefedd. Mae'n rhatach o ran dioddefaint dynol ac mae'n rhatach yn ariannol, felly mae'n gwneud llawer o synnwyr i wneud hynny, a byddaf yn parhau i bwysleisio'r pwynt hwnnw, ond yn wyneb un o'r setliadau cyllideb gwaethaf—wel, y setliad cyllideb gwaethaf—rydym erioed wedi'i gael fel Llywodraeth Cymru. Ond yn sicr, ac os oes unrhyw syniadau eraill ynglŷn â'r hyn y gallwn ei wneud i sicrhau bod hynny'n digwydd. Felly, rydym yn derbyn yr argymhelliad cyffredinol yn llwyr, a bydd y manylion yn bwysig o ran sut yn union rydym yn mynd ati i wneud hynny.

Tipio Anghyfreithlon
Fly-tipping

3. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru? OQ59806

3. Will the Minister provide an update on Welsh Government action to tackle fly-tipping in Wales? OQ59806

Diolch, Jayne. We continue to fund the fly-tipping action Wales programme. In 2022, we doubled the funding to £1.2 million for the next three years to enhance our support for environmental regulators and communities to tackle fly-tipping. The programme assists with operational and enforcement activities, alongside delivery of a national fly-tipping prevention communication campaign.

Diolch, Jayne. Rydym yn parhau i ariannu rhaglen taclo tipio Cymru. Yn 2022, fe wnaethom ddyblu'r cyllid i £1.2 miliwn dros y tair blynedd nesaf i wella ein cymorth i reoleiddwyr amgylcheddol a chymunedau fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon. Mae'r rhaglen yn cynorthwyo gyda gweithgareddau gweithredol a gorfodi, ynghyd â chynnal ymgyrch genedlaethol i atal tipio anghyfreithlon.

Thank you for that answer, Minister. Fly-tipping blights our communities. It can range from dumping household waste on a street corner to criminals fly-tipping on an industrial scale. When the vast majority of people are doing everything right, it's a source of huge frustration seeing individuals deliberately, consistently and often blatantly spoiling our local neighbourhoods. Last Friday, I had the opportunity and pleasure of speaking to children from Malpas Church in Wales primary school. It was really sad to hear that fly-tipping around their area was one of their biggest concerns, but it was really heartwarming to know how much they're determined to do their bit and influence other people.

Authorities seem limited in their abilities to address the worst offenders, with prosecutions taking a huge amount of time, and eventual fines not acting as great enough deterrents, and local authorities and bodies like Natural Resources Wales are trying to do their best, but, at the moment, they don't seem to have the correct tools to effectively tackle the issue. So, how can Welsh Government streamline the process of tackling repeat fly-tippers, so that authorities are able to act swiftly and efficiently to tackle the worst perpetrators? And will you give encouragement to my constituents in Malpas Church in Wales primary school for their ideas and their work on what they can do and what they would like to see to tackle this issue?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae tipio anghyfreithlon yn difetha ein cymunedau. Gall amrywio o adael gwastraff cartref ar gornel stryd i droseddwyr yn tipio'n anghyfreithlon ar raddfa ddiwydiannol. Pan fo'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud popeth yn iawn, mae gweld unigolion yn difetha ein cymdogaethau lleol yn fwriadol, yn gyson, ac yn aml mewn ffordd gwbl haerllug yn peri cryn rwystredigaeth. Ddydd Gwener diwethaf, cefais y cyfle a'r pleser o siarad â phlant o ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas. Roedd yn drist iawn clywed mai tipio anghyfreithlon yn eu hardal oedd un o'u pryderon mwyaf, ond roedd yn galonogol iawn clywed pa mor benderfynol ydynt o chwarae eu rhan a dylanwadu ar bobl eraill.

Ymddengys mai cyfyngedig yw gallu awdurdodau i fynd i'r afael â'r troseddwyr gwaethaf, gydag erlyniadau'n cymryd llawer iawn o amser, a'r dirwyon a roddir yn y pen draw yn annigonol i atal pobl, ac mae awdurdodau lleol a chyrff fel Cyfoeth Naturiol Cymru yn ceisio gwneud eu gorau, ond ar hyn o bryd, nid yw'n ymddangos bod ganddynt yr adnoddau cywir i fynd i'r afael â'r mater yn effeithiol. Felly, sut y gall Llywodraeth Cymru symleiddio'r broses o atal pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon dro ar ôl tro, fel bod awdurdodau'n gallu gweithredu'n gyflym ac yn effeithlon i fynd i'r afael â'r troseddwyr gwaethaf? Ac a wnewch chi roi anogaeth i blant ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas yn fy etholaeth am eu syniadau a'u gwaith ar yr hyn y gallant ei wneud a'r hyn yr hoffent ei weld yn digwydd i fynd i'r afael â'r broblem?

13:55

I'll do that with the greatest of pleasure, Jayne. I think the concern that our schoolchildren across Wales show for the environment in all of its forms is something to be very proud of. My colleague Jeremy Miles and I are very proud of the eco-schools programme as well. I've met many eco-school councils across Wales, and I know that Jeremy has as well, and I'm sure all of you have in your own constituencies. The enthusiasm and—I don't know what to call it, really—vigour with which they approach the subject is great. Actually, they've been very instrumental, of course, in much of our recycling, because they take it home to their parents, and if they're anything like my children, there are big lists above the bin, telling you what you can and can't put in there. I think my children even have a fining system for people who aren't compliant. Really, I'm very happy to say how great that is.

In terms of local authorities, I'm very happy, actually, to write back out to local authorities again, because they do have a broad range of enforcement tools available to them, and we do encourage them to fully utilise the existing enforcement options. Repeat offenders should be prosecuted through the courts. I do take the point about the time that takes and the fines, but, nevertheless, it does have a very deterrent effect, we know that, if people think they are likely to be prosecuted. So, we do encourage that, but we also—. I will remind local authorities that there are alternative enforcement options available. The local authority would be well within its right to confiscate a vehicle involved in fly-tipping, for example, which has a very deterrent effect. So, I will remind local authorities of the range of powers they have at their disposal too.

Fe wnaf hynny gyda'r pleser mwyaf, Jayne. Credaf fod y gofal sydd gan ein plant ysgol ledled Cymru ynglŷn â'r amgylchedd ar bob ffurf yn rhywbeth i fod yn falch iawn ohono. Mae fy nghyd-Aelod, Jeremy Miles, a minnau'n falch iawn o'r rhaglen eco-ysgolion hefyd. Rwyf wedi cyfarfod â llawer o gynghorau eco-ysgolion ledled Cymru, a gwn fod Jeremy wedi hefyd, ac rwy'n siŵr fod pob un ohonoch chithau wedi gwneud hynny yn eich etholaethau eich hunain. Mae'r brwdfrydedd a'r—nid wyf yn gwybod beth i'w alw, mewn gwirionedd—yr angerdd sydd ganddynt ynglŷn â'r pwnc yn wych. A dweud y gwir, maent wedi bod yn allweddol, wrth gwrs, gyda llawer o'n hailgylchu, gan eu bod yn mynd â'r neges adref at eu rhieni, ac os ydynt fel fy mhlant i, mae rhestrau mawr uwchben y bin, yn dweud wrthych beth y gallwch ei roi a beth na allwch ei roi yno. Credaf fod gan fy mhlant system ddirwyo hyd yn oed ar gyfer unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio. Rwy'n falch iawn o ddweud pa mor wych yw hynny.

O ran awdurdodau lleol, rwy'n fwy na pharod i ysgrifennu at yr awdurdodau lleol unwaith eto, gan fod ystod eang o ddulliau gorfodi ar gael iddynt, ac rydym yn eu hannog i wneud defnydd llawn o'r dulliau gorfodi presennol. Dylid erlyn ad-droseddwyr drwy'r llysoedd. Rwy'n derbyn y pwynt am yr amser y mae hynny'n ei gymryd a'r dirwyon, ond serch hynny, mae'n cael effaith ataliol iawn, fe wyddom hynny, os yw pobl yn credu eu bod yn debygol o gael eu herlyn. Felly, rydym yn annog hynny, ond rydym hefyd—. Byddaf yn atgoffa awdurdodau lleol fod opsiynau gorfodi amgen ar gael. Byddai perffaith hawl gan awdurdod lleol i atafaelu cerbyd sy'n tipio'n anghyfreithlon, er enghraifft, sy'n cael effaith ataliol iawn. Felly, byddaf yn atgoffa awdurdodau lleol o'r ystod o bwerau sydd ganddynt hefyd.

Diogelwch Ffyrdd yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Road Safety in Carmarthen West and South Pembrokeshire

4. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella diogelwch ar y ffyrdd yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro? OQ59789

4. What is the Welsh Government doing to improve road safety in Carmarthen West and South Pembrokeshire? OQ59789

Thank you. We work closely with Carmarthenshire and Pembrokeshire councils, the highway authorities responsible for road safety in their counties. Since 2019, they have received over £5 million of road safety funding. This year, they’ll receive over £2.5 million to implement the new 20 mph speed limit, which is the biggest road safety initiative in a generation.

Diolch. Rydym yn gweithio'n agos gyda chynghorau sir Gaerfyrddin a sir Benfro, yr awdurdodau priffyrdd sy'n gyfrifol am ddiogelwch ar y ffyrdd yn eu siroedd. Ers 2019, maent wedi cael dros £5 miliwn o gyllid ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd. Eleni, byddant yn derbyn dros £2.5 miliwn i roi'r terfyn cyflymder 20 mya newydd ar waith, sef y fenter ddiogelwch ar y ffyrdd fwyaf mewn cenhedlaeth.

Diolch yn fawr, Dirprwy Weinidog. Only a few weeks ago, I raised with you the serious safety concerns regarding the A477 Nash Fingerpost junction, following the tragic death of Ashley Rogers in May of this year. A petition calling for safety improvements reached 10,000 signatures in only a couple of weeks, showing the strength of feeling that something needs to be done at this junction. Safety issues, however, aren't just isolated to this junction alone.

At Milton, also on the A477, speeding continues to be a concern for residents and road users. At Kilgetty, also on the A477, an unsafe crossing for pedestrians and mobility scooter users is worrying, and at Llanddowror, at an exit junction, also on the A477, this exit junction has caused a number of near misses, with a road sign being repeatedly crashed into over a number of years. The A477 is used by local commuters, tourists and transcontinental lorry drivers, so it's vital that safety along this whole route and stretch of road is improved.

Can I ask that your officials work with the South Wales Trunk Road Agent to undertake a full and comprehensive review of the A477 between Pembroke Dock and St Clears, because at only 22 miles long, it may be relatively short in Wales's road network, but there are far too many near misses and, unfortunately, tragic deaths along this stretch of road? Diolch, Llywydd.

Diolch yn fawr, Ddirprwy Weinidog. Ychydig wythnosau yn ôl, codais bryderon diogelwch difrifol gyda chi ynghylch cyffordd Mynegbost Nash ar yr A477, yn dilyn marwolaeth drasig Ashley Rogers ym mis Mai eleni. Casglodd deiseb a oedd yn galw am welliannau diogelwch 10,000 o lofnodion mewn ychydig wythnosau yn unig, gan ddangos pa mor gryf yw'r teimlad fod angen gwneud rhywbeth ar y gyffordd hon. Fodd bynnag, nid yw'r materion diogelwch yn gyfyngedig i'r gyffordd hon yn unig.

Yn Milton, hefyd ar yr A477, mae goryrru'n parhau i fod yn bryder i drigolion a defnyddwyr y ffordd. Yng Nghilgeti, hefyd ar yr A477, mae croesfan anniogel i gerddwyr a defnyddwyr sgwteri symudedd yn peri pryder, ac yn Llanddowror, ar gyffordd ymadael, hefyd ar yr A477, mae'r gyffordd ymadael hon wedi achosi nifer o ddamweiniau a fu bron â digwydd, gyda nifer o wrthdrawiadau gydag arwydd ffordd dros nifer o flynyddoedd. Mae'r A477 yn cael ei defnyddio gan gymudwyr lleol, twristiaid a gyrwyr lorïau trawsgyfandirol, felly mae'n hanfodol fod diogelwch ar hyd y darn hwn o'r ffordd yn cael ei wella.

A gaf fi ofyn i'ch swyddogion weithio gydag Asiant Cefnffyrdd De Cymru i gynnal adolygiad llawn a chynhwysfawr o'r A477 rhwng Doc Penfro a Sanclêr, oherwydd er mai dim ond 22 milltir o hyd yw'r darn o ffordd, ac efallai'n rhan gymharol fyr o rwydwaith ffyrdd Cymru, mae gormod lawer o ddamweiniau a fu bron â digwydd, ac o farwolaethau, yn anffodus, ar y rhan hon o'r ffordd? Diolch, Lywydd.

Thank you, and, again, if I can give my condolences to the family of Ashley Rogers for his premature death, which we all regret. There are too many deaths on roads in Wales, some 80 a year, which we've become conditioned to, and we oughtn't to be.

In terms of the specific area that Sam Kurtz highlights, the Nash Fingerpost junction on the A477, the Welsh Government and the trunk road agents have investigated collisions and near misses at the site. Their study included CCTV monitoring, which captured driver behaviour and sought to establish if there were any issues with the junction's operation, as it is a standard-constructed junction. It was found, as part of the monitoring, that there are some instances of large vehicles blocking visibility, there are some vehicles using the junction for u-turns, and some vehicles are so-called overshooting the junction—that is to say they are turning right from the A4075 but stopping within the A477 westbound lane. The study has recommended infrastructure changes and is further investigating options.

In terms of the broader corridor, the roads review looked in detail at schemes to address safety. It strongly said that we should be looking at individual instances, and dealing with those, and that one of the main tools at our disposal was in fact lowering speed limits, rather than making engineering changes as a default. That, of course, has the advantage of being able to be done quickly, to be done cheaply, and with minimal carbon impact. That is now very much part of the suite of approaches we take to tackling areas of road safety, and I’ll be happy to keep the Member up to date with the progress that we make with our studies.

Diolch, ac unwaith eto, rwy'n cydymdeimlo â theulu Ashley Rogers am ei farwolaeth gynamserol, y mae'n flin gan bob un ohonom amdani. Mae gormod o farwolaethau ar y ffyrdd yng Nghymru, oddeutu 80 y flwyddyn, sy'n rhywbeth rydym wedi arfer ag ef, ac ni ddylem fod.

Ar yr ardal benodol y mae Sam Kurtz yn tynnu sylw ati, cyffordd Mynegbost Nash ar yr A477, mae Llywodraeth Cymru a'r asiantiaid cefnffyrdd wedi ymchwilio i wrthdrawiadau a damweiniau a fu bron â digwydd ar y safle. Roedd eu hastudiaeth yn cynnwys monitro gyda theledu cylch cyfyng a gwylio ymddygiad gyrwyr i geisio canfod a oedd unrhyw broblemau gyda gweithrediad y gyffordd, gan ei bod yn gyffordd a adeiladwyd yn ôl y safon gyffredin. Canfuwyd, yn rhan o'r gwaith monitro, fod yna achosion o gerbydau mawr yn rhwystro gwelededd, fod rhai cerbydau'n defnyddio'r gyffordd i wneud troeon pedol, a bod rhai cerbydau'n mynd y tu hwnt i'r gyffordd—hynny yw, maent yn troi i'r dde oddi ar yr A4075 ond yn stopio o fewn y lôn tua'r gorllewin ar yr A477. Mae'r astudiaeth wedi argymell newidiadau i'r seilwaith ac mae'n ymchwilio ymhellach i opsiynau.

Ar y coridor ehangach, edrychodd yr adolygiad ffyrdd yn fanwl ar gynlluniau i fynd i'r afael â diogelwch. Dywedodd yn gadarn y dylem fod yn edrych ar achosion unigol, a mynd i'r afael â'r rheini, ac mai un o'r prif ddulliau gweithredu sydd ar gael i ni mewn gwirionedd yw gostwng terfynau cyflymder, yn hytrach na gwneud newidiadau peirianyddol yn ddiofyn. Mantais hynny, wrth gwrs, yw y gellir ei wneud yn gyflym, yn rhad, a heb fawr o effaith o ran carbon. Mae hynny bellach yn rhan bwysig o'r gyfres o ddulliau rydym yn eu defnyddio i fynd i'r afael â materion diogelwch ar y ffyrdd, ac rwy'n fwy na pharod i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelod am y cynnydd a wnawn gyda'n hastudiaethau.

14:00
Teithio ar Fysiau
Bus Travel

5. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i ymgyrch sydd â'r nod o gynyddu nifer y bobl sy'n teithio ar fysiau, yn dilyn cyhoeddi'r gronfa bontio ar gyfer bysiau? OQ59778

5. What consideration has the Welsh Government given to a campaign aimed at increasing bus passenger numbers, following the announcement of the bus transition fund? OQ59778

Thank you, Carolyn. It’s essential that we get people back into the habit of using public transport. Usage is down since the pandemic right across the world. Discussions are taking place with Transport for Wales, industry partners and trade organisations on the design and delivery of a campaign to get people back onto buses.

Diolch yn fawr, Carolyn. Mae'n hanfodol ein bod yn cael pobl yn ôl i'r arfer o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r defnydd wedi gostwng ar draws y byd ers y pandemig. Mae trafodaethau'n cael eu cynnal gyda Trafnidiaeth Cymru, partneriaid yn y diwydiant a sefydliadau masnach ynghylch cynllunio a chyflwyno ymgyrch i gael pobl yn ôl ar fysiau.

Thank you for that answer, Minister. For many people, deciding whether to take the bus comes down to confidence—knowing which bus to get, where from, what number, et cetera. From my experience of bus journeys across north Wales, I know that the Traveline Cymru website and app are really good. I think it's been updated, and I find it really easy to use.

I recently met with the older persons' commissioner and we discussed the importance of the Traveline phone line as well for those that aren't online, and she suggested that perhaps we could make the Traveline phone number available on all bus shelters. So, would you consider talking to Transport for Wales and our partners at the WLGA to see if they could make that possible, putting it on all bus shelters, so at least they can phone somebody to find out when the next bus is coming along and what the timetables are?

I'd also be grateful if the Minister knows how many routes will be retained following the announcement of the bus transition fund and when they will be announced.

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. I lawer o bobl, mae penderfynu a ddylid defnyddio'r bws yn fater o hyder—gwybod pa fws i'w gael, o ble, pa rif, ac ati. O fy mhrofiad i o deithiau bws ar draws gogledd Cymru, gwn fod gwefan ac ap Traveline Cymru yn dda iawn. Rwy'n credu ei fod wedi'i ddiweddaru, ac rwy'n ei chael hi'n hawdd iawn ei ddefnyddio.

Yn ddiweddar, cyfarfûm â'r comisiynydd pobl hŷn a buom yn trafod pwysigrwydd llinell ffôn Traveline hefyd i'r rhai nad ydynt ar-lein, ac awgrymodd efallai y gallem sicrhau bod rhif ffôn Traveline ar gael ar bob cysgodfan fysiau. Felly, a fyddech chi'n ystyried siarad â Trafnidiaeth Cymru a'n partneriaid yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i weld a allent wneud hynny'n bosibl, ei roi ar bob cysgodfan fysiau, fel y gallant o leiaf ffonio rhywun i gael gwybod pryd mae'r bws nesaf yn dod a beth yw'r amserlenni?

Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe bai'r Gweinidog yn gwybod faint o lwybrau fydd yn cael eu cadw yn dilyn cyhoeddi'r gronfa bontio ar gyfer bysiau a phryd y byddant yn cael eu cyhoeddi.

Thank you. On the final point, we are still working through with local authorities and TfW to get an accurate picture of the routes that companies are still willing to run in the light of the extra support we've put in place. We are making good progress on that. We have some strong confidence on the school routes that will be preserved for the September term, but we don't yet have a final figure on exactly how many will be preserved, and that's partly because commercial operators will still be making their own decisions about which routes make sense, given that passenger behaviour has changed. So, it's still an emerging picture, but we remain confident that the vast majority of routes will be safeguarded.

On her substantive point, I completely agree with her that information and tackling false perceptions are critical to getting people to change their mode of transport, and there's very strong research to show that. People have got out of the habit since coronavirus—as she mentioned—of getting on the bus, and many people have never been on a bus. We know that half of people have never used the bus. I haven't been a particularly frequent bus user through my life, I must say, but I have started using the bus. I tend to use train and bicycle and walk more than bus, having had bad experiences as a student of the TrawsCymru bus to Aberystwyth—even the smell of it now still makes me feel sick.

But I must say, I've been using the Traveline Cymru website, which is excellent, and the app. But the phone line—as she said, particularly for people who are digitally excluded—is outstanding. You get through to a very friendly call centre in north Wales who take great patience and time to talk you through where exactly you are, where the bus stop is, how frequent the services are. I think it is a very important tool we have now within the TfW fold. Many bus stops do have the Traveline number already on it, but I've asked my officials to give consideration to how best we publicise the contact details more. I would urge all Members, as part of their social media activity, to draw attention to Traveline Cymru as a practical way we can give people the help they need to use public transport more.

Diolch. Ar y pwynt olaf, rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a Trafnidiaeth Cymru i gael darlun cywir o'r llwybrau y mae cwmnïau'n dal i fod yn barod i'w rhedeg yng ngoleuni'r cymorth ychwanegol rydym wedi'i roi ar waith. Rydym yn gwneud cynnydd da ar hynny. Mae gennym hyder mawr ynghylch y llwybrau ysgol a fydd yn cael eu cadw ar gyfer tymor mis Medi, ond nid oes gennym ffigur terfynol eto ar gyfer faint yn union fydd yn cael eu cadw, ac mae hynny'n rhannol oherwydd y bydd gweithredwyr masnachol yn dal i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch pa lwybrau sy'n gwneud synnwyr, o ystyried bod ymddygiad teithwyr wedi newid. Felly, mae'n parhau i fod yn ddarlun sy'n datblygu, ond rydym yn parhau i fod yn hyderus y bydd y mwyafrif helaeth o lwybrau'n cael eu diogelu.

Ar ei phrif bwynt, rwy'n cytuno'n llwyr â hi fod gwybodaeth a mynd i'r afael â chanfyddiadau ffug yn hanfodol i gael pobl i newid eu dull o deithio, a cheir gwaith ymchwil cryf iawn i ddangos hynny. Mae pobl wedi dod allan o'r arfer o fynd ar y bws ers coronafeirws—fel y crybwyllodd—ac mae llawer o bobl erioed wedi bod ar fws. Gwyddom nad yw hanner y bobl erioed wedi defnyddio'r bws. Nid wyf wedi bod yn un sy'n defnyddio'r bws yn arbennig o aml ar unrhyw adeg yn fy mywyd, mae'n rhaid imi ddweud, ond rwyf wedi dechrau defnyddio'r bws. Rwy'n tueddu i ddefnyddio trên a beic a cherdded yn fwy na bws, ar ôl cael profiadau gwael fel myfyriwr bws TrawsCymru i Aberystwyth—mae hyd yn oed arogl hwnnw'n dal i wneud imi deimlo'n sâl nawr.

Ond mae'n rhaid imi ddweud, rwyf wedi bod yn defnyddio gwefan Traveline Cymru, sy'n ardderchog, a'r ap. Ond mae'r llinell ffôn—fel y dywedodd, yn enwedig i bobl sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol—yn rhagorol. Rydych yn cyrraedd canolfan alwadau gyfeillgar iawn yng ngogledd Cymru sydd â'r amynedd a'r amser i ddweud wrthych ble'n union rydych chi, ble mae'r safle bws, pa mor aml yw'r gwasanaethau. Rwy'n credu bod gennym adnodd pwysig iawn nawr yn nwylo Trafnidiaeth Cymru. Mae gan lawer o safleoedd bws y rhif Traveline arnynt eisoes, ond rwyf wedi gofyn i fy swyddogion ystyried y ffordd orau o roi mwy o gyhoeddusrwydd i'r manylion cyswllt. Byddwn yn annog yr holl Aelodau, fel rhan o'u gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol, i dynnu sylw at Traveline Cymru fel ffordd ymarferol o roi'r cymorth sydd ei angen ar bobl i wneud mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus.

14:05

As an occasional user of the T1C bus between Cardiff and Aberystwyth, I can confirm, for the record, that there is no lingering smell on that bus anymore. Things have improved since the time you were a student, Deputy Minister. 

Fel defnyddiwr achlysurol o'r bws T1C rhwng Caerdydd ac Aberystwyth, gallaf gadarnhau, ar gyfer y cofnod, nad oes arogl parhaol ar y bws hwnnw mwyach. Mae pethau wedi gwella er pan oeddech chi'n fyfyriwr, Ddirprwy Weinidog. 

I had the pleasure of taking a bus recently, Deputy Minister, from Abergele to Llanddulas—just over a 2-mile journey. The reason for me taking that journey by bus was to make sure I could fully enjoy the evening that was ahead of me, but I was blown away when the price of the ticket was £6.10, Llywydd, for that journey of just over 2 miles. At the time of my thinking, about two pints at the Val was the cost of that ticket. You'll be aware, Deputy Minister, that in England there's a fantastic campaign called 'Get around for £2'. I would suggest that's a really good campaign, perhaps, to consider here in Wales, where a single bus journey won't cost those users more than £2, no matter the length of that bus journey. I would suspect that that is a very simple-to-understand campaign and a very good way of encouraging people to use bus services in the future. Is that something you're considering?

Cefais y pleser o fynd ar fws yn ddiweddar, Ddirprwy Weinidog, o Abergele i Landdulas—taith sydd ychydig dros 2 filltir. Y rheswm dros fynd ar y daith honno ar fws oedd er mwyn gwneud yn siŵr y gallwn fwynhau'r noson o fy mlaen yn llawn, ond cefais fy mrawychu pan oedd pris y tocyn yn £6.10, Lywydd, am daith o ychydig dros 2 filltir. Roeddwn yn meddwl ar y pryd fod cost y tocyn gymaint â thua dau beint yn y Val. Ddirprwy Weinidog, fe fyddwch yn gwybod bod ganddynt ymgyrch wych o'r enw 'Get around for £2' yn Lloegr. Hoffwn awgrymu bod honno'n ymgyrch dda iawn i'w hystyried yma yng Nghymru, lle na fydd unrhyw daith fws unigol yn costio mwy na £2 i'r defnyddiwr, ni waeth beth fydd hyd y daith fws honno. Byddwn yn tybio bod honno'n ymgyrch syml iawn i'w deall ac yn ffordd dda iawn o annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau bws yn y dyfodol. A yw hyn yn rhywbeth rydych chi'n ei ystyried?

First of all, on the cost of bus travel, I would agree with Sam Rowlands that many bus fares have become very high, and that is—just to be clear—a direct consequence of privatisation. Since privatisation, bus fares have risen far sharper than the cost of using the car, and that's because we have allowed commercial operators to be the driving force. They'll only run a route if they can make a profit rather than provide a public service, and that's why we'll be legislating next year for a fully planned franchise system, which will allow us to regulate the routes, the fares and the frequency.

But any bus system is only as good as the amount of money you're prepared to put into it, and I am an admirer of the Government in England's scheme of a £2 bus fare. As I've said in this Chamber before, we've done a lot of work to see whether or not we could do a £1 flat bus fare, and became quite advanced on that journey. But the cost, I'm afraid, of an extra £90 million a year is simply not affordable for us within the austerity budgets we are facing. I was disappointed when that funding in England was announced, because it was made very clear by the Ministers announcing it that this was new money, and as he knows from the way the Barnett formula works, when there is announcement of new money for England only in a devolved area, we would expect to get a 5 per cent population share of that. But on investigation, we were told that, in fact, no, indeed, it was not new money, and there is no Barnett consequential, and we've not been able to follow suit, which I deeply regret.

Yn gyntaf oll, ynglŷn â chost teithio ar fysiau, byddwn yn cytuno â Sam Rowlands fod llawer o docynnau bws wedi mynd yn uchel iawn, ac mae hynny—i fod yn glir—yn ganlyniad uniongyrchol i breifateiddio. Ers preifateiddio, mae prisiau bysiau wedi codi'n llawer uwch na'r gost o ddefnyddio'r car, a hynny oherwydd ein bod wedi caniatáu i weithredwyr masnachol gael y grym. Byddant ond yn darparu llwybr os gallant wneud elw yn hytrach na darparu gwasanaeth cyhoeddus, a dyna pam y byddwn yn deddfu y flwyddyn nesaf ar gyfer system fasnachfraint wedi'i chynllunio'n llawn, a fydd yn caniatáu inni reoleiddio'r llwybrau, y prisiau ac amlder gwasanaeth.

Ond mae safon unrhyw system fysiau'n ddibynnol ar faint o arian rydych yn barod i'w fuddsoddi ynddi, ac rwy'n edmygu cynllun y Llywodraeth yn Lloegr i gael pris tocyn bws o £2. Fel y dywedais yn y Siambr hon o'r blaen, rydym wedi gwneud llawer o waith i weld a allem wneud un pris tocyn bws o £1 ai peidio, ac rydym wedi mynd yn eithaf pell ar y daith honno. Ond nid yw'r gost, rwy'n ofni, o £90 miliwn ychwanegol y flwyddyn yn fforddiadwy i ni o fewn y cyllidebau cyni rydym yn eu hwynebu. Cefais fy siomi pan gyhoeddwyd y cyllid hwnnw yn Lloegr, oherwydd fe'i gwnaed yn glir iawn gan y Gweinidogion a'i chyhoeddodd mai arian newydd oedd hwn, ac fel y gŵyr o'r ffordd y mae fformiwla Barnett yn gweithio, pan fydd arian newydd yn cael ei gyhoeddi i Loegr yn unig mewn maes datganoledig, byddem yn disgwyl cael cyfran 5 y cant o'r boblogaeth o hynny. Ond o ymholi, fe ddywedwyd wrthym nad oedd yn arian newydd mewn gwirionedd, ac nad oes unrhyw gyllid canlyniadol Barnett, ac nid ydym wedi gallu gwneud yr un peth, ac rwy'n gresynu at hynny'n fawr.

Yr hysbyseb orau i gael pobl i ddefnyddio bysys, wrth gwrs, ydy darparu llwybrau bysys da. Dwi'n aros i'r Gweinidog ddod o hyd i'w glustffon. Yr hysbyseb orau ydy darparu llwybrau bysys da sy'n gwasanaethu cymunedau yn effeithiol, a bysys sy'n rheolaidd ac yn ddibynadwy. Er fy mod i'n croesawu'n fawr y gronfa bontio, dim ond cam dros dro ydy o. Mae'n rhaid sicrhau bod y niferoedd sy'n defnyddio gwasanaethau yn cynyddu yn yr hirdymor. Gaf i ofyn felly sut mae'r Gweinidog yn disgwyl i'r rhwydwaith fysys ddatblygu mewn ardaloedd gwledig fel Ynys Môn mewn blynyddoedd i ddod, fel bod gennym ni wasanaethau sydd yn ddeniadol ac sy'n gynaliadwy?

The best advert to get people to use buses, of course, is to provide good-quality bus routes. I'm waiting for the Minister to find his headset. The best advert for bus services is to provide those good services that serve communities effectively, and regular buses and dependable buses. Although I welcome a great deal the transition fund, it's only a temporary step. We need to ensure that the numbers using the service increase in the long term too. Can I ask, therefore, how the Deputy Minister expects the bus network to develop in rural areas such as Ynys Môn in years to come, so that we do have services that are attractive and sustainable?

Diolch am y cwestiwn.

Thank you for the question.

He is absolutely right that the pattern of bus use in rural areas is trickier. We have tried to prioritise in the work we've been doing with the regional scrums, as we're calling them—the local authorities working on a regional footprint—the preservation of bus services. What we've seen in urban areas is in order to make it affordable we've had to reduce the frequency of some bus services, but we'll keep the route going. In rural areas, where the frequency is already less, we've tried to ensure that those are not reduced at all, because we know they're a lifeline to rural villages.

I'm keen to look at continental examples of how we can help achieve the modal shift we need to see to tackle climate change in rural areas, because there are many countries, like Germany and Sweden and Switzerland, in areas far more sparsely populated than Wales, where they manage to have a very frequent, high-quality bus service. In fact, in parts of Germany they have a policy of one bus service per hour to every village of a certain size, and that's funded by a regional business tax. So, there are models. Where people want to do it, it can be done, and where there's a will, there's a way. There's nothing intrinsically impossible for a rural area to have a quality bus service.

In fact, there are a range of things that we can offer in rural areas, including the demand-responsive Fflecsi pilot that we've been doing. It's likely to be part of the patchwork that we tender as part of the franchising. Things like car sharing and car clubs definitely have a role to play, as do electric bikes, which have got huge potential for people for modal shift, particularly in rural and semi-rural and hilly areas. We're trialling that scheme as well—the E-Move scheme with Sustrans, where we're subsidising people to have free loans of electric bikes in order to access key services, and that's proving hugely successful. So, I think there is a suite of measures we can take to make sustainable transport as a whole a more realistic option for people in rural areas.

On the current scheme for buses, which he asked about specifically—how do we keep that going—well, that's going to be a challenge for us all, given the financial settlements that we are facing. We've managed to get some stability and certainty to the end of this financial year, and we're working closely with local authorities to see what we can do to keep that going beyond then.

Mae'n llygad ei le fod patrwm defnyddio bysiau mewn ardaloedd gwledig yn anoddach. Rydym wedi ceisio blaenoriaethu yn y gwaith y buom yn ei wneud gyda'r sgrymiau rhanbarthol, fel rydym yn eu galw—yr awdurdodau lleol sy'n gweithio ar ôl troed rhanbarthol—yn gwarchod gwasanaethau bysiau. Yr hyn a welsom mewn ardaloedd trefol yw y bu'n rhaid inni leihau amlder rhai gwasanaethau bws er mwyn ei wneud yn fforddiadwy, ond y byddwn yn cadw'r llwybr i fynd. Mewn ardaloedd gwledig, lle mae'r gwasanaethau'n llai aml eisoes, rydym wedi ceisio sicrhau nad yw'r rheini'n cael eu lleihau o gwbl, oherwydd fe wyddom eu bod yn achubiaeth i bentrefi gwledig.

Rwy'n awyddus i edrych ar enghreifftiau cyfandirol o sut y gallwn helpu i gyflawni'r newid dulliau teithio mewn ardaloedd gwledig y mae angen inni ei weld i fynd i'r afael â newid hinsawdd, oherwydd mae llawer o wledydd, fel yr Almaen a Sweden a'r Swistir, mewn ardaloedd sydd â phoblogaeth lawer mwy gwasgaredig na Chymru, yn llwyddo i gael gwasanaeth bws aml iawn o ansawdd uchel. Mewn gwirionedd, mewn rhannau o'r Almaen, mae ganddynt bolisi o un gwasanaeth bws yr awr i bob pentref o faint penodol, a chaiff hynny ei ariannu gan dreth fusnes ranbarthol. Felly, mae yna fodelau'n bodoli. Lle mae pobl eisiau ei wneud, fe ellir ei wneud, a lle mae yna ewyllys, mae yna ffordd. Nid oes unrhyw beth yn ei hanfod yn atal ardal wledig rhag cael gwasanaeth bws o safon.

Mewn gwirionedd, mae yna amrywiaeth o bethau y gallwn eu cynnig mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys y peilot Fflecsi y buom yn ei wneud, sy'n ymateb i'r galw. Mae'n debygol o fod yn rhan o'r darlun amrywiol rydym yn ei dendro fel rhan o broses y fasnachfraint. Yn bendant, mae gan bethau fel rhannu ceir a chlybiau ceir rôl i'w chwarae, fel sydd gan feiciau trydan, sydd â photensial enfawr i bobl ar gyfer newid dulliau teithio, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig a lled-wledig a bryniog. Rydym yn treialu'r cynllun hwnnw hefyd—y cynllun E-Symud gyda Sustrans, lle rydym yn rhoi cymhorthdal i bobl gael benthyg beiciau trydan am ddim er mwyn cyrraedd gwasanaethau allweddol, ac mae hynny'n hynod o lwyddiannus. Felly, rwy'n credu bod yna gyfres o fesurau y gallwn eu mabwysiadu i wneud trafnidiaeth gynaliadwy yn gyffredinol yn opsiwn mwy realistig i bobl mewn ardaloedd gwledig.

Ar y cynllun presennol ar gyfer bysiau, y gofynnodd yn benodol yn ei gylch—sut mae cadw hynny i fynd—wel, mae hynny'n mynd i fod yn her i bawb ohonom, o ystyried y setliadau ariannol rydym yn eu hwynebu. Rydym wedi llwyddo i gael rhywfaint o sefydlogrwydd a sicrwydd tan ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, ac rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i weld beth y gallwn ei wneud i'w gadw i fynd y tu hwnt i hynny.

14:10

Good afternoon, Minister. Can I thank Carolyn Thomas for raising this issue? I know it's a really important issue for you. Thank you for keeping it in our eyes in the Senedd.

I just want to talk a little bit about the investment, particularly following on from Rhun's question around how important it is for rural areas to have those bus services. I guess I've got a question, really, about the roads review and the money-saving potential from not building more roads, which I totally support, and whether there's a possibility that that saving could then be transferred to be invested in our buses. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Weinidog. A gaf fi ddiolch i Carolyn Thomas am godi'r mater hwn? Rwy'n gwybod ei fod yn fater pwysig iawn i chi. Diolch am ddal i dynnu ein sylw ato yn y Senedd.

Rwyf eisiau siarad ychydig am y buddsoddiad, yn enwedig yn dilyn cwestiwn Rhun ynglŷn â pha mor bwysig yw hi i ardaloedd gwledig gael gwasanaethau bws. Mae'n debyg mai cwestiwn am yr adolygiad ffyrdd sydd gennyf mewn gwirionedd, a'r potensial i arbed arian o beidio ag adeiladu rhagor o ffyrdd, rhywbeth rwy'n ei gefnogi'n llwyr, ac a yw'n bosibl trosglwyddo'r arbediad hwnnw wedyn i'w fuddsoddi yn ein bysiau. Diolch yn fawr iawn.

I think the thing to remember about the saving from the roads review is there's no immediate saving, because we're continuing to build the roads that were already under way. For example, the Dee bridge is heading for completion later in the year. That is a very significant investment, about half our budget this year. We're building the road in Pembrokeshire, which is also making good progress. So, we're not saving any money immediately. The point of the roads review was to shift funding over time into more sustainable transport, and also to invest money in the maintenance of our existing roads, rather than building new ones when we're struggling to upkeep the roads we already have. So, there is no immediate saving, sadly, but it is part of a shift we're making as part of our Wales transport strategy approach and our climate change goals to make public transport the easiest way to get around. Because we know, for 70 years, we've made it that the easiest way to get around is to travel by car, and that's what people do, because it is easy and convenient. And the reverse is also true—it is less convenient and easy to use public transport. If we make public transport the easiest way to get around, people will do it. That's what happens in other countries. It really isn't that complicated, but we need to make it so, and that does require more investment and that's what we need to see over time. Sadly, because of the austerity policies we're facing now, we're having to face the opposite, where we're having to look at saving money at a time when we want to be expanding services, and that is very difficult.

Rwy'n credu mai'r peth i'w gofio am yr arbediad o'r adolygiad ffyrdd yw nad oes unrhyw arbediad ar unwaith, oherwydd rydym yn parhau i adeiladu'r ffyrdd a oedd eisoes ar y gweill. Er enghraifft, mae pont afon Dyfrdwy yn mynd i gael ei chwblhau yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae hwnnw'n fuddsoddiad sylweddol iawn, tua hanner ein cyllideb eleni. Rydym yn adeiladu'r ffordd yn sir Benfro, sydd hefyd yn gwneud cynnydd da. Felly, nid ydym yn arbed unrhyw arian ar unwaith. Pwynt yr adolygiad ffyrdd oedd symud cyllid dros amser tuag at drafnidiaeth fwy cynaliadwy, a buddsoddi arian hefyd ar gyfer cynnal a chadw ein ffyrdd presennol, yn hytrach nag adeiladu rhai newydd pan fyddwn yn ei chael hi'n anodd cynnal a chadw'r ffyrdd sydd gennym eisoes. Felly, nid oes arbedion ar unwaith, yn anffodus, ond mae'n rhan o newid rydym yn ei wneud yn rhan o'n dull gweithredu strategaeth trafnidiaeth Cymru a'n nodau newid hinsawdd i sicrhau mai trafnidiaeth gyhoeddus yw'r ffordd hawsaf o deithio o gwmpas. Oherwydd ers 70 mlynedd, rydym wedi sicrhau mai'r ffordd hawsaf o symud o gwmpas yw teithio mewn car, a dyna mae pobl yn ei wneud, oherwydd mae'n hawdd ac yn gyfleus. Ac mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd—mae'n llai cyfleus ac yn anos defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os gwnawn drafnidiaeth gyhoeddus yn ffordd hawsaf o deithio o gwmpas, bydd pobl yn ei wneud. Dyna beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill. Nid yw mor gymhleth â hynny mewn gwirionedd, ond mae angen i ni ei wneud, ac mae angen rhagor o fuddsoddiad ar gyfer hynny a dyna beth sydd angen inni ei weld dros amser. Yn anffodus, oherwydd y polisïau cyni a wynebwn nawr, rydym yn gorfod wynebu'r gwrthwyneb, lle rydym yn gorfod edrych ar arbed arian ar adeg pan ydym eisiau ehangu gwasanaethau, ac mae hynny'n anodd iawn.

Mannau Gwyrdd Cymunedol yng Nghaerdydd
Community Green Spaces in Cardiff

6. Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Caerdydd a phartneriaid eraill ynglŷn ag ehangu mannau gwyrdd cymunedol yng Nghaerdydd? OQ59795

6. What discussions has the Minister had with Cardiff Council and other partners regarding the expansion of community green spaces in Cardiff? OQ59795

Diolch am y cwestiwn, Rhys.

Thank you for the question, Rhys. 

The Welsh Government liaises with Cardiff city council through both the local nature partnership and planning authority about the creation and improvement of community green spaces. Support is available through the Local Places for Nature, community facilities and access improvement grants. Our planning policy supports green infrastructure provision for new developments as well.

Mae Llywodraeth Cymru yn cysylltu â chyngor dinas Caerdydd drwy'r bartneriaeth natur leol a'r awdurdod cynllunio ynglŷn â chreu a gwella mannau gwyrdd cymunedol. Mae cymorth ar gael drwy gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, cyfleusterau cymunedol a grantiau gwella mynediad. Mae ein polisi cynllunio yn cefnogi darpariaeth seilwaith gwyrdd ar gyfer datblygiadau newydd hefyd.

Diolch yn fawr, Gweinidog. Planners in Madrid are attempting to encircle the city with an urban forest to mitigate the climate emergency and to improve biodiversity. There's a similar ambitious idea being put forward by campaigners here in Cardiff, especially the local activist Steffan Webb, for the city to become a new park city with large country parks on the outskirts of the city. This would, of course, develop natural flood defences, improve air quality, and absorb greenhouse emissions generated by the capital. Most of the parks in Cardiff were opened during the Victorian age, without any new parks in decades. How can we make sure, Gweinidog, that more green spaces are opened in Cardiff, particularly in those large, new housing developments currently being built around the city, in which, despite being in a semi-rural location, there are no community green spaces? Diolch yn fawr.

Diolch yn fawr, Weinidog. Mae cynllunwyr yn Madrid yn ceisio amgylchynu'r ddinas â choedwig drefol i liniaru'r argyfwng hinsawdd a gwella bioamrywiaeth. Mae yna syniad uchelgeisiol tebyg yn cael ei gyflwyno gan ymgyrchwyr yma yng Nghaerdydd, yn enwedig yr actifydd lleol Steffan Webb, i'r ddinas ddod yn ddinas parc newydd gyda pharciau gwledig mawr ar gyrion y ddinas. Byddai hyn, wrth gwrs, yn datblygu amddiffynfeydd llifogydd naturiol, yn gwella ansawdd aer, ac yn amsugno allyriadau tŷ gwydr a gynhyrchir gan y brifddinas. Cafodd y rhan fwyaf o'r parciau yng Nghaerdydd eu hagor yn ystod oes Fictoria, heb unrhyw barciau newydd ers degawdau. Weinidog, sut mae sicrhau bod rhagor o fannau gwyrdd yn cael eu hagor yng Nghaerdydd, yn enwedig yn y datblygiadau tai newydd mawr sy'n cael eu hadeiladu o amgylch y ddinas ar hyn o bryd, lle nad oes mannau gwyrdd cymunedol er eu bod mewn lleoliad lled-wledig? Diolch yn fawr.

Thank you, Rhys. If you want to put that gentleman in touch with me, I'm very happy to talk to them about being part of the national forest initiative as well. That sounds very interesting. At the moment, the Welsh Government is investing more than £1.2 million into creating and improving community green spaces in Cardiff over the next two years. We're collaborating directly with Cardiff Council through the Local Places for Nature local nature partnership scheme, and as well as undertaking a green infrastructure assessment as part of preparing the development plans, planning authorities must develop clear policies for protecting and enhancing multifunctional green infrastructure provision, and that does include the provision, protection and enhancement of sport, recreation and leisure facilities, including formal and informal green spaces and quiet areas.

I'm sure that Members will all be aware that I've recently consulted on changes to 'Planning Policy Wales' to strengthen our approach to the provision of green infrastructure. One of the changes I'm proposing is that a green infrastructure statement should accompany the submission of any planning application. This will ensure that applicants give early consideration to green infrastructure as part of designing projects, and that appropriate provision actually comes forward as part of the development. We welcome communities taking ownership of green spaces, and we fund the Community Land Advisory Service to provide support for local groups to identify and take ownership or control of green spaces for allotments and other food-growing projects, as well as for recreation. So, again, there are possibilities there for the project that you're mentioning. Cardiff will receive over £102,000 over the next two years under the allotment support grant, and intend to bring 69 derelict plots back into use at Splott, Rhiwbina and Gabalfa. Cardiff has also received £2.25 million in grants through the Transforming Towns scheme for green infrastructure improvements at three sites across the city.

The only other thing I'd like to say is that we've been doing a great deal of planning for the Gwent levels; we're looking to produce a master plan for the Gwent levels. So, very similar to the forest around Madrid that you're talking about, the Gwent levels are the lungs of both Cardiff and Newport, so having a master plan to ensure that they're brought back into the very best possible conservation status, that they're protected from development and that they continue to be open access to the people of both Cardiff and Newport and, of course, the rest of Wales, will be very important as well. But, I'm very happy to talk more about any other innovative projects that you have in mind.

Diolch yn fawr, Rhys. Os rhowch y gŵr bonheddig hwnnw mewn cysylltiad â mi, rwy'n hapus iawn i siarad â nhw am fod yn rhan o fenter y goedwig genedlaethol hefyd. Mae hynny'n swnio'n ddiddorol iawn. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mwy na £1.2 miliwn i greu a gwella mannau gwyrdd cymunedol yng Nghaerdydd dros y ddwy flynedd nesaf. Rydym yn cydweithio'n uniongyrchol â Chyngor Caerdydd drwy gynllun partneriaeth natur leol Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, ac yn ogystal â chynnal asesiad o seilwaith gwyrdd fel rhan o'r gwaith o baratoi'r cynlluniau datblygu, rhaid i awdurdodau cynllunio ddatblygu polisïau clir ar gyfer diogelu a gwella darpariaeth seilwaith gwyrdd amlbwrpas, ac mae hynny'n cynnwys darparu, diogelu a gwella cyfleusterau chwaraeon a hamdden, gan gynnwys mannau gwyrdd ffurfiol ac anffurfiol a mannau tawel.

Rwy'n siŵr y bydd yr Aelodau i gyd yn ymwybodol fy mod wedi ymgynghori'n ddiweddar ar newidiadau i 'Polisi Cynllunio Cymru' i gryfhau ein dull o ddarparu seilwaith gwyrdd. Un o'r newidiadau rwy'n eu cynnig yw y dylid cael datganiad seilwaith gwyrdd i gyd-fynd ag unrhyw gais cynllunio a gyflwynir. Bydd hyn yn sicrhau bod ymgeiswyr yn rhoi ystyriaeth gynnar i seilwaith gwyrdd fel rhan o'r broses o lunio prosiectau, a bod darpariaeth briodol yn cael ei chyflwyno fel rhan o'r datblygiad. Rydym yn falch o weld cymunedau'n cymryd perchnogaeth ar fannau gwyrdd, ac rydym yn ariannu'r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol i ddarparu cymorth i grwpiau lleol nodi a chymryd perchnogaeth neu reolaeth ar fannau gwyrdd ar gyfer rhandiroedd a phrosiectau tyfu bwyd eraill, yn ogystal ag ar gyfer hamdden. Felly, unwaith eto, mae yna bosibiliadau ar gyfer y prosiect y soniwch amdano. Bydd Caerdydd yn derbyn dros £102,000 dros y ddwy flynedd nesaf o dan y grant cymorth rhandiroedd, ac maent yn bwriadu dod â 69 o leiniau diffaith yn ôl i ddefnydd yn Sblot, Rhiwbeina a Gabalfa. Mae Caerdydd hefyd wedi derbyn £2.25 miliwn mewn grantiau drwy'r cynllun Trawsnewid Trefi ar gyfer gwelliannau seilwaith gwyrdd mewn tri safle ar draws y ddinas.

Yr unig beth arall yr hoffwn ei ddweud yw ein bod wedi bod yn gwneud llawer iawn o gynllunio ar gyfer gwastadeddau Gwent; rydym yn bwriadu llunio prif gynllun ar gyfer gwastadeddau Gwent. Felly, yn debyg iawn i'r goedwig o amgylch Madrid y soniwch amdani, gwastadeddau Gwent yw ysgyfaint Caerdydd a Chasnewydd, felly mae cael prif gynllun i sicrhau eu bod yn cael eu gwella'n ôl i'r statws cadwraeth gorau posibl, eu bod yn cael eu hamddiffyn rhag datblygu a'u bod yn parhau i gynnig mynediad agored i bobl Caerdydd a Chasnewydd, a gweddill Cymru wrth gwrs, yn bwysig iawn hefyd. Ond rwy'n hapus iawn i siarad mwy am unrhyw brosiectau arloesol eraill sydd gennych mewn golwg.

14:15
Teithio Llesol
Active Travel

7. Pa gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion gwledig yn Arfon sydd yn ceisio annog mwy o deithio llesol i’r ysgol? OQ59803

7. What support is available to rural schools in Arfon that are trying to encourage more active travel to school? OQ59803

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i alluogi mwy o blant i gerdded, mynd ar eu sgwteri a beicio i’r ysgol. Rydym yn darparu cyllid grant i awdurdodau lleol bob blwyddyn er mwyn gwella llwybrau teithio llesol gerllaw ysgolion i gyflawni’r nod hwn, ynghyd â rhaglenni ac adnoddau i hyrwyddo teithio llesol. 

Thank you. The Welsh Government is committed to enabling more children to walk, scoot and cycle to school. We provide annual grant funding to local authorities to improve active travel routes in the vicinity of schools to achieve this aim, as well as programmes and resources to promote active travel.

Diolch yn fawr. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn hybu teithio llesol i ysgolion gan ddisgyblion sy'n byw mewn cartrefi gwledig, lle mae cyrraedd yr ysgol ar droed neu ar feic yn rhy beryg oherwydd fod y ffyrdd yn gul ac yn anaddas ar gyfer eu lledu ac ar gyfer creu palmentydd arnyn nhw. Mae yna rieni yn Groeslon, Llandwrog, Mynydd Llandygai, er enghraifft, yn awyddus iawn i'w plant fedru cerdded neu seiclo i'r ysgol, ond maen nhw'n poeni am ddiogelwch ar lonydd cul. Beth fedrith gael ei wneud mewn sefyllfaoedd gwledig? Oes yna enghreifftiau o arfer dda y gallwch chi gyfeirio atyn nhw, os gwelwch yn dda?

Thank you very much. I have a particular interest in promoting active travel to schools by pupils who live in rural homes, where getting to school on foot or on bike is too dangerous because the roads are narrow and inappropriate to be expanded to create pavements. There are parents in Groeslon, Llandwrog, Mynydd Llandygai, for example, who are very eager for their children to be able to walk or cycle to school, but they are concerned about safety on these narrow roads. So, what can be done in rural places? Are there examples of good practice that you could refer to, please?

Diolch am y cwestiwn.

Thank you for the question.

Now, our active travel programme obviously does include rural areas, and local authorities are able to put forward on their active travel maps any areas that they would like to identify for improvements, and dedicate that funding in the years that come. Gwynedd, unfortunately, is the only county in Wales not to have had its active travel map approved by the Welsh Government, and that's despite extending the deadline for them to do so. We are obviously still funding them, but we would like their performance to improve. There are three rural routes that they have in development this financial year, and we want that to improve. There was a funding bid for the route between Bethel and Caernarfon this year that wasn't able to progress because sufficient permissions and advance work had not been done, which made it too high risk to be able to have confidence they'd be able to spend it within year. We're also doing a number of behaviour interventions with schools, and the safe routes in communities grant is obviously still available too. 

So, we know from the evidence that a combination of infrastructure measures and behaviour measures is what we need to see. And, as I was saying in the question to Rhun ap Iorwerth earlier, we also know that, in rural areas, the combination of measures might be different to those in rural areas. But road safety and modal shift are both imperatives, and we're keen to continue to work together with local authorities, and to help them to get the skills they require to improve their performance, to make sure that every child has the same opportunities, rather than just ones with councils that are better at applying than others.

Nawr, mae ein rhaglen teithio llesol yn amlwg yn cynnwys ardaloedd gwledig, ac mae awdurdodau lleol yn gallu dangos ar eu mapiau teithio llesol unrhyw ardaloedd yr hoffent eu nodi ar gyfer gwelliannau, ac ymrwymo'r cyllid hwnnw yn y blynyddoedd i ddod. Gwynedd, yn anffodus, yw'r unig sir yng Nghymru sydd heb gael eu map teithio llesol wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, a hynny er gwaethaf ymestyn y dyddiad cau iddynt wneud hynny. Rydym yn amlwg yn dal i'w hariannu, ond hoffem i'w perfformiad wella. Mae ganddynt dri llwybr gwledig yn cael eu datblygu yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ac rydym am i hynny wella. Cafwyd cais am gyllid ar gyfer y llwybr rhwng Bethel a Chaernarfon eleni na fu modd symud ymlaen ag ef oherwydd nad oedd digon o ganiatadau a gwaith ymlaen llaw wedi'i wneud, a oedd yn ei gwneud yn ormod o risg i allu bod yn hyderus y byddent yn gallu ei wario o fewn blwyddyn. Rydym hefyd yn gwneud nifer o ymyriadau ymddygiad gydag ysgolion, ac mae'n amlwg fod y grant llwybrau diogel mewn cymunedau yn dal i fod ar gael hefyd. 

Felly, gwyddom o'r dystiolaeth mai cyfuniad o fesurau seilwaith a mesurau ymddygiad yw'r hyn y mae angen inni ei weld. Ac fel roeddwn yn ei ddweud wrth Rhun ap Iorwerth yn y cwestiwn yn gynharach, rydym hefyd yn gwybod y gallai'r cyfuniad o fesurau fod yn wahanol mewn ardaloedd gwledig. Ond mae diogelwch ar y ffyrdd a newid dulliau teithio'n hanfodol, ac rydym yn awyddus i barhau i gydweithio gydag awdurdodau lleol, a'u helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i wella eu perfformiad, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael yr un cyfleoedd, yn hytrach na dim ond y rhai sydd â chynghorau sy'n well am wneud ceisiadau nag eraill.

14:20

Finally, question 8, Peredur Owen Griffiths.

Yn olaf, cwestiwn 8, Peredur Owen Griffiths.

Pwll Glo Brig Ffos-y-frân
Ffos-y-fran Opencast Coal Mine

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy'n parhau ym mhwll glo brig Ffos-y-frân? OQ59799

8. Will the Minister provide an update on the continuing operations at the Ffos-y-fran opencast coal mine? OQ59799

Thank you, Peredur. An appeal has been submitted, and therefore it's very important that I do not say anything that could lead to a future legal challenge in response to any decision by Welsh Ministers in respect of this case, I'm afraid.

Diolch yn fawr, Peredur. Cyflwynwyd apêl, ac felly mae'n bwysig iawn nad wyf yn dweud unrhyw beth a allai arwain at her gyfreithiol yn y dyfodol mewn ymateb i unrhyw benderfyniad gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â'r achos hwn, mae arnaf ofn.

I've got to possibly ask the question, and you might give the same response to my supplementary as well, but maybe you could comment in more general terms.

Operations at Ffos-y-fran opencast coal mine in Merthyr should've come to a halt on 7 September last year. This would've ended a 15-year living nightmare for local residents, who have been forced to endure all the noise and the pollution that had come hand in hand with the UK's largest opencast. As we know, this was not the end of matters and, over the last 10 months, the mine owners have gamed the planning system, with hardly any resistance from authorities to extend the life of the mine, extracting hundreds of thousands of tonnes of coal. Minister, do you accept the view of barristers working with the campaign group, Coal Action Network, that you could have intervened sooner, and the situation that has unfolded has brought the planning system into disrepute? And finally, do you and the lawyers advising your department consider that there is any merit in the aforementioned barristers' view that it is arguable that your delay in taking enforcement action is unlawful?

Mae'n rhaid imi ofyn y cwestiwn, ac efallai y byddwch yn rhoi'r un ymateb i fy nghwestiwn atodol hefyd, ond efallai y gallech wneud sylwadau mewn ffordd fwy cyffredinol.

Dylai gwaith ym mhwll glo brig Ffos-y-frân ym Merthyr fod wedi dod i ben ar 7 Medi y llynedd. Byddai hyn wedi dod â hunllef 15 mlynedd i ben i drigolion lleol, sydd wedi cael eu gorfodi i ddioddef yr holl sŵn a'r llygredd a oedd yn gysylltiedig â phwll glo brig mwyaf y DU. Fel y gwyddom, nid dyma ddiwedd y mater, a dros y 10 mis diwethaf, mae perchnogion y pwll glo wedi chwarae'r system gynllunio, gyda phrin unrhyw wrthwynebiad gan awdurdodau i ymestyn oes y pwll, gan godi cannoedd o filoedd o dunelli o lo. Weinidog, a ydych yn derbyn barn bargyfreithwyr sy'n gweithio gyda'r grŵp ymgyrchu, Coal Action Network, y gallech fod wedi ymyrryd ynghynt, a bod y sefyllfa sydd wedi datblygu wedi dwyn anfri ar y system gynllunio? Ac yn olaf, a ydych chi a'r cyfreithwyr sy'n cynghori eich adran o'r farn fod unrhyw deilyngdod ym marn y bargyfreithwyr hynny y gellid dadlau bod eich oedi cyn cymryd camau gorfodi yn anghyfreithlon?

I'm really sorry, Peredur, but I absolutely can't comment on an ongoing litigation matter, particularly in view of comments you're making about the legal opinions being expressed. I'm sure, Llywydd, at some point, we'll be able to debate it properly, but I'm afraid today is not the day.

Mae'n wir ddrwg gennyf, Peredur, ond ni allaf wneud sylwadau ar fater ymgyfreitha sydd ar y gweill, yn enwedig o ystyried sylwadau a wnewch am y farn gyfreithiol sy'n cael ei mynegi. Ar ryw bwynt, Lywydd, rwy'n siŵr y gallwn ei drafod yn iawn, ond rwy'n ofni nad heddiw yw'r diwrnod.

2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg
2. Questions to the Minister for Education and the Welsh Language

Awn ni ymlaen i'r cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg. Y cwestiwn cyntaf, Gareth Davies.

We'll move on to questions to the Minister for Education and the Welsh Language.The first question is from Gareth Davies.

Cyfleusterau Cegin a Bwyta ar gyfer Ysgolion
Schools' Kitchen and Dining Facilities

1. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Sir Ddinbych ynghylch darparu cyfleusterau cegin a bwyta digonol ar gyfer ysgolion yn Sir Ddinbych? OQ59777

1. What discussions has the Minister had with Denbighshire County Council regarding the provision of adequate kitchen and dining facilities for schools in Denbighshire? OQ59777

My officials continue to engage with Denbighshire County Council, as they do with all local authorities, as we implement our universal primary free school meals commitment. To support the roll-out, £2.1 million in capital funding has been awarded to the authority to help ensure adequate school kitchen and dining facilities.

Mae fy swyddogion yn parhau i ymgysylltu â Chyngor Sir Ddinbych, fel y maent gyda'r holl awdurdodau lleol, wrth inni weithredu ein hymrwymiadau o ran prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd. Er mwyn cefnogi'r broses o gyflwyno'r cynllun, dyfarnwyd £2.1 miliwn o gyllid cyfalaf i'r awdurdod i helpu i sicrhau cyfleusterau cegin a bwyta digonol mewn ysgolion.

Thank you for that response, Minister. I recently had a meeting with the head of education for Denbighshire County Council on this very subject, and where the introduction of universal free school meals has been welcomed by the authority, it has also caused a degree of anxiety amongst leaders and local schools in having adequately sized kitchen facilities available to meet the increased use and demand of catering services within the schools, as many of the older schools have small cooking facilities and dining spaces, where they are forced to have staggered lunchtimes in order for all of the pupils to have their lunches.

Are the Welsh Government accepting of this reality in Denbighshire, and do you recognise the priority to fund expansions to school kitchens within the county over the summer, before children head back to school in September? What funding mechanisms are you implementing? You've mentioned the £2.1 million, but we're a bit pushed for time in terms of delivery between now and September, and I'm really keen to make sure that no child in my constituency misses out on this opportunity. So, time is of the essence in that sense, Minister, so what will you do to ensure that the roll-out is effective and that no child in my constituency indeed misses out on this scheme?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Yn ddiweddar, cefais gyfarfod â phennaeth addysg Cyngor Sir Ddinbych ar yr union fater hwn, ac er bod yr awdurdod wedi croesawu cyflwyno prydau ysgol am ddim i'r holl blant, mae hefyd wedi achosi rhywfaint o bryder ymhlith arweinwyr ac ysgolion lleol ynglŷn â  chael cyfleusterau cegin o faint digonol i fodloni'r defnydd a'r galw cynyddol am wasanaethau arlwyo yn yr ysgolion, gan fod gan lawer o'r ysgolion hŷn gyfleusterau coginio a mannau bwyta bychain, lle cânt eu gorfodi i gael amseroedd cinio gwasgarog er mwyn i'r holl ddisgyblion gael eu cinio.

A yw Llywodraeth Cymru yn derbyn y realiti hwn yn sir Ddinbych, ac a ydych chi'n cydnabod y flaenoriaeth i ariannu'r gwaith o ehangu ceginau ysgolion yn y sir dros yr haf, cyn i blant fynd yn ôl i'r ysgol ym mis Medi? Pa fecanweithiau cyllido a weithredir gennych? Rydych wedi sôn am y £2.1 miliwn, ond rydym yn brin o amser i gyflawni'r gwaith rhwng nawr a mis Medi, ac rwy'n awyddus iawn i sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn fy etholaeth yn colli'r cyfle hwn. Mae amser yn greiddiol yn hynny o beth, Weinidog, felly beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau bod y broses gyflwyno'n effeithiol ac nad oes unrhyw blentyn yn fy etholaeth yn cael eu hamddifadu o fanteision y cynllun hwn?

Well, as I say, we are in constant contact with authorities across Wales, including Denbighshire, and I was speaking with the cabinet member there, Gill German, very recently about free school meals in particular and other areas in which we're helping make sure that we reduce the obstacles to being in school and to young people flourishing. As you will know, Denbighshire have already rolled out universal primary free school meals to reception years 1 and 2 in all 46 schools, with pupils and those year groups and are actually on track to deliver phase 2 to years 3 and 4 from September.

In relation to the point you specifically make about capital, the funding has been made available to local authorities on a formula basis, which considered the number of learners and the numbers of schools within the relevant local authority area, which has effectively meant equitable investment across Wales. And my understanding is that many schools in Denbighshire have already benefited from upgrades to cooking and storage facilities, and that there is, in fact, more work planned over the summer. Where there have been particular challenges with particular authorities on particular projects, we've been able to be flexible in relation to that. But I dare say that Denbighshire's situation is common to others, which is that there are planned works over this summer. It's a very large project and it's happening at pace. So, I just want to thank colleagues in Denbighshire and right across Wales for the drive they're bringing to it. It is not without its challenges, but we've been standing ready to support on the questions that he's asking about.   

Wel, fel y dywedais, rydym mewn cysylltiad cyson ag awdurdodau ledled Cymru, gan gynnwys sir Ddinbych, ac roeddwn yn siarad â'r aelod cabinet yno, Gill German, yn ddiweddar iawn am brydau ysgol am ddim yn enwedig a meysydd eraill lle rydym yn helpu i sicrhau ein bod yn lleihau'r rhwystrau i fod yn yr ysgol ac i bobl ifanc ffynnu. Fel y gwyddoch, mae sir Ddinbych eisoes wedi cyflwyno prydau ysgol am ddim i bawb ym mlynyddoedd derbyn, 1 a 2 ym mhob un o'r 46 ysgol, gyda disgyblion a'r grwpiau blwyddyn hynny, ac maent ar y trywydd iawn i ddarparu cam 2 i flynyddoedd 3 a 4 o fis Medi ymlaen.

Ar y pwynt a wnewch yn benodol am gyfalaf, mae'r cyllid wedi'i ryddhau i awdurdodau lleol ar sail fformiwla, a oedd yn ystyried nifer y dysgwyr a nifer yr ysgolion o fewn ardal yr awdurdod lleol perthnasol, sydd i bob pwrpas wedi golygu buddsoddiad teg ledled Cymru. A fy nealltwriaeth i yw bod llawer o ysgolion yn sir Ddinbych eisoes wedi elwa o uwchraddio cyfleusterau coginio a storio, a bod mwy o waith wedi'i gynllunio dros yr haf mewn gwirionedd. Lle bu heriau penodol gydag awdurdodau penodol ar brosiectau penodol, rydym wedi gallu bod yn hyblyg mewn perthynas â hynny. Ond rwy'n mentro dweud bod sefyllfa sir Ddinbych yn debyg i sefyllfa siroedd eraill, sef bod yna waith wedi ei gynllunio dros yr haf. Mae'n brosiect mawr iawn ac mae'n digwydd yn gyflym. Felly, hoffwn ddiolch i gydweithwyr yn sir Ddinbych ac ar draws Cymru am yr ymdrech y maent yn ei roi i hyn. Nid yw heb ei heriau, ond rydym wedi bod yn barod i roi cefnogaeth ar y cwestiynau y mae'n eu gofyn.   

14:25
Targed 'Cymraeg 2050'
'Cymraeg 2050' Target

2. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at darged Cymraeg 2050 o filiwn o siaradwyr Cymraeg? OQ59793

2. Will the Minister provide an update on the progress being made towards the Cymraeg 2050 target of a million Welsh speakers? OQ59793

Rydyn ni’n cynnig diweddariad yn erbyn amcanion ein strategaeth iaith Gymraeg, 'Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr', yn flynyddol. Caiff yr adroddiad nesaf ei gyhoeddi yn ystod hydref 2023.

We provide an annual update on progress against the aims of our Welsh language strategy, 'Cymraeg 2050: a million Welsh speakers', in our annual report. The next report is due during the autumn of 2023.

A figure of 538,000 Welsh speakers reported in the 2021 census will have been a disappointment to many of us who are looking to make that goal of a million Welsh speakers by 2050; the figure also runs below the Government's own 'Cymraeg 2050' projection from 2017. On the other hand, the annual population survey suggests that over 900,000 people speak the language, but that figure has obviously been rebuked fairly widely. But I raise those contrasting figures to illustrate that statistics can be manipulated and measured to fit a particular target. Particularly when people consider their own proficiency in different ways, there's obviously a lot of room for manouevre on the ultimate outcome being reached. So, can I just ask a really simple and clear question? What is a Welsh speaker that you feel would count towards that million speakers target? Is it someone who knows a few words, or is it someone who could recite the Mabinogion? Therefore, can I get some clarity on exactly what set of figures your successor, or maybe even you still in post in 2050, will be using to ensure that that target has been reached? Will it be the census immediately prior, from 2041, or another set of statistics entirely? 

Bydd y ffigwr o 538,000 siaradwr Cymraeg a gofnodwyd yng nghyfrifiad 2021 wedi bod yn siom i nifer ohonom sydd am weld y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050; mae'r ffigwr hefyd yn is nag amcanestyniad 'Cymraeg 2050' y Llywodraeth ei hun yn 2017. Ar y llaw arall, mae'r arolwg poblogaeth blynyddol yn awgrymu bod dros 900,000 o bobl yn siarad yr iaith, ond mae'n amlwg fod y ffigwr hwnnw wedi cael ei wrthod yn weddol eang. Ond rwy'n crybwyll y ffigurau cyferbyniol hynny i ddangos y gellir ystumio a mesur ystadegau i gyd-fynd â tharged penodol. Yn enwedig pan fydd pobl yn ystyried eu hyfedredd eu hunain mewn gwahanol ffyrdd, mae'n amlwg fod llawer o le i amrywio o ran y canlyniad terfynol a gyrhaeddir. Felly, a gaf fi ofyn cwestiwn syml a chlir? Beth yw siaradwr Cymraeg y teimlwch y byddai'n cyfrif tuag at y targed o filiwn o siaradwyr? Ai rhywun sy'n gwybod ambell air, neu rywun a allai adrodd y Mabinogi? Felly, a gaf fi rywfaint o eglurder ynglŷn â pha set yn union o ffigurau y bydd eich olynydd, neu chi hyd yn oed, yn dal yn eich swydd yn 2050, yn eu defnyddio i sicrhau bod y targed hwnnw wedi'i gyrraedd? Ai'r cyfrifiad yn union cyn hynny yn 2041, neu set arall o ystadegau yn gyfan gwbl? 

I totally reject the divisive politics that are behind the question of who can recite the Mabinogion and who can't. [Laughter.] But, in all seriousness, the Member raises an important question. It is not for me to tell anybody whether they're a Welsh speaker. It is inherently a subjective decision, and we want to absolutely move away from a world where you don't feel you can describe yourself as a Welsh speaker unless you are fluent. What does that actually mean? We've been very clear that Welsh belongs to us all, and part of that is recognising that there is a range of confidence and a range of competence, and that, whatever level of proficiency you have, you're entitled to call yourself a Welsh speaker. 

The point you make about the data is important. I wouldn't describe it as manipulation; I think it is, in fact, a subjective point, isn't it? So, do you feel, if you're completing a legally-required form for which there is a penalty if you don't complete it, and someone saying, 'Do you speak Welsh?'—. Well, that will make people feel a particular way sometimes, won't it, especially doing it after a period of COVID, when children haven't been in school. Our commitment is that we use the census as the benchmark for progress against the goal, but we will all know that there is a discussion going on at the moment at a UK level about whether the census will continue in the form that it is today. So, we are subject to that broader discussion, like every other Government in the UK will be, but that is the benchmark that we use. You will also know that the First Minister has written to the Office for National Statistics to help us reconcile the two sources of data that you referred to in your question, because it's really important, from a language planning point of view, that we have a dependable, reliable, contextualised understanding of the numbers of Welsh speakers.   

Rwy'n gwrthod yn llwyr y wleidyddiaeth ymrannol sydd y tu ôl i'r cwestiwn ynglŷn â phwy a all adrodd y Mabinogi a phwy na all wneud hynny. [Chwerthin.] Ond o ddifrif, mae'r Aelod yn codi cwestiwn pwysig. Nid fy lle i yw dweud wrth neb a ydynt yn siaradwyr Cymraeg. Mae'n benderfyniad goddrychol yn ei hanfod, ac rydym am symud o fyd lle nad ydych yn teimlo y gallwch ddisgrifio'ch hun fel siaradwr Cymraeg oni bai eich bod yn rhugl. Beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd? Rydym wedi bod yn glir iawn fod y Gymraeg yn eiddo i bob un ohonom, a rhan o hynny yw cydnabod bod ystod o hyder ac ystod o gymhwysedd, a bod gennych hawl i alw eich hun yn siaradwr Cymraeg beth bynnag yw lefel eich hyfedredd.

Mae'r pwynt a wnewch am y data'n bwysig. Ni fyddwn yn ei ddisgrifio fel ystumio; rwy'n credu ei fod yn bwynt goddrychol, onid yw? Felly, a ydych yn teimlo, os ydych yn llenwi ffurflen sy'n ofynnol yn gyfreithiol a bod cosb os nad ydych yn ei llenwi, a rhywun yn dweud, 'A ydych chi'n siarad Cymraeg?' —. Wel, bydd hynny'n gwneud i bobl deimlo mewn ffordd benodol weithiau, oni fydd, yn enwedig wrth ei wneud ar ôl cyfnod COVID, pan nad yw plant wedi bod yn yr ysgol. Ein hymrwymiad yw ein bod yn defnyddio'r cyfrifiad fel y meincnod ar gyfer cynnydd yn erbyn y nod, ond byddwn i gyd yn gwybod bod trafodaeth yn digwydd ar hyn o bryd ar lefel y DU ynglŷn ag a fydd y cyfrifiad yn parhau ar yr un ffurf â heddiw. Felly, rydym yn ddarostyngedig i'r drafodaeth ehangach honno, fel y bydd pob Llywodraeth arall yn y DU, ond dyna'r meincnod a ddefnyddiwn. Fe fyddwch yn gwybod hefyd fod y Prif Weinidog wedi ysgrifennu at y Swyddfa Ystadegau Gwladol i'n helpu i gysoni'r ddwy ffynhonnell ddata y cyfeirioch chi atynt yn eich cwestiwn, oherwydd mae'n bwysig iawn, o safbwynt cynllunio iaith, fod gennym ddealltwriaeth ddibynadwy a chyd-destunol o nifer y siaradwyr Cymraeg.   

Minister, I was privileged to be part of the procession for the Rhondda Cynon Taf 2024 Eisteddfod proclamation in Aberdare two weekends ago, where it was fantastic to see so many local people out supporting and celebrating Welsh culture and language. I know that the Eisteddfod team are already delivering a range of local projects throughout RCT, including offering Welsh language lessons. So, how is Welsh Government working with partners to build on this and embed progress towards delivering that target of a million Welsh speakers by 2050? 

Weinidog, cefais y fraint o fod yn rhan o'r orymdaith ar gyfer cyhoeddi Eisteddfod Rhondda Cynon Taf 2024 yn Aberdâr ddau benwythnos yn ôl, lle roedd yn wych gweld cymaint o bobl leol allan yn cefnogi ac yn dathlu iaith a diwylliant y Gymraeg. Gwn fod tîm yr Eisteddfod eisoes yn cyflwyno amrywiaeth o brosiectau lleol ledled Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys cynnig gwersi Cymraeg. Felly, sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i adeiladu ar hyn ac ymgorffori cynnydd tuag at gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? 

[Inaudible.]—parents, actually, were at the cyhoeddi as well, and described it to me as a very joyful occasion and a very inclusive occasion. So, it obviously attracted lots of local people, but also people from slightly further afield. I think it's really great to see the Eisteddfod bringing the community of RCT together in this way. For many people, it's a highlight of the summer, isn't it, really, but it's also much more than that week-long festival, which is clear from your question, and it's a two-year partnership, in practice, with communities. And that includes a range of community programmes, initiatives and events, doing exactly what you were doing at the cyhoeddi, which is bringing people into the Eisteddfod and to enjoy Welsh-language culture. Even for those who don't themselves speak Welsh, they can participate fully in that.

The Eisteddfod is working very hard already, as the Member mentioned in her question, to make sure that the local area benefits from the Eisteddfod, both culturally and economically, and, of course, in regards to 'Cymraeg 2050'. And I see the Eisteddfod very much as a catalyst in that sense, bringing communities together and mobilising support for it, and I'm very glad to hear that the Member enjoyed the event.

[Anghlywadwy.] —rhieni, mewn gwirionedd, yn y cyhoeddi hefyd, ac yn ei ddisgrifio fel achlysur llawen iawn ac yn achlysur cynhwysol iawn. Felly, roedd yn amlwg wedi denu llawer o bobl leol, ond pobl o ychydig ymhellach i ffwrdd hefyd. Rwy'n meddwl ei bod yn wych gweld yr Eisteddfod yn dod â chymuned Rhondda Cynon Taf at ei gilydd fel hyn. I lawer o bobl, dyma uchafbwynt yr haf, onid e, ond mae hefyd yn llawer mwy na'r ŵyl un wythnos honno, sy'n amlwg o'ch cwestiwn, ac yn ymarferol, mae'n bartneriaeth ddwy flynedd gyda chymunedau. Ac mae hynny'n cynnwys amrywiaeth o raglenni, mentrau a digwyddiadau cymunedol, a gwneud yn union beth roeddech chi'n ei wneud yn y cyhoeddi, sef cyflwyno pobl i'r Eisteddfod ac i fwynhau diwylliant Cymraeg. Hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg eu hunain, gallant gymryd rhan lawn yn hynny.

Mae'r Eisteddfod yn gweithio'n galed iawn yn barod, fel y soniodd yr Aelod yn ei chwestiwn, i sicrhau bod yr ardal leol yn elwa o'r Eisteddfod, yn ddiwylliannol ac yn economaidd, ac wrth gwrs, o ran 'Cymraeg 2050'. Ac rwy'n gweld yr Eisteddfod fel catalydd mawr yn yr ystyr honno, gan ddod â chymunedau at ei gilydd ac ysgogi cefnogaeth, ac rwy'n falch iawn o glywed bod yr Aelod wedi mwynhau'r digwyddiad.

14:30
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Llefarwyr y pleidiau i ofyn y cwestiynau nawr. Llefarydd y Ceidwadwyr, Laura Anne Jones.

Party spokespeople to ask their questions now. Conservative spokesperson, Laura Anne Jones.

Diolch, Llywydd. Every week, we all stand in this Chamber and all of us at some point, I'm sure, recognise that STEM—science, technology, engineering and maths—are of utmost importance and will be the jobs of the future. So, I'm a little confused, Minister: it cannot be right that you're taking away the learner's choice to do the maximum number of hours in science by taking away the opportunity to do those separate sciences, putting those who want to go on and potentially do science, STEM subjects and jobs at an immediate disadvantage to their peers across the border in England and Scotland.

And not only that, instead of our schools offering separate sciences and double science, our schools will now only offer double science and single science. So, as you said before, some major science bodies came on board with you when you said you were going to only offer one route of science in our schools and get rid of the two-tiered system in place currently that many were unhappy with. But now—now—you've moved to another two-tiered system, except this one has less science, less opportunity to go on and study more science, less opportunity to be accepted in the best universities and less opportunity to be prepared for or be competitive in STEM jobs for the future. So, my question to you is: do you and Qualifications Wales really think that this is the best move, in the best interests of our learners in Wales?

Diolch, Lywydd. Bob wythnos, rydym i gyd yn codi yn y Siambr hon ac mae pob un ohonom ar ryw adeg, rwy'n siŵr, yn cydnabod bod STEM—gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg—o'r pwys mwyaf ac mai dyna fydd swyddi'r dyfodol. Felly, rwy'n ddryslyd braidd, Weinidog: ni all fod yn iawn eich bod chi'n cael gwared ar ddewis y dysgwr i wneud y nifer fwyaf o oriau mewn gwyddoniaeth drwy gael gwared ar y cyfle i ddilyn y gwyddorau hynny ar wahân, gan roi'r rhai sydd am fwrw ymlaen i wneud gwyddoniaeth, pynciau STEM a swyddi dan anfantais yn syth o gymharu â'u cyfoedion dros y ffin yn Lloegr a'r Alban.

Ac nid yn unig hynny, yn hytrach na bod ein hysgolion yn cynnig gwyddorau ar wahân a gwyddoniaeth ddwbl, ni fydd ein hysgolion ond yn cynnig gwyddoniaeth ddwbl a gwyddoniaeth sengl bellach. Felly, fel y dywedoch chi o'r blaen, fe gawsoch gefnogaeth gan gyrff gwyddoniaeth mawr pan ddywedoch chi mai dim ond un llwybr gwyddoniaeth y byddwch yn ei gynnig yn ein hysgolion a chael gwared ar y system ddwy haen sydd ar waith ar hyn o bryd a oedd yn destun anfodlonrwydd i lawer o bobl. Ond nawr—nawr—rydych chi wedi symud i system ddwy haen arall, ond bod gan hon lai o wyddoniaeth, llai o gyfle i fwrw ymlaen i astudio mwy o wyddoniaeth, llai o gyfle i gael eich derbyn yn y prifysgolion gorau a llai o gyfle i fod yn barod am swyddi STEM neu fod yn gystadleuol ynddynt ar gyfer y dyfodol. Felly, fy nghwestiwn i chi yw: a ydych chi a Cymwysterau Cymru yn meddwl o ddifrif mai dyma'r cam gorau, er budd gorau ein dysgwyr yng Nghymru?

Well, since the Member misquoted the science bodies the last time she put this point to the First Minister, maybe it would be helpful for me to clarify the actual position. So, these decisions are taken by Qualifications Wales. And the point that she makes about STEM is very, very important, and I agree with her that it's important to encourage young people to study STEM subjects up to 16 and beyond. GCSEs in science will continue to acknowledge the importance of each individual discipline. So, each of those—biology, chemistry and physics—within that double award will still be given its own grading. Qualifications Wales are very clear that the new double award GCSE is going to support learners who want to go beyond that to study separate sciences at AS and A-level, at university and indeed beyond that.

She will, I'm sure, have read the published analysis of the data in relation to this at the time when Qualifications Wales published its decision. And that analysis shows that a similar proportion of learners with A*, for example, in their science GCSEs go on to achieve a grade A in AS science subjects, irrespective—irrespective—of whether they took the existing science double award or separate science GCSEs.

The learned societies, in fact, do support the double award, contrary to the point that she made to the First Minister. She's shaking her head. It's absolutely the case that the learned societies do support that. They've raised a concern around the single science award, but we already have a single science award, which is used by about 6 per cent of learners—often those who want to go on to study a STEM subject at A-level or beyond GCSE without doing full sciences. That is a small number and that is a similar sort of number I would expect to take the single science award in future as well.

Wel, gan fod yr Aelod wedi camddyfynnu'r cyrff gwyddoniaeth y tro diwethaf iddi roi'r pwynt hwn i'r Prif Weinidog, efallai y byddai'n ddefnyddiol imi egluro'r sefyllfa go iawn. Felly, Cymwysterau Cymru sy'n gwneud y penderfyniadau hyn. Ac mae'r pwynt y mae'n ei wneud am STEM yn bwysig iawn, ac rwy'n cytuno â hi ei bod yn bwysig annog pobl ifanc i astudio pynciau STEM hyd at 16 oed a thu hwnt. Bydd TGAU mewn gwyddoniaeth yn parhau i gydnabod pwysigrwydd pob disgyblaeth unigol. Felly, bydd pob un o'r rheini—bioleg, cemeg a ffiseg—o fewn y dyfarniad dwbl yn dal i gael ei radd ei hun. Mae Cymwysterau Cymru yn glir iawn y bydd y dyfarniad dwbl TGAU newydd yn cefnogi dysgwyr sydd am fynd y tu hwnt i hynny i astudio pynciau gwyddonol ar wahân ar lefel UG a Safon Uwch, yn y brifysgol, a thu hwnt yn wir.

Rwy'n siŵr y bydd hi wedi darllen y dadansoddiad a gyhoeddwyd o'r data mewn perthynas â hyn ar yr adeg pan gyhoeddodd Cymwysterau Cymru ei benderfyniad. Ac mae'r dadansoddiad hwnnw'n dangos bod cyfran debyg o ddysgwyr ag A*, er enghraifft, yn eu TGAU gwyddoniaeth yn mynd ymlaen i ennill gradd A mewn pynciau gwyddoniaeth UG, p'un a oeddent wedi ymgeisio am y TGAU dyfarniad dwbl a fodolai ar y pryd neu'r TGAU mewn pynciau gwyddonol ar wahân.

Mae'r cymdeithasau dysgedig yn cefnogi'r dyfarniad dwbl mewn gwirionedd, yn groes i'r pwynt a wnaeth hi i'r Prif Weinidog. Mae hi'n ysgwyd ei phen. Mae'n hollol wir fod y cymdeithasau dysgedig yn cefnogi hynny. Maent wedi mynegi pryder ynghylch y dyfarniad gwyddoniaeth sengl, ond mae gennym ddyfarniad gwyddoniaeth sengl yn barod, sy'n cael ei ddefnyddio gan oddeutu 6 y cant o ddysgwyr—yn aml y rhai sydd am fynd ymlaen i astudio pwnc STEM ar gyfer Safon Uwch neu y tu hwnt i TGAU heb wneud y pynciau gwyddonol yn llawn. Nifer bach yw hwnnw ac mae'n debyg i'r nifer y byddwn yn disgwyl iddynt ymgeisio am y dyfarniad gwyddoniaeth sengl yn y dyfodol hefyd.

Minister, you've failed to reassure me that you're doing what's right for learners in Wales. What you're doing is to ensure that Wales loses specialist teachers for English and Science, along with depriving learners of that much-needed additional content. The Royal Society of Chemistry, the Institute of Physics, science teachers and many pupils don't agree with this move. And I am pleased that, as you said, that they will be at least graded separately, but they are only still worth two, not three GCSEs. And it's not just science, is it? English will be a new integrated qualification, for literature and language combined—a double award. However, these will not be reported separately, and, despite there being two grades, they will not be identifiable as 'literature' or 'language'. Minister, I'm sure you're aware that, during the consultation, which you say you've read, obviously, the proposal of combining English literature and language received the most backlash, with 56 per cent of people disagreeing with the idea, yet it's been ploughed ahead with anyway, against the consultation, and against expert advice. So, Minister, it's clear for all to see that these two subjects are completely different, and yet Welsh learners will see less content compared to their peers over the border. So, Minister, why are you pushing ahead with this change, when it's not wanted and when it jeopardises learners' chances in jobs and universities and doesn't respect the real differences between these two subjects?

Weinidog, rydych chi wedi methu tawelu fy meddwl eich bod chi'n gwneud yr hyn sy'n iawn i ddysgwyr yng Nghymru. Yr hyn rydych chi'n ei wneud yw sicrhau bod Cymru'n colli athrawon arbenigol ar gyfer Saesneg a Gwyddoniaeth, ynghyd ag amddifadu dysgwyr o'r cynnwys ychwanegol mawr ei angen hwnnw. Nid yw'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg, athrawon gwyddoniaeth a llawer o ddisgyblion yn cytuno â'r newid hwn. Ac rwy'n falch, fel y dywedoch chi, y byddant o leiaf yn cael eu graddio ar wahân, ond dim ond dau ddyfarniad TGAU ydynt, nid tri. Ac mae'n fwy na gwyddoniaeth yn unig, onid yw? Bydd Saesneg yn gymhwyster integredig newydd, ar gyfer llenyddiaeth ac iaith gyda'i gilydd—dyfarniad ddwbl. Fodd bynnag, ni fydd y rhain yn cael eu cofnodi ar wahân, ac er y bydd dwy radd, ni fydd modd eu hadnabod fel 'llenyddiaeth' neu 'iaith'. Weinidog, rwy'n siŵr eich bod yn ymwybodol, yn ystod yr ymgynghoriad y dywedwch eich bod wedi'i ddarllen, mai'r cynnig o gyfuno llenyddiaeth ac iaith Saesneg a ddenodd fwyaf o wrthwynebiad, gyda 56 y cant o bobl yn anghytuno â'r syniad, ac eto mae'n mynd i ddigwydd beth bynnag, yn groes i'r ymgynghoriad, ac yn erbyn cyngor arbenigol. Felly, Weinidog, mae'n amlwg i bawb fod y ddau bwnc yn hollol wahanol, ac eto bydd dysgwyr Cymru'n gweld llai o gynnwys o'i gymharu â'u cyfoedion dros y ffin. Felly, Weinidog, pam eich bod chi'n bwrw ymlaen â'r newid hwn, pan nad oes mo'i angen a phan fo'n peryglu cyfleoedd dysgwyr mewn swyddi a phrifysgolion ac nad yw'n parchu'r gwahaniaethau real rhwng y ddau bwnc?

14:35

Well, the Member is categorically incorrect; that is not the position of the learned societies, the learned bodies. She made this point, incorrectly, to the First Minister last week, she's making it again, incorrectly, to me this week. It is categorically not their position. They are not calling for the restoration of single sciences; they are not doing that. So, the argument—[Interruption.] She may wish that to be the case, but it is not in fact the case. And the reason for that is this: they understand that that will support more people to take STEM subjects beyond 16, which is what we all want to see. And indeed, she will also know that universities make offers based on A-level results, and learners in Wales actually have the benefit of applying with the AS grades in their chosen subjects, which is in contrast to their peers in England. So, they're at an advantage in relation to that.

The point about English is slightly different. It is to make sure that everyone has an opportunity to study English literature. That is not the case at the moment—schools are making choices not to enter people for literature. And I think it is very important, and I would expect that she thinks it's very important, that every learner has an opportunity to do so, and that is the rationale for the change.

Wel, mae'r Aelod yn gwbl anghywir; nid dyna safbwynt y cymdeithasau dysgedig, y cyrff dysgedig. Fe wnaeth y pwynt hwn, yn anghywir, i'r Prif Weinidog yr wythnos diwethaf, mae'n ei wneud eto, yn anghywir, i mi yr wythnos hon. Yn sicr, nid dyna yw eu safbwynt. Nid ydynt yn galw am adfer gwyddorau sengl; nid ydynt yn gwneud hynny. Felly, y ddadl—[Torri ar draws.] Efallai ei bod hi'n dymuno hynny, ond nid yw'n wir. A'r rheswm am hynny yw eu bod yn deall y bydd hynny'n cefnogi mwy o bobl i ddilyn pynciau STEM y tu hwnt i 16 oed, sef yr hyn y mae pawb ohonom eisiau ei weld. Ac yn wir, fe fydd hi hefyd yn gwybod bod prifysgolion yn gwneud cynigion yn seiliedig ar ganlyniadau safon uwch, ac mae gan ddysgwyr yng Nghymru fantais o wneud cais gyda'r graddau UG yn eu pynciau dewisol, sy'n wahanol i'w cyfoedion yn Lloegr. Felly, mae ganddynt fantais mewn perthynas â hynny.

Mae'r pwynt am Saesneg ychydig yn wahanol. Y bwriad yw gwneud yn siŵr fod pawb yn cael cyfle i astudio llenyddiaeth Saesneg. Nid yw hynny'n wir ar hyn o bryd—mae ysgolion yn gwneud dewisiadau i beidio â chofrestru pobl ar gyfer llenyddiaeth. Ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn, a byddwn yn disgwyl ei bod hi o'r farn ei bod yn bwysig iawn, i bob dysgwr gael cyfle i wneud hynny, a dyna'r rhesymeg dros y newid.

Turning to another issue, Minister, as you know, later this year, Wales will see its latest Programme for International Student Assessment results. Last time, Wales languished at the bottom of the PISA rankings in the UK, and was on a par with former eastern bloc nations. Every single predecessor before you, Minister, has failed to hit their targets for PISA, and it seems that we're heading in a similar direction. So, Minister, can you tell this Senedd today: is the 500 still the target for the average scores across the three disciplines, and what do you think the chances are of actually hitting it this time, and will we see Wales in a better position compared to the rest of the UK?

I droi at fater arall, Weinidog, fel y gwyddoch, yn ddiweddarach eleni, bydd Cymru'n gweld ei chanlyniadau Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) diweddaraf. Y tro diwethaf, roedd Cymru ar waelod y safleoedd PISA yn y DU, ac roedd ar yr un lefel â chyn wledydd y bloc dwyreiniol. Mae pob un o'ch rhagflaenwyr, Weinidog, wedi methu cyrraedd eu targedau ar gyfer PISA, ac mae'n ymddangos ein bod yn mynd i gyfeiriad tebyg. Felly, Weinidog, a allwch chi ddweud wrth y Senedd hon heddiw: ai 500 yw'r targed o hyd ar gyfer y sgoriau cyfartalog ar draws y tair disgyblaeth, a faint o obaith y credwch chi sydd yna o'i gyrraedd y tro hwn, ac a fyddwn ni'n gweld Cymru mewn gwell sefyllfa o'i chymharu â gweddill y DU?

Well, actually, Wales was the only UK nation to improve in all three PISA domains the last time. For both science and for maths, Wales's scores were not considered by the Organisation for Economic Co-operation and Development to be different to those of Northern Ireland, Scotland, or indeed the OECD average. And Wales's mean score for reading improved from 2015 to 2018, and, as she will know, we've set up a number of actions that we are taking to prioritise an improvement in reading scores. PISA is an important piece of data about the performance of the school system, but it is only one piece of data, and it's important to see it alongside all the others as well.

Wel, mewn gwirionedd, Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i wella ym mhob un o'r tri maes PISA y tro diwethaf. Mewn gwyddoniaeth ac mewn mathemateg, nid oedd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn ystyried bod sgoriau Cymru'n wahanol i rai'r Alban, Gogledd Iwerddon, na chyfartaledd y Sefydliad yn wir. A gwellodd sgôr cymedrig Cymru mewn darllen rhwng 2015 a 2018, ac fel y mae'n gwybod, rydym wedi sefydlu nifer o gamau gweithredu rydym yn eu cymryd i flaenoriaethu gwelliant mewn sgoriau darllen. Mae PISA yn ddarn pwysig o ddata am berfformiad y system ysgolion, ond dim ond un darn o ddata ydyw, ac mae'n bwysig ei weld ochr yn ochr â'r gweddill hefyd.

Diolch, Llywydd. Weinidog, jest i ddilyn o bwyntiau Laura Anne Jones, oes, mae yna groeso wedi bod i'r radd ddwbl, ond mae yna bryderon wedi codi o ran y radd sengl. Sut ydych chi'n mynd i ymateb i hynny, oherwydd mae yna alwadau wedi bod yn gofyn i chi ailystyried, i ymgynghori, oherwydd y cysylltiad cryf sydd yna rhwng yr angen i sicrhau sgiliau mewn gwyddoniaeth a'r pryderon sydd wedi eu mynegi gan bobl sy'n gwybod lot mwy na fi, ac sy'n arbenigwyr yn y maes yma, o ran y pryderon sydd ganddyn nhw?

Newid arall sydd, wrth gwrs, wedi derbyn cryn sylw ydy'r cymhwyster TGAU newydd, gwneud i Gymru. Wel, ddegawd yn ôl, fe wnaeth adroddiad Dr Sioned Davies, 'Un iaith i bawb', argymell dod â Chymraeg ail iaith i ben a chreu continwwm dysgu Cymraeg. Os ydym ni o ddifrif am gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb, pam felly mai ail-frandio ail iaith sy'n digwydd yn hytrach na gweithredu argymhelliad Dr Sioned Davies, sydd yr un mor berthnasol heddiw ag yr oedd yn 2013? Pryd fydd y system addysg yn cefnogi pob disgybl yng Nghymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy un continwwm iaith?

Thank you, Llywydd. Minister, just to follow on from Laura Anne Jones's points, yes, there has been a welcome for the double award, but there have been concerns expressed about the single award. How are you going to respond to those, because there have been calls for you to reconsider, to consult, because of the strong connection between the need to ensure skills in science and the concerns that have been expressed by people who know much more than me, and who are experts in this field, in terms of the concerns that they have?

Another change that has, of course, received a great deal of attention is the new, made-for-Wales GCSE qualification. Well, a decade ago, a report by Dr Sioned Davies, 'One language for all', recommended bringing Welsh as a second language to an end, and creating a single continuum for learning Welsh. If we are serious about reaching the target of a million Welsh speakers by 2050, and ensuring that the Welsh language belongs to everyone, why is it that Welsh as a second language is being rebranded, rather than implementing Dr Sioned Davies's recommendation, which is just as relevant now as it was in 2013? When will the education system support every pupil in Wales to become confident Welsh speakers through a single language continuum?

Mae dau bwynt yn y cwestiwn. Y pwynt cyntaf: mae'r Aelod yn iawn i ddweud dyw'r cyrff hyddysg—beth bynnag yw'r term hwnnw—ddim yn gwrthwynebu'r cyfuniad o'r tri i mewn i double award. Mae'r pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud yn iawn am y GCSE sengl, ond mae gennym ni un sengl ar hyn o bryd—mae gennym ni applied sciences ar hyn o bryd, ac mae rhyw 6 y cant o ddisgyblion yn cymryd hwnnw. Dyna'r un math o lefel y buaswn i'n ei ddisgwyl i gymryd yr un newydd. Mae e ar gyfer pobl sydd yn moyn gwneud rhywfaint o wyddoniaeth ond efallai ddim yn credu y gallan nhw wneud yr holl ystod, ond yn moyn mynd ymlaen i wneud rhywbeth wedyn sydd angen rhyw elfen o wyddoniaeth, ond ddim yr ystod ehangach. Felly, mae e yn caniatáu cynnig i'r cam nesaf—nid yn yr un ffordd, ac mae'n adlewyrchu'r trefniadau sydd gyda ni ar hyn o bryd. Bydd cyfle i drafod hyn ymhellach, wrth gwrs, wrth i gynnwys TGAU yn cael ei ddylunio dros y flwyddyn nesaf, ac mae cyfle i'r cyrff hynny gyfrannu yn agored at hynny, fel y proffesiwn ac eraill hefyd. 

O ran yr ail bwynt y mae'r Aelod yn ei ddweud, mae'r syniad o ail iaith wedi cael gwared ohono fe; dyw e ddim yn syniad rŷn ni'n ei gydnabod. Ac mae'r pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud am gontinwwm—dyna'r ateb i'r cwestiwn. Rŷn ni wrthi'n creu'r un continwwm yn y gwaith rŷn ni'n ei wneud ar y cyd gyda Plaid Cymru o fewn y cytundeb cydweithio, yn y Bil rŷn ni wedi bod yn ymgynghori arno fe yn y Papur Gwyn. Un o'r cynigion cyffrous, rwy'n credu, yn hynny, yw ein bod ni'n creu un continwwm o sgiliau, fel bod pobl yn deall lle mae nhw ar y llwybr. Ac mae hynny'n wir am y cymwysterau hyn; dŷn nhw ddim yr un peth, ond dŷn ni ddim yn dechrau o'r un man ym mhob ysgol, felly mae'n rhaid cydnabod hynny hefyd.

Byddwn i'n hoffi gweld, dros amser, fod y gwahaniaeth rhwng y ddau yn dod i ben, os hoffwch chi, ond rŷn ni ymhell o allu sicrhau hynny heddiw.

There are two points to that question. The first point: the Member is right to say that the learned societies don't oppose the combining of the three into a double award. The point that the Member is making is right on the single award GCSE, but we currently have a single one—we have applied sciences at the moment, and some 6 per cent of pupils take that. Those are the kinds of levels that I would expect to see taking the new one. It's for those people who want to do some science but perhaps don't think that they can do the whole range of sciences, but want to go on to do something then that needs some element of science, but not the three. So, it does allow progression to the next step, but not in the same way, and it reflects the arrangements we have at the moment. There will be an opportunity to discuss this further as the content of the GCSE is designed over the next year, and there'll be an opportunity for those bodies to contribute fully to that along with the profession and others.

In terms of the Member’s second point, the idea of second language has been scrapped; it’s not something that we recognise. The point the Member makes about a continuum—well, that’s the solution. We are creating a continuum in the work we’re doing jointly with Plaid Cymru within the co-operation agreement, in the Bill that we have been consulting on in the White Paper. One of the exciting proposals in there is that we create a single continuum of skills and progression, so that people understand where they are. And that’s true of these new qualifications; they’re not the same, but we’re not starting from the same place in every school, so we have to acknowledge that too.

I would, over time, want to see the difference between the two disappearing, but we’re a long way from ensuring that today.

14:40

Diolch, Weinidog, ond y gwir amdani ydy mae yna gymhwyster gwahanol yn mynd i fod mewn ysgolion cyfrwng Saesneg i ysgolion cyfrwng Cymraeg, sydd yn diystyru taith y dysgwr hwnnw, oherwydd mae yna bobl sydd yn gallu'r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg hefyd. Fel y byddwch yn ymwybodol, Weinidog, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, mae gwefan Addysgwyr Cymru yn gweithredu fel porth swyddi, lle gall ysgolion a sefydliadau addysgol hysbysebu swyddi, a hynny yn rhad ac am ddim. Un opsiwn arall mae rhai ysgolion yn ei ddefnyddio ydy Eteach, lle gellir hysbysebu swydd am £499, ynghyd â threth, neu £1,100 y flwyddyn am ystod o swyddi. Echdoe, roedd 433 o swyddi yng Nghymru yn cael eu hysbysebu ar Eteach. Pe byddai pob un o'r rhain wedi costio £499, cyfanswm hyn fyddai £216,067. A ninnau â system newydd wych sydd am ddim i ysgolion ei defnyddio, sut ydych chi am sicrhau bod ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol, megis Cyngor Caerdydd, yn rhoi'r gorau i wario ar hysbysebu ar blatfformau fel Eteach, ac a wnewch chi ymrwymo i ysgrifennu at bob awdurdod lleol yng Nghymru, a phob sefydliad addysgiadol, a sicrhau bod pob un yn newid i ddefnyddio gwefan Addysgwyr Cymru, fel nad oes arian prin yn cael ei wario'n ddiangen? Onid dyna oedd holl bwrpas sefydlu Addysgwyr Cymru?

Thank you, Minister, but the truth is that there is going to be a different qualification in English-medium schools as opposed to Welsh-medium schools, which disregards that journey made by that pupil, because there are people who can speak Welsh in English-medium schools as well. However, as you’ll be aware, Minister, with funding from the Welsh Government, the Educators Wales website operates as a jobs portal, where schools can advertise posts free of charge. Another option available that some schools use is Eteach, where posts can be advertised for a cost of £499, plus VAT, or £1,100 per annum for a range of posts. The day before yesterday, 433 posts in Wales were being advertised on Eteach. If each of these had cost £499 to advertise, the total would be £216,067. So, bearing in mind that we have an excellent new system that is free of charge for schools to use, how will you ensure that schools, colleges and local authorities, such as Cardiff Council, stop spending to advertise posts on platforms such as Eteach, and will you commit to write to every local authority in Wales, and every educational institution, to ensure that everyone switches to using the Educators Wales website, so that precious resources aren’t being spent unnecessarily? Isn’t this the whole reason that Educators Wales was established?

Wel, mae pwrpas llawer ehangach na hynny i sefydlu Addysgwyr Cymru. Ond, o ran y porth, dwi ddim yn mynd i wneud sylwadau ar yr un cwmni y mae'r Aelod yn sôn amdano fe, achos dwi ddim yn gwybod yr holl fanylion a'r ystod o wasanaethau maen nhw'n eu cynnig. Ond, ar ddiwedd y dydd, mae'n fater i benaethiaid benderfynu sut i wario'u cyllideb nhw. Mae ganddo nhw borth sydd yn cynnig gwasanaeth sydd ar gael am ddim, a does dim yn eu rhwystro nhw rhag defnyddio hwnnw. Os ydyn nhw'n defnyddio rhyw wasanaeth arall, dwi ddim yn gwybod beth mae'r gwasanaeth hwnnw'n ei ddarparu, felly mae'n anodd i mi gymharu yn hynny o beth. Ond mae pob pennaeth o dan bwysau ariannol ar hyn o bryd, so dwi'n sicr iawn y bydd pob un yn edrych ar ba gamau sydd angen eu cymryd er mwyn osgoi gwariant nag ydyn nhw'n teimlo sy'n angenrheidiol.

Well, there’s a broader purpose than that to the establishment of Educators Wales. In terms of that company the Member mentioned, I’m not going to comment, because I don’t know all of the details and the range of services that they might provide. But, at the end of the day, it’s a matter for headteachers to decide on how to spend their budget. They have a portal that provides a service free of charge, and there is no bar to them using that. If they use another service, I don’t know what that may provide, so it’s difficult for me to compare those two things. But every head is under financial pressure at the moment, so I am certain that every one of them would look at what steps need to be taken in order to avoid expenditure that they feel is unnecessary.

Addysg Uwch
Higher Education

3. Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi'u cynnal gyda'r sector addysg uwch ynglŷn â rôl prifysgolion yn strategaeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd eleni, 'Cymru’n arloesi: creu Cymru gryfach, decach, a gwyrddach'? OQ59796

3. What discussions has the Minister held with the higher education sector regarding the role of universities in the Welsh Government's strategy published this year, 'Wales innovates: creating a stronger, fairer, greener Wales'? OQ59796

Mae Gweinidog yr Economi a minnau, ynghyd â’n swyddogion, yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda’r sector addysg uwch ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n ymwneud ag ymchwil, datblygu ac arloesi. Mae ein prifysgolion wedi ymgysylltu’n llawn gyda’r gwaith o ddatblygu 'Cymru’n arloesi'.

The Minister for Economy and I, along with our officials, hold regular discussions with the higher education sector on the opportunities and challenges related to research, development and innovation. Our universities have been fully engaged with the development of 'Wales innovates'.

Diolch, Weinidog. Dwi'n siŵr bod pawb yn gytûn bod ymchwil ac arloesi yn hanfodol i ddyfodol llewyrchus unrhyw wlad. Ond, yn ei erthygl ddiweddar yng nghylchgrawn Barn, mae'r Athro Richard Wyn Jones yn feirniadol iawn o strategaeth Llywodraeth Cymru, 'Cymru'n arloesi'—does dim targedau penodol, dim sy'n fesuradwy, ac felly mae'n amhosib barnu a ydy'r strategaeth yn llwyddiant ai peidio. Gweinidog, sut ydych chi'n ymateb i sylwadau Richard Wyn Jones? Diolch. 

Thank you, Minister. I’m sure that everyone would agree that research and innovation is crucial for the prosperous future of any nation. But, in his recent article in Barn, Professor Richard Wyn Jones is very critical of the Welsh Government’s strategy, ‘Wales innovates’—there are no specific targets, nothing that can be measured, and so it’s impossible to assess whether the strategy is successful or not. Minister, how do you respond to Richard Wyn Jones’s comments? Thank you.

Dwi wedi darllen yr erthygl, ac amryw erthyglau eraill gan Richard Wyn Jones ar y testun hwn. Mae'r strategaeth yn un sydd wedi cael ei hymgynghori arni gyda'r prifysgolion, gyda'r is-gangellorion, ac eraill, i sicrhau bod y peth yn gymwys. Mae hwn yn fater mae Gweinidog yr Economi, sy'n gyfrifol am y maes hwn o bolisi, dwi'n sicr wedi cymryd ystyriaeth ohono. Mae'n rhaid cydnabod bod y dirwedd wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf o ran ffynonellau sydd ar gael ar gyfer ymchwil ac arloesi, fel roedd yr Aelod yn dweud yn ei gwestiwn. Rwy'n ymwybodol bod Gweinidog yr Economi wedi ymrwymo i wario dros £30 miliwn o ran arloesi dros y ddwy flynedd nesaf, ac i ddefnyddio ffynhonnell SMART FIS—flexible innovation support scheme—sydd newydd gael ei lansio, er mwyn delifro hynny. Yr hyn sydd angen sicrhau nawr yw ein bod ni'n cydweithio gyda'n prifysgolion i sicrhau eu bod nhw yn barod i allu gweithredu o fewn y dirwedd newydd honno. Dyw hi ddim yn un rŷn ni eisiau ei gweld. Yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru yw ein bod ni wedi colli mynediad at ffynonellau arian pwysig iawn yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi gwrthod gwneud yn iawn am hynny. Rŷn ni'n dal i bwyso arnyn nhw i wneud hynny. Dyna'r ateb, dyna'r datrysiad rŷn ni angen gweld, ynghyd â dod yn aelod o Horizon, ac, yn y cyfamser, rŷn ni'n gwneud popeth gallwn ni o fewn y cyfyngiadau sydd ar ein hadnoddau ni i allu cefnogi'n prifysgolion ni drwy hyn ac mewn ffyrdd eraill.

I have read the article, and a number of other articles by Richard Wyn Jones on this issue. The strategy is one that has been consulted upon with the universities, with the vice-chancellors, and others, to ensure that it is appropriate. This is an issue that the Minister for Economy, who is responsible for this policy area, I'm sure has taken into consideration. We have to acknowledge that the landscape has changed significantly in the past few years in terms of sources available for research and innovation, as the Member stated in his question. I'm aware that the Minister for Economy is committed to spending over £30 million on innovation over the next two years, and to use the SMART FIS—flexible innovation support scheme—as a source of funding, which has just been launched, to deliver that. What we need to ensure now is that we collaborate with our universities to ensure that they are ready and able to operate in that new landscape. It's not one that we want to see. What's happening in Wales is that we have lost access to important sources of funding as a result of our exit from the European Union, and the Westminster Government has refused to provide a redress for that. We still urge them to do that. That's the solution that we want to see, as well as becoming members of Horizon. In the meantime, we are doing everything within our powers and within the limitations on our resources to be able to support our universities through this and in other ways.

14:45
Ysgolion sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned
Community-focused Schools

4. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned yng Nghymru? OQ59805

4. Will the Minister provide an update on community-focused schools in Wales? OQ59805

Community-focused schools are at the heart of our agenda to tackle the impact of poverty on attainment. Funding for family engagement has increased to £6.5 million this financial year, and we continue to provide funding to trial the appointment of community-focused school managers, along with ongoing capital investment.

Mae ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned yn cael lle canolog yn ein hagenda i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad. Mae'r cyllid ar gyfer ymgysylltu â theuluoedd wedi cynyddu i £6.5 miliwn y flwyddyn ariannol hon, ac rydym yn parhau i ddarparu cyllid i dreialu penodi rheolwyr ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, ynghyd â buddsoddiad cyfalaf parhaus.

Thank your for that answer, Minister. I recently had the pleasure of visiting John Frost School in my constituency, and it really was fantastic to see the concept of a community-focused school in action. Their offer to the local community includes a large sports hall, AstroTurf pitch, swimming pool, gymnasium, dance studio, outdoor court for tennis, basketball and netball. The school sits at the heart of the community in Duffryn and, in an era when resources and funding are stretched, it makes complete sense to see facilities such as these utilised all day, every day, instead of just through the school term. It's really important that modern schools being built are community-focused schools, but many of the older school buildings struggle with issues such as safety and access. What support can the Welsh Government give to headteachers who are keen to open their schools up to their communities but are struggling with the practicalities? 

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Cefais y pleser o ymweld ag Ysgol John Frost yn fy etholaeth yn ddiweddar, ac roedd yn wych gweld y cysyniad o ysgol gymunedol ar waith. Mae eu cynnig i'r gymuned leol yn cynnwys neuadd chwaraeon fawr, cae AstroTurf, pwll nofio, campfa, stiwdio ddawns, cwrt awyr agored ar gyfer tenis, pêl-fasged a phêl-rwyd. Mae'r ysgol wedi'i lleoli ynghanol y gymuned yn Dyffryn ac mewn cyfnod pan fo pwysau ar adnoddau a chyllid, mae'n gwneud synnwyr i weld cyfleusterau fel y rhain yn cael eu defnyddio drwy'r dydd, bob dydd, yn hytrach nag yn ystod y tymor ysgol yn unig. Mae'n bwysig iawn fod ysgolion modern sy'n cael eu hadeiladu yn ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, ond mae llawer o drafferthion gyda diogelwch a mynediad gydag adeiladau ysgol hŷn. Pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i benaethiaid sy'n awyddus i agor eu hysgolion i'w cymunedau ond sy'n cael trafferth gyda'r agweddau ymarferol ar wneud hynny? 

Well, I thank the Member for outlining the work of John Frost School, which sounds fantastic, actually, and I know that, in her area, there are a number of schools doing really good work in becoming community-focused schools, and I thank them for that. She's right to identify some of the challenges that, perhaps, some of our older schools in particular face. The capital funding that we've announced over the next two years, which is £40 million, building on the £20 million in the previous year, is intended to address some of those practical funding challenges about how you make sure those, perhaps, older facilities are available to the community. We've had two strands of funding that have been offered to local authorities: one for changes over the value of £500,000—each authority was allowed to submit one bid for that—and then the other project is for sums below £500,000 to make sure that there's a range of ways in which we can help, from small to medium-scale projects. And, in addition to that, we issued new guidance to schools at the end of last year, and there will be some more guidance coming out in September, alongside the funding that we've made available both for family liaison officers and community-focused school managers.

The reason this is important is it's a really, really good way of perhaps reaching some learners who are finding it difficult to get back to school, and part of what this does is enable us to remake the relationship between schools and the community, and schools and families. I visited a school in Cardiff when we launched the new capital funding a few weeks ago, and asked one of the pupils there who's benefiting from sports and cooking classes in the evening, how it made him feel to be able to enjoy all those activities and relate a bit differently to school, and he said to me, 'It makes me feel 100 per cent about being in school'. And I just think that's a very simple way of describing why we're trying to do this. We are talking about a capital programme at one end, but what it's really about is making sure that every learner comes to school feeling 100 per cent.

Wel, diolch i'r Aelod am nodi gwaith Ysgol John Frost, sy'n swnio'n wych, ac rwy'n gwybod bod nifer o ysgolion yn ei hardal yn gwneud gwaith da iawn yn dod yn ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, a diolch iddynt am hynny. Mae hi'n iawn i nodi rhai o'r heriau y mae rhai o'n hysgolion hŷn yn arbennig yn eu hwynebu. Bwriad y cyllid cyfalaf a gyhoeddwyd gennym dros y ddwy flynedd nesaf, sef £40 miliwn, gan adeiladu ar y £20 miliwn yn y flwyddyn flaenorol, yw mynd i'r afael â rhai o'r heriau ariannol ymarferol sy'n gysylltiedig â sut rydych chi'n sicrhau bod y cyfleusterau hŷn hynny ar gael i'r gymuned. Mae gennym ddwy ffynhonnell o gyllid sy'n cael eu cynnig i awdurdodau lleol: un ar gyfer newidiadau dros £500,000—roedd pob awdurdod yn cael cyflwyno un cais am hwnnw—a'r prosiect arall ar gyfer symiau is na £500,000 i wneud yn siŵr fod yna amrywiaeth o ffyrdd y gallwn ni helpu, o brosiectau bach i ganolig eu maint. Ac yn ogystal â hynny, fe wnaethom gyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion ddiwedd y llynedd, a bydd mwy o ganllawiau'n ymddangos ym mis Medi, ochr yn ochr â'r cyllid a ddarparwyd gennym ar gyfer swyddogion cyswllt â theuluoedd a rheolwyr ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned.

Y rheswm pam mae hyn yn bwysig yw ei bod yn ffordd wirioneddol dda o gyrraedd dysgwyr sy'n ei chael hi'n anodd dychwelyd i'r ysgol, a rhan o'r hyn y mae'n ei wneud yw ein galluogi i ail-wneud y berthynas rhwng ysgolion a'r gymuned, ac ysgolion a theuluoedd. Ymwelais ag ysgol yng Nghaerdydd pan lansiwyd yr arian cyfalaf newydd ychydig wythnosau'n ôl, a gofynnais i un o'r disgyblion yno sy'n elwa o ddosbarthiadau chwaraeon a choginio gyda'r nos, sut oedd hi'n teimlo i allu mwynhau'r holl weithgareddau hynny ac ymwneud â'r ysgol mewn ffordd ychydig bach yn wahanol, a dywedodd wrthyf, 'Mae'n gwneud i mi deimlo 100 y cant ynglŷn â bod yn yr ysgol'. Ac rwy'n credu bod honno'n ffordd syml iawn o ddisgrifio pam ein bod yn ceisio gwneud hyn. Rydym yn siarad am raglen gyfalaf ar un pen, ond yr hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd yw sicrhau bod pob dysgwr yn dod i'r ysgol yn teimlo 100 y cant.

I agree—community-focused schools are absolutely wonderful places, when they're done right, and they offer huge opportunities not only to the learner, but to the community, to strengthen social cohesion, create opportunities around sport, and everything like that. I was proud to lead the construction of many new schools through my county that were community focused in their design, and that was really important in how we shaped and built those schools, so you could isolate educational wings, and things like that. But one of the key barriers that we came up against, and we still come up against now, is finding ways for that formal school community to hand over these wonderful facilities to the wider community outside of the 190 days when they’re being used, and after school, and some of the challenges that governors might have to face in releasing that property—issues around funding, around insurance and damage and all those things—and that’s a conundrum I don’t think we’ve got to grips with properly all around, to encourage far more schools to enter the community-focused regime. So, Minister, I just wonder how the Government might be working further with local authorities to try and level some of those barriers that hold back the development of more community-focused schools. 

Rwy'n cytuno—mae ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned yn llefydd hollol wych pan gânt eu gwneud yn iawn, ac maent yn cynnig cyfleoedd enfawr nid yn unig i'r dysgwr, ond i'r gymuned, i gryfhau cydlyniant cymdeithasol, creu cyfleoedd o amgylch chwaraeon, a phopeth felly. Roeddwn yn falch o arwain y gwaith o adeiladu llawer o ysgolion newydd drwy fy sir, ysgolion a oedd yn canolbwyntio ar y gymuned o ran eu cynllun, ac roedd hynny'n bwysig iawn i'r ffordd y gwnaethom lunio ac adeiladu'r ysgolion hynny, fel y gallech ynysu rhannau addysgol, a phethau felly. Ond un o'r rhwystrau allweddol y gwnaethom eu hwynebu, ac rydym yn dal i'w hwynebu nawr, yw dod o hyd i ffyrdd i'r gymuned ysgol ffurfiol drosglwyddo'r cyfleusterau gwych hyn i'r gymuned ehangach y tu allan i'r 190 diwrnod pan gânt eu defnyddio, ac ar ôl ysgol, a rhai o'r heriau y gallai fod yn rhaid i lywodraethwyr eu hwynebu wrth ryddhau'r eiddo hwnnw—materion yn ymwneud ag ariannu, yswiriant a difrod a'r holl bethau hynny—ac mae hwnnw'n benbleth nad wyf yn meddwl ein bod wedi mynd i'r afael yn iawn ag ef, er mwyn annog llawer mwy o ysgolion i ddod yn ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned. Felly, Weinidog, tybed sut y gallai'r Llywodraeth weithio ymhellach gydag awdurdodau lleol i geisio goresgyn rhai o'r rhwystrau sy'n llesteirio datblygiad mwy o ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned. 

14:50

Well, the Member raises important questions about how we make sure that school premises are in fact able to be used by the community, and I think, in a sense, looking at them as community-focused schools puts the onus on the school when, in fact, the whole point of it is that it should be a community partnership. So, I think there’s something in that, actually. The guidance we’ve issued is very much dealing with exactly the points that Peter Fox has raised and which Jayne Bryant was raising a moment ago—what are the practical things that can support heads to make those decisions, and also asking governing bodies to look again at this. In a time when there’s a lot going on in school, this may feel like an extra thing. Actually, getting this right is the way that we can move forward on a lot of the other challenges that we’re trying to resolve together. But the direct answer to the Member’s question is the guidance that we’ve made available, and there are some best-practice case studies in there that we hope schools can draw on as they look at their own plans.  

Wel, mae'r Aelod yn codi cwestiynau pwysig ynglŷn â sut rydym yn sicrhau bod modd i gymunedau ddefnyddio adeiladau ysgolion, ac ar un ystyr, rwy'n credu bod edrych arnynt fel ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned yn rhoi'r cyfrifoldeb ar yr ysgol er mai'r holl bwynt mewn gwirionedd yw y dylai fod yn bartneriaeth gymunedol. Felly, rwy'n credu bod rhywbeth yn hynny. Mae'r canllawiau a gyhoeddwyd gennym yn ymdrin â'r union bwyntiau mae Peter Fox wedi'u codi ac roedd Jayne Bryant yn eu codi eiliad yn ôl—beth yw'r pethau ymarferol sy'n gallu cynorthwyo penaethiaid i wneud y penderfyniadau hynny, a hefyd gofyn i gyrff llywodraethu edrych ar hyn eto. Mewn cyfnod pan fo llawer yn digwydd yn yr ysgol, gall hyn deimlo fel rhywbeth ychwanegol. A dweud y gwir, cael hyn yn iawn yw'r ffordd y gallwn symud ymlaen ar lawer o'r heriau eraill rydym yn ceisio'u datrys gyda'n gilydd. Ond yr ateb uniongyrchol i gwestiwn yr Aelod yw'r canllawiau rydym wedi'u darparu, a cheir astudiaethau achos o arferion gorau yno y gobeithiwn y gall ysgolion eu defnyddio wrth iddynt edrych ar eu cynlluniau eu hunain.  

Astudio'r Gwyddorau
Studying Sciences

5. Sut mae Llywodraeth Cymru yn annog dysgwyr i barhau i astudio'r gwyddorau tan eu bod yn 18 oed? OQ59787

5. How is the Welsh Government encouraging learners to continue studying sciences until the age of 18? OQ59787

Preparing our young people for the jobs of the future is a priority for this Government. We have a range of initiatives in place to support learners to choose STEM career pathways, including increasing the inclusivity of STEM for all learners and partnerships between employers, colleges and schools. 

Mae paratoi ein pobl ifanc ar gyfer swyddi'r dyfodol yn flaenoriaeth i'r Llywodraeth hon. Mae gennym ystod o gynlluniau ar waith i gefnogi dysgwyr i ddewis llwybrau gyrfa STEM, gan gynnwys cynyddu cynwysoldeb STEM ar gyfer pob dysgwr a phartneriaethau rhwng cyflogwyr, colegau ac ysgolion. 

I'm grateful, Minister, for your answer. It was just yesterday when we went on a trip down memory lane for me during the debate on Hefin David’s report, when I spoke about my pathway into engineering, and we debated the need for future apprentices in engineering to have that strong STEM background from schools. I was particularly pleased, Minister, just before coming in to questions today, to read the news about Airbus and their visit of year 9 learners from St David’s High School in Saltney, and other schools close by. It’s really good to showcase the opportunities we have in front of us to our potential future apprentices, but also what we need to do is encourage people to take up those science subjects until the age of 18. We’ve debated already this afternoon the science subjects in schools, but I want to take the argument down a different route. How further can the Welsh Government support and encourage students to study science up until the age of 18?

Rwy'n ddiolchgar iawn am eich ateb, Weinidog. Ddoe ddiwethaf fe aethom ar daith ar hyd lôn atgofion i mi yn ystod y ddadl ar adroddiad Hefin David, pan siaradais am fy llwybr i mewn i beirianneg, a buom yn trafod yr angen i brentisiaid y dyfodol ym maes peirianneg gael cefndir STEM cadarn gan ysgolion. Weinidog, cyn dod i'r sesiwn gwestiynau heddiw, roeddwn yn hynod o falch o ddarllen y newyddion am Airbus a'u hymweliad â dysgwyr blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant yn Saltney, ac ysgolion eraill gerllaw. Mae'n dda iawn arddangos y cyfleoedd sydd gennym i'n darpar brentisiaid yn y dyfodol, ond hefyd, mae angen inni annog pobl i ddilyn pynciau gwyddoniaeth tan eu bod yn 18 oed. Rydym eisoes wedi trafod pynciau gwyddonol mewn ysgolion y prynhawn yma, ond rwyf am fynd â'r ddadl ar hyd llwybr gwahanol. Faint o gymorth pellach y gall Llywodraeth Cymru ei roi i annog myfyrwyr i astudio gwyddoniaeth tan eu bod yn 18 oed?

Well, I think, actually, the argument behind the changes that Qualifications Wales have made, and which are supported by learned bodies, is that that change will encourage more people to take STEM subjects beyond 16. So, I think it's important not to lose sight of that, because I agree it may feel counterintuitive, but that's what the data and the consultation are telling us. But even for that single-award science GCSE, that's designed to be, if you like, a more accessible route for those learners who would benefit, perhaps, from focusing on a smaller range of content, but still support their progression beyond 16 to courses at level 2 as well as, in some cases, perhaps courses at level 3.

But I think, ultimately, it isn't actually just about qualifications; it's about the school-long journey to encourage young people to take STEM subjects, and whether it's the physics mentoring project, for example, or girls in STEM—there's a range of interventions that we use—I think, increasingly, making sure that, in primary school, our children understand what this means in practice is really important, and I've been very heartened to see some work. I know that you've had much of this in your own constituency, but I was talking yesterday in the debate on Hefin David's report to Paul Davies about the work in his part of the world as well. I think it's very exciting.

Wel, rwy'n credu mai'r ddadl sy'n sail i'r newidiadau y mae Cymwysterau Cymru wedi'u gwneud, ac a gefnogir gan gyrff dysgedig, yw y bydd y newid hwnnw'n annog mwy o bobl i ddilyn pynciau STEM ar ôl 16 oed. Felly, rwy'n credu ei bod yn bwysig peidio â cholli golwg ar hynny, oherwydd rwy'n cytuno y gallai deimlo'n groes i'r hyn y byddech yn ei ddisgwyl, ond dyna mae'r data a'r ymgynghoriad yn ei ddweud wrthym. Ond hyd yn oed ar gyfer TGAU gwyddoniaeth dyfarniad sengl, mae hynny wedi'i gynllunio i fod yn llwybr mwy hygyrch, os mynnwch, i ddysgwyr a fyddai'n elwa o ganolbwyntio ar ystod lai o gynnwys, ond gan ddal i gefnogi eu cynnydd y tu hwnt i 16 oed i gyrsiau ar lefel 2 yn ogystal â chyrsiau ar lefel 3 efallai, mewn rhai achosion.

Ond yn y pen draw, rwy'n credu ei fod yn ymwneud â mwy na chymwysterau'n unig; mae'n ymwneud â'r daith drwy'r ysgol i annog pobl ifanc i ddilyn pynciau STEM, a ph'un a yw'n brosiect mentora ffiseg, er enghraifft, neu'n annog merched i ddilyn pynciau STEM—mae yna ystod o ymyriadau rydym yn eu defnyddio—rwy'n meddwl yn gynyddol fod sicrhau bod ein plant yn deall, yn yr ysgol gynradd, beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol yn bwysig iawn, a chefais fy nghalonogi'n fawr wrth weld rhywfaint o waith ar hyn. Rwy'n gwybod eich bod wedi cael llawer o hyn yn eich etholaeth chi, ond yn y ddadl ddoe ar adroddiad Hefin David roeddwn yn siarad â Paul Davies am y gwaith yn ei ran ef o'r byd hefyd. Rwy'n credu ei fod yn gyffrous iawn.

14:55

Minister, of course, encouraging learners to continue studying science is not only vital if we are to encourage the next generation of engineers, doctors and nurses, but is also vital if we are to ensure that future generations are equipped with science literacy skills. We saw during the pandemic the amount of science disinformation rise exponentially, and the fact that flat-earthers and those denying climate change still exist, despite the weight of evidence, is one that should concern us all. Minister, do you agree that studying science is the best way to impart critical thinking skills to future generations and will help combat the rise of disinformation about issues such as vaccines and climate change?

Weinidog, wrth gwrs, mae annog dysgwyr i barhau i astudio gwyddoniaeth nid yn unig yn hanfodol os ydym am annog y genhedlaeth nesaf o beirianwyr, meddygon a nyrsys, ond mae hefyd yn hanfodol os ydym am sicrhau bod gan genedlaethau'r dyfodol sgiliau llythrennedd gwyddoniaeth. Yn ystod y pandemig, gwelsom lefelau twyllwybodaeth wyddonol yn codi i'r entrychion, ac mae'r ffaith bod pobl sy'n gwadu bodolaeth newid hinsawdd a rhai sy'n credu bod y byd yn wastad yn dal i fodoli, er gwaethaf pwysau'r dystiolaeth, yn un a ddylai fod yn bryder i bob un ohonom. Weinidog, a ydych chi'n cytuno mai astudio gwyddoniaeth yw'r ffordd orau o roi sgiliau meddwl beirniadol i genedlaethau'r dyfodol ac y bydd yn helpu i ymladd y cynnydd mewn twyllwybodaeth am faterion fel brechlynnau a newid hinsawdd?

I thank Altaf Hussain for that question. I don't think it's the only way of imparting critical thinking skills; I think you can acquire those skills in other disciplines, and I say that as someone who had no talent whatsoever in sciences. I hope that I've managed some critical thinking in other parts of my study. But I do think he is right, though, to make the point that elevating the prominence, if you like, of STEM subjects in school, but also more broadly in society, is important. I absolutely agree with him that critical thinking and the ability to challenge ideas are increasingly important in our society, partly as a consequence of social media, and we are seeing it now in real time in relation to the developments in artificial intelligence. I think that the Curriculum for Wales is coming in at exactly the right moment, focusing as it is on developing that creative thinking, that critical thinking and that curiosity in all learners.

Diolch i Altaf Hussain am y cwestiwn hwnnw. Nid wyf yn credu mai dyma'r unig ffordd o gyflwyno sgiliau meddwl beirniadol; rwy'n credu y gallwch chi gaffael y sgiliau hynny mewn disgyblaethau eraill, ac rwy'n dweud hynny fel rhywun nad oedd ganddo unrhyw dalent o gwbl mewn gwyddoniaeth. Rwy'n gobeithio fy mod wedi llwyddo i feithrin peth meddwl beirniadol mewn agweddau eraill ar fy astudiaethau. Ond rwy'n credu ei fod yn iawn, serch hynny, i wneud y pwynt ynglŷn â phwysigrwydd cynyddu amlygrwydd pynciau STEM, os mynnwch, yn yr ysgol, ond hefyd yn ehangach mewn cymdeithas. Rwy'n cytuno'n llwyr ag ef fod meddwl beirniadol a'r gallu i herio syniadau yn gynyddol bwysig yn ein cymdeithas, yn rhannol o ganlyniad i'r cyfryngau cymdeithasol, ac rydym yn ei weld nawr mewn amser real mewn perthynas â'r datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial. Rwy'n credu bod y Cwricwlwm i Gymru yn dod ar yr union adeg gywir, gan ganolbwyntio fel y mae ar ddatblygu meddwl creadigol, meddwl beirniadol a chwilfrydedd ym mhob dysgwr.

Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Learners with Additional Learning Needs

6. Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pob dysgwr ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghanol De Cymru yn derbyn yr addysg a'r gefnogaeth y maent eu hangen? OQ59783

6. How does the Welsh Government ensure that all learners with additional learning needs in South Wales Central receive the education and support that they need? OQ59783

Fel rhan o’n diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol, bydd plant a phobl ifanc yng Nghanol De Cymru wrth galon y broses i nodi eu hanghenion unigol, cynllunio ar eu cyfer a’u diwallu. Bydd eu hanghenion dysgu ychwanegol yn cael eu gwarchod drwy gynllun datblygu unigol.

As part of our additional learning needs reforms, children and young people in South Wales Central will be at the heart of the process to identify, plan for and meet their individual needs, and will have their additional learning provision protected through an individual development plan.

Diolch, Weinidog. Yn ddiweddar, mi ydw i a fy nhîm wedi gweld cynnydd amlwg mewn gwaith achos yn ymwneud â phlant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol sydd ddim yn derbyn addysg a chefnogaeth addas, na chwaith yn eu dewis iaith. Oherwydd y cynnydd, dwi wedi creu arolwg byr, ac mi wnaeth bron i 100 o bobl ymateb mewn llai nag wythnos, gan rannu straeon dirdynnol am eu heriau wrth geisio eirioli dros hawliau eu plant i dderbyn addysg. Dywedodd 41 y cant na allai eu plant fyth fynd ar dripiau ysgol, a 60 y cant yn methu cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, ac ymhlith y sylwadau oedd:

Thank you, Minister. Recently, I and my team have seen a marked increase in casework related to children and young people with additional learning needs who don't receive appropriate education and support, and not in their chosen language either. Due to this increase, I've put together a short survey, and almost 100 people responded in under a week, to share powerful stories about the challenges they face in trying to advocate for their children's rights to receive education. Forty-one per cent said that their children could never go on school trips, and that 60 per cent can't take part in extra-curricular activities. We heard the following:

'The school keep ignoring the fact that she's autistic, calling her stimming "temper tantrums"'.

'They are not meeting my grandson’s needs and only allow him to come for 2 and a half hours a day out of a possible 6 and a half'.

'I'm moving my son from Welsh to English as the support was very limited'.

'The school is labelling my son as a naughty child and not looking at other ways to overcome the behaviour'.

'School Staff do not understand autism'.

'Mae'r ysgol yn parhau i anwybyddu'r ffaith ei bod hi'n awtistig, gan ddweud ei bod yn hunanysgogi'r "pyliau o dymer"'.

'Nid ydynt yn diwallu anghenion fy ŵyr ac ond yn caniatáu iddo ddod am 2 awr a hanner y dydd yn lle'r 6 awr a hanner sy'n bosibl.'

'Rwy'n symud fy mab o addysg Gymraeg i addysg Saesneg am fod y gefnogaeth yn gyfyngedig iawn'.

'Mae'r ysgol yn labelu fy mab fel plentyn drwg a ddim yn edrych ar ffyrdd eraill o oresgyn yr ymddygiad'.

'Nid yw staff yr ysgol yn deall awtistiaeth'.

Mae cymaint mwy o enghreifftiau, sy’n dangos sefyllfa argyfyngus o ran anghenion dysgu ychwanegol, gyda rhieni'n gorfod tynnu eu plant allan o addysg, newid iaith yr aelwyd neu dalu am asesiadau a thiwtoriaid preifat. Pam mae hyn yn gallu digwydd yng Nghymru yn 2023 a phryd fydd y newidiadau yn newid pethau i blant a phobl ifanc?

There are so many similar examples, which point to a crisis in terms of additional learning needs, with parents having to take their children out of education, change their household’s language or pay for private assessments and tutors. How can this happen in Wales in 2023 and when will the reforms change things for young people and children?

Wel, mae'r diwygiadau sydd gyda ni—ac mae cytundeb eang taw dyma'r newidiadau cywir i'w gwneud yn y system—lai na dwy flynedd i mewn i gynllun pedair blynedd i drawsnewid pethau, felly mae newid mawr yn digwydd yn y system. Wrth roi ystyriaeth i'r gwaith mae Estyn wedi gwneud i edrych ar sut mae'r diwygiadau yn cael eu cyflwyno ar lawr gwlad, mae'r darlun maen nhw'n ei roi i ni ychydig yn wahanol i'r darlun rŷch chi'n ei ddisgrifio heddiw. Dwi ddim am eiliad yn awgrymu nad oes heriau o'r math rŷch chi'n sôn amdanynt, ond wrth edrych ar y darlun cenedlaethol, mae'n llawer mwy cytbwys, efallai, na ddisgrifioch chi'n fanna, ond dwi ddim am eiliad yn dweud bod y pethau rŷch chi'n dweud yn dderbyniol.

Rydym ni wrthi ar hyn o bryd yn edrych ar dystiolaeth oddi wrth randdeiliaid ar sut mae hyn yn gweithio ar lawr gwlad. Mae Estyn yn gwneud gwaith pellach i ni i ddeall beth sydd yn digwydd. Mae'n sicr bod mwy o alw yn digwydd yn y system, mwy o bobl ifanc yn dod i mewn yn y blynyddoedd cynnar gyda heriau efallai mwy cymhleth nag rŷn ni wedi’u gweld yn y gorffennol; mae angen deall pam mae hynny’n digwydd. Mae’r arian rŷn ni'n rhoi i’r system ar hyn o bryd o ran y RRRS yn cyflogi tua 2,400 o bobl ychwanegol neu'n gyson â hynny, sydd yn creu ychydig mwy o gapasiti yn y system, ac mae hynny i fod i gael ei wario ar y cyfnodau lle mae'r mwyaf o her, yn cynnwys y blynyddoedd cynnar, ond mae'n amlwg bod heriau yn y system. Mae’r system yn gwneud ei gorau glas, dwi'n credu, i allu ymdopi â hyn. Mae’r ffynhonnell arian rwyf wedi’i darparu wedi cynyddu’n sylweddol iawn eleni. Mae'n bron i £26 miliwn, i fyny gan ryw £5 miliwn o llynedd, felly mae adnoddau’n dod i mewn i’r system. Ond rwy'n derbyn bod heriau; rydym ni'n gweithio gydag athrawon ac ysgolion i sicrhau ein bod ni'n gallu ymateb i hynny. Un o’r ffyrdd rŷn ni wedi ymateb yw ceisio lleihau’r pwysau ar ysgolion drwy ymestyn y cyfnod mae'n cymryd i allu cyflwyno’r diwygiadau newydd.

Well, the reforms that we have in place—and there is broad agreement that these are the right reforms to the system—are less than two years into a four-year transformation programme, so there is great change happening in the system. In considering the work that Estyn has done in looking at how the reforms are being introduced on the ground, the picture that they paint is slightly different to the one described by you today. I'm not for a second claiming that there aren't challenges of the kind that you mentioned, but, in looking at the national picture, it is far more balanced than what you describe, but I'm also not for one second saying that those things you describe are acceptable.

We are currently looking at evidence from stakeholders of how this is working on the ground. Estyn is doing further work for us to understand what's happening. It certain that there is more demand in the system, more young people are coming in in the early years with more complex challenges than we’ve seen in the past, and we need to understand why that is the case. The funding we’re providing to the system at the moment in terms of the RRRS employs some 2,400 additional staff or full-time equivalents, which creates a little more capacity in the system, and that should be spent in those periods where there are the greatest challenges, including the early years, but clearly there are challenges in the system. The system is doing its very best to cope with this. The funding source that I’ve provided has increased substantially this year. It’s up to around almost £26 million, up £5 million from last year, so resources are coming into the system. We accept there are challenges; we’re working with teachers and schools to ensure that we can respond to those challenges. One of the ways we’ve done so is to try and reduce the pressures on schools by extending the time it takes to be able to introduce the new reforms.

15:00
Cludiant Ysgol
School Transport

7. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch darparu cludiant ysgol yn unol â'r Mesur Teithio i Ddysgwyr yn dilyn y cyhoeddiad am y gronfa bontio ar gyfer bysiau? OQ59779

7. What discussions has the Minister had with the Minister for Climate Change regarding the provision of school transport in line with the Learner Travel Measure following the bus transition fund announcement? OQ59779

I meet regularly with the Minister and Deputy Minister for Climate Change to discuss a range of cross-portfolio issues, including learner travel. Senior education officials attend the weekly bus transition fund meetings to help shape and inform the development of our plans for services.

Rwy’n cyfarfod yn rheolaidd â’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd i drafod ystod o faterion trawsbortffolio, gan gynnwys teithio gan ddysgwyr. Mae uwch swyddogion addysg yn mynychu cyfarfodydd wythnosol y gronfa bontio ar gyfer bysiau i helpu i lunio a llywio datblygiad ein cynlluniau ar gyfer gwasanaethau.

Thank you for the answer, Minister. In north Wales, public transport is already used to deliver school transport and a quarter of the education budget is spent on transport, and costs have increased by 40 per cent due to inflationary pressures. It’s a daily battle for local authorities to ensure that there are enough operators already to make sure no pupil is left behind. And when I was a cabinet member at Flintshire, there were 450 different transport contracts; 350 were school. So, local expertise was really needed to ensure that provision could be delivered, and that cannot be overstated.

Mindful of that, Minister, through your conversations with the Minister for Climate Change, do you believe that transport being delivered on a regional level will guarantee a direct level of accountability, and that children will not get left behind at bus stops?

Diolch am yr ateb, Weinidog. Yng ngogledd Cymru, mae trafnidiaeth gyhoeddus eisoes yn cael ei defnyddio i ddarparu cludiant i’r ysgol, ac mae chwarter y gyllideb addysg yn cael ei gwario ar drafnidiaeth ac mae costau wedi cynyddu 40 y cant oherwydd pwysau chwyddiant. Mae’n frwydr ddyddiol eisoes i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o weithredwyr i sicrhau nad oes unrhyw ddisgybl yn cael ei adael ar ôl. A phan oeddwn yn aelod cabinet yn sir y Fflint, roedd 450 o gontractau trafnidiaeth gwahanol; roedd 350 ohonynt yn rhai ar gyfer ysgolion. Felly, roedd gwir angen arbenigedd lleol i sicrhau y gellid cyflenwi’r ddarpariaeth, ac ni ellir gorbwysleisio hynny.

Gan gofio hynny, Weinidog, drwy eich sgyrsiau â’r Gweinidog Newid Hinsawdd, a ydych yn credu y bydd trafnidiaeth a ddarperir ar lefel ranbarthol yn gwarantu lefel uniongyrchol o atebolrwydd, ac na fydd plant yn cael eu gadael ar ôl mewn safleoedd bysiau?

Well, that is absolutely not what we want to see, and the Member will not be surprised, obviously, to hear me say that. It’s a priority for us to make sure that learners can access schools. Obviously, the questions you put to the Deputy Minister earlier are a very good illustration of the very real challenges that we are facing at the moment. I think it is important for local authorities to work on a regional basis, because there are broader implications to the choices that are being made and it’s really important, in working on that regional footprint, that they can define the bus network in that larger area and decide what they wish to support in that space.

Obviously, there are changes happening in the system and there are changes happening in my own part of the world that are very, very unwelcome, but we are working very, very closely with the Deputy Minister’s team to make sure, as we approach the start of the new academic year, that we do everything that we can to make sure that our learners can get to school.

Wel, nid dyna'r hyn rydym eisiau ei weld o gwbl, ac ni fydd yr Aelod yn synnu fy nghlywed yn dweud hynny. Mae’n flaenoriaeth i ni wneud yn siŵr fod dysgwyr yn gallu cael mynediad at ysgolion. Yn amlwg, mae’r cwestiynau y gwnaethoch eu gofyn i’r Dirprwy Weinidog yn gynharach yn enghraifft dda iawn o’r heriau gwirioneddol sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd. Rwy’n credu ei bod yn bwysig i awdurdodau lleol weithio ar sail ranbarthol, oherwydd mae goblygiadau ehangach i’r dewisiadau sy’n cael eu gwneud ac mae’n bwysig iawn, wrth weithio ar yr ôl troed rhanbarthol hwnnw, eu bod yn gallu diffinio’r rhwydwaith bysiau yn yr ardal fwy honno, a phenderfynu beth maent eisiau ei gefnogi yn y gofod hwnnw.

Yn amlwg, mae yna newidiadau'n digwydd yn y system ac yn fy rhan i o’r byd nad ydynt i'w croesawu o gwbl, ond rydym yn gweithio’n agos iawn gyda thîm y Dirprwy Weinidog i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu, wrth inni agosáu at ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, i sicrhau bod ein dysgwyr yn gallu cyrraedd yr ysgol.

TGAU Gwyddoniaeth Gradd Unigol
Single-Award GCSE in the Sciences

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynigion gan Gymwysterau Cymru ar gyfer TGAU gwyddoniaeth gradd unigol? OQ59784

8. Will the Minister make a statement on proposals from Qualifications Wales for a single-award GCSE in the sciences? OQ59784

The new double-award sciences GCSE is designed to be taken by over 90 per cent of Welsh learners from 2025 onwards. Responding to consultation feedback that they received, Qualifications Wales are also creating a single award in the sciences for the small proportion of learners who might struggle to thrive following the double award.

Mae’r TGAU gwyddoniaeth dyfarniad dwbl newydd wedi’i gynllunio i gael ei astudio gan dros 90 y cant o ddysgwyr Cymru o 2025 ymlaen. Gan ymateb i adborth a gawsant o’r ymgynghoriad, mae Cymwysterau Cymru hefyd yn creu dyfarniad sengl yn y pynciau gwyddonol ar gyfer y gyfran fach o ddysgwyr a allai ei chael hi'n anodd astudio'r dyfarniad dwbl.

Diolch yn fawr iawn am yr ymateb.

Thank you for the response.

As you've heard, it's a really big issue, isn't it, and both spokespeople from both of the opposition parties made that point. So, it is a continuing concern, and I just wondered if you might consider asking Qualifications Wales to pause their proposals whilst they really consolidate that consultation and look further at options. Diolch yn fawr iawn.

Fel rydych wedi’i glywed, mae’n broblem fawr iawn, onid ydyw, a gwnaeth y ddau lefarydd o’r ddwy wrthblaid y pwynt hwnnw. Felly, mae'n bryder parhaus, ac roeddwn yn meddwl tybed a fyddech chi'n ystyried gofyn i Cymwysterau Cymru oedi eu cynigion tra'u bod yn cydgrynhoi'r ymgynghoriad hwnnw ac yn edrych ymhellach ar opsiynau. Diolch yn fawr iawn.

I thank the Member for that. The proposal to introduce the single award was in fact done in response to consultation. So, the original proposal was the double award, and Qualifications Wales heard back that that would not meet the needs of the equivalent of around 6 per cent learners who currently take the applied science route. So, it's in response to consultation that this has been introduced.

I should be clear: it's my expectation and that of Qualifications Wales that the single award will be taken by a very small percentage of learners, and I think that is really important. If, I think, we saw that figure increasing, we would have concerns and would obviously wish to respond to that. But I think, given that this is the response to consultation, that is an important thing to take account of.

What I would say, though, and this is a very important point, perhaps for us all to recall, is this announcement by Qualifications Wales is one of two steps. This is describing the categories, if you like. The next step is describing the content of the new GCSEs, to make sure they are properly aligned to the Curriculum for Wales, and that is work that now will be led by the WJEC over the course of the next year, so that by September 2024, a year before these subjects start to be taught in schools, teachers will have a clear understanding of the content of the GCSEs.

Diolch i’r Aelod am hynny. Mewn gwirionedd, gwnaed y cynnig i gyflwyno'r dyfarniad sengl mewn ymateb i’r ymgynghoriad. Felly, y cynnig gwreiddiol oedd y dyfarniad dwbl, ac fe gafodd Cymwysterau Cymru adborth yn dweud na fyddai hynny’n diwallu anghenion yr hyn sy’n cyfateb i tua 6 y cant o ddysgwyr sy’n dilyn y llwybr gwyddoniaeth gymhwysol ar hyn o bryd. Felly, cafodd hyn ei gyflwyno mewn ymateb i’r ymgynghoriad.

Dylwn fod yn glir: rwyf fi a Cymwysterau Cymru yn disgwyl mai canran fach iawn o ddysgwyr a fydd yn astudio’r dyfarniad sengl, ac rwy’n credu bod hynny’n wirioneddol bwysig. Pe byddem yn gweld y ffigur hwnnw’n cynyddu, rwy'n credu y byddai gennym bryderon a byddem yn amlwg yn dymuno ymateb i hynny. Ond o ystyried mai dyma’r ymateb i’r ymgynghoriad, rwy'n credu bod hynny’n bwysig i’w nodi.

Fodd bynnag, ac mae hwn yn bwynt pwysig iawn i ni ei gofio, byddwn yn dweud bod y cyhoeddiad hwn gan Cymwysterau Cymru yn un o ddau gam. Mae’r cam hwn yn disgrifio'r categorïau, os hoffech chi. Y cam nesaf yw disgrifio cynnwys y cymwysterau TGAU newydd, i wneud yn siŵr eu bod yn cyd-fynd yn iawn â'r Cwricwlwm i Gymru, a bydd y gwaith hwnnw’n cael ei arwain yn awr gan CBAC dros y flwyddyn nesaf, fel y bydd gan athrawon ddealltwriaeth glir o gynnwys y cyrsiau TGAU erbyn mis Medi 2024, flwyddyn cyn i’r pynciau hyn ddechrau cael eu haddysgu mewn ysgolion.

15:05
Gwella Llythrennedd Ariannol
Improving Financial Literacy

9. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella llythrennedd ariannol mewn ysgolion yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro? OQ59790

9. What action is the Welsh Government taking to improve financial literacy in schools in Carmarthen West and South Pembrokeshire? OQ59790

Financial knowledge is imperative to realising the four purposes of the Curriculum for Wales. Because of this, finance is a mandatory element of the mathematics and numeracy area of learning and experience, which schools in Carmarthen West and South Pembrokeshire and throughout Wales should observe when designing their individual school curricula. 

Mae gwybodaeth ariannol yn hanfodol i wireddu pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru. Oherwydd hyn, mae cyllid yn elfen orfodol o faes dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd, y dylai ysgolion yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro a ledled Cymru ei chynnwys wrth lunio cwricwla eu hysgolion unigol.

Diolch yn fawr, Weinidog. You're right, it is absolutely integral. But a recent report from the Money and Pensions Service revealed that half of all children in Wales say they have not been taught about money in school. As a result of this, they are now estimating that over 220,000 children in Wales don't possess the money skills they will need in adulthood—a really worrying statistic that I'm sure you will agree with.

Now, you do mention the new curriculum includes a requirement to teach financial literacy, and this is indeed welcome, but what reassurances can you provide that parts of the new curriculum, such as this, are given the same focus and attention in schools as other sections of the curriculum that are included in end-of-year tests? Diolch, Llywydd.

Diolch yn fawr, Weinidog. Rydych chi'n iawn, mae'n gwbl ganolog. Ond fe ddatgelodd adroddiad diweddar gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau fod hanner holl blant Cymru'n dweud nad ydynt wedi cael eu haddysgu am arian yn yr ysgol. O ganlyniad i hyn, maent bellach yn amcangyfrif nad yw dros 220,000 o blant yng Nghymru yn meddu ar y sgiliau ariannol y bydd eu hangen arnynt pan fyddant yn oedolion—ystadegyn pryderus iawn, rwy’n siŵr y byddech yn cytuno.

Nawr, rydych chi'n sôn bod y cwricwlwm newydd yn cynnwys gofyniad i addysgu llythrennedd ariannol, ac yn wir mae hyn i'w groesawu, ond pa sicrwydd y gallwch chi ei roi bod rhannau o'r cwricwlwm newydd, fel hwn, yn cael yr un ffocws a sylw mewn ysgolion ag adrannau eraill o'r cwricwlwm sy'n cael eu cynnwys mewn profion diwedd blwyddyn? Diolch, Lywydd.

Well, this is a cross-curricular requirement, so it will be embedded throughout the curriculum, and it's obviously important that schools engage with this. In my experience, at least—. And by the way, I do recognise the figures that the Member is giving. In my experience, at least, schools have been able to find ways to use financial literacy to teach a whole range of things in the curriculum, actually. Maths is obviously one of them, but there are all sorts of other things. He will, I'm sure, have the same experience that I've had of going to schools in his constituency that run savings clubs, for example, and you've got young people who are learning to keep books of account and to manage money transactions. I think that's really important. He's absolutely correct to say that that level of financial literacy in our schools is obviously nowhere near where it needs to be, but that is why it's such an important part of the new curriculum, and schools will want to, I'm sure, recognising the point that he's making, be delivering that for young people.

Wel, mae hwn yn ofyniad trawsgwricwlaidd, felly bydd wedi'i wreiddio ym mhob rhan o'r cwricwlwm, ac mae'n amlwg yn bwysig fod ysgolion yn gwneud hyn. Yn fy mhrofiad i, o leiaf—. A chyda llaw, rwy'n cydnabod y ffigurau y mae'r Aelod yn eu darparu. Yn fy mhrofiad i, o leiaf, mae ysgolion wedi gallu dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio llythrennedd ariannol i addysgu ystod gyfan o bethau yn y cwricwlwm mewn gwirionedd. Mae mathemateg yn amlwg yn un ohonynt, ond mae yna bob math o bethau eraill. Rwy’n siŵr y bydd wedi cael yr un profiad â minnau o fynd i ysgolion yn ei etholaeth sy’n cynnal clybiau cynilo, er enghraifft, ac mae gennych chi bobl ifanc sy’n dysgu cadw llyfrau cyfrifon a rheoli trafodion ariannol. Rwy'n credu bod hynny'n wirioneddol bwysig. Mae'n hollol gywir i ddweud nad yw'r lefel honno o lythrennedd ariannol yn ein hysgolion yn agos at y lefel sydd ei hangen, ond dyna pam ei fod yn rhan mor bwysig o'r cwricwlwm newydd, ac i gydnabod y pwynt y mae'n ei wneud, rwy'n siŵr y bydd ysgolion eisiau cyflwyno hynny i bobl ifanc.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Yr eitemau nesaf fydd y cwestiynau amserol, ac mae'r un cyntaf i'w ateb gan Weinidog yr Economi ac i'w ofyn gan Sarah Murphy.

The next items will be the topical questions, and the first question is to be answered by the Minister for Economy and is to be asked by Sarah Murphy.

Zimmer Biomet
Zimmer Biomet

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad gan Zimmer Biomet y bydd yn rhoi'r gorau i weithgynhyrchu yn ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr? TQ811

1. Will the Minister make a statement in response to the announcement by Zimmer Biomet that it will cease manufacturing at its plant in Bridgend? TQ811

Thank you for the question. This is extremely disappointing news and will be deeply concerning for staff, their families, and the wider community. We are attempting to engage with the company to understand the rationale for this decision and to explore any options that exist to protect and potentially safeguard any of these jobs.

Diolch am y cwestiwn. Mae’r newyddion hwn yn hynod siomedig a bydd yn peri cryn bryder i staff, eu teuluoedd, a’r gymuned ehangach. Rydym yn ceisio ymgysylltu â'r cwmni i ddeall y rhesymeg dros y penderfyniad hwn ac i archwilio unrhyw opsiynau sy'n bodoli i amddiffyn, ac o bosibl, i ddiogelu unrhyw rai o'r swyddi hyn.

Diolch, Minister. I know you and I were both appalled by the news last week of the possible closure of the Zimmer Biomet manufacturing factory in my constituency of Bridgend. Currently, the factory employs a total of 540 people from across Bridgend and the Ogmore valleys. I was deeply shocked at the nature of this announcement, with no prior warning given to myself or the Member for Ogmore, Huw Irranca-Davies, or Welsh Government, which demonstrates, I believe, a total disregard for the very real, human cost of this decision.

Over the last decade alone, the Welsh Government has already invested almost £1 million in the company as part of a large scheme to promote job creation within the region, and yet this is how funding by the Welsh people has been repaid, with lives devastated. All this, Minister, while Zimmer Biomet holds discussions on whether or not to open a new factory in Ireland. You only have to do a Google search at the moment, or go on their Facebook page, and you can see they're doing a recruitment drive for Ireland at the moment. It is clear to me that questions must be answered about what motivations prompted this announcement last week.

I am thankful for the work of my union, Unite Wales, that they have done so far in negotiations, and it is clear that jobs should be a priority in any discussions with both Welsh Government and UK Government. This being said, Minister, do you agree with me that this intervention by unions is critical? And what steps will the Welsh Government be taking in support of protecting as many jobs as possible in Bridgend? Diolch.

Diolch, Weinidog. Gwn eich bod chi a minnau wedi cael ein brawychu gan y newyddion yr wythnos diwethaf am y posibilrwydd y bydd ffatri weithgynhyrchu Zimmer Biomet yn fy etholaeth i ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cau. Ar hyn o bryd, mae’r ffatri’n cyflogi cyfanswm o 540 o bobl o bob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr a chymoedd Ogwr. Cefais fy syfrdanu’n fawr gan natur y cyhoeddiad hwn, oherwydd ni roddwyd unrhyw rybudd blaenorol i mi na’r Aelod dros Ogwr, Huw Irranca-Davies, na Llywodraeth Cymru, sy’n dangos, rwy’n credu, difaterwch llwyr ynglŷn â chost ddynol real iawn y penderfyniad hwn.

Dros y degawd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi buddsoddi bron i £1 filiwn yn y cwmni fel rhan o gynllun mawr i hybu creu swyddi yn y rhanbarth, a’r hyn a gafwyd yn gyfnewid am gyllid gan bobl Cymru yw dinistrio bywydau. Hyn oll, Weinidog, tra bod Zimmer Biomet yn cynnal trafodaethau ynglŷn ag a ddylid agor ffatri newydd yn Iwerddon ai peidio. Os gwnewch chwiliad Google, neu fynd ar eu tudalen Facebook, gallwch weld eu bod yn cynnal ymgyrch recriwtio ar gyfer Iwerddon ar hyn o bryd. Mae’n amlwg i mi fod yn rhaid ateb cwestiynau ynglŷn â pha gymhellion a ysgogodd y cyhoeddiad hwn yr wythnos diwethaf.

Rwy'n ddiolchgar am y gwaith y mae fy undeb, Unite Cymru, wedi'i wneud hyd yma drwy drafodaethau, ac mae'n amlwg y dylai swyddi fod yn flaenoriaeth mewn unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Wedi dweud hynny, Weinidog, a ydych yn cytuno â mi fod yr ymyrraeth gan undebau'n hollbwysig? A pha gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r gwaith o ddiogelu cymaint o swyddi â phosibl ym Mhen-y-bont ar Ogwr? Diolch.

15:10

Thank you for the follow-up question. I'm grateful to Sarah Murphy and Huw Irranca-Davies as the constituency Members who have the majority of the Zimmer Biomet workforce within their constituencies, as well as the physical location of the site. We had an opportunity to meet, together with Chris Elmore, who had also been in contact, and I'm pleased to see Chris Elmore's continuing to raise issues in the UK Parliament on this. We met together with Huw David, the leader of Bridgend, and Unite the Union the last week, because you're right, this was news that the workforce, the council, locally elected representatives and the Government were not aware of until the news had broken. That is not what we expect from companies that are investing in Wales and have taken support in the past from the Welsh Government to invest in their future.

I've written to the UK Government, to Kemi Badenoch, the Secretary of State for Department of Business and Trade, to clarify what engagement they have or haven't had with the company. It's unclear at this point what that is. We've heard some rather unhelpful rumours. I'm looking for clarity so I'm able to act on the basis of a complete understanding of what has happened. I've written to the senior vice-president of global operations and a Zimmer Biomet executive, and I'm due to speak to them tomorrow. I'll make sure that the constituency Members who've asked me for an update and have been engaged directly with the trade union and the council will be updated on that.

And you are right that Unite the Union are directly engaged. They're undertaking not just the engagement and the formal consultation, but I understand they have meetings ongoing over the next week or two. So, we'll carry on being engaged with the union to understand what it may be possible to do. And the reason why I don't think we should be entirely without hope here is that it's a long engagement period that's been announced of six months. They also don't propose for any of the reductions in headcount to take place until next year. So, there is a window to not simply understand what the company propose and why, but to see if there are opportunities to influence the decision that has been made, because this is a loyal and highly skilled workforce. These are good jobs in a part of the country where no-one will want to see them move, and it has a very big impact on the wider community.

We continue to provide support through our ReAct+ programme and through a range of other opportunities as well if people do lose their jobs. But our focus, as I know Sarah Murphy's is, as indeed is that of Unite the Union and the councillors and other elected representatives, is on what we can do to try to save the jobs rather than to accept that the jobs are going. But we will need to have more than one plan of action to do so. And as I said, I welcome the direct engagement of Sarah Murphy and her colleagues in a matter where will need to carry on working together with Unite to deliver the best outcome possible for the workforce and the wider community.

Diolch am y cwestiwn dilynol. Rwy'n ddiolchgar i Sarah Murphy a Huw Irranca-Davies fel Aelodau'r etholaethau sydd â'r rhan fwyaf o weithlu Zimmer Biomet, yn ogystal â lleoliad ffisegol y safle. Cawsom gyfle i gyfarfod, ynghyd â Chris Elmore, a oedd hefyd wedi bod mewn cysylltiad, ac rwy'n falch o weld Chris Elmore yn parhau i godi'r materion hyn yn Senedd y DU. Fe wnaethom gyfarfod â Huw David, arweinydd Pen-y-bont ar Ogwr, ac undeb Unite yr wythnos diwethaf, oherwydd rydych chi'n iawn, nid oedd y gweithlu, y cyngor, cynrychiolwyr etholedig lleol na'r Llywodraeth yn ymwybodol o'r newyddion hwn nes iddo gael ei gyhoeddi. Nid dyna rydym yn ei ddisgwyl gan gwmnïau sy'n buddsoddi yng Nghymru ac sydd wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru yn y gorffennol i fuddsoddi yn eu dyfodol.

Rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU, at Kemi Badenoch, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Busnes a Masnach, i ofyn pa ymgysylltiad y maent wedi'i gael neu heb ei gael gyda'r cwmni. Nid yw'n glir ar hyn o bryd pa ymgysylltiad a fu. Rydym wedi clywed ambell si ddi-fudd. Rwy'n chwilio am eglurder fel y gallaf weithredu ar sail dealltwriaeth lwyr o'r hyn sydd wedi digwydd. Rwyf wedi ysgrifennu at uwch is-lywydd gweithrediadau byd-eang a swyddog gweithredol Zimmer Biomet, ac rwyf i fod i siarad â nhw yfory. Byddaf yn sicrhau bod yr Aelodau etholaeth sydd wedi gofyn i mi am ddiweddariad ac sydd wedi ymgysylltu'n uniongyrchol â'r undeb llafur a'r cyngor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am hynny.

Ac rydych chi'n iawn fod undeb Unite yn ymgysylltu'n uniongyrchol. Nid yn unig eu bod yn ymgysylltu ac yn cynnal yr ymgynghoriad ffurfiol, deallaf hefyd eu bod yn cynnal cyfarfodydd dros yr wythnos neu ddwy nesaf. Felly, byddwn yn parhau i ymgysylltu â'r undeb i ddeall beth y gellid ei wneud. A'r rheswm pam nad wyf yn credu y dylem fod yn gwbl ddiobaith yma yw oherwydd bod cyfnod ymgysylltu hir o chwe mis wedi'i gyhoeddi. Nid ydynt ychwaith yn argymell y dylai unrhyw agwedd ar leihau niferoedd ddigwydd tan y flwyddyn nesaf. Felly, mae yna gyfle, nid yn unig i ddeall beth mae'r cwmni'n ei gynnig a pham, ond i weld a oes cyfleoedd i ddylanwadu ar y penderfyniad sydd wedi'i wneud, gan fod hwn yn weithlu ffyddlon a medrus iawn. Mae'r rhain yn swyddi da mewn rhan o'r wlad lle na fydd unrhyw un eisiau eu gweld yn symud, ac mae'n cael effaith fawr iawn ar y gymuned ehangach.

Rydym yn parhau i ddarparu cefnogaeth drwy ein rhaglen ReAct+ a thrwy amrywiaeth o gyfleoedd eraill hefyd os bydd pobl yn colli eu swyddi. Ond ein ffocws ni, a gwn mai'r un ffocws sydd gan Sarah Murphy, undeb Unite a'r cynghorwyr a chynrychiolwyr etholedig eraill, yw'r hyn y gallwn ni ei wneud i geisio achub y swyddi yn hytrach na derbyn bod y swyddi'n cael eu colli. Ond bydd angen i ni gael mwy nag un cynllun gweithredu i wneud hynny. Ac fel y dywedais, rwy'n croesawu ymgysylltiad uniongyrchol Sarah Murphy a'i chymheiriaid mewn mater lle bydd angen parhau i weithio gydag undeb Unite i sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'r gweithlu a'r gymuned ehangach.

Minister, the news is not only a huge blow for Sarah's and my constituents, but also a potential huge loss for our NHS. I'm intimately aware of Zimmer Biomet's products, having fitted hundreds, if not thousands of their Oxford partial knee, knee and hip implants. NHS orthopaedics is heavily reliant upon Zimmer Biomet products and the move of its manufacturing operation overseas threatens the creation of barriers as these vital medical devices become imported items. Minister, what discussions have you had with the Minister of health regarding the impact the decision will have upon NHS orthopaedics? I would also like to offer any help I can to you and Welsh Government, given my intimate knowledge of Zimmer Biomet and its products. Thank you.

Weinidog, mae'r newyddion yn ergyd enfawr i Sarah a fy etholwyr, ond gall hefyd fod yn golled enfawr i'n GIG. Rwy'n ymwybodol iawn o gynhyrchion Zimmer Biomet, ar ôl gosod cannoedd, os nad miloedd o'u mewnblaniadau pen-glin rhannol, pen-glin a chlun Oxford. Mae orthopedeg y GIG yn dibynnu'n fawr ar gynhyrchion Zimmer Biomet ac mae symud ei weithrediadau gweithgynhyrchu dramor yn bygwth creu rhwystrau wrth i'r dyfeisiau meddygol hanfodol hyn ddod yn eitemau a fewnforir. Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch gyda'r Gweinidog iechyd ynghylch yr effaith y bydd y penderfyniad yn ei chael ar orthopedeg y GIG? Hoffwn hefyd gynnig unrhyw gymorth y gallaf ei roi i chi a Llywodraeth Cymru, o ystyried fy ngwybodaeth fanwl am Zimmer Biomet a'i gynnyrch. Diolch.

Thank you for the offer. When it comes to Zimmer Biomet's activities within the health service, which I'm aware of—I actually visited the site myself when I was the Minister for health after the previous economy Minister had invested money in the future of the plant—the challenge isn't the quality of the product or how it's used. We do understand that the overwhelming majority of items produced are then exported for use in Europe. I don't want to get into unhelpful speculation about what may lie behind the announcement, but we need to understand what this means for Zimmer Biomet and its products within the NHS, and not just here in Wales but in the other nations of the UK as well, and whether this is a straight commercial choice, whether it's to do with barriers to trade, or whether it's other reasons that lie behind it. That's part of the difficulty. The very real disappointment that I feel is that this is a company that has a relationship manager in the Welsh Government. It's received grant support to help invest in its future, we understand its products are well used and well regarded within the national health service, and so we would have expected a conversation where we had a clear understanding of what was possible, rather than having an announcement and then still needing to catch up. So, my conversation with the company will be important, together with continued engagement with the trade union and elected Members.

Diolch am y cynnig. Rwy'n ymwybodol o weithgareddau Zimmer Biomet o fewn y gwasanaeth iechyd—fe ymwelais â'r safle fy hun pan oeddwn yn Weinidog iechyd ar ôl i Weinidog blaenorol yr economi fuddsoddi arian yn nyfodol y ffatri—ac nid ansawdd y cynnyrch na sut y caiff ei ddefnyddio yw’r her. Rydym yn deall bod mwyafrif llethol yr eitemau a gynhyrchir yn cael eu hallforio i'w defnyddio yn Ewrop. Ni fyddai’n ddefnyddiol imi geisio dyfalu’r rheswm y tu ôl i’r cyhoeddiad, ond mae angen inni ddeall beth mae hyn yn ei olygu i Zimmer Biomet a’i gynhyrchion o fewn y GIG, ac nid yn unig yma yng Nghymru ond yng ngwledydd eraill y DU hefyd, ac ai dewis masnachol moel yw hwn, a yw’n ymwneud â rhwystrau i fasnach, neu a oes rhesymau eraill yn sail iddo. Dyna ran o’r anhawster. Y siom wirioneddol rwy'n ei theimlo yw bod hwn yn gwmni sydd â rheolwr cysylltiadau yn Llywodraeth Cymru. Mae wedi cael cymorth grant i helpu i fuddsoddi yn ei ddyfodol, rydym yn deall bod ei gynhyrchion yn cael eu defnyddio’n dda ac yn uchel eu parch o fewn y gwasanaeth iechyd gwladol, ac felly byddem wedi disgwyl sgwrs er mwyn cael dealltwriaeth glir o’r hyn a oedd yn bosibl yn hytrach na chael cyhoeddiad a gorfod dal i fyny wedyn. Felly, bydd fy sgwrs gyda’r cwmni'n bwysig, ynghyd â’r ymgysylltiad parhaus â’r undeb llafur ac Aelodau etholedig.

15:15

As one of the six Members that represent Bridgend county in this Senedd, and, on a personal note, a Member whose old man once was employed by the factory, the news of the proposal was a shock, not just for us, but staff as well, and, of course, it's those staff members who now face uncertainty about their own futures. I wrote to the Minister last week, and I've yet to receive a reply, but I did note from the Trefnydd's response to Sarah Murphy yesterday that the Minister has already met with Sarah; he confirmed as well meetings with Huw Irranca-Davies and Chris Elmore MP just now. Perhaps he would extend the same to us as regional Members who also represent the area; we are also here to help, and we want to help.

I also asked the economy Minister last week in spokespersons' questions what would be his message to young people in Wales, my generation, about what their future holds. With respect, the answer he gave seemed to lack any urgency, and was quite frankly blasé, especially given that the reality has now reared its head again for my community. The reality is that this is another potential blow for Bridgend—from Ford to this. How can we expect young people to stay in our communities when good-quality jobs aren't available? Having spoken to some of the younger workers at the factory, some of whom I grew up with, they're finding it very difficult to be hopeful of a future in Bridgend. So, I'll ask the same question again: what assurances would you give to our young people in our area, and what will you do to keep high-quality jobs in the area for them?

Fel un o’r chwe Aelod sy’n cynrychioli sir Pen-y-bont ar Ogwr yn y Senedd hon, ac ar nodyn personol, fel Aelod roedd ei dad yn arfer cael ei gyflogi gan y ffatri, roedd y newyddion am yr argymhelliad yn sioc, nid yn unig i ni, ond i staff hefyd, ac wrth gwrs, yr aelodau staff hynny sydd bellach yn wynebu ansicrwydd ynghylch eu dyfodol eu hunain. Ysgrifennais at y Gweinidog yr wythnos diwethaf, ac nid wyf wedi cael ateb eto, ond nodais o ymateb y Trefnydd i Sarah Murphy ddoe fod y Gweinidog eisoes wedi cyfarfod â Sarah; hefyd, mae newydd gadarnhau cyfarfodydd gyda Huw Irranca-Davies a Chris Elmore AS. Efallai yr hoffai gynnig yr un peth i ni fel Aelodau rhanbarthol sydd hefyd yn cynrychioli’r ardal; rydym ni yma i helpu hefyd, ac rydym eisiau helpu.

Hefyd, gofynnais i Weinidog yr Economi yn ystod cwestiynau'r llefarwyr yr wythnos diwethaf beth fyddai ei neges i bobl ifanc yng Nghymru, fy nghenhedlaeth i, am eu dyfodol. Gyda phob parch, roedd yr ateb a roddodd i'w weld yn brin o unrhyw angerdd, ac roedd yn eithaf didaro a dweud y gwir, yn enwedig o ystyried bod y realiti wedi codi'i ben unwaith eto yn fy nghymuned. Y gwir amdani yw bod hon yn ergyd bosibl arall i Ben-y-bont ar Ogwr—o Ford i hyn. Sut y gallwn ni ddisgwyl i bobl ifanc aros yn ein cymunedau pan nad oes swyddi o ansawdd da ar gael? Ar ôl siarad â rhai o'r gweithwyr iau yn y ffatri, a thyfais i fyny gyda rhai ohonynt, maent yn ei chael hi'n anodd iawn bod yn obeithiol am ddyfodol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Felly, rwyf am ofyn yr un cwestiwn eto: pa sicrwydd y byddech chi'n ei roi i bobl ifanc yn ein hardal, a beth fyddwch chi'n ei wneud i gadw swyddi o ansawdd da yn yr ardal ar eu cyfer?

On the first point, I had direct contact collectively from the leader of the council, elected Members and Unite the Union, seeking a meeting immediately. I will deal with the Member's correspondence, and when I provide further updates, I'll make sure regional Members have that update.

When it comes to the wider economic future, I'm neither blasé nor sanguine about the challenges that our economy faces. I recognise this is a trying time for people in Bridgend, including young people in Bridgend who want to plan their future, but, with respect, I don't see any contrast in wanting to have a future where we recognise the real opportunities that do exist in sectors that will continue to grow over the next five and 10 years, whether it's in the renewables sector, whether it's in cyber and the wider tech sector, whether it's in a range of professional services, and, indeed, still within the advanced manufacturing sector. Overall, we know that the challenge is still finding workers who want to go into the sector in an area where there is a good career to be had. That is why Zimmer Biomet sticks out in the way that it does. I've regularly expressed my disappointment about not just the way they have announced matters, but the fact that they've not been prepared to have a conversation.

We'll be honest with young people about the work that we are doing to try to safeguard a better future, to be clear that our ambition is that young people will not need to get out of Wales to get on, but can plan a successful future here in Wales. The work we're doing to invest in skills, apprenticeships and the wider young person's guarantee, and the work we do on the sectors of the economy that will be the future of a better paid economy, are exactly for that purpose. With respect, I don't accept the Member's criticism; I would never be blasé about the challenges that workers and their families face, or, indeed, the opportunity and the challenges we face in making sure that young people have those opportunities to look forward to.

Ar y pwynt cyntaf, rwyf wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol ag arweinydd y cyngor, Aelodau etholedig ac undeb Unite, i ofyn am gyfarfod ar unwaith. Byddaf yn ymdrin â gohebiaeth yr Aelod, a phan fyddaf yn darparu diweddariadau pellach, byddaf yn sicrhau bod yr Aelodau rhanbarthol yn cael y diweddariad hwnnw.

O ran y dyfodol economaidd ehangach, nid wyf yn ddidaro ynglŷn â'r heriau sy'n wynebu ein heconomi. Rwy'n cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys pobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd eisiau cynllunio eu dyfodol, ond gyda phob parch, nid wyf yn gweld cyferbyniad o gwbl rhwng hynny a bod eisiau dyfodol lle rydym yn cydnabod y cyfleoedd go iawn sy'n bodoli mewn sectorau a fydd yn parhau i dyfu dros y pum mlynedd a'r 10 mlynedd nesaf boed yn y sector ynni adnewyddadwy, yn y maes seiber a'r sector technoleg ehangach, mewn ystod o wasanaethau proffesiynol, ac yn wir, yn dal i fodoli yn y sector gweithgynhyrchu uwch. Yn gyffredinol, fe wyddom mai'r her o hyd yw dod o hyd i weithwyr sydd eisiau gweithio yn y sector mewn maes lle mae gyrfa dda i'w chael. Dyna pam fod Zimmer Biomet yn sefyll allan yn y ffordd y mae'n gwneud. Rwyf wedi mynegi fy siom ar sawl achlysur nid yn unig ynghylch y ffordd y maent wedi cyhoeddi pethau, ond hefyd ynghylch y ffaith nad ydynt wedi bod yn barod i gael sgwrs.

Fe fyddwn yn onest gyda phobl ifanc am y gwaith rydym yn ei wneud i geisio diogelu dyfodol gwell, i fod yn glir mai ein huchelgais yw sicrhau na fydd angen i bobl ifanc symud o Gymru i lwyddo, ond y gallant gynllunio dyfodol llwyddiannus yma yng Nghymru. Mae'r gwaith a wnawn ar fuddsoddi mewn sgiliau, prentisiaethau a'r warant ehangach i bobl ifanc, a'r gwaith a wnawn ar sectorau'r economi a fydd yn arwain at ddyfodol economi sy'n talu'n well, yn digwydd i'r union berwyl hwnnw. Gyda phob parch, nid wyf yn derbyn beirniadaeth yr Aelod; ni fyddwn byth yn ddidaro am yr heriau y mae gweithwyr a'u teuluoedd yn eu hwynebu, nac yn wir y cyfleoedd a'r heriau sy'n ein hwynebu ni wrth inni geisio sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cyfleoedd hynny i edrych ymlaen atynt.

15:20

Like all Members here—and I agree with every word that Sarah Murphy and others have said about this—this was a complete shock. But we've gone through the full range of emotions of shock, of blind anger, I have to say, as well, because we were kept in the dark about this. Sarah Murphy and I were in there only recently; we both had the sweatshirts that proudly say on the back, 'Zimmer Biomet, made in Bridgend'. Not a word was said to us that this company was in any difficulty, was facing any challenging thoughts about moving elsewhere. But we do know that Zimmer Biomet listen to every word that's spoken, because when we raised this in the interviews, I had a response from Zimmer Biomet, Minister, which said:

'Zimmer Biomet announced a proposal to cease manufacturing in Bridgend, Wales. We have not yet reached a decision. We commit to actively participate in the consultation.'

So, let's take Zimmer Biomet at their words. If this is a genuine consultation, including on alternatives to losing these vital highly skilled jobs, with, genuinely, people who have worked at this plant for 10, 20, 30, 40 years—they've gone back decades, and their families, right across the region—I say to Zimmer Biomet, 'Engage with the Welsh Government, engage with the UK Government, engage with us. Let us in to the reasons behind this and how we can help, because if you don't, it is an absolute kick in the face not only for the people and the families who work there and the communities, but also for the area.' Bridgend has a proud reputation in manufacturing, and it will continue to have, but we need Zimmer Biomet to play their part as well.

Minister, we do not have access to all the discussions that are going on. I simply ask you: will you keep all the Senedd Members here updated? Because Zimmer Biomet have told us that discussions will be through you rather than through us, so please do keep us updated. And, genuinely, if there's anything we can do—and I say that to Zimmer Biomet as well—to keep these jobs, that's where our focus has to be first, as well as focusing on the support of employability and the local council in supporting the workers, if the worst comes to the worst. Diolch yn fawr.

Fel pob Aelod yma—ac rwy'n cytuno â phob gair y mae Sarah Murphy ac eraill wedi'i ddweud am hyn—roedd hyn yn sioc lwyr. Ond rydym wedi profi'r ystod lawn o emosiynau, sioc, a dicter hefyd, mae'n rhaid imi ddweud, oherwydd ni chawsom wybod unrhyw beth ynglŷn â hyn. Bu Sarah Murphy a minnau yno yn ddiweddar; fe gafodd y ddau ohonom y crysau chwys sy'n dweud 'Zimmer Biomet, made in Bridgend' yn falch ar y cefn. Ni ddywedwyd gair wrthym fod y cwmni hwn mewn unrhyw drafferth, yn wynebu unrhyw feddyliau heriol ynglŷn â symud i rywle arall. Ond, Weinidog, fe wyddom fod Zimmer Biomet yn gwrando ar bob gair sy'n cael ei ddweud, oherwydd pan godwyd hyn yn y cyfweliadau, cefais ymateb gan Zimmer Biomet a ddywedai:

'Cyhoeddodd Zimmer Biomet argymhelliad i roi'r gorau i weithgynhyrchu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Cymru. Nid ydym wedi dod i benderfyniad eto. Rydym yn ymrwymo i gymryd rhan weithredol yn yr ymgynghoriad.'

Felly, gadewch inni gredu geiriau Zimmer Biomet. Os yw hwn yn ymgynghoriad dilys, sy'n cynnwys dewisiadau amgen yn lle colli'r swyddi hynod fedrus a hanfodol hyn, gyda phobl sydd wedi gweithio yn y ffatri hon ers 10, 20, 30, 40 mlynedd—maent yno ers degawdau, a'u teuluoedd, ar draws y rhanbarth—dywedaf wrth Zimmer Biomet, 'Ymgysylltwch â Llywodraeth Cymru, ymgysylltwch â Llywodraeth y DU, ymgysylltwch â ni. Gadewch inni glywed y rhesymau y tu ôl i hyn a sut y gallwn helpu, oherwydd os na wnewch chi hynny, mae'n sarhad llwyr, nid yn unig i'r bobl a'r teuluoedd sy'n gweithio yno, a'r cymunedau, ond hefyd i'r ardal.' Mae ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn ymfalchïo yn yr enw da sydd ganddi ym maes gweithgynhyrchu, a bydd hwnnw'n parhau, ond rydym angen i Zimmer Biomet chwarae eu rhan hefyd.

Weinidog, nid oes gennym fynediad at yr holl drafodaethau sy'n mynd rhagddynt. Gofynnaf yn syml: a wnewch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i holl Aelodau'r Senedd yma? Oherwydd mae Zimmer Biomet wedi dweud wrthym y bydd trafodaethau'n cael eu cynnal trwoch chi yn hytrach na thrwom ni, felly gadewch inni gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Ac o ddifrif, os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud—ac rwy'n dweud hynny wrth Zimmer Biomet hefyd—i gadw'r swyddi hyn, dyna mae'n rhaid inni ganolbwyntio arno yn y lle cyntaf, yn ogystal â chanolbwyntio ar gefnogi cyflogadwyedd a helpu'r cyngor lleol i gefnogi'r gweithwyr, os na ellir osgoi'r gwaethaf. Diolch yn fawr.

Thank you, and thank you for the way you engaged with both Sarah Murphy and others, including Unite the Union, around the announcement, and in the public statements that you and Sarah Murphy continue to make. I think it is helpful to be clear about the view of elected Members, people that Zimmer Biomet have engaged with in the past.

As I indicated in response to Sarah Murphy's initial question and supplementary, I have a meeting with one of the senior vice-presidents of Zimmer Biomet tomorrow. I'm looking forward to an honest and constructive conversation. I think it is important that they're straight with us about what they really do or don't propose, and I will continue to make the case for these jobs to stay in Bridgend. I'll continue to engage with you and with Unite the Union, and I will obviously keep you and other Members informed of the nature of those conversations, and share as much information as I can. But I think it is a genuine positive, for Members across the Chamber, to retain a focus on Zimmer Biomet doing the right thing and engaging properly and fully with the Government of Wales, and, indeed, in making sure that we're aware of any other engagements they may have with the UK Government, too, that may have a role to play in securing the jobs at Zimmer Biomet.

Diolch i chi, a diolch i chi am y ffordd y gwnaethoch ymgysylltu â Sarah Murphy ac eraill, gan gynnwys undeb Unite, ynghylch y cyhoeddiad, ac yn y datganiadau cyhoeddus rydych chi a Sarah Murphy yn parhau i'w gwneud. Credaf ei bod yn werth bod yn glir ynglŷn â barn Aelodau etholedig, pobl y mae Zimmer Biomet wedi ymgysylltu â nhw yn y gorffennol.

Fel y dywedais mewn ymateb i gwestiwn cychwynnol a chwestiwn atodol Sarah Murphy, byddaf yn cael cyfarfod ag un o uwch is-lywyddion Zimmer Biomet yfory. Rwy'n edrych ymlaen at sgwrs onest ac adeiladol. Rwy'n credu ei bod yn bwysig eu bod yn onest gyda ni am yr hyn y maent yn ei gynnig, neu'r hyn nad ydynt yn ei gynnig mewn gwirionedd, a byddaf yn parhau i ddadlau'r achos dros gadw'r swyddi hyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddaf yn parhau i ymgysylltu â chi ac undeb Unite, a byddaf yn rhoi gwybod i chi ac Aelodau eraill am natur y sgyrsiau hynny wrth gwrs, ac yn rhannu cymaint o wybodaeth ag y gallaf. Ond rwy'n credu y byddai'n wirioneddol gadarnhaol i Aelodau ar draws y Siambr ganolbwyntio ar sicrhau bod Zimmer Biomet yn gwneud y peth iawn ac yn ymgysylltu'n briodol ac yn llawn â Llywodraeth Cymru, a sicrhau yn wir ein bod yn ymwybodol o unrhyw ymwneud arall a allai fod rhyngddynt a Llywodraeth y DU hefyd, a allai fod â rhan i'w chwarae yn diogelu'r swyddi yn Zimmer Biomet.

Diolch i'r Gweinidog.

Cyn i fi alw'r cwestiwn amserol nesaf i'r Gweinidog iechyd, dwi am gymryd y cyfle i ddarparu canllawiau i Aelodau ar gwestiynau ynglŷn ag ymchwiliad cyhoeddus y Deyrnas Gyfunol i'r pandemig COVID-19.

Mae'n ymchwiliad, fel rŷn ni i gyd yn gwybod, sydd wedi ei sefydlu i archwilio, ystyried ac adrodd ar baratoadau a'r ymateb i'r pandemig COVID-19 yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac i ddysgu gwersi i'r dyfodol. Mae pedwar modiwl eisoes yn mynd rhagddynt ac mae disgwyl modiwlau pellach. Mae disgwyl i'r ymchwiliad barhau am gryn amser.

Wrth benderfynu a ddylid derbyn y cwestiwn yma, sy'n ymwneud â'r ymchwiliad, rwyf wedi cydbwyso dwy elfen: yn gyntaf, hawl unrhyw Aelod i ofyn cwestiynau am faterion sydd o fewn cyfrifoldebau Gweinidogion Cymru, ac yn ail, yr arfer o beidio â gwneud datganiadau yn y Senedd a fyddai'n amharu ar waith unrhyw ymchwiliad cyhoeddus.

Mae'n bosib y bydd amgylchiadau ble na all Gweinidogion ateb mewn manylder, yn enwedig pan wnelo'r cwestiynau â modiwlau'r ymchwiliad sydd wedi dechrau ond sydd heb orffen eu gwaith. Mae’n bosib y bydd Aelodau yn dymuno rhoi ystyriaeth i hynny wrth fframio cwestiynau ynglŷn â’r ymchwiliad COVID-19 dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Yng nghyd-destun hynny, fe wnaf i nawr ofyn i Mabon ap Gwynfor ofyn ei gwestiwn i'r Gweinidog.

I thank the Minister.

Before I call the next topical question for the Minister for health, I want to take this opportunity to provide guidance to Members on questions concerning the UK COVID-19 public inquiry.

The inquiry, as we all know, is one that's been set up to examine, consider and report on preparations and the response to the COVID-19 pandemic in England, Wales, Scotland and Northern Ireland, and to learn lessons for the future. Four modules have already opened and further modules are expected. The inquiry is expected to run for some considerable time.

In determining whether to accept this question relating to the inquiry, I have balanced two aspects. The first is the right of any Member to ask questions about matters within the responsibilities of Welsh Ministers, and the second is the practice of not making statements in the Senedd that would be prejudicial to the work of a public inquiry.

There may be circumstances in which Ministers are unable to respond in detail, particularly where questions relate to inquiry modules that have opened but have not yet concluded their work. Members may wish to take this into account as they frame questions relating to the COVID-19 inquiry over the coming months and years.

In that context, I will now ask Mabon ap Gwynfor to ask his question to the Minister. 

15:25
Ymchwiliad COVID-19 y DU
The UK COVID-19 inquiry

Diolch i'r Llywydd am yr arweiniad yna wrth ofyn y cwestiwn. 

I thank the Llywydd for that guidance in posing this question. 

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y dystiolaeth a roddwyd gan y Prif Weinidog a Gweinidog yr Economi ynghylch diffyg parodrwydd ar gyfer y pandemig yng Nghymru yn ymchwiliad Covid-19 y DU ddoe? TQ819

2. Will the Minister make a statement following the evidence given by the First Minister and Minister for Economy relating to the lack of pandemic preparedness in Wales at the UK Covid-19 inquiry yesterday? TQ819

Diolch yn fawr. Ddoe, rhoddodd tystion o Gymru dystiolaeth i fodiwl 1 ymchwiliad COVID-19 y Deyrnas Unedig am wydnwch—resilience—a pharodrwydd. Mae trawsgrifiad yr ymchwiliad yn darparu cofnod llawn o'r dystiolaeth a roddwyd. 

Thank you very much. Yesterday, witnesses from Wales gave evidence as part of module 1 of the COVID-19 UK public inquiry regarding resilience and preparedness. A transcript provides a full record of the evidence that was given. 

Diolch i'r Gweinidog am yr ateb. 

I thank the Minister for that response. 

The evidence that we have heard over the last two days shows clearly that we were badly underprepared for a pandemic. We learned that documents had not been updated for a decade, and independent scientific advice was not always followed by Ministers in the pre-pandemic period. It became clear that were woefully ill-equipped, with not enough personal protective equipment, inadequate isolation rooms, and so much more. So, we know these weaknesses that were in the system—they were evidenced yesterday—but we don't know why. Both the First Minister and the then health Minister admitted to many of these weaknesses, and that candour is commendable, but surely if we are to fully learn the lessons, then we need to understand the whole context. How did we find ourselves in this position? The evidence raises more questions, and we all, especially the bereaved families, deserve to know the answers, especially if we are to prepare for any future pandemic. 

In light of this and the fact that so many questions are now left unanswered, questions that a Senedd committee will neither have the resources nor the capacity to go after, does the Minister now agree that it's time we had an independent inquiry in Wales to get the answers and allow us to better prepare for any future pandemic?  

Mae'r dystiolaeth a glywsom dros y ddau ddiwrnod diwethaf yn dangos yn glir nad oeddem wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer pandemig. Dysgasom nad oedd dogfennau wedi eu diweddaru ers degawd, ac ni ddilynwyd cyngor gwyddonol annibynnol bob amser gan Weinidogion yn y cyfnod cyn y pandemig. Daeth yn amlwg nad oedd ganddynt agos digon o gyfarpar diogelu personol, ystafelloedd ynysu, a llawer iawn mwy. Felly, rydym yn gwybod am y gwendidau a oedd yn y system—darparwyd tystiolaeth ohonynt ddoe—ond nid ydym yn gwybod pam. Cyfaddefodd y Prif Weinidog a'r Gweinidog iechyd ar y pryd fod llawer o'r gwendidau hyn wedi bodoli, ac mae'r gonestrwydd hwnnw'n ganmoladwy, ond os ydym yn mynd i ddysgu'r gwersi'n llawn, mae'n rhaid inni ddeall y cyd-destun cyfan. Sut y daethom i'r sefyllfa hon? Mae'r dystiolaeth yn codi mwy o gwestiynau, ac rydym i gyd, yn enwedig y teuluoedd mewn profedigaeth, yn haeddu gwybod yr atebion, yn enwedig os ydym am baratoi ar gyfer unrhyw bandemig yn y dyfodol. 

O ystyried hyn a'r ffaith bod cymaint o gwestiynau heb eu hateb, cwestiynau na fydd gan bwyllgor Senedd adnoddau na chapasiti i fynd ar eu trywydd, a yw'r Gweinidog yn cytuno nawr ei bod hi'n bryd inni gael ymchwiliad annibynnol yng Nghymru i gael yr atebion a'n galluogi i baratoi'n well ar gyfer unrhyw bandemig yn y dyfodol?  

The inquiry is continuing to take oral evidence as part of module 1 about resilience and preparedness. As I said, the transcript is available of all the oral evidence given by witnesses. What is clear is that the inquiry has not yet reached any conclusions. I know that the inquiry is going to consider oral evidence from Welsh witnesses alongside the evidence from other witnesses it's heard from over the last 15 days, together with a lot of written evidence it's received from a wide range of witnesses. 

Mae'r ymchwiliad yn parhau i dderbyn tystiolaeth lafar fel rhan o fodiwl 1 am wytnwch a pharodrwydd. Fel y dywedais, mae'r trawsgrifiad ar gael o'r holl dystiolaeth lafar a roddwyd gan dystion. Yr hyn sy'n glir yw nad yw'r ymchwiliad wedi dod i unrhyw gasgliadau eto. Rwy'n gwybod y bydd yr ymchwiliad yn ystyried tystiolaeth lafar gan dystion Cymreig ochr yn ochr â'r dystiolaeth y mae wedi'i chlywed gan dystion eraill dros y 15 diwrnod diwethaf, ynghyd â llawer o dystiolaeth ysgrifenedig y mae wedi'i chael gan ystod eang o dystion. 

Could I agree with the sentiments that have just been conveyed about the need for the Wales-wide independent public inquiry? I appreciate the Labour benches have voted that down and we have to now move to the committee that's been set up here in the Senedd. But one thing that came from the evidence that was brought forward by the Government Ministers yesterday was that your predecessor had not read the papers when it came to COVID preparedness or pandemic preparedness. In fact, many journalists said that the Minister was clearly floundering—those were their words, not mine—in his responses. Can you assure the Senedd this afternoon, Minister, that you have, in becoming health Minister here in the Senedd, read your papers, you understand what is required, and that we are in the best place to be prepared should a future pandemic hit us on the scale that COVID-19 hit us? 

A gaf fi gytuno â'r teimladau sydd newydd gael eu cyfleu am yr angen am ymchwiliad cyhoeddus annibynnol yng Nghymru? Rwy'n derbyn bod y meinciau Llafur wedi pleidleisio yn erbyn hynny a bod yn rhaid inni nawr symud at y pwyllgor sydd wedi'i sefydlu yma yn y Senedd. Ond un peth a gododd o'r dystiolaeth a gyflwynwyd gan Weinidogion y Llywodraeth ddoe oedd nad oedd eich rhagflaenydd wedi darllen y papurau o ran parodrwydd ar gyfer COVID neu barodrwydd ar gyfer pandemig. Yn wir, dywedodd llawer o newyddiadurwyr fod y Gweinidog yn amlwg yn ymbalfalu—eu geiriau nhw, nid fy ngeiriau i—yn ei ymatebion. A allwch chi sicrhau'r Senedd y prynhawn yma, Weinidog, eich bod chi, wrth ddod yn Weinidog iechyd yma yn y Senedd, wedi darllen eich papurau, eich bod chi'n deall yr hyn sy'n ofynnol, a'n bod ni yn y lle gorau ac yn barod pe bai pandemig yn ein taro yn y dyfodol ar y raddfa y gwnaeth COVID-19 ein taro? 

I cannot and will not provide a running commentary on the evidence the inquiry is taking, and I'm not going to prejudge or speculate on any of the conclusions the inquiry may come to at the end of this module. As you know, we have got this special purpose committee and I have read the papers in relation to that. 

Ni allaf ac ni wnaf ddarparu sylwebaeth ar y dystiolaeth y mae'r ymchwiliad yn ei chasglu, ac nid wyf am ragfarnu na dyfalu beth fydd casgliadau'r ymchwiliad ar ddiwedd y modiwl hwn. Fel y gwyddoch, mae gennym y pwyllgor diben arbennig ac rwyf wedi darllen y papurau mewn perthynas â hynny. 

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Y datganiadau 90 eiliad sydd nesaf. Mae datganiad heddiw gan Sioned Williams. 

The 90-second statements are next. Today's statement is from Sioned Williams. 

Diolch, Llywydd. Clwb Rygbi Trebanos is celebrating its one hundred and twenty-fifth anniversary. In the first half of its long history of being at the heart of its community in Cwm Tawe, the club played an active role in local competitions. One of its earliest cup finals was recorded in 1925 when they played Swansea Harbour at the famous St Helen's ground. The game went to extra time but, unfortunately, Trebanos would go on to lose. Apparently, the referee at the time had to go to work at 10 p.m. so the match was drawn to a quick conclusion. 

During the days of the great depression, many locals left Trebanos in the Swansea valley in search of work, but the remaining team would train every day, and though these were difficult times they produced top-quality rugby players, which included William Bowen, John Lewis, Mel Lloyd, Elwyn Davies, Danny Hopkin and Aubrey Hyde—all who experienced hardship, but each of them went on to play for Swansea RFC. And Trebanos RFC has kept producing players who achieve success: Bleddyn Bowen, Robert Jones, Arwel Thomas, and arguably the most recognisable blue scrum-capped son, Justin Tipuric, who achieved 93 caps for Wales before retiring from international rugby recently. 

The most recent club success has been winning the championship plate. But for a rugby club to stand the test of time, demonstrate its worth as a huge asset, both to the national game and to its community, this is a great achievement—to be still at the beating heart of the community—and I wish them all the success for the future. And I'm proud that my son, Dewi, plays for the youth team, and maybe one day, he will join the long and proud tradition of Trebanos stars who are heroes of their valleys and their nation.

Diolch, Lywydd. Mae Clwb Rygbi Trebannws yn dathlu ei ben-blwydd yn 125 oed. Yn ystod hanner cyntaf ei hanes hir o fod wrth galon ei gymuned yng Nghwm Tawe, chwaraeodd y clwb ran weithgar mewn cystadlaethau lleol. Cofnodwyd un o'i rowndiau terfynol cwpan cynharaf ym 1925 pan wnaethant chwarae yn erbyn Harbwr Abertawe ar faes enwog Sain Helen. Aeth y gêm i amser ychwanegol ond yn anffodus, colli a wnaeth Trebannws yn y pen draw. Yn ôl pob tebyg, roedd yn rhaid i'r dyfarnwr ar y pryd fynd i'r gwaith am 10 pm felly bu'n rhaid dod â'r gêm i ben yn gyflym. 

Yn ystod dyddiau'r dirwasgiad mawr, gadawodd llawer o bobl leol Drebannws yng Nghwm Tawe i chwilio am waith, ond byddai'r tîm a oedd ar ôl yn hyfforddi bob dydd, ac er bod y rhain yn amseroedd anodd fe wnaethant gynhyrchu chwaraewyr rygbi o'r safon uchaf, yn cynnwys William Bowen, John Lewis, Mel Lloyd, Elwyn Davies, Danny Hopkin ac Aubrey Hyde—profodd bob un ohonynt galedi, ond aeth pob un ohonynt ymlaen i chwarae i Glwb Rygbi Abertawe. Ac mae Clwb Rygbi Trebannws wedi parhau i gynhyrchu chwaraewyr sy'n llwyddo: Bleddyn Bowen, Robert Jones, Arwel Thomas, a'r un mwyaf adnabyddus, gellid dadlau, yn ei gap sgrym glas, Justin Tipuric, a enillodd 93 cap dros Gymru cyn ymddeol o rygbi rhyngwladol yn ddiweddar. 

Y llwyddiant mwyaf diweddar i'r clwb fu ennill plât y bencampwriaeth. Ond i glwb rygbi sefyll prawf amser, dangos ei werth fel ased enfawr, i'r gêm genedlaethol ac i'w gymuned, mae hon yn gamp fawr—i fod wrth galon y gymuned o hyd—a dymunaf bob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol. Ac rwy'n falch fod fy mab, Dewi, yn chwarae i'r tîm ieuenctid, ac efallai y bydd ef, ryw ddiwrnod, yn ymuno â thraddodiad hir a balch sêr Trebannws sy'n arwyr i'w cymoedd a'u cenedl.

15:30

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Llongyfarchiadau Clwb Rygbi Trebanos, a diolch am eich cyfraniad amhrisiadwy i gwm Tawe ac i Gymru.

Congratulations to Trebanos RFC and thank you for your immeasurable contribution to the Swansea valley and Wales.

5. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022–23
5. Motion to note the annual report on the Senedd Commission's Official Languages Scheme for 2022–23
6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)—Gwasanaethau epilepsi
6. Member Debate under Standing Order 11.21(iv)—Epilepsy services

Felly, eitem 6 heddiw yw'r ddadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)—gwasanaethau epilepsi. A galwaf ar Luke Fletcher i wneud y cynnig.

So, we'll turn to item 6 today, which is the Member debate under Standing Order 11.21(iv) on epilepsy services. And I call on Luke Fletcher to move the motion.

Cynnig NDM8273 Luke Fletcher

Cefnogwyd gan Darren Millar, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Huw Irranca-Davies, Jane Dodds, Jayne Bryant, Joel James, Joyce Watson, Llyr Gruffydd, Mark Isherwood, Mike Hedges, Peredur Owen Griffiths, Rhun ap Iorwerth, Sioned Williams, Tom Giffard

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) bod cyffredinrwydd epilepsi ledled Cymru yn 1 y cant (tua 32,000 o bobl ag epilepsi), gydag amrywiad lleol yn gysylltiedig â lefelau amddifadedd;

b) bod 11.5 o nyrsys arbenigol epilepsi cyfwerth ag amser cyfan yng Nghymru, sy'n cyfateb i gymhareb o 1 nyrs i bob 2,823 o gleifion;

c) bod adroddiad Steers (2008) yn argymell cymhareb o 300 o gleifion i un nyrs arbenigol epilepsi a fyddai'n cyfateb i gyfanswm o 107 o nyrsys arbenigol epilepsi yng Nghymru.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cefnogi mesurau i leihau amseroedd aros presennol i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth sy'n defnyddio gwasanaethau epilepsi;

b) cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru, drwy sicrhau bod y lefelau staffio ar draws byrddau iechyd Cymru yn cael adnoddau priodol i gyflawni a chynnal cynaliadwyedd, diogelwch cleifion, ac ansawdd gwasanaeth.

Motion NDM8273 Luke Fletcher

Supported by Darren Millar, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Huw Irranca-Davies, Jane Dodds, Jayne Bryant, Joel James, Joyce Watson, Llyr Gruffydd, Mark Isherwood, Mike Hedges, Peredur Owen Griffiths, Rhun ap Iorwerth, Sioned Williams, Tom Giffard

To propose that the Senedd:

1. Notes:

a) that across Wales, the prevalence of epilepsy is 1 per cent (approximately 32,000 people with epilepsy), with localised variation linked to levels of deprivation;

b) that in Wales, there are 11.5 whole time equivalent epilepsy specialist nurses (ESNs), which equates to a ratio of 1 nurse to every 2,823 patients;

c) that the Steers report (2008) recommends a ratio of 300 patients to one ESN, which would equate to a total of 107 ESNs in Wales.

2. Calls for the Welsh Government to:

a) support measures to reduce current waiting times for patients and service users accessing epilepsy services;

b) support health professionals in Wales, by ensuring the levels of staffing across the health boards of Wales are appropriately resourced to achieve and maintain sustainability, patient safety, and quality of service.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Dirprwy Lywydd. I'd like to thank the Business Committee for selecting this motion for debate, the Members who supported it, but more importantly, I'd like to thank Epilepsy Action Cymru for consistently raising the concerns of those who live with epilepsy with myself and with other Members. 

Now, I don't have epilepsy myself but through Epilepsy Action’s advocacy, I have learnt much about it. I’d like to start by telling you the story of Becci Smart. Some of you would have already come across Becci—she’s been an avid campaigner on this issue, as well as on women’s health issues, for some time. She actually joins us today in the gallery. Becci was diagnosed with epilepsy at 17, though she probably lived with it since she was six. There lies the first issue, she tells us. To get a diagnosis, you need to have two or more seizures. To get to her diagnosis, living in England at the time, she was seen within six weeks. Today, in Wales, the wait is now 22 months.

Becci is not alone in Wales. There are higher rates of epilepsy in both the number of new cases and the number of people with epilepsy than the rest of the UK. Eleven people in every 1,000 have epilepsy in Wales, compared to nine in 1,000 in England. Again, when it comes to new cases in Wales, there are 55 new cases in every 100,000 people in one year, compared to the figure of 37 in every 100,000 in England. Dirprwy Lywydd, epilepsy is more common than we realise.

Becci now, of course, has a better understanding of her epilepsy due, in large part, to a specialist nurse. The upside of living in Wales, as she says, is that she can receive a response within 24 hours to any question she has from her nurse. But like many, as demand increases and the number of nurses remains the same, she worries whether the rate of response will remain. And there lies another issue. The number of specialist nurses or ESNs is woefully small.

In Cwm Taf Morgannwg University Health Board, it is estimated that five ESNs are needed; there are currently zero. In Swansea Bay University Health Board, it is estimated that 11 are needed; there are, in actual fact, only four. In order to meet in person or to have an appointment, Becci needs to travel from Coytrahen in Bridgend to Morriston in Swansea. That means organising childcare and travelling via bus and train, because, of course, Becci is unable to dri