Y Cyfarfod Llawn

Plenary

09/02/2022

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi angen nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn y Siambr ac eraill yn ymuno trwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y cyfarfod heddiw, ac mae'r rheini wedi eu nodi ar eich agenda chi.

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol
1. Questions to the Minister for Social Justice

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol sydd gyntaf y prynhawn yma, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Sioned Williams.

The first item today is questions to the Minister for Social Justice, and the first question is from Sioned Williams.

Hawliau Disgyblion Ysgol Anabl
The Rights of Disabled Schoolchildren

1. Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch hawliau disgyblion ysgol anabl? OQ57596

1. What discussions has the Minister had with the Minister for Education and the Welsh Language regarding the rights of disabled schoolchildren? OQ57596

Diolch yn fawr, Sioned Williams. The Welsh Government is committed to achieving equity and inclusion in education. Our sustainable communities for learning programme promotes access for all. Schools and further education institutions supported through the programme must ensure their buildings allow access for disabled pupils, students, staff and visitors.

Diolch yn fawr, Sioned Williams. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau tegwch a chynhwysiant mewn addysg. Mae ein rhaglen cymunedau cynaliadwy ar gyfer dysgu yn hyrwyddo mynediad i bawb. Mae'n rhaid i ysgolion a sefydliadau addysg bellach a gefnogir drwy'r rhaglen sicrhau bod eu hadeiladau yn caniatáu mynediad i ddisgyblion, myfyrwyr, staff ac ymwelwyr anabl.

Diolch, Weinidog. I wrote to the education Minister last year expressing concerns about the lack of tangible action to address the disruption to the education of disabled and additional learning needs pupils during the pandemic. Mark Edwards is one of many constituents who have contacted me on this issue. He feels that his son, an additional learning needs pupil at Ysgol Maes y Coed, Bryncoch, is being treated unequally, though through no fault of the school itself, as he is continuing to miss out on crucial and prolonged periods of his education. No provision of non-intrusive COVID tests forces many pupils, like Mark's son, into a mandatory isolation period every time they exhibit a potential symptom. The lack of adequate specialist teaching reserves to mitigate the impact of infection on staffing are just some examples of the need for the Government to act. Mark's son's class has been closed for weeks at a time on occasion over the last months, sometimes with less than a day's notice. Mark told me, 'It is as if children like my son and their education have less value.' How will the Minister uphold the rights of all children to an equal education during this time and what will the Minister do to ensure that children with disabilities and additional learning needs are not discriminated against in this way?

Diolch, Weinidog. Ysgrifennais at y Gweinidog addysg y llynedd i fynegi pryderon am y diffyg gweithredu o sylwedd i fynd i’r afael â’r tarfu ar addysg disgyblion anabl a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn ystod y pandemig. Mae Mark Edwards yn un o lawer o etholwyr sydd wedi cysylltu â mi ynghylch y mater hwn. Mae'n teimlo bod ei fab, sy’n ddisgybl anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Maes y Coed, Bryncoch, yn cael ei drin yn anghyfartal, er nad oes unrhyw fai ar yr ysgol ei hun, gan ei fod yn parhau i golli cyfnodau hanfodol ac estynedig o'i addysg. Mae diffyg darpariaeth profion COVID anymwthiol yn gorfodi llawer o ddisgyblion, fel mab Mark, i orfod ynysu am gyfnod bob tro y bydd ganddynt symptomau posibl. Rhai enghreifftiau yn unig o’r angen i’r Llywodraeth weithredu yw’r diffyg cronfeydd addysgu arbenigol digonol i liniaru effaith heintiau ar staffio. Mae dosbarth mab Mark wedi bod ar gau am wythnosau ar y tro ar brydiau dros y misoedd diwethaf, gyda llai na diwrnod o rybudd weithiau. Dywedodd Mark wrthyf, 'Mae fel pe bai plant fel fy mab a'u haddysg yn llai gwerthfawr.' Sut y bydd y Gweinidog yn cynnal hawliau pob plentyn i addysg gyfartal yn ystod y cyfnod hwn, a beth y bydd y Gweinidog yn ei wneud i sicrhau na cheir gwahaniaethu yn erbyn plant ag anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol yn y modd hwn?

Diolch yn fawr, Sioned Williams, for that very important question and feeding back that evidence. We are addressing additional learning needs as a result of our commitment to children's rights and commitment to disabled children's rights, in fact, very much embedded in the Rights of Children and Young Person's (Wales) Measure 2011.

So, we're investing in disabled children's lives through our financial commitment. That's crucial in terms of resource—£21 million to deliver the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 in the Welsh Government budget for 2023. But, clearly, we've got to overcome barriers to learning so that disabled children can reach their full potential. The education Minister announced an extra £10 million this year to provide tailored support for children and young people with additional learning needs, including many disabled children—importantly, in response to your question—who have been adversely impacted by the pandemic. And, of course, this is also acknowledged in the Curriculum and Assessment (Wales) Act 2021. 

So, I think, last month, again, the Minister for education announced £100 million in additional funding to make schools and colleges COVID-secure and £50 million will also help in terms of accessible buildings. So, this is clearly the commitment and principal objective, not just for myself as the Minister for Social Justice, but also the Minister for Education and the Welsh Language.

Diolch yn fawr, Sioned Williams, am eich cwestiwn hynod bwysig ac am fwydo’r dystiolaeth honno’n ôl. Rydym yn mynd i’r afael ag anghenion dysgu ychwanegol o ganlyniad i’n hymrwymiad i hawliau plant a’n hymrwymiad i hawliau plant anabl, mewn gwirionedd, sydd wedi’u hymgorffori'n bendant iawn ym Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Felly, rydym yn buddsoddi ym mywydau plant anabl drwy ein hymrwymiad ariannol. Mae hynny'n hollbwysig o ran adnoddau—£21 miliwn i gyflwyno'r Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg 2018 (Cymru)yng nghyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023. Ond, yn amlwg, mae'n rhaid inni oresgyn rhwystrau i ddysgu fel y gall plant anabl gyflawni eu potensial llawn. Cyhoeddodd y Gweinidog addysg £10 miliwn yn ychwanegol eleni i ddarparu cymorth wedi’i deilwra i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys llawer o blant anabl—yn bwysig iawn, mewn ymateb i’ch cwestiwn—y mae’r pandemig wedi cael effaith andwyol arnynt. Ac wrth gwrs, caiff hyn ei gydnabod hefyd yn Neddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.

Felly, fis diwethaf, unwaith eto, credaf fod y Gweinidog addysg wedi cyhoeddi £100 miliwn mewn cyllid ychwanegol i wneud ysgolion a cholegau yn ddiogel rhag COVID, a bydd £50 miliwn hefyd yn helpu i sicrhau mynediad i adeiladau. Felly, mae’n amlwg mai dyma’r ymrwymiad a’r prif amcan, nid yn unig i mi fel y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, ond hefyd i Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

All children have the right to play, as enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 31 of the convention states that every child has the right to:

'rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.'

Section 11 of the Children and Families (Wales) Measure 2010 requires local authorities to have regard to the needs of children who are disabled persons in relation to the sufficiency of play opportunities in the local authority's area of responsibility. Despite this responsibility to have regard to the needs of children, there are many playgrounds across Wales that don't have a single suitable facility for a child with a disability. In my own constituency of Aberconwy, parents have spoken to me and say they have to sit and watch their children watching other children play. I'm sure, Minister, you would agree with me, this is incredibly sad and shouldn't be happening in this day and age. So, would you discuss the matter with the First Minister, and have a look at whether there's any intention to create a legal responsibility to provide adequate funding for local authorities to ensure that all playgrounds, in every community, do have at least one facility for children with disabilities? Thank you.

Mae gan bob plentyn hawl i chwarae, fel y'i hymgorfforwyd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae Erthygl 31 o’r confensiwn yn nodi bod gan bob plentyn hawl:

'i orffwys a chael hamdden, chwarae ac ymroi i weithgareddau adloniadol sy’n briodol i oedran y plentyn a chymryd rhan ddirwystr mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau.'

Mae adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol roi sylw i anghenion plant sy’n bobl anabl mewn perthynas â digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn yr ardal y mae'r awdurdod lleol yn gyfrifol amdani. Er gwaethaf y cyfrifoldeb hwn i roi sylw i anghenion plant, mae llawer o feysydd chwarae ledled Cymru nad oes ganddynt unrhyw gyfleuster addas ar gyfer plentyn ag anabledd. Yn fy etholaeth i, Aberconwy, mae rhieni wedi dweud wrthyf fod yn rhaid iddynt eistedd a gwylio eu plant yn gwylio plant eraill yn chwarae. Rwy’n siŵr y byddech yn cytuno â mi, Weinidog, fod hyn yn hynod o drist ac na ddylai fod yn digwydd yn yr oes sydd ohoni. Felly, a wnewch chi drafod y mater gyda’r Prif Weinidog, ac edrych i weld a oes unrhyw fwriad i greu cyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu cyllid digonol i awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod gan bob maes chwarae, ym mhob cymuned, o leiaf un cyfleuster ar gyfer plant ag anableddau? Diolch.

13:35

I thank the Member for that important question as well. Of course, local authorities do have a statutory responsibility for the preparation of an accessibility strategy, and that is, in fact, for the entire educational estate. I appreciate that you're also referring to playgrounds in the community as well, which are the responsibility of local authorities. But that is where the statutory responsibilities that are laid down in our children and young people's rights Measure is so important for us here in Wales. But I certainly will be taking this up and exploring this, particularly with the Deputy Minister for Social Services, who is responsible for children and young people. And I also draw attention to the funding that's gone into Playworks and the Summer of Fun last year, which of course did also reach out in terms of inclusive engagement with children and young people, and to make sure that the physical environment was inclusive in that respect.

Diolch i’r Aelod am y cwestiwn pwysig hwnnw hefyd. Wrth gwrs, mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb statudol i baratoi strategaeth hygyrchedd, a hynny, mewn gwirionedd, ar gyfer yr ystâd addysgol gyfan. Rwy’n sylweddoli eich bod hefyd yn cyfeirio at feysydd chwarae yn y gymuned hefyd, sy’n gyfrifoldeb i awdurdodau lleol. Ond dyna lle y mae’r cyfrifoldebau statudol a nodir yn ein Mesur hawliau plant a phobl ifanc mor bwysig i ni yma yng Nghymru. Ond yn sicr, byddaf yn mynd i’r afael â hyn ac yn archwilio'r mater, yn enwedig gyda’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, sy’n gyfrifol am blant a phobl ifanc. A thynnaf sylw hefyd at y cyllid a roddwyd i Gwaith Chwarae a’r Haf o Hwyl y llynedd, a oedd hefyd yn estyn allan gan ymgysylltu'n gynhwysol â phlant a phobl ifanc, ac i sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol yn gynhwysol yn hynny o beth.

Yr Argyfwng Costau Byw
The Cost-of-living Crisis

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i amddiffyn pobl ar incwm isel yn sgil yr argyfwng costau byw? OQ57618

2. What action is the Welsh Government taking to protect people on low incomes in the face of the cost-of-living crisis? OQ57618

Diolch, Delyth Jewell. As the cost-of-living crisis intensifies, we have doubled the amount of the winter fuel support scheme payment, from £100 to £200, and extended our funding for foodbanks, community food partnerships and community hubs.

Diolch, Delyth Jewell. Wrth i’r argyfwng costau byw waethygu, rydym wedi dyblu'r taliad cymorth tanwydd gaeaf, o £100 i £200, ac wedi ymestyn ein cyllid ar gyfer banciau bwyd, partneriaethau bwyd cymunedol a hybiau cymunedol.

Diolch, Weinidog. I'd like to ask you specifically, please, about some more information on the round-table that you're going to be hosting next week, which I really do welcome. I know that the Government agreed to convene that following a Plaid Cymru debate in the Senedd. I'd be grateful if you could give us some more information, please, about the sectors and the groups that will be represented. And—this is something that came up, actually, with one of your colleagues yesterday in the Chamber—could you please give us more of an assurance that the voices of people who are going to be most deeply affected personally by these cost increases will be heard as part of that round-table? As well as that, if I may, quickly, Minister, I've had constituents—I'm sure that you will have had the same—contacting me, asking what the Welsh Government intends to do with the Barnett consequential from the English council tax discount. I appreciate you've said that you're working on ways to ensure that the support reaches the people who are most vulnerable. I assume this is going to be discussed as part of the round-table too, but could you give us an indication, please, about when you'll be in a position to make an announcement on that? Thank you.

Diolch, Weinidog. Hoffwn ofyn yn benodol i chi, os gwelwch yn dda, am ragor o wybodaeth am yr uwchgynhadledd bord gron y byddwch yn ei chynnal yr wythnos nesaf, a chroesawaf hynny'n fawr. Gwn fod y Llywodraeth wedi cytuno i'w chynnull yn dilyn dadl Plaid Cymru yn y Senedd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi rhagor o wybodaeth i ni, os gwelwch yn dda, am y sectorau a’r grwpiau a fydd yn cael eu cynrychioli. Ac—mae hyn yn rhywbeth a godwyd, mewn gwirionedd, gydag un o'ch cyd-Weinidogion ddoe yn y Siambr—a allwch roi mwy o sicrwydd i ni y bydd lleisiau'r bobl y bydd y cynnydd hwn yn y costau'n effeithio fwyaf arnynt yn bersonol yn cael eu clywed yn rhan o'r uwchgynhadledd bord gron honno? Yn ogystal â hynny, os caf, yn gyflym, Weinidog, mae etholwyr wedi cysylltu â mi—rwy’n siŵr y bydd yr un peth wedi digwydd i chi—i ofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud â'r swm canlyniadol Barnett yn sgil gostyngiad y dreth gyngor yn Lloegr. Rwy'n deall eich bod wedi dweud eich bod yn gweithio ar ffyrdd o sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd y bobl fwyaf agored i niwed. Rwy’n cymryd bod hyn yn mynd i gael ei drafod yn rhan o’r uwchgynhadledd bord gron hefyd, ond a allwch roi syniad i ni hefyd, os gwelwch yn dda, pryd y byddwch chi mewn sefyllfa i wneud cyhoeddiad ar hynny? Diolch.

Thank you very much for that very helpful question, because I can now give you a full response on the plans for the round-table summit next Thursday, 17 February. We have invited all of the organisations that are at the sharp end of tackling poverty across Wales. Obviously, that includes those not just in terms of food poverty—the Trussell Trust and other foodbanks and community food organisations responding to the challenge of food poverty—but also those responding to the challenges of fuel poverty as well, and including those advisers who are important to us, such as the Bevan Foundation, to ensure that we take on board their evidence. The lived experience is crucial. I met with the child poverty action group last week, and the cross-party group on poverty was extremely helpful, bringing us right to the heart of what's happening in communities. But I'm also ensuring that the whole of Government is engaged with this. So, I'm bilaterally meeting all Ministers this week. We have a cross-Government working group, to look at every portfolio, in terms of what they can do to tackle the cost-of-living crisis. This is for the Welsh Government a commitment with partners. This morning, I met with the single advice fund givers, Citizens Advice, Shelter, EYST—all of those partners who are working at the sharp end, delivering advice and guidance—and the discretionary assistance fund as well. So, I will be able to report on all of this. I will be chairing the summit, alongside my colleagues the Minister for Climate Change and the Minister for Finance and Local Government. In terms of the funding, we're confirming the detail of the funding that will come to Wales as a result of the announcements by the UK Government, but at the same time, as I've said, developing plans on how we can use that funding to support people during the cost-of-living crisis, and discussing the crisis and priorities—and that's crucial about the event next week—that are coming from those who are addressing and responding to that crisis on a daily basis.

Diolch yn fawr iawn am eich cwestiwn defnyddiol iawn, oherwydd gallaf roi ymateb llawn i chi yn awr ar y cynlluniau ar gyfer yr uwchgynhadledd bord gron ddydd Iau nesaf, 17 Chwefror. Rydym wedi gwahodd pob un o’r sefydliadau sydd ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn tlodi ledled Cymru. Yn amlwg, mae hynny’n cynnwys nid yn unig y rheini sy'n ymwneud â thlodi bwyd—Ymddiriedolaeth Trussell a banciau bwyd eraill a sefydliadau bwyd cymunedol sy’n ymateb i her tlodi bwyd—ond hefyd y rheini sy’n ymateb i heriau tlodi tanwydd, gan gynnwys y cynghorwyr sy'n bwysig i ni, fel Sefydliad Bevan, er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried eu tystiolaeth. Mae profiadau bywyd yn hollbwysig. Cyfarfûm â’r grŵp gweithredu ar dlodi plant yr wythnos diwethaf, ac roedd y grŵp trawsbleidiol ar dlodi yn hynod ddefnyddiol, yn dod â ni at wraidd yr hyn sy’n digwydd mewn cymunedau. Ond rwyf hefyd yn sicrhau bod y Llywodraeth gyfan yn rhan o hyn. Felly, byddaf yn cael cyfarfod dwyochrog â'r holl Weinidogion yr wythnos hon. Mae gennym weithgor trawslywodraethol, i edrych ar bob portffolio, o ran yr hyn y gallant ei wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. I Lywodraeth Cymru, mae hwn yn ymrwymiad gyda phartneriaid. Y bore yma, cyfarfûm â’r rhai sy’n darparu'r gronfa gynghori sengl, Cyngor ar Bopeth, Shelter, y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig—pob un o’r partneriaid sy’n gweithio ar flaen y gad, yn darparu cyngor ac arweiniad—a’r gronfa cymorth dewisol hefyd. Felly, byddaf yn gallu adrodd ar hyn oll. Byddaf yn cadeirio’r uwchgynhadledd, ochr yn ochr â'm cyd-Weinidogion, y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. O ran y cyllid, rydym yn cadarnhau manylion y cyllid a fydd yn dod i Gymru yn sgil y cyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU, ond ar yr un pryd, fel y dywedais, rydym yn datblygu cynlluniau ar sut y gallwn ddefnyddio'r cyllid hwnnw i gefnogi pobl yn ystod yr argyfwng costau byw, a thrafod yr argyfwng a’r blaenoriaethau—ac mae hynny’n hollbwysig am y digwyddiad yr wythnos nesaf—a ddaw gan y rheini sy’n mynd i’r afael â’r argyfwng hwnnw ac sy'n ymateb iddo yn ddyddiol.

13:40

Minister, the cost-of-living crisis taking hold across the UK is an extremely frightening prospect to many people in my constituency. Rural poverty is something many in urban Wales don't consider when making policies to counter economic hardship for many families on lower incomes who live in rural areas. There are ways in which we can counter the crisis within the devolution settlement. Your Government has partial control of income tax levels, and every year you can choose to vary these rates. So, what consideration has the Government made of cutting the rate of income tax for basic rate payers to alleviate some of the pressures being faced by those on the lowest wages in our society? Diolch, Llywydd. 

Weinidog, mae’r argyfwng costau byw sy’n effeithio ar bobl ledled y DU yn frawychus dros ben i lawer o bobl yn fy etholaeth i. Mae tlodi gwledig yn rhywbeth nad yw llawer yn y Gymru drefol yn ei ystyried wrth greu polisïau i wrthsefyll caledi economaidd i lawer o deuluoedd ar incwm is sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Mae yna ffyrdd o ymladd yr argyfwng o fewn y setliad datganoli. Mae gan eich Llywodraeth reolaeth rannol dros lefelau treth incwm, a bob blwyddyn, gallwch ddewis amrywio’r cyfraddau hyn. Felly, pa ystyriaeth y mae’r Llywodraeth wedi’i rhoi i dorri cyfradd y dreth incwm i'r rheini sy'n talu'r gyfradd sylfaenol er mwyn lleddfu rhywfaint ar y pwysau a wynebir gan y rheini ar y cyflogau isaf yn ein cymdeithas? Diolch, Lywydd.

Well, as far as your Government is concerned, I wish that they would listen to the calls that we've been making to ensure that the costs that are placed on household bills, those social costs and, indeed, environmental costs, are actually met by general taxation. That is our call to the UK Government, and, also, that they increase the Warm Homes discount. The fact that they're actually announcing a rebate, which doesn't come in, as the First Minister said yesterday, until October, and then expecting everyone to pay that back is really insulting to those who are living at the sharp end of the cost-of-living crisis today. What we are doing with our Welsh Government is spending our money—you participated in the draft budget debate yesterday—and we may need to make sure that every pound of that goes out to deliver for those who are at the sharpest end. Where would the money come from, I have to say, in terms of those public services? We're certainly not going to go down your route. You need to persuade your Government in Westminster to invest through general taxation in the cost-of-living crisis. 

Wel, o ran eich Llywodraeth chi, hoffwn pe byddent yn gwrando ar ein galwadau i sicrhau y telir am y costau a roddir ar filiau cartrefi, y costau cymdeithasol hynny, ac yn wir, y costau amgylcheddol, drwy drethiant cyffredinol. Dyna ein galwad ar Lywodraeth y DU, a hefyd, eu bod yn cynyddu’r gostyngiad Cartrefi Clyd. Mae'r ffaith eu bod yn cyhoeddi ad-daliad nad yw'n dod i mewn, fel y dywedodd y Prif Weinidog ddoe, tan fis Hydref, ac yna'n disgwyl i bawb ei dalu'n ôl yn sarhad ar y rheini sy'n wynebu effeithiau mwyaf yr argyfwng costau byw heddiw. Yr hyn a wnawn gyda'n Llywodraeth yng Nghymru yw gwario ein harian—fe wnaethoch gymryd rhan yn y ddadl ar y gyllideb ddrafft ddoe—ac efallai y bydd angen inni sicrhau bod pob punt ohono'n cael ei wario i ddarparu ar gyfer y rheini sy'n wynebu'r effeithiau mwyaf. Mae'n rhaid imi ddweud, o ble byddai’r arian yn dod ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus hynny? Yn sicr, nid ydym yn mynd i ddilyn eich llwybr chi. Mae angen ichi berswadio eich Llywodraeth yn San Steffan i fuddsoddi drwy drethiant cyffredinol yn yr argyfwng costau byw.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Yn gyntaf, llefarydd y Ceidwadwyr, Joel James. 

Questions now from the party spokespeople. First of all, the Conservatives' spokesperson, Joel James. 

Thank you, Llywydd. Minister, almost a year ago the 'Procuring Well-being in Wales' report was published, and it clearly shows that after almost seven years of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 this Government has been found negligent of its responsibilities in ensuring that the Act is applied correctly for public procurement in Wales, and ensuring that the Act is delivering for the people of Wales in the manner and spirit it was intended. A particular area of the procuring well-being report that made uncomfortable reading was the response of the Government concerning the recommendations regarding climate change. As the Minister will know, the commissioner expressed concern that public money, especially when procurement was taken into account, was not being spent in line with the climate emergency that the Welsh Government has declared, and recommended that,

'In order to meet carbon emission targets, every public body should set out how they have considered the carbon impact of their procurement decisions'.  

Disappointingly, the response of the Welsh Government was that the proposed social partnership and public procurement (Wales) Bill will place a duty on public bodies to produce a procurement strategy and report compliance. Now, whilst this Bill might well place a duty on public bodies, it won't achieve anything in the timescales needed. It is nothing more than kicking the can down the road, because not only has this Bill not been introduced yet, it will be several years before it becomes law and implemented. There's an absolute and unprecedented need to do everything we can to meet our carbon emission targets, but it's almost as if the Government sees the social partnership Bill as a panacea that will resolve all of their issues, when, in reality, it is just another dose of the socialist mindset that prescribes that the only way to deal with legislative failure is to create more legislation. Given that between 50 per cent and 70 per cent of all public body carbon emissions come from procurement, and given the unprecedented need to get the Welsh public sector to understand the carbon footprint, can the Minister make a commitment to implement your commissioner's recommendations that make the reporting of the carbon impact in public procurement decisions mandatory and with immediate effect? Thank you. 

Diolch, Lywydd. Weinidog, bron i flwyddyn yn ôl, cyhoeddwyd adroddiad 'Caffael Llesiant yng Nghymru’, ac mae’n dangos yn glir, ar ôl bron i saith mlynedd o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, fod y Llywodraeth hon yn esgeuluso’i chyfrifoldebau i sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith yn gywir ar gyfer caffael cyhoeddus yng Nghymru, a sicrhau bod y Ddeddf yn cyflawni ar gyfer pobl Cymru yn y modd a’r ysbryd y bwriadwyd iddi wneud. Un darn o’r adroddiad llesiant caffael a oedd yn anghyfforddus i’w ddarllen oedd ymateb y Llywodraeth i’r argymhellion ynghylch newid hinsawdd. Fel y gŵyr y Gweinidog, mynegodd y comisiynydd bryder nad oedd arian cyhoeddus, yn enwedig o ystyried caffael, yn cael ei wario yn unol â’r argyfwng hinsawdd y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddatgan, ac argymhellodd,

'Er mwyn cyflawni targedau allyriadau carbon dylai pob corff cyhoeddus ddatgan yn glir sut y maent wedi ystyried effaith carbon eu penderfyniadau caffael'.

Yn siomedig, ymateb Llywodraeth Cymru oedd y bydd y Bil partneriaeth gymdeithasol a chaffael cyhoeddus (Cymru) arfaethedig yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i lunio strategaeth gaffael ac adrodd ar gydymffurfiaeth. Nawr, er y gallai’r Bil hwn osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus, ni fydd yn cyflawni unrhyw beth o fewn yr amserlenni sydd eu hangen. Nid yw’n ddim mwy na gohirio, oherwydd nid yw’r Bil wedi’i gyflwyno eto, ac ni ddaw'n gyfraith ac yn weithredol am sawl blwyddyn. Mae angen pendant a digynsail i wneud popeth a allwn i gyflawni ein targedau allyriadau carbon, ond mae bron fel pe bai’r Llywodraeth yn ystyried y Bil partneriaeth gymdeithasol yn ateb a fydd yn datrys pob un o’u problemau, pan nad yw'n ddim byd ond dos o’r meddylfryd sosialaidd sy’n rhagnodi mai’r unig ffordd o ymdrin â methiant deddfwriaethol yw creu mwy o ddeddfwriaeth. O ystyried bod rhwng 50 y cant a 70 y cant o holl allyriadau carbon cyrff cyhoeddus yn dod o gaffael, ac o ystyried yr angen digynsail i sicrhau bod sector cyhoeddus Cymru yn deall yr ôl troed carbon, a all y Gweinidog ymrwymo i roi argymhellion eich comisiynydd, sy’n gwneud adrodd ar effaith carbon mewn penderfyniadau caffael cyhoeddus yn orfodol, ar waith ar unwaith? Diolch.

I thought the Member was asking quite a comprehensive and well-thought-out question, and then he went to that low level again in making those low blows with regard to the social partnership and public procurement Bill. He uses the term 'panacea'. It is a significant piece of legislation, and it is definitely not being kicked into the long grass; it is scheduled to still be brought before this Senedd in this first year of this Senedd term. 

Roeddwn yn meddwl bod yr Aelod yn gofyn cwestiwn go gynhwysfawr a meddylgar, ac yna disgynnodd i’r lefel isel honno unwaith eto drwy roi cic hawdd i'r Bil partneriaeth gymdeithasol a chaffael cyhoeddus. Mae'n cyfeirio at ateb i bob problem. Mae’n ddeddfwriaeth arwyddocaol, ac yn bendant, nid yw’n cael ei ohirio; disgwylir iddi ddod gerbron y Senedd hon ym mlwyddyn gyntaf tymor y Senedd hon.

Thank you, Deputy Minister, but I feel, once again, that this Welsh Government is missing the point, because, rather than introducing new legislation, you need to make sure that existing legislation works first. If the future generations Act has been so heavily criticised for not working, why should we expect the social partnership Bill to work? As mentioned in yesterday's budget debate, the future generations commissioner has very publicly declared that her budget is the smallest of the commissioners and is not big enough for her to fully implement the Well-being of Future Generations (Wales) Act. The commissioner has further complained that 43 per cent of her time is being taken up by instructing the Welsh Government on how to implement policy within its own organisation. The commissioner has, as a result, requested that her budget be increased to £1.592 million for 2022 and 2023, so that her office can, and I quote,

'plan for and meet known statutory work demands at the end of 2021-22 and beginning of 2022-23.'

The commissioner has stated that the flat-line underfunding her office receives means in real terms, and in her own words, she

'can do less while expectations and demands for support and advice across 44 public bodies grows',

and

'The level of support and advice offered to Public Bodies and Ministers increases year on year.'

In this week's Equality and Social Justice Committee meeting, the commissioner stated that she was, and I quote again, massively under-resourced, which means that the commissioner is highlighting that her office would be unable to meet statutory work demands as imposed by this Government if she does not receive more funding.

If the commissioner is complaining that she is financially ill-equipped to meet her general duties, how can it be, Deputy Minister, that the commissioner has wasted a sizeable amount of her money and her budget on hiring an outside body to undertake a universal basic income feasibility study and also to conduct research into a shorter working week, which are both reserved matters that neither her office nor this Government has any control over?

Surely, Deputy Minister, you agree with me that the commissioner is wasting public money on such research, especially since UBI has never been implemented wholesale, despite trials worldwide and despite repeatedly showing that human behaviour does not fit into the socialist model of how the world works. Given the extensive criticism—

Diolch, Ddirprwy Weinidog, ond rwy’n teimlo, unwaith eto, fod Llywodraeth Cymru yn methu’r pwynt, oherwydd yn hytrach na chyflwyno deddfwriaeth newydd, mae angen ichi sicrhau bod y ddeddfwriaeth bresennol yn gweithio yn gyntaf. Os yw Deddf cenedlaethau’r dyfodol wedi’i beirniadu mor hallt am nad yw'n gweithio, pam y dylem ddisgwyl i’r Bil partneriaeth gymdeithasol weithio? Fel y crybwyllwyd yn y ddadl ar y gyllideb ddoe, mae comisiynydd cenedlaethau’r dyfodol wedi datgan yn gyhoeddus iawn mai ei chyllideb hi yw’r lleiaf o gyllidebau’r holl gomisiynwyr ac nad yw’n ddigon mawr iddi roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ar waith yn llawn. Mae’r comisiynydd wedi cwyno ymhellach fod 43 y cant o’i hamser yn cael ei dreulio’n rhoi cyfarwyddyd i Lywodraeth Cymru ar sut i roi polisi ar waith o fewn ei sefydliad ei hun. O ganlyniad, mae’r comisiynydd wedi gofyn i’w chyllideb gael ei chynyddu i £1.592 miliwn ar gyfer 2022 a 2023, fel y gall ei swyddfa, ac rwy'n dyfynnu,

'gynllunio ar gyfer a diwallu gofynion gwaith statudol hysbys ar ddiwedd 2021-22 a dechrau 2022-23.'

Mae’r comisiynydd wedi datgan bod y tanariannu llinell wastad ar gyfer ei swyddfa yn golygu, yn ei geiriau ei hun,

'y gallaf wneud llai mewn termau real tra bod disgwyliadau a galwadau am gefnogaeth a chyngor ar draws 44 o gyrff cyhoeddus yn tyfu',

a bod

'lefel y gefnogaeth a'r cyngor a gynigir i Gyrff Cyhoeddus a Gweinidogion yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.'

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yr wythnos hon, dywedodd y comisiynydd, ac rwy'n dyfynnu eto, nad oedd yn cael yn agos at ddigon o adnoddau, sy’n golygu bod y comisiynydd yn nodi na fyddai ei swyddfa’n gallu bodloni gofynion gwaith statudol fel y’u gorfodir gan y Llywodraeth hon os nad yw'n cael mwy o arian.

Os yw’r comisiynydd yn cwyno nad oes ganddi adnoddau ariannol i gyflawni ei dyletswyddau cyffredinol, Ddirprwy Weinidog, sut y gallai'r comisiynydd fod wedi gwastraffu swm sylweddol o’i harian a’i chyllideb ar logi corff allanol i ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb o incwm sylfaenol cyffredinol a chynnal ymchwil i wythnos waith fyrrach, sydd ill dau'n faterion a gedwir yn ôl nad oes gan ei swyddfa na’r Llywodraeth hon unrhyw reolaeth drostynt?

Ddirprwy Weinidog, rhaid eich bod yn cytuno bod y comisiynydd yn gwastraffu arian cyhoeddus ar ymchwil o’r fath, yn enwedig gan nad yw incwm sylfaenol cyffredinol erioed wedi’i roi ar waith yn gyfan gwbl, er gwaethaf treialon ledled y byd, ac er eu bod yn dangos dro ar ôl tro nad yw ymddygiad pobl yn cyd-fynd â’r model sosialaidd o sut y mae’r byd yn gweithio. O ystyried y feirniadaeth helaeth—

13:45

I think I'm going to have to draw your attention to the fact that you've been over two minutes now. If you can ask your question now, I'd be grateful.

Credaf y bydd yn rhaid imi dynnu eich sylw at y ffaith eich bod wedi bod dros ddwy funud bellach. Byddwn yn ddiolchgar os gallwch ofyn eich cwestiwn yn awr.

Yes, perfect. Given the extensive criticism by the commissioner of this Government, particularly that the Welsh Government has failed to show clear, joined-up leadership and that there's poor communication and integration between different Welsh priorities, and that the Welsh Government doesn't actually listen to many of her recommendations, do you think this warrants a rethink of how best to implement the future generations Act, and maybe, instead of a commissioner, the Act would be better implemented in-house by the Welsh Government? Thank you.

Iawn, perffaith. O ystyried y feirniadaeth helaeth gan gomisiynydd y Llywodraeth hon, yn enwedig fod Llywodraeth Cymru wedi methu dangos arweinyddiaeth glir, gydgysylltiedig a bod cyfathrebu ac integreiddio gwael rhwng gwahanol flaenoriaethau Cymreig, ac nad yw Llywodraeth Cymru yn gwrando ar lawer o’i hargymhellion, a ydych yn credu bod hyn yn cyfiawnhau ailfeddwl am y ffordd orau o weithredu Deddf cenedlaethau’r dyfodol, ac, yn hytrach na chomisiynydd, efallai y byddai’r Ddeddf yn cael ei gweithredu’n well yn fewnol gan Lywodraeth Cymru? Diolch.

Llywydd, I think, like many in here, I managed to lose track of what the actual question was in the Member's contribution then. And just to make the point that, actually, this is a responsibility the Minister for Social Justice leads on, so please do write to her on these. But I'm able to actually advise the Member at this point that we are in discussions with the future generations commissioner's office on a range of options to alleviate the budget pressures faced by the commissioner, and this includes options with regard to the alignment exercise and the reserves the commissioner has to draw on to manage her work. We very much do recognise the work that the future generations commissioner does in promoting the sustainable development principle and advising bodies on how they can work in a sustainable way, including the Welsh Government.

Lywydd, fel nifer o bobl yma, credaf imi golli golwg ar y cwestiwn yng nghyfraniad yr Aelod. A hoffwn wneud y pwynt mai cyfrifoldeb y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yw hyn, felly ysgrifennwch ati hi ynghylch y materion hyn. Ond gallaf ddweud wrth yr Aelod ar y pwynt hwn ein bod mewn trafodaethau gyda swyddfa comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol ynghylch ystod o opsiynau i liniaru'r pwysau cyllidebol a wynebir gan y comisiynydd, ac mae hyn yn cynnwys opsiynau mewn perthynas â'r ymarfer alinio a'r cronfeydd wrth gefn y mae’n rhaid i’r comisiynydd eu defnyddio i drefnu ei gwaith. Rydym yn cydnabod y gwaith y mae comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol yn ei wneud yn hyrwyddo'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac yn cynghori cyrff ar sut y gallant weithio mewn ffordd gynaliadwy, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Thank you, Deputy Minister, for that, because at the moment it seems that the commissioner is free to waste public money at her discretion and on her own irrelevant pet projects. But, since being elected, I've read and heard of countless organisations complaining that the Welsh Government is not focused on implementing policy—

Diolch, Ddirprwy Weinidog, oherwydd ar hyn o bryd, ymddengys bod y comisiynydd yn rhydd i wastraffu arian cyhoeddus yn ôl ei disgresiwn ac ar ei phrosiectau amherthnasol ei hun. Ond ers cael fy ethol, rwyf wedi darllen a chlywed am sefydliadau dirifedi yn cwyno nad yw Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar weithredu polisi—

Can I just cut across? I do need to have some quiet. I'm struggling to hear Members and the Deputy Minister as well. So, if we can have some quiet on the back benches, and if you can keep your question as succinct as possible, thank you.

A gaf fi dorri ar draws? Mae angen imi gael tawelwch. Rwy’n cael trafferth clywed yr Aelodau a’r Dirprwy Weinidog hefyd. Felly, os gallwn gael tawelwch ar y meinciau cefn, ac os gallwch gadw eich cwestiwn mor gryno â phosibl, diolch.

Yes, thank you, Llywydd. The Welsh Government is not focused on implementing policy and there is a climate of seemingly warm words and promises, but a distinct lack of action. During a recent meeting with one of the commissioners, the matter of policy implementation was again brought up, plus another very interesting point. They believe that the implementation problem that this Government has stems from the fact that portfolio responsibilities for Ministers are poorly aligned when compared to the policy areas that they cover.

From what I can gather, this has been brought up before in Government meetings and, though Ministers will no doubt work closely together, the reactionary nature of government means that many areas are being overlooked. It's easy to glance over the list of ministerial responsibilities and see how portfolios do not align. For example, the role of pollinators for agriculture, which should be a rural affairs matter, comes under the responsibilities of the Minister for Climate Change, and within your own portfolio, Deputy Minister, many of the responsibilities that lie with the children's commissioner, for example, come under the remit of the Minister for education, and not yourself.

Whilst I would never expect the Deputy Minister to ever admit to it in public that this issue exists, in the spirit of getting the best for the people of Wales, will the Deputy Minister or Minister commit to raising this concern of policy and role alignment as an item of business when the Welsh Government Cabinet next meets? Thank you.

Ie, diolch, Lywydd. Nid yw Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar roi polisi ar waith, ac mae yna hinsawdd o eiriau ac addewidion sy'n swnio'n gefnogol, ond diffyg gweithredu amlwg. Mewn cyfarfod diweddar ag un o’r comisiynwyr, codwyd mater gweithredu polisi unwaith eto, ynghyd â phwynt diddorol iawn arall. Maent yn credu bod y broblem weithredu sydd gan y Llywodraeth hon yn deillio o’r ffaith bod cyfrifoldebau portffolio Gweinidogion wedi’u halinio’n wael o’u cymharu â’r meysydd polisi y maent yn ymdrin â hwy.

O’r hyn a ddeallaf, mae hyn wedi’i godi eisoes yng nghyfarfodydd y Llywodraeth, ac er y bydd Gweinidogion yn siŵr o gydweithio’n agos, mae natur adweithiol llywodraeth yn golygu bod llawer o feysydd yn cael eu hesgeuluso. Mae'n hawdd bwrw golwg dros y rhestr o gyfrifoldebau gweinidogol a gweld sut nad yw portffolios yn alinio â'i gilydd. Er enghraifft, mae rôl peillwyr mewn amaethyddiaeth, a ddylai berthyn i faterion gwledig, yn dod o dan gyfrifoldebau’r Gweinidog Newid Hinsawdd, ac yn eich portffolio chi, Ddirprwy Weinidog, mae llawer o’r cyfrifoldebau sydd gan y comisiynydd plant, er enghraifft, yn dod o dan gylch gwaith y Gweinidog addysg, yn hytrach na chi.

Er na fyddwn byth yn disgwyl i’r Dirprwy Weinidog gyfaddef yn gyhoeddus fod y broblem hon yn bodoli, mewn ysbryd o geisio sicrhau'r gorau i bobl Cymru, a wnaiff y Dirprwy Weinidog neu’r Gweinidog ymrwymo i godi mater alinio polisi a rôl fel eitem o fusnes pan fydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn cyfarfod nesaf? Diolch.

I thank the Member for his final question. I can give assurance to the Member and Members in here that, as a responsible Government, we very much work on a cross-Government basis. We do not operate in silos and we recognise that, actually, we work collectively, whether that be with the Minister for education, the Minister for Social Justice, with my colleagues in health, and right across the Welsh Government piece to make sure we work as a Government, as a collective, to make a difference to the people of Wales.

Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn olaf. Gallaf roi sicrwydd i’r Aelod a’r Aelodau yma ein bod, fel Llywodraeth gyfrifol, yn gweithio ar sail drawslywodraethol. Nid ydym yn gweithredu mewn seilos ac rydym yn cydnabod ein bod yn gweithio ar y cyd, boed hynny gyda’r Gweinidog addysg, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, gyda fy nghyd-Aelodau ym maes iechyd, ac ar draws Llywodraeth Cymru yn gyffredinol i sicrhau ein bod yn gweithio fel Llywodraeth, yn gyfunol, i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru.

13:50

Llefarydd Plaid Cymru nawr, Peredur Owen Griffiths.

Plaid Cymru spokesperson now, Peredur Owen Griffiths.

Diolch yn fawr, Llywydd. Older people have endured a particularly difficult time during the pandemic, which has left many with anxiety about what the future holds. The cost-of-living crisis will add significantly to these worries, especially as fuel bills are already likely to be inflated due to the isolation requirements over the last two years.

The Government announcement on the winter fuel support scheme calculated that around 350,000 householders are eligible to apply for a payment of £200 under the scheme. According to the Older People's Commissioner for Wales, over £200 million of pension credit went unclaimed in Wales last year. Knowing that health risks increase due to cold homes for those over the age of 55, and access to inefficient broadband and the internet is difficult for many, can you tell us how many eligible households have successfully applied to date, and how will the Welsh Government be using the extended deadline to promote the support available, particularly to older people?

Diolch yn fawr, Lywydd. Mae pobl hŷn wedi dioddef cyfnod arbennig o anodd yn ystod y pandemig, ac mae hynny wedi golygu bod llawer ohonynt yn pryderu am y dyfodol. Bydd yr argyfwng costau byw yn ychwanegu’n sylweddol at y pryderon hyn, yn enwedig gan fod biliau tanwydd eisoes yn debygol o fod yn uwch oherwydd y gofynion ynysu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Cyfrifodd cyhoeddiad y Llywodraeth ar y cynllun cymorth tanwydd gaeaf fod oddeutu 350,000 o ddeiliaid tai yn gymwys i wneud cais am daliad o £200 o dan y cynllun. Yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ni hawliwyd dros £200 miliwn o gredyd pensiwn yng Nghymru y llynedd. Gan gofio bod risgiau iechyd yn cynyddu oherwydd cartrefi oer i bobl dros 55 oed, a bod mynediad at fand eang aneffeithlon a’r rhyngrwyd yn anodd i lawer, a allwch ddweud wrthym faint o aelwydydd cymwys sydd wedi gwneud cais llwyddiannus hyd yn hyn, a sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r terfyn amser estynedig i hyrwyddo'r cymorth sydd ar gael, yn enwedig i bobl hŷn?

Diolch yn fawr for that really important question in terms of the cost-of-living crisis, and particularly our concerns about tackling fuel poverty. I can relay to the Member and to Members across the Chamber that, as I think I've already said, 350,000 people should be eligible for the winter fuel support scheme; the £100 has doubled in the last fortnight to £200; we've had 146,000 applications so far, and over 105,000 payments have been made.

Local authorities are playing a crucial role here in contacting all those who they deem to be eligible for our winter fuel payment support scheme. It is very important also—. It's been extended to the end of February, so I also urge everyone here across the Chamber, as I'm sure you will all want to make sure that your constituents who are eligible will apply for the fuel support scheme.

But it's also very important to recognise the needs of pensioners, and I'm glad you've raised the issue that two out of five people who are eligible for pension credit are not claiming it. So, I very much welcome the older people's commissioner, and indeed Age Cymru, and all those who are representing older people and pensioners of their commitment to support our 'Claim what's yours' income maximisation claims, and to ensure that they do apply for the pension credit scheme.

But also another message, which actually, I have to say, is for the UK Government as well, because energy bill rebates to older people and vulnerable households through the warm home discount and the winter fuel payment, as well as the winter fuel payment scheme, could be easily expanded by the UK Government to offer further support, so I'm sure you will join me in calling for that after what I thought was a derisory uplift, which was announced last week, in terms of the warm home discount. And can I also just take the opportunity to say that, of course, pensioners are also eligible to apply for the discretionary assistance fund? And we are investing through the Warm Homes programme in energy efficiency measures.

Diolch yn fawr am eich cwestiwn gwirioneddol bwysig ar yr argyfwng costau byw, ac yn benodol ar ein pryderon ynghylch trechu tlodi tanwydd. Gallaf ddweud wrth yr Aelod a'r Aelodau ar draws y Siambr, fel rwyf wedi’i ddweud eisoes, rwy'n credu, y dylai 350,000 o bobl fod yn gymwys ar gyfer y cynllun cymorth tanwydd gaeaf; mae'r £100 wedi dyblu yn y pythefnos diwethaf i £200; rydym wedi cael 146,000 o geisiadau hyd yn hyn, ac mae dros 105,000 o daliadau wedi’u gwneud.

Mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan allweddol yma yn cysylltu â phawb y maent yn eu hystyried yn gymwys ar gyfer ein cynllun cymorth taliadau tanwydd gaeaf. Mae'n bwysig iawn hefyd—. Mae wedi’i ymestyn hyd at ddiwedd mis Chwefror, felly rwyf hefyd yn annog pawb yma ar draws y Siambr, gan fy mod yn siŵr y bydd pob un ohonoch yn awyddus i sicrhau y bydd eich etholwyr sy’n gymwys yn gwneud cais am y cynllun cymorth tanwydd.

Ond mae hefyd yn bwysig iawn cydnabod anghenion pensiynwyr, ac rwy'n falch eich bod wedi codi'r mater nad yw dau o bob pump o bobl sy'n gymwys i gael credyd pensiwn yn ei hawlio. Felly, rwy'n croesawu ymrwymiad y comisiynydd pobl hŷn, ac Age Cymru yn wir, a phawb sy’n cynrychioli pobl hŷn a phensiynwyr, i gefnogi ein hawliadau gwneud y gorau o incwm, ‘Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’, ac i sicrhau eu bod yn gwneud ceisiadau am y cynllun credyd pensiwn.

Ond rhaid imi ddweud mai neges arall, sydd ar gyfer Llywodraeth y DU hefyd mewn gwirionedd, yw y gallai'r ad-daliadau biliau ynni i bobl hŷn ac aelwydydd agored i niwed drwy'r gostyngiad cartref cynnes a'r taliad tanwydd gaeaf, yn ogystal â'r cynllun taliadau tanwydd gaeaf, gael eu hehangu’n hawdd gan Lywodraeth y DU i gynnig cymorth pellach, felly rwy’n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i alw am hynny ar ôl y cynnydd gwarthus, yn fy marn i, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf mewn perthynas â'r gostyngiad cartref cynnes. Ac a gaf fi achub ar y cyfle i ddweud, wrth gwrs, fod pensiynwyr hefyd yn gymwys i wneud cais i'r gronfa cymorth dewisol? Ac rydym yn buddsoddi, drwy raglen Cartrefi Clyd, mewn mesurau effeithlonrwydd ynni.

Diolch, Minister. You mentioned the Warm Homes programme. Despite a 2010 Welsh Government target to eradicate fuel poverty as far as reasonably practicable in all households by 2018, fuel poverty was only reduced by 6 per cent in all households between 2012 and 2016. This Government is consulting on the next iteration of the Warm Homes programme, first launched in 2009. Many, including the Bevan Foundation, have argued that a single programme cannot have a dual aim of reducing fuel poverty and decarbonising homes. The Warm Homes programme failed to adequately meet either objective, because of its dual aims. To address this, two separate programmes should be established, one focused on decarbonising homes and one on fuel poverty.

The consultation poses the question, of the twin objectives of alleviating fuel poverty and tackling climate change, whether one should take precedence over the other in a new programme. Surely these two objectives shouldn't have to compete. Isn't it time that we finally get to the root cause of these issues with two separate, but collaborative and focused programmes? Diolch.

Diolch, Weinidog. Fe sonioch chi am raglen Cartrefi Clyd. Er gwaethaf targed gan Lywodraeth Cymru yn 2010 i ddileu tlodi tanwydd cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol ym mhob cartref erbyn 2018, gostyngiad o 6 y cant yn unig a gafwyd mewn tlodi tanwydd ym mhob cartref rhwng 2012 a 2016. Mae’r Llywodraeth hon yn ymgynghori ar iteriad nesaf rhaglen Cartrefi Clyd, a lansiwyd gyntaf yn 2009. Mae llawer, gan gynnwys Sefydliad Bevan, wedi dadlau na all un rhaglen gael nod deuol o leihau tlodi tanwydd a datgarboneiddio cartrefi. Methodd rhaglen Cartrefi Clyd fodloni'r naill amcan na'r llall yn ddigonol, oherwydd ei nodau deuol. I fynd i’r afael â hyn, dylid sefydlu dwy raglen ar wahân, un i ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio cartrefi ac un ar dlodi tanwydd.

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn cwestiwn ynghylch pa un o'r ddau amcan, trechu tlodi tanwydd a mynd i'r afael â newid hinsawdd, a ddylai gael blaenoriaeth dros y llall mewn rhaglen newydd. Ni ddylai'r ddau amcan orfod cystadlu. Onid yw'n bryd inni fynd at wraidd y materion hyn gyda dwy raglen ar wahân, ond sy'n rhaglenni â ffocws, sy'n cydweithio â'i gilydd? Diolch.

13:55

Thank you. Again, a very useful contribution, because, as you say, Peredur, we are consulting on the next iteration of the Warm Homes programme. It started in December and the consultation goes on until 1 April, and we have a fuel poverty advisory panel. The points that you make are very important. I think it's important that we do see both as objectives that we should be pursuing in terms of our Warm Homes programme. But just to say, in terms of improving home energy efficiency through the Warm Homes programme, up until the end of March last year £394 million had been invested in improving home energy efficiency, and more than 168,000 people had received energy efficiency advice through the Warm Homes programme as well. So, yes, we need to ensure that this is supporting decarbonising Welsh homes and sustainable growth in the housing retrofit and renewable sector. So, let's see how the new programmes—however they pan out in terms of those objectives—can meet those needs.

Diolch. Unwaith eto, cyfraniad defnyddiol iawn, oherwydd, fel y dywedwch, Peredur, rydym yn ymgynghori ar iteriad nesaf rhaglen Cartrefi Clyd. Fe ddechreuodd ym mis Rhagfyr ac mae’r ymgynghoriad yn parhau tan 1 Ebrill, ac mae gennym banel cynghori ar dlodi tanwydd. Mae’r pwyntiau a wnewch yn bwysig iawn. Credaf ei bod yn bwysig ein bod yn ystyried y ddau yn amcanion y dylem fod yn anelu tuag atynt yn ein rhaglen Cartrefi Clyd. Ond o ran gwella effeithlonrwydd ynni yn y cartref drwy raglen Cartrefi Clyd, hyd at ddiwedd mis Mawrth y llynedd, dylwn ddweud bod £394 miliwn wedi'i fuddsoddi mewn gwella effeithlonrwydd ynni yn y cartref, a mwy na 168,000 o bobl wedi cael cyngor effeithlonrwydd ynni drwy raglen Cartrefi Clyd hefyd. Felly, oes, mae angen inni sicrhau bod hyn yn cefnogi'r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi Cymru ac yn cefnogi twf cynaliadwy yn y sector ynni adnewyddadwy ac ôl-osod tai. Felly, gadewch inni weld sut y gall y rhaglenni newydd ddiwallu'r anghenion, ni waeth sut y byddant yn datblygu mewn perthynas â'r amcanion.

Biliau Tanwydd
Fuel Bills

3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i helpu pobl gyda'u biliau tanwydd? OQ57605

3. What steps is the Welsh Government taking to help people with their fuel bills? OQ57605

Our existing Warm Homes programme for lower income households saves an average of £300 a year by improving energy efficiency. Additionally, on 1 February, I increased our winter fuel support payments to £200.

Mae ein rhaglen Cartrefi Clyd bresennol ar gyfer aelwydydd incwm is yn arbed £300 y flwyddyn ar gyfartaledd drwy wella effeithlonrwydd ynni. Yn ogystal â hynny, ar 1 Chwefror, cynyddais ein taliadau cymorth tanwydd gaeaf i £200.

Thank you, Minister. Minister, the Welsh Government's Nest scheme offers a package of home energy efficiency improvements to lower energy bills. However, there are no specific grants for solar panels in Wales. In England, the smart export guarantee, launched on 1 January 2020, is a Government-backed initiative that requires some electricity suppliers to pay small-scale generators for low-carbon electricity that they can export back to the national grid, providing certain criteria are met. In Scotland, the Scottish Government provides interest-free loans through the Home Energy Scotland loan scheme, providing funding for various energy efficiency improvements, including home renewable systems. So, Minister, I'd like to ask what discussions have you had with ministerial colleagues here in Wales about schemes to provide grants for solar panels to be installed on domestic properties in Wales to provide people with long-term solutions to help with their fuel bills. Thank you.

Diolch. Weinidog, mae cynllun Nyth Llywodraeth Cymru yn cynnig pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref i leihau biliau ynni. Fodd bynnag, nid oes unrhyw grantiau penodol ar gyfer paneli solar yng Nghymru. Yn Lloegr, mae’r warant allforio doeth, a lansiwyd ar 1 Ionawr 2020, yn fenter a gefnogir gan y Llywodraeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i rai cyflenwyr trydan dalu cynhyrchwyr bach am drydan carbon isel y gallant ei allforio yn ôl i’r grid cenedlaethol, os bydd meini prawf penodol wedi eu bodloni. Yn yr Alban, mae'r Llywodraeth yn darparu benthyciadau di-log drwy gynllun benthyca Home Energy Scotland, sy'n darparu cyllid ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni amrywiol, gan gynnwys systemau ynni adnewyddadwy yn y cartref. Felly, Weinidog, hoffwn ofyn pa drafodaethau rydych wedi’u cael gyda'ch cyd-Weinidogion yma yng Nghymru ynglŷn â chynlluniau i ddarparu grantiau i osod paneli solar ar eiddo domestig yng Nghymru i roi atebion hirdymor i bobl i'w helpu gyda’u biliau tanwydd. Diolch.

Thank you very much, Natasha Asghar. This shows how cross-Government this policy area is, because this will also be a question for the Minister for Climate Change as well, but it also can feed into the consultation that I've just been talking about, responding to the question about energy efficiency, the Warm Homes programme and the consultation. So, clearly, we need to look at every opportunity in terms of investing in renewables, and that's for households as well. But I do have to say that this requires significant investment and I would hope you would support our call for increased allocation in terms of general taxation via the UK Government Treasury to help us with these really important ambitions.

Diolch yn fawr iawn, Natasha Asghar. Mae hyn yn dangos pa mor drawslywodraethol yw’r maes polisi hwn, gan y bydd hwn hefyd yn gwestiwn i’r Gweinidog Newid Hinsawdd, ond gall hefyd fwydo i mewn i’r ymgynghoriad rwyf newydd fod yn sôn amdano, wrth ymateb i’r cwestiwn ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni, rhaglen Cartrefi Clyd a'r ymgynghoriad. Felly, yn amlwg, mae angen inni edrych ar bob cyfle i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, ac mae hynny ar gyfer aelwydydd hefyd. Ond mae'n rhaid imi ddweud bod angen buddsoddiad sylweddol ar hyn, a byddwn yn gobeithio y byddech yn cefnogi ein galwad am ddyraniad mwy o drethiant cyffredinol drwy Drysorlys Llywodraeth y DU i'n helpu gyda'r uchelgeisiau hynod bwysig hyn.

Minister, the Tory cost-of-living crisis is impacting on every single household in Islwyn. Yet, while some Islwyn residents have to choose between eating or heating, yesterday, oil giant BP announced its highest profits for eight years: £9.5 billion. Last week, Shell announced profits of £14.3 billion, which analysts believe will grow to £23.6 billion by the end of the financial year in June. The Tories' unregulated capitalism is causing huge suffering for the people of Wales, whilst we await UK legislation on money laundering, offshore accounting and fraud. And, in contrast, the Welsh Labour Government's announcement of the expansion of the winter fuel support scheme, doubling the one-off payment to £200, is the sort of active mitigating measures that people need. Minister, BP's chief executive Bernard Looney has said himself that BP has become a cash machine. Therefore, what consideration has the Welsh Government given to making representations to the UK Tory Government to introduce a windfall tax on energy companies, to stand up for Welsh families who are suffering as multinational energy corporations enjoy excessive profits at a time of a national debt crisis?

Weinidog, mae argyfwng costau byw'r Torïaid yn cael effaith ar bob aelwyd yn Islwyn. Fodd bynnag, er bod rhai o drigolion Islwyn yn gorfod dewis rhwng bwyta neu wresogi, ddoe, cyhoeddodd y cawr olew BP ei elw uchaf ers wyth mlynedd: £9.5 biliwn. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Shell elw o £14.3 biliwn, y mae dadansoddwyr yn credu y bydd yn tyfu i £23.6 biliwn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ym mis Mehefin. Mae cyfalafiaeth anrheoleiddiedig y Torïaid yn achosi dioddefaint enfawr i bobl Cymru, wrth inni aros am ddeddfwriaeth y DU ar wyngalchu arian, cyfrifyddu tramor a thwyll. Ac mewn cyferbyniad, cyhoeddiad Llywodraeth Lafur Cymru ynghylch ehangu'r cynllun cymorth tanwydd gaeaf, gan ddyblu'r taliad untro i £200, yw'r math o fesurau lliniaru gweithredol sydd eu hangen ar bobl. Weinidog, mae prif weithredwr BP, Bernard Looney, wedi dweud ei hun fod BP wedi troi'n beiriant gwneud arian. Felly, pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i rhoi i ddweud wrth Lywodraeth Dorïaidd y DU am gyflwyno treth ffawdelw ar gwmnïau ynni, er mwyn amddiffyn teuluoedd sy’n dioddef yng Nghymru, wrth i gorfforaethau ynni rhyngwladol fwynhau elw gormodol ar adeg o argyfwng dyled cenedlaethol?

Thank you very much. I think the strong support from this Chamber—some sides of this Chamber, anyway—in terms of calling for a windfall tax, which is precisely what Julie James and I called for last week when we responded to the Ofgem rise in the cap, which, of course, is devastating households across Wales, and in your constituency of Islwyn in particular—. I actually very much favoured the Western Mail editorial headline, 'Ease consumer pain with a windfall tax'. I believe that that actually does represent the views of people in Wales on those appalling windfalls—last week it was Shell and this week it's BP. With a £700 rise in the energy price cap, why don't they do a windfall tax now?

Diolch yn fawr iawn. Credaf fod y gefnogaeth gref gan y Siambr hon—rhai o ochrau’r Siambr hon, beth bynnag—i alw am dreth ffawdelw, sef yr union beth y galwodd Julie James a minnau amdano yr wythnos diwethaf wrth ymateb i godi'r cap gan Ofgem, sydd wrth gwrs yn cael effaith ddinistriol ar aelwydydd ledled Cymru, ac yn enwedig yn eich etholaeth chi yn Islwyn—. Roeddwn yn cytuno'n gryf â phennawd erthygl olygyddol y Western Mail, yn galw am leddfu poen defnyddwyr drwy gyflwyno treth ffawdelw. Credaf fod hynny'n cynrychioli barn pobl yng Nghymru ar y ffawdelw ofnadwy hwnnw—Shell yr wythnos diwethaf a BP yr wythnos hon. Gyda chynnydd o £700 yn y cap ar brisiau ynni, pam nad ydynt yn cyflwyno treth ffawdelw yn awr?

14:00
Y Sector Gwirfoddol
The Voluntary Sector

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector gwirfoddol? OQ57588

4. Will the Minister make a statement on the Welsh Government's priorities for the voluntary sector? OQ57588

Thank you, Paul Davies. If we are to create a fair, green and just society, the third sector will have a vital role to play. A strong and vibrant third sector can help those disproportionately affected by the pandemic and the cost-of-living crisis.

Diolch, Paul Davies. Os ydym am greu cymdeithas werdd, deg a chyfiawn, bydd gan y trydydd sector rôl allweddol i'w chwarae. Gall trydydd sector cadarn a bywiog helpu'r rheini yr effeithiwyd arnynt yn anghymesur gan y pandemig a'r argyfwng costau byw.

Thank you for that response, Minister. As you know, the sustainability of the voluntary sector has taken a huge knock in the last few years and there is a need to support the sector quickly as it faces significant challenges going forward. In the coming months and years, there could be a steep increase in demand for charities' services at a time when many charities haven't improved their sustainability from the pandemic. Minister, I know that the third sector partnership council agreed a recovery plan last year, which addresses some issues, but can you tell us what additional work is being done to ensure that the voluntary sector is sustainable for the future and is able to provide those much-needed services to people in their communities?

Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae cynaliadwyedd y sector gwirfoddol wedi cael ei daro'n galed yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae angen cefnogi'r sector yn gyflym gan ei fod yn wynebu heriau sylweddol wrth symud ymlaen. Yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, gallai fod cynnydd serth yn y galw am wasanaethau elusennau ar adeg pan fo llawer o elusennau heb wella eu cynaliadwyedd yn sgil y pandemig. Weinidog, gwn fod cyngor partneriaeth y trydydd sector wedi cytuno ar gynllun adfer y llynedd, sy'n mynd i'r afael â rhai o'r materion sy'n codi, ond a allwch ddweud wrthym pa waith ychwanegol sy'n cael ei wneud i sicrhau bod y sector gwirfoddol yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac yn gallu darparu gwasanaethau mawr eu hangen i bobl yn eu cymunedau?

Thank you very much for that very helpful question, because we did have a third sector COVID recovery plan. I chair the third sector partnership council; it's co-produced, it sets out our joint priorities and it's got three work streams: support, relationships and volunteering. We've also got the third phase of our third sector resilience fund with over £6.5 million available, and again, I'm sure that you will all be ensuring that your third sector organisations can access that, particularly looking at your councils for voluntary service as a route to that.

I'll just finally say that volunteering is key to this, so we've secured an additional £1 million for our Volunteering Wales grant, and that's got a particular strategic element building on the work and momentum seen during the pandemic. Very interestingly, I met with representatives from Carmarthenshire Citizens Advice today, who say that they're now working with volunteers in west Wales to ensure that they can continue to play their part. Indeed, some of the organisations now are developing remote volunteering, which I'm sure responds to those needs. 

Diolch yn fawr am gwestiwn defnyddiol iawn, oherwydd roedd gennym gynllun adfer COVID ar gyfer y trydydd sector. Rwy'n cadeirio cyngor partneriaeth y trydydd sector; caiff ei gydgynhyrchu, mae'n nodi ein blaenoriaethau ar y cyd ac mae ganddo dair ffrwd waith: cymorth, cysylltiadau a gwirfoddoli. Mae gennym drydydd cam ein cronfa gwydnwch y trydydd sector hefyd gyda dros £6.5 miliwn ar gael, ac unwaith eto, rwy'n siŵr y byddwch i gyd yn sicrhau y gall eich sefydliadau trydydd sector wneud defnydd o hwnnw, yn enwedig wrth edrych ar eich cynghorau gwasanaeth gwirfoddol fel llwybr at hynny.

Rwyf am ddweud i orffen fod gwirfoddoli'n allweddol i hyn, felly rydym wedi sicrhau £1 filiwn ychwanegol ar gyfer ein grant Gwirfoddoli Cymru, ac mae elfen strategol benodol yn perthyn i hwnnw sy'n adeiladu ar y gwaith a'r momentwm a welwyd yn ystod y pandemig. Yn ddiddorol iawn, cyfarfûm â chynrychiolwyr Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin heddiw, sy'n dweud eu bod bellach yn gweithio gyda gwirfoddolwyr yng ngorllewin Cymru i sicrhau y gallant barhau i chwarae eu rhan. Yn wir, mae rhai o'r sefydliadau yn datblygu gwirfoddoli o bell erbyn hyn, sy'n ymateb i'r anghenion hynny, rwy'n siŵr. 

Cynllun Gweithredu LHDTC+
LGBTQ+ Action Plan

5. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru? OQ57600

5. Will the Minister provide an update on the Welsh Government LGBTQ+ action plan? OQ57600

We remain resolute in our commitment to making Wales the most LGBTQ+ friendly nation in Europe. Our LGBTQ+ action plan is a key part of our programme for government and our co-operation agreement with Plaid Cymru. The consultation on the action plan closed in October and an analysis is under way, which will be used to further develop and strengthen it.

Rydym yn parhau'n gadarn yn ein hymrwymiad i wneud Cymru'r genedl fwyaf cyfeillgar LHDTC+ yn Ewrop. Mae ein cynllun gweithredu LHTDC+ yn rhan allweddol o'n rhaglen lywodraethu a'n cytundeb cydweithio â Phlaid Cymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynllun gweithredu i ben ym mis Hydref ac mae dadansoddiad ar y gweill, a fydd yn cael ei ddefnyddio i'w ddatblygu a'i gryfhau ymhellach.

I thank the Minister for that response. Of course, this question was tabled before the courts reached the verdict on the tragic and brutal murder of Dr Gary Jenkins, and I'm certain that the Minister will want to join all of us in this Siambr today in paying tribute to him. This was a homophobic attack that took place in this very city, not far from where we speak today. I'm sure that I speak on behalf of every Member when I say that our deepest and sincerest of condolences go out to his family, to his friends and to every person who grieves. He was a man who dedicated his life to our NHS, who is described by all who knew him as kind and compassionate. Dr Jenkins will be remembered as such, and for his service to our nation. Will the Minister join me in paying tribute to Dr Jenkins and to every single person who continues the campaign to secure the equal, safe and just nation that we know that Wales can be when we are at our very best?

Diolch i'r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. Wrth gwrs, cyflwynwyd y cwestiwn hwn cyn i'r llysoedd ddwyn rheithfarn ar lofruddiaeth drasig ac chiaidd Dr Gary Jenkins, ac rwy'n sicr y bydd y Gweinidog am ymuno â phob un ohonom yn y Siambr hon heddiw i dalu teyrnged iddo. Roedd hwn yn ymosodiad homoffobig a ddigwyddodd yn y ddinas hon, nid nepell o'r man lle'r ydym yn siarad heddiw. Rwy'n siŵr fy mod yn siarad ar ran pob un o'r Aelodau pan ddywedaf ein bod yn cydymdeimlo'n ddwys a diffuant â'i deulu, ei ffrindiau a phawb sy'n galaru ar ei ôl. Roedd yn ddyn a gysegrodd ei fywyd i'n GIG, ac a gaiff ei ddisgrifio gan bawb a oedd yn ei adnabod fel dyn caredig a thrugarog. Bydd Dr Jenkins yn cael ei gofio yn y ffordd honno, ac am ei wasanaeth i'n gwlad. A wnaiff y Gweinidog ymuno â mi i dalu teyrnged i Dr Jenkins ac i bob un sy'n parhau â'r ymgyrch i sicrhau'r genedl gyfartal, ddiogel a chyfiawn y gwyddom y gall Cymru fod pan fyddwn ar ein gorau?

Diolch. My thoughts and those of the Welsh Government are with the family, friends, colleagues and all who knew Dr Gary Jenkins. Like everybody here, I was saddened by the horrific homophobic murder of Dr Jenkins. I actually attended the vigil in Cardiff on the steps of the national museum on Sunday evening with hundreds of people, where we were moved by people paying tribute to a kind soul, who was incredibly generous, humane and compassionate, and as you said, somebody who worked hard and dedicated his life to our NHS, and whose life had a positive impact on so many other lives. I think the vigil demonstrated the strength of feeling following this horrific incident, and I know that the LGBTQ+ community in Cardiff and beyond has really felt that deep impact of the attack.

We talked last week as part of LGBT+ History Month about how far we've come, but it demonstrates in the cruellest possible way how far we still have to go. It's the cruellest extreme, but so many LGBTQ+ people, myself included, still face slurs and snide remarks on a daily basis. We don't feel that we can hold the hands of our loved ones to walk down the street. That's why it's so important that we speak out and we use our platform for good in this Chamber and demonstrate the nation that we want to be. As a Welsh Government, that's why our action plan is so important. We've taken action already to make sure that we are, myself and the Minister for Social Justice, meeting with representatives of the LGBTQ+ community in Wales, and with the police, to see what more needs to be done to make sure that our communities are safe, as they should be, and secure, on the streets and in the communities of Wales.

Diolch. Mae fy meddyliau i a meddyliau Llywodraeth Cymru gyda'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr a phawb a oedd yn adnabod Dr Gary Jenkins. Fel pawb yma, cefais fy nhristau gan lofruddiaeth homoffobig erchyll Dr Jenkins. Mynychais yr wylnos yng Nghaerdydd ar risiau'r amgueddfa genedlaethol nos Sul gyda channoedd o bobl, lle y cawsom ein cyffwrdd gan bobl yn talu teyrnged i enaid caredig, a oedd yn hynod o hael, yn drugarog ac yn dosturiol, ac fel y dywedoch chi, rhywun a weithiodd yn galed gan gysegru ei fywyd i'n GIG, dyn y cafodd ei fywyd effaith gadarnhaol ar gynifer o fywydau eraill. Rwy'n credu bod yr wylnos wedi dangos cryfder y teimlad yn dilyn y digwyddiad erchyll hwn, a gwn fod y gymuned LHDTC+ yng Nghaerdydd a thu hwnt wedi teimlo effaith yr ymosodiad yn ddwfn iawn.

Buom yn siarad yr wythnos diwethaf fel rhan o Fis Hanes LHDTC+ am ba mor bell rydym wedi dod, ond mae'n dangos yn y ffordd greulonaf sy'n bosibl pa mor bell sydd gennym i fynd o hyd. Dyma'r pegwn creulonaf, ond mae cymaint o bobl LHDTC+, a minnau yn eu plith, yn dal i wynebu sylwadau sarhaus a bychanus yn ddyddiol. Ni theimlwn y gallwn ddal dwylo ein hanwyliaid wrth gerdded ar hyd y stryd. Dyna pam ei bod mor bwysig ein bod yn codi llais ac yn defnyddio ein llwyfan er lles yn y Siambr hon a dangos sut genedl y dymunwn fod. Fel Llywodraeth Cymru, dyna pam y mae ein cynllun gweithredu mor bwysig. Rydym eisoes wedi rhoi camau ar waith i sicrhau ein bod ni, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a minnau, yn cyfarfod â chynrychiolwyr o'r gymuned LHDTC+ yng Nghymru, a chyda'r heddlu, i weld beth arall sydd angen ei wneud i sicrhau bod ein cymunedau'n saff, fel y dylent fod, ac yn ddiogel ar y strydoedd ac yng nghymunedau Cymru.

14:05

Could I identify with the sentiments of the Member for Ogmore and also the Minister's comments this afternoon? Could I also question the Minister on the reports today on the BBC Wales Live programme about homophobic insults and attacks within the education system? Sadly, they're identifying an increase in that via the Estyn reports that are coming from the inspections that have been undertaken. We can talk all we want about action plans, and I'm sure they're put with the best intention in the world, but the reality is, from the real-life experiences, sadly, people who are going into some of our education establishments are experiencing homophobic attacks. Regrettably, the report does indicate that, where the teaching profession are made aware of these, there is a lack of experience, in some instances, of them being able to deal with them in a sensitive manner. Can you confirm that you work collaboratively with the education department to make sure that—you alluded to this earlier—this silo working isn't happening in Government, and where these concerns are raised by Estyn or other organisations, they are dealt with appropriately and the support and help is put before our teachers, so that when they do get presented with such reports, they are dealt with?

A gaf fi uniaethu â theimladau'r Aelod dros Ogwr a hefyd sylwadau'r Gweinidog y prynhawn yma? A gaf fi hefyd holi'r Gweinidog ynglŷn â'r adroddiadau heddiw ar raglen BBC Wales Live am eiriau sarhaus ac ymosodiadau homoffobig o fewn y system addysg? Yn anffodus, maent yn nodi cynnydd yn hynny drwy adroddiadau Estyn sy'n deillio o'r arolygiadau a gynhaliwyd. Gallwn siarad cymaint ag y dymunwn am gynlluniau gweithredu, ac rwy'n siŵr eu bod yn cael eu llunio gyda'r bwriad gorau yn y byd, ond yn anffodus y realiti yw, o'r profiadau bywyd go iawn, fod pobl sy'n mynd i rai o'n sefydliadau addysg yn profi ymosodiadau homoffobig. Yn anffodus, mae'r adroddiad yn dangos, lle y mae'r proffesiwn addysgu'n cael gwybod am y rhain, fod diffyg profiad, mewn rhai achosion, i allu ymdrin â hwy mewn modd sensitif. A allwch gadarnhau eich bod yn cydweithio â'r adran addysg i sicrhau—fe gyfeirioch chi at hyn yn gynharach—nad oes gwaith seilo o'r fath yn digwydd yn y Llywodraeth, a lle y codir y pryderon hyn gan Estyn neu sefydliadau eraill, yr ymdrinnir â hwy'n briodol ac y rhoddir cymorth i'n hathrawon, fel y gallant ymdrin ag adroddiadau o'r fath pan gânt eu cyflwyno iddynt?

I thank Andrew R.T. Davies for his contribution. I'm familiar with the Estyn report and the reports that have been on the BBC today. It is incredibly sad that young people anywhere still face fear, whether that's physical attacks or just those remarks that make you feel that you can't be yourself and feel uncomfortable. I know that we are working very closely across Government with my colleague the Minister for education to ensure that not only are schools safe places and that children and young people have the support, but, actually, teachers and educators have the right resources and the confidence to deal with these things sensitively and that young people are able to approach them and feel that their school, as it should be, is a safe space.

I was looking at the BBC report earlier, and I think there was an example of a school in Cardiff. They've got a group called Digon, and they actually sit down, when perhaps somebody's said something and perhaps somebody might not understand the intent of the language that they've used, the harm it could cause—. It could just be a flippant remark for them, or they don't understand the significant impact it could have on another person. What they're trying to do—and I think this is a really good approach that we can learn from elsewhere too—is actually sitting down with those young people and explaining the impact that had and why it hurt and why it's wrong, in almost like a restorative justice kind of way, but in a way that actually is peer to peer and they understand. I think that's probably something that we can actually all learn from, whatever age we are.

Diolch i Andrew R.T. Davies am ei gyfraniad. Rwy'n gyfarwydd ag adroddiad Estyn a'r adroddiadau sydd wedi bod ar y BBC heddiw. Mae'n hynod o drist fod pobl ifanc yn unrhyw le yn dal i wynebu ofn, boed yn ofn ymosodiadau corfforol neu sylwadau sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus ac na allwch fod yn chi eich hun. Gwn ein bod yn gweithio'n agos iawn ar draws y Llywodraeth gyda fy nghyd-Weinidog y Gweinidog addysg i sicrhau nid yn unig fod ysgolion yn lleoedd diogel a bod plant a phobl ifanc yn cael cefnogaeth, ond mewn gwirionedd, fod gan athrawon ac addysgwyr yr adnoddau cywir a'r hyder i ymdrin â'r pethau hyn mewn modd sensitif a bod pobl ifanc yn gallu troi atynt a theimlo bod eu hysgol yn lle diogel, fel y dylai fod.

Roeddwn yn edrych ar adroddiad y BBC yn gynharach, a chredaf fod enghraifft o ysgol yng Nghaerdydd. Mae ganddynt grŵp o'r enw Digon, a phan fydd rhywun wedi dweud rhywbeth efallai, neu pan na fydd rhywun yn deall bwriad yr iaith y maent wedi'i defnyddio, y niwed y gallai ei achosi, maent yn eistedd gyda hwy—. Gallai fod yn ddim mwy na sylw ysgafn iddynt hwy, neu efallai nad ydynt yn deall yr effaith sylweddol y gallai ei chael ar berson arall. Yr hyn y maent yn ceisio'i wneud mewn gwirionedd—a chredaf fod hon yn ffordd dda iawn o fynd ati y gallwn ei dysgu wrthi o rywle arall hefyd—yw eistedd gyda'r bobl ifanc hyn ac esbonio'r effaith a gafodd a pham y mae'n brifo a pham ei fod yn anghywir, mewn ffordd sydd bron fel cyfiawnder adferol, ond mewn ffordd sy'n digwydd rhwng cyfoedion, mewn ffordd y maent yn ei deall. Rwy'n credu bod hynny'n rhywbeth y gallwn i gyd ddysgu ohono, beth bynnag fo'n hoedran.

Diogelwch Menywod
Women's Safety

6. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog yn eu cael gyda chlybiau nos a rhanddeiliaid eraill ynghylch gwella diogelwch menywod yn eu lleoliadau? OQ57611

6. What discussions is the Minister having with nightclubs and other stakeholders about improving the safety of women in their venues? OQ57611

The Welsh Government is in contact with both representatives from the nightclub industry and the police regarding the safety of women both socialising and working in these settings. Building on our work in this area, we have now committed to expand the 'Don’t be a bystander' training and awareness campaign to include this workforce too.

Mae Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â chynrychiolwyr o'r diwydiant clybiau nos a'r heddlu ynghylch diogelwch menywod wrth gymdeithasu ac wrth weithio yn y lleoliadau hyn. Gan adeiladu ar ein gwaith yn y maes hwn, rydym bellach wedi ymrwymo i ehangu'r ymgyrch hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth 'Paid cadw'n dawel' i gynnwys y gweithlu hwn hefyd.

I thank the Deputy Minister for that response. You'll of course recall, Deputy Minister, the Welsh Conservatives debate on spiking and women's safety, held on 10 November. Even though the debate motion was amended, it was clear during the debate that there was consensus right across the Chamber that action needed to be taken to keep women safe in venues like nightclubs. This is obviously an incredibly serious matter for many young women across Wales. Whilst the media attention today perhaps might not be on it in the same way as it was in November, it's still a reality of nights out for many, and I think it requires Welsh Government to work with partners to deliver real change for women. It can't be left to businesses to act alone. So, can I ask, Deputy Minister, 13 weeks on from that debate here in the Senedd, what has changed for women in Wales?

Diolch i'r Dirprwy Weinidog am yr ymateb hwnnw. Wrth gwrs, Ddirprwy Weinidog, fe fyddwch yn cofio dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar sbeicio a diogelwch menywod, a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd. Er i gynnig y ddadl gael ei ddiwygio, roedd yn amlwg yn ystod y ddadl fod consensws ar draws y Siambr fod angen cymryd camau i gadw menywod yn ddiogel mewn lleoliadau fel clybiau nos. Mae hwn yn amlwg yn fater eithriadol o ddifrifol i lawer o fenywod ifanc ledled Cymru. Er efallai na fydd sylw'r cyfryngau heddiw arno yn yr un ffordd ag yr oedd ym mis Tachwedd, mae'n dal i fod yn realiti ar nosweithiau allan i lawer, a chredaf ei fod yn ei gwneud hi'n ofynnol i Lywodraeth Cymru weithio gyda phartneriaid i sicrhau newid go iawn i fenywod. Ni ellir gadael i fusnesau weithredu ar eu pen eu hunain. Felly, a gaf fi ofyn, Ddirprwy Weinidog, 13 wythnos ar ôl y ddadl honno yma yn y Senedd, beth sydd wedi newid i fenywod yng Nghymru?

I thank the Member for his question and that significant remark at the end. I think there's a theme today about actually making sure that people feel safe in places right across the country, whether that's spiking or women fearing for their safety because of perhaps the behaviour of certain men in these settings. I know we say it's not all men, but I could guarantee that most women have felt in a situation where they have been uncomfortable in a nightclub or in a bar. I know it's happened to me not too recently in a bar, where I sat there with my wife and I could see somebody—and I could see our home of democracy. I'll try not to use unparliamentary language, but I was quite firm when this person wouldn't go away.

Going back to the substance of the Member's question, I know that my colleague Jane Hutt, following that, has met with representatives of the police forces in Wales, looking actually at how we can spread that good practice in terms of the 'Don't be a bystander' campaign. But I think, really, there are opportunities. As you say, it's not for hospitality alone, and it's not for Government alone; it's a thing that we can only tackle collectively. I think there are probably broader opportunities we can look at in terms of licensing and things, and actually things that we can put in to make sure people are kept safe, and that people who work in these premises know the sorts of things we're looking for as well, to try and stamp them out and make sure we take a zero-tolerance approach to this.

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn a'r sylw arwyddocaol hwnnw ar y diwedd. Rwy'n credu bod thema i'w gweld heddiw ynghylch sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel mewn mannau ledled y wlad, boed yn sbeicio neu'n fenywod sy'n ofni am eu diogelwch oherwydd ymddygiad rhai dynion yn y lleoliadau hyn. Gwn ein bod yn dweud nad yw pob dyn yn ymddwyn felly, ond gallwn warantu bod y rhan fwyaf o fenywod wedi teimlo mewn sefyllfa lle y maent wedi bod yn anghyfforddus mewn clwb nos neu mewn bar. Gwn ei fod wedi digwydd i mi heb fod yn rhy ddiweddar mewn bar, lle'r oeddwn yn eistedd yno gyda fy ngwraig a gallwn weld rhywun—a gallwn weld cartref ein democratiaeth. Fe geisiaf beidio â defnyddio iaith anseneddol, ond roeddwn yn eithaf llym pan wrthododd y person hwnnw roi'r gorau iddi.

I fynd yn ôl at sylwedd cwestiwn yr Aelod, gwn fod fy nghyd-Aelod Jane Hutt, yn dilyn hynny, wedi cyfarfod â chynrychiolwyr yr heddluoedd yng Nghymru i edrych ar sut y gallwn ledaenu arfer da mewn perthynas â'r ymgyrch 'Paid cadw'n dawel'. Ond rwy'n credu bod yna gyfleoedd go iawn i'w cael. Fel y dywedwch, nid yw'n fater i sefydliadau lletygarwch yn unig, ac nid yw'n fater i'r Llywodraeth yn unig; mae'n rhywbeth y mae'n rhaid mynd i'r afael ag ef ar y cyd. Credaf fod cyfleoedd ehangach, mae'n debyg, y gallwn edrych arnynt o ran trwyddedu a phethau, a phethau y gallwn eu rhoi i mewn i sicrhau bod pobl yn cael eu cadw'n ddiogel, a bod pobl sy'n gweithio yn y lleoliadau hyn yn gwybod am y mathau o bethau rydym yn chwilio amdanynt hefyd, i geisio eu dileu a sicrhau ein bod yn mabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch at hyn.

14:10

As you know, Minister, thousands of women in Wales work shifts and that often entails unsociable hours, where they're expected either to start or finish work late at night. Understandably, many workers, particularly women, have expressed concern about their safety when travelling to and from work during the night. In most instances, it's the responsibility of the employee and not the employer to get themselves home safely during those unsociable hours. Unite's 'get me home safely' campaign, which addresses this particular issue, calls on employers to take all reasonable steps to ensure workers are able to get home safely. Minister, what discussions has the Welsh Government had with employers such as those in the hospitality sector regarding actions that they are taking to ensure that their employees get home safely? 

Fel y gwyddoch, Weinidog, mae miloedd o fenywod yng Nghymru yn gweithio sifftiau ac mae hynny'n aml yn golygu oriau anghymdeithasol, lle y mae disgwyl iddynt naill ai ddechrau neu orffen gweithio'n hwyr y nos. Yn ddealladwy, mae llawer o weithwyr, yn enwedig menywod, wedi mynegi pryder am eu diogelwch wrth deithio i'r gwaith ac oddi yno yn ystod y nos. Yn y rhan fwyaf o achosion, cyfrifoldeb y cyflogai ac nid y cyflogwr yw cyrraedd adref yn ddiogel yn ystod yr oriau anghymdeithasol hynny. Mae ymgyrch 'get me home safely' undeb Unite, sy'n mynd i'r afael â'r mater penodol hwn, yn galw ar gyflogwyr i wneud popeth rhesymol i sicrhau bod gweithwyr yn gallu cyrraedd adref yn ddiogel. Weinidog, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda chyflogwyr fel y rhai yn y sector lletygarwch ynghylch y camau y maent yn eu cymryd i sicrhau bod eu gweithwyr yn cyrraedd adref yn ddiogel? 

Can I thank the Member for her question? I'm familiar with the 'get me home safely' campaign she refers to from Unite, because I was actually at the same session when we heard from people that work in that sector now and their very real stories—particularly women, too, again, in these circumstances, who have been left to perhaps work longer on their shift when they hadn't planned it, and there's no public transport, or they're closing up on their own. I think it's a really important campaign they're doing, not just to raise awareness, but to demonstrate the tangible actions that we can take, going back to the previous question around, actually, the opportunities, I think, in licensing to look at these things. I have invited them, on the back of that meeting, to contact both myself and the Minister for Social Justice to see actually what we can do collaboratively to action some of the calls in that campaign.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei chwestiwn? Rwy'n gyfarwydd â'r ymgyrch 'get me home safely' y mae'n cyfeirio ati gan Unite, oherwydd roeddwn yn yr un sesiwn pan glywsom gan bobl sy'n gweithio yn y sector hwnnw yn awr a'u straeon real iawn—yn enwedig menywod hefyd, unwaith eto, o dan yr amgylchiadau hyn, sydd wedi cael eu gadael i weithio'n hirach ar eu shifft pan nad oeddent wedi cynllunio i wneud hynny, a phan nad oes trafnidiaeth gyhoeddus, neu eu bod yn cloi'r safle ar eu pen eu hunain. Credaf ei bod yn ymgyrch bwysig iawn, nid yn unig i godi ymwybyddiaeth, ond i ddangos y camau pendant y gallwn eu cymryd, gan fynd yn ôl at y cwestiwn blaenorol ynghylch y cyfleoedd, rwy'n meddwl, gyda thrwyddedu i edrych ar y pethau hyn. Rwyf wedi eu gwahodd, yn sgil y cyfarfod hwnnw, i gysylltu â mi a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i weld beth y gallwn ei wneud ar y cyd i weithredu rhai o'r galwadau yn yr ymgyrch honno.

Pobl â Phroblemau Golwg
People with Sight Problems

7. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y mesurau y mae wedi'u cyflwyno yn ystod y pandemig ar hawliau cyfartal pobl sydd â phroblemau golwg yn Arfon? OQ57613

7. What assessment has the Welsh Government made of the impact of the measures it has introduced during the pandemic on the equal rights of people who have sight problems in Arfon? OQ57613

Diolch yn fawr, Siân Gwenllian. Yn ystod y pandemig, comisiynodd y fforwm cydraddoldeb i bobl anabl ymchwil ar yr effaith ar bobl anabl, gan gynnwys y rheini sydd â nam ar eu golwg. O ganlyniad, mae’r tasglu hawliau pobl anabl wedi cael ei sefydlu i edrych ar effaith y pandemig, ac un o’r blaenoriaethau cyntaf fydd mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd.

Thank you very much, Siân Gwenllian. During the pandemic the disability equality forum commissioned research on the impact on disabled people, including those with visual impairments. As a result, the disability rights taskforce has been established to address the impact of the pandemic, and one of its first priorities will be to tackle health inequalities.

Diolch am yr ateb. Mae bron i 5,000 o bobl yng Ngwynedd yn byw efo problemau golwg, ac wrth i'r defnydd o brofion llif unffordd fod yn rhan o'n bywydau ni am gyfnod eto, mae angen sicrhau bod cymorth ar gael iddyn nhw o ran cymryd y profion a hefyd o ran deall y canlyniadau. Dwi'n ymwybodol o'r cynllun i gynnig cymorth drwy ap o'r enw Be My Eyes, ond dydy o ddim wedi bod yn llwyddiannus i bawb, efo llawer yn gorfod dibynnu ar gymorth gan bobl eraill, ac, wrth gwrs, nid pawb sydd â mynediad at ddyfeisiau digidol. Fedrwch chi roi diweddariad inni o ba gamau eraill sydd yn cael eu rhoi ar waith yn sgil canfyddiadau'r peilot penodol yma?

Thank you for that response. Almost 5,000 people in Gwynedd live with visual impairments, and as the use of lateral flow tests becomes part of our lives, and is likely to be for some time yet, we need to ensure that there is support available to them in terms of taking these tests and also in understanding the results. I am aware of the plan to provide support through an app called Be My Eyes, but it hasn't been successful for everyone, with many having to rely on support from others, and, of course, not everyone has access to digital devices. So, can you give us an update on what other steps are being taken in light of the findings of this specific pilot?

14:15

Diolch yn fawr am eich cwestiwn pwysig iawn.

Thank you very much for your important question.

It's really important that I draw this to the attention of my colleague, the health and social services Minister particularly, in relation to Be My Eyes as one example of how we can reach out to those people who are finding it difficult in terms of the use of lateral flow tests because they are inaccessible to them. I will want to take this up with our accessible communication group, which was set up in 2022 to discuss and overcome barriers stopping people from accessing information, particularly as a result of COVID-19. Can I finally say as well, last week we had the second meeting of our disability taskforce, which is responding to the very strong recommendations that came out of 'Locked Out: Liberating disabled people's lives and rights in Wales beyond Covid-19' as a result of evidence of the impact of the pandemic on disabled people? So, I'm fully committed to supporting visually impaired and blind people in Wales. I will take this back and come back to you, because this is crucial in terms of us delivering on the social model of disability, which is about removing barriers and understanding from lived experience people's lives. 

Mae'n bwysig iawn fy mod yn tynnu sylw fy nghyd-Aelod, y Gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn arbennig, at Be My Eyes fel un enghraifft o sut y gallwn estyn allan at bobl sy'n ei chael yn anodd defnyddio profion llif unffordd am eu bod yn anhygyrch. Byddaf am ei godi gyda'n grŵp cyfathrebu hygyrch a sefydlwyd yn 2022 i drafod a goresgyn rhwystrau sy'n atal pobl rhag cael gafael ar wybodaeth, yn enwedig o ganlyniad i COVID-19. A gaf fi ddweud i orffen hefyd, yr wythnos diwethaf cawsom ail gyfarfod ein tasglu anabledd, sy'n ymateb i'r argymhellion cryf iawn a ddeilliodd o 'Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19' o ganlyniad i dystiolaeth o effaith y pandemig ar bobl anabl? Felly, rwyf wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi pobl â nam ar eu golwg a phobl ddall yng Nghymru. Fe edrychaf ymhellach ar hyn a dod yn ôl atoch, oherwydd mae'n hollbwysig er mwyn gallu cyflawni'r model cymdeithasol o anabledd, sy'n ymwneud â dileu rhwystrau a dealltwriaeth o brofiad bywyd pobl. 

Hyrwyddo Ffyniant
Promoting Prosperity

8. Sut y mae'r Gweinidog yn defnyddio mesurau trawsbynciol i hyrwyddo ffyniant yng Ngogledd Cymru? OQ57615

8. How is the Minister using cross-cutting measures to promote prosperity in North Wales? OQ57615

We're working across portfolio and across Government to increase access to fair work. This includes promoting benefits of the real living wage for employers, for workers and for our communities. A better deal for workers, built on social partnership and fair work, is essential to broader prosperity throughout Wales including in north Wales. 

Rydym yn gweithio ar draws y portffolios ac ar draws y Llywodraeth i gynyddu mynediad at waith teg. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo manteision y cyflog byw go iawn i gyflogwyr, i weithwyr ac i'n cymunedau. Mae gwell bargen i weithwyr, wedi'i hadeiladu ar bartneriaeth gymdeithasol a gwaith teg, yn hanfodol i ffyniant ehangach ledled Cymru gan gynnwys yng ngogledd Cymru. 

Thank you, Deputy Minister, for your response. I'm sure that you'll agree with me that one of the best ways of tackling poverty is to promote prosperity, and one of the best ways to move out of poverty is to be in a good, secure job and for businesses to be thriving to allow that to happen. I'm sure the Deputy Minister will be aware that one of my favourite bedtime readings is the co-operation agreement between your Government and Plaid Cymru, and whilst there's rightfully a number of mentions in there in terms of tackling poverty, I was disappointed to see the word 'prosperity' was not used once through that document, which may feel like a small issue to some, Llywydd, but it's actually about setting a positive tone about ambition for us here in Wales. In light of this, Minister, what discussions are you having with the Minister for Economy to ensure prosperity is promoted, while ensuring that jobs and careers are available throughout north Wales in order to help alleviate poverty? Diolch yn fawr iawn.

Diolch am eich ymateb, Ddirprwy Weinidog. Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â mi mai un o'r ffyrdd gorau o drechu tlodi yw hyrwyddo ffyniant, ac un o'r ffyrdd gorau o godi allan o dlodi yw bod mewn swydd dda a diogel ac i fusnesau ffynnu er mwyn caniatáu i hynny ddigwydd. Rwy'n siŵr y bydd y Dirprwy Weinidog yn ymwybodol mai peth o fy hoff ddeunydd darllen amser gwely yw'r cytundeb cydweithio rhwng eich Llywodraeth chi a Phlaid Cymru, ac er bod nifer o gyfeiriadau yno at drechu tlodi, siom oedd gweld na ddefnyddiwyd y gair 'ffyniant' un waith drwy'r ddogfen honno, rhywbeth a allai deimlo fel mater bach i rai, Lywydd, ond mae'n ymwneud â gosod cywair cadarnhaol ynghylch uchelgais i ni yma yng Nghymru. Yng ngoleuni hyn, Weinidog, pa drafodaethau a gawsoch gyda Gweinidog yr Economi i sicrhau bod ffyniant yn cael ei hyrwyddo, gan sicrhau bod swyddi a gyrfaoedd ar gael ledled gogledd Cymru er mwyn helpu i leihau tlodi? Diolch yn fawr iawn.

Can I thank the Member for his question, although I hesitate to say maybe he needs to get out more if his favourite bedtime reading is the co-operation agreement? [Laughter.] But, no, I take on board that language is important in terms of what we do in terms of actually how we frame things and how we connect things together, because like I said in the opening statement, fair work and opportunity don't just benefit the individual that we're creating those opportunities for, but benefit, obviously, particularly small businesses and benefit our town centres and communities as people spend their money and invest locally as well. So, clearly, I work very, very closely with the Minister for Economy and I think I'd say across our social justice portfolio we have that connection between what I refer to as social justice and then the economic justice side, so the fair work, the living wage and the partnership working. So, I work very closely with the Minister for Economy to make sure things are as aligned as they can be, and, of course, as a Minister for the whole of Wales, I always consider the whole of Wales, but as a proud north Walian, I keep a keen eye on matters in north Wales. 

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn, er fy mod yn petruso cyn dweud efallai fod angen iddo fynd allan mwy os mai ei hoff ddeunydd darllen amser gwely yw'r cytundeb cydweithio? [Chwerthin.] Ond na, rwy'n derbyn bod iaith yn bwysig yn yr hyn a wnawn a sut rydym yn fframio pethau ac yn cysylltu pethau gyda'i gilydd, oherwydd fel y dywedais yn y datganiad agoriadol, yn ogystal â'r unigolion yr ydym yn creu'r cyfleoedd hynny ar eu cyfer, mae gwaith a chyfle teg o fudd arbennig i fusnesau bach a chanol ein trefi a'n cymunedau wrth i bobl wario'u harian a buddsoddi'n lleol hefyd. Felly, yn amlwg, rwy'n gweithio'n agos iawn gyda Gweinidog yr Economi ac ar draws ein portffolio cyfiawnder cymdeithasol, rwy'n credu y dywedwn fod gennym gysylltiad rhwng yr hyn y cyfeiriaf ato fel cyfiawnder cymdeithasol a'r ochr cyfiawnder economaidd, felly y gwaith teg, y cyflog byw a'r gwaith mewn partneriaeth. Rwy'n gweithio'n agos iawn gyda Gweinidog yr Economi i sicrhau bod pethau mor gyson ag y gallant fod, ac wrth gwrs, fel Gweinidog dros Gymru gyfan, rwyf bob amser yn ystyried Cymru gyfan, ond fel gogleddwr balch, rwy'n cadw llygad barcud ar bethau yng ngogledd Cymru. 

Diolch i'r Dirprwy Weinidog a'r Gweinidog.

I thank the Deputy Minister and the Minister.

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
2. Questions to the Counsel General and Minister for the Constitution

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Janet Finch-Saunders. 

The next item, therefore, is questions to the Counsel General and Minister for the Constitution. The first question comes from Janet Finch-Saunders. 

Cyfraith yr UE a Ddargedwir
Retained EU Law

1. Pa gyngor y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â diwygio neu ddileu cyfraith yr UE a ddargedwir? OQ57594

1. What advice has the Counsel General given the Welsh Government in relation to amending or removing retained EU law? OQ57594

2. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion cyfraith eraill y DU ynghylch yr effaith ar Gymru y caiff cynigion Llywodraeth y DU i newid statws cyfraith yr Undeb Ewropeaidd a ddargedwir? OQ57622

2. What discussions has the Counsel General had with other UK law officers regarding the impact on Wales of the UK Government’s proposals to change the status of retained European Union law? OQ57622

3. Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru y caiff cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer deddfwriaeth ar gyfraith yr UE a ddargedwir? OQ57599

3. What assessment has the Counsel General made of the impact on Wales of the UK Government's proposals for legislation on retained EU law? OQ57599

4. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda llywodraethau eraill y DU mewn perthynas â chyfraith yr UE a ddargedwir? OQ57604

4. What discussions has the Counsel General had with other UK governments in respect of retained EU law? OQ57604

I thank the Member for the question. The UK Government has informed the Welsh Government that it intends to fully engage with the devolved Governments in conducting its review of retained EU law. We are pressing for further information in terms of what the review will entail, the proposals that may follow and the implications for Wales.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Mae Llywodraeth y DU wedi hysbysu Llywodraeth Cymru ei bod yn bwriadu ymgysylltu'n llawn â'r Llywodraethau datganoledig wrth gynnal ei hadolygiad o gyfraith yr UE a ddargedwir. Rydym yn pwyso am ragor o wybodaeth ynghylch yr hyn y bydd yr adolygiad yn ei wneud, y cynigion a allai ddilyn a'r goblygiadau i Gymru.

Thank you. Llywydd, I was really delighted upon reading the agenda that so many Members will be questioning the Counsel General today about retained EU law. And I'm sure that many, including my colleague Rhys ab Owen, are delighted that the UK Government is marking the two-year anniversary of Brexit by continuing to deliver on the democratic will of the people of the United Kingdom in Wales. Despite our exit from the bloc, EU law made before 1 January 2020 continue to have precedence in our domestic framework. That is actually a disgrace and is simply not compatible with our status as a sovereign independent country. Officials across Government are currently reviewing all the EU retained laws to determine if they are beneficial to the UK. Now, you have stated publicly that you want to engage with the UK Government constructively. Will you, therefore, be co-operating in a positive way by making recommendations as to which EU law you would like to see amended or removed, and please tell us what they might be? Thank you.

Diolch. Lywydd, roeddwn wrth fy modd yn darllen ar yr agenda y bydd cynifer o Aelodau'n holi'r Cwnsler Cyffredinol heddiw am gyfraith yr UE a ddargedwir. Ac rwy'n siŵr fod nifer, gan gynnwys fy nghyd-Aelod Rhys ab Owen, wrth eu boddau fod Llywodraeth y DU yn nodi dwy flynedd ers Brexit drwy barhau i gyflawni ewyllys ddemocrataidd pobl y Deyrnas Unedig yng Nghymru. Er ein bod wedi gadael y bloc, mae cyfraith yr UE a wnaed cyn 1 Ionawr 2020 yn parhau i gael blaenoriaeth yn ein fframwaith domestig. Mae hynny'n warthus mewn gwirionedd ac nid yw'n gydnaws â'n statws fel gwlad annibynnol sofran. Ar hyn o bryd mae swyddogion ar draws y Llywodraeth yn adolygu holl gyfreithiau'r UE a ddargedwir i benderfynu a ydynt o fudd i'r DU. Nawr, rydych wedi datgan yn gyhoeddus eich bod am ymgysylltu'n adeiladol â Llywodraeth y DU. A fyddwch chi, felly, yn cydweithredu mewn ffordd gadarnhaol drwy wneud argymhellion ynghylch pa gyfraith yr UE yr hoffech ei gweld yn cael ei diwygio neu ei dileu, a dywedwch wrthym beth ydynt os gwelwch yn dda? Diolch.

14:20

Well, I thank the Member for that comment. I'd remind the Members—they may have read about it already—the concerns we have about the way this is actually being processed and suddenly rushed forward with apparently no clear reason as to why that might be the case. In December we received a letter from Lord Frost drawing our attention to a written statement setting out more detail about the review, in which he also offered to discuss the review at a future meeting of the new UK-EU inter-ministerial group. However, the devolved Government Ministers were only notified of the UK Government's intention to publish its policy document, 'The Benefits of Brexit', during a call on 29 January. It was published two days later. In fact, I think I saw it when it was published on 31 January. Details about the policy proposals being developed as part of the review have been extremely limited to date, and the policy document largely repeats Lord Frost's written statement. My policy officials are pressing for clarity in this regard, and have asked for a meeting this month for a further update on the UK Government's plans, which still remain extremely unclear.

Wel, diolch i'r Aelod am y sylw hwnnw. Hoffwn atgoffa'r Aelodau—efallai eu bod wedi darllen amdano eisoes—am y pryderon sydd gennym ynglŷn â'r ffordd y mae hyn yn cael ei brosesu a'i ruthro yn ei flaen yn sydyn heb unrhyw reswm clir. Ym mis Rhagfyr cawsom lythyr gan yr Arglwydd Frost yn tynnu ein sylw at ddatganiad ysgrifenedig yn nodi mwy o fanylion am yr adolygiad, lle y cynigiodd drafod yr adolygiad hefyd mewn cyfarfod o grŵp rhyngweinidogol newydd y DU-UE yn y dyfodol. Fodd bynnag, ni chafodd Gweinidogion y Llywodraethau datganoledig wybod am fwriad Llywodraeth y DU i gyhoeddi ei dogfen bolisi 'The Benefits of Brexit' tan alwad a wnaed ar 29 Ionawr. Fe'i cyhoeddwyd ddeuddydd yn ddiweddarach. Yn wir, credaf imi ei weld pan gafodd ei gyhoeddi ar 31 Ionawr. Mae manylion am y cynigion polisi sy'n cael eu datblygu fel rhan o'r adolygiad wedi bod yn gyfyngedig iawn hyd yma, ac mae'r ddogfen bolisi i raddau helaeth yn ailadrodd datganiad ysgrifenedig yr Arglwydd Frost. Mae fy swyddogion polisi yn pwyso am eglurder yn hyn o beth, ac maent wedi gofyn am gyfarfod y mis hwn i gael diweddariad pellach ar gynlluniau Llywodraeth y DU, sy'n dal i fod yn aneglur iawn.

I agreed to a request by the Counsel General for the grouping of questions 1, 2, 3 and 4, and so I'll ask Rhys ab Owen now to ask his supplementary question.

Cytunais i gais gan y Cwnsler Cyffredinol i grwpio cwestiynau 1, 2, 3 a 4, ac felly gofynnaf i Rhys ab Owen ofyn ei gwestiwn atodol yn awr.

Thank you very much. Diolch yn fawr i chi, Llywydd. Counsel General, you're probably aware of Philip Rycroft's evidence this morning to the Wales select committee in the House of Commons. He described Brexit as a shock to the system, and that one of the premises that devolution is built upon—the Sewel convention—came a cropper through Brexit. Maybe not the usual words of a civil servant, but they were his words, not mine. When you gave evidence to the Legislation, Justice and Constitution Committee last month, you described the situation of the Brexit isolation Bill, as I like to call it, as having a massive impact on the devolution settlement in devolved areas. I know you were only made aware of it on the Saturday, and I'm sure you had better things to do on a Saturday than to be part of that telephone call, but you couldn't give us much detail then about the level of engagement. I'm glad to hear that there has been assurance that there will be more levels of engagement and I look forward to hear more details about that. Do you consider it appropriate that Welsh stakeholders and this Senedd should also be engaged in that process? Diolch yn fawr.

Diolch yn fawr iawn i chi, Lywydd. Gwnsler Cyffredinol, mae'n debyg eich bod yn ymwybodol o dystiolaeth Philip Rycroft y bore yma i bwyllgor dethol Cymru yn Nhŷ'r Cyffredin. Disgrifiodd Brexit fel sioc i'r system, a bod un o'r cynseiliau yr adeiladwyd datganoli arni—confensiwn Sewel—wedi methu oherwydd Brexit. Efallai nad yw'r rheini'n eiriau arferol gan was sifil, ond ei eiriau ef oeddent, nid fy ngeiriau i. Pan roesoch chi dystiolaeth i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad fis diwethaf, fe wnaethoch ddisgrifio sefyllfa'r Bil ynysu Brexit, fel rwy'n hoff o'i alw, fel un sy'n cael effaith enfawr ar y setliad datganoli mewn meysydd datganoledig. Rwy'n gwybod mai dim ond ar y dydd Sadwrn y cawsoch wybod amdano, ac rwy'n siŵr fod gennych bethau gwell i'w gwneud ar ddydd Sadwrn na bod yn rhan o'r alwad ffôn honno, ond ni allech roi llawer o fanylion i ni bryd hynny am lefel yr ymgysylltu. Rwy'n falch o glywed bod sicrwydd wedi'i roi y bydd mwy o lefelau ymgysylltu ac edrychaf ymlaen at glywed mwy o fanylion am hynny. A ydych o'r farn ei bod yn briodol i randdeiliaid Cymreig a'r Senedd hon gymryd rhan yn y broses honno hefyd? Diolch yn fawr.

I thank you for the question. The points you raise are absolutely right—the issue of retained EU law and the review of law is something that is of significant concern to us, not just a constitutional issue, but the issue we have in terms of the statements that have been made across this Chamber from all parties about the importance of standards in the areas of food, environment and so on. So, it is unclear precisely what it is. I have to say, I read the document, and considering the earlier debate that was made—. Sam Rowlands, you can have a copy of my—[Inaudible.]—it will certainly be a cure for insomnia. [Laughter.] But I have to say, it does contain within it something I think will be on the lips of every citizen in Wales when they look to the wonders of achievement that are being declared. Listen: a reintroduction of our iconic blue passports, which are printed by a firm in France. But that's not enough—it actually gets better than that, because we're reviewing a ban on EU imperial marketing and sales to give businesses and consumers more choice over the measurements used. But it gets even better than that, because we're going to be allowing businesses to use a Crown stamp symbol on pint glasses. So, I think I can tell the Member we certainly have a lot to look forward to. But in all seriousness, this is a very significant and important document, and we will engage fully, and we will be discussing it fully with UK Government Ministers. 

Diolch am y cwestiwn. Mae'r pwyntiau a godwch yn gwbl gywir—mae cyfraith yr UE a ddargedwir ac adolygu'r gyfraith yn rhywbeth sy'n peri pryder sylweddol i ni, nid fel mater cyfansoddiadol yn unig, ond yn sgil y datganiadau a wnaed ar draws y Siambr hon gan bob plaid ynghylch pwysigrwydd safonau ym meysydd bwyd, yr amgylchedd ac yn y blaen. Felly, nid yw'n glir beth yn union ydyw. Rhaid imi ddweud, darllenais y ddogfen, ac o ystyried y ddadl gynharach a wnaed—. Sam Rowlands, gallwch gael copi o fy—[Anghlywadwy.]—bydd yn sicr yn gwella eich insomnia. [Chwerthin.] Ond mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n cynnwys rhywbeth y credaf y bydd ar wefusau pob dinesydd yng Nghymru pan fyddant yn edrych ar y rhyfeddodau a gaiff eu datgan ynghylch cyflawniad. Gwrandewch: ailgyflwyno ein pasbortau glas eiconig, sy'n cael eu hargraffu gan gwmni yn Ffrainc. Ond nid yw hynny'n ddigon—mae'n rhagori ar hynny mewn gwirionedd, oherwydd rydym yn adolygu gwaharddiad ar farchnata a gwerthiannau imperial yr UE i roi mwy o ddewis i fusnesau a defnyddwyr ynghylch y mesuriadau a ddefnyddir. Ond mae'n mynd yn well na hynny hyd yn oed, oherwydd byddwn yn caniatáu i fusnesau ddefnyddio symbol stamp y Goron ar wydr peint. Felly, credaf y gallaf ddweud wrth yr Aelod fod gennym lawer i edrych ymlaen ato yn sicr. Ond o ddifrif, mae hon yn ddogfen arwyddocaol a phwysig iawn, a byddwn yn ymgysylltu'n llawn, a byddwn yn ei thrafod yn llawn gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU. 

14:25

I echo the points made by Rhys about proper engagement and the constructive approach being taken by the Minister, but can I just say, citizens across the nation were hanging the bunting out over the weekend. They were overjoyed to hear this news, and also the appointment of man of the people, Jacob Rees-Mogg, as Minister for Brexit opportunities, and that there would be a bonfire of regulations brought forward as this grandly titled Brexit Bill mark 2 proceeds on retained law. We're far beyond parody now, of course. As this coincides with the cross-party Public Accounts Committee reporting that Brexit and the increased bureaucracy of cross-border movements of trade has suppressed trade with the EU every day since we've left. We see the political impact in Northern Ireland and Éire playing out before us every single day. Hauliers are choosing to bypass Welsh ports and the UK to ship directly to the continent, and we learnt only these last 24 hours that exports into Germany from the UK have tumbled by 8.5 per cent during 2021, and before the opposition benches say, 'Well, that's been the same for everybody', it's compared to a 16.8 per cent increase in imports from other European Union member states. Minister, Counsel General—. Does the Counsel General believe that this new iteration of Brexit Bill mark 2 will build on these remarkable successes?

Ategaf y pwyntiau a wnaeth Rhys ynghylch ymgysylltu priodol ac ymagwedd adeiladol y Gweinidog, ond a gaf fi ddweud, roedd dinasyddion ledled y wlad yn chwifio'r baneri dros y penwythnos. Roeddent yn falch iawn o glywed y newyddion hwn, a hefyd am benodi dyn y bobl, Jacob Rees-Mogg, yn Weinidog dros gyfleoedd Brexit, ac y byddai coelcerth o reoliadau'n cael ei chreu wrth i'r Bil Brexit rhif 2 hwn â'r teitl mawreddog, fynd rhagddo ar y gyfraith a ddargedwir. Rydym ymhell y tu hwnt i barodi nawr, wrth gwrs, gan fod hyn yn cyd-daro ag adroddiadau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus trawsbleidiol fod Brexit a biwrocratiaeth gynyddol symudiadau masnach trawsffiniol wedi llesteirio masnach â'r UE bob dydd ers i ni adael. Gwelwn yr effaith wleidyddol yng Ngogledd Iwerddon ac Éire bob dydd. Mae cludwyr nwyddau'n dewis osgoi porthladdoedd Cymru a'r DU i deithio'n uniongyrchol i'r cyfandir, ac o fewn y 24 awr ddiwethaf dysgasom fod allforion i'r Almaen o'r DU wedi gostwng 8.5 y cant yn ystod 2021, a chyn i feinciau'r gwrthbleidiau ddweud, 'Wel, mae hynny wedi bod yr un fath i bawb', mae hynny o'i gymharu â chynnydd o 16.8 y cant mewn mewnforion o aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd. Weinidog, Gwnsler Cyffredinol—. A yw'r Cwnsler Cyffredinol yn credu y bydd yr iteriad newydd o Fil Brexit rhif 2 yn adeiladu ar y llwyddiannau rhyfeddol hyn?

If I perhaps respond to the Member's first comment, which was about this wonderful new descriptive propagandist creation of ministerial titles—Minister for Brexit opportunities—it almost reminds you, doesn't it, of the former Soviet Union Government and 'The Minister for the over-fulfilment of the five-year plan'? [Laughter.] But the point the Member makes is very important, because the document that we have is a very propagandist document; it is full of very loose aspirations. We will obviously want to engage and to explore what they mean, but also we will want to seek guarantees in terms of the constitutional integrity. In the meeting I had on that Saturday I referred to, I raised very specifically not only that the process was unacceptable, calling us in that way, but that was not respectful engagement, but equally so, that we wanted assurances—and I know that others asked for the same thing—in terms of devolution integrity. I'm still not convinced that we have actually been given that, but we will see what actually happens. But the point he does raise, of course, is that if you are to look at EU retained law, if you are to look at it in the round, you have to look at all factors, not just the propagandist ones you want, but the serious implications that there are for trade in terms of some of the things that have either been removed or are proposed to be removed, and the serious implications there might be for the standards that we want to uphold in food, agriculture, environment and so on.

Os caf ymateb efallai i sylw cyntaf yr Aelod, a oedd yn ymwneud â chreu teitlau gweinidogol newydd disgrifiadol propagandaidd rhyfeddol—y Gweinidog dros gyfleoedd Brexit—mae bron yn eich atgoffa, onid yw, o Lywodraeth yr Undeb Sofietaidd flaenorol a'r 'Gweinidog dros or-gyflawniad y cynllun pum-mlynedd'? [Chwerthin.] Ond mae'r pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud yn bwysig iawn, oherwydd mae'r ddogfen sydd gennym yn ddogfen bropagandaidd iawn; mae'n llawn dyheadau llac iawn. Byddwn yn amlwg am eu hystyried ac archwilio'r hyn y maent yn ei olygu, ond hefyd byddwn am gael gwarantau ynghylch yr uniondeb cyfansoddiadol. Yn y cyfarfod a gefais ar y dydd Sadwrn y cyfeiriais ato, nodais yn benodol iawn nid yn unig fod y broses yn annerbyniol, ein galw yn y modd hwnnw, ond nad oedd yn ymgysylltiad parchus, ond yn yr un modd, ein bod am gael sicrwydd—a gwn fod eraill wedi gofyn am yr un peth—ynghylch uniondeb datganoli. Rwy'n dal i fod heb fy argyhoeddi ein bod wedi cael hynny, ond fe gawn weld beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Ond y pwynt y mae'n ei godi wrth gwrs, yw, os edrychwch ar gyfraith yr UE a ddargedwir, os ydych am edrych ar bob agwedd ohoni, rhaid ichi edrych ar bob ffactor, nid dim ond y rhai propagandaidd rydych am eu cael, ond y goblygiadau difrifol sydd i fasnach yn sgil rhai o'r pethau sydd naill ai wedi'u dileu neu y bwriedir eu dileu, a'r goblygiadau difrifol a allai fod i'r safonau rydym am eu cynnal mewn bwyd, amaethyddiaeth, yr amgylchedd ac yn y blaen.

Counsel General, working collaboratively with other devolved Governments of the UK is essential. The majority of the people of Wales support devolution and have twice voted for it in referendums. Leaving the EU must not mean that devolution is diluted by the UK Government. Our devolved powers must be protected. What action is the Welsh Government taking to help ensure that all nations work together to defend their devolved interests?

Gwnsler Cyffredinol, mae'n hanfodol gweithio ar y cyd â Llywodraethau datganoledig eraill y DU. Mae'r rhan fwyaf o bobl Cymru yn cefnogi datganoli ac wedi pleidleisio drosto ddwywaith mewn refferenda. Ni ddylai gadael yr UE olygu bod datganoli'n cael ei wanhau gan Lywodraeth y DU. Rhaid diogelu ein pwerau datganoledig. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i helpu i sicrhau bod pob gwlad yn cydweithio i amddiffyn eu buddiannau datganoledig?

I thank the Member for the question. We will be working co-operatively with all the Governments of the United Kingdom. I hope the discussions and negotiations will be in accordance with the principles that have already been agreed now in terms of the inter-governmental review, which are respect for the devolved Governments, mutual respect, and principles of integrity in the way the discussions are actually to take place. Now, if that happens, then we can have a positive and constructive discussion, but I make it very, very clear that we will not concede, we will not make any concession, if this is just an attempt to introduce another internal market Act mark 2.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Byddwn yn cydweithio â holl Lywodraethau'r Deyrnas Unedig. Rwy'n gobeithio y bydd y trafodaethau a'r negodiadau'n cydymffurfio â'r egwyddorion y cytunwyd arnynt eisoes yn awr mewn perthynas â'r adolygiad rhynglywodraethol, sef parch at y Llywodraethau datganoledig, parch ar y ddwy ochr, ac egwyddorion uniondeb yn y ffordd y mae'r trafodaethau i'w cynnal mewn gwirionedd. Nawr, os bydd hynny'n digwydd, gallwn gael trafodaeth gadarnhaol ac adeiladol, ond rwy'n ei gwneud yn glir iawn na fyddwn yn ildio, ni fyddwn yn cyfaddawdu, os mai dim ond ymgais i gyflwyno Bil marchnad fewnol rhif 2 arall yw hyn.

14:30

Moving on, what is the position of case law from the European Court, such as the well known Bosman judgment? Will they still apply now that we've left the European Union and, if so, for how long? This is an issue of great interest and has major repercussions, not just in football.

Wrth symud ymlaen, beth yw sefyllfa cyfraith achosion o Lys Ewrop, megis dyfarniad enwog Bosman? A fyddant yn dal i fod yn berthnasol a ninnau wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac os felly, am ba mor hir? Mae hwn yn fater o gryn ddiddordeb a chanddo sgil-effeithiau enfawr, ac nid yn unig i bêl-droed.

Well, of course, the influence of jurisprudence—the influence of decisions from Europe, from the European Court, are obviously ones that are important, still taken into account, and of course we do have, as Members from all parties have mentioned, retained EU law. The assumption that somehow—an assumption was made by the first speaker—that somehow all this stuff is bad, that somehow it is all something negative, I think, will turn out not to be the case, but, again, until the review starts—. Now, the problem is, until we are properly engaged, we won't precisely know what direction UK Government actually wants to do, but I hope that what will come out of it is that we will recognise that there are many aspects in terms of existing EU law that we not only want to retain, we may even want to improve upon, and, where that happens, I hope that what won't happen is an attempt to actually basically negate all those positives that exist.

Wel, wrth gwrs, mae dylanwad cyfreitheg—dylanwad penderfyniadau o Ewrop, gan Lys Ewrop, yn amlwg yn rhai pwysig, sy'n dal i gael eu hystyried, ac wrth gwrs, fel y mae Aelodau o bob plaid wedi'i nodi, mae gennym gyfraith yr UE a ddargedwir. Credaf y bydd y rhagdybiaeth, rywsut—gwnaethpwyd rhagdybiaeth gan y siaradwr cyntaf—fod yr holl bethau hyn rywsut yn ddrwg, fod y cyfan rywsut yn rhywbeth negyddol, yn cael eu profi'n anghywir yn y pen draw, ond eto, tan y bydd yr adolygiad yn dechrau—. Nawr, y broblem yw, hyd nes y byddwn yn ymgysylltu'n iawn, ni fyddwn yn gwybod yn fanwl i ba gyfeiriad y mae Llywodraeth y DU yn dymuno mynd, ond rwy'n gobeithio mai'r hyn a ddaw ohono yw y byddwn yn cydnabod bod sawl agwedd ar gyfraith bresennol yr UE yr ydym nid yn unig am eu cadw, ond y gallem fod yn dymuno'u gwella hefyd, a lle y bydd hynny'n digwydd, rwy'n gobeithio na fydd ymgais i negyddu'r holl bethau cadarnhaol sy'n bodoli.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Mark Isherwood. 

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Mark Isherwood.

Diolch, Llywydd. Well, last week, the UK justice Secretary announced that seven new regional Ministry of Justice offices will be opened across Wales and England as part of the UK Government's Places for Growth programme, with 22,000 roles moving out of London by 2030. This move will see more than 2,000 more roles in areas like finance, human resource and digital move out by 2030, with 500 of those heading to Wrexham, Swansea, Cardiff and Newport.

A new collaboration centre will also open in Cardiff for teams to meet up or attend training and for home workers to use when they need to be in the office. The UK justice Secretary said:

'By having more of our staff based outside London we can recruit the best people wherever they live so that the justice system benefits from more diverse backgrounds, outlooks and experience.'

And the Welsh Secretary added:

'We want to make full use of the talent and potential of the Welsh workforce and moving hundreds of roles to Wales will help us achieve that objective.'

How will you engage positively with this, both to this end and to ensure synergy with devolved services, maximising the strengths of both Governments to a common end?

Diolch, Lywydd. Wel, yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Ysgrifennydd cyfiawnder y DU y bydd saith o swyddfeydd rhanbarthol newydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cael eu hagor ledled Cymru a Lloegr fel rhan o raglen Places for Growth Llywodraeth y DU, gyda 22,000 o rolau yn symud allan o Lundain erbyn 2030. Bydd y newid hwn yn arwain at fwy na 2,000 yn rhagor o rolau mewn meysydd fel cyllid, adnoddau dynol a digidol yn symud allan erbyn 2030, gyda 500 o’r rheini’n mynd i Wrecsam, Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd.

Hefyd, bydd canolfan gydweithredu newydd yn agor yng Nghaerdydd i dimau gyfarfod neu fynychu hyfforddiant ac i weithwyr cartref ei defnyddio pan fydd angen iddynt fod yn y swyddfa. Dywedodd Ysgrifennydd cyfiawnder y DU:

'Drwy gael mwy o'n staff wedi'u lleoli y tu allan i Lundain gallwn recriwtio'r bobl orau lle bynnag y maent yn byw fel bod y system gyfiawnder yn elwa o gefndiroedd, rhagolygon a phrofiadau mwy amrywiol.'

Ac ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru:

'Rydym am wneud defnydd llawn o dalent a photensial gweithlu Cymru a bydd symud cannoedd o rolau i Gymru yn ein helpu i gyflawni'r amcan hwnnw.'

Sut y byddwch yn ymgysylltu’n gadarnhaol â hyn, i’r perwyl hwn a hefyd i sicrhau synergedd â gwasanaethau datganoledig, gan wneud y gorau o gryfderau’r ddwy Lywodraeth at ddiben cyffredin?

Well, I thank you for the question and I do support the proposal that has been made and welcome the statement that's been made. I can inform you, in fact, that myself and the Minister for Social Justice met approximately several hours ago with Lord Wolfson to actually discuss the very announcement and what the implications would actually be. These, of course, aren't new jobs, but they're jobs that, as individuals retire or leave, will be transferred to seven new regional hubs.

I think what is unclear is the timescale over which this will happen, because it seems that there are a number of factors. The point I made is: well, of course, if there are going to be significant numbers of Ministry of Justice jobs transferring to Wales, there might be opportunities in terms of doing something about the appalling state of the Cardiff Civil and Family Justice Centre—an issue where there are real concerns in terms of the facilities that are available, but just the very message that is sent out by the state of that civil justice centre and the need for a new purpose-built civil justice centre in Cardiff. And that would be an opportunity, wouldn't it, to actually look at where Minister of Justice facilities are placed. Unfortunately, it doesn't look as though there is going to be any significant progress on the civil justice centre, but, in terms of the jobs, we will of course give every co-operation and liaise and engage over how best to facilitate this, as we are doing in fact over other areas of co-operation within the justice field with the Ministry of Justice and with the various areas that are within Welsh Government responsibility. 

Wel, diolch am eich cwestiwn, ac rwy’n cefnogi’r cynnig a wnaed ac yn croesawu'r datganiad. Gallaf ddweud wrthych, a dweud y gwir, fy mod i a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cyfarfod sawl awr yn ôl gyda’r Arglwydd Wolfson i drafod yr union gyhoeddiad a beth fyddai’r goblygiadau. Nid yw’r rhain, wrth gwrs, yn swyddi newydd, ond maent yn swyddi a fydd, wrth i unigolion ymddeol neu adael, yn cael eu trosglwyddo i saith hyb rhanbarthol newydd.

Credaf mai’r hyn sy’n aneglur yw’r amserlen ar gyfer hyn, gan yr ymddengys bod nifer o ffactorau ar waith. Y pwynt a wneuthum yw: wel, wrth gwrs, os bydd niferoedd sylweddol o swyddi’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn symud i Gymru, efallai y bydd cyfleoedd i wneud rhywbeth am gyflwr echrydus Canolfan Cyfiawnder Sifil a Theuluol Caerdydd—mater lle y ceir pryderon gwirioneddol ynghylch y cyfleusterau sydd ar gael, ond hefyd y neges sy'n cael ei chyfleu gan gyflwr y ganolfan cyfiawnder sifil honno a’r angen am ganolfan cyfiawnder sifil newydd bwrpasol yng Nghaerdydd. A byddai hynny'n gyfle, oni fyddai, i edrych ar lle y mae cyfleusterau'r Gweinidog Cyfiawnder wedi'u lleoli. Yn anffodus, nid yw’n edrych fel pe bai unrhyw gynnydd sylweddol yn mynd i gael ei wneud ar y ganolfan cyfiawnder sifil, ond o ran y swyddi, byddwn yn cydweithredu ac yn cydgysylltu ac yn ymgysylltu ynghylch y ffordd orau o hwyluso hyn wrth gwrs, fel rydym yn ei wneud gyda materion cydweithredu eraill ym maes cyfiawnder gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a chyda’r meysydd amrywiol o fewn cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru.

Thank you, and, of course, a new collaboration centre will also open in Cardiff. But responding to your statement, 'Legal Aid and Access to Justice', here three weeks ago, I referred to that week's UK Government announcement of additional funding into the family mediation scheme to help thousands more families avoid the courtroom to last July's House of Commons Justice Committee report on the future of legal aid, which identified a real need for a more flexible scheme that allows anyone with a legal problem who cannot afford a lawyer to access early legal advice, and to the UK Government's legal aid means test review as part of its broader legal support action plan, and asked what engagement you've had with the UK Government regarding these matters and the consultation that will follow. Your response then, unfortunately, failed to answer my question and made no reference to the actions regarding legal aid currently being taken by the UK Parliament and current UK Government. So, therefore, how will you engage positively with this to ensure synergy with devolved services, maximising the strengths of both Governments to a common end?

Diolch, ac wrth gwrs, bydd canolfan gydweithredu newydd hefyd yn agor yng Nghaerdydd. Ond wrth ymateb i'ch datganiad, 'Cymorth Cyfreithiol a Mynediad at Gyfiawnder', yma dair wythnos yn ôl, cyfeiriais at gyhoeddiad Llywodraeth y DU yr wythnos honno ynglŷn â chyllid ychwanegol i'r cynllun cyfryngu teuluol i helpu miloedd yn rhagor o deuluoedd i osgoi'r llys, at adroddiad Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ'r Cyffredin fis Gorffennaf diwethaf ar ddyfodol cymorth cyfreithiol, a nododd angen gwirioneddol am gynllun mwy hyblyg sy’n caniatáu i unrhyw un â phroblem gyfreithiol na allant fforddio cyfreithiwr gael mynediad at gyngor cyfreithiol cynnar, ac at adolygiad Llywodraeth y DU o'r prawf modd ar gyfer cymorth cyfreithiol fel rhan o'u cynllun gweithredu ehangach ar gyfer cymorth cyfreithiol, a gofynnais pa gyswllt a gawsoch gyda Llywodraeth y DU ynghylch y materion hyn a’r ymgynghoriad a fydd yn dilyn. Yn anffodus, methodd eich ymateb ar y pryd ateb fy nghwestiwn ac ni chyfeiriodd o gwbl at y camau gweithredu sy’n cael eu cymryd ar hyn o bryd gan Senedd y DU a Llywodraeth bresennol y DU ar gymorth cyfreithiol. Sut, felly, y byddwch yn mynd ati'n gadarnhaol ar hyn i sicrhau synergedd â gwasanaethau datganoledig, gan wneud y gorau o gryfderau’r ddwy Lywodraeth at ddiben cyffredin?

14:35

Thank you for the question. There is no doubt that, the last decade, the legal aid cuts have had an absolute disastrous impact on our communities and have disenfranchised many of our Welsh citizens from access to justice. In terms of the review—the two reviews, of course—the one review is in respect of criminal legal aid, with Lord Bellamy. I, in fact, met with Lord Bellamy to discuss that; I again raised the issue of Lord Bellamy's proposals with regard to criminal legal aid, and, in particular, some of the recommendations that are being made on the need to properly fund to deal with the issue of some of the advice deserts that we actually have. And we're still awaiting a decision from UK Government as to what they intend with that.

As important, if not actually more important, is actually the civil justice review, that I believe Lord Wolfson is engaged with at the moment. And obviously, there are significant areas there of concern to us, which are with regard to socioeconomic issues and legal aid, and generally other areas with regard to civil justice access. So, we look forward to really seeing what the proposals are that will be forthcoming. Obviously, means testing is relevant in both criminal legal aid and indeed in civil legal aid. As things stand at the moment, though, in terms of the massive cuts that there have been to legal aid, and the impact on our communities, an important lifeline is, of course, the single advice fund that the Minister for Social Justice is responsible for, and which has helped in the region of 250,000 cases for 130,000 Welsh citizens over the past couple of years.

Diolch am eich cwestiwn. Nid oes amheuaeth, yn y degawd diwethaf, fod y toriadau i gymorth cyfreithiol wedi cael effaith hollol drychinebus ar ein cymunedau ac wedi difreinio llawer o’n dinasyddion yng Nghymru rhag mynediad at gyfiawnder. O ran yr adolygiad—y ddau adolygiad, wrth gwrs—mae un adolygiad yn ymwneud â chymorth cyfreithiol troseddol, gyda'r Arglwydd Bellamy. Cyfarfûm â’r Arglwydd Bellamy i drafod hwnnw mewn gwirionedd; unwaith eto, codais fater cynigion yr Arglwydd Bellamy ar gymorth cyfreithiol troseddol, ac yn benodol, rhai o’r argymhellion sy’n cael eu gwneud ynglŷn â'r angen i ariannu’n briodol i ymdrin â pheth o'r diffyg cyngor sydd gennym. Ac rydym yn dal i aros am benderfyniad gan Lywodraeth y DU ynghylch eu bwriad gyda hynny.

Yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach a dweud y gwir, yw'r adolygiad cyfiawnder sifil, y mae'r Arglwydd Wolfson yn ei gyflawni ar hyn o bryd, rwy'n credu. Ac yn amlwg, mae meysydd yno sy'n peri pryder i ni, mewn perthynas â materion economaidd-gymdeithasol a chymorth cyfreithiol, a meysydd eraill yn gyffredinol mewn perthynas â mynediad at gyfiawnder sifil. Felly, edrychwn ymlaen at weld beth yw'r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno. Yn amlwg, mae profion modd yn berthnasol mewn cymorth cyfreithiol troseddol, ac yn wir, mewn cymorth cyfreithiol sifil. Fel y mae pethau ar hyn o bryd, serch hynny, gyda'r toriadau enfawr a wnaed i gymorth cyfreithiol, a’r effaith ar ein cymunedau, achubiaeth bwysig, wrth gwrs, yw’r gronfa gynghori sengl y mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn gyfrifol amdani, ac sydd wedi helpu gydag oddeutu 250,000 o achosion ar gyfer 130,000 o ddinasyddion Cymru dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Thank you. Thank you very much for acknowledging that. Well, last week, the UK Government announced that it will be bringing forward a Brexit Freedoms Bill—[Laughter.]—to end the special status of EU law, to make our businesses more competitive and our people more prosperous. I didn't make up the name of the Bill; that's the Bill's name. This Bill will allow EU law to be more easily amended or removed in the future. The UK Government also published a 'The benefits of Brexit' White Paper, setting out how regulations will be reviewed to, for example, create a fit-for-purpose regulatory framework for artificial intelligence, and to deliver cleaner air, create new habitats and reduce waste. Responding, you stated that you want to engage with the UK Government constructively regarding the Bill, but expressed concern that it might lead to reductions in farming and fishing standards, as well as environmental protections.

However, at the time of the European Union (Withdrawal Agreement) Bill, the UK Government agreed that UK-wide frameworks to replace the EU rule book would be freely negotiated between the four UK Governments, in areas such as food, animal welfare and the environment, setting standards below which none can fall, with the existing common arrangements maintained until these are agreed. And of course, a number of these frameworks are being considered by Senedd committees currently. So, how will you therefore engage positively with the proposed UK Bill to ensure synergy with devolved powers, maximising the strengths of both Governments to a common end?

Diolch yn fawr iawn am gydnabod hynny. Wel, yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd yn cyflwyno Bil Rhyddid Brexit—[Chwerthin.]—i roi diwedd ar statws arbennig cyfraith yr UE, i wneud ein busnesau'n fwy cystadleuol a'n pobl yn fwy ffyniannus. Nid fi sydd wedi dyfeisio enw'r Bil; dyna enw'r Bil. Bydd y Bil yn ei gwneud yn haws i gyfraith yr UE gael ei diwygio neu ei dileu yn y dyfodol. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi Papur Gwyn ar fanteision Brexit, sy'n nodi sut y caiff rheoliadau eu hadolygu, er enghraifft, er mwyn creu fframwaith rheoleiddio addas at y diben ar gyfer deallusrwydd artiffisial, ac i ddarparu aer glanach, creu cynefinoedd newydd a lleihau gwastraff. Wrth ymateb, fe ddywedoch chi eich bod am ymwneud yn adeiladol â Llywodraeth y DU ar y Bil, ond fe wnaethoch fynegi pryder y gallai arwain at ostwng safonau ffermio a physgota, yn ogystal â mesurau diogelu’r amgylchedd.

Fodd bynnag, ar adeg Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael), cytunodd Llywodraeth y DU y byddai fframweithiau DU gyfan i ddod yn lle llyfr rheolau’r UE yn cael eu negodi’n rhydd rhwng pedair Llywodraeth y DU, mewn meysydd fel bwyd, lles anifeiliaid a’r amgylchedd, gan osod safonau na ellid syrthio'n fyr ohonynt, gan gadw'r trefniadau cyffredin presennol hyd nes y cytunir ar y safonau hyn. Ac wrth gwrs, mae nifer o’r fframweithiau hyn yn cael eu hystyried gan bwyllgorau’r Senedd ar hyn o bryd. Felly, sut y byddwch yn ymgysylltu’n gadarnhaol â Bil arfaethedig y DU i sicrhau synergedd â phwerau datganoledig, gan wneud y gorau o gryfderau’r ddwy Lywodraeth at ddiben cyffredin?

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Well, thank you for the question. And you do raise a valid point, and that is: how will we engage, what will the synergy be, what will the principles be of that particular engagement? The problem with the document you refer to is it really is a number of headlines—there isn't anything you can take within there that actually gives you any indication of what the direction the UK Government might be. They may say, 'Well, maybe that isn't the purpose of the Bill', but I'll give you a 'for example'. It refers to EU law, and says how wonderful it is that we've taken back control and the supreme court is now the Supreme Court in the United Kingdom as a result of our leaving the EU. But then, at the same time, the UK Government wants to introduce legislation that actually debars the Supreme Court from actually dealing with the issues of judicial review, the rule of law and so on. So, on the one hand, it's about empowering the Supreme Court, on the other hand, 'Well, we'll only empower it insofar as it doesn't interfere with what we want to do and the way in which we choose to operate.' So, I think there are a number of principles and contradictions that exist within it. Certainly it would be relevant in terms of looking at how that interacts with the frameworks. Now, of course, the frameworks were massively intruded upon by the United Kingdom Internal Market Act 2020, and, of course, there are still outstanding legal issues in respect of that. But all I can do is repeat to the Member again that, of course, we will seriously engage; we will engage as a responsible Government on the basis of the principles that have been agreed between us. I just hope that the meeting we had last Saturday was an aberration and not a reflection of the way in which the UK intends to proceed in the future in those discussions. 

Wel, diolch am y cwestiwn. Ac rydych yn codi pwynt dilys, sef: sut y byddwn yn ymgysylltu, beth fydd y synergedd, beth fydd egwyddorion yr ymgysylltiad hwnnw? Y broblem gyda'r ddogfen y cyfeiriwch ati yw mai nifer o benawdau ydyw mewn gwirionedd—nid oes unrhyw beth ynddi sy'n rhoi unrhyw syniad i chi i ba gyfeiriad y gallai Llywodraeth y DU fod yn mynd iddo. Efallai y byddant yn dweud, 'Wel, efallai nad dyna ddiben y Bil’, ond rhoddaf enghraifft i chi. Mae’n cyfeirio at gyfraith yr UE, ac yn dweud pa mor wych yw hi ein bod wedi adfer rheolaeth, ac mai Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yw’r goruchaf lys bellach o ganlyniad i adael yr UE. Ond wedyn, ar yr un pryd, mae Llywodraeth y DU eisiau cyflwyno deddfwriaeth sy'n atal y Goruchaf Lys rhag ymdrin â materion adolygu barnwrol, rheolaeth y gyfraith ac yn y blaen. Felly, ar y naill law, mae'n ymwneud â grymuso'r Goruchaf Lys, ond ar y llaw arall, 'Wel, fe'i grymuswn i'r graddau nad yw'n ymyrryd â'r hyn rydym am ei wneud a'r ffordd rydym yn dewis gweithredu.' Felly, credaf fod nifer o egwyddorion a gwrthddywediadau ynddo. Yn sicr, byddai’n berthnasol ar gyfer edrych ar sut y mae hynny’n rhyngweithio â’r fframweithiau. Nawr, wrth gwrs, ymyrrodd Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 â'r fframweithiau yn aruthrol, ac wrth gwrs, mae materion cyfreithiol yn dal heb eu datrys mewn perthynas â hynny. Ond y cyfan y gallaf ei wneud yw ailadrodd wrth yr Aelod eto y byddwn yn ymgysylltu o ddifrif; byddwn yn ymgysylltu fel Llywodraeth gyfrifol ar sail yr egwyddorion a gytunwyd rhyngom. Rwy'n gobeithio bod y cyfarfod a gawsom ddydd Sadwrn diwethaf yn eithriad ac nid yn adlewyrchiad o’r ffordd y mae’r DU yn bwriadu bwrw ymlaen â'r trafodaethau hynny yn y dyfodol.

14:40

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. At the end of January, my Scottish National Party colleague, Kirsty Blackman, asked a question about post-legislative reviews within the Wales Office. In response to that question, Simon Hart, the leader of the Welsh Conservatives, according to the Brexit opportunities Minister, answered that work was under way to assess the Wales Act 2017. As you know, Cwnsler Cyffredinol, this is a key piece of legislation with regards to the devolution settlement. In addition to that, the Welsh Government is suggesting that we consent to the Health and Care Bill, which will give UK Ministers power to amend the Government of Wales Act 2006, another key piece of legislation with regards to our devolution settlement. Given all the other steps that the UK Government are doing to undermine devolution, are you concerned about handing over that power? Also, were you aware of the review of the 2017 Act? And, if so, when were you going to notify the Senedd? Diolch yn fawr. 

Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Ddiwedd mis Ionawr, gofynnodd fy nghyfaill ym Mhlaid Genedlaethol yr Alban, Kirsty Blackman, gwestiwn am adolygiadau ôl-ddeddfwriaethol yn Swyddfa Cymru. Mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, atebodd Simon Hart, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn ôl y Gweinidog cyfleoedd Brexit, fod gwaith ar y gweill i asesu Deddf Cymru 2017. Fel y gwyddoch, Gwnsler Cyffredinol, mae hon yn ddeddfwriaeth allweddol mewn perthynas â'r setliad datganoli. Yn ogystal â hynny, mae Llywodraeth Cymru yn awgrymu y dylem roi cydsyniad i’r Bil Iechyd a Gofal, a fydd yn rhoi pŵer i Weinidogion y DU ddiwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, deddfwriaeth allweddol arall mewn perthynas â’n setliad datganoli. O ystyried yr holl gamau eraill y mae Llywodraeth y DU yn eu cymryd i danseilio datganoli, a ydych yn pryderu ynglŷn â throsglwyddo’r pŵer hwnnw iddynt? Hefyd, a oeddech yn ymwybodol o’r adolygiad o Ddeddf 2017? Ac os felly, pryd roeddech chi'n mynd i roi gwybod i'r Senedd? Diolch yn fawr.

Well, thank you for the question. The first thing is, in respect of all UK Government legislation, the Member is aware of the principles that are applied. One of the difficulties that arises, and particularly in the Bill that he's mentioned, is that there are a number of issues where there are issues of competence, there are cross-border issues that come into play and there are issues of disputed competence. The process, it has to be said, of engagement over what will be consented to, what will not be consented to, is certainly taken very, very seriously, and the issue of devolution integrity is right at the fore. We do not consent to something unless ultimately we accept that Wales will be better off as a consequence of the outcome of whatever is consented to, and, of course, it's not the Welsh Government that consents; the Welsh Government recommends to the Senedd to consent through the legislative consent motion process. 

In terms of the Wales Act 2017, I think there are likely to be a number of issues that are going to emerge as a result of a series of future reviews with regard to that particular Act. I think there are issues that are going to arise with regard to the review of the Human Rights Act 1998, for example, and I think there are other areas as well that we will be concerned with. But, any developments that do take place that engage me, I will certainly report back to this Senedd on developments. 

Wel, diolch am eich cwestiwn. Yn y lle cyntaf, mewn perthynas â holl ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU, mae'r Aelod yn ymwybodol o’r egwyddorion sydd ar waith. Un o’r anawsterau sy’n codi, ac yn enwedig yn y Bil y mae wedi’i grybwyll, yw bod yna nifer o faterion yn codi ynglŷn â chymhwysedd, ffactorau trawsffiniol yn codi eu pennau ac anghytundeb ynghylch cymhwysedd. Mae’n rhaid dweud bod y broses o ymgysylltu ynghylch yr hyn y rhoddir cydsyniad iddo, yr hyn na roddir cydsyniad iddo, yn rhywbeth y dylid ei ystyried yn ddifrifol iawn, ac mae mater uniondeb datganoli yn flaenllaw. Nid ydym yn cydsynio i rywbeth oni bai ein bod yn derbyn, yn y pen draw, y bydd Cymru ar ei hennill o ganlyniad i beth bynnag y rhoddir cydsyniad iddo, ac wrth gwrs, nid Llywodraeth Cymru sy’n cydsynio; mae Llywodraeth Cymru yn argymell i’r Senedd gydsynio drwy broses y cynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Ar Ddeddf Cymru 2017, credaf ei bod yn debygol y bydd nifer o faterion yn codi o ganlyniad i gyfres o adolygiadau yn y dyfodol mewn perthynas â'r Ddeddf benodol honno. Credaf y bydd materion yn codi mewn perthynas â'r adolygiad o Ddeddf Hawliau Dynol 1998, er enghraifft, a chredaf fod meysydd eraill o ddiddordeb i ni hefyd. Ond os byddaf yn rhan o unrhyw ddatblygiadau, byddaf yn sicr yn adrodd yn ôl i'r Senedd hon arnynt.

Diolch yn fawr, Cwnsler Cyffredinol. Now, we've had the long-awaited inter-governmental relations report, which sets to build a better relationship between the UK Governments, based on principles of mutual respect and to build and maintain trust. But the truth is, Cwnsler Cyffredinol, there is intense mistrust between the Governments, fundamental competing outlooks about the future of the constitution and the politics of the United Kingdom, and also attempts to reassert the sovereignty of the UK Parliament over devolved nations. Therefore, what is being done to implement the machinery and processes set out to assert mutual respect and trust into a positive and constructive inter-governmental relationship? Further, will discussions regarding the machinery and process involve us here in the Senedd? Diolch.   

Diolch yn fawr, Gwnsler Cyffredinol. Nawr, rydym wedi cael yr adroddiad hirddisgwyliedig ar gysylltiadau rhynglywodraethol, sy'n mynd i adeiladu gwell perthynas rhwng Llywodraethau'r DU, yn seiliedig ar egwyddorion parch cydradd a meithrin a chynnal ymddiriedaeth. Ond y gwir amdani, Gwnsler Cyffredinol, yw bod cryn dipyn o ddrwgdybiaeth rhwng y Llywodraethau, rhagolygon sylfaenol wahanol ynghylch dyfodol y cyfansoddiad a gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig, yn ogystal ag ymdrechion i ailddatgan sofraniaeth Senedd y DU dros y gwledydd datganoledig. Felly, beth sy’n cael ei wneud i roi’r peirianwaith a’r prosesau a nodir ar waith er mwyn troi ymddiriedaeth a pharch cydradd yn berthynas rynglywodraethol gadarnhaol ac adeiladol? Yn ogystal, a fydd y trafodaethau ynghylch y peirianwaith a’r broses yn ein cynnwys ni yma yn y Senedd? Diolch.

Well, look, can I say that, firstly, the inter-governmental review, and the process that the Member has seen, is an important one? It is certainly, in my view, a significant step forward, but it's a cautious step forward, because we have to see how it will work. It does certainly outline the issues of respect and integrity that should apply constitutionally in terms of devolved government. And it's interesting to note the review actually uses the term 'devolved government', as opposed to 'devolved administration', of course, until you start looking at the Treasury part of it, where it reverts back to 'devolved administrations', but that's as may be for the moment. I know that officials are working together and looking at the issue of the creation of the independent secretariat and the structure that will take place, and also, I think, the schedule of meetings and so on that will take place. The fact that there will be a forum for inter-ministerial meetings is obviously important, as will be the meeting of the First Ministers and Prime Minister within this process. In terms of the Senedd, yes, as a result of the inter-institutional agreement—. Well, of course, there is already an agreement that the details of meetings that will be taking place and so on will be informed, and I would hope that there will be open discussion here. I think the whole process is one where, I think, there is even written into it a commitment to openness and transparency, and that is something that I will do everything I can to uphold, because we do want to make this new review work. It is to the benefit of the people of Wales if it does work, but we're not going to make assumptions on past practice that it necessarily is bound to work. Its one core flaw, of course, is that it does not have a constitutional status. It does not have a judicable status. But maybe we're on the way towards that. I think it is actually also the first indication of a federalised constitutional structure in terms of engagement. Now, there is a long way to go, but I will of course update Members on important issues as they do arise.

Wel, edrychwch, a gaf fi ddweud yn gyntaf fod yr adolygiad rhynglywodraethol, a’r broses y mae’r Aelod wedi’i gweld, yn bwysig? Yn fy marn i, mae'n sicr yn gam arwyddocaol ymlaen, ond mae’n gam pwyllog ymlaen, gan y bydd yn rhaid inni weld sut y bydd yn gweithio. Mae’n sicr yn amlinellu materion parch ac uniondeb a ddylai fod yn berthnasol ar sail gyfansoddiadol i lywodraeth ddatganoledig. Ac mae'n ddiddorol nodi bod yr adolygiad yn defnyddio'r term 'llywodraeth ddatganoledig', yn hytrach na 'gweinyddiaeth ddatganoledig' wrth gwrs, tan ichi edrych ar y rhan am y Trysorlys, lle y mae'n mynd yn ôl i ddefnyddio 'gweinyddiaethau datganoledig', ond dyna fel y mae am y tro. Gwn fod swyddogion yn cydweithio ac yn edrych ar greu’r ysgrifenyddiaeth annibynnol a’r strwythur a fydd ar waith, ac amserlen y cyfarfodydd a gynhelir ac ati. Mae’r ffaith y bydd fforwm ar gyfer cyfarfodydd rhyngweinidogol yn amlwg yn bwysig, fel y bydd cyfarfod y Prif Weinidogion o fewn y broses hon. O ran y Senedd, o ganlyniad i’r cytundeb rhyngsefydliadol—. Wel, wrth gwrs, ceir cytundeb eisoes y bydd manylion y cyfarfodydd a gynhelir ac yn y blaen yn cael eu rhannu, a byddwn yn gobeithio y bydd trafodaeth agored yma. Credaf fod y broses gyfan yn un lle y ceir ymrwymiad ysgrifenedig ar ei chyfer hyd yn oed, i fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae hynny'n rhywbeth y byddaf yn gwneud popeth a allaf i'w gynnal, gan ein bod yn awyddus i wneud i'r adolygiad newydd hwn weithio. Mae er budd pobl Cymru os yw'n gweithio, ond nid ydym am ragdybio ar sail arferion y gorffennol ei fod o reidrwydd yn mynd i weithio. Ei wendid sylfaenol, wrth gwrs, yw nad oes iddo statws cyfansoddiadol. Nid oes iddo statws barnadwy. Ond efallai ein bod ar y ffordd tuag at hynny. Credaf mai dyma'r arwydd cyntaf hefyd o strwythur cyfansoddiadol ffederal o ran ymgysylltu. Nawr, mae cryn dipyn o ffordd i fynd, ond byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am faterion pwysig fel y byddant yn codi.

14:45
Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)
Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

5. Pa gyngor a roddodd y Cwnsler Cyffredinol i'r Gweinidog cyllid ar oblygiadau cyfansoddiadol cyflwyno'r Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)? OQ57621

5. What advice did the Counsel General give to the Minister for finance on the constitutional implications of the introduction of the Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill? OQ57621

Thank you very much again. I am satisfied that the constitutional implications of the Bill have been appropriately scrutinised and evaluated. Powers included in the Bill as currently drafted are subject to four purpose tests, which may only be used where the Welsh Ministers consider it appropriate. These powers are sufficiently constrained. 

Diolch yn fawr iawn eto. Rwy’n fodlon fod goblygiadau cyfansoddiadol y Bil wedi bod drwy broses graffu a gwerthuso briodol. Bydd pedwar prawf diben ar gyfer y pwerau sydd wedi’u cynnwys yn y Bil fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, a dim ond pan fo Gweinidogion Cymru o’r farn fod hynny’n briodol y gellir eu defnyddio. Mae cyfyngiadau digonol ar y pwerau hyn.

Diolch yn fawr, Cwnsler Cyffredinol. You're quite right about the wide-ranging powers when Ministers feel that it's appropriate, but I'm sure you also remember, back to your student days, Cwnsler Cyffredinol, being taught that, generally, laws should only be applied prospectively, rather than retrospectively. And I'm also sure, in constitutional lectures, you were taught about the importance of parliamentary scrutiny. Now, whilst this Bill has many sensible features, such as the ability to change the tax process quickly to comply with international obligations, it limits the scope of scrutiny by removing the Senedd's lock. The Senedd lock is important, where power to change the Act was only contingent on Senedd approval. That's gone. Now, the broadness of the Bill fundamentally alters location of power in the Senedd to Ministers, and additionally it grants Ministers the powers to alter Acts retrospectively. That's clearly undermining the rule of law by creating uncertainty within the law. Now, we often criticise the Westminster Government for undermining the rule of law, but it is true about the Welsh Government in this case. In light of that, what safeguards will you introduce in this Bill in order to prevent the erosion of scrutiny and to prevent the erosion of the rule of law? Diolch yn fawr.

Diolch yn fawr, Gwnsler Cyffredinol. Rydych yn llygad eich lle ynglŷn â’r pwerau eang pan fo Gweinidogion yn teimlo bod hynny'n briodol, ond rwy’n siŵr eich bod hefyd yn cofio, yn ôl yn eich dyddiau fel myfyriwr, Gwnsler Cyffredinol, cael eich dysgu mai dim ond yn rhagweithredol, at ei gilydd, y dylid defnyddio cyfreithiau, yn hytrach nag yn ôl-weithredol. Ac rwy'n siŵr hefyd, mewn darlithoedd ar y cyfansoddiad, ichi gael eich dysgu am bwysigrwydd craffu seneddol. Nawr, er bod gan y Bil hwn lawer o nodweddion synhwyrol, megis y gallu i newid y broses dreth yn gyflym i gydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol, mae’n cyfyngu ar gwmpas y craffu drwy gael gwared ar glo y Senedd. Mae clo y Senedd yn bwysig, lle'r oedd pŵer i newid y Ddeddf yn dibynnu ar gymeradwyaeth y Senedd yn unig. Mae hynny wedi mynd. Nawr, mae ehangder y Bil yn newid lleoliad pŵer yn sylfaenol yn y Senedd i Weinidogion, ac yn ogystal â hynny, mae'n rhoi pwerau i Weinidogion newid Deddfau yn ôl-weithredol. Mae hynny'n amlwg yn tanseilio rheolaeth y gyfraith drwy greu ansicrwydd o fewn y gyfraith. Nawr, rydym yn aml yn beirniadu Llywodraeth San Steffan am danseilio rheolaeth y gyfraith, ond mae’n wir am Lywodraeth Cymru yn yr achos hwn. Yng ngoleuni hynny, pa fesurau diogelu y byddwch yn eu cyflwyno yn y Bil hwn er mwyn atal erydu ar graffu a rheolaeth y gyfraith? Diolch yn fawr.

Thank you for the question. The Member raises a very important point and it's a point that has been very carefully considered; I've applied my mind to it and I know the Minister for finance has as well. And, of course, the Bill is, I think, at Stage 1 of the scrutiny process. I know the finance Minister gave evidence to the Finance Committee in the first session, I think, last week, and certainly there's another session next week, and I think is due to give evidence to the Legislation, Justice and Constitution Committee.

The first thing is really what the Bill is about. What the Bill does is it enables changes to be made to the Welsh tax Acts by regulations where Welsh Ministers consider that those changes are necessary or appropriate, and where they're required to have effect immediately or shortly thereafter. So, basically, where there are a number of external circumstances that can happen, it's about protecting the integrity of the Welsh tax system to changes that may occur. 

And you're right—the issue of the lock is an important one. I can't remember discussing anything like this when I was a student. Mind you, that was over 40 years ago, so perhaps your memory is a bit fresher than mine. But it is an important constitutional point, and I know it's one that's been the subject of a certain amount of commentary—that is, that a change would have to come before the Senedd for the power to be unlocked to enable it to actually be used. I think the difficulty with that is the immediacy of a change that might need to be made, and I think there's broad recognition that there is a need to have the power. But, you're absolutely right that, of course, it is a significant power. Any power to a Government to make changes, and potentially retrospective changes, is significant and requires significant scrutiny.

The approach that is being taken in respect of the way to do it is really to have a four purposes test to it so that it is there to ensure that it can deal with issues that arise unexpectedly, suddenly et cetera with regard to tax avoidance, or to comply with international obligations, or to respond urgently to court or tribunal decisions, or in fact to things that happen at a UK Government level that mean we need to actually respond. And, in some ways, it's a little bit like the COVID regulations, isn't it, in that they're made, they take effect et cetera, and so you have the made affirmative procedure or, potentially, the draft affirmative procedure being looked at.

I think what I can say is that you are absolutely right to raise the point. It is a matter that has to be very carefully examined. The finance Minister is attending the various committee scrutiny sessions in order to do that. And, no doubt, this will come back before this Chamber. I think, in terms of the balance and my understanding of what is needed and the urgency with which it is, from time to time, necessary to act, what is contained within the Bill I think recognises those significant constitutional issues that have to be addressed. But, of course, the scrutiny process will continue and the Minister for finance will obviously engage within that. 

Diolch am eich cwestiwn. Mae’r Aelod yn codi pwynt pwysig iawn ac mae’n bwynt sydd wedi’i ystyried yn ofalus iawn; rwyf wedi meddwl amdano a gwn fod y Gweinidog cyllid wedi meddwl amdano hefyd. Ac wrth gwrs, credaf fod y Bil ar Gam 1 yn y broses graffu. Gwn fod y Gweinidog cyllid wedi rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Cyllid yn y sesiwn gyntaf, yr wythnos diwethaf, ac yn sicr, mae sesiwn arall yr wythnos nesaf, a chredaf ei bod i fod i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Y peth cyntaf yw hanfod y Bil. Yr hyn y mae’r Bil yn ei wneud yw galluogi newidiadau i Ddeddfau treth Cymru drwy reoliadau pan fo Gweinidogion Cymru o'r farn fod y newidiadau hynny’n angenrheidiol neu’n briodol, a lle y mae'n ofynnol iddynt ddod i rym ar unwaith neu’n fuan wedyn. Felly, yn y bôn, lle y mae nifer o amgylchiadau allanol a all godi, mae'n ymwneud â diogelu uniondeb system drethi Cymru yn sgil newidiadau a all ddigwydd.

Ac rydych yn llygad eich lle—mae mater y clo yn un pwysig. Ni allaf gofio trafod unrhyw beth fel hyn pan oeddwn yn fyfyriwr. Cofiwch chi, roedd hynny dros 40 mlynedd yn ôl, felly efallai fod eich cof ychydig yn fwy ffres na fy nghof i. Ond mae'n bwynt cyfansoddiadol pwysig, a gwn fod cryn dipyn o sylwebaeth wedi bod yn ei gylch—hynny yw, y byddai'n rhaid i newid ddod gerbron y Senedd er mwyn i'r pŵer gael ei ddatgloi i alluogi ei ddefnyddio. Credaf mai'r anhawster gyda hynny yw sydynrwydd unrhyw newid y gallai fod ei angen, a chredaf fod cydnabyddiaeth gyffredinol fod angen cael y pŵer. Ond rydych yn llygad eich lle ei fod, wrth gwrs, yn bŵer sylweddol. Mae unrhyw bŵer sydd gan Lywodraeth i wneud newidiadau, a newidiadau ôl-weithredol o bosibl, yn sylweddol ac mae angen craffu arno'n drylwyr.

Y dull a ddefnyddir i wneud hyn yw cael prawf pedwar diben fel ei fod yno i sicrhau y gall ymdrin â materion sy’n codi’n annisgwyl, yn sydyn ac ati yng nghyd-destun osgoi trethi, neu i gydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol, neu i ymateb ar frys i benderfyniadau llys neu dribiwnlys, neu i bethau sy’n digwydd ar lefel Llywodraeth y DU sy’n golygu bod angen inni ymateb. Ac mewn rhai ffyrdd, mae'n eithaf tebyg i'r rheoliadau COVID yn yr ystyr eu bod yn cael eu gwneud, maent yn dod i rym ac ati, ac felly mae gennych y weithdrefn gadarnhaol, neu'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft o bosibl, o dan ystyriaeth.

Rwy'n credu y gallaf ei ddweud eich bod yn llygad eich lle i godi’r pwynt. Mae’n fater y mae’n rhaid ei archwilio’n ofalus iawn. Mae’r Gweinidog cyllid yn mynychu gwahanol sesiynau craffu'r pwyllgorau er mwyn gwneud hynny. A heb os, bydd hyn yn dod yn ôl gerbron y Siambr hon. O ran y cydbwysedd a fy nealltwriaeth i o’r hyn sy'n angenrheidiol a’r brys sy'n angenrheidiol, o bryd i’w gilydd, i weithredu, credaf fod yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn y Bil yn cydnabod y materion cyfansoddiadol sylweddol hynny y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy. Ond wrth gwrs, bydd y broses graffu yn parhau, a bydd y Gweinidog cyllid yn amlwg yn ymgysylltu fel rhan ohoni.

14:50
Amrywiaeth Ynadon Lleyg
The Diversity of Lay Magistrates

6. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynyddu amrywiaeth ynadon lleyg yng Nghymru? OQ57592

6. What discussions has the Counsel General had with the UK Government regarding increasing the diversity of lay magistrates in Wales? OQ57592

Thank you for the question. The appointment of lay magistrates is actually undertaken by the Judicial Office, not the UK Government. I have not personally had any discussions about magistrates specifically, but it is something we will consider with partners as we take forward the Welsh Government’s race equality action plan.   

Diolch am eich cwestiwn. Y Swyddfa Farnwrol, nid Llywodraeth y DU, sy’n penodi ynadon lleyg. Yn bersonol nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau am ynadon yn benodol, ond mae’n rhywbeth y byddwn yn ei ystyried gyda phartneriaid wrth inni fwrw ymlaen â chynllun gweithredu cydraddoldeb hiliol Llywodraeth Cymru.

That's good to hear. You'll be aware that the UK Ministry of Justice is presently undertaking the largest recruitment effort in its 650-year history to find 4,000 new lay magistrates. This step has been taken to combat the fact that the number of magistrates has fallen over the past decade from 25,170 in 2012 to 12,651 last year. So, of course, a lay magistrate, technically, is a voluntary position, with individuals expected to dedicate a minimum of 13 days per year, meaning many can look to fulfil this crucial role alongside their employment and their own caring responsibilities. The recruitment drive comes at a most pressing time, as statistics for November 2021 showed that 372,000 cases were outstanding in the magistrates' courts. It also provides now for an opportunity to diversify the magistracy, given that, as of last April, just over eight in 10 were aged over 50. Counsel General, what assistance can the Welsh Government provide on promoting this voluntary opportunity amongst our young people, and particularly so in our Welsh first-language communities, to ensure that those making these decisions are actually becoming more representative of the communities that they actually serve?

Mae'n dda clywed hynny. Fe fyddwch yn gwybod bod Gweinyddiaeth Gyfiawnder y DU ar hyn o bryd yn cynnal yr ymdrech recriwtio fwyaf yn ei hanes 650 mlynedd i ddod o hyd i 4,000 o ynadon lleyg newydd. Cymerwyd y cam hwn i fynd i'r afael â'r ffaith bod nifer yr ynadon wedi gostwng dros y degawd diwethaf o 25,170 yn 2012 i 12,651 y llynedd. Felly, wrth gwrs, swydd wirfoddol yw ynad lleyg yn dechnegol, lle y disgwylir i unigolion roi o leiaf 13 diwrnod y flwyddyn o'u hamser, sy'n golygu y gall nifer ohonynt gyflawni'r rôl hollbwysig hon ochr yn ochr â'u gwaith a'u cyfrifoldebau gofalu eu hunain. Daw’r ymgyrch recriwtio ar adeg hynod o enbyd, gan fod ystadegau ar gyfer mis Tachwedd 2021 yn dangos bod 372,000 o achosion heb eu clywed yn y llysoedd ynadon. Mae hefyd yn darparu cyfle yn awr i amrywio’r ynadaeth, o gofio, fis Ebrill diwethaf, fod ychydig dros wyth o bob 10 ohonynt dros 50 oed. Gwnsler Cyffredinol, pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i hyrwyddo’r cyfle gwirfoddol hwn ymhlith ein pobl ifanc, ac yn arbennig felly yn ein cymunedau Cymraeg iaith gyntaf, i sicrhau bod y rheini sy'n gwneud y penderfyniadau hyn yn dod yn fwy cynrychioliadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu?

Thank you. It's an important question. It does beg the question why it is that, in 10 years, when you've had almost a halving of the number of magistrates, it is so late in the day now that action is being taken and also in such a minimalist way. Why are there so many fewer magistrates than there were before? But I do welcome the step to recruit 4,000 more magistrates and, of course, as a result of COVID, steps are being taken also to extend the capacity of magistrates in terms of dealing with more cases.

Can I also say that I think the magistrates perform an essential role, I think, in allowing our underfunded justice system to operate? And we do owe all these people who give their time and their expertise a debt of gratitude. I think one factor that may have contributed as well to the reduction is the closure of so many magistrates' courts. People identify with their communities, with their local courts, and the magistrates' court system has always been part of a localised justice system. That link between justice and the community has been very badly broken.

One thing I can say in terms of one of the things I think we can do and where we can work with UK Government—and, again, it's a matter that I and the Minister for Social Justice have actually been working on and discussing—is with regard to the disaggregation of data so that we actually know what the make-up is. Now, we know the age profile. We know also that about 55 per cent of magistrates in Wales are female as opposed to male. We also know that around about 5 per cent are from a minority background, but we don't have much more detail than that. We don't know whether some ethnic groupings are under-represented. We don't know where they are particularly located, and we also don't have the data that we need, I think, in respect of the ability to use Welsh language. And as we want to encourage and see a greater usage of Welsh within our courts system, I think that is something that's important to know.

I can say that discussions that we've been having I think have been very positively received. We will be writing to the UK Government to set out the criteria of the data that we do need, and I think that is an example of positive and constructive co-operative working that is taking place and that we have been developing.  

Diolch. Mae'n gwestiwn pwysig. Mae'n codi'r cwestiwn pam, mewn 10 mlynedd, gyda nifer yr ynadon bron wedi haneru, mai yn awr y rhoddir camau ar waith, a hithau mor hwyr yn y dydd, ac mewn ffordd mor gyfyngedig. Pam fod cymaint yn llai o ynadon nag o'r blaen? Ond rwy'n croesawu'r cam i recriwtio 4,000 o ynadon ychwanegol, ac wrth gwrs, o ganlyniad i COVID, mae camau’n cael eu cymryd hefyd i ehangu capasiti ynadon i ymdrin â mwy o achosion.

A gaf fi ddweud hefyd fy mod yn credu bod ynadon yn cyflawni rôl hanfodol yn caniatáu i’n system gyfiawnder, sydd wedi'i thanariannu, weithredu? Ac mae arnom ddyled i'r holl bobl sy'n rhoi o'u hamser a'u harbenigedd. Credaf mai un ffactor a allai fod wedi cyfrannu at y gostyngiad hefyd yw cau cymaint o lysoedd ynadon. Mae pobl yn uniaethu â’u cymunedau, â’u llysoedd lleol, ac mae system y llysoedd ynadon bob amser wedi bod yn rhan o system gyfiawnder leol. Mae’r cysylltiad hwnnw rhwng cyfiawnder a’r gymuned wedi’i dorri.

Un peth y gallaf ei ddweud ynghylch un o'r pethau y credaf y gallwn eu gwneud a lle y gallwn weithio gyda Llywodraeth y DU—ac unwaith eto, mae'n fater y mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a minnau wedi bod yn gweithio arno ac yn ei drafod—yw dadgyfuno data fel ein bod yn gallu ei ddadansoddi. Nawr, gwyddom beth yw'r proffil oedran. Gwyddom hefyd fod oddeutu 55 y cant o ynadon yng Nghymru yn fenywod yn hytrach na dynion. Gwyddom hefyd fod oddeutu 5 y cant o gefndir lleiafrifol, ond nid oes gennym lawer mwy o fanylion na hynny. Nid ydym yn gwybod a yw rhai grwpiau ethnig wedi'u tangynrychioli. Nid ydym yn gwybod lle, yn benodol, y maent wedi’u lleoli, ac nid oes gennym y data sydd ei angen arnom yn fy marn i ar y gallu i ddefnyddio’r Gymraeg. A chan ein bod yn awyddus i annog a gweld mwy o ddefnydd o'r Gymraeg yn ein system llysoedd, credaf ei bod yn bwysig gwybod hynny.

Gallaf ddweud bod y trafodaethau a gawsom wedi cael croeso mawr. Byddwn yn ysgrifennu at Lywodraeth y DU i nodi meini prawf y data angenrheidiol, a chredaf fod hynny’n enghraifft o'r cydweithredu cadarnhaol ac adeiladol sy’n mynd rhagddo ac y buom yn ei ddatblygu.

14:55
Diwygiadau Rhyngseneddol
Inter-parliamentary Reforms

7. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i'r angen am ddiwygiadau rhyngseneddol yn sgil y newidiadau i gysylltiadau rhynglywodraethol ar lefel y DU? OQ57602

7. What consideration has the Welsh Government given to the need for inter-parliamentary reforms in light of the changes to inter-governmental relations at a UK level? OQ57602

Thank you for that. Inter-parliamentary arrangements are a matter for the Parliaments themselves. We are committed to strengthening transparency, scrutiny and accountability for inter-governmental relations. We have a formal inter-governmental review agreement with the Senedd, which includes the publication of an annual report.

Diolch. Mater i’r Seneddau eu hunain yw trefniadau rhyngseneddol. Rydym wedi ymrwymo i gryfhau tryloywder, craffu ac atebolrwydd ar gyfer cysylltiadau rhynglywodraethol. Mae gennym gytundeb adolygu rhynglywodraethol ffurfiol gyda’r Senedd, sy’n cynnwys cyhoeddi adroddiad blynyddol.

The inter-governmental reforms do hold out some positive news, I think. If they can be made to be embedded in both the tone of respect but also the machinery of Government that they genuinely are meaningful between Governments, then they hold out some real hope for the future. But what we do know, of course, is that that strengthening of the inter-governmental machinery means that there is a need to have greater scrutiny of what's going on at that level. So, I wonder—and I do accept entirely what the Counsel General says, that this is a matter for Parliaments—would he personally, with his experience, support the concept that there now needs to be an equal focus on inter-parliamentary reform so that the scrutiny is up to the job of the inter-governmental reform? And that could be taken forward by intra-committee work across the nations, by the intra-parliamentary fora that we are reconstituting or, indeed—and with great respect to my colleague sitting opposite—by the Speakers' convention as well if they wanted to turn their attention to inter-parliamentary reform. 

Credaf fod y diwygiadau rhynglywodraethol yn cynnwys rhywfaint o newyddion cadarnhaol. Os gellir eu gwneud yn rhan annatod o'r cywair parchus ond hefyd o beirianwaith y Llywodraeth fel eu bod yn wirioneddol ystyrlon rhwng Llywodraethau, mae ynddynt obaith gwirioneddol ar gyfer y dyfodol. Ond yr hyn a wyddom, wrth gwrs, yw bod cryfhau'r peirianwaith rhynglywodraethol yn golygu bod angen mwy o graffu ar yr hyn sy'n digwydd ar y lefel honno. Felly, tybed—ac rwy’n derbyn yn llwyr yr hyn a ddywed y Cwnsler Cyffredinol, mai mater i Seneddau yw hwn—a fyddai ef, yn bersonol, gyda’i brofiad ef, yn cefnogi’r cysyniad fod angen ffocws cyfartal yn awr ar ddiwygio rhyngseneddol fel bod y craffu'n addas ar gyfer diwygio rhynglywodraethol? A gellid bwrw ymlaen â hynny drwy waith o fewn y pwyllgorau ar draws y gwledydd, drwy'r fforymau rydym yn eu hail-gyfansoddi o fewn y seneddau, neu'n wir—a chyda pharch mawr i fy nghyd-Aelod sy'n eistedd gyferbyn—drwy gonfensiwn y Llywyddion hefyd pe byddent yn dymuno troi eu sylw at ddiwygio rhyngseneddol.

Thank you, and you're absolutely right, and I'm glad that the Legislation, Justice and Constitution Committee is paying close attention to this, because, as these relations develop and deal with really significant matters that impact on people's lives, it is very important that there is solid, constructive and strategic scrutiny. The one side to it here, of course, is that there is the inter-institutional agreement between the Welsh Government and the committee that you chair. That is important. I think there's a recognition from Welsh Government of the importance of transparency and scrutiny of these issues as well.

But, can I comment then on the inter-parliamentary forum, because I actually think—? As you know, I was previously a member of that, and I know it came into existence in connection with Brexit, and so on. It seems to me that is a potential forum that offers the opportunity for the creation of a pan-parliamentary scrutiny committee that could actually operate very constructively across the constitution committees and legislation committees, whether it be the House of Lords, whether it be the constitution committees, and so on. I think that is a very interesting possibility, and I'm sure that's something that I imagine the inter-parliamentary forum, which, as you say, is being reset up, is going to look at how it would fit within that particular role. 

Diolch, ac rydych yn llygad eich lle, ac rwy'n falch fod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn rhoi sylw manwl i hyn, oherwydd, wrth i'r cysylltiadau hyn ddatblygu ac ymdrin â materion gwirioneddol arwyddocaol sy'n effeithio ar fywydau pobl, mae'n bwysig iawn cael craffu cadarn, adeiladol a strategol. Yr un ochr iddo yma, wrth gwrs, yw bod cytundeb rhyngsefydliadol rhwng Llywodraeth Cymru a’r pwyllgor a gadeirir gennych chi. Mae hynny’n bwysig. Credaf fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd tryloywder a chraffu ar y materion hyn hefyd.

Ond a gaf fi sôn am ar y fforwm rhyngseneddol, gan y credaf—? Fel y gwyddoch, roeddwn yn aelod ohono o’r blaen, a gwn iddo gael ei sefydlu yng nghyswllt Brexit, ac ati. Ymddengys i mi y gallai fod yn fforwm sy’n cynnig cyfle i greu pwyllgor craffu traws-seneddol a allai weithredu’n adeiladol iawn ar draws y pwyllgorau cyfansoddiadol a’r pwyllgorau deddfwriaeth, boed yn Dŷ’r Arglwyddi, neu'r pwyllgorau cyfansoddiadol, ac yn y blaen. Credaf fod hwnnw’n bosibilrwydd diddorol iawn, ac rwy’n siŵr ei fod yn rhywbeth y bydd y fforwm rhyngseneddol sy'n cael ei ailsefydlu, fel y dywedwch, yn edrych i weld sut y byddai’n ffitio o fewn y rôl benodol honno.

Cronfa Codi'r Gwastad
The Levelling-up Fund

8. Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch cynigion Llywodraeth y DG i ariannu prosiectau yng Nghymru yn uniongyrchol o dan ei chronfa codi'r gwastad? OQ57620

8. What legal advice has the Counsel General given to the Welsh Government regarding the UK Government's proposals to directly fund projects in Wales under its levelling-up fund? OQ57620

I thank the Member for the question. We are still going through the detail of the levelling-up White Paper, but through their use of the United Kingdom Internal Market Act 2020, UK Ministers continue to override the devolution settlements and the democratic oversight of this Parliament. 

Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Rydym yn dal i fynd drwy fanylion y Papur Gwyn ar godi'r gwastad, ond drwy eu defnydd o Ddeddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020, mae Gweinidogion y DU yn parhau i ddiystyru’r setliadau datganoli a throsolwg democrataidd y Senedd hon.

15:00

Diolch yn fawr iawn i chi am yr ateb yna. Mae'r cynlluniau yma, codi'r gwastad, yn edrych i gydweithio yn uniongyrchol efo awdurdodau lleol ar draws y Deyrnas Gyfunol. Mae yna sôn am ddatganoli yn y Papur Gwyn, ond datganoli yng nghyd-destun Lloegr ydy hynny, wrth gwrs. Y sbin sy'n cael ei roi yw eu bod nhw'n bwriadu lleihau'r gagendor anferthol yma sydd yn bodoli, a'r anghyfartaledd sydd yn y Deyrnas Gyfunol. Ond, mae cydweithio'n uniongyrchol efo awdurdodau lleol yma yng Nghymru am danseilio'r broses ddatganoli, fel rŷch chi wedi'i ddweud. A ydych chi'n credu y bydd y rhaglen yma, y Papur Gwyn o gael ei greu yn Ddeddf, yn cyflawni ei dibenion o leihau anghyfartaledd, neu a fydd yn methu yn hyn o beth ac, yn hytrach, yn andwyo ymdrechion y Llywodraeth yma yng Nghymru?

Thank you very much for that response. These levelling-up proposals look to co-operate directly with local authorities across the UK. There is talk of devolution in the White Paper, but it's devolution in the context of England, of course. The spin put on it is that they intend to reduce this gaping gap and the inequalities within the UK. But, working directly with local authorities here in Wales will undermine the devolution process, as you have just said. Do you believe that this programme, and the White Paper if it becomes law, will meet its objectives of reducing inequalities, or will it fail in this regard and, rather, be detrimental to the efforts of the Government here in Wales?

Thank you. I can tell you that Welsh Government officials have had no engagement from the UK Government on the levelling-up White Paper, despite economic development actually being a devolved competence. Our experience of this sort of inter-governmental partnership working on these particular matters has been, I would say, wholly unacceptable.

Delivering the levelling-up agenda in Wales without any partnership with the Welsh Government not only disrespects the devolution settlement, but it also badly weakens the potential of any investment programme. It is recognised, the need to actually respect devolved Governments in terms of the implementation of the use of funding. The Business, Energy and Industrial Strategy Committee noted:

'the apparent absence of any meaningful strategic engagement with the devolved administrations around the levelling up agenda, amplifies the lack of clarity and focus around this major policy.'

And don't forget: the UK Government commissioned the Dunlop review to actually look into these issues and so on. The Dunlop review noted that

'funding by the UK Government in devolved areas must not replace core funding and must be applied with the support of the devolved governments.'

I can only say that, so far, there has been a total failure in that particular respect, and we've seen that also by the examples of the use of levelling-up funding. The fact that we are certainly not receiving the level of funding that we were promised: the Welsh budget is set to be nearly £1 billion worse off by 2024 as a result of the UK Government's failure to honour its commitment that Wales would not lose a single penny as a result of the UK leaving the European Union.

Diolch. Gallaf ddweud wrthych nad yw swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cael unrhyw gysylltiad gyda Llywodraeth y DU ar y Papur Gwyn ar godi'r gwastad, er bod datblygu economaidd yn gymhwysedd datganoledig mewn gwirionedd. Mae ein profiad o'r math hwn o waith partneriaeth rhynglywodraethol ar y materion penodol hyn wedi bod yn gwbl annerbyniol yn fy marn i.

Mae cyflawni agenda codi'r gwastad yng Nghymru heb unrhyw bartneriaeth â Llywodraeth Cymru nid yn unig yn amharchu'r setliad datganoli, mae hefyd yn gwanhau potensial unrhyw raglen fuddsoddi. Cydnabyddir yr angen i barchu Llywodraethau datganoledig mewn perthynas â gweithredu'r defnydd o gyllid. Nododd y Pwyllgor Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol:

'mae absenoldeb ymddangosiadol unrhyw ymgysylltiad strategol ystyrlon â'r gweinyddiaethau datganoledig ar agenda codi'r gwastad, yn amlygu'r diffyg eglurder a ffocws sy'n gysylltiedig â'r polisi pwysig hwn.'

A pheidiwch ag anghofio: comisiynodd Llywodraeth y DU adolygiad Dunlop i ymchwilio i'r materion hyn ac yn y blaen. Nododd adolygiad Dunlop

'na ddylai cyllid gan Lywodraeth y DU mewn meysydd datganoledig gymryd lle cyllid craidd a rhaid ei gymhwyso gyda chefnogaeth y llywodraethau datganoledig.'

Hyd yma, rhaid imi ddweud y bu methiant llwyr yn hynny o beth, ac rydym wedi gweld hynny hefyd yn yr enghreifftiau o'r defnydd o gyllid codi'r gwastad. Ar y ffaith nad ydym yn cael y lefel o gyllid a addawyd i ni, yn bendant: disgwylir i gyllideb Cymru fod bron i £1 biliwn yn waeth erbyn 2024 o ganlyniad i fethiant Llywodraeth y DU i anrhydeddu ei hymrwymiad na fyddai Cymru'n colli'r un geiniog o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

Mae cwestiwn 9 [OQ57624] wedi'i dynnu yn ôl. Felly, yn olaf, cwestiwn 10, Delyth Jewell.

Question 9 [OQ57624] is withdrawn. Therefore, finally, question 10, Delyth Jewell.

Pwerau Trethiant
Taxation Powers

10. Pa gyngor cyfreithiol mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynglŷn â datganoli mwy o bwerau trethiant? OQ57617

10. What legal advice has the Counsel General given to the Welsh Government on the devolution of more taxation powers? OQ57617

I thank the Member for the question. Four years since beginning the process to devolve new powers for a vacant land tax, we have still not been able to secure these powers. It is quite clear now that the process is not fit for purpose.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Bedair blynedd ers dechrau'r broses i ddatganoli pwerau newydd ar gyfer treth ar dir gwag, nid ydym wedi gallu sicrhau'r pwerau hyn o hyd. Mae'n gwbl glir yn awr nad yw'r broses yn addas i'r diben.

Thank you for that answer. On a recent visit to Wales, Counsel General, the Prime Minister said that

'devolved governments had to take more responsibility on raising their own finance.'

Could you therefore tell us which new taxation powers the UK Government has offered the Welsh Government? And, if none have been offered, what do you, Counsel General, think that the Prime Minister meant when he said that the Welsh Government should take more responsibility for raising its own finance?

Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Gwnsler Cyffredinol, ar ymweliad diweddar â Chymru, dywedodd Prif Weinidog y DU

'rhaid i lywodraethau datganoledig gymryd mwy o gyfrifoldeb dros godi eu cyllid eu hunain.'

A allech ddweud wrthym felly pa bwerau trethu newydd y mae Llywodraeth y DU wedi'u cynnig i Lywodraeth Cymru? Ac os na chynigiwyd unrhyw bwerau newydd, Gwnsler Cyffredinol, yn eich barn chi, beth a olygai'r Prif Weinidog pan ddywedodd y dylai Llywodraeth Cymru gymryd mwy o gyfrifoldeb dros godi ei chyllid ei hun?

Well, I think that the best answer to that question is that I think that I will have to ask the Minister when I meet with him because, at the moment, as far as I'm aware, the discussions on the issue, for example, of a vacant land tax—. We want such a tax because of the potential of such a tax to deliver our housing and regeneration ambitions.

The crux seems to be that, what should be happening is that the engagement with the UK Government in respect of the devolution of tax powers in certain areas should be a matter of which taxes are appropriate for devolved Government. Well, that has already been established. Where the UK Government now seems to be heading is that it wants to know how we intend to use them. Well, quite frankly, if the power is appropriate to be devolved, it is for this place to determine the best way of using that particular power. Consequently, the discussions go around in circles and the powers, which I think come from the 2014 Act, really are not fit for purpose, and there is a desperate need for change.

There are other areas of taxation, of course, that would assist us, whether it is to do with value added tax, whether it is to do with air passenger duty, and of course there's a lot of talk by the UK Government about air passenger duty. Well, we've been asking for levelling up on the air passenger duty taxation side for quite some time, and it's still not recognised.

Wel, credaf mai'r ateb gorau i'r cwestiwn hwnnw yw fy mod yn credu y bydd yn rhaid imi ofyn i'r Gweinidog pan fyddaf yn cyfarfod ag ef oherwydd, ar hyn o bryd, o'r hyn a ddeallaf, mae'r trafodaethau ar dreth ar dir gwag er enghraifft—. Rydym eisiau treth o'r fath oherwydd potensial treth o'r fath i gyflawni ein huchelgeisiau ym maes tai ac adfywio.

Mae'n ymddangos mai'r hyn a ddylai ddigwydd yw y dylai'r ymgysylltiad â Llywodraeth y DU mewn perthynas â datganoli pwerau treth mewn rhai meysydd ymwneud â pha drethi sy'n briodol i Lywodraeth ddatganoledig. Wel, mae hynny eisoes wedi'i sefydlu. Mae'n ymddangos bod Llywodraeth y DU bellach yn mynd i'r cyfeiriad lle y mae am wybod sut rydym yn bwriadu eu defnyddio. Wel, a bod yn onest, os yw'r pŵer yn briodol i gael ei ddatganoli, mater i'r lle hwn yw pennu'r ffordd orau o ddefnyddio'r pŵer penodol hwnnw. O ganlyniad, mae'r trafodaethau'n troi mewn cylchoedd ac nid yw'r pwerau, y credaf eu bod yn dod o Ddeddf 2014, yn addas i'r diben o gwbl, ac mae taer angen newid.

Ceir meysydd trethiant eraill a fyddai'n ein cynorthwyo, wrth gwrs, boed hynny'n ymwneud â threth ar werth, neu doll teithwyr awyr, ac wrth gwrs mae llawer o sôn gan Lywodraeth y DU am doll teithwyr awyr. Wel, rydym wedi bod yn gofyn am godi'r gwastad ar ochr treth y doll teithwyr awyr ers cryn dipyn o amser, ac mae hynny'n dal i fod heb ei gydnabod.

15:05
3. Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd
3. Questions to the Senedd Commission

Yr eitem nesaf yw'r cwestiynau i Gomisiwn y Senedd, a fydd yn cael eu hateb gan y Llywydd. Cwestiwn 1, Jack Sargeant.

The next item is questions to the Senedd Commission, and they will be answered by the Llywydd. Question 1, Jack Sargeant.

Senedd Ieuenctid Cymru
The Welsh Youth Parliament

1. Sut y bydd y Comisiwn yn cefnogi Senedd leuenctid Cymru yn ystod y Chweched Senedd? OQ57585

1. How will the Commission support the Welsh Youth Parliament during the Sixth Senedd? OQ57585

Diolch am y cwestiwn. Mae’r Senedd Ieuenctid yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i'r Senedd. Roeddem yn falch iawn gyda llwyddiant tymor cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru, a gyda brwdfrydedd ac angerdd y grŵp cyntaf o Aelodau Senedd Ieuenctid. Rydym newydd ethol yr ail garfan o Aelodau ac rwy'n edrych ymlaen at gadeirio'r cyfarfod llawn cyntaf ar 19 Chwefror. Yn rhithiol fydd y cyfarfod hwnnw, ond dwi'n gobeithio'n fawr y bydd yna gyfarfod o'r Senedd Ieuenctid yn cwrdd yn fuan iawn wedi hynny yn y Siambr yma.

Thank you for the question. The Welsh Youth Parliament continues to be a key priority for the Senedd. We were delighted with the success of the first Welsh Youth Parliament term, and with the enthusiasm and passion that the first group of Welsh Youth Parliament Members showed. We have recently elected our second cohort of Members and I'm looking forward to chairing the first full meeting on 19 February. That meeting will be held virtually, but I very much hope that there will be a meeting of the Youth Parliament very soon after that in this Siambr.

Diolch yn fawr, Llywydd, and I look forward to the outcome and the update from the first meeting of the newly elected Youth Parliament. Like many of us across here, I'm really keen for Members of our Youth Parliament to be given the opportunity to make a real lasting difference, to leave their mark on Welsh politics and to leave their mark and positive change on Welsh public life. One of the issues that's continually raised with me in my community of Alyn and Deeside by young people is the use of single-use plastics. Can I ask the Commission what thought they've given to facilitating the handover of this important policy area so that progress can be made by these passionate individuals on behalf of the people of Wales?

Diolch yn fawr, Lywydd, ac edrychaf ymlaen at y canlyniad a'r diweddariad o gyfarfod cyntaf y Senedd Ieuenctid sydd newydd ei hethol. Fel llawer ohonom yma, rwy'n awyddus iawn i Aelodau ein Senedd Ieuenctid gael cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol barhaol, i adael eu marc ar wleidyddiaeth Cymru ac i adael eu marc a'u newid cadarnhaol ar fywyd cyhoeddus Cymru. Un o'r materion y mae pobl ifanc yn eu dwyn i fy sylw yn barhaus yn fy nghymuned yn Alun a Glannau Dyfrdwy yw'r defnydd o blastig untro. A gaf fi ofyn i'r Comisiwn pa ystyriaeth y maent wedi'i rhoi i hwyluso'r gwaith o drosglwyddo'r maes polisi pwysig hwn fel y gall yr unigolion angerddol hyn wneud cynnydd ar ran pobl Cymru?

Well, it was a matter of great joy that the youth parliamentarians in the first Youth Parliament selected as one of its three areas of priority three very relevant, modern issues to be focusing on. One was, of course, the single-use plastics and environmental concerns that they have. The new Youth Parliament will decide of itself in a few weeks' time what its priorities will be for the next two years, and it is a matter of—I think—challenge for all of us that, as we listen to the voices of our Youth Parliament—. And I hope that Members will be able to join us on 19 February to join the meeting at some point. It's not a day when the six nations are playing, deliberately chosen for that reason. We made that mistake the first time around; we won't make it the second time around. So, please listen as they decide for themselves what their priorities for the next two years will be. I would be surprised if environmental concerns and climate change did not feature in there quite heavily.

Wel, testun llawenydd mawr oedd gweld y seneddwyr ifanc yn y Senedd Ieuenctid gyntaf yn dewis tri mater perthnasol a modern iawn fel eu tri maes blaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt. Un, wrth gwrs, oedd plastig untro a'r pryderon amgylcheddol sydd ganddynt. Bydd y Senedd Ieuenctid newydd yn penderfynu ei hun ymhen ychydig wythnosau beth fydd ei blaenoriaethau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, ac rwy'n credu ei bod hi'n her i bob un ohonom, wrth inni wrando ar leisiau ein Senedd Ieuenctid—. A gobeithio y bydd yr Aelodau'n gallu ymuno â ni yn y cyfarfod ar 19 Chwefror ar ryw bwynt. Nid yw'n ddiwrnod pan fydd y chwe gwlad yn chwarae, fe'i dewiswyd yn fwriadol am y rheswm hwnnw. Gwnaethom y camgymeriad hwnnw y tro cyntaf; ni wnawn yr un camgymeriad yr eildro. Felly, gwrandewch wrth iddynt benderfynu drostynt eu hunain beth fydd eu blaenoriaethau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf. Byddwn yn synnu pe na bai pryderon am yr amgylchedd a newid hinsawdd yn cael sylw eithaf amlwg.

Profiad Gwaith a Recriwtio Agored
Work Experience and Open Recruitment

2. Pa fesurau sydd ar waith i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a recriwtio agored yng ngweithle'r Senedd? OQ57601

2. What measures are in place to promote opportunities for work experience and open recruitment in the Senedd workplace? OQ57601

Mae'r Comisiwn yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ac unrhyw un arall a hoffai fod yn rhan o'r gweithle ac ymgyfarwyddo â gweithgareddau'r Senedd drwy amrywiaeth o gyfleoedd am brofiad gwaith tymor byr. Mae'r Comisiwn yn gweithredu cynllun profiad gwaith ffurfiol ddwywaith y flwyddyn, ac mae hynny yn gyfle i unrhyw un dros 16 oed i ymgysylltu â gwaith y Senedd. Caiff cyfleoedd recriwtio i swyddi sefydlog yn y Comisiwn eu hysbysebu ar ystod eang o blatfformau a'u hyrwyddo yn unol ag egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored.

The Commission is committed to providing opportunities to young people and any others who may wish to access the workplace and to familiarise themselves with the activities of the Senedd through a variety of short-term work experience opportunities. The Commission operates a formal work experience scheme twice annually, and that's an opportunity for anyone above the age of 16 to engage with the work of the Senedd. Recruitment to established jobs within the Commission are advertised on a broad range of platforms and are promoted in line with the principles of fair and open competition. 

Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna.

Thank you very much for that answer.

This is a genuinely open question, because I'm impressed, to be honest, at the extent to which the Senedd is opening up to people—young people and others—across the country in terms of saying, 'Come here and experience—get work experience,' or, 'Apply for work here, right at the heart of our national democracy.' And if you look at the website, it's very well signposted and so on. But my question, as a follow-up, is whether any analysis has been done to see where people who come here are from—whether they come from work experience in schools or whether they apply through open recruitment here to various roles. What parts of the country do they come from? Which offices do they go to work in? What socioeconomic background are they from? Are they from rural Wales and the Valleys and from the coastal areas? Do they tend to congregate within certain geographic areas or certain strata of our society? That would also be very interesting to know. But I commend the work that's been done, actually, as a very open recruiter and also to give work experience to young people in our schools.

Mae hwn yn gwestiwn gwirioneddol agored, oherwydd mae'r graddau y mae'r Senedd yn agor i bobl—pobl ifanc ac eraill—ledled y wlad yn creu argraff arnaf a dweud y gwir, o ran dweud, 'Dewch yma a phrofwch—a chael profiad gwaith,' neu, 'Gwnewch gais am waith yma, wrth galon ein democratiaeth genedlaethol.' Ac os edrychwch chi ar y wefan, mae wedi'i gyfeirio'n dda iawn ac yn y blaen. Ond fy nghwestiwn i, fel dilyniant, yw a oes unrhyw ddadansoddiad wedi'i wneud i weld o lle y daw'r bobl sy'n dod yma—a ydynt yn dod o brofiad gwaith mewn ysgolion neu a ydynt yn gwneud cais drwy recriwtio agored yma i rolau amrywiol. Pa rannau o'r wlad y dônt ohonynt? I ba swyddfeydd yr ânt i weithio? Pa gefndir economaidd-gymdeithasol sydd ganddynt? A ydynt yn dod o gefn gwlad Cymru a'r Cymoedd ac o'r ardaloedd arfordirol? A ydynt yn tueddu i grynhoi o fewn ardaloedd daearyddol neu haenau penodol yn ein cymdeithas? Byddai'n ddiddorol iawn gwybod hynny hefyd. Ond rwy'n cymeradwyo'r gwaith a wnaed mewn gwirionedd, fel recriwtiwr agored iawn a hefyd i roi profiad gwaith i bobl ifanc yn ein hysgolion.

Those are very interesting questions. We come here to this place from all parts of Wales, but where do the staff that serve the Commission and also our party political staff also come from is a good question to know the answer to. I don't know the answer to it as I stand here before you at this point, and I suspect that we do collect some of those statistics, but I'll certainly look into it and ask for some clarity on that to be shared with all Members. I suspect that there is an interest from around the Chamber to know how and whether we do that.

Mae'r rheini'n gwestiynau diddorol iawn. Down yma i'r lle hwn o bob rhan o Gymru, ond mae o lle y daw'r staff sy'n gwasanaethu'r Comisiwn a staff ein pleidiau gwleidyddol hefyd yn gwestiwn da i wybod yr ateb iddo. Nid wyf yn gwybod yr ateb iddo wrth imi sefyll yma yr eiliad hon, ac rwy'n tybio ein bod yn casglu rhai o'r ystadegau hynny, ond yn sicr, fe wnaf ymchwilio iddo a gofyn am rywfaint o eglurder ynghylch hynny i'w rannu gyda'r holl Aelodau. Rwy'n tybio bod diddordeb o bob cwr o'r Siambr mewn gwybod a ydym yn gwneud hynny, a sut.

15:10
4. Cwestiynau Amserol
4. Topical Questions

Eitem 4 ar yr agenda sydd nesaf, ond ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.

Item 4 on the agenda is next, but no topical questions have been accepted.

5. Datganiadau 90 eiliad
5. 90-second Statements

Felly symudwn ymlaen at eitem 5, y datganiad 90 eiliad. Galwaf ar Jack Sargeant.

So, we move on to item 5, the 90-second statement. I call on Jack Sargeant.

Diolch, Dirprwy Lywydd. This week is National Apprenticeship Week and it's not an exaggeration to say that apprenticeships change lives. Deputy Presiding Officer, I'm proud to have served my time as an apprentice engineer in DRB Group in Deeside. Apprenticeships deliver the skills necessary for individuals to embark on their successful careers. At the same time, they benefit employers, helping them to find the relevant skilled people they need to help meet the current and future needs of their businesses and the Welsh economy. Institutions like ColegauCymru and Coleg Cambria do fantastic work, working with over 1,000 employers locally and nationally to deliver apprenticeship and traineeship opportunities for the people of Wales.

Deputy Presiding Officer, I want to see apprenticeships flourish here in Wales, and be an even bigger part of our national life. I encourage all people of Wales, of all ages and all backgrounds, to consider an apprenticeship, and as we look forward to the future, who would not welcome seeing more trained apprentices sitting in this very Chamber and adding in their experience gained from the work industry to shaping policy and making decisions on behalf of the people of Wales? Diolch yn fawr.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Yr wythnos hon yw Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ac nid yw dweud bod prentisiaethau'n newid bywydau yn or-ddweud. Ddirprwy Lywydd, rwy'n falch fy mod wedi gwasanaethu fel prentis beiriannydd yn DRB Group ar Lannau Dyfrdwy. Mae prentisiaethau'n darparu'r sgiliau angenrheidiol i unigolion ddechrau ar yrfaoedd llwyddiannus. Ar yr un pryd, maent o fudd i gyflogwyr, i'w helpu i ddod o hyd i'r bobl fedrus berthnasol sydd eu hangen arnynt i helpu i ddiwallu anghenion eu busnesau ac economi Cymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae sefydliadau fel ColegauCymru a Coleg Cambria yn gwneud gwaith gwych, gan weithio gyda dros 1,000 o gyflogwyr yn lleol ac yn genedlaethol i ddarparu cyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth i bobl Cymru.

Ddirprwy Lywydd, rwyf am weld prentisiaethau'n ffynnu yma yng Nghymru, a bod yn rhan fwy fyth o'n bywyd cenedlaethol. Rwy'n annog holl bobl Cymru, o bob oed a chefndir, i ystyried prentisiaeth, ac wrth inni edrych tuag at y dyfodol, pwy na fyddai'n croesawu gweld mwy o brentisiaid hyfforddedig yn eistedd yn y Siambr hon ac yn ychwanegu'r profiad a gawsant o'r diwydiant gwaith at y broses o lunio polisi a gwneud penderfyniadau ar ran pobl Cymru? Diolch yn fawr.

Diolch. Byddwn yn awr yn atal y trafodion dros dro er mwyn caniatáu newidiadau yn y Siambr. Os ydych yn gadael y Siambr, gwnewch hynny'n brydlon. Bydd y gloch yn cael ei chanu dau funud cyn i’r trafodion ailgychwyn a dylai unrhyw Aelodau sy’n cyrraedd ar ôl y newid aros tan hynny cyn mynd i mewn i’r Siambr.

Thank you. We will now suspend proceedings to allow changeovers in the Siambr. If you're leaving the Siambr, please do so promptly. The bell will be rung two minutes before proceedings restart and any Members who are arriving after the changeover should wait until then before entering the Siambr.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 15:12.

Plenary was suspended at 15:12.

15:20

Ailymgynullodd y Senedd am 15:24, gyda'r Dirprwy Lywydd yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 15:24, with the Deputy Presiding Officer in the Chair.

6. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd)—Rheolaethau rhent
6. Debate on a Member's Legislative Proposal: Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd)—Rent control

Eitem 6 y prynhawn yma yw'r ddadl ar gynnig deddfwriaethol gan Aelod ar reolaethau rhent. Galwaf ar Mabon ap Gwynfor i wneud y cynnig. 

We move now to item 6, a debate on a Member's legislative proposal on rent control. I call on Mabon ap Gwynfor to move the motion.

Cynnig NDM7831 Mabon ap Gwynfor

Cefnogwyd gan Rhys ab Owen, Sioned Williams

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar reolaethau rhent.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) helpu i fynd i'r afael â rhai o effeithiau mwy difrifol argyfwng tai Cymru, sy'n effeithio ar dros filiwn o bobl ledled y wlad;

b) lliniaru cynnydd sylweddol mewn rhent yn y dyfodol, fel y cynnydd a welwyd yn y sector rhentu dros y 12 mis diwethaf;

c) cyflwyno system sy'n cyfyngu ar renti a chynnydd mewn rhent i lefelau fforddiadwy a ffactorau lleol, gan gau'r bwlch rhwng twf cyflogau a chostau byw.

Motion NDM7831 Mabon ap Gwynfor

Supported by Rhys ab Owen, Sioned Williams

To propose that Senedd:

1. Notes a proposal for a Bill on rent controls.

2. Notes that the purpose of this Bill would be to:

a) help combat some of the more severe effects of Wales’s housing emergency, affecting over a million people across the nation;

b) mitigate significant future rent increases, such as those seen in the rented sector over the last 12 months;

c) introduce a system which restricts rents and rent increases to affordable levels and local factors, closing the gap between wage growth and the cost of living.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd. [Torri ar draws.] Diolch am y croeso. Rhaid imi ddatgan diddordeb ar gychwyn y ddadl fel rhywun sydd ag eiddo arall gyda thenant yn byw ynddo fo. Felly, pam fy mod  i, o bawb, yn cyflwyno cynnig i reoli rhent? Yn syml, oherwydd mai dyma'r peth iawn i'w wneud.

Mae yna argyfyngau enbyd yn digwydd ar hyd hanes ac maen nhw'n arwain at wasgfa ariannol sydd yn ei thro yn arwain at dlodi enbyd. Mae hyn yn wir yn ddieithriad, ac mae hanes yn dyst i’r ffaith. Ar adegau o argyfwng enbyd, mae llywodraethau yn gweithredu i ddangos eu bod nhw yno i amddiffyn ac i helpu drwy gynnig tarian yn erbyn yr elfennau gwaethaf.

Thank you very much, Dirprwy Lywydd. [Interruption.] Thank you for the welcome. I have to declare an interest at the beginning of the debate as someone who owns another property occupied by a tenant. So, why am I, of all people, putting forward a motion to control rents? Well, simply put, because this is the right thing to do.

There are pressing crises that have happened throughout history that lead to a financial squeeze that in turn leads to poverty. This is true without exception, and history is testament to the fact. At times of pressing crisis, Governments take action to show that they are there to protect and help, through providing a shield against the worst impacts.

Gadewch inni gymryd un enghraifft amlwg o hanes. Yn dilyn yr ail ryfel byd, beth wnaeth Clement Attlee ac Aneurin Bevan? Fe aethon nhw ati i weithredu argymhellion adroddiad Ridley a chryfhau y rheolaethau rhent a dechrau ar raglen anferthol o adeiladu tai cyhoeddus. Fe soniodd Aneurin Bevan ei hun am yr angen i warchod tenantiaid. Ac mae pobl Cymru yn edrych arnom ni yma heddiw i wneud beth fedrwn ni i’w hamddiffyn rhag disgyn i dlodi yn wyneb heriau anferthol ar ôl-COVID. Dydyn ni ddim yn gwybod impact llawn COVID eto—fe ddaw yn gliriach wrth i amser fynd yn ei flaen—ond rydym ni’n dechrau gweld ei effaith andwyol yn barod, a hyn ar ben dros 10 mlynedd o lymder llethol. Mae cyflogau wedi methu â chadw i fyny efo chwyddiant, mae chwyddiant ar fin bwrw ei lefel uchaf ers 30 mlynedd, ac mae costau byw ar gynnydd. Ond, ar ben hyn, mae rhent wedi cynyddu yn fwy yng Nghymru nag yn yr un ardal arall o’r Deyrnas Gyfunol, gan weld cynnydd o bron i 13 y cant yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Mae dros hanner y plant sy’n byw mewn tai rhent yn byw mewn tlodi. Mae’r canran o bobl sy’n byw mewn tlodi yn y sector rhent yn fwy yng Nghymru nag yn unrhyw ran arall o’r Deyrnas Gyfunol. Mae Caerdydd yn ei chael hi'n arbennig o wael, efo’r Joseph Rowntree Foundation yn amcangyfrif fod nifer yn gwario 35 y cant o’u hincwm ar rent yn unig. Gall pobl ifanc ddim fforddio prynu tai yn eu cymunedau ac mae rhestrau aros tai cymdeithasol yn hirfaith. Felly, yr unig ddewis ydy rhentu yn breifat neu, i rai, yn anffodus, byw efo mam a dad. Does dim syndod bod ffigurau’r ONS yn dangos bod treian o bobl rhwng 20 a 30 oed yn byw efo’u rhieni yma yng Nghymru. Mae Shelter Cymru wedi gweld rhenti yn dyblu mewn mis mewn rhai achosion, ac Acorn yng Nghaerdydd yn sôn  am landlordiaid yn cynyddu rhent dros £100 y mis i rai tenantiaid. Heb gamau ymyrraeth, yna byddwn yn gweld mwy a mwy o bobl yn canfod eu hun yn byw mewn tlodi neu hyd yn oed yn ddigartref.

Gwn y bydd rhai yn cael braw o ddarllen y cynnig, ac yn reddfol yn gwrthwynebu, gan gyfeirio at enghreifftiau ble mae polisi o dan y teitl 'rheolaethau rhent' wedi methu. Ac mae hynny’n wir; mae yna arbrofion wedi methu. Ond pan eu bod nhw wedi eu llunio yn gywir, wedi cael eu targedu ac wedi cael eu cyplysu a'u cyd-blethu â pholisïau eraill llwyddiannus, yna mae rheolaethau rhent yn bolisi sydd yn llwyddo ac yn boblogaidd. Ac mae'n boblogaidd heddiw, efo dros dwy ran o dair o bobl yn cefnogi cyflwyno polisi o’r fath yn y Deyrnas Gyfunol, yn ôl pôl piniwn diweddar gan YouGov. Noder nad ydy’r cynnig yn cyflwyno math arbennig o system reoli rhent, ond mae o yn nodi yr angen i osod rheolaeth ar renti i lefelau sy’n ateb y gallu i dalu.

Gadewch inni edrych ar rai enghreifftiau. Dydy Llywodraeth Gweriniaeth Iwerddon ddim yn nodedig am fod yn un arbennig o adain chwith; yn wir, mae'n Llywodraeth mwy adain dde. Ond yno, maen nhw wedi cyflwyno camau i reoli rhent, efo adolygiad rhent heb fod yn llai na bob dwy flynedd a chyfnod 90 niwrnod o notis o’r newid hwnnw. Mae yna barthau pwysau rhent yno ar gyfer ardaloedd ble mae pwysau yn arbennig o uchel ac yn golygu na all rhent gynyddu yn uwch na chwyddiant yn y parthau hynny. Yng Nghatalunya, mae'r Llywodraeth yno wedi cyflwyno trefn sy’n cyfyngu ar y rhent i garfan benodol o bobl, er enghraifft os ydy’r rhent yn gydradd i 30 y cant neu'n fwy o’r incwm. Ac, wrth gwrs, mae rheolau rhentu mewn bodolaeth mewn gwahanol daleithiau ar draws yr Unol Daleithiau, ac maen nhw wedi cael eu cyflwyno mewn modd sydd wedi eu targedu yn bwrpasol.

Mae’n amlwg felly fod cynnal gwaith paratoadol a pharatoi manwl yn gwbl allweddol i sicrhau llwyddiant polisi o'r fath. Dyna pam fy mod i’n hynod o falch fod y Llywodraeth yma heddiw wedi dod i gytundeb â ni ym Mhlaid Cymru i edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno rheolaethau rhent fel rhan o becyn ehangach mewn Papur Gwyn ar dai. Dyma fydd y cam cyntaf tuag at ddeddfu a sicrhau bod yna dai tecach yma yng Nghymru i'n pobl ni.

Mae’r cynnig yma felly yn gyfle cychwynnol i ddechrau gwyntyllu’r potensial ar gyfer system deg o reoli rhent, a'r cyfraniad y gallai wneud i'n nod ehangach o warantu hawliau tenantiaid—hawliau pobl i fyw efo to uwch eu pennau heb y bygythiad o ddigartrefedd yn lluchio cysgod dros eu bywydau. Mae o hefyd yn ddatganiad o egwyddor sylfaenol—bod yna anghyfiawnder sylfaenol yn nhrefniadaeth bresennol ein cyfundrefn dai, sef bod pobl yn byw mewn tlodi tra bod carfan fach iawn o bobl yn gwneud elw ar eu cefnau.

Dwi'n gofyn i Aelodau o'r Senedd, felly, gefnogi'r cynnig yma heddiw, a grymuso'r Llywodraeth i fwrw ati â'r gwaith paratoadol, er mwyn rhoi'r seiliau mewn lle ar gyfer galluogi cyflwyno system o reoli rhent, law yn llaw â gwaith ehangach i sicrhau bod gan bawb yr hawl i gartref yma yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn.

Let us take one example from history. Following the second world war, what did Clement Attlee and Aneurin Bevan do? Well, they went about implementing the recommendations made in the Ridley report and strengthened rent controls, and embarked on a major programme of building public housing. Aneurin Bevan himself spoke about the need to safeguard tenants. And the people of Wales look to us today to do what we can to prevent them from falling into poverty following the huge post-COVID challenges. We don't know what the full impact of COVID will be yet—the picture will become clearer as time goes on—but we are starting to see its detrimental effect already, on top of over 10 years of stifling austerity. Wages have failed to keep up with inflation, inflation is about to hit its highest level for 30 years, and the cost of living is on the rise. But, on top of all this, rents have increased more in Wales than in any other part of the United Kingdom, with an increase of almost 13 per cent in the past year alone.

Over half the children who live in rented homes live in poverty. The percentage of people who live in poverty in the rental sector is higher in Wales than in any other part of the United Kingdom. Cardiff is having a particularly hard time, with the Joseph Rowntree Foundation estimating that many spend 35 per cent of their income on rent alone. Young people can't afford to buy homes in their communities and waiting lists for social homes are very long. So, the only option is to rent privately or, for some, unfortunately, to live with their parents. It's little wonder that ONS figures show that a third of people between 20 and 30 years of age live with their parents here in Wales. Shelter Cymru has seen rents doubling in a month in some cases, and Acorn in Cardiff has seen landlords demanding more than an extra £100 per month in rent from their tenants. Without intervention, we will see more and more people finding themselves living in poverty or even becoming homeless.

I know that some will take fright at reading the motion and will instinctively oppose it, referring to examples where policy under the heading 'rent control' has failed. And that's true; some experiments have failed. But when they are designed in the right way, when they're targeted and when they dovetail with other successful policies, then rent control is a policy that succeeds and is popular. And they're popular today, with over two thirds of people supporting a policy of this kind in the United Kingdom, according to a recent YouGov opinion poll. Note that the motion does not propose a particular kind of rent control system, but it does note the need to impose controls on rents to a level that meets the ability to pay.

Let's look at some examples. The Government of the Republic of Ireland is not known for being particularly left wing; indeed, it is a more right-wing Government. But there, they have taken steps to control rents, with a rent review no less often than every two years and a 90-day period of notice of change. They have rent pressure zones in areas where the pressure is particularly high, which mean that rent cannot increase above the rate of inflation in those areas. In Catalunya, the Government there has introduced a regime that limits rents for specific cohorts of people, for example if rent equates to 30 per cent or more of their income. And, of course, rent controls exist in different states across the United States, having been introduced in a targeted manner.

It's clear, therefore, that careful preparatory work is vital to ensure success of this kind of policy. That's why I'm exceptionally pleased that this Government today has come to an agreement with us here in Plaid Cymru to look at the possibility of introducing rent controls as part of a wider package in a White Paper on housing. This will be the first step on the legislative journey to ensure that there's fairer housing here in Wales for our people.

This proposal, therefore, is an opportunity for an initial discussion on the potential for a fair system of controlling rents here, and the contribution that this could make to our wider objective of guaranteeing tenants' rights—people's right to live with a roof above their heads without the threat of homelessness casting a shadow over their lives. It is also a statement of a fundamental principle—that there is a fundamental injustice in our current housing regime, which is that people are living in poverty while a very small group of people profit from them.

I ask Members of the Senedd, therefore, to support this motion today, and to empower the Government to start the preparatory work to lay the foundations for the introduction of a rent control system, alongside our wider work to ensure that everyone has the right to a home here in Wales. Thank you very much.

15:30

I refer Members to my own declaration of interests, and indeed will be declaring an interest on this debate. I will also be voting very firmly against this legislative proposal, and it doesn't take away the fact that I know the work that you've put into this. There is actual clear evidence that rent controls can have large negative effects, both on landlords, tenants and, indeed, the quality of housing stock. San Francisco's 1994 rent control law led to a 5.1 per cent increase in overall rents over the course of the next two decades. The overall rise in rents created a cost of £2.9 billion accrued to current and future renters, and landlords substituting to other types of real estate, which then lowered the housing supply, shifting it towards less affordable types of housing.

Now, we're already seeing a pattern that's quite worrying in Wales. Private landlords, financial brokers, are telling me that they or their clients are fed up now with so many controls being placed upon them, when all they want to do is provide good-quality accommodation for a fair rent in return. Many are now selling up their stock or moving over to the holiday let. In fact, between 2018-19 and 20-21, Wales has seen over 4,500 private landlords leave the sector. And, Minister, you can shake your head, but I have that figure, firmly, provided to me by Rent Smart Wales themselves, in black and white.

Now, last week, I chaired an estate agents round-table, and it was made clear that there is an agent in south Wales that manages over 4,000 units, and they know for a fact that owners are voting with their feet and actually leaving the rented sector. Your proposal, Mabon, would make that wave a tsunami of landlords leaving, and the casualties will be the very people that you actually think you're trying to help. Studies have shown that rent controls lead to a deterioration in housing quality, resulting from landlords' reduced income and an inclination to keep the upkeep of the housing. Germany introduced a nationwide system of rent controls in 2015, but according to research, this had no persistent effect on rental prices, instead resulting in reducing housing quality.

Now, Dr Simon Brooks has made it clear that providing a sufficient supply of rental accommodation is particularly important in towns such as Llangefni, Holyhead, Milford Haven, Haverfordwest, and Caernarfon and Bangor in Gwynedd. There is no greater example of the failure of socialism in Wales than the absolute carnage that Welsh Labour and Plaid Cymru are making of our housing sector. As was made clear in my estate agents round-table, they believe that you are just driving the quantity of stock available for tenants to rent—

Cyfeiriaf yr Aelodau at fy natganiad o fuddiannau, ac yn wir, rwyf am ddatgan diddordeb yn y ddadl hon. Byddaf hefyd yn pleidleisio'n gadarn iawn yn erbyn y cynnig deddfwriaethol hwn, ac nid yw hynny'n tynnu oddi ar y ffaith fy mod yn ymwybodol o'r gwaith rydych wedi'i wneud ar hyn. Mae tystiolaeth glir y gall rheolaethau rhent gael effeithiau negyddol sylweddol, ar landlordiaid, tenantiaid, ac yn wir, ar ansawdd y stoc dai. Arweiniodd cyfraith rheolaethau rhent San Francisco ym 1994 at gynnydd o 5.1 y cant mewn rhenti yn gyffredinol dros y ddau ddegawd nesaf. Creodd y cynnydd cyffredinol mewn rhenti gost gronedig o £2.9 biliwn i rentwyr presennol a rhentwyr yn y dyfodol, gyda landlordiaid yn newid i fathau eraill o eiddo tirol, a oedd wedyn yn lleihau'r cyflenwad tai, gan ei symud tuag at fathau llai fforddiadwy o dai.

Nawr, rydym eisoes yn gweld patrwm sy'n peri cryn bryder yng Nghymru. Mae landlordiaid preifat, broceriaid ariannol, yn dweud wrthyf eu bod hwy neu eu cleientiaid wedi cael llond bol erbyn hyn ar y rheolaethau niferus a osodir arnynt, er mai'r cyfan y maent am ei wneud yw darparu llety o ansawdd da yn gyfnewid am rent teg. Mae llawer bellach yn gwerthu eu stoc neu'n symud i'r sector llety gwyliau. Mewn gwirionedd, rhwng 2018-19 a 20-21, mae dros 4,500 o landlordiaid preifat Cymru wedi gadael y sector. Weinidog, gallwch ysgwyd eich pen, ond mae’r ffigur hwnnw gennyf, yn bendant, ac wedi’i ddarparu i mi gan Rhentu Doeth Cymru eu hunain, mewn du a gwyn.

Nawr, yr wythnos diwethaf, cadeiriais gyfarfod bord gron i werthwyr tai, a dywedwyd yn glir fod asiant yn ne Cymru sy’n rheoli mwy na 4,000 o unedau, ac maent yn gwybod i sicrwydd fod perchnogion yn pleidleisio â’u traed ac yn gadael y sector rhentu. Byddai eich cynnig, Mabon, yn troi'r don honno’n tswnami o landlordiaid yn gadael, a’r union bobl rydych yn credu eich bod yn ceisio eu helpu a fyddai'n dioddef. Mae astudiaethau wedi dangos bod rheolaethau rhent yn arwain at ddirywiad yn ansawdd tai, o ganlyniad i'r gostyngiad yn incwm y landlordiaid a llai o awydd i gynnal a chadw'r tai. Cyflwynodd yr Almaen system genedlaethol o reolaethau rhent yn 2015, ond yn ôl ymchwil, ni chafodd hyn unrhyw effaith barhaus ar brisiau rhent, gan arwain yn lle hynny at ddirywiad yn ansawdd tai.

Nawr, mae Dr Simon Brooks wedi nodi'n glir fod darparu cyflenwad digonol o lety rhent yn arbennig o bwysig mewn trefi fel Llangefni, Caergybi, Aberdaugleddau, Hwlffordd, a Chaernarfon a Bangor yng Ngwynedd. Nid oes enghraifft well o fethiant sosialaeth yng Nghymru na’r llanast llwyr y mae Llafur Cymru a Phlaid Cymru yn ei wneud o’n sector tai. Fel y nodwyd yn glir yn fy nghyfarfod bord gron gyda gwerthwyr tai, maent yn credu mai dim ond gyrru faint o stoc sydd ar gael i denantiaid ei rhentu rydych yn ei wneud—

This legislation will be the final straw, and will see the very people that you think you are trying to help worse off. I would ask all Members to support tenants themselves, landlords, and to ensure that our housing stock doesn't deteriorate further, and vote firmly against this. Diolch.

Y ddeddfwriaeth hon fydd yr hoelen olaf yn yr arch, a bydd yn arwain at sefyllfa waeth i'r union bobl y credwch eich bod yn ceisio eu helpu. Hoffwn ofyn i bob Aelod gefnogi tenantiaid, landlordiaid, a sicrhau nad yw ein stoc dai'n dirywio ymhellach, a phleidleisio’n gadarn yn erbyn hyn. Diolch.

I actually believe in rent control, and I don't own any houses apart from the one I live in. With a shortage of rental properties compared to demand, then without controls, rents will increase continually. With large-scale council house building pre-1979, the private rented sector declined. The private rented sector began to grow again after 1989 and is now the second-largest tenure in the UK after owner-occupation. Increases in the private sector rent levels and a focus on reducing housing benefit expenditure have led several commentators, and I agree with them, to call for the reintroduction of some form of private sector rent control. The Rent Act in 1965, introduced by the Labour Government led by Harold Wilson, regulated tenancies, with fair rents set by independent rent officers. That ended with the Local Government and Housing Act 1989, brought in by the Conservatives, and we mentioned 1989 earlier, as the date at which the increase in private rented accommodation started to go up.

What are the benefits of rent control? Affordability, it prevents displacement, neighbourhood stability. The argument that is made—Janet Finch-Saunders made it, which I voted out before she even spoke—I expect is that it reduces availability of rented property for stock renovation and improvement. Firstly, the high rent of privately rented properties has driven out first-time buyers. But I'll just talk about the area I come from of Plasmarl in Swansea. Initially, it had large numbers of privately rented properties, but, as council houses became available, my family, like many others, moved to these new council houses, and the housing left behind was sold, and many people, via a mortgage, became owner-occupiers and then undertook improvement of those homes. Now, these properties are bought and made available for private rent. I must have missed the large-scale renovation of the cheaper privately rented properties in east Swansea.

Alongside rent controls, we do need the large-scale building of social housing. In fact, I talk about that probably more often than people would like to hear it from me, but we need to build council houses at the rate we built them in the 1950s and 1960s. Rent control increases the availability of houses to be bought by people to live in, reduces the cost of rental, gives security on rental costs, removes the incentive to move one tenant out to bring one in paying a higher rent. I urge everyone to support this today. This is, effectively, a Labour policy; it's something that the Wilson Government brought it, which worked very well at rolling back the tide of fairness to poor and less well-off people, but the Tories in the 1980s got rid of it. We've got an opportunity to bring it back in now for the benefit of all the people renting in Wales. I urge everybody, especially my Labour colleagues, to support what is effectively a socialist solution. 

Rwy'n credu mewn rheolaethau rhent, ac nid wyf yn berchen ar unrhyw dai ar wahân i'r un rwy'n byw ynddo. Gyda phrinder eiddo rhent o gymharu â'r galw, heb reolaethau, bydd rhenti'n parhau i gynyddu. O ganlyniad i adeiladu tai cyngor ar raddfa fawr cyn 1979, dirywiodd y sector rhentu preifat. Dechreuodd y sector rhentu preifat dyfu eto ar ôl 1989 a dyma'r ddeiliadaeth fwyaf ond un yn y DU bellach, ar ôl perchen-feddiannaeth. Mae cynnydd lefelau rhent yn y sector preifat a ffocws ar leihau gwariant ar fudd-daliadau tai wedi arwain sawl sylwebydd, ac rwy'n cytuno â hwy, i alw am ailgyflwyno rhyw ffurf ar reolaethau rhent ar gyfer y sector preifat. Roedd Deddf Rhenti 1965, a gyflwynwyd gan y Llywodraeth Lafur dan arweiniad Harold Wilson, yn rheoleiddio tenantiaethau, gyda rhenti teg yn cael eu gosod gan swyddogion rhent annibynnol. Daeth hynny i ben gyda Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, a gyflwynwyd gan y Ceidwadwyr, ac fe soniasom am 1989 yn gynharach, sef y dyddiad y dechreuodd y cynnydd mewn darpariaeth rhent preifat.

Beth yw manteision rheolaethau rhent? Fforddiadwyedd, mae'n atal dadleoli, sefydlogrwydd cymdogaethau. Tybiaf mai'r dadl a wneir— gwnaeth Janet Finch-Saunders y ddadl honno, dadl a wrthodais cyn iddi siarad hyd yn oed—yw eu bod yn lleihau argaeledd eiddo ar rent ar gyfer adnewyddu a gwella stoc. Yn gyntaf, mae rhent uchel eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat wedi cau prynwyr tro cyntaf allan. Ond hoffwn siarad am Blasmarl yn Abertawe, o lle rwy'n dod. I ddechrau, roedd yno niferoedd mawr o eiddo wedi’u rhentu’n breifat, ond wrth i dai cyngor ddod ar gael, symudodd fy nheulu, fel llawer o deuluoedd eraill, i’r tai cyngor newydd hyn, a gwerthwyd y tai a oedd ar ôl, a daeth llawer o bobl, drwy forgais, yn berchen-feddianwyr ac yna gwnaethant welliannau i’r cartrefi hynny. Bellach, mae'r eiddo hyn yn cael eu prynu ac ar gael i'w rhentu'n breifat. Mae’n rhaid fy mod wedi methu’r gwaith adnewyddu ar raddfa fawr i’r eiddo rhent preifat rhatach yn nwyrain Abertawe.

Ochr yn ochr â rheolaethau rhent, mae angen inni adeiladu tai cymdeithasol ar raddfa fawr. A dweud y gwir, rwy’n sôn am hynny'n amlach nag yr hoffai pobl ei glywed gennyf, mwy na thebyg, ond mae angen inni adeiladu tai cyngor yr un mor gyflym ag y byddem yn eu hadeiladu yn y 1950au a’r 1960au. Mae rheolaethau rhent yn cynyddu argaeledd tai i'w prynu gan bobl i fyw ynddynt, yn lleihau costau rhentu, yn rhoi sicrwydd ynghylch costau rhentu, yn cael gwared ar y cymhelliant i symud un tenant allan er mwyn dod ag un i mewn i dalu rhent uwch. Rwy’n annog pawb i gefnogi hyn heddiw. Mae hwn, i bob pwrpas, yn bolisi Llafur; mae’n rhywbeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth Wilson, a weithiodd yn dda iawn i sicrhau chwarae teg i bobl dlawd a llai cyfoethog, ond cafodd y Torïaid wared arno yn y 1980au. Mae gennym gyfle i'w ailgyflwyno yn awr er budd pawb sy'n rhentu yng Nghymru. Rwy’n annog pawb, yn enwedig fy nghyd-Aelodau Llafur, i gefnogi’r hyn sydd i bob pwrpas yn ateb sosialaidd.

15:35

The need for shelter is one of the most basic human needs, but this need can be exploited. Many of the problems that we discuss day in, day out with our constituents are related to the housing emergency that has engulfed our communities. Because be in no doubt, this is an emergency, and it is hitting the poorest and most vulnerable in our society the hardest. We must act to protect them. 

Housing is the single largest living cost faced by most families in Wales, and uncontrolled increases in rents are forcing too many tenants to pay landlords an unreasonable and ultimately unsustainable proportion of their limited income. The picture painted by the statistics quoted by Mabon ap Gwynfor reveals the extent and deepening negative effect of unaffordable unfair rents, which disproportionately hit those on low incomes, deepening inequality, exacerbating already too high levels of poverty. And we know that women, people from ethnic minority backgrounds, young people, refugees, migrants, disabled people and LGBTQ+ people are all disproportionately affected by economic structures that penalise those on low incomes, whilst also facing discrimination as regards access to housing. 

As we've heard from Mabon ap Gwynfor, rents have increased by almost 13 per cent in Wales over the last year. Shelter Cymru's casework has seen cases of severe increases, in one instance by as much as 100 per cent per month. And the consequences for those unable to afford these increases are dire, often leading to problem debt, eviction, homelessness. Wages have not increased accordingly, and with fuel prices skyrocketing, as well as the rising cost of everyday essentials, the need to act to ensure an end to the way uncontrolled rents are contributing to the cost-of-living crisis and wider social inequality is urgent.

Economic justice is an equalities issue. The actions of those of us on the progressive wing of politics must match stated ambitions. As Mabon mentioned, we have an opportunity here to put in train the first steps of meaningful action to help tenants, such as considering targeted rent controls, and supporting the Government's White Paper on housing, and, in doing so, carry the mantle of the giants of Wales's radical tradition. Fellow Members, let's show we are the inheritors of that radical tradition. 

Poverty limits your freedom to enjoy an enjoyable and authentic life, but even the possibility of being plunged into poverty or losing your home is enough to curtail your freedom. So long as landlords continue to have the capacity to arbitrarily raise rent, tenants will continue to live under a dark cloud of economic uncertainty. This motion is an indication that we as a Senedd would stand up for the rights and freedoms of ordinary people to be able to live their lives without that constant threat. The housing crisis is the result of an economic system that is designed to protect the wealth of the few not the needs of the many, and without mitigation, such as a form of rent control, the system will remain intact. Diolch.

Yr angen am loches yw un o'r anghenion dynol mwyaf sylfaenol, ond gellir camfanteisio ar yr angen hwn. Mae llawer o’r problemau rydym yn eu trafod bob dydd gyda’n hetholwyr yn ymwneud â’r argyfwng tai sydd wedi anrheithio ein cymunedau. Oherwydd, yn ddiamau, mae hwn yn argyfwng, ac mae'n cael yr effaith galetaf ar y bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Mae'n rhaid inni gymryd camau i'w hamddiffyn.

Tai yw’r gost fyw fwyaf a wynebir gan y rhan fwyaf o deuluoedd yng Nghymru, ac mae codiadau afreolus mewn rhenti yn gorfodi gormod o denantiaid i dalu cyfran afresymol, ac anghynaliadwy yn y pen draw, o’u hincwm cyfyngedig i landlordiaid. Mae’r darlun a baentiwyd gan yr ystadegau a ddyfynnwyd gan Mabon ap Gwynfor yn datgelu maint ac effaith fwyfwy negyddol rhenti annheg ac anfforddiadwy, sy’n cael effaith anghymesur ar bobl ar incwm isel, gan waethygu anghydraddoldeb, a gwaethygu lefelau tlodi sydd eisoes yn rhy uchel. A gwyddom fod menywod, pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, pobl ifanc, ffoaduriaid, ymfudwyr, pobl anabl a phobl LHDTC+ oll yn cael eu heffeithio’n anghymesur gan strwythurau economaidd sy’n cosbi’r rheini ar incwm isel, wrth iddynt wynebu gwahaniaethu hefyd o ran mynediad at dai.

Fel y clywsom gan Mabon ap Gwynfor, mae rhenti wedi cynyddu bron i 13 y cant yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae gwaith achos Shelter Cymru wedi nodi achosion o gynnydd difrifol, cymaint â 100 y cant y mis mewn un achos. Ac mae'r canlyniadau i'r rheini na allant fforddio'r codiadau hyn yn enbyd, gan arwain yn aml at ddyledion problemus, troi allan, digartrefedd. Nid yw cyflogau wedi cynyddu’n unol â hynny, a chyda phrisiau tanwydd yn codi’n aruthrol, ynghyd â chost gynyddol hanfodion bob dydd, mae angen gweithredu ar frys er mwyn roi diwedd ar y ffordd y mae rhenti heb eu rheoli yn cyfrannu at yr argyfwng costau byw ac anghydraddoldeb cymdeithasol ehangach.

Mae cyfiawnder economaidd yn fater cydraddoldeb. Mae'n rhaid i weithredoedd y rhai ohonom ar adain flaengar gwleidyddiaeth gyd-fynd â'r uchelgeisiau a gaiff eu datgan. Fel y soniodd Mabon, mae gennym gyfle yma i roi'r camau gweithredu ystyrlon cyntaf ar waith i helpu tenantiaid, megis ystyried rheolaethau rhent wedi’u targedu, a chefnogi Papur Gwyn y Llywodraeth ar dai, ac wrth wneud hynny, parhau yn nhraddodiad cewri radicalaidd Cymru. Gyd-Aelodau, gadewch inni ddangos mai ni yw etifeddion y traddodiad radical hwnnw.

Mae tlodi'n cyfyngu ar eich rhyddid i fwynhau bywyd pleserus a diledryw, ond mae hyd yn oed y posibilrwydd o gwympo i fyw mewn tlodi neu golli eich cartref yn ddigon i gyfyngu ar eich rhyddid. Cyhyd â bod landlordiaid yn parhau i fod â gallu i godi rhenti'n fympwyol, bydd tenantiaid yn parhau i fyw o dan gwmwl tywyll o ansicrwydd economaidd. Mae’r cynnig hwn yn arwydd y byddem ni fel Senedd yn amddiffyn hawliau a rhyddid pobl gyffredin i allu byw eu bywydau heb y bygythiad cyson hwnnw. Mae’r argyfwng tai yn ganlyniad i system economaidd a luniwyd i warchod cyfoeth yr ychydig, nid anghenion y lliaws, a heb fesurau lliniaru, megis rhyw ffurf ar reolaethau rhent, bydd y system yn parhau fel y mae. Diolch.

15:40

I should declare an interest as somebody who's currently renting a property.

Well, comrades, I never thought I would see the day that I would stand here this afternoon to fight against rent controls. Where have they worked? Where have they been a success for the people you claim they would help? No-one's told me so far, because the answer is they don't work. No-one is denying there are significant pressures for the housing market and there is a lack of homes for young people. However, the answer cannot be more red tape and more regulation because we are in this position now because of red tape and regulation. Across the whole of Wales in 2021, under this Welsh Labour Government's watch, your own draft budget highlighted a measly 4,314 new dwellings were commenced, and it's not going to get any better with the Natural Resources Wales's phosphate guidance stopping people building houses.

Rent controls and more red tape will not address the housing crisis, but they may make the housing crisis worse. There are landlords in this room today and wider who know that, if rent controls are introduced, some of those people may struggle to pay mortgages on those properties, they may struggle to pay the upkeep of properties, tenants will be evicted as those homes go on the open market and, yet again, we'll see more homes going on Airbnb. Rent controls pose a real risk to destabilising the market, and you all know it. Policies like these are just headline grabbers, they don't work, and people always find a way around the regulations. 

Young people need access to affordable homes, and we need to do that by deregulating and lessening the burden on the house-building sector, Minister, and let's get building, building, building. 

Dylwn ddatgan buddiant fel rhywun sy'n rhentu eiddo ar hyn o bryd.

Wel, gyfeillion, ni feddyliais erioed y byddwn yn sefyll yma y prynhawn yma i ymladd yn erbyn rheolaethau rhent. Ble maent wedi gweithio? Ble maent wedi bod yn llwyddiant i'r bobl rydych yn honni y byddent yn eu helpu? Nid oes unrhyw un wedi dweud wrthyf hyd yma, gan mai'r ateb yw nad ydynt yn gweithio. Nid oes unrhyw un yn gwadu bod pwysau sylweddol ar y farchnad dai a bod prinder cartrefi i bobl ifanc. Fodd bynnag, nid mwy o fiwrocratiaeth a mwy o reoleiddio yw'r ateb gan ein bod yn y sefyllfa hon oherwydd biwrocratiaeth a rheoleiddio. Ledled Cymru gyfan yn 2021, o dan reolaeth Llywodraeth Lafur Cymru, fe wnaeth eich cyllideb ddrafft eich hun dynnu sylw at y ffaith mai 4,314 yn unig o anheddau newydd a gychwynnwyd, ac nid yw’n mynd i wella gyda chanllawiau ffosffadau Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n atal pobl rhag adeiladu tai.

Ni fydd rheolaethau rhent a mwy o fiwrocratiaeth yn mynd i’r afael â’r argyfwng tai, ond gallent waethygu’r argyfwng tai. Mae landlordiaid yn yr ystafell hon heddiw a thu hwnt yn gwybod, os cyflwynir rheolaethau rhent, y gallai rhai o’r bobl hynny ei chael hi'n anodd talu morgeisi ar yr eiddo, y gallent ei chael yn anodd talu’r gwaith cynnal a chadw ar eiddo, y bydd tenantiaid yn cael eu troi allan wrth i’r cartrefi hynny fynd ar y farchnad agored, ac unwaith eto, byddwn yn gweld mwy o gartrefi yn mynd ar Airbnb. Mae rheolaethau rhent yn peri risg wirioneddol o ansefydlogi'r farchnad, ac mae pob un ohonoch yn gwybod hynny. Bachu penawdau'n unig a wna polisïau fel hyn, nid ydynt yn gweithio, ac mae pobl bob amser yn dod o hyd i ffordd o osgoi'r rheoliadau.

Mae pobl ifanc angen mynediad at gartrefi fforddiadwy, ac mae angen inni wneud hynny drwy ddadreoleiddio a lleihau’r baich ar y sector adeiladu tai, Weinidog, a gadewch inni ddechrau adeiladu, adeiladu, adeiladu.

I have long supported rent controls and I back any move to address the poverty caused by unreasonable rent increases. The UK's housing market has been in crisis for decades. The fundamental foundations of the system have been broken. The idea that everybody should be entitled to a roof over their head, like so many other areas of our economy, is now subordinated to the whims of market forces and the pursuit of profit.

When Margaret Thatcher came to power her Government withdrew funding for councils to build economically productive housing, instead choosing to support rents and mortgages instead. The disastrous right-to-buy further entrenched market dogma into UK housing policy. Most of the houses sold under this policy were never replaced. It represented a mass sell-off of state assets into the private sector. This ripped up decades of mainstream political agreement on the need for councils to provide social housing.

Starting with Clement Attlee's Labour Government, the state provided funding to councils to invest in increasing social housing and, for decades, hundreds of thousands of social rented houses were built on average every year. Economically, the justification was obvious, mass scale home building meant that house prices and rents remained affordable because of high supply. When housing is viewed as a financial investment, the opposite is true. There is pressure to restrict supply in order to drive prices up, maximizing the profits of those who own the assets. Where house building does take place, it is now largely left to private property developers whose prime motive is to make profit for their shareholders.

The rapid and unsustainable growth of a class of buy-to-let landlords since the 1980s has not only undone much of the progress in conditions of tenants but has driven an explosion in house prices. The increased prices combined with the low supply lead to ever-increasing rents. Rent controls offer one of the most potent tools we have to address this situation. They aren't without precedent, they are fairly common across Europe. In 2016 the Scottish Government brought in the power to impose controls on rents, and in Wales we must learn the lessons of the failings of the Scottish approach, which were caused by a disappointing timidity and lack of ambition. The aim of rent control should be, first and foremost, to protect tenants. As a longer term aim, it should discourage the hoarding of property by buy-to-let landlords and increase those looking to sell. This will provide an increase in supply, allowing tenants to buy their own houses. The Welsh Government's ongoing expansion of social housing will ensure a home for those who do not wish to buy or who remain unable to, and I look forward to the White Paper and I'm pleased the Welsh Government will be embracing rent controls, as promised in the manifesto. The effects of the housing crisis are felt most acutely by the young and the working class. If we fail to act, we will consign tomorrow's young to a future without housing security. Diolch.

Rwyf wedi cefnogi rheolaethau rhent ers tro ac rwy’n cefnogi unrhyw gam i fynd i’r afael â’r tlodi a achosir gan godiadau rhent afresymol. Bu'n argyfwng ar farchnad dai'r DU ers degawdau. Mae sylfeini'r system wedi'u torri. Mae’r syniad y dylai fod hawl gan bawb i do uwch eu pennau, fel cymaint o feysydd eraill yn ein heconomi, bellach yn ddarostyngedig i fympwyon grymoedd y farchnad a'r dyhead i wneud elw.

Pan ddaeth Margaret Thatcher i rym, diddymodd ei Llywodraeth gyllid i gynghorau adeiladu tai economaidd gynhyrchiol, gan ddewis cefnogi rhenti a morgeisi yn lle hynny. Ymwthiodd dogma’r farchnad ymhellach i bolisi tai’r DU drwy bolisi trychinebus yr hawl i brynu. Ni ddarparwyd tai yn lle'r rhan fwyaf o'r tai a werthwyd o dan y polisi hwn. Roedd yn enghraifft o werthu asedau'r wladwriaeth i'r sector preifat ar raddfa enfawr. Dinistriodd ddegawdau o gytundeb gwleidyddol prif ffrwd ar yr angen i gynghorau ddarparu tai cymdeithasol.

Gan ddechrau gyda Llywodraeth Lafur Clement Attlee, darparodd y wladwriaeth gyllid i gynghorau fuddsoddi mewn cynyddu'r nifer o dai cymdeithasol, ac am ddegawdau, câi cannoedd o filoedd o dai rhent cymdeithasol, ar gyfartaledd, eu hadeiladu bob blwyddyn. Yn economaidd, roedd y cyfiawnhad yn amlwg, gan fod adeiladu tai ar raddfa fawr yn golygu bod prisiau tai a rhenti yn parhau i fod yn fforddiadwy oherwydd bod y cyflenwad yn fawr. Pan ystyrir tai fel buddsoddiad ariannol, y gwrthwyneb sy'n wir. Mae pwysau i gyfyngu ar y cyflenwad er mwyn codi prisiau, gan gynyddu elw'r rheini sy'n berchen ar yr asedau. Lle y caiff tai eu hadeiladu, bellach caiff ei adael i raddau helaeth i ddatblygwyr eiddo preifat, a'u prif gymhelliant hwy yw gwneud elw i'w cyfranddalwyr.

Mae twf cyflym ac anghynaliadwy dosbarth o landlordiaid prynu-i-osod ers y 1980au nid yn unig wedi dadwneud llawer o’r cynnydd a wnaed i amodau tenantiaid ond hefyd mae wedi arwain at beri i brisiau tai godi i'r entrychion. Mae'r prisiau uwch ynghyd â'r cyflenwad isel yn arwain at renti cynyddol. Mae rheolaethau rhent yn cynnig un o'r arfau mwyaf pwerus sydd gennym i fynd i'r afael â'r sefyllfa hon. Nid ydynt yn ddigynsail, maent yn weddol gyffredin ledled Ewrop. Yn 2016, cyflwynodd Llywodraeth yr Alban y pŵer i osod rheolaethau ar renti, ac yng Nghymru, mae'n rhaid inni ddysgu gwersi am fethiannau dull gweithredu’r Alban, a achoswyd gan ofnusrwydd siomedig a diffyg uchelgais. Yn gyntaf ac yn bennaf, nod rheolaethau rhent ddylai fod i amddiffyn tenantiaid. Fel nod mwy hirdymor, dylent atal landlordiaid prynu-i-osod rhag cronni eiddo a chynyddu’r nifer ohonynt sy’n dymuno gwerthu. Bydd hyn yn darparu cynnydd yn y cyflenwad, gan ganiatáu i denantiaid brynu eu tai eu hunain. Bydd ehangu tai cymdeithasol yn barhaus gan Lywodraeth Cymru yn sicrhau cartrefi i’r rheini nad ydynt yn dymuno prynu neu sy’n dal i fod yn methu gwneud hynny, ac edrychaf ymlaen at y Papur Gwyn, ac rwy’n falch y bydd Llywodraeth Cymru yn croesawu rheolaethau rhent, fel yr addawyd yn y maniffesto. Pobl ifanc a'r dosbarth gweithiol sy'n teimlo effeithiau'r argyfwng tai yn fwyaf difrifol. Os na weithredwn, byddwn yn condemnio ieuenctid yfory i ddyfodol heb sicrwydd tai. Diolch.

15:45

Galwaf ar y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James. 

I call on the Minister for Climate Change, Julie James.

Diolch, Dirprwy Lywydd. In noting the proposal in the motion for a Bill on rent control, I think it is really important to set out the commitment in the programme for government. The commitment in the programme for government reflects the commitment in the 2021 Welsh Labour manifesto to develop a national scheme restricting rents for families and young people priced out of the private rental market and those who are homeless or at risk of homelessness. The programme for government commitment now also reflects the inclusion of rent control in the co-operation agreement with Plaid Cymru.

Our commitment is to publish a White Paper on fair rents and new approaches to making homes affordable for those on low incomes. In line with the co-operation agreement, that will include proposals on rent control. As many of you know, though, rent control does have a somewhat chequered history, with many previous interventions not having had the planned benefit, or indeed having some serious negative impacts. We know, for example, that the rent pressure zone legislation introduced in Scotland has not yet been used, and measures introduced in Ireland have had to be substantially redesigned, as they've been criticised for having led to rent increases and a contraction in supply.

However, there are good examples around the world of rent controls working in the right way for the right purposes. I have to say to the Conservatives opposite that their 'phosphate crisis', as they call it, that is preventing the build, build, build approach is in stark contrast to their stated commitment to climate and nature emergencies.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Wrth nodi’r cynnig ar gyfer Bil ar reolaethau rhent, credaf ei bod yn wirioneddol bwysig nodi’r ymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu. Mae’r ymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu'n adlewyrchu’r ymrwymiad ym maniffesto Llafur Cymru 2021 i ddatblygu cynllun cenedlaethol i osod cyfyngiadau ar renti i deuluoedd a phobl ifanc sydd wedi’u prisio allan o’r farchnad rentu preifat a’r rheini sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae ymrwymiad y rhaglen lywodraethu hefyd erbyn hyn yn adlewyrchu cynnwys rheolaethau rhent yn y cytundeb cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Ein hymrwymiad yw cyhoeddi Papur Gwyn ar renti teg a dulliau newydd o wneud cartrefi’n fforddiadwy i bobl ar incwm isel. Yn unol â’r cytundeb cydweithio, bydd hynny'n cynnwys cynigion ar reolaethau rhent. Fel y gŵyr llawer ohonoch, serch hynny, mae hanes rheolaethau rhent braidd yn frith, gyda llawer o ymyriadau blaenorol heb gael y budd a fwriadwyd, neu'n wir, wedi arwain at rai effeithiau negyddol difrifol. Gwyddom, er enghraifft, nad yw deddfwriaeth y parthau pwysau rhent a gyflwynwyd yn yr Alban wedi’i defnyddio eto, a bu’n rhaid ailgynllunio mesurau a gyflwynwyd yn Iwerddon yn sylweddol, gan eu bod wedi cael eu beirniadu am arwain at godiadau rhent a lleihau'r cyflenwad.

Fodd bynnag, mae enghreifftiau da ledled y byd o reolaethau rhent yn gweithio yn y ffordd gywir at y dibenion cywir. Mae'n rhaid imi ddweud wrth y Ceidwadwyr gyferbyn fod eu 'hargyfwng ffosffadau’, fel y maent yn ei alw, sy'n atal y dull adeiladu, adeiladu, adeiladu yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â’u hymrwymiad dywededig i'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur.

How on earth you think that we can have rivers full of phosphates and build substandard housing all over green land in Wales and have a coherent approach to the climate and nature emergencies, I really cannot understand. So, you just really need to take a good look at yourself and get a coherent approach to this.

I have met with a large number of interested private sector investors who really like the approach that we have here in Wales. They want, of course, because they are decent human beings, to make sure that they contribute to ensuring that everyone in Wales has access to a decent, affordable and safe home, because they are very well aware that housing is not just about profit. So, I think you are hanging out in the wrong crowd entirely over there on the very right-wing Conservative benches.

So, we think the approach set out in our programme for government is the right way forward. We will be shortly commissioning independent research so that we can all understand what measures have the best chance of success. Building on that research, we will then produce a White Paper containing the policy proposals, which will be the subject of a consultation.

We are, of course, wholly committed to ensuring that everyone in Wales has access to a decent, affordable and safe home. Pivotal to this is ensuring that rents are affordable, and we are, of course, acutely aware of the cost-of-living crisis facing so many people in Wales. As I said in a debate, Dirprwy Lywydd, only yesterday, the Tories on the opposite benches, whilst shouting from sedentary positions at me are also the party that have frozen the local housing allowance, making sure that people do not have access to affordable rents in the private rented sector if they're on benefits. Really, you need to take a good look at yourselves.

We are putting a raft of measures in place already, including our commitment to building 20,000 new low-carbon social homes for rent. In terms of the private rented sector, I've already referenced the national leasing scheme. This builds on our successful pilot to enable local authorities to lease properties from private property owners for between five and 20 years. We have a large number of private investors interested in this. Local authorities will provide these homes at affordable rent to those who would otherwise face potential homelessness. They will provide the support tenants need to sustain their tenancies and thrive in their homes.

More broadly, of course, and I just remind Mabon, who didn't quite remember this in his speech, implementation of the Renting Homes (Wales) Act 2016 will transform the landscape for tenants and considerably strengthen their rights. Providing they don't breach their contract, tenants will have a right to six months' notice if the landlord seeks to end the contract. That notice cannot be served in the first six months, so they'll have security of at least a year after moving into their home. The renting homes Act will provide greater security than elsewhere in the UK for all tenants. There are, of course, many other important provisions in the Act, including around improving the quality of rented homes and making sure that they are fit for human habitation.

We will publish a Green Paper later this year, as the next step in bringing forward ending homelessness legislation, that will fundamentally reform homelessness services to focus on prevention and rapid rehousing. In terms of the commitment to publishing a White Paper reflected in our programme for government, this will explore the role rent control can have in making the private rental market more affordable. It's an extensive and complex area of policy and law and it's essential to gather the evidence, including international models of rent control and the experience and impact of measures taken in both Scotland and Ireland, which Mabon referenced. It's important we learn from the approaches taken in other countries, and in particular this will include understanding what has worked well where rent controls are in place and what has not worked, and, critically, as Carolyn Thomas mentioned, any unintended consequences, so that we can iron them out in the measures that we take.

As I indicated, for example, in Ireland, the legislation was introduced allowing rents to increase to a maximum of 4 per cent in rent pressure zones, but actually it turned out that inflation was lower than that, and the 4 per cent became a target rather than a cap. So, we need to craft our legislation carefully so that we don't have rigid boundaries in place and we can calibrate it across the piece. Anecdotally, the measures there are linked to an increase in evictions, of course, because they have then got a ceiling instead of a cap, which we need to guard against. 

We will commission the independent research into the rent controls so that we do pick up the very good examples that we have. Mabon referenced Catalonia, for example, and we know that that's been successful there. Engagement with partners and citizens will be a very important part of this research, which will then inform the policy proposals to be included in the White Paper. 

So, in summary, Dirprwy Lywydd, I fully support the drive to increase the access to affordable homes and to make this the right of every person in Wales. It is, though, critically important to explore what is the most effective way of achieving this and securing more decent and affordable housing. The White Paper will be underpinned by the evidence gathered and provide robust options for future legislation on new approaches to ensure rental affordability. Diolch.

Sut ar y ddaear y credwch y gallwn gael afonydd yn llawn ffosffadau ac adeiladu tai is na'r safon dros holl dir gwyrdd Cymru a chael ymagwedd gydlynol at yr argyfyngau hinsawdd a natur, ni allaf ddeall. Felly, mae angen ichi edrych yn ofalus arnoch chi'ch hunain a mabwysiadau ymagwedd gydlynol at hyn.

Rwyf wedi cyfarfod â nifer fawr o fuddsoddwyr sector preifat sy’n hoff iawn o’r dull gweithredu sydd gennym yma yng Nghymru. Mae