Y Cyfarfod Llawn

Plenary

29/09/2021

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, y prynhawn yma i'r Cyfarfod Llawn. Cyn inni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn y Siambr ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau, ble bynnag y byddan nhw'n cymryd rhan a ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys, ac mae'r rheini wedi'u nodi ar eich agenda chi. Dwi eisiau hefyd atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i'r Aelodau yn y Siambr ag i'r rhai sy'n ymuno drwy gyswllt fideo.

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they may be, will be treated equitably. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's meeting, and those are noted on your agenda. I would also remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Chamber as to those joining virtually.

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi
1. Questions to the Minister for Economy

Cwestiynau i Weinidog yr Economi yw'r cwestiynau cyntaf y prynhawn yma, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Paul Davies.

The first item is questions to the Minister for Economy, and the first question is from Paul Davies.

Blaenoriaethau Economaidd ar gyfer Preseli Sir Benfro
Economic Priorities for Preseli Pembrokeshire

1. Beth yw blaenoriaethau economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer Preseli Sir Benfro ar gyfer y 12 mis nesaf? OQ56902

1. What are the Welsh Government's economic priorities for Preseli Pembrokeshire for the next 12 months? OQ56902

Thank you. Our priorities are about promoting a greener, more equal and prosperous economy for all parts of Wales, including Preseli Pembrokeshire, as we continue to work closely with Pembrokeshire County Council and partners on the development of the regional economic framework.

Diolch. Mae ein blaenoriaethau’n ymwneud â hyrwyddo economi wyrddach, fwy cyfartal a llewyrchus i bob rhan o Gymru, gan gynnwys Preseli Sir Benfro, wrth inni barhau i weithio’n agos gyda Chyngor Sir Penfro a phartneriaid ar ddatblygu’r fframwaith economaidd rhanbarthol.

I'm grateful for that response. You mentioned Pembrokeshire County Council. Obviously, its regeneration strategy for 2020-30 makes it very clear that the local economy is heavily dependent on a few sectors, such as tourism. But despite large visitor numbers, the main towns don't have a vibrant retail or leisure offer and in economic terms are still declining. Indeed, the strategy also states that when Haven Waterway enterprise zone board were asked for their No. 1 priority to achieve economic regeneration, their answer was, 'Infrastructure, infrastructure, infrastructure'. Therefore, Minister, can you tell us what the Welsh Government is doing to invest in Pembrokeshire's town centres and can you tell us what infrastructure improvements the Welsh Government will be spearheading over the next 12 months in order to stimulate the local economy in Pembrokeshire?

Diolch am eich ymateb. Fe sonioch am Gyngor Sir Penfro. Yn amlwg, mae eu strategaeth adfywio ar gyfer 2020-2030 yn nodi'n glir iawn fod yr economi leol yn ddibynnol iawn ar rai sectorau, megis twristiaeth. Ond er y nifer fawr o ymwelwyr, nid oes gan y prif drefi gynnig bywiog o ran manwerthu na hamdden ac mewn termau economaidd maent yn dal i ddirywio. Yn wir, mae'r strategaeth hefyd yn nodi, pan ofynnwyd i fwrdd ardal fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau beth oedd eu prif flaenoriaeth er mwyn cyflawni adfywiad economaidd, eu hateb oedd, 'Seilwaith, seilwaith, seilwaith'. Felly, Weinidog, a allwch ddweud wrthym beth y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i fuddsoddi yng nghanol trefi sir Benfro, ac a allwch ddweud wrthym pa welliannau seilwaith y bydd Llywodraeth Cymru yn eu harwain dros y 12 mis nesaf er mwyn hybu'r economi leol yn sir Benfro?

Thank you for the question. As you know, nationally, we've invested over £6.5 million as part of our Transforming Towns initiative. For Pembrokeshire itself, for the three designated towns of Pembroke, Haverfordwest and Milford Haven, there is £2.75 million in loan support to help develop town centres. So, it's part of working with the council to understand what they want to be able to deliver alongside us to help have a vibrant future for retail offers within our town centres, to generate footfall, as indeed we look to have more centres for people to work from as well. So, this is a genuine effort in partnership with local authorities and the people running those towns with the Welsh Government.

Diolch am eich cwestiwn. Fel y gwyddoch, yn genedlaethol, rydym wedi buddsoddi dros £6.5 miliwn fel rhan o'n menter Trawsnewid Trefi. O ran sir Benfro ei hun, ar gyfer y tair tref ddynodedig sef Penfro, Hwlffordd ac Aberdaugleddau, mae £2.75 miliwn ar gael mewn cymorth benthyciad i helpu i ddatblygu canol y trefi. Felly, mae'n rhan o weithio gyda'r cyngor i ddeall yr hyn y maent yn dymuno gallu ei gyflawni gyda ni er mwyn helpu i sicrhau dyfodol bywiog i gynigion manwerthu yng nghanol ein trefi, i gynyddu nifer yr ymwelwyr, wrth inni geisio cael mwy o ganolfannau i bobl weithio ynddynt hefyd yn wir. Felly, mae hon yn ymdrech go iawn mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a'r bobl sy'n rhedeg y trefi hynny gyda Llywodraeth Cymru.

Rheoliadau Diogelwch yn y Gweithle
Workplace Safety Regulations

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y rheoliadau diogelwch yn y gweithle y disgwylir i gyflogwyr yn Nwyrain De Cymru eu dilyn? OQ56929

2. What discussions has the Minister had with the Minister for Health and Social Services regarding the workplace safety regulations that employers in South Wales East are expected to follow? OQ56929

I can confirm that my officials drafted the 'Keep Wales safe at work' guidance, and in doing so consulted health and social services colleagues. This guidance was then discussed and approved at Cabinet. The guidance sets out the obligations on people responsible for premises open to the public or where work takes place, and reasonable measures that must be assessed and risk assessments completed with their staff and their representatives.

Gallaf gadarnhau bod fy swyddogion wedi drafftio canllawiau ‘Diogelu Cymru yn y gwaith’, ac wrth wneud hynny, wedi ymgynghori â chydweithwyr yn y maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Cafodd y canllawiau eu trafod a'u cymeradwyo wedyn gan y Cabinet. Mae'r canllawiau'n nodi'r rhwymedigaethau ar bobl sy'n gyfrifol am adeiladau sy'n agored i'r cyhoedd neu lle mae gwaith yn digwydd, a mesurau rhesymol y mae'n rhaid eu hasesu ac asesiadau risg y mae'n rhaid eu cwblhau gyda'u staff a'u cynrychiolwyr.

Thank you, Minister, for that initial answer. I've received a letter from the Public and Commercial Services union raising, and I quote, 'real concerns about safety being compromised by Department for Work and Pensions management in Newport, recklessly putting both staff and claimants at risk at Newport jobcentre'. The letter notes a series of concerning issues, Minister, relating to a lack of physical distancing, poor ventilation and cuts to cleaning. Two members of staff are, as I understand, being compelled to work in the jobcentre when they are close contacts of children in their households who've tested positive for COVID. With the imminent ending of furlough, there will be presumably even more pressure on DWP services and we could see even more people being brought into these unsafe spaces and an increase in COVID in the community. Would you agree with me, Minister, that public sector workers deserve certainty and security when it comes to knowing they won't be put in dangerous situations at work?

And finally, Minister, what urgent actions will you take to protect workers and claimants at Newport jobcentre and centres across Wales to ensure safety standards are enforced and that not one member of staff or the public are put at increased risk?

Diolch am eich ateb cychwynnol, Weinidog. Cefais lythyr gan undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol yn mynegi, ac rwy'n dyfynnu, 'pryderon gwirioneddol ynghylch diogelwch yn cael ei beryglu gan reolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Nghasnewydd, gan roi staff a hawlwyr mewn perygl yng nghanolfan waith Casnewydd mewn modd byrbwyll'. Mae'r llythyr yn nodi cyfres o faterion pryderus, Weinidog, sy'n ymwneud â diffyg mesurau cadw pellter cymdeithasol, awyru gwael a thoriadau i lanhau. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae dau aelod o staff yn cael eu gorfodi i weithio yn y ganolfan waith er eu bod mewn cysylltiad agos â phlant yn eu cartrefi sydd wedi profi'n bositif am COVID. Gyda diwedd y cynllun ffyrlo ar fin digwydd, mae'n debyg y bydd mwy fyth o bwysau ar wasanaethau'r Adran Gwaith a Phensiynau a gallem weld mwy fyth o bobl yn dod i mewn i'r lleoedd anniogel hyn a chynnydd mewn COVID yn y gymuned. A fyddech yn cytuno â mi, Weinidog, fod gweithwyr y sector cyhoeddus yn haeddu eu diogelu a sicrwydd na fyddant yn cael eu rhoi mewn sefyllfaoedd peryglus yn y gwaith?

Ac yn olaf, Weinidog, pa gamau brys y byddwch yn eu cymryd i ddiogelu gweithwyr a hawlwyr yng nghanolfan waith Casnewydd a chanolfannau ledled Cymru i sicrhau bod safonau diogelwch yn cael eu gorfodi ac nad oes unrhyw aelod o staff na'r cyhoedd yn cael eu rhoi mewn mwy o berygl?

Well, this doesn't sound wildly dissimilar to some of the challenges we had with the Driver and Vehicle Licensing Agency earlier in the pandemic. And I know that there are Members who have workers in the DVLA based in Swansea who will recall the difficulty in engaging with the employer at that time. So, I want to restate a couple of what should be straightforward points. The law in Wales applies to every employer in Wales in the private and public sectors when it comes to the expectation that they undertake risk assessments, and undertake them properly, publish the information, and do so with their staff. The consistent message here in Wales, from this Government, is you should work from home wherever possible. Now, I understand that there'll be conversations that employers will have with their employees about the ability to work from home—for some people, it isn't always possible to do all of their job from home. But, also, there are reasons why people may want to return to the workplace—there are particular well-being considerations for the workforce, about people positively wanting or needing to be within the workplace. That does not mean, though, that employers should simply insist that staff return to a pre-pandemic way of working, in tightly fitted and enclosed offices.

I understand the Member has referred to the PCS union, and we of course talk to the PCS union and employers across the country on a regular basis. If there are real concerns they're not able to resolve with the employer, I would expect those matters to be escalated as appropriate, and that includes making sure that everyone is following the requirements of the law here in Wales, and that includes paying proper regard to the advice from this Government about how to keep all of us safe, as this pandemic is not yet over.

Wel, nid yw hyn yn swnio mor wahanol â hynny i rai o'r heriau a gawsom gyda'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn gynharach yn y pandemig. A gwn fod Aelodau a chanddynt weithwyr yn y DVLA yn Abertawe a fydd yn cofio pa mor anodd oedd cysylltu â'r cyflogwr bryd hynny. Felly, hoffwn ailddatgan ambell bwynt a ddylai fod yn rhai syml. Mae'r gyfraith yng Nghymru yn berthnasol i bob cyflogwr yng Nghymru yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus o ran y disgwyliad eu bod yn cynnal asesiadau risg, ac yn eu cynnal yn briodol, yn cyhoeddi'r wybodaeth, ac yn gwneud hynny gyda'u staff. Y neges gyson yma yng Nghymru, gan y Llywodraeth hon, yw y dylech weithio gartref lle bynnag y bo modd. Nawr, deallaf y bydd cyflogwyr yn cael sgyrsiau gyda'u gweithwyr ynglŷn â'r gallu i weithio gartref—i rai pobl, nid yw bob amser yn bosibl gwneud eu holl waith gartref. Ond hefyd, ceir rhesymau pam y gallai pobl fod yn awyddus i ddychwelyd i'r gweithle—ceir ystyriaethau penodol ynglŷn â llesiant y gweithlu, ynglŷn â phobl sy'n awyddus iawn i fod neu sydd angen bod yn y gweithle. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu y dylai cyflogwyr fynnu bod staff yn gweithio yn yr un ffordd ag y gwnaent cyn y pandemig, mewn swyddfeydd bychain a chaeedig.

Rwy'n deall bod yr Aelod wedi cyfeirio at undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol, ac wrth gwrs, rydym yn siarad ag undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol a chyflogwyr ledled y wlad yn rheolaidd. Os oes problemau gwirioneddol na allant eu datrys gyda'r cyflogwr, byddwn yn disgwyl i'r materion hynny gael eu huwchgyfeirio fel y bo'n briodol, ac mae hynny'n cynnwys sicrhau bod pawb yn dilyn gofynion y gyfraith yma yng Nghymru, gan gynnwys rhoi ystyriaeth briodol i gyngor y Llywodraeth hon ynglŷn â sut i gadw pob un ohonom yn ddiogel, gan nad yw'r pandemig hwn ar ben eto.

13:35

Minister, you've probably covered most of this anyway in what you've just said, but the pandemic meant that many conventional working methods were severely impacted, and one of those methods that was turned upside down was working from the office. Homeworking, according to the Royal Society for Public Health, is having an adverse impact on many people's mental health, with 56 per cent of those asked saying they found it harder to switch off whilst working from home, and 67 per cent saying they felt less connected to colleagues. Whilst homeworking may be beneficial to business and organisations, and perhaps society as a whole at the moment, it's clear that employees using their houses as makeshift offices is not only potentially harmful to the economy, but it's also damaging to their mental health. Will the Minister outline what steps are being taken to encourage more people to perhaps start working from the office again? And that could apply to this place also.

Weinidog, mae'n debyg eich bod wedi cyfeirio at y rhan fwyaf o hyn beth bynnag yn yr hyn yr ydych newydd ei ddweud, ond mae'r pandemig wedi cael effaith ddifrifol ar lawer o ddulliau gweithio confensiynol, ac un o'r dulliau hynny oedd gweithio yn y swyddfa. Mae gweithio gartref, yn ôl Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd, yn cael effaith andwyol ar iechyd meddwl llawer o bobl, gyda 56 y cant o’r bobl a holwyd yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anoddach ymlacio wrth weithio gartref, a 67 y cant yn dweud eu bod yn teimlo llai o gysylltiad â'u cydweithwyr. Er y gall gweithio gartref fod yn fuddiol i fusnesau a sefydliadau, ac efallai i'r gymdeithas yn gyffredinol ar hyn o bryd, mae'n amlwg y gallai sefyllfa lle mae gweithwyr yn defnyddio eu tai fel swyddfeydd dros dro fod yn niweidiol nid yn unig i'r economi, ond hefyd i'w hiechyd meddwl. A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau sy'n cael eu cymryd i annog mwy o bobl i ddechrau gweithio yn y swyddfa eto, efallai? A gallai hynny fod yn berthnasol i'r lle hwn hefyd.

Well, the Member sets out some of the impact on some people who have worked from home. And I recognised it in my first answer—there are reasons about people's well-being where people may want to return to the office for some of the week. But the guidance and the advice from this Government is to work from home where you can. And the reason for that is that the clear advice we have is it makes a really big difference to preventing the spread of COVID, and, as we've said time and time again, the pandemic is not yet over. This is about how we manage to get to the end of the pandemic without having unnecessary harm. So, actually, this isn't about simply saying everyone should come back to work in the office as if the times were past and we were back in pre-pandemic working. But, equally, for some people, working from home has been a real improvement in their quality of life—in balancing responsibilities outside work, as well as with work. There are many businesses who recognise they've actually had productivity gains from people being able to work remotely as well. And in my conversations with business groups, they're very clear that the old ways of working are not likely to return in exactly the same way. There are productivity gains from people who will want to carry on working from home for some of the week, even when the pandemic is over, as well as wanting to be in an office. So, it's the balance of all of those things, but, at this point in time, I reiterate again, the advice from this Government, supported by public health, is to work from home wherever possible. Of course, you'll note that, across our border, whilst the UK Government aren't currently giving that advice, they recognise that it may be something they ask people to do if the pandemic continues to take off in England as well.

Wel, mae'r Aelod yn nodi peth o'r effaith ar rai pobl sydd wedi bod yn gweithio gartref. Ac fe wneuthum gydnabod hynny yn fy ateb cyntaf—ceir rhesymau'n ymwneud â llesiant pobl, lle gallai pobl fod yn awyddus i ddychwelyd i'r swyddfa am rywfaint o'r wythnos. Ond y canllawiau a'r cyngor gan y Llywodraeth hon yw gweithio gartref lle gallwch wneud hynny. A'r rheswm am hynny yw'r cyngor clir a gawn sy'n dweud ei fod yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn wrth atal lledaeniad COVID, ac fel rydym wedi'i ddweud dro ar ôl tro, nid yw'r pandemig ar ben eto. Mae a wnelo hyn â sut y llwyddwn i gyrraedd diwedd y pandemig heb gael niwed diangen. Felly, nid yw'n fater o ddweud yn syml y dylai pawb ddod yn ôl i weithio yn y swyddfa fel pe bai'r cyfnod hwn wedi bod a phawb yn gweithio fel y gwnaent cyn y pandemig. Ond yn yr un modd, i rai pobl, mae gweithio gartref wedi bod yn welliant gwirioneddol i ansawdd eu bywyd—o ran cydbwyso cyfrifoldebau y tu allan i'w gwaith, yn ogystal ag yn eu gwaith. Mae llawer o fusnesau'n cydnabod bod cynhyrchiant wedi gwella am fod pobl yn gallu gweithio o bell hefyd. Ac yn fy sgyrsiau â grwpiau busnes, maent yn argyhoeddedig iawn nad yw'r hen ffyrdd o weithio'n debygol o ddychwelyd yn yr un ffordd yn union. Mae manteision i'w cael i gynhyrchiant o fod pobl yn dymuno parhau i weithio gartref am rywfaint o'r wythnos, hyd yn oed pan fydd y pandemig ar ben, yn ogystal â dymuno bod mewn swyddfa. Felly, mae'n fater o gydbwyso'r holl bethau hynny, ond ar hyn o bryd, rwy'n ailadrodd mai'r cyngor gan y Llywodraeth hon, wedi'i gefnogi gan iechyd y cyhoedd, yw gweithio gartref lle bynnag y bo modd. Wrth gwrs, dros y ffin, er nad yw Llywodraeth y DU yn rhoi'r cyngor hwnnw ar hyn o bryd, fe welwch eu bod yn cydnabod y gallai fod yn rhywbeth y byddant yn gofyn i bobl ei wneud os yw'r pandemig yn parhau i waethygu yn Lloegr hefyd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Llefarydd y Ceidwadwyr i ofyn y cwestiynau gan y llefarwyr nesaf. Paul Davies.

The Conservative spokesperson next, and it's Paul Davies.

Diolch, Llywydd. Minister, after a year and a half, as you know, the coronavirus job retention scheme is now coming to an end. Now, the furlough scheme has been an enormous support to thousands of businesses and people across Wales throughout the pandemic, and as that scheme now comes to an end, there will be some very serious challenges for some businesses and employers. Of course, the Welsh Government will have known for some time that the job retention scheme is now set to end and has had time to consider how it can now best support Welsh businesses going forward. Therefore, Minister, what assessment have you made of recent labour market trends to identify the types of workers and businesses that might find difficulty once the furlough scheme ends? And can you tell us what the Welsh Government has been planning to do to support businesses that may face labour market challenges in the coming months?

Diolch, Lywydd. Weinidog, ar ôl blwyddyn a hanner, fel y gwyddoch, mae'r cynllun cadw swyddi drwy gyfnod y coronafeirws bellach yn dod i ben. Nawr, mae'r cynllun ffyrlo wedi bod yn gymorth aruthrol i filoedd o fusnesau a phobl ledled Cymru drwy gydol y pandemig, ac wrth i'r cynllun hwnnw ddirwyn i ben yn awr, bydd rhai busnesau a chyflogwyr yn wynebu heriau difrifol iawn. Wrth gwrs, bydd Llywodraeth Cymru wedi gwybod ers peth amser fod y cynllun cadw swyddi ar fin dod i ben ac wedi cael amser i ystyried y ffordd orau y gall gefnogi busnesau Cymru yn y dyfodol. Felly, Weinidog, pa asesiad a wnaethoch o dueddiadau diweddar y farchnad lafur er mwyn nodi'r mathau o weithwyr a busnesau a allai wynebu trafferthion pan ddaw'r cynllun ffyrlo i ben? Ac a allwch ddweud wrthym beth y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei gynllunio er mwyn cefnogi busnesau a allai wynebu heriau mewn perthynas â'r farchnad lafur dros y misoedd nesaf?

Well we still face a couple of difficult challenges as we move forward. So, it is true to say we have undertaken an assessment to try to understand those areas of work that may yet be affected as furlough comes to an end. Most employers, though, will already have made choices, because furlough has been stepped down and more people have been returning to work and coming off furlough. We do, though, expect that some employers, particularly in less well-off parts of the economy, at the point that furlough finally ends, may then be making choices about what they do with their workforce and whether they carry on with their business. Now, the difficulty there is that, actually, our engagement with those businesses relies on them coming forward to speak to us directly about the sort of support that they could have. But we continue to work with a range of business organisations to try to understand how we can best support them. In some sectors, of course, there's a significant amount of support to the end of the year—the continuation of the business rates holiday for a range of sectors that have been hard pressed. But we'll only know the real issues in the economy once furlough has ended, and once we see the direct impact of the choices that individual businesses will make. Larger and medium-sized businesses, though, are likely, in terms of our engagement with them, to have already made those choices.

The challenge is difficult because we know we're not yet out of the pandemic, and it is possible that we may need to take action through the autumn and the winter as a result of the unfinished pandemic. Our ambition, though, is not to have to do it, which is why we reiterate for people to do the small but important things they can do to help prevent the pandemic getting back into a position where it could threaten the ability of our NHS to function: to wear masks in particular, where they need to; to test regularly when they're going in and out of different places; and, of course, in reminding people about the first question from your colleague Peter Fox, working from home wherever possible; and to have that sensible conversation to keep coronavirus under control. 

Wel, rydym yn dal i wynebu ychydig o heriau anodd wrth inni symud ymlaen. Felly, mae'n wir dweud ein bod wedi cynnal asesiad i geisio deall y meysydd gwaith hynny a allai gael eu heffeithio wrth i'r cynllun ffyrlo ddod i ben. Serch hynny, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr eisoes wedi gwneud dewisiadau, wrth i'r cynllun ffyrlo gael ei leihau ac wrth i fwy o bobl ddychwelyd i'r gwaith a dod oddi ar ffyrlo. Serch hynny, rydym yn disgwyl y bydd rhai cyflogwyr, yn enwedig mewn rhannau llai llewyrchus o'r economi, pan ddaw'r cynllun ffyrlo i ben, yn gwneud dewisiadau ynglŷn â'r hyn y maent yn ei wneud â'u gweithlu, ac a fyddant yn parhau â'u busnes. Nawr, yr hyn sy'n anodd yn hynny o beth yw bod ein hymgysylltiad â'r busnesau hynny'n dibynnu ar eu gweld yn dod i siarad â ni'n uniongyrchol am y math o gymorth y gallent ei gael. Ond rydym yn parhau i weithio gydag ystod o sefydliadau busnes i geisio deall y ffordd orau y gallwn eu cefnogi. Mewn rhai sectorau, wrth gwrs, bydd cymorth sylweddol yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn—parhad y seibiant ardrethi busnes ar gyfer ystod o sectorau sydd wedi bod o dan bwysau mawr. Ond ni fyddwn yn deall y gwir broblemau yn yr economi tan i'r cynllun ffyrlo ddod i ben, a phan fyddwn yn gweld effaith uniongyrchol y penderfyniadau y bydd busnesau unigol yn eu gwneud. Serch hynny, o'r hyn a glywsom wrth ymgysylltu â hwy, mae'n bur debyg fod busnesau mwy a chanolig eu maint eisoes wedi gwneud y penderfyniadau hynny.

Mae'r her yn un anodd gan y gwyddom nad yw'r pandemig ar ben, ac mae'n bosibl y bydd angen inni roi camau ar waith drwy'r hydref a'r gaeaf o ganlyniad i'r pandemig parhaus. Ein huchelgais, serch hynny, yw peidio â gorfod gwneud hynny, a dyna pam ein bod yn ailadrodd y dylai pobl wneud y pethau bychain ond pwysig i helpu i atal y pandemig rhag cyrraedd sefyllfa unwaith eto lle gallai fygwth gallu ein GIG i weithredu: yn benodol, gwisgo masgiau lle mae angen iddynt wneud hynny; cael prawf yn rheolaidd pan fyddant yn mynd i mewn ac allan o wahanol leoedd; ac wrth gwrs, i atgoffa pobl am y cwestiwn cyntaf gan eich cyd-Aelod, Peter Fox, gweithio gartref lle bynnag y bo modd; a chael y sgwrs synhwyrol honno er mwyn cadw'r coronafeirws dan reolaeth.

13:40

But, Minister, as we emerge from the pandemic, the Welsh Government must now publish its strategy for supporting businesses. The programme for government claims to support Welsh businesses to create new jobs, find new export markets and invest in the sustainable green industries of tomorrow. But, Minister, there's been very little evidence of any of this activity taking place, and we're yet to see a clear vision on how the Welsh Government intends to build the Welsh economy post pandemic. So, can you, therefore, tell us when the Welsh Government's economic strategy will actually be published so that businesses can see the Welsh Government's direction of travel post pandemic? And, in light of your programme for government, can you tell us what targets you've set yourself to deliver new jobs, new export markets and new investments in Wales? Because, if you are as ambitious as you say you are, then, surely, you must have set these benchmarks to monitor your progress as a Government. 

Ond Weinidog, wrth inni gefnu ar y pandemig, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei strategaeth yn awr ar gyfer cefnogi busnesau. Mae'r rhaglen lywodraethu'n honni ei bod yn cefnogi busnesau Cymru i greu swyddi newydd, dod o hyd i farchnadoedd allforio newydd a buddsoddi yn niwydiannau gwyrdd cynaliadwy y dyfodol. Ond Weinidog, ychydig iawn o dystiolaeth a gafwyd bod y gweithgarwch hwn yn digwydd o gwbl, ac nid ydym wedi gweld gweledigaeth glir eto ynglŷn â sut y mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu adeiladu economi Cymru ar ôl y pandemig. Felly, a allwch ddweud wrthym pryd y bydd strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru yn cael ei chyhoeddi fel y gall busnesau weld cyfeiriad teithio Llywodraeth Cymru ar ôl y pandemig? Ac yng ngoleuni eich rhaglen lywodraethu, a allwch ddweud wrthym pa dargedau a osodwyd gennych i chi eich hunain ar gyfer creu swyddi newydd, marchnadoedd allforio newydd a buddsoddiadau newydd yng Nghymru? Oherwydd, os ydych mor uchelgeisiol ag y dywedwch, rhaid eich bod wedi gosod y meincnodau hyn i fonitro eich cynnydd fel Llywodraeth.

Well, you'll see a number of things we already have done, for example, the work that we're doing on supporting exporting industries—the export action plan that's already in place. You can, though, expect to hear more from me about taking forward the economic mission over the next month or so. So, it won't be much longer that you have to wait for much more detail on our ambitions and how we're going to work with businesses through, as I say, a time that is still challenging, but we're looking forward to recovery post pandemic. 

Wel, fe welwch nifer o bethau yr ydym eisoes wedi'u gwneud, er enghraifft y gwaith sydd ar y gweill ar gefnogi diwydiannau allforio—y cynllun gweithredu allforio sydd eisoes ar waith. Ond gallwch ddisgwyl clywed mwy gennyf ynglŷn â bwrw ymlaen â'r genhadaeth economaidd dros y mis nesaf. Felly, ni fydd raid i chi aros llawer mwy am fanylion ein huchelgais a'r modd y byddwn yn gweithio gyda busnesau, fel rwy'n dweud, ar adeg sy'n dal i fod yn heriol, ond edrychwn ymlaen at adfer ar ôl y pandemig.

Well, yes, we do need to see and hear more from you, Minister, and see what your strategy is going forward, as we emerge from this pandemic. Now, Minster, the United Kingdom Prosperity Index 2021 report says that some areas of the UK

'are experiencing especially significant challenges in productivity, competitiveness and dynamism',  

and, unfortunately, Wales is one of those areas.

'These areas typically have low business survival rates, fewer high-tech businesses, and few new businesses starting.' 

That same report showed that

'Businesses in Wales have a weak Investment Environment with low capital supply, little demand for expansion, and 31% of projects are delayed due to a lack of financing',

which is, unfortunately, the highest rate in the United Kingdom. Now, the Welsh economy is crying out for leadership, and yet, since the election, we have seen so little from the Welsh Government in terms of its commitment to the Welsh economy, and businesses across Wales deserve much better. So, Minister, can you tell us what new ideas the Welsh Government has to create conditions for enterprise here in Wales? And can you make it clear for businesses in Wales today what exactly the Welsh Government is doing to strengthen Wales's investment environment so that our home-grown businesses have opportunities to expand and grow, particularly as we now emerge from this COVID pandemic? 

Wel, oes, mae angen inni weld a chlywed mwy gennych, Weinidog, a gweld beth yw eich strategaeth yn y dyfodol wrth inni ddod allan o'r pandemig. Nawr, Weinidog, mae adroddiad Mynegai Ffyniant y Deyrnas Unedig ar gyfer 2021 yn dweud bod rhai ardaloedd o'r DU

'yn wynebu heriau arbennig o sylweddol o ran cynhyrchiant, cystadleurwydd a deinamigrwydd',

ac yn anffodus, mae Cymru'n un o'r ardaloedd hynny.

'Yn nodweddiadol, mae cyfraddau goroesi busnesau yn yr ardaloedd hyn yn isel, llai o fusnesau uwch-dechnoleg, a fawr o fusnesau newydd yn dechrau.'

Dangosodd yr un adroddiad fod gan fusnesau yng Nghymru

'Amgylchedd Buddsoddi gwan gyda chyflenwad isel o gyfalaf, fawr o alw am ehangu, ac mae 31% o brosiectau wedi'u hoedi oherwydd diffyg cyllid',

sef, yn anffodus, y gyfradd uchaf yn y Deyrnas Unedig. Nawr, mae gwir angen arweiniad ar economi Cymru, ac eto, ers yr etholiad, ychydig iawn a welsom gan Lywodraeth Cymru o ran ei hymrwymiad i economi Cymru, ac mae busnesau ledled Cymru yn haeddu llawer gwell. Felly, Weinidog, a allwch ddweud wrthym pa syniadau newydd sydd gan Lywodraeth Cymru i greu'r amodau ar gyfer menter yma yng Nghymru? Ac a allwch ddweud yn glir wrth fusnesau yng Nghymru heddiw beth yn union y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gryfhau amgylchedd buddsoddi Cymru fel bod ein busnesau yma yng Nghymru yn cael cyfleoedd i ehangu a thyfu, yn enwedig wrth inni gefnu yn awr ar y pandemig COVID?

Well, you can expect to hear more from this Government about what we expect to do to be able to invest together with businesses. You can expect to hear that as part of further reforms in taking forward the economic contract. You can expect to hear that when I do indicate over the next month further detail on what we're going to do to try to restart the Welsh economy to build back better. But it's also an undeniable reality that investing in financing for business is something that we recognise. It's also a reality that investing in the skills and talent of people is hugely important as well, to help deal with some of the prosperity challenges that we know that we have. And it's why yesterday's statement was so important, about the certainty that we need and that businesses need to be able to plan. If there is a cloud looming over our ability to continue to invest in skills across the economy, such as the future of post-European funds, on which we rely a third of to fund our apprenticeship programme, that is a huge uncertainty for us and for businesses. If the Development Bank of Wales, which supports thousands of jobs in every constituency and every region of Wales, has uncertainty about its ability to continue to be funded and supported, that, again, is a very practical challenge for us.

So, actually, there are choices for us to make, and I will certainly set out the choices that we wish to make and how we'll go about doing that, but we could do so much more if there was a UK Government prepared to at least be a willing and constructive partner and to make some choices to work with us, not against us. And I look forward to seeing what happens with Michael Gove at his new ministry and, more importantly still, what happens when the spending review and budget are finally delivered at the end of October.

Wel, gallwch ddisgwyl clywed mwy gan y Llywodraeth hon am yr hyn y disgwyliwn ei wneud i allu buddsoddi ar y cyd â busnesau. Gallwch ddisgwyl clywed hynny fel rhan o ddiwygiadau pellach wrth fwrw ymlaen â'r contract economaidd. Gallwch ddisgwyl clywed hynny pan fyddaf yn nodi manylion pellach dros y mis nesaf am yr hyn y byddwn yn ei wneud i geisio ailddechrau economi Cymru er mwyn ailgodi'n gryfach. Ond mae hefyd yn realiti diymwad fod buddsoddi mewn cyllid ar gyfer busnes yn rhywbeth rydym yn ei gydnabod. Mae hefyd yn wir fod buddsoddi yn sgiliau a thalent pobl yn hynod bwysig hefyd, er mwyn helpu i ymdrin â rhai o'r heriau i ffyniant y gwyddom ein bod yn eu hwynebu. A dyna pam fod y datganiad ddoe mor bwysig, ynghylch y sicrwydd sydd ei angen arnom a bod angen i fusnesau allu cynllunio. Os oes cwmwl dros ein gallu i barhau i fuddsoddi mewn sgiliau ar draws yr economi, megis dyfodol y cronfeydd ôl-Ewropeaidd yr ydym yn dibynnu ar draean ohonynt i ariannu ein rhaglen brentisiaethau, mae hynny'n ansicrwydd enfawr i ni ac i fusnesau. Os yw Banc Datblygu Cymru, sy'n cefnogi miloedd o swyddi ym mhob etholaeth a phob rhanbarth yng Nghymru, yn ansicr ynglŷn â'i allu i barhau i gael ei ariannu a'i gefnogi, mae honno, unwaith eto, yn her ymarferol iawn i ni.

Felly, mae penderfyniadau gennym i'w gwneud, a byddaf yn sicr yn nodi'r penderfyniadau y dymunwn eu gwneud a sut y byddwn yn mynd ati i wneud hynny, ond gallem wneud cymaint yn fwy pe bai Llywodraeth y DU o leiaf yn barod i fod yn bartner parod ac adeiladol, ac i wneud penderfyniad i weithio gyda ni, nid yn ein herbyn. Ac edrychaf ymlaen at weld beth sy'n digwydd gyda Michael Gove yn ei weinyddiaeth newydd, ac yn bwysicach fyth, beth sy'n digwydd pan gaiff yr adolygiad o wariant a'r gyllideb eu cyflwyno o'r diwedd ar ddiwedd mis Hydref.

13:45

Llefarydd Plaid Cymru, Luke Fletcher. 

The Plaid Cymru spokesperson, Luke Fletcher.

Diolch, Llywydd. And as we come out on the other side, now, of a busy tourism season, we should take this chance to reflect and work out how we can in future best promote Wales as a top-quality and sustainable tourism destination. I'm sure the Llywydd will be glad to hear that I spent some of my time in Ceredigion over the summer, and I'm sure the Minister, of course, will agree that areas like Ceredigion offer a story to tell and a lot of experiences for tourists. 

The reality is we need to see financial support for the sector, with a particular focus on cultural tourism and food tourism, both of which are particularly relevant to rural Wales. The Welsh Government have factored a consultation on legislation, permitting local authorities to raise a tourism levy as part of their programme for government this term. We now need to work together in consultation with the sector, local authorities and local communities to consider all options and to properly reflect on the benefits and negatives, of course, of a levy in other countries, such as France, Austria and Germany. Could the Minister outline what further work is being done regarding a tourism levy and how he sees it working in Wales? And would he agree with me that any levy should prioritise making our communities sustainable in a way that sees tourism as something communities are a part of, rather than it being something that is being done to them?

Diolch, Lywydd. Ac wrth inni ddod allan yn awr ar yr ochr arall i dymor twristiaeth prysur, dylem achub ar y cyfle hwn i fyfyrio ac ystyried y ffordd orau inni hyrwyddo Cymru yn y dyfodol fel cyrchfan cynaliadwy o'r safon uchaf i dwristiaid. Rwy'n siŵr y bydd y Llywydd yn falch o glywed fy mod wedi treulio peth o fy amser yng Ngheredigion dros yr haf, ac rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog, wrth gwrs, yn cytuno bod gan ardaloedd fel Ceredigion stori i'w hadrodd a llawer o brofiadau i dwristiaid.

Y gwir amdani yw bod angen inni weld cymorth ariannol i'r sector, gyda ffocws penodol ar dwristiaeth ddiwylliannol a thwristiaeth bwyd, sydd ill dau'n arbennig o berthnasol i gefn gwlad Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi ffactoreiddio ymgynghoriad ar ddeddfwriaeth, i ganiatáu i awdurdodau lleol godi ardoll twristiaeth fel rhan o'u rhaglen lywodraethu ar gyfer y tymor hwn. Mae angen inni weithio gyda'n gilydd yn awr gan ymgynghori â'r sector, awdurdodau lleol a chymunedau lleol i ystyried yr holl opsiynau ac i fyfyrio'n ofalus ar fanteision ac anfanteision ardollau mewn gwledydd eraill, megis Ffrainc, Awstria a'r Almaen. A all y Gweinidog amlinellu pa waith pellach sy'n mynd rhagddo ar ardoll twristiaeth a sut y mae'n ei gweld yn gweithio yng Nghymru? Ac a fyddai’n cytuno â mi y dylai unrhyw ardoll flaenoriaethu gwaith i wneud ein cymunedau’n gynaliadwy mewn ffordd sy’n ystyried twristiaeth yn rhywbeth y mae cymunedau’n rhan ohono, yn hytrach na’i fod yn rhywbeth sy’n cael ei wneud iddynt?

Yes. Look, we are very fortunate to have a tourism industry that has had lots of extra demand coming into it, but that's been a challenge for some of the communities that host some of those tourist hotspots. I have enjoyed it myself, taking my own family around Wales. I've enjoyed time on the Llŷn peninsula, and I've enjoyed time on the island up in Ynys Môn, and we've had a great time seeing parts of Wales we haven't seen before. And most tourists—we certainly have been—are respectful and have appreciated the opportunity to spend time and money in Wales. Our challenge is how we have, as you say, a thriving industry and have local infrastructure that supports that and doesn't push aside the interests of people who live in those communities year-round but recognises the economic benefits that they can produce. 

The tourism levy is part of that consideration, and our starting point has been a tourism levy that does, as you've indicated, build on successful practice in other parts of the world, including in Europe. And many of us, pre pandemic, were going abroad to major destinations like Italy, Spain, Portugal and France. They have tourism levies, and they're normally designed for local choice and for local circumstances to be taken account of. So, when we go out to consult, it will be myself working with the finance Minister, because it is looking at the tax principles, which the finance Minister's department look to ensure, to understand how that could work, how it could work with local authorities making choices about what to invest in, to make sure that tourism is a real positive for those areas and takes proper account of facilities and infrastructure. 

Iawn. Edrychwch, rydym yn ffodus iawn o fod wedi cael llawer o alw ychwanegol ar ein diwydiant twristiaeth, ond mae hynny wedi bod yn her i rai o'r cymunedau sy'n gartref i rai o'r cyrchfannau poblogaidd hynny i dwristiaid. Rwyf wedi eu mwynhau fy hun, wrth imi fynd o amgylch Cymru gyda fy nheulu. Rwyf wedi mwynhau amser ar benrhyn Llŷn, ac rwyf wedi mwynhau amser ar Ynys Môn, a chawsom amser gwych yn gweld rhannau o Gymru nad oeddem wedi'u gweld o'r blaen. Ac mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn parchu—roeddem ni, yn sicr—ac yn gwerthfawrogi'r cyfle i dreulio amser a gwario arian yng Nghymru. Yr her sy'n ein hwynebu yw sut i gael diwydiant, fel y dywedwch, sy'n ffyniannus yn ogystal â seilwaith lleol sy'n cefnogi hynny ac nad yw'n anwybyddu buddiannau pobl sy'n byw yn y cymunedau hynny drwy gydol y flwyddyn ond sy'n cydnabod y manteision economaidd y gallant eu cynhyrchu.

Mae'r ardoll twristiaeth yn rhan o'r ystyriaeth honno, a'n man cychwyn ni yw ardoll twristiaeth sydd, fel y nodoch chi, yn adeiladu ar arferion llwyddiannus mewn rhannau eraill o'r byd, gan gynnwys yn Ewrop. Ac roedd llawer ohonom, cyn y pandemig, yn mynd dramor i gyrchfannau mawr fel yr Eidal, Sbaen, Portiwgal a Ffrainc. Mae ganddynt hwy ardollau twristiaeth, ac fel arfer maent wedi'u cynllunio ar gyfer gwneud dewisiadau lleol ac i roi ystyriaeth i amgylchiadau lleol. Felly, pan fyddwn yn ymgynghori, byddaf yn gweithio gyda'r Gweinidog cyllid, gan fod hyn yn ymwneud ag edrych ar yr egwyddorion treth, y bydd adran y Gweinidog cyllid yn ceisio'u diogelu, er mwyn deall sut y gallai hynny weithio, sut y gallai weithio gydag awdurdodau lleol yn gwneud dewisiadau ynglŷn â beth i fuddsoddi ynddo, er mwyn sicrhau bod twristiaeth yn beth cadarnhaol iawn i'r ardaloedd hynny ac yn rhoi ystyriaeth briodol i gyfleusterau a seilwaith.

Diolch, Weinidog. Looking ahead, beyond the short to medium term recovery and to that longer term strategy for recovery, one way we can ensure prosperity for local communities in Wales is through supporting community co-operatives, social enterprises and the Welsh foundational economy. The pandemic has highlighted that a strong and supported foundational economy is crucial. In some areas of Wales, the foundational economy constitutes the whole economy. We know that four in 10 Welsh jobs are part of the foundational economy, and that £1 in every £3 spent in Wales is in that foundational economy.

Now, the Institute of Welsh Affairs has recommended the formalising of a 'Think small first' principle to embed local consumption habits in Wales. This should help to support the foundational economy, which has proven key during the pandemic and in boosting the Welsh economy more generally. Regulation serves an important role in providing consistency and a level playing field to small and medium-sized enterprises and local businesses, especially in the foundational economy. However, the number of SMEs considering working for the public sector is falling, and 51 per cent of respondents in the Department for Business, Energy and Industrial Strategy's small business survey described regulation as the most significant challenge.

In the Welsh Government's 2017 economic action plan, there was a commitment to review regulation but the Institute of Welsh Affairs has noted it is not clear what action has been taken to fulfil this commitment. I'd be grateful to the Minister if he could outline what assistance is in place for SMEs and local businesses who are trying to navigate regulation and procurement processes, and have any reviews taken place since the 2017 economic action plan, and as well, what is the Welsh Government doing to prioritise locally owned businesses over profit-exporting corporations as the foundation of our economy, and how are they campaigning for consumers to do the same?

Diolch, Weinidog. Wrth edrych ymlaen, y tu hwnt i'r adferiad yn y tymor byr i'r tymor canolig ac ar y strategaeth adfer fwy hirdymor, un ffordd y gallwn sicrhau ffyniant i gymunedau lleol yng Nghymru yw drwy gefnogi cwmnïau cydweithredol cymunedol, mentrau cymdeithasol ac economi sylfaenol Cymru. Mae'r pandemig wedi cadarnhau bod economi sylfaenol gref wedi'i chefnogi'n dda yn hanfodol. Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, yr economi sylfaenol yw'r economi gyfan. Gwyddom fod pedair o bob 10 swydd yng Nghymru yn rhan o'r economi sylfaenol, a bod £1 ym mhob £3 a werir yng Nghymru yn yr economi sylfaenol honno.

Nawr, mae'r Sefydliad Materion Cymreig wedi argymell ffurfioli egwyddor 'Meddwl yn fach yn gyntaf' i ymgorffori arferion treuliant lleol yng Nghymru. Dylai hyn helpu i gefnogi'r economi sylfaenol, sydd wedi bod yn allweddol yn ystod y pandemig ac wrth hybu economi Cymru yn fwy cyffredinol. Mae rheoleiddio'n chwarae rôl bwysig yn darparu cysondeb a chwarae teg i fentrau bach a chanolig a busnesau lleol, yn enwedig yn yr economi sylfaenol. Fodd bynnag, mae nifer y busnesau bach a chanolig sy'n ystyried gweithio i'r sector cyhoeddus yn gostwng, a disgrifiodd 51 y cant o'r ymatebwyr yn arolwg busnesau bach yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol mai rheoleiddio oedd yr her fwyaf sylweddol.

Yng nghynllun gweithredu economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017, cafwyd ymrwymiad i adolygu rheoleiddio, ond mae'r Sefydliad Materion Cymreig wedi nodi nad yw'n glir pa gamau a gymerwyd i gyflawni'r ymrwymiad hwn. Byddwn yn ddiolchgar i'r Gweinidog pe gallai amlinellu pa gymorth sydd ar waith i fusnesau bach a chanolig a busnesau lleol sy'n ceisio llywio'u ffordd drwy brosesau caffael a rheoleiddio, ac a gynhaliwyd unrhyw adolygiadau ers cynllun gweithredu economaidd 2017, a hefyd, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i flaenoriaethu busnesau lleol dros gorfforaethau sy'n allforio elw fel sylfaen ein heconomi, a sut y maent yn ymgyrchu i ddefnyddwyr wneud yr un peth?

13:50

Okay, so the lead Minister with the responsibility for procurement is the finance Minister, but we are already reviewing with a group of Ministers including myself and others how we further benefit local supply chains when it comes to procurement, and small and medium enterprises are a key factor, in our minds, to do so. So, that work is in hand as well as the guidance note that Rebecca Evans authorised and introduced within the last Senedd term.

When we look at the foundational economy or the everyday economy, I was pleased to see my old Labour comrade and colleague Rachel Reeves talk about this in her speech in Brighton, talking about the everyday economy and its importance and what that means, because we have recognised that both with the foundational economy challenge fund but also the work that I'm now taking forward. And when you see the work that I've been talking about and mentioned with Paul Davies about what the future of our economic mission will be, the foundational economy will still be a significant part of that. And I am now on a slightly different side of some of the work that's already been started. When I was in Eluned Morgan's shoes—without the same heel, but in her shoes—as the health Minister, we were already then talking about the work that we could do and what it meant for procurement and smaller firms and the national health service. That work continues and we have agreed for promo work to be done between our two departments to get more value for local economies. This is about building this in as a normal way of doing business to see benefits being generated in every part of our economy, and not simply driven by price, but a much greater question of value.

Iawn, felly y Gweinidog arweiniol sy'n gyfrifol am gaffael yw'r Gweinidog cyllid, ond rydym eisoes yn adolygu gyda grŵp o Weinidogion gan gynnwys fi fy hun ac eraill sut i sicrhau manteision pellach i gadwyni cyflenwi lleol mewn perthynas â chaffael, ac mae busnesau bach a chanolig yn ffactor allweddol i allu gwneud hynny yn ein barn ni. Felly, mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo yn ogystal â'r nodyn cyfarwyddyd a gafodd ei awdurdodi a'i gyflwyno gan Rebecca Evans yn nhymor diwethaf y Senedd.

Pan edrychwn ar yr economi sylfaenol neu'r economi bob dydd, roeddwn yn falch o weld fy hen gymrawd a chyd-aelod o'r Blaid Lafur, Rachel Reeves, yn sôn am hyn yn ei haraith yn Brighton, wrth iddi siarad am yr economi bob dydd a'i phwysigrwydd a beth y mae hynny'n ei olygu, gan ein bod wedi cydnabod hynny gyda'r gronfa her economi sylfaenol ond hefyd drwy'r gwaith rwy'n bwrw ymlaen ag ef yn awr. A phan welwch y gwaith y bûm yn sôn amdano wrth Paul Davies ynglŷn â beth fydd dyfodol ein cenhadaeth economaidd, bydd yr economi sylfaenol yn dal i fod yn rhan sylweddol o hynny. Ac rwyf bellach ar ochr ychydig yn wahanol i beth o'r gwaith sydd eisoes wedi dechrau. Pan oeddwn yn esgidiau Eluned Morgan—heb yr un sodlau, ond yn ei hesgidiau—fel y Gweinidog iechyd, roeddem eisoes yn siarad bryd hynny am y gwaith y gallem ei wneud a'r hyn a olygai ar gyfer caffael a chwmnïau llai a'r gwasanaeth iechyd gwladol. Mae'r gwaith hwnnw'n parhau, ac rydym wedi cytuno i wneud gwaith hyrwyddo rhwng ein dwy adran i sicrhau mwy o werth i economïau lleol. Mae'n ymwneud ag ymgorffori hyn fel ffordd arferol o weithio er mwyn sicrhau manteision ym mhob rhan o'n heconomi, a bod pethau'n cael eu llywio nid yn unig gan bris, ond i raddau mwy o lawer, gan werth.

And of course the Bevan Foundation has also promoted the benefits of a foundational economy for Welsh workers and businesses. The previous deputy economy Minister, Lee Waters, acknowledged issues of fair work, low pay, and lack of employee organisation in the foundational economy back in 2019, and a report from the Bevan Foundation in June 2021 still highlights how these issues are widespread in the foundational economy. The foundation's report was conducted as well in partnership with the Welsh TUC, and there were a number of recommendations that sought to tackle some of these poor workplace practices in the Bevan Foundation's report. So, I would be interested to know what has the Government done during this time to ensure employee rights, pay, and organisation in the foundational economy are supported in their plans, and does the Welsh Government have any intentions to implement the recommendations of the Bevan Foundation and Welsh TUC report, for example implementing the Fair Work Commission's recommendations in full and resolving some of the issues that the previous Minister in post highlighted back in 2019?

Ac wrth gwrs, mae Sefydliad Bevan hefyd wedi hyrwyddo manteision economi sylfaenol i weithwyr a busnesau Cymru. Cydnabu cyn-ddirprwy Weinidog yr economi, Lee Waters, broblemau gyda gwaith teg, cyflogau isel, a diffyg trefniadaeth gweithwyr yn yr economi sylfaenol yn ôl yn 2019, a nododd adroddiad gan Sefydliad Bevan ym mis Mehefin 2021 fod y problemau hyn yn dal i fod yn gyffredin yn yr economi sylfaenol. Cyflawnwyd adroddiad y sefydliad mewn partneriaeth â TUC Cymru, ac roedd yn cynnwys nifer o argymhellion a geisiai fynd i’r afael â rhai o’r arferion gwael hyn yn y gweithle a nodwyd yn adroddiad Sefydliad Bevan. Felly, byddai'n ddiddorol gwybod beth y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud ers hynny i sicrhau bod hawliau, tâl a threfniadaeth gweithwyr yn yr economi sylfaenol yn cael eu cefnogi yn eu cynlluniau, ac a oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw fwriad o roi argymhellion adroddiad Sefydliad Bevan a TUC Cymru ar waith, er enghraifft drwy roi argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg ar waith yn llawn a datrys rhai o'r materion a amlygodd y Gweinidog blaenorol yn y swydd yn ôl yn 2019?

You'll see our ambition to be a fair work nation has been taken forward in a number of areas, not just in the social partnership and procurement Bill and what that will mean, but also in the work that we're leading on in this department in taking forward the economic contract. And the next stage will be really important about looking to further develop what we do and at the same time as saying, 'This is what we expect for businesses that have support from the Welsh Government', it will also then be about wanting to have good examples of where that already exists, because some of this is about showing it can be possible and it can be done and businesses can still turn a profit. And that's important because all the business groups that we talk with and work with are not hostile to this agenda; they want clarity in what is possible and what the expectations are, and they then think they can run successful businesses within the rules. So, I'm optimistic about their really positive engagement with us, and I think you'll see within this term more steps taken forward, so Wales really does become a fair work nation.

Fe welwch fod ein huchelgais i fod yn wlad o waith teg wedi'i chyflawni mewn nifer o feysydd, nid yn unig yn y Bil partneriaeth gymdeithasol a chaffael a'r hyn y bydd hynny'n ei olygu, ond hefyd yn y gwaith yr ydym yn ei arwain yn yr adran hon wrth fwrw ymlaen â'r contract economaidd. A bydd y cam nesaf yn bwysig iawn o ran ceisio datblygu'r hyn a wnawn ymhellach gan ddweud ar yr un pryd, 'Dyma'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl ar gyfer busnesau sy'n cael cymorth gan Lywodraeth Cymru', a bydd hefyd yn ymwneud â bod yn awyddus i gael enghreifftiau da o lle mae hynny'n bodoli eisoes, gan fod rhywfaint o hyn yn ymwneud â dangos y gall fod yn bosibl ac y gellir ei wneud ac y gall busnesau barhau i wneud elw. Ac mae hynny'n bwysig gan nad yw'r holl grwpiau busnes yr ydym yn siarad ac yn gweithio gyda hwy yn wrthwynebus i'r agenda hon; hoffent eglurder ar yr hyn sy'n bosibl a beth yw'r disgwyliadau, a byddant yn credu wedyn y gallant redeg busnesau llwyddiannus o fewn y rheolau. Felly, rwy'n optimistaidd am eu hymgysylltiad cadarnhaol iawn â ni, a chredaf y byddwch yn gweld mwy o gamau'n cael eu cymryd yn ystod y tymor hwn, fel bod Cymru o ddifrif yn dod yn wlad o waith teg.

Ynni Gwyrdd yn Ynys Môn
Green Energy in Ynys Môn

3. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd ynglŷn â denu buddsoddiad ynni gwyrdd i Ynys Môn? OQ56913

3. What discussions has the Minister had with the Minister for Climate Change regarding attracting green energy investment to Ynys Môn? OQ56913

Thank you for the question. I have regular discussions with the Minister for Climate Change to discuss cross-cutting portfolio responsibilities. I met with her yesterday with the Deputy Minister for Climate Change. Our officials are jointly pursuing opportunities for attracting green energy investment on both the island and the wider north Wales region, including discussions with key stakeholders on offshore wind opportunities and community benefits from local energy investment.

Diolch am eich cwestiwn. Rwy'n cael trafodaethau rheolaidd gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd i drafod cyfrifoldebau portffolio trawsbynciol. Cyfarfûm â hi ddoe gyda’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd. Mae ein swyddogion yn mynd ati ar y cyd i ganfod cyfleoedd ar gyfer denu buddsoddiad mewn ynni gwyrdd ar yr ynys a rhanbarth gogledd Cymru yn ehangach, gan gynnwys trafodaethau â rhanddeiliaid allweddol ar gyfleoedd ynni gwynt ar y môr a manteision cymunedol o fuddsoddiadau ynni lleol.

Diolch yn fawr iawn am yr ateb. Dwi'n falch o glywed cyfeiriad at ynni gwynt o'r môr. Mae yna gyfle economaidd go iawn i Ynys Môn, dwi'n meddwl, o gynlluniau ynni gwynt arfaethedig BP ym môr Iwerddon, ffermydd gwynt Mona a Morgan. Dwi'n eiddgar iawn i sicrhau mai Caergybi bydd y porthladd i wasanaethu datblygiad Mona. Mi fyddai'n creu swyddi a rhoi sicrwydd hirdymor, ond mae angen buddsoddiad yn y porthladd i hynny allu digwydd. Mae BP yn dweud, gyda llaw, nad oes rhaid cael statws porthladd rhydd er mwyn gwireddu hyn, ond, os ydy o'n gallu bod yn ddefnyddiol, mi fyddai'n dda gweld Llywodraeth Prydain yn rhoi'r un arian i borthladdoedd rhydd yng Nghymru ag y maen nhw'n rhoi i Loegr.

Ond yn bwysicach, dwi'n credu bod angen i Lywodraeth Prydain gyfrannu o'r pot £160 miliwn sydd ganddyn nhw i ddatblygu porthladdoedd ar gyfer prosiectau ynni. Felly, a wnaiff y Gweinidog ymuno efo fi i bwyso am gyfran o'r cyllid yma i Gaergybi, ac a wnaiff o ymrwymo i roi cefnogaeth Llywodraeth Cymru i gefnogi'r datblygiad yna ym mhorthladd Caergybi i ddatblygu'r prosiect yma y byddai o fudd economaidd mawr ar gyfer yr economi leol a'r economi Gymreig?

Thank you very much for that response. I was pleased to hear a reference to offshore wind energy. There's a very real economic opportunity for Ynys Môn from proposed BP developments in the Irish sea—the Mona and Morgan windfarms. I'm very eager to ensure that Holyhead will be the port to service the Mona development. It would create jobs and provide long-term assurances. But we also need investment in the port for that to happen. BP have said, by the way, that they don't have to have free-port status to deliver this, but if it could be useful, it would be good to see the UK Government providing the same funding to free ports in Wales as they give to those in England.

But more importantly, I think the UK Government needs to contribute from the £160 million pot that they have to develop ports for energy projects. So, will the Minister join with me in urging for a percentage of this funding to go to Holyhead, and will he commit to give Welsh Government support to this development in the port of Holyhead, to develop this project that would be of great economic benefit for the local economy and the Welsh economy?

13:55

Yes, I'm very keen that we don't just take the opportunity to generate more sustainable energy, but we see the real economic benefit being kept within Wales, as well. That's why we are already having conversations with a range of people who are going to be running the new lines that have been granted to try to make sure that supply chains are as localised as possible. That should benefit ports across Wales, including Holyhead.

I had a conversation with the leader of Ynys Môn last week, actually, about opportunities on the island, where we actually have an agenda that isn't in contradiction with where the council see themselves, and what they want to do locally as well. So, I don't think this is an area of conflict; it's about whether we're going to be able to do what we want to do as successfully as we would want to.

There are some choices for the UK Government to make here as well. On free ports, it's been disappointing that we've never got past having a much clearer idea about what the UK Government want to do and the level playing field between the different free-port proposals around the UK. It just cannot be right that, in Scotland and Wales and Northern Ireland, you expect free ports to be delivered on a different basis with a lesser amount of resource than in the rest of the UK. That isn't just my view, as a Welsh Labour politician—it's also the view of the Welsh Affairs Committee, chaired and led by a Conservative Member of Parliament who, of course, has a port within his own constituency as well. But the challenge here is getting some genuine fairness, and a fair share of the resources that are available. That is absolutely the agenda of this Government, and you can expect me to continue to make the case for Holyhead and other ports to gain their fair share of investment and support here in Wales.

Ie, rwy'n awyddus iawn inni wneud mwy na manteisio'n unig ar y cyfle i gynhyrchu mwy o ynni cynaliadwy, ond ein bod hefyd yn gweld y budd economaidd go iawn yn cael ei gadw yng Nghymru. Dyna pam ein bod eisoes yn cael trafodaethau gydag ystod o bobl a fydd yn rhedeg y llinellau newydd a ganiatawyd i geisio sicrhau bod y cadwyni cyflenwi mor lleol â phosibl. Dylai hynny fod o fudd i borthladdoedd ledled Cymru, gan gynnwys Caergybi.

Cefais sgwrs gydag arweinydd Ynys Môn yr wythnos diwethaf ynglŷn â chyfleoedd ar yr ynys, lle mae gennym agenda nad yw'n gwrthgyferbynnu â lle mae'r cyngor yn gweld eu hunain, a'r hyn y maent am ei wneud yn lleol hefyd. Felly, ni chredaf fod hwn yn destun gwrthdaro; mae'n ymwneud â gweld a ydym yn mynd i allu gwneud yr hyn y dymunwn ei wneud mor llwyddiannus ag y byddem yn dymuno'i wneud.

Mae rhai penderfyniadau yma i Lywodraeth y DU eu gwneud hefyd. Ar borthladdoedd rhydd, mae wedi bod yn siomedig nad ydym erioed wedi cael syniad llawer cliriach ynglŷn â'r hyn y mae Llywodraeth y DU yn dymuno'i wneud a chyfle cyfartal i'r gwahanol gynigion am borthladdoedd rhydd ledled y DU. Ni all fod yn iawn eich bod, yn yr Alban a Chymru a Gogledd Iwerddon, yn disgwyl i borthladdoedd rhydd gael eu darparu ar sail wahanol gyda llai o adnoddau na gweddill y DU. Nid fy marn i yn unig yw hynny, fel gwleidydd Llafur Cymru—dyna hefyd yw barn y Pwyllgor Materion Cymreig, dan gadeiryddiaeth ac arweiniad Aelod Seneddol Ceidwadol a chanddo borthladd yn ei etholaeth ei hun hefyd wrth gwrs. Ond yr her yma yw sicrhau tegwch gwirioneddol, a chyfran deg o'r adnoddau sydd ar gael. Dyna'n sicr yw agenda'r Llywodraeth hon, a gallwch ddisgwyl i mi barhau i ddadlau dros weld Caergybi a phorthladdoedd eraill yn gael eu cyfran deg o fuddsoddiad a chymorth yma yng Nghymru.

First of all, let me express my support also for the Member's call for investment at the port of Holyhead, in line with the questions I raised with the First Minister in the Chamber here two weeks ago. As you'll be aware, Minister, Ynys Môn does have some unique opportunities for delivering green energy due to some of the existing infrastructure that's in place there, including, of course, the ports, but also some of the capacity in the power lines there, the rail line and the road networks as well, as well as the existing permissions for energy on the island. And of course, all these factors are really important for attracting new business and investment onto the island as well. I think at times there can be a perception that some of these areas of infrastructure aren't necessarily as integrated and linked as best they could be, so I'm wondering what strategic integrated plans you might have to invest in some of the existing infrastructure, but also into new infrastructure to attract further investment on the island, specifically in relation to green energy. Thank you.

Yn gyntaf oll, gadewch imi fynegi fy nghefnogaeth innau hefyd i alwad yr Aelod am fuddsoddi ym mhorthladd Caergybi, yn unol â'r cwestiynau a godais gyda'r Prif Weinidog yn y Siambr bythefnos yn ôl. Fel y gwyddoch, Weinidog, mae gan Ynys Môn gyfleoedd unigryw i gyflenwi ynni gwyrdd oherwydd peth o'r seilwaith sydd yno eisoes, gan gynnwys y porthladdoedd wrth gwrs, yn ogystal â rhywfaint o'r capasiti yn y llinellau pŵer yno, y rhwydweithiau rheilffordd a ffyrdd hefyd, yn ogystal â'r caniatâd presennol ar gyfer ynni ar yr ynys. Ac wrth gwrs, mae'r holl ffactorau hyn yn bwysig iawn ar gyfer denu busnes a buddsoddiad newydd i'r ynys hefyd. Credaf fod canfyddiad weithiau nad yw rhywfaint o'r seilwaith hwn o reidrwydd mor integredig a chysylltiedig ag y gallai fod, felly tybed pa gynlluniau integredig strategol a allai fod gennych i fuddsoddi yn rhywfaint o'r seilwaith presennol, ond hefyd mewn seilwaith newydd i ddenu buddsoddiad pellach ar yr ynys, yn enwedig mewn perthynas ag ynni gwyrdd. Diolch.

As you'll know, as well as the proposals for offshore wind, we have with former European money supported the potential for tidal energy off Ynys Môn as well—real and significant potential for a new industry to be created, as well as a more mature industry that exists as well. I want to be clear—this isn't about moving investment; that would suggest it's going to come from somewhere else. It's actually about growing investment. I know in the second part of your question you were clear you want to grow the economy around Ynys Môn, and there is real potential here, and it requires us to work in a constructive way with both the council, but also with the UK Government, because some of the infrastructure points you mentioned, about making sure the grid is in a position to properly transmit the energy that is generated, and our ability to be able to have storage capacity as well, they require the UK Government to be part of the action as well.

Now, the differences between ourselves and the UK Government on a range of issues are very clear, but on this there should be room for a properly constructive approach. So, I look forward to meeting Greg Hands, the new energy Minister, who I dealt with in his former incarnation as a trade Minister, to have really constructive conversations about investment in Ynys Môn for both renewable energy and to finally get a decision on the future of nuclear energy, both on Ynys Môn but also in Trawsfynydd as well. There are opportunities but it requires some straight talking and some honesty from the UK Government and some decision making, because I do think that the case for that investment last time has left some people bruised about being led up the hill to think a significant investment was going to happen, then it didn't. So, we'd like to have some honesty, we'd like to have decision making and to make sure we gain the maximum benefit possible for our local communities. 

Fel y gwyddoch, yn ogystal â'r cynigion ar gyfer ynni gwynt ar y môr, rydym ni, gydag arian Ewropeaidd blaenorol, wedi cefnogi'r posibilrwydd o ynni'r llanw ger Ynys Môn hefyd—potensial gwirioneddol a sylweddol i greu diwydiant newydd, yn ogystal â diwydiant mwy aeddfed sy'n bodoli hefyd. Hoffwn ddweud yn glir—nid oes a wnelo hyn â symud buddsoddiad; byddai hynny'n awgrymu ei fod yn dod o rywle arall. Mae'n ymwneud â thyfu buddsoddiad. Gwn i chi nodi yn ail ran eich cwestiwn eich bod yn dymuno tyfu'r economi o amgylch Ynys Môn, ac mae potensial gwirioneddol yma, ac mae'n golygu y bydd angen inni weithio mewn ffordd adeiladol gyda'r cyngor, ond hefyd gyda Llywodraeth y DU, gan fod rhai o’r pwyntiau y sonioch chi amdanynt ynglŷn â'r seilwaith, a sicrhau bod y grid mewn sefyllfa i allu trosglwyddo’r ynni a gynhyrchir, a’n gallu i gael capasiti storio hefyd, maent yn golygu bod angen i Lywodraeth y DU fod yn rhan o'r gwaith hefyd.

Nawr, mae'r gwahaniaethau rhyngom ni a Llywodraeth y DU ar ystod o faterion yn glir iawn, ond yn y cyswllt hwn dylai fod lle i ddull adeiladol a phriodol o weithredu. Felly, edrychaf ymlaen at gyfarfod â Greg Hands, y Gweinidog ynni newydd, y bûm yn ymdrin ag ef yn ei swydd flaenorol fel Gweinidog masnach, i gael sgyrsiau adeiladol iawn am fuddsoddi yn Ynys Môn, mewn ynni adnewyddadwy ac er mwyn cael penderfyniad o'r diwedd ar ddyfodol ynni niwclear, ar Ynys Môn ond yn Nhrawsfynydd hefyd. Mae cyfleoedd i'w cael, ond mae angen peth siarad plaen a rhywfaint o onestrwydd gan Lywodraeth y DU, ac mae angen iddynt wneud penderfyniadau, gan y credaf fod yr achos dros y buddsoddiad hwnnw y tro diwethaf wedi clwyfo rhai pobl wrth iddynt gael eu harwain i feddwl bod buddsoddiad sylweddol ar y ffordd, a'i fod heb ddigwydd wedyn. Felly, hoffem rywfaint o onestrwydd, hoffem weld penderfyniadau'n digwydd a hoffem sicrhau'r budd mwyaf posibl i'n cymunedau lleol.

14:00
Seryddiaeth
Astronomy

4. Pa flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i seryddiaeth o fewn ei pholisi gwyddoniaeth? OQ56903

4. What priority is the Welsh Government giving to astronomy within its science policy? OQ56903

Given current pressures on the Welsh Government budget, exacerbated by the loss of structural funds, astronomy is not currently featuring as a high science policy priority.  

O ystyried y pwysau presennol ar gyllideb Llywodraeth Cymru, a waethygir gan golli cronfeydd strwythurol, nid yw seryddiaeth yn cael ei hystyried ar hyn o bryd fel blaenoriaeth uchel o fewn y polisi gwyddoniaeth.

I'm very disappointed to hear that response, Minister. You'll be aware that star gazing and astronomy is a passion of many people across Wales and, in fact, it's something of a passion of mine. I took it up— [Inaudible.]—lockdown while were in the early stages of the pandemic, and one of the things that I think is very striking about Wales is that we have some wonderful areas with dark skies, where astronomy really is something that people can enjoy to the fullest. One of the areas that's blessed with dark skies is, of course, the Clwydian range and Dee Valley area of natural outstanding beauty, which, hopefully, will soon be becoming a national park in north-east Wales. And I would like to call upon the Welsh Government to consider establishing a national observatory for Wales in the Clwydian range and Dee Valley national park in order to promote scientific research in astronomy and, indeed, to encourage visitors and others to take an interest in visiting north-east Wales. Can I ask that you reconsider the prioritisation of astronomy to look at whether this can be something that the Welsh Government can bring forward in the future? 

Rwy'n siomedig iawn o glywed yr ymateb hwnnw, Weinidog. Fe fyddwch yn gwybod bod syllu ar sêr a seryddiaeth yn rhywbeth y mae llawer o bobl ledled Cymru'n teimlo'n angerddol yn ei gylch ac mae'n rhywbeth y mae gennyf innau ddiddordeb brwd ynddo mewn gwirionedd. Dechreuais ymddiddori yn y pwnc—[Anghlywadwy.]—y cyfyngiadau symud tra'r oeddem yng nghamau cynnar y pandemig, ac un o'r pethau y credaf eu bod yn drawiadol iawn am Gymru yw bod gennym ardaloedd gwych gydag awyr dywyll, lle mae seryddiaeth yn rhywbeth y gall pobl ei fwynhau i'r eithaf. Un o'r ardaloedd sydd wedi'i bendithio gan awyr dywyll, wrth gwrs, yw ardal o harddwch naturiol eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a fydd, gobeithio, yn dod yn barc cenedlaethol yng ngogledd-ddwyrain Cymru cyn bo hir. A hoffwn alw ar Lywodraeth Cymru i ystyried sefydlu arsyllfa genedlaethol i Gymru ym mharc cenedlaethol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy er mwyn hyrwyddo ymchwil wyddonol mewn seryddiaeth ac annog ymwelwyr ac eraill i fod eisiau ymweld â gogledd-ddwyrain Cymru. A gaf fi ofyn i chi ailystyried blaenoriaethu seryddiaeth ac edrych ar y posibilrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei gyflwyno yn y dyfodol?

With respect, I think the Member is really asking me about the visitor economy rather than science policy. I do think, though, I welcome his support for the Welsh Labour Government manifesto pledge to create a national park based on the Clwydian range. I'm not sure every Conservative Member has been quite as supportive as I am delighted to hear the Member being. If there is a serious proposal for an observatory then we'll of course look at the business plan if it's presented to us. 

Gyda phob parch, credaf fod yr Aelod yn gofyn i mi am yr economi ymwelwyr yn hytrach na pholisi gwyddoniaeth. Fodd bynnag, rwy'n credu fy mod yn croesawu ei gefnogaeth i addewid maniffesto Llywodraeth Lafur Cymru i greu parc cenedlaethol o gwmpas bryniau Clwyd. Nid wyf yn siŵr fod pob Aelod Ceidwadol wedi rhannu'r gefnogaeth y mae'n bleser gennyf weld yr Aelod yn ei rhoi. Os oes cynnig difrifol ar gyfer arsyllfa byddwn yn edrych ar y cynllun busnes os caiff ei gyflwyno i ni.

Minister, I'm sure you'll be aware of the ambition held by the astronomy tourism specialist, Dark Sky Wales, to open a national planetarium for Wales on the site of the former Tower colliery at Hirwaun. Do you agree that this proposed astronomy facility could provide a significant boost to the tourism economy of the south Wales Valleys, building on the success of Zip World at the same site and further enhancing the economic regeneration of the Heads of the Valleys area? 

Weinidog, rwy'n siŵr y byddwch yn ymwybodol o uchelgais yr arbenigwyr twristiaeth seryddiaeth, Awyr Dywyll Cymru, i agor planetariwm cenedlaethol i Gymru ar safle hen lofa'r Tŵr yn Hirwaun. A ydych yn cytuno y gallai'r cyfleuster seryddiaeth arfaethedig hwn roi hwb sylweddol i economi twristiaeth Cymoedd de Cymru, gan adeiladu ar lwyddiant Zip World ar yr un safle a gwella ymhellach adfywiad economaidd ardal Blaenau'r Cymoedd?

I do recognise that dark skies can be something that will attract people to come to Wales who wouldn't otherwise do so and, actually, it's an asset for us as well. So, there are challenges for us about protecting dark sky status where it exists. And I should say that I recognise that the former Tower site is already having a significant positive impact as part of our tourist economy. So, further proposals on that site are things that I'd welcome seeing in more detail. I've had the opportunity to enjoy some of what's already available, and I look forward to visiting again with my family in the future, but I do think this is an area where we can have more to add to our already successful visitor economy here in Wales. 

Rwy'n cydnabod y gall awyr dywyll fod yn rhywbeth a fydd yn denu pobl i ddod i Gymru, pobl na fyddent fel arall yn gwneud hynny ac mewn gwirionedd, mae'n ased i ni hefyd. Felly, ceir heriau i ni o ran diogelu statws awyr dywyll lle mae'n bodoli. A dylwn ddweud fy mod yn cydnabod bod hen safle'r Tŵr eisoes yn cael effaith gadarnhaol sylweddol fel rhan o'n heconomi dwristiaeth. Felly, mae cynigion pellach ar y safle hwnnw'n bethau y byddwn yn croesawu eu gweld yn fanylach. Rwyf wedi cael cyfle i fwynhau rhywfaint o'r hyn sydd eisoes ar gael, ac edrychaf ymlaen at ymweld eto gyda fy nheulu yn y dyfodol, ond rwy'n credu bod hwn yn faes lle gallwn gael mwy i'w ychwanegu at ein heconomi ymwelwyr sydd eisoes yn llwyddiannus yma yng Nghymru.

Adolygiad Kalifa
Kalifa Review

5. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch gweithredu adolygiad Kalifa o sector technoleg ariannol y DU? OQ56914

5. What discussions has the Minister had with the UK Government regarding the implementation of the Kalifa review of the UK fintech sector? OQ56914

The Welsh Government supported the creation of FinTech Wales in 2019. It's a particularly active industry membership body and meets regularly with Ron Kalifa, the City of London and the City Finance team to monitor the Kalifa report's implementation and opportunities for the fintech sector here in Wales.

Cefnogodd Llywodraeth Cymru y broses o greu FinTech Cymru yn 2019. Mae'n gorff o aelodau arbennig o weithgar o fyd diwydiant ac mae'n cyfarfod yn rheolaidd â Ron Kalifa, Dinas Llundain a thîm City Finance i fonitro gweithrediad a chyfleoedd adroddiad Kalifa ar gyfer y sector technoleg ariannol yma yng Nghymru.

Thank you. As the Minister will be aware, Cardiff capital region has been identified by the Kalifa review as a place for emerging clusters of financial technology companies. The UK Government, through Her Majesty's Treasury, has appointed a fintech envoy to Wales who has been very successful in helping start FinTech Wales, an organisation, as you mentioned, that helps financial technology start-ups and promotes the region as a go-to place for businesses. I'm sure there is cross-party support for the UK Government's commitment to this, especially since financial technology has the potential to be one of Wales's most valuable sectors, and on average pays 11 per cent higher wages. There's also a strong positive correlation between quality science, technology, engineering and mathematics talent and the number of fintechs in a region. Locations that do not have a ready supply of STEM talent are much less likely to have a prevalence of fintech, with at least three higher education providers required for an area to be able to provide a big enough talent pool. Wales needs more geneticists, therapists, chemists, engineers, STEM teachers, environmental scientists and computer programmers, to name a few roles we are desperately short of. In your remit, you are responsible for science and science policy, as well as day-to-day liaising with the chief scientific officer. The Government has had some initiatives for STEM, such as the STEM awards and the Focus on Science programme, and I acknowledge that the Welsh Government has identified STEM as a key priority. However, we are still chronically short of this talent pool. Can the Minister explain what specific action he will take, going forward in his new role, to make funds available to address this shortage? Thank you.

Diolch. Fel y gŵyr y Gweinidog, nododd adolygiad Kalifa fod prifddinas-ranbarth Caerdydd yn lleoliad ar gyfer clystyrau o gwmnïau technoleg ariannol sy'n dod i'r amlwg. Mae Llywodraeth y DU, drwy Drysorlys Ei Mawrhydi, wedi penodi llysgennad technoleg ariannol i Gymru sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn helpu i ddechrau FinTech Cymru, sefydliad, fel y sonioch chi, sy'n helpu busnesau newydd ym maes technoleg ariannol ac yn hyrwyddo'r rhanbarth fel lleoliad i fusnesau fod eisiau mynd iddo. Rwy'n siŵr fod cefnogaeth drawsbleidiol i ymrwymiad Llywodraeth y DU i hyn, yn enwedig gan fod gan dechnoleg ariannol botensial i fod yn un o sectorau mwyaf gwerthfawr Cymru, ac mae'n talu cyflogau sydd 11 y cant yn uwch ar gyfartaledd. Mae cydberthynas gadarnhaol gref hefyd rhwng talent o safon mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a nifer y cwmnïau technoleg ariannol mewn rhanbarth. Mae lleoliadau nad oes ganddynt gyflenwad parod o dalent STEM yn llawer llai tebygol o fod â nifer o gwmnïau technoleg ariannol, ac mae gofyn cael o leiaf dri darparwr addysg uwch er mwyn i ardal allu darparu cronfa ddigon mawr o dalent. Mae angen mwy o genetegwyr, therapyddion, cemegwyr, peirianwyr, athrawon STEM, gwyddonwyr amgylcheddol a rhaglenwyr cyfrifiadurol ar Gymru, i enwi rhai rolau yr ydym yn brin iawn ohonynt. Yn eich cylch gwaith, rydych chi'n gyfrifol am wyddoniaeth a pholisi gwyddoniaeth, yn ogystal â chysylltu o ddydd i ddydd gyda'r prif swyddog gwyddonol. Mae gan y Llywodraeth rai mentrau ar gyfer STEM, megis y gwobrau STEM a'r rhaglen Ffocws ar Wyddoniaeth, ac rwy'n cydnabod bod Llywodraeth Cymru wedi nodi STEM fel blaenoriaeth allweddol. Fodd bynnag, rydym yn dal i fod yn brin iawn o'r gronfa dalent hon. A all y Gweinidog egluro pa gamau penodol y bydd yn eu cymryd, wrth symud ymlaen yn ei rôl newydd, i sicrhau bod arian ar gael i fynd i'r afael â'r prinder hwn? Diolch.

14:05

Well, there are a couple of things there that I'd point out. I've had a number of conversations with our chief scientific adviser, and, actually, the value generated from scientific research here in Wales is really significant and we do really well compared to other parts of the UK. Where we don't do so well is in winning funds from competitive bidding processes. So, there is something there about—again, a point about making sure we do generate our fair share, because when money comes to Wales it is well used. That's a conversation, because we do understand the UK Government is looking to invest more in science, innovation, research and development, and we want to make sure that doesn't go to the golden triangle around the south east, but actually it comes to across the UK, where the money will be well used.

And your point about skills more broadly—well, we've had conversations yesterday and a bit today about investing in skills and some of those challenges. I've already met with the Welsh Contact Centre Forum, who run a graduate programme focusing on financial services, data and artificial intelligence, and I'm really clear that we're providing something, together with the industry, that is of real value and valued by the sector. That's part of the reason why the cluster here, in and around Cardiff, is recognised as a potential growth area, because we already have higher education institutions providing a range of skills and opportunities and a willingness from the sector to engage with those institutions to further develop new skills, and the graduate programme itself is well regarded within the sector. So, I look for more opportunities to grow this sector, with the jobs that will come, but also well-paid jobs, to see those people have clear routes in Wales and help us in the broader Welsh economy.

Wel, mae cwpl o bethau yno yr hoffwn dynnu sylw atynt. Rwyf wedi cael nifer o sgyrsiau gyda'n prif gynghorydd gwyddonol, ac mewn gwirionedd, mae'r gwerth a gynhyrchir o ymchwil wyddonol yma yng Nghymru yn sylweddol iawn ac rydym yn gwneud yn dda iawn o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU. Lle nad ydym yn gwneud cystal yw ennill arian o brosesau ymgeisio cystadleuol. Felly, mae rhywbeth yno ynghylch—unwaith eto, pwynt ynglŷn â sicrhau ein bod yn cynhyrchu ein cyfran deg, oherwydd pan ddaw arian i Gymru mae'n cael ei ddefnyddio'n dda. Mae honno'n drafodaeth, oherwydd deallwn fod Llywodraeth y DU yn bwriadu buddsoddi mwy mewn gwyddoniaeth, arloesi, ymchwil a datblygu, ac rydym am sicrhau nad yw hwnnw'n mynd i'r triongl aur o amgylch de-ddwyrain Lloegr, ond ei fod yn dod i bob rhan o'r DU, lle bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio'n dda.

A'ch pwynt am sgiliau'n ehangach—wel, cawsom sgyrsiau ddoe a rhai heddiw am fuddsoddi mewn sgiliau a rhai o'r heriau hynny. Rwyf eisoes wedi cyfarfod â Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru, sy'n rhedeg rhaglen i raddedigion sy'n canolbwyntio ar wasanaethau ariannol, data a deallusrwydd artiffisial, ac rwy'n glir iawn ein bod yn darparu rhywbeth, gyda'r diwydiant, sydd o werth gwirioneddol ac yn cael ei werthfawrogi gan y sector. Mae hynny'n rhan o'r rheswm pam y cydnabyddir y clwstwr yma, yng Nghaerdydd a'r cyffiniau, fel ardal ar gyfer twf posibl, oherwydd mae gennym sefydliadau addysg uwch eisoes sy'n darparu ystod o sgiliau a chyfleoedd, a pharodrwydd o du'r sector i ymgysylltu â'r sefydliadau hynny i ddatblygu sgiliau newydd ymhellach, ac mae'r rhaglen i raddedigion ei hun yn uchel ei pharch o fewn y sector. Felly, rwy'n edrych am fwy o gyfleoedd i dyfu'r sector hwn, gyda'r swyddi a ddaw, ond hefyd swyddi sy'n talu'n dda, i weld bod gan y bobl hynny lwybrau clir yng Nghymru a'u bod yn ein helpu yn economi ehangach Cymru.

Twf Diwydiannol yng Ngorllewin Cymru
Industrial Growth in West Wales

6. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i annog twf diwydiannol yng ngorllewin Cymru? OQ56910

6. What action is the Welsh Government taking to encourage industrial growth in west Wales? OQ56910

We are working with partners across the public, private and voluntary sectors to support economic development in west Wales and meet our ambitions for a greener, more equal and prosperous Wales. Our manufacturing action plan, launched in February 2021, provides a focus for futureproofing our manufacturing across Wales.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gefnogi datblygu economaidd yng ngorllewin Cymru a chyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer Cymru sy'n fwy gwyrdd, yn fwy cyfartal ac yn ffyniannus. Mae ein cynllun gweithredu ar weithgynhyrchu, a lansiwyd ym mis Chwefror 2021, yn darparu ffocws ar gyfer diogelu gweithgynhyrchu ledled Cymru yn y dyfodol.

Thank you, Minister. I am aware of the many exciting opportunities around the net-zero journey that exist within my area of Pembrokeshire, and in particular the huge opportunity that the Haven Waterway has to support not only the decarbonisation of industries in south Wales, but also the whole of the south of the UK. The south Wales industrial cluster is a key element of delivering these opportunities, and I understand that the cluster has been working with your office to support its formalisation. Welsh Government has formalised other industrial forums and food clusters, so this is not a new concept. With COP26 only weeks away, now would be a great opportunity for Wales to show how it is working with industries on the collective journey towards net zero. Can I ask you to provide reassurance that the—[Inaudible.]—will receive Government support at the earliest opportunity, giving a huge boost to industrial growth in west Wales?

Diolch, Weinidog. Rwy'n ymwybodol o'r cyfleoedd cyffrous niferus sy'n gysylltiedig â'r daith sero-net sy'n bodoli o fewn fy ardal i yn sir Benfro, ac yn arbennig y cyfle enfawr sydd gan Ddyfrffordd y Ddau Gleddau i gefnogi datgarboneiddio diwydiannau yn ne Cymru, a de'r DU yn gyfan hefyd. Mae clwstwr diwydiannol de Cymru yn elfen allweddol o ddarparu'r cyfleoedd hyn, a deallaf fod y clwstwr wedi bod yn gweithio gyda'ch swyddfa i gefnogi'r broses o'i ffurfioli. Mae Llywodraeth Cymru wedi ffurfioli fforymau diwydiannol a chlystyrau bwyd eraill, felly nid yw hwn yn gysyniad newydd. Gyda COP26 wythnosau'n unig i ffwrdd, byddai nawr yn gyfle gwych i Gymru ddangos sut y mae'n gweithio gyda diwydiannau ar y daith gyfunol tuag at sero-net. A gaf fi ofyn i chi roi sicrwydd y bydd—[Anghlywadwy.]—yn cael cymorth gan y Llywodraeth cyn gynted â phosibl, gan roi hwb enfawr i dwf diwydiannol yng ngorllewin Cymru?

I'm happy to confirm we are already working in that way alongside industry. You mentioned the south Wales industrial cluster. That's already received over £21 million of industrial decarbonisation cluster funding to deliver a route-map, with a variety of deployable projects across south Wales. I am looking forward to carrying on working together also with the Swansea bay city deal programme and the ambitions it has across the wider region. So, you can expect there to be continued engagement with businesses to take advantage of the real opportunities that do exist within the west of Wales in this particular sector.

Rwy'n hapus i gadarnhau ein bod eisoes yn gweithio yn y ffordd honno ochr yn ochr â diwydiant. Fe sonioch chi am glwstwr diwydiannol de Cymru. Mae hwnnw eisoes wedi derbyn dros £21 miliwn o gyllid clwstwr datgarboneiddio diwydiannol i ddarparu cynllun, gydag amrywiaeth o brosiectau y gellir eu defnyddio ar draws de Cymru. Edrychaf ymlaen at barhau i gydweithio hefyd â rhaglen bargen ddinesig bae Abertawe a'r uchelgeisiau sydd ganddi ar draws y rhanbarth ehangach. Felly, gallwch ddisgwyl y bydd ymgysylltu parhaus â busnesau i fanteisio ar y cyfleoedd go iawn sy'n bodoli yng ngorllewin Cymru yn y sector penodol hwn.

Minister, I'd like to welcome the £5 million investment from the Welsh Government's European agricultural fund for rural development for a milk bottling centre in my home town of Haverfordwest. Once completed, that will have the capacity to bottle milk that is produced in Wales and that will be the first facility in Wales to offer this to a British Retail Consortium standard. Minister, do you agree with me that support for businesses such as this does demonstrate Welsh Government's commitment to growing industries in Wales like the agricultural industry, which, of course, is one of the main industries in that region?

Weinidog, hoffwn groesawu'r buddsoddiad o £5 miliwn gan gronfa amaethyddol Ewropeaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu gwledig i ganolfan botelu llaeth yn fy nhref enedigol, Hwlffordd. Ar ôl ei chwblhau, bydd ganddi'r capasiti i botelu llaeth a gynhyrchir yng Nghymru a dyna fydd y cyfleuster cyntaf yng Nghymru i gynnig hyn i safon Consortiwm Manwerthu Prydain. Weinidog, a ydych chi'n cytuno bod cefnogaeth i fusnesau fel hyn yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i dyfu diwydiannau yng Nghymru fel y diwydiant amaethyddol, sydd, wrth gwrs, yn un o'r prif ddiwydiannau yn y rhanbarth hwnnw?

14:10

Yes, I think it's a really good example of what we're doing with the food business investment scheme, and it's the Pembrokeshire Creamery Limited. This is about trying to add value to primary producers and to do the first or the second stage of processing activities nearer to where they are so that they have more control over the product and greater value added. It should also help us in working with them to exploit new and emerging markets as well.

I should say that the food business investment scheme, I think, has been a great success to date. This particular project is part of over £135 million we've invested in new capital projects being developed across Wales, and it really does highlight our pro-business approach, in particular in the key agricultural sector.

Ydw, rwy'n credu ei bod yn enghraifft dda iawn o'r hyn rydym yn ei wneud gyda'r cynllun buddsoddi mewn busnesau bwyd, a Pembrokeshire Creamery Limited yw hi. Mae hyn yn ymwneud â cheisio ychwanegu gwerth i gynhyrchwyr sylfaenol a gwneud y cam cyntaf neu'r ail gam o weithgareddau prosesu yn nes at ble y maent fel bod ganddynt fwy o reolaeth dros y cynnyrch a mwy o werth ychwanegol. Dylai hefyd ein helpu i weithio gyda hwy i fanteisio ar farchnadoedd newydd a rhai sy'n datblygu hefyd.

Dylwn ddweud bod y cynllun buddsoddi mewn busnesau bwyd wedi bod yn llwyddiant mawr hyd yma. Mae'r prosiect penodol hwn yn rhan o dros £135 miliwn a fuddsoddwyd gennym mewn prosiectau cyfalaf newydd sy'n cael eu datblygu ledled Cymru, ac mae'n tanlinellu ein dull o weithredu o blaid busnes, yn enwedig yn y sector amaethyddol allweddol.

Y Diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
The Compound Semiconductor Industry

7. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gryfhau'r diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghymru? OQ56923

7. Minister, what plans does the Welsh Government have to strengthen the compound semiconductor industry in Wales? OQ56923

Thank you. My officials continue to work in partnership with the Cardiff capital region to ensure that this important industry continues to thrive in Wales, specifically in the south-east Wales cluster, which is recognised across the UK to have real growth potential.

Diolch. Mae fy swyddogion yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phrifddinas-ranbarth Caerdydd i sicrhau bod y diwydiant pwysig hwn yn parhau i ffynnu yng Nghymru, yn benodol yng nghlwstwr de-ddwyrain Cymru, sy'n cael ei gydnabod ledled y DU fel un sydd â photensial twf gwirioneddol.

Thank you for that, Minister. What is clear is that the UK, indeed Wales, is a global leader in the compound semiconductor industry, and it has been a fantastic effort over the last few years in making that happen.

I recently visited the Newport-based Compound Semiconductor Application Catapult complex in Newport, where I spoke with the chief executive officer there, who stressed the sheer importance of compound semiconductors, which are enabling most of our future technologies; indeed, there are hundreds of them in this Chamber at the moment, and they feature in meditech, in photonics and in electric vehicle development.

But it's very clear, from speaking to him, how we need to develop and promote skills—a bit of a theme today, Minister—especially as this is a leading industry for our workforce in the future. Minister, I wonder what plans does the Welsh Government have to encourage more of our young people into that industry and equip young people, schools, colleges and universities to have the necessary skills to enter that vital industry.

Diolch ichi am hynny, Weinidog. Yr hyn sy'n amlwg yw bod y DU, Cymru yn wir, yn arweinydd byd-eang yn y diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd, a gwelwyd ymdrech wych dros y blynyddoedd diwethaf i wneud i hynny ddigwydd.

Yn ddiweddar, ymwelais â'r ganolfan Catapwlt Ceisiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yng Nghasnewydd, lle siaradais â'r prif swyddog gweithredol yno, a bwysleisiodd pa mor sylfaenol bwysig yw lled-ddargludyddion cyfansawdd, sy'n galluogi'r rhan fwyaf o'n technolegau ar gyfer y dyfodol; yn wir, mae cannoedd ohonynt yn y Siambr hon ar hyn o bryd, ac maent yn ymddangos mewn technoleg feddygol, mewn ffotoneg ac wrth ddatblygu cerbydau trydan.

Ond o siarad gydag ef, mae'n glir iawn fod angen inni ddatblygu a hyrwyddo sgiliau—tipyn o thema heddiw, Weinidog—yn enwedig gan fod hwn yn ddiwydiant blaenllaw i'n gweithlu yn y dyfodol. Weinidog, tybed pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i annog mwy o'n pobl ifanc i fynd i mewn i'r diwydiant hwnnw a rhoi sgiliau angenrheidiol i bobl ifanc, ysgolion, colegau a phrifysgolion i fynd i mewn i'r diwydiant hanfodol hwnnw.

Actually, we're working alongside the industry to do just that. One of my early meetings was within the compound semiconductor cluster. I met one of the companies and I also met the Catapult as well, so I do understand the significance of the spread of semiconductors already.

The challenge is that, actually, they're in more and more of our devices—in your mobile phone and your car and you know—. The bigger challenge then comes in how we produce enough of them, then have the skills to exploit them and carry on with the research, the development and the innovation. So, I'm looking forward to more investment taking place within the cluster for further growth.

What would be helpful is if we had a genuinely joined-up approach with the UK Government, because we have been trying to have a conversation around this for some time. My officials and previous Ministers have been engaged in trying to press for greater engagement, because, if we can't manufacture more of these here, we're going to be more vulnerable to supply-chain challenges that are coming, and other parts of the world have big ambitions to significantly increase their production in this area. 

My officials have recently met with UK Government officials, and I'll be following that up again to see if we can have a genuine UK-wide approach to this. If we did, then the cluster in south-east Wales would absolutely be one of the hotspots for further expansion and further growth in good jobs.

Mewn gwirionedd, rydym yn gweithio ochr yn ochr â'r diwydiant i wneud hynny. Roedd un o fy nghyfarfodydd cynnar o fewn y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd. Cyfarfûm ag un o'r cwmnïau a chyfarfûm hefyd â'r Catapwlt, felly rwy'n deall arwyddocâd lledaeniad lled-ddargludyddion eisoes.

Yr her mewn gwirionedd yw eu bod mewn mwy a mwy o'n dyfeisiau—yn eich ffôn symudol a'ch car, wyddoch chi—. Yna daw'r her fwy yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu digon ohonynt, a bod â'r sgiliau i fanteisio arnynt a pharhau â'r ymchwil, y datblygiad a'r arloesi. Felly, rwy'n edrych ymlaen at weld mwy o fuddsoddiad yn digwydd o fewn y clwstwr ar gyfer twf pellach.

Yr hyn a fyddai'n ddefnyddiol yw pe bai gennym ymagwedd wirioneddol gydgysylltiedig gyda Llywodraeth y DU, oherwydd rydym wedi bod yn ceisio cael trafodaeth am hyn ers peth amser. Mae fy swyddogion a Gweinidogion blaenorol wedi bod yn ceisio pwyso am fwy o ymgysylltiad, oherwydd, os na allwn gynhyrchu mwy o'r rhain yma, byddwn yn fwy agored i heriau'r gadwyn gyflenwi sy'n dod, ac mae gan rannau eraill o'r byd uchelgeisiau mawr i gynyddu eu cynhyrchiant yn sylweddol yn y maes hwn.

Mae fy swyddogion wedi cyfarfod â swyddogion Llywodraeth y DU yn ddiweddar, a byddaf yn mynd ar drywydd hynny eto i weld a allwn gael ymagwedd wirioneddol gyfunol ledled y DU at hyn. Pe baem yn gwneud hynny, byddai'r clwstwr yn ne-ddwyrain Cymru yn un o'r mannau mwyaf poblogaidd ar gyfer ehangu pellach a chynnydd pellach yn y nifer o swyddi da.

For the record, Llywydd, I've sat on the fifth generation project team at Bangor University in an unpaid position. Minister, the digital signal processing centre in Bangor is currently working with the compound semiconductor cluster to lift Wales's position in a global market. Peter Fox is right, we are leading the way, but we could strengthen our position in the global market.

Now, the technology they are developing takes a standard semiconductor chip to a functional device, and as an engineer I can tell you that that is a remarkable achievement and a great innovation. Therefore, can I ask you, Minister: will you instruct your officials to have a conversation with the DSP centre in Bangor to see how the Welsh Government can promote, support and integrate their work within an already well-established industry?

Hoffwn gofnodi, Lywydd, fy mod wedi bod yn aelod o'r tîm prosiect pumed genhedlaeth ym Mhrifysgol Bangor mewn swydd ddi-dâl. Weinidog, mae'r ganolfan prosesu signalau digidol ym Mangor ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd i godi statws Cymru mewn marchnad fyd-eang. Mae Peter Fox yn iawn, rydym yn arwain y ffordd, ond gallem gryfhau ein statws yn y farchnad fyd-eang.

Nawr, mae'r dechnoleg y maent yn ei datblygu yn rhoi sglodyn lled-ddargludydd safonol mewn dyfais weithredol, ac fel peiriannydd gallaf ddweud wrthych fod hynny'n gyflawniad rhyfeddol ac yn arloesol iawn. Felly, a gaf fi ofyn ichi, Weinidog: a wnewch chi gyfarwyddo eich swyddogion i gael trafodaeth gyda'r ganolfan prosesu signalau digidol ym Mangor i weld sut y gall Llywodraeth Cymru hyrwyddo, cefnogi ac integreiddio eu gwaith mewn diwydiant sydd eisoes wedi hen ennill ei blwyf?

I'd be very happy to make sure that those conversations are taking place, if they're not already, because, as I say, this is a real opportunity for growth, where there are good jobs available and a real future for this industry. This isn't going to go away in the next few years. It will become more important—more important to have the right number of these chips available, but also, crucially, the skills that go alongside them to make sure we're developing that future technology here in Wales.

Byddwn yn hapus iawn i sicrhau bod y trafodaethau hynny'n digwydd, os nad ydynt yn digwydd eisoes, oherwydd, fel y dywedais, mae hwn yn gyfle gwirioneddol i dyfu, lle mae swyddi da ar gael a dyfodol go iawn ar gyfer y diwydiant hwn. Nid yw hyn yn mynd i ddiflannu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Bydd yn dod yn bwysicach—yn bwysicach o ran sicrhau bod y nifer gywir o'r sglodion hyn ar gael, ond hefyd, yn hollbwysig, y sgiliau sy'n mynd ochr yn ochr â hynny i sicrhau ein bod yn datblygu'r dechnoleg honno ar gyfer y dyfodol yma yng Nghymru.

14:15
Blaenoriaethau Economaidd ar gyfer Gogledd Cymru
Economic Priorities for North Wales

8. Beth yw blaenoriaethau economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru? OQ56919

8. What are the Welsh Government’s economic priorities for North Wales? OQ56919

Thank you. Our priorities for north Wales, as with all parts of Wales, are set out in our programme for government, which was published in June this year.

Diolch. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer gogledd Cymru, fel gyda phob rhan o Gymru, wedi'u nodi yn ein rhaglen lywodraethu, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin eleni.

Thank you very much, Minister, for your brief response. As you will know, significant parts of the north Wales economy are, of course, within the construction sector, and I recently had the privilege of meeting with the Construction Industry Training Board, the CITB, who outlined to me some of the challenges they’re experiencing in terms of a skills shortage within the sector. Indeed, in addition to the current skills shortage, by 2025 across Wales the industry will have a further 9,000 jobs that will need filling, and by 2028 a further 12,000 jobs will need to be filled to support some of the work around climate change and the retrofitting work that will need to take place.

Of course, there’s a big opportunity here and we have the potential for tens of thousands of new jobs within a really highly skilled sector, which could support our economy. So, what action will you take to ensure that this part of the economy will fulfil its potential in north Wales and ensure that the future job demand will be met?

Diolch yn fawr iawn am eich ymateb cryno, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae rhannau sylweddol o economi gogledd Cymru o fewn y sector adeiladu, ac yn ddiweddar cefais y fraint o gyfarfod â Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, y CITB, a amlinellodd rai o'r heriau y maent yn eu profi gyda phrinder sgiliau o fewn y sector. Yn wir, yn ogystal â'r prinder sgiliau presennol, erbyn 2025 ledled Cymru, bydd gan y diwydiant 9,000 o swyddi eraill y bydd angen eu llenwi, ac erbyn 2028 bydd angen llenwi 12,000 o swyddi pellach i gefnogi peth o'r gwaith sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd a'r gwaith ôl-osod y bydd angen ei wneud.

Wrth gwrs, mae cyfle mawr yma ac mae gennym botensial ar gyfer degau o filoedd o swyddi newydd mewn sector medrus iawn, a allai gefnogi ein heconomi. Felly, pa gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau y bydd y rhan hon o'r economi yn cyflawni ei photensial yng ngogledd Cymru ac i sicrhau y bydd y galw am swyddi yn y dyfodol yn cael ei ateb?

Well, this is about working alongside providers in the way we award our apprenticeships, but more than that it’s about our ability to continue to invest in the future. This may sound a bit like a broken record, but it’s really important not to lose sight of this. Certainty on funding to support those apprenticeships is hugely important and to reinvest in the skills of the current workforce as well. That’s our ambition—to be able to do that—because we recognise that in the construction sector, as you say, there are good jobs that are available that require skills and pay above the average wage as well. So, there’s a good career to be had within construction, and we’re looking to broaden the base of people who go into construction. It isn’t just a job for men of a certain size and shape; it’s actually for men and women to be able to work in the sector successfully as well. So, we want to see a broader workforce going into the sector, we want to invest in future skills, we want the certainty to be able to do so, and certainty from our colleagues in the UK Government would allow us to do that and plan together with the industry. And I should say, we’re in a fortunate position in Wales: having very good relationships with the construction sector is a real base to build upon.

Wel, mae hyn yn ymwneud â gweithio ochr yn ochr â darparwyr yn y ffordd y dyfarnwn ein prentisiaethau, ond yn fwy na hynny mae'n ymwneud â'n gallu i barhau i fuddsoddi yn y dyfodol. Efallai fod hyn yn swnio ychydig bach fel record wedi torri, ond mae'n bwysig iawn peidio â cholli golwg ar hyn. Mae sicrwydd ynghylch cyllid i gefnogi prentisiaethau yn hynod bwysig ac i ailfuddsoddi yn sgiliau'r gweithlu presennol hefyd. Dyna ein huchelgais—gallu gwneud hynny—oherwydd rydym yn cydnabod bod swyddi da ar gael yn y sector adeiladu, fel y dywedwch, sydd angen sgiliau i'w gwneud ac sy'n talu cyflogau uwch na'r cyflog cyfartalog hefyd. Felly, mae gyrfa dda i'w chael o fewn y diwydiant adeiladu, ac rydym yn gobeithio ehangu'r sylfaen o bobl sy'n mynd i'r maes adeiladu. Nid swydd i ddynion o faint a siâp penodol yn unig ydyw; mae lle i ddynion a menywod allu gweithio yn y sector yn llwyddiannus hefyd. Felly, rydym am weld gweithlu ehangach yn mynd i mewn i'r sector, rydym am fuddsoddi mewn sgiliau yn y dyfodol, rydym am sicrwydd er mwyn gallu gwneud hynny, a byddai sicrwydd gan ein cymheiriaid yn Llywodraeth y DU yn caniatáu inni wneud hynny a chynllunio gyda'r diwydiant. A dylwn ddweud ein bod mewn sefyllfa ffodus yng Nghymru: mae cael perthynas dda iawn â'r sector adeiladu yn sylfaen dda i adeiladu arni.

Weinidog, mae nifer o fusnesau bach yn y sector lletygarwch wedi cysylltu efo fi dros y misoedd diwethaf yn cwyno nad ydy’r cymorth ariannol COVID i fusnesau lletygarwch wedi bod yn deg, gan fod y cymorth hynny yn seiliedig ar nifer y bobl mae’r busnes yn ei gyflogi, heb ystyried gwerth economaidd y busnes i’r economi sylfaenol a’r economi leol. Ac er gwaethaf yr haf da maen nhw wedi’i gael, mae’r busnesau yma yn dal i ddioddef ers trychineb gaeaf y llynedd. Pa gymorth ychwanegol fedrwch chi ei gynnig yn benodol i fusnesau llai fel y tafarndai a’r bwytai bach gwledig yma?

Minister, a number of small businesses in the hospitality sector have been in touch with me over the past few months complaining that the financial support in relation to COVID and hospitality businesses has not been fair, because that support is based on the number of people employed by the business, without taking into account the economic value of that business to the foundational economy and the local economy. And despite the good summer they've had, these businesses are still suffering since the disaster of last winter. So, what additional support can you provide specifically to smaller businesses, such as the small rural pubs and restaurants that I'm talking about?

We’ve designed our COVID support through the pandemic to help businesses to survive and to get ready for trading again. We’ve had emergency support, including at times when that trade has been restricted, and we’ve had to do that on a basis that is objective and fair, and to understand the costs that exist for those individual businesses. To try to design that on the basis of a broader, wider social value would be incredibly challenging to run that scheme, which we’ve had to stand up in really short order, and I think it would be complicated to the point of being undeliverable to do what—. I understand why the Member raises the issue, but I don’t think it’s a realistic way to run the support that’s available.

I should say though that in that sector, of course, those businesses should benefit from a year-long period of rate relief, unlike colleagues in England, who will have had that support reduced. It is an undeniable fact that the most generous offer of support has been delivered for businesses here in Wales. And even when I am myself engaged with businesses in the hospitality industry—I have not been able to avoid them in my own constituency—they have been clear that they understand that there is a more generous offer here in Wales than over the border in England, but times are still challenging. It makes it even more important people do the right thing in being patrons of those businesses, to behave in the right way, because we want to see them open and trading. None of us, including me, want to go to a position where we’re going to have further restrictions introduced because we can’t keep on top of the pandemic itself. I do think that when we get to genuinely exiting the pandemic, and hopefully having a much more normal Christmas trading period, these businesses will see that there are real opportunities for the future and help us to recruit more staff into, again, what should be a sector where there’s a real career, and not simply a job to be had.

Rydym wedi cynllunio ein cymorth COVID drwy'r pandemig i helpu busnesau i oroesi ac i baratoi ar gyfer masnachu eto. Rydym wedi cael cymorth argyfwng, gan gynnwys ar adegau pan fo'r fasnach honno wedi'i chyfyngu, ac rydym wedi gorfod gwneud hynny ar sail sy'n wrthrychol ac yn deg, a deall y costau sy'n bodoli i'r busnesau unigol hynny. Byddai ceisio cynllunio hynny ar sail gwerth cymdeithasol ehangach yn heriol iawn i redeg y cynllun hwnnw y bu'n rhaid inni ei sefydlu mewn amser byr iawn, a chredaf y byddai'n gymhleth i'r pwynt o fod yn amhosibl ei gyflawni i wneud—. Deallaf pam y mae'r Aelod yn codi'r mater, ond nid wyf yn credu ei bod yn ffordd realistig o redeg y cymorth sydd ar gael.

Dylwn ddweud, yn y sector hwnnw wrth gwrs, y dylai'r busnesau hynny elwa ar gyfnod o flwyddyn o ryddhad ardrethi, yn wahanol i gymheiriaid yn Lloegr, a fydd wedi gweld y cymorth hwnnw'n lleihau. Mae'n ffaith na ellir ei gwadu bod y cynnig cymorth mwyaf hael wedi'i ddarparu i fusnesau yma yng Nghymru. A hyd yn oed pan fyddaf fi'n bersonol yn ymwneud â busnesau yn y diwydiant lletygarwch—nid wyf wedi gallu eu hosgoi yn fy etholaeth i—maent wedi dweud yn glir eu bod yn deall bod cynnig mwy hael yma yng Nghymru na thros y ffin yn Lloegr, ond mae'n dal i fod yn amser heriol. Mae'n ei gwneud yn bwysicach fyth fod pobl yn gwneud y peth iawn a defnyddio'r busnesau hynny, ac ymddwyn yn y ffordd gywir, oherwydd rydym am eu gweld yn agored ac yn masnachu. Nid oes yr un ohonom, gan fy nghynnwys i, am fynd i sefyllfa lle bydd gennym gyfyngiadau pellach yn cael eu cyflwyno am na allwn gadw rheolaeth ar y pandemig ei hun. Pan fyddwn wedi cefnu'n iawn ar y pandemig, ac yn cael cyfnod masnachu cyn y Nadolig sy'n llawer mwy normal, gobeithio, rwy'n credu y bydd y busnesau hyn yn gweld bod cyfleoedd gwirioneddol yn bodoli ar gyfer y dyfodol ac yn ein helpu i recriwtio mwy o staff i'r hyn a ddylai fod, unwaith eto, yn sector lle gellir cael gyrfa go iawn, ac nid swydd yn unig.

14:20
2. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2. Questions to the Minister for Health and Social Services

Mae'r cwestiynau nesaf i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac unwaith eto mae'r cwestiwn cyntaf gan Paul Davies.

The next questions are to the Minister for Health and Social Services, and once again the first question is from Paul Davies.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Hywel Dda University Health Board

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau iechyd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda? OQ56904

1. Will the Minister make a statement on the delivery of health services in the Hywel Dda University Health Board area? OQ56904

Diolch yn fawr, Paul. Mae gwasanaethau iechyd, fel pob bwrdd iechyd yn y gwasanaeth iechyd ar hyn o bryd, o dan bwysau aruthrol yn ymdrin â nifer uwch nag erioed o achosion o COVID yn y gymuned, yn gweld poblogaeth sy’n heneiddio, sector gofal sy'n fregus tu hwnt, bygythiad ffliw y gaeaf, a’r angen i ddarparu brechlynnau i atgyfnerthu a brechu plant 12 i 15 oed. Yn ogystal â hyn, maent yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ac allweddol, a lle y bo hynny'n bosibl, yn mynd i’r afael â’r rhestrau aros sydd wedi tyfu dros gyfnod y pandemig.

Thank you very much, Paul. Health services, like every health board in the health service at the moment, are under great pressure dealing with record numbers of COVID cases in the community, seeing an ageing population, a fragile care sector, the threat of winter flu and the need to deliver the booster vaccine and vaccines to 12 to 15-year-olds. On top of this, they are continuing to provide essential and key services, and, where possible, they are addressing the backlog that has built up over the course of the pandemic.

Minister, last week I challenged the First Minister on ambulance services in Pembrokeshire, and he accused me of peddling unsubstantiated rumours, which is simply not true. Because the representations that I've received on this matter are from front-line emergency service workers in Pembrokeshire who are very concerned at proposals to reduce local ambulance cover and the impact that the proposals would have on the local population and on the workforce. The proposals to reduce ambulance cover come following the fact that paediatric emergency assessments will not be available at Withybush hospital and will continue to be transferred to Glangwili hospital until at least next year. And, of course, the military is now being asked to support the ambulance service, and so reducing emergency cover in Pembrokeshire simply does not make any sense. So, Minister, will you now intervene to ensure that Pembrokeshire's emergency ambulance cover is not reduced?

Weinidog, yr wythnos diwethaf heriais y Prif Weinidog ynglŷn â gwasanaethau ambiwlans yn sir Benfro, ac fe'm cyhuddodd o ledaenu sibrydion di-sail, ac nid yw hynny'n wir o gwbl. Oherwydd daw'r sylwadau a gefais ar y mater hwn gan weithwyr rheng flaen y gwasanaeth brys yn sir Benfro sy'n pryderu'n fawr am argymhellion i leihau'r gwasanaeth ambiwlans lleol a'r effaith y byddai'r argymhellion yn ei chael ar y boblogaeth leol ac ar y gweithlu. Daw'r argymhellion i leihau'r gwasanaeth ambiwlans yn sgil y ffaith na fydd asesiadau brys pediatrig ar gael yn ysbyty Llwynhelyg a byddant yn parhau i gael eu trosglwyddo i ysbyty Glangwili tan o leiaf y flwyddyn nesaf. Ac wrth gwrs, gofynnir yn awr i'r fyddin gefnogi'r gwasanaeth ambiwlans, ac felly nid yw lleihau'r gwasanaeth brys yn sir Benfro yn gwneud unrhyw synnwyr. Felly, Weinidog, a wnewch chi ymyrryd yn awr i sicrhau na chaiff gwasanaeth ambiwlans brys sir Benfro ei leihau?

Diolch yn fawr, Paul. I'm sure you'll be interested to hear that I'm very aware of your concerns, and therefore I have organised for the representative from the Welsh ambulance service to give a briefing to Members from Mid and West Wales on Friday this week. So, I do hope you'll be present and available to be able to hear directly about the plans in relation to ambulance services in the Hywel Dda area.

Of course, you will be aware that, already, Mid and West Wales Fire and Rescue Services provide some service; specially trained crew from Crymych, Narberth and St Davids are doing an incredible job, and so we're very pleased to see that. But also, as you've heard, we are reaching out now to the military to give some support, and that is because we are seeing an increased demand during this very exceptional period.

You talk about taking services away from Withybush, and let me be absolutely clear: what's happening is that there was a concern about a surge in respiratory syncytial virus, and we've decided to continue, and Hywel Dda have decided to continue, with the temporary removal of paediatric ambulance care from March last year, so that those children can be monitored by experienced staff. And the fact is that any decisions like this always follow the advice of clinicians.

And, do you know what, it really upsets me the way that the Tories keep on stirring in relation to Withybush in Pembrokeshire? In 2007—[Interruption.] In 2007, you raised the prospect of Withybush closing. Do you know what? It didn't close. You did it again, in the election, in 2010. Did it close? No, it didn't. You did it again in 2011. It didn't close. In 2015, it didn't close. In 2016, it didn't close. Over and over again you threaten and you scare people into thinking that something is going to close when there was never any intention to close Withybush. And I think that you should be ashamed of yourself, stirring up—[Interruption.]—stirring up feelings in Pembrokeshire that really don't merit this kind of attention.

Diolch yn fawr, Paul. Rwy'n siŵr y bydd gennych ddiddordeb mewn clywed fy mod yn ymwybodol iawn o'ch pryderon, ac felly rwyf wedi trefnu i'r cynrychiolydd o wasanaeth ambiwlans Cymru roi briff i Aelodau o Ganolbarth a Gorllewin Cymru ddydd Gwener yr wythnos hon. Felly, rwy'n gobeithio y byddwch yn bresennol ac ar gael i allu clywed yn uniongyrchol am y cynlluniau mewn perthynas â gwasanaethau ambiwlans yn ardal Hywel Dda.

Wrth gwrs, fe fyddwch yn gwybod bod Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eisoes yn darparu rhywfaint o wasanaeth; mae criw wedi'u hyfforddi'n arbennig o Grymych, Arberth a Thyddewi yn gwneud gwaith anhygoel, ac felly rydym yn falch iawn o weld hynny. Ond hefyd, fel y clywsoch, rydym yn estyn allan yn awr at y lluoedd arfog i roi rhywfaint o gefnogaeth, a hynny oherwydd ein bod yn gweld mwy o alw yn ystod y cyfnod eithriadol iawn hwn.

Rydych yn sôn am fynd â gwasanaethau o Lwynhelyg, a gadewch i mi fod yn gwbl glir: yr hyn sy'n digwydd oedd bod yna bryder ynglŷn ag ymchwydd yn nifer yr achosion o feirws syncytiol anadlol, ac rydym wedi penderfynu parhau, ac mae Hywel Dda wedi penderfynu parhau, gyda'r gwaith o symud gofal ambiwlans pediatrig dros dro ers mis Mawrth y llynedd, fel y gall staff profiadol fonitro'r plant hynny. A'r ffaith yw bod unrhyw benderfyniadau fel hyn bob amser yn dilyn cyngor clinigwyr.

A rhaid imi ddweud bod y ffordd y mae'r Torïaid yn dal ati i godi cynnen mewn perthynas â Llwynhelyg yn sir Benfro yn peri gofid mawr i mi. Yn 2007—[Torri ar draws.] Yn 2007, fe wnaethoch godi'r bygythiad y byddai Llwynhelyg yn cau. A wyddoch chi beth? Ni chaeodd yr ysbyty. Fe wnaethoch hynny eto yn yr etholiad yn 2010. A gaeodd yr ysbyty? Na wnaeth. Fe wnaethoch hynny eto yn 2011. Ni chaeodd. Yn 2015, ni chaeodd. Yn 2016, ni chaeodd. Drosodd a throsodd rydych chi'n bygwth ac rydych chi'n dychryn pobl i feddwl bod rhywbeth yn mynd i gau pan nad oedd unrhyw fwriad i gau Llwynhelyg. A chredaf y dylech fod â chywilydd ohonoch eich hunain, yn ennyn—[Torri ar draws.]—yn ennyn teimladau yn sir Benfro nad ydynt yn haeddu'r math hwn o sylw mewn gwirionedd.

Mae fy nghwestiwn i yn dilyn trywydd tebyg iawn, a dweud y gwir, i'r cwestiwn gan Paul Davies. Ar adeg pan taw dim ond 48 y cant o alwadau coch sy'n cael eu hateb o fewn wyth munud yn hytrach na'r targed o 65 y cant ar draws ardal Hywel Dda, mae'r ymddiriedolaeth ambiwlans yn bwriadu torri nifer yr ambiwlansys o dri i ddau yn Aberystwyth ac o dri i ddau yn Aberteifi, a gwneud hyn heb roi gwybod i'r cyhoedd na'r meddygfeydd lleol. Ac, wrth gwrs, rŷn ni'n gwybod bod ein paramedics o dan bwysau difrifol iawn, ac yn aml yn ciwio tu fas i ysbytai yn yr Amwythig, yn Abertawe, yn Glangwili, Llwynhelyg, ac yn y blaen, a ddim ar gael, felly, i ateb galwadau brys yng Ngheredigion, lle mae'r targedau o bedair awr, wyth a 12 awr yn cael eu methu'n rheolaidd. Ac, yn anffodus, yr un yw'r sefyllfa ar draws ardal Hywel Dda yn gyfan gwbl. Dwi'n falch iawn i glywed eich bod chi'n bwriadu rhoi briffio i Aelodau yn y gorllewin. Felly, yn y cyfarfod hwnnw, rwy'n edrych ymlaen i glywed a ydy hi'n dderbyniol, felly, mewn cyfnod o argyfwng i'r gwasanaeth brys, fod yr ymddiriedolaeth yn torri'r gwasanaeth ambiwlans yn Aberystwyth ac Aberteifi gan dros 30 y cant.

My question follows a similar route to the question posed by Paul Davies. At a time when only 48 per cent of red calls are answered within eight minutes rather than the target of 65 per cent across the Hywel Dda area, the ambulance trust intends to cut the number of ambulances from three to two in Aberystwyth and from three to two in Cardigan too, and to do this without informing the public or the local surgeries. And we know that our paramedics are under huge pressures, and are often queuing outside hospitals in Shrewsbury, Swansea, Glangwili, Withybush, and so on and so forth, and therefore aren't available to respond to emergency calls in Ceredigion, where the targets of four, eight and 12 hours are missed regularly. And, unfortunately, the same is the case across the Hywel Dda area as a whole. I'm very pleased to hear that you are going to provide a briefing to Members in west Wales. So, in that meeting, I look forward to hearing whether it is acceptable, in a time of crisis for the emergency services, that the trust is cutting ambulance services in Aberystwyth and Cardigan by over 30 per cent.

14:25

Diolch yn fawr, Cefin. Fel dwi'n dweud, mae'r gwasanaeth dan bwysau aruthrol ar hyn o bryd. Mae'r cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn galw ambiwlansys—dŷn ni byth wedi gweld dim byd tebyg i hwn o'r blaen. Y ffaith yw bod tua 20 y cant o'r galwadau hynny yn ymwneud â COVID, felly mae hi'n gyfnod o bwysau aruthrol. Mae'r 'ailroster-o'—dyna yw'r gwahaniaeth sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd; ailfeddwl ynglŷn â ble mae ambiwlansys yn mynd i gael eu lleoli. Mae lot o waith wedi cael ei wneud ar hwn. Dwi yn gobeithio y bydd cyfle ichi ddod ar ddydd Gwener i wrando ar y gwasanaeth ambiwlans yn egluro beth maen nhw'n ei wneud, pam maen nhw'n ei wneud ef a pham maen nhw'n ymateb yn y modd hwn. Felly, bydd yna gyfle ichi wedyn i ofyn cwestiynau mwy penodol, efallai, fel y rhai rydych wedi'u gofyn y prynhawn yma.

Thank you very much, Cefin. As I said, the service is under immense pressure at the moment. The increase in the number of people calling for ambulance services—well, we've never seen anything like this before. The fact is that about 20 per cent of those calls relate to COVID, so it is a period of immense pressure. The rostering—that's the change that's being made at the moment; rethinking about where ambulances will be located. A lot of work has been done on that. I do hope that there will be an opportunity for you to attend on Friday to listen to the ambulance service explaining what they're doing, why they're doing it and why they're responding in this way. So, there will be an opportunity for you then to ask more specific questions, such as the ones that you've asked this afternoon.

Minister, I'd like to highlight the £68 million investment that Welsh Government has made into the primary and community health services in Hywel Dda health board area in recent years, and also highlight that the integrated care centres in Aberaeron, Cardigan, Fishguard, Cross Hands, Machynlleth and Llanfair Caereinion are welcomed very much by the local community, and they've received significant funding from Welsh Government. I've had really positive feedback from the constituents that use those centres, and the fact that they've made a big difference to the way that they can access care and the way that they can use those centres. So, would you agree with me that investment demonstrates the Welsh Government's commitment to delivering quality health services to residents in rural areas served by the Hywel Dda health board?

Weinidog, hoffwn dynnu sylw at y buddsoddiad o £68 miliwn y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud yn y gwasanaethau iechyd sylfaenol a chymunedol yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a thynnu sylw at y ffaith bod y gymuned leol yn croesawu'r canolfannau gofal integredig yn Aberaeron, Aberteifi, Abergwaun, Cross Hands, Machynlleth a Llanfair Caereinion, ac maent wedi derbyn cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Rwyf wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan yr etholwyr sy'n defnyddio'r canolfannau hynny, a'r ffaith eu bod wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd y gallant gael gofal a'r ffordd y gallant ddefnyddio'r canolfannau hynny. Felly, a fyddech yn cytuno â mi fod buddsoddiad yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau iechyd o safon i drigolion mewn ardaloedd gwledig a wasanaethir gan fwrdd iechyd Hywel Dda?

Thanks very much, Joyce, and I would agree with you; I think it is important for us to understand what we're trying to do in these places. We are trying to increase the investment, understanding that primary care is a key aspect of how we're delivering health services, making sure that we get all the services, where possible, under one roof. And I'm very pleased to see that the investment that has gone in, as you say, to both Aberaeron and to Aberteifi has been extremely well received by people in those areas, and I very much look forward to visiting, just so that I can see first-hand how effective that model is.

Diolch yn fawr iawn, Joyce, ac rwy'n cytuno â chi; rwy'n credu ei bod yn bwysig inni ddeall yr hyn y ceisiwn ei wneud yn y lleoedd hyn. Rydym yn ceisio cynyddu'r buddsoddiad, gan ddeall bod gofal sylfaenol yn agwedd allweddol ar sut yn darparwn wasanaethau iechyd, gan sicrhau ein bod yn cael yr holl wasanaethau, lle bo hynny'n bosibl, o dan yr un to. Ac rwy'n falch iawn o weld bod y buddsoddiad sydd wedi mynd i mewn, fel y dywedwch, i Aberaeron ac i Aberteifi wedi cael derbyniad da iawn gan bobl yn yr ardaloedd hynny, ac edrychaf ymlaen yn fawr at ymweld, er mwyn imi allu gweld â'm llygaid fy hun pa mor effeithiol yw'r model hwnnw.

Cymorth Iechyd Meddwl Amenedigol
Perinatal Mental Health Support

2. A wnaiff y Gweinidog wneud datganiad am gymorth iechyd meddwl amenedigol? OQ56906

2. Will the Minister make a statement on perinatal mental health support? OQ56906

Thank you. The Welsh Government is committed to improving perinatal mental health services, which is a priority area for action within the refreshed 'Together for Mental Health' delivery plan 2019-22. We also continue to invest in specialist perinatal mental health services across Wales.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol, sy'n faes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu o fewn y cynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' ar gyfer 2019-22. Rydym hefyd yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol ledled Cymru.

Thank you, Deputy Minister, for that update. It's estimated that in Wales over 9,000 women suffer for postpartum PTSD, and one in five women suffer with their emotional well-being during the perinatal period. Early research suggests that this figure will inevitably rise. This, sadly, doesn't come as a surprise. The difficult but much needed service changes, made by health boards across Wales during the pandemic, ensured that mothers, partners and staff were COVID safe, but this has had a profound effect on their birthing experience. It's absolutely vital that mothers and partners who have suffered throughout the perinatal period receive the correct diagnosis and the correct support. Will the Deputy Minister work with the Wales Perinatal Mental Health Network and national clinical lead for perinatal mental health in Wales to ensure that perinatal mental health is included in pre-registration training for all mental health practitioners and all health professionals working in the perinatal period?

Diolch am y wybodaeth ddiweddaraf honno, Ddirprwy Weinidog. Amcangyfrifir bod dros 9,000 o fenywod yng Nghymru yn dioddef o anhwylder straen wedi trawma ôl-enedigol, ac mae un o bob pum menyw'n dioddef gyda'u lles emosiynol yn ystod y cyfnod amenedigol. Mae ymchwil gynnar yn awgrymu y bydd y ffigur hwn yn codi'n anochel. Yn anffodus, nid yw hyn yn syndod. Roedd y newidiadau anodd ond mawr eu hangen i wasanaethau a wnaed gan fyrddau iechyd ledled Cymru yn ystod y pandemig yn sicrhau bod mamau, partneriaid a staff yn ddiogel rhag COVID, ond mae hyn wedi cael effaith ddofn ar eu profiad o roi genedigaeth. Mae'n gwbl hanfodol fod mamau a phartneriaid sydd wedi dioddef drwy gydol y cyfnod amenedigol yn cael y diagnosis cywir a'r gefnogaeth gywir. A wnaiff y Dirprwy Weinidog weithio gyda Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru a'r arweinydd clinigol cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru i sicrhau bod iechyd meddwl amenedigol yn cael ei gynnwys mewn hyfforddiant cyn cofrestru i bob ymarferydd iechyd meddwl a'r holl weithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio o fewn y cyfnod amenedigol?

14:30

Can I thank Buffy Williams for that question? I entirely recognise the issues that you highlight and also the impact that the pandemic has had on families' experiences of having babies. This is a priority area for us; it's a priority area in our mental health delivery plan. We've now got perinatal mental health services in every part of Wales and we've invested £3 million a year recurrently to support those services. Health boards are also working towards meeting the relevant Royal College of Psychiatrists quality standards and we're investing additional mental health service improvement funding to support that.

In terms of your question about training, my understanding is that perinatal mental health is included across many programmes, although I'm not convinced that that approach is consistent across Wales. I've therefore asked officials to ensure that the perinatal mental health network works with Health Education and Improvement Wales and training providers to strengthen and standardise this approach. And I should say that perinatal mental health is a priority area for HEIW too. We'll also ensure that this is a core element of the training framework being developed by NHS Education for Scotland, which we're adapting for use in Wales. This multimodule training will ensure that all staff coming into contact with families during the perinatal period will receive appropriate training. I'm very happy to give you the assurance that you asked for.

A gaf fi ddiolch i Buffy Williams am y cwestiwn hwnnw? Rwy'n llwyr gydnabod y materion rydych chi'n tynnu sylw atynt a hefyd yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar brofiadau teuluoedd o gael babanod. Mae hwn yn faes blaenoriaeth i ni; mae'n faes blaenoriaeth yn ein cynllun cyflawni ar gyfer iechyd meddwl. Erbyn hyn mae gennym wasanaethau iechyd meddwl amenedigol ym mhob rhan o Gymru ac rydym wedi buddsoddi £3 miliwn y flwyddyn yn rheolaidd i gefnogi'r gwasanaethau hynny. Mae byrddau iechyd hefyd yn gweithio tuag at fodloni safonau ansawdd perthnasol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac rydym yn buddsoddi cyllid ychwanegol i wella gwasanaethau iechyd meddwl i gefnogi hynny.

O ran eich cwestiwn am hyfforddiant, fy nealltwriaeth i yw bod iechyd meddwl amenedigol wedi'i gynnwys ar draws llawer o raglenni, er nad wyf yn argyhoeddedig fod y dull hwnnw'n gyson ledled Cymru. Rwyf wedi gofyn i swyddogion sicrhau felly fod y rhwydwaith iechyd meddwl amenedigol yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a darparwyr hyfforddiant i gryfhau a safoni'r dull hwn. Dylwn ddweud bod iechyd meddwl amenedigol yn faes blaenoriaeth i AGIC hefyd. Byddwn yn sicrhau yn ogystal fod hon yn elfen graidd o'r fframwaith hyfforddi sy'n cael ei ddatblygu gan NHS Education for Scotland yr ydym yn ei addasu i'w ddefnyddio yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant amlfodiwl hwn yn sicrhau y bydd yr holl staff sy'n dod i gysylltiad â theuluoedd yn ystod y cyfnod amenedigol yn cael hyfforddiant priodol. Rwy'n hapus iawn i roi'r sicrwydd y gwnaethoch ofyn amdano.

May I first completely concur with everything that Buffy just said—second what she said—and reiterate her calls for more training across Wales consistently, as you said, Minister, in this regard? May I just make a bid for health visitors in particular? Being a mother myself and having been through a difficult birth, I know of the importance of the role that they play in the first year of a child's life and that first year for the mother in detecting postnatal depression or something going on with the baby that we need to be aware of. Those regular check-ins can be life-saving. So, Minister, I'd be grateful if you could outline what the Welsh Government are doing to support health visitors and the declining numbers.

A gaf fi gytuno'n llwyr â phopeth y mae Buffy newydd ei ddweud—eilio'r hyn a ddywedodd—ac ailadrodd ei galwadau am fwy o hyfforddiant ledled Cymru yn gyson, fel y dywedoch chi, Weinidog, yn hyn o beth? A gaf fi wneud cais ar gyfer ymwelwyr iechyd yn benodol? A minnau'n fam fy hun ac wedi bod drwy enedigaeth anodd, gwn am bwysigrwydd y rôl y maent yn ei chwarae ym mlwyddyn gyntaf bywyd plentyn a'r flwyddyn gyntaf honno i'r fam o ran canfod iselder ôl-enedigol neu rywbeth sy'n bod gyda'r baban y mae angen inni fod yn ymwybodol ohono. Gall yr ymweliadau rheolaidd hynny achub bywydau. Felly, Weinidog, byddwn yn ddiolchgar pe gallech amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ymwelwyr iechyd a'r gostyngiad yn y niferoedd.

Thank you for that question, Laura, and I'd like to say that I'm a huge fan of health visitors. I had amazing support off my health visitor after I had my first child and I entirely recognise what you've said about the life-saving role that they can play and also the vital safeguarding role that they play.

The training that I referred to for the perinatal period would absolutely apply to health visitors as well, because we recognise that the contact after birth is largely through health visitor contact, which is now returning much more to a normal position. And I will pick up the issues that you've raised around the recruitment of health visitors with the Minister for Health and Social Services.

Diolch am y cwestiwn hwnnw, Laura, a hoffwn ddweud fy mod yn frwd fy nghefnogaeth i ymwelwyr iechyd. Cefais gymorth anhygoel gan fy ymwelydd iechyd ar ôl i mi gael fy mhlentyn cyntaf ac rwy'n cydnabod yn llwyr yr hyn a ddywedoch chi ynglŷn â sut y gallant achub bywydau a'r rôl ddiogelu hanfodol y maent yn ei chwarae hefyd.

Byddai'r hyfforddiant y cyfeiriais ato ar gyfer y cyfnod amenedigol yn gwbl berthnasol i ymwelwyr iechyd hefyd, oherwydd rydym yn cydnabod bod y cyswllt ar ôl rhoi genedigaeth yn digwydd drwy gyswllt ymwelwyr iechyd i raddau helaeth, ac mae bellach yn dechrau dychwelyd i sefyllfa lawer mwy arferol. A byddaf yn codi'r materion rydych wedi'u crybwyll ynghylch recriwtio ymwelwyr iechyd gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, James Evans.

Questions now from the party spokespeople. Conservative spokesperson, James Evans.

Diolch, Llywydd. Deputy Minister, this is the first opportunity I've had to welcome you to your post and I look forward to working with you over the coming months and years ahead. Minister, we're currently facing a mental health epidemic here in Wales. Referrals are up, section 136 detentions are rising very sharply in young people and more young people are self-harming than ever before. So, what are your Government's priorities, going forward, to tackle this situation, as currently things are getting worse, not better?

Diolch, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, dyma'r cyfle cyntaf i mi ei gael i'ch croesawu i'ch swydd ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Weinidog, rydym ar hyn o bryd yn wynebu epidemig iechyd meddwl yma yng Nghymru. Mae atgyfeiriadau wedi cynyddu, mae cynnydd sydyn iawn yn nifer y bobl ifanc sy'n cael eu cadw dan adran 136 ac mae mwy o bobl ifanc yn hunan-niweidio nag erioed o'r blaen. Felly, beth yw blaenoriaethau eich Llywodraeth, wrth symud ymlaen, i fynd i'r afael â'r sefyllfa hon, oherwydd mae pethau'n gwaethygu ar hyn o bryd, nid gwella?

Thank you for that question and thank you for your good wishes. Likewise, I'm very keen to work across parties to improve the mental health of everyone in Wales. 

I do take issue with what you've said about us facing a mental health epidemic. I think we need to be very careful about the language that we use and that that kind of language can lead to a self-fulfilling prophecy. The evidence was that earlier on this year, referrals rose dramatically, but they are stabilising again. But that doesn't mean that we are in any way complacent about the challenges we will face as a result, especially, of the pandemic, and that's something that I'm focusing on all the time.

My overriding priorities are to ensure that people receive access to timely, appropriate support at the same time as delivering on the reforms that we as a Government are committed to in terms of having a more preventative, early intervention approach to mental health, which will prevent those problems from escalating to the kinds of levels we see occasionally.

Diolch am y cwestiwn hwnnw a diolch am eich dymuniadau da. Yn yr un modd, rwy'n awyddus iawn i weithio ar draws y pleidiau i wella iechyd meddwl pawb yng Nghymru.

Rwy'n anghytuno â'r hyn a ddywedoch chi amdanom yn wynebu epidemig iechyd meddwl. Credaf fod angen inni fod yn ofalus iawn ynghylch yr iaith a ddefnyddiwn ac y gall y math hwnnw o iaith arwain at broffwydoliaeth sy'n gwireddu ei hun. Roedd y dystiolaeth yn dangos bod atgyfeiriadau wedi codi'n ddramatig yn gynharach eleni, ond maent yn sefydlogi eto. Ond nid yw hynny'n golygu ein bod yn hunanfodlon mewn unrhyw fodd ynglŷn â'r heriau y byddwn yn eu hwynebu o ganlyniad i'r pandemig, yn enwedig, ac mae hynny'n rhywbeth rwy'n canolbwyntio arno drwy'r amser.

Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod pobl yn cael mynediad at gymorth amserol a phriodol yn ogystal â chyflawni'r diwygiadau rydym ni fel Llywodraeth wedi ymrwymo iddynt o ran sicrhau dull mwy ataliol ac ymyrraeth gynnar mewn perthynas ag iechyd meddwl, a fydd yn atal y problemau hynny rhag gwaethygu i'r mathau o lefelau a welwn yn achlysurol.

14:35

Thank you for that, Minister. Actually, the data does state that we are having a serious, serious issue here with mental health in Wales, and I know you understand that. Maybe you didn't like the language I used, but that is where I see us going with this, unfortunately. Many vulnerable young children are still struggling to be seen by a professional—60 per cent of young children are still waiting more than four weeks for a specialist CAMHS appointment. Charities that I am meeting with are telling me this is just not acceptable. So, what exactly does this Government have planned to support those young children, to prevent their poor mental health? Because we don't want to see a generation of young people lost to mental health disorders.

Diolch ichi am hynny, Weinidog. Mewn gwirionedd, mae'r data'n dangos bod gennym broblem ddifrifol iawn yma gydag iechyd meddwl yng Nghymru, a gwn eich bod yn deall hynny. Efallai nad oeddech yn hoffi'r iaith a ddefnyddiais, ond dyna'r cyfeiriad rwy'n ein gweld ni'n mynd iddo gyda hyn, yn anffodus. Mae llawer o blant ifanc sy'n agored i niwed yn dal i gael trafferth i gael eu gweld gan weithiwr proffesiynol—mae 60 y cant o blant ifanc yn dal i aros mwy na phedair wythnos am apwyntiad CAMHS arbenigol. Mae elusennau rwy'n cyfarfod â hwy yn dweud wrthyf nad yw hyn yn dderbyniol. Felly, beth yn union y mae'r Llywodraeth hon wedi'i gynllunio i gefnogi'r plant ifanc hynny, i atal eu hiechyd meddwl gwael? Oherwydd nid ydym eisiau gweld cenhedlaeth o bobl ifanc yn cael eu colli i anhwylderau iechyd meddwl.

Absolutely, I certainly recognise the scale of the challenge that we face. It's the use of the term 'epidemic' that I take issue with, really, in this context.

Our approach in Wales is very much based on the recognition that we need to promote resilience, we need to intervene early, and all our reforms are based on changing that whole system, to have that early intervention and preventative approach that we need in Wales. The figures that you highlight in relation to waiting times—we did see a spike in referrals for children and young people specialist CAMHS, and the figure that you have highlighted is correct. It does vary across Wales, and I am meeting regularly with vice-chairs to discuss their performance in this area, as well as having focused discussions with health boards where there are particular problems.

The other point that I would make is that we know that a lot of the children who are waiting for specialist CAMHS assessments are not going to meet the threshold for specialist CAMHS, and should really be helped earlier on in the system. I know too that there are lots of really good tier 0 services that are available in Wales, but that families aren't always taking those up. So, what would be really helpful for me, and for children and young people, is if we could all do what we can as well to highlight the value of those lower-level interventions, which in all likelihood are going to be the ones lots of children and young people are going to need anyway.

Yn sicr, rwy'n llwyr gydnabod maint yr her sy'n ein hwynebu. Y defnydd o'r term 'epidemig' rwy'n anghytuno ag ef, mewn gwirionedd, yn y cyd-destun hwn.

Mae ein dull gweithredu yng Nghymru yn seiliedig i raddau helaeth ar gydnabod bod angen inni hyrwyddo gwytnwch, mae angen inni ymyrryd yn gynnar, ac mae ein holl ddiwygiadau'n seiliedig ar newid y system gyfan, er mwyn sicrhau'r ymyrraeth gynnar a'r dull ataliol sydd eu hangen arnom yng Nghymru. Mae'r ffigurau yr ydych yn tynnu sylw atynt mewn perthynas ag amseroedd aros—fe welsom gynnydd mawr yn nifer yr atgyfeiriadau at CAMHS arbenigol plant a phobl ifanc, ac mae'r ffigur a nodwyd gennych yn gywir. Mae'n amrywio ledled Cymru, ac rwy'n cyfarfod yn rheolaidd ag is-gadeiryddion i drafod eu perfformiad yn y maes hwn, yn ogystal â chael trafodaethau penodol â'r byrddau iechyd lle ceir problemau penodol.

Y pwynt arall y byddwn yn ei wneud yw ein bod yn gwybod na fydd llawer o'r plant sy'n aros am asesiadau CAMHS arbenigol yn cyrraedd y trothwy ar gyfer CAMHS arbenigol, a dylid eu helpu'n gynharach yn y system mewn gwirionedd. Gwn hefyd fod llawer o wasanaethau haen 0 da iawn ar gael yng Nghymru, ond nad yw teuluoedd bob amser yn manteisio ar y rheini. Felly, yr hyn a fyddai'n ddefnyddiol iawn i mi, ac i blant a phobl ifanc, yw pe gallem i gyd wneud yr hyn a allwn i dynnu sylw at werth yr ymyriadau lefel is hynny hefyd, sef y rhai y bydd llawer o blant a phobl ifanc eu hangen beth bynnag yn ôl pob tebyg.

Thank you for that, Minister. As you can tell, children's mental health and young people's mental health is something that's really, really important to me, and early help and intervention is really, really important. I think, between you and me, to highlight what the third sector can do as well, to really help young people in those early stages, is very, very important. However, with that in mind, Minister, we've seen, obviously, the peak at the minute with younger people with their mental health, and that's been caused because of the lockdowns and firebreaks, and it has had a massive detrimental impact on the mental health of young people. Three quarters of young people said their mental health was worse in the early months of the pandemic, and seven in 10 British teenagers fear the pandemic will make their future worse. With the First Minister failing to rule out any more lockdowns this winter, will you inform this Parliament of the Government's plans on how it's going to prevent any negative effects on young people in any future lockdowns? Diolch, Llywydd.

Diolch ichi am hynny, Weinidog. Fel y gallwch ddweud, mae iechyd meddwl plant ac iechyd meddwl pobl ifanc yn rhywbeth sy'n wirioneddol bwysig i mi, ac mae cymorth ac ymyrraeth gynnar yn bwysig tu hwnt. Rhyngoch chi a minnau, credaf fod tynnu sylw at yr hyn y gall y trydydd sector ei wneud hefyd, i helpu pobl ifanc yn ystod y camau cynnar hynny, yn bwysig iawn. Fodd bynnag, gyda hynny mewn golwg, Weinidog, yn amlwg, rydym wedi gweld yr ymchwydd ar y funud gyda phobl iau a'u hiechyd meddwl, a'r cyfyngiadau symud a'r cyfnodau atal byr sydd wedi achosi hynny, ac mae wedi cael effaith andwyol enfawr ar iechyd meddwl pobl ifanc. Dywedodd tri chwarter y bobl ifanc fod eu hiechyd meddwl yn waeth ym misoedd cynnar y pandemig, ac mae saith o bob 10 o bobl ifanc o Brydain yn ofni y bydd y pandemig yn gwneud eu dyfodol yn waeth. Gyda'r Prif Weinidog yn methu diystyru rhagor o gyfyngiadau symud y gaeaf hwn, a wnewch chi roi gwybod i'r Senedd hon am gynlluniau'r Llywodraeth ar sut y bydd yn atal unrhyw effeithiau negyddol ar bobl ifanc mewn unrhyw gyfyngiadau symud yn y dyfodol? Diolch, Lywydd.

Thank you. What you ask is a very complex question, because, as I said when we discussed this earlier in the week, these things are all about balance of harms, aren't they? And as much as it harms children not to be in school, it also harms children if COVID rates are really high and lots of family members get affected. So, all these things are about weighing up a balance of harms. We have invested huge sums of money in support for children and young people throughout the pandemic in terms of well-being support through schools, our emotional and mental health well-being toolkit, additional funding for school counselling, and initiatives like that, to make sure that the support is there. But we also have to recognise that we all have a role to play in keeping infections low, so that children and young people can stay in school. At the moment, obviously, they're back in school, and that is great and good for them, and that's what I want to see continued. And as we go forward through the autumn, just to assure you that mental health will continue to be a central consideration for this Government, just as it has been from the very start of the pandemic, and no more so than when it relates to the mental health of children and young people, which is absolutely my top priority, and has been for years.

Diolch. Mae eich cwestiwn yn un cymhleth iawn, oherwydd, fel y dywedais pan drafodasom hyn yn gynharach yn yr wythnos, mae'r pethau hyn i gyd yn ymwneud â chydbwyso niwed, onid ydynt? A chymaint ag y mae'n niweidio plant i beidio â bod yn yr ysgol, mae hefyd yn niweidio plant os yw cyfraddau COVID yn uchel iawn a bod llawer o aelodau o'r teulu'n cael eu heffeithio. Felly, mae'r holl bethau hyn yn ymwneud â chydbwyso niwed. Rydym wedi buddsoddi symiau enfawr o arian i gefnogi plant a phobl ifanc drwy gydol y pandemig gyda chymorth llesiant drwy ysgolion, ein pecyn cymorth llesiant iechyd emosiynol ac iechyd meddwl, cyllid ychwanegol ar gyfer cwnsela mewn ysgolion, a mentrau felly, i sicrhau bod y cymorth yno. Ond mae'n rhaid inni gydnabod hefyd fod gan bob un ohonom rôl i'w chwarae yn cadw'r niferoedd a heintir yn isel, fel y gall plant a phobl ifanc aros yn yr ysgol. Ar hyn o bryd, yn amlwg, maent yn ôl yn yr ysgol, ac mae hynny'n wych ac yn dda iddynt, ac rwyf eisiau gweld hynny'n parhau. Ac wrth inni symud ymlaen drwy'r hydref, hoffwn eich sicrhau y bydd iechyd meddwl yn parhau i fod yn ystyriaeth ganolog i'r Llywodraeth hon, yn union fel y mae wedi bod ers dechrau'r pandemig, yn enwedig mewn perthynas ag iechyd meddwl plant a phobl ifanc, sy'n brif flaenoriaeth i mi, ac mae wedi bod ers blynyddoedd.

Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth.

Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Mi wnes i gyffroi yr wythnos diwethaf pan glywais i bod y Llywodraeth yn mynd i wneud cyhoeddiad am e-ragnodi, neu e-prescribing. O'r diwedd, meddaf i, a ninnau ddim ond 21 mlynedd i mewn i'r unfed ganrif ar hugain. Ond mi wnaeth fy nghalon i suddo pan welais i mai'r hyn roedd y Llywodraeth yn ei gyhoeddi oedd y byddai e-ragnodi yn cael ei gyflwyno o fewn pum mlynedd. Pam fod y Llywodraeth mor benderfynol o symud mor ofnadwy o araf ar beth sydd mor bwysig?

Thank you very much, Llywydd. I got slightly excited last week when I heard that the Government was to make an announcement on e-prescribing. At last, I said, given that we're only 21 years into the twenty-first century. But my heart sank when I saw that what the Government was announcing was that e-prescribing would be introduced within five years. Why is the Government so determined to move so incredibly slowly on such an important issue? 

14:40

Diolch yn fawr, Rhun. Dwi'n cytuno, mae'n drueni nad ydym ni wedi mynd yn bellach na hyn eisoes, ond mae yna raglen gyda ni mewn lle nawr. Mae £40 miliwn eisoes wedi'i glustnodi ar gyfer hyn. Dyw hi ddim fel bod dim gwaith o gwbl yn mynd ymlaen; mae gwaith eisoes yn digwydd. Os ydych chi'n edrych ar Abertawe, er enghraifft, mae lot fawr o waith yn cael ei wneud yn yr ysbyty yn fanna. Dwi'n gofyn iddyn nhw, byth a hefyd, 'Pam na allwch chi symud yn gyflymach?', ac un o'r rhesymau maen nhw'n dweud wrthyf fi yw achos bod rhaid ichi ddal dwylo pobl drwy'r system. Does dim pwynt cael yr holl offer, yr holl adnoddau, os nad yw pobl yn defnyddio'r system, ac mae'n rhaid ichi roi'r hyfforddiant yna un-wrth-un. Dyna un o'r rhesymau pam mae'n cymryd gymaint o amser. Dyna yw'r eglurhad dwi wedi'i gael, o leiaf, gan fwrdd iechyd Abertawe. Ond, wrth gwrs, mae hwnna jest yn un elfen ohono. Rydym ni yn gobeithio, lle rŷn ni'n gallu, mynd yn gyflymach pan fo'n dod i primary care. Dwi yn gobeithio gallwn ni weld y system yna. Fydd hi ddim yn bum mlynedd. Gallaf i gadarnhau i chi, os dwi yn y fan yma, fydd hi ddim yn cymryd pum mlynedd. Bydd angen inni fynd yn gyflymach na hynny. 

Thank you very much, Rhun. I do agree that it is a shame that we haven't gone further than this previously, but we do have a programme in place now. Forty million pounds has been earmarked for that. It's not as though no work has gone on; work has already happened. If you look at Swansea, for example, a lot of work is being done in the hospital there. I'm asking them all the time, 'Why can't you move more quickly?', and one of the reasons they give to me is that you have to hold people's hands through the system. There's no point having all the equipment and all the resources, if people don't use the system, and you have to provide that training on a one-to-one basis. That's why it takes so much time. That's the explanation I've had, at least, from the Swansea health board. But, of course, that's just one element of that. We do hope, where we can, to go more quickly when it comes to primary care. I do hope that we can see that system. It won't be five years. If I'm in this place at that time, it won't be five years. We'll need to go more quickly than that. 

Diolch am yr ateb yna. Dwi ddim yn credu gair o'r eglurhad yna am yr oedi, a dwi ddim yn meddwl bod y Gweinidog chwaith yn credu'r eglurhad yna am yr oedi. Mae'n 15 mlynedd ers i'r Llywodraeth gyhoeddi'i strategaeth gyntaf ar gyflwyno e-ragnodi. Os ydy hi'n bum mlynedd arall, mi fydd yna 20 mlynedd wedi pasio. Yn y cyfamser, mae Lloegr a'r Alban wedi gallu gafael yn nwylo pobl, neu beth bynnag sydd angen ei wneud, ac wedi llwyddo i gyflwyno e-ragnodi.

Roeddwn i'n siarad efo un meddyg teulu yn ddiweddar a oedd yn embarrassed pan oedd yn siarad efo cydweithwyr dros y ffin, neu mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, ac yn egluro ei bod hi'n dal yn gorfod gweithio ar bapur. I egluro maint y broblem, mae yna un meddyg roeddwn i'n siarad efo fo yn fy etholaeth i sy'n dweud ei fod o'n gorfod delio efo llaw efo 4,000 o repeat prescriptions, ac mae hynny'n golygu diffyg amser, wedyn, i ddelio efo cleifion a gweld cleifion. A'r cwestiwn gan feddyg teulu arall: pam ddim, yn y datganiad yr wythnos diwethaf, ei gwneud hi'n glir y byddwch chi'n barod i flaenoriaethu cyflwyno e-ragnodi mewn gofal sylfaenol? Achos nid dyna beth wnaethon nhw ddarllen i mewn i'r cyhoeddiad.  

Thank you for that response. I don't believe a word of that explanation for the delay, and I don't believe the Minister herself believes that explanation either. It's 15 years since the Government published its first strategy on e-prescribing. If it's another five years, 20 years will have passed, and, in the meantime, England and Scotland have been able to hold people's hands or whatever needs to be done, and have managed to introduce e-prescribing.

I spoke to one GP recently who was embarrassed when talking to colleagues over the border, or in other parts of the UK, and explaining that she still had to work on paper. To explain the scale of the problem, there was one doctor I was talking to in my constituency who says that he has to deal by hand with 4,000 repeat prescriptions, and that means a lack of time, then, in dealing with patients, and actually seeing those patients. And the question from another GP: why not, in last week's statement, make it clear that you would be willing to prioritise e-prescribing in primary care? Because that's not what they read into that announcement. 

Diolch yn fawr. Gallaf i gadarnhau bod hwn yn un o'r 10 blaenoriaeth dwi wedi eu rhoi gerbron fy nhîm i, jest i wneud yn siwr eu bod nhw'n deall y pwysigrwydd dwi wedi'i roi i'r achos yma. Dwi yn cytuno ein bod ni ymhell y tu ôl i bethau. Roedd e'n eithaf sioc i fi weld pa mor bell tu ôl ydym ni o ran e-ragnodi. Dwi yn meddwl bod y gwaith—. Mae e'n waith technegol, mae'n waith lle mae angen ichi gael caniatâd i gael data. Rydym ni'n gweld ar hyn o bryd os mae'n bosibl inni fwrw ymlaen heb ddeddfwriaeth, achos mae'n rhaid inni sicrhau ar hyn o bryd pwy sydd biau'r wybodaeth y mae GPs yn aml iawn yn berchen arno—so, sut ydyn nhw'n mynd i gael caniatâd y cleifion i wneud yn siwr bod y systemau i gyd yn siarad gyda'i gilydd. 

Dwi yn deall bod angen inni fynd yn gyflymach. Dwi'n meddwl y bydd e'n safio lot o amser, yn arbennig i feddygon teulu, i fferyllfeydd. Gallwn ni wella'r system, a bydd e'n arbed arian inni o ran gorbresgreibio, ac yn gwneud yn siwr ein bod ni'n gallu cadw gofal—os ydych chi'n rhoi'r presgripsiwn hwn, bydd rhywbeth yn awtomatig yn dod lan yn dweud y dylech chi ddim, felly, roi'r presgripsiwn yma, achos byddan nhw'n gweithio yn erbyn ei gilydd. Mae honna'n rhaglen eithaf cymhleth, a dyna un o'r rhesymau pam mae'n cymryd amser. Ond gallaf gadarnhau ichi fy mod i ar hwn. Dwi rili am sicrhau ein bod ni'n mynd i fwrw ymlaen yn y maes yma, cyn gynted ag sy'n bosibl. 

Thank you very much. I can confirm that this is one of the 10 priorities that I have listed for my team, in order to ensure that they understand the importance that I attach to this issue. I do agree that we are a long way behind on this. It was a shock to me to see how far behind we are in terms of e-prescribing. I do think that this is very technical work and it is work where you need to have consent to obtain data, and we are seeing at the moment whether it is possible for us to proceed without legislation, because we have to be sure about who owns the information that is owned by GPs very often—so, how are they going to get patients' consent to ensure that the systems all speak to each other.

I do understand that we do need to move more quickly. I think it will save a lot of time, particularly for GPs, for pharmacies. We can improve the system, and it will save us money in terms of overprescribing, and it will ensure that we can ensure—if you give this prescription, something will automatically pop up, saying that you shouldn't give that prescription, because they will counteract each other. That's quite a complicated programme, and that's why it's taking a long time. But I can assure you that I'm on the case with this, and I'm ensuring that we are going to proceed in this area, as quickly as possible. 

Dwi'n falch eich bod chi'n cyfaddef ei fod o wedi dod fel sioc ichi ein bod ni mor bell ar ei hôl hi. Dwi'n gweld eich rhagflaenydd chi'n eistedd yn dawel iawn wrth eich ymyl chi yn fanna, a'r Gweinidog iechyd o'i flaen o oedd y Prif Weinidog presennol, wrth gwrs. Ond, drwy gydol y pandemig yma, rydym ni wedi gweld sut mae gwasanaethau yn gallu symud yn gyflym a chyflwyno newidiadau yn gyflym, pan fo'r arweinyddiaeth a'r ewyllys gwleidyddol yn eu lle. Rydyn ni yn gallu creu gwasanaethau sydd yn gweddu i'n hanghenion ni. Ac mae gweithio ar bapur yn dal y gwasanaeth iechyd yn ôl. Mae staff wedi cael llond bol ac mae cleifion, ar ddiwedd y dydd, yn dioddef. Felly, a gawn ni unwaith eto, yn ddiamwys, ymrwymiad gan y Gweinidog i roi'r un ewyllys gwleidyddol i mewn i gyflwyno hyn, a chyflwyno hyn rŵan, nid o fewn amserlen pum mlynedd? Achos mae pum mlynedd yn amser hir i unrhyw un; yn yr oes ddigidol, mae o'n oes.

I am pleased that you said that it came as a shock to you to see us so far behind. I see your predecessor sitting very quietly next to you there, and the health Minister before him was the current First Minster, of course. But, throughout this pandemic, we have seen how services can move quickly and introduce change quickly, when the leadership and the political will are there. We can create services that are appropriate to our needs. And working on paper is holding the health service back. Staff have had enough, and patients, at the end of the day, are suffering as a result of this. So, can we once again have an unambiguous commitment from the Minister to put the same political will into introducing this, and to introduce it now, not within a five-year timescale? Because five years is a very long time for anyone; in the digital age, it's a lifetime.

14:45

Diolch. Gallaf i roi cadarnhad dyw e ddim yn mynd i gymryd pum mlynedd. Rŷn ni'n mynd i fynd yn gyflymach na hynny. Allaf i ddim rhoi sylw iddo fe—. Dwi ddim yn meddwl y gallwn ni ei gyflwyno fe rŵan, neu nawr, achos mae'n fater cymhleth. Mae'r dechnoleg yn rili gymhleth. Mae'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi yn gymhleth tu hwnt. Mae angen pobl sydd yn rili deall y dechnoleg yma ac mae pob un eisiau yr un bobl ar hyn o bryd. Dyna pam mae HEIW yn cymryd hwn o ddifrif ac yn rhoi gweithredoedd mewn lle fel bod pob un yn deall pwysigrwydd technoleg yn y dyfodol. Felly, mae hwn yn bwynt mae'r holl wasanaeth iechyd yn deall y mae'n rhaid inni symud arno.

Thank you. I can confirm that it won't take five years. We are going to move more quickly than that. I can't give—. I don't think we can introduce it now, because it is a complex issue. The technology is very complex, the skills that are needed are very complex. You need people who really understand this technology, and everybody wants the same people at the moment. That's why HEIW is taking this seriously and is putting actions in place so that everyone understands the importance of technology in the future. So, this is a point that the entire NHS understands we need to move on.

Gwasanaethau Strôc Brys
Emergency Stroke Services

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am argaeledd gwasanaethau strôc brys yng Nghaerdydd? OQ56928

3. Will the Minister make a statement on the availability of emergency stroke services in Cardiff? OQ56928

Emergency stroke services in Cardiff are the responsibility of Cardiff and Vale University Health Board. Patients attending the University Hospital of Wales emergency department are prioritised for assessment and imaging to diagnose stroke, and are placed on the fully integrated stroke pathway.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sy'n gyfrifol am wasanaethau strôc brys yng Nghaerdydd. Mae cleifion sy'n mynychu adran achosion brys Ysbyty Athrofaol Cymru yn cael blaenoriaeth ar gyfer asesu a delweddu i wneud diagnosis o strôc, ac fe'u rhoddir ar y llwybr strôc sydd wedi'i integreiddio'n llawn.

Thank you, Minister. One of my constituents was correctly diagnosed as having a stroke by a 999 call handler and obviously confirmed that he needed to be seen as an emergency in the Heath hospital. Because it was unclear how long it would take for an ambulance to arrive, the family informed 999 they would take him to hospital themselves, but, on arrival, they got stuck in the emergency department for 27 hours before he was admitted to the acute stroke ward. Now, I fully appreciate the unprecedented pressures that the emergency services are dealing with, and screening people for COVID who arrive unannounced is an important part of ensuring we keep COVID out of hospitals. But, as Cardiff and Vale pioneered a new phone triage system to stop people backing up in the emergency department during the pandemic, how can we improve the interface between 999 and Cardiff and Vale's 24/7 so that, once diagnosed, they're actually being directed to the specialist clinicians they need to see?

Diolch, Weinidog. Cafodd un o fy etholwyr ddiagnosis cywir o strôc gan atebwr galwadau 999 ac yn amlwg cadarnhaodd fod angen iddo gael ei weld ar frys yn ysbyty'r Mynydd Bychan. Gan nad oedd yn glir pa mor hir y byddai'n ei gymryd i ambiwlans gyrraedd, dywedodd y teulu wrth 999 y byddent yn mynd ag ef i'r ysbyty eu hunain, ond ar ôl cyrraedd, cawsant eu dal yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys am 27 awr cyn iddo gael ei dderbyn i'r ward strôc acíwt. Nawr, rwy'n llwyr ddeall y pwysau digynsail sydd ar y gwasanaethau brys, ac mae rhoi prawf COVID i bobl sy'n cyrraedd yn ddirybudd yn rhan bwysig o sicrhau ein bod yn cadw COVID allan o ysbytai. Ond gan fod Caerdydd a'r Fro wedi arloesi gyda system frysbennu newydd dros y ffon i atal pobl rhag gorlenwi'r adran ddamweiniau ac achosion brys yn ystod y pandemig, sut y gallwn wella'r cyfathrebu rhwng 999 a gwasanaeth 24/7 Caerdydd a'r Fro fel bod cleifion, ar ôl cael diagnosis, yn cael eu cyfeirio at y clinigwyr arbenigol y mae angen iddynt eu gweld?

Thanks very much, Jenny. I'm really sorry to hear about the situation that your constituent found themselves in. I think that is obviously wholly unacceptable and very difficult, and certainly nobody should be waiting 27 hours after a stroke. But, obviously, it's difficult for me to go into detail about individual matters. As you say, the pressures on our emergency services continue to remain extremely high at the moment. There is a complex range of national and local challenges across the system that are impacting on that patient flow, and that includes incredible demands that are coming from the public, as well as asking the workforce who have been at it for such a tremendous amount of time now. But, as you say, I think that the triaging system in Cardiff is something that is pioneering, trying to avoid people coming in, getting them to phone first and then trying to get them to the right place. So, it is rather surprising that they weren't directed to a more appropriate place. But it may be that the system is just trying to keep people away from hospital, rather than specific places in the hospital, and it may be worth a chat about seeing if that system can be tweaked somewhat. But I know, in terms of Cardiff, that there are some very innovative programmes when it comes to stroke, that 72 per cent of stroke patients in Cardiff have also access to supported discharge and there has been an award-winning programme in Cardiff and Vale, the Stop a Stroke campaign, and 90 per cent of practices have taken part in that programme.

Diolch yn fawr iawn, Jenny. Mae'n ddrwg iawn gennyf glywed am sefyllfa eich etholwr. Credaf fod hynny'n amlwg yn gwbl annerbyniol ac yn anodd iawn, ac yn sicr ni ddylai neb fod yn aros 27 awr ar ôl strôc. Ond yn amlwg, mae'n anodd i mi fanylu ar faterion unigol. Fel y dywedwch, mae'r pwysau ar ein gwasanaethau brys yn parhau i fod yn drwm iawn ar hyn o bryd. Mae amrywiaeth gymhleth o heriau cenedlaethol a lleol ar draws y system sy'n effeithio ar lif cleifion, ac mae hynny'n cynnwys galw anhygoel gan y cyhoedd, yn ogystal â gofyn i'r gweithlu sydd wedi bod wrthi am amser mor eithriadol o hir yn awr. Ond fel y dywedwch, credaf fod y system frysbennu yng Nghaerdydd yn rhywbeth arloesol, sy'n ceisio atal gormod o bobl rhag dod i mewn, gan eu cael i ffonio'n gyntaf a cheisio eu cyfeirio i'r lle cywir wedyn. Felly, mae'n syndod braidd na chawsant eu cyfeirio i rywle mwy priodol. Ond efallai mai dim ond ceisio cadw pobl draw o'r ysbyty y mae'r system, yn hytrach na mannau penodol yn yr ysbyty, ac efallai y byddai'n werth cael sgwrs i weld a ellir addasu'r system honno rywfaint. Ond gwn fod gan Gaerdydd raglenni arloesol iawn ar gyfer strôc, fod 72 y cant o gleifion strôc yng Nghaerdydd hefyd wedi cael eu rhyddhau â chymorth a bod yna raglen arobryn wedi bod yng Nghaerdydd a'r Fro, yr ymgyrch Atal Strôc, ac mae 90 y cant o feddygfeydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen honno.

The Sentinel Stroke National Audit Programme—the SSNAP—published a UK-wide audit of stroke services in our hospitals, and Wales plays its part in contributing data on a regular basis to this important work. Their acute organisational audit report in December 2019 showed that only 30 per cent of hospital sites across the UK had the recommended level of registered nurses working at the weekend. Can the Minister confirm if any of these hospitals were in Wales, and, if so, what is being done to ensure the right number of nurses are in our stroke units? Thank you, Minister. 

Cyhoeddodd Rhaglen Archwilio Genedlaethol y Sentinel Strôc—y SSNAP—archwiliad ledled y DU o wasanaethau strôc yn ein hysbytai, ac mae Cymru'n chwarae ei rhan yn cyfrannu data'n rheolaidd at y gwaith pwysig hwn. Dangosodd adroddiad eu harchwiliad sefydliadol acíwt ym mis Rhagfyr 2019 mai dim ond 30 y cant o ysbytai ledled y DU oedd â'r lefel a argymhellir o nyrsys cofrestredig yn gweithio ar benwythnosau. A all y Gweinidog gadarnhau a oedd unrhyw un o'r ysbytai hyn yng Nghymru, ac os felly, beth sy'n cael ei wneud i sicrhau bod gennym y nifer cywir o nyrsys yn ein hunedau strôc? Diolch, Weinidog.

14:50

Thanks very much, Altaf, for that question. Obviously, I'm always very aware, when I respond to you, that I'm speaking to an expert, so I always have to be, probably, more careful with you than anybody else in this Chamber. [Laughter.]

I think it's absolutely right that we have to keep an eye on the numbers of nurses. And, of course, we do in Wales have legislation around that, and that is a unique piece of legislation that has not been enacted across the rest of the United Kingdom, where nursing staff levels are a legal requirement. And I was pleased to be able to speak to the Royal College of Nursing this morning about that situation and the implementation of that. So, we are in a different place from other parts of the UK in terms of nursing. I think there are other things that we can do in relation to stroke in Wales—promoting atrial fibrillation within primary care is something else that I'm very keen to see if we can pursue. 

Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn hwnnw, Altaf. Yn amlwg, rwyf bob amser yn ymwybodol iawn, pan fyddaf yn ymateb i chi, fy mod yn siarad ag arbenigwr, felly mae'n rhaid i mi bob amser fod yn fwy gofalus gyda chi na neb arall yn y Siambr mae'n debyg. [Chwerthin.]

Credaf ei bod yn gwbl briodol fod yn rhaid inni gadw llygad ar nifer y nyrsys. Ac wrth gwrs, mae gennym ni yng Nghymru ddeddfwriaeth mewn perthynas â hynny, ac mae honno'n ddeddfwriaeth unigryw nad yw'n weithredol ar draws gweddill y Deyrnas Unedig, lle mae lefelau staff nyrsio yn ofyniad cyfreithiol. Ac roeddwn yn falch o allu siarad â'r Coleg Nyrsio Brenhinol y bore yma am y sefyllfa honno a gweithredu hynny. Felly, rydym mewn sefyllfa wahanol i rannau eraill o'r DU o ran nyrsio. Credaf fod pethau eraill y gallwn eu gwneud mewn perthynas â strôc yng Nghymru—mae hyrwyddo ffibriliad atrïaidd o fewn gofal sylfaenol yn rhywbeth arall rwy'n awyddus iawn i weld a allwn fynd ar ei drywydd.

Y Gwasanaeth Ambiwlans
The Ambulance Service

4. Pa gynlluniau wrth gefn sydd gan Lywodraeth Cymru ar waith i gefnogi gwasanaeth ambiwlans Cymru yn ystod cyfnodau annisgwyl o brysur? OQ56926

4. What contingency plans does the Welsh Government have in place to support the Welsh ambulance service during unexpectedly busy periods? OQ56926

Thanks. The Welsh Government continues to support the Welsh ambulance service to deliver responsive emergency services. I have asked the chief ambulance services commissioner to work with health boards, the Welsh ambulance service and partners to develop more robust whole-system escalation plans and to enable greater operational grip over the winter period.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi gwasanaeth ambiwlans Cymru i ddarparu gwasanaethau ymatebol brys. Rwyf wedi gofyn i'r prif gomisiynydd gwasanaethau ambiwlans weithio gyda byrddau iechyd, gwasanaeth ambiwlans Cymru a phartneriaid i ddatblygu a chryfhau cynlluniau uwchgyfeirio system gyfan ac i alluogi mwy o reolaeth weithredol dros gyfnod y gaeaf.

Thank you, Minister. It was glaringly apparent from our debate last week and from the fact that our post boxes are full of worrying constituents' cases about this that there is a dire need to do something very quickly about this situation. But what I want to ask you today, Minister, is specifically about GPs and supporting face-to-face appointments, as opposed to the online ones, because if we tackle that, then that will obviously help the ambulance service by bringing down the numbers presenting at A&E, as what is becoming apparent more and more from the cases I'm receiving is that symptoms are being missed, and those people are then presenting themselves to A&E and contributing to the A&Es being clogged up and the adverse effect that that's having. 

So, Minister, how are we collating the data centrally? Because, from what I'm aware of, there's no central collection of data on this, and it seems to be really important that we do collect that data in order to make the informed decisions on a Wales-wide basis on this, because those people do need to see doctors face to face now, because things are being missed. But we have to contact the surgeries to get that information, wherever we go. We need that data centrally collected. So, what are you doing about that, Minister, please? Thank you. 

Diolch, Weinidog. Roedd yn amlwg iawn, o'n dadl yr wythnos diwethaf ac o'r ffaith bod ein blychau post yn llawn o achosion etholwyr sy'n poeni am hyn fod angen gwneud rhywbeth yn gyflym iawn am y sefyllfa hon. Ond mae'r hyn rwyf eisiau ei ofyn i chi heddiw, Weinidog, yn ymwneud yn benodol â meddygon teulu a chefnogi apwyntiadau wyneb yn wyneb, yn hytrach na'r rhai ar-lein, oherwydd os awn i'r afael â hynny, bydd hynny'n amlwg yn helpu'r gwasanaeth ambiwlans drwy ostwng y niferoedd sy'n mynd i'r adran ddamweiniau ac achosion brys, oherwydd yr hyn sy'n dod yn fwyfwy amlwg o'r achosion rwy'n eu cael yw bod symptomau'n cael eu colli, ac mae'r bobl hynny wedyn yn mynd i'r adran ddamweiniau ac achosion brys ac yn cyfrannu at y ffaith bod adrannau damweiniau ac achosion brys yn orlawn a'r effaith andwyol y mae hynny'n ei chael.

Felly, Weinidog, sut rydym yn coladu'r data'n ganolog? Oherwydd, o'r hyn rwy'n ei ddeall, nid oes casgliad canolog o ddata ar hyn, ac mae'n ymddangos yn bwysig iawn ein bod yn casglu'r data hwnnw er mwyn gwneud y penderfyniadau gwybodus ar sail Cymru gyfan ar hyn, oherwydd mae angen i'r bobl hynny weld meddygon wyneb yn wyneb yn awr, oherwydd mae pethau'n cael eu colli. Ond mae'n rhaid inni gysylltu â'r meddygfeydd i gael y wybodaeth honno, ble bynnag yr awn. Rydym angen i'r data hwnnw gael ei gasglu'n ganolog. Felly, beth rydych chi'n ei wneud am hynny, Weinidog, os gwelwch yn dda? Diolch.

Thanks very much. Well, I think we've got to be straight with the public: we are not going back to the way we were pre-pandemic. We have introduced new digital services and, frankly, a lot of the public like them. A lot of people like e-prescribing, and certainly that is the response that we are getting in the many surveys that we're carrying out. Of course, there will always be a time when some patients need to be seen face to face, and that is a clinical judgment that our GPs are making every day. And I think it's absolutely right for them to be the people making that clinical judgment. So, what I won't do is what Sajid Javid has done and to just say, 'You've got to see these patients face to face'. We're not in that space. We are not going to be going back to that; we are going to allow our GPs to make that clinical judgment of what's right, and they will determine whether it's right to see people face to face.

And we do have to make sure that people in Wales understand that there are alternatives—that you can go to your pharmacy, that there are other places that people can go, and that they can give you some great advice. You can go directly to see a physiotherapist; you don't always have to go through the GP as a gatekeeper. What we're trying to do is to make sure that we train people up—receptionists—to make sure that they have a better understanding of where to point people.

But certainly, in terms of the information, you'll be aware, I'm sure, that there is a system where we effectively pay bonuses to GPs in terms of access, and about 76 per cent of GP surgeries actually were able to get that bonus last year because the access was actually almost better than it's ever been. Now, it may not have been face-to-face access, but we are keeping tabs on that, and I can certainly send you details of that breakdown if that would be helpful to you.

Diolch yn fawr. Wel, rwy'n credu bod yn rhaid inni fod yn onest gyda'r cyhoedd: ni fyddwn yn dychwelyd i'r sefyllfa roeddem ynddi cyn y pandemig. Rydym wedi cyflwyno gwasanaethau digidol newydd ac a dweud y gwir, mae llawer o'r cyhoedd yn eu hoffi. Mae llawer o bobl yn hoffi e-bresgripsiynu, ac yn sicr dyna'r ymateb a gawn yn yr arolygon niferus a gynhelir gennym. Wrth gwrs, bydd bob amser adegau pan fydd angen gweld rhai cleifion wyneb yn wyneb, ac mae hwnnw'n benderfyniad clinigol y mae ein meddygon teulu'n ei wneud bob dydd. A chredaf ei bod yn gwbl briodol mai hwy yw'r bobl sy'n gwneud y penderfyniad clinigol hwnnw. Felly, nid wyf am wneud yr hyn y mae Sajid Javid wedi'i wneud a dweud, 'Mae'n rhaid i chi weld y cleifion hyn wyneb yn wyneb'. Nid ydym yn y sefyllfa honno. Ni fyddwn yn dychwelyd i'r sefyllfa honno; byddwn yn caniatáu i'n meddygon teulu wneud penderfyniad clinigol ynglŷn â'r hyn sy'n iawn, a byddant yn penderfynu a yw'n briodol gweld pobl wyneb yn wyneb.

Ac mae'n rhaid inni sicrhau bod pobl yng Nghymru yn deall bod yna ddewisiadau eraill—y gallwch fynd i'ch fferyllfa, fod lleoedd eraill y gall pobl fynd iddynt, ac y gallant roi cyngor gwych ichi. Gallwch fynd yn syth i weld ffisiotherapydd; nid oes raid i chi fynd drwy'r meddyg teulu bob amser. Yr hyn y ceisiwn ei wneud yw sicrhau ein bod yn hyfforddi pobl—derbynyddion—i sicrhau bod ganddynt well dealltwriaeth o ble y dylent gyfeirio pobl.

Ond yn sicr, o ran y wybodaeth, fe fyddwch yn gwybod, rwy'n siŵr, fod yna system lle rydym i bob pwrpas yn talu bonws i feddygon teulu am wella mynediad, ac roedd tua 76 y cant o feddygfeydd meddygon teulu yn gallu cael y bonws hwnnw y llynedd oherwydd bod mynediad bron yn well nag y bu erioed. Nawr, efallai nad oedd yn fynediad wyneb yn wyneb, ond rydym yn cadw llygad ar hynny, a gallaf yn sicr anfon manylion y dadansoddiad atoch os byddai o ddefnydd i chi.

14:55

Ambulance waiting times in the south-east are a matter of great concern, Minister, and this is compounded by A&E waiting times. Figures released this week show that the Grange hospital in Cwmbran has regrettably had the worst performance on record of any hospital in Wales, with only four in 10 patients being seen within four hours there. Many communities in the Rhymney valley have been without an A&E since the miners' hospital closed, and Ysbyty Ystrad Fawr in Ystrad Mynach opened without an A&E. With longer ambulance waiting times, the British Medical Association has warned that patients in Wales are having to use taxis or be at the mercy of their GPs having to drive them to A&E, and this will be worse in the south-east, and the Rhymney valley especially, where people have to travel further to get to their A&E than they would have done when the miners' was open. So, Minister, will the Government open talks with the health board to reinstate an A&E in the Rhymney valley in Ysbyty Ystrad Fawr?

Mae amseroedd aros ambiwlansys yn y de-ddwyrain yn destun pryder mawr, Weinidog, a chaiff hyn ei ddwysáu gan amseroedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys. Mae ffigurau a ryddhawyd yr wythnos hon yn dangos mai ysbyty'r Faenor yng Nghwmbrân sydd wedi perfformio waethaf, yn anffodus, o bob ysbyty yng Nghymru, gyda dim ond pedwar o bob 10 claf yn cael eu gweld o fewn pedair awr yno. Mae llawer o gymunedau yng nghwm Rhymni wedi bod heb adran ddamweiniau ac achosion brys ers cau ysbyty'r glowyr, ac fe gafodd Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach ei agor heb adran ddamweiniau ac achosion brys. Gydag amseroedd aros ambiwlansys hwy, mae Cymdeithas Feddygol Prydain wedi rhybuddio bod cleifion yng Nghymru yn gorfod defnyddio tacsis neu ofyn i'w meddygon teulu eu gyrru i'r adran ddamweiniau ac achosion brys, a bydd hyn yn waeth yn y de-ddwyrain, a chwm Rhymni yn enwedig, lle mae'n rhaid i bobl deithio ymhellach i gyrraedd eu hadran ddamweiniau ac achosion brys nag y byddent wedi'i wneud pan oedd ysbyty'r glowyr ar agor. Felly, Weinidog, a wnaiff y Llywodraeth agor trafodaethau gyda'r bwrdd iechyd i adfer adran ddamweiniau ac achosion brys yng nghwm Rhymni yn Ysbyty Ystrad Fawr?

I think we've got to be clear with people that accident and emergency and calling an ambulance have to be an emergency, and too many people are calling ambulances when they're not an emergency. Now, that's not to say that there are lots of people being missed at the moment when it is an emergency, and the reason for that, as I've explained, is because there's a huge increase in demand. Part of the reason for this, of course, is because we're having difficulty getting people outside, taking people out of hospital; people who are ready to be discharged can't be discharged because of the fragility of our care sector at the moment. That's why I'm spending a huge amount of my time working with my colleague Julie Morgan at the moment, trying to see what we can do to address the system in relation to care so we can improve that flow through the hospitals so we won't be getting people waiting outside hospitals in ambulances. But we won't be able to fix that unless we fix the back door of the hospitals, and so that's where my attention is focused at the moment.

In relation to particular opening of A&E, A&E is not just something you can magic up. There are huge amounts of resources that you have to place around that, and don't forget that, actually, when you put an A&E in a particular place, what it means is that if something else comes in, your planned care gets knocked out, and I'm very aware that 20 per cent of the population of Wales are also waiting for operations at the moment. So, if anything, we need to keep the division between those hot and cold areas in relation to health so that we can continue with the planned care where necessary, and opening additional A&E does not necessarily help us with our planned care. All of these things are interconnected, so I will take advice from the clinicians on where best to open A&E facilities.

Rwy'n credu bod yn rhaid inni fod yn glir gyda phobl na ddylid mynychu adrannau damweiniau ac achosion brys na ffonio am ambiwlans ac eithrio mewn argyfwng, ac mae gormod o bobl yn ffonio am ambiwlans pan nad yw'n argyfwng. Nawr, nid yw hynny'n golygu nad oes yna bobl mewn argyfwng yn cael eu colli ar hyn o bryd, a'r rheswm am hynny, fel rwyf wedi esbonio, yw oherwydd bod cynnydd enfawr yn y galw. Rhan o'r rheswm am hyn, wrth gwrs, yw oherwydd ein bod yn cael trafferth cael pobl allan, rhyddhau pobl o'r ysbyty; ni ellir rhyddhau pobl sy'n barod i gael eu rhyddhau oherwydd bregusrwydd ein sector gofal ar hyn o bryd. Dyna pam fy mod yn treulio llawer iawn o amser yn gweithio gyda fy nghyd-Aelod, Julie Morgan, ar hyn o bryd, i geisio gweld beth y gallwn ei wneud i fynd i'r afael â'r system mewn perthynas â gofal fel y gallwn wella'r llif drwy'r ysbytai fel na fyddwn yn gweld pobl yn aros y tu allan i ysbytai mewn ambiwlansys. Ond ni fyddwn yn gallu datrys hynny oni bai ein bod yn datrys y broblem wrth ddrws cefn ysbytai, ac felly rwy'n canolbwyntio ar hynny ar hyn o bryd.

Mewn perthynas ag agor adran ddamweiniau ac achosion brys benodol, nid yw adran ddamweiniau ac achosion brys yn rhywbeth y gallwch ei gonsurio. Mae'n rhaid i chi ddarparu llawer iawn o adnoddau o gwmpas hynny, a pheidiwch ag anghofio, pan fyddwch yn rhoi adran ddamweiniau ac achosion brys mewn man penodol, yr hyn y mae'n ei olygu yw, os daw rhywbeth arall i mewn, caiff eich gofal wedi'i gynllunio ei daro, ac rwy'n ymwybodol iawn fod 20 y cant o boblogaeth Cymru hefyd yn aros am lawdriniaethau ar hyn o bryd. Felly, os rhywbeth, mae angen inni gadw'r rhaniad rhwng y mannau poeth ac oer hynny mewn perthynas ag iechyd fel y gallwn barhau â'r gofal wedi'i gynllunio lle bo angen, ac nid yw agor adrannau damweiniau ac achosion brys ychwanegol o reidrwydd yn ein helpu gyda'n gofal wedi'i gynllunio. Mae'r holl bethau hyn yn gydgysylltiedig, felly byddaf yn cymryd cyngor gan y clinigwyr ar ble sydd orau i agor cyfleusterau damweiniau ac achosion brys.

Deintyddion y GIG
NHS Dentists

5. Pa gamau sy'n cael eu cymryd i wella argaeledd deintyddion y GIG ledled Cymru? OQ56917

5. What steps are being taken to improve the availability of NHS dentists across Wales? OQ56917

Diolch, Jane. Rydyn ni’n parhau i ailgychwyn ar wasanaethau deintyddol y GIG mewn modd diogel, fesul cam. Mae practisau’n blaenoriaethu gofal yn ôl angen ac yn trin achosion brys a phobl sy’n cael problemau yn gyntaf. Mae mesurau yn eu lle i bractisau deintyddol y GIG weld cleifion newydd bob wythnos.

Thank you, Jane. We continue to re-establish NHS dental services in a safe, phased way. Practices are prioritising care according to need and are treating urgent cases and people who are experiencing problems first. Measures are in place for NHS dental practices to see new patients each week.

Diolch yn fawr iawn, Gweinidog. Dentistry remains one of the most difficult areas of primary care delivery right at the moment—respiratory issues in the pandemic time. Also, on top of that, there have been long-standing issues relating to the provision of NHS dentistry. I've put out a survey and heard back from around 350 people across mid and west Wales concerning the situation with regard to NHS dentistry, particularly in the Llandrindod Wells area. This is a long-running issue, and I'm sure we're looking at a longer term solution to that, but, whilst that's happening, I just wonder if it's worth exploring more innovative solutions whilst the long-term reform is under way. For example, Machynlleth residents have been able to access dental services via a mobile dental suite. Would you agree that a roll-out of similar schemes across rural Wales could potentially offer a short-term solution to this crisis in the provision of NHS dentistry, and, if so, how could we take this forward in an area such as Llandrindod Wells? Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr iawn, Weinidog. Mae deintyddiaeth yn parhau i fod yn un o'r meysydd anoddaf yn y ddarpariaeth gofal sylfaenol ar hyn o bryd—materion anadlol yn ystod pandemig. Hefyd, ar ben hynny, ceir problemau hirsefydlog yn ymwneud â darpariaeth y GIG o wasanaethau deintyddol. Rwyf wedi lansio arolwg ac wedi clywed yn ôl gan oddeutu 350 o bobl ar draws canolbarth a gorllewin Cymru ynghylch y sefyllfa o ran deintyddiaeth y GIG, yn enwedig yn ardal Llandrindod. Mae hon yn broblem hirdymor, ac rwy'n siŵr ein bod yn edrych ar ateb mwy hirdymor iddi, ond tra bo hynny'n digwydd, tybed a yw'n werth archwilio atebion mwy arloesol tra bod y diwygiadau hirdymor ar y gweill. Er enghraifft, mae trigolion Machynlleth wedi gallu cael mynediad at wasanaethau deintyddol drwy uned ddeintyddol symudol. A fyddech yn cytuno y gallai cyflwyno cynlluniau tebyg ar draws y Gymru wledig gynnig ateb tymor byr i'r argyfwng gyda darpariaeth y GIG o wasanaethau deintyddol, ac os felly, sut y gallem fwrw ymlaen â hyn mewn ardal fel Llandrindod? Diolch yn fawr iawn.

15:00

Thanks very much, Jane, and thank you for the championing of the cause on dentistry that you're undertaking at the moment. I'm all for innovation, particularly at the time that we're in at the moment. I'm really pleased to see the innovation that's happening in Machynlleth. I guess the issue with mobile suites is not the facilities themselves, but who we get to do the work inside them. So, it's much easier to get a mobile suite developed than it is actually to train the people to staff them, and that's why I'm really pleased that we are working with HEIW to develop the workforce and to make sure that we're being a bit more creative in terms of the way we use the workforce, so it's not just all about dentists—it's got to be about other people working very much at the top of their licence, and encouraging them to work to the top of their licence. I'm really pleased that, for example, in Bangor we've got the all-Wales faculty of dental care professionals, which is really looking at what we can do in terms of dental nurses, dental technicians, dental therapists, dental hygienists, getting them to do perhaps some of the routine work of checking, or whatever, and leaving dentists then to do the more urgent cases.

Diolch yn fawr iawn, Jane, a diolch am y gwaith rydych yn ei wneud ar hyn o bryd i hyrwyddo deintyddiaeth. Rwyf o blaid arloesi, yn enwedig ar yr adeg hon. Rwy'n falch iawn o weld yr arloesi sy'n digwydd ym Machynlleth. Tybiaf nad y cyfleusterau eu hunain yw'r broblem gydag unedau symudol, ond pwy a gawn i weithio ynddynt. Felly, mae'n haws o lawer datblygu unedau symudol na hyfforddi pobl i'w staffio, a dyna pam rwy'n falch iawn ein bod yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru i ddatblygu'r gweithlu ac i sicrhau ein bod yn bod ychydig yn fwy creadigol o ran y ffordd y defnyddiwn y gweithlu, felly nid ymwneud â deintyddion yn unig y mae hyn—mae'n rhaid iddo ymwneud â phobl eraill sy'n gweithio ar frig eu trwydded, a'u hannog i weithio ar frig eu trwydded. Rwy'n falch iawn, er enghraifft, fod gennym gyfadran Cymru o weithwyr proffesiynol gofal deintyddol ym Mangor, sy'n edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud o ran nyrsys deintyddol, technegwyr deintyddol, therapyddion deintyddol, hylenwyr deintyddol, a'u cael i wneud rhywfaint o'r gwaith rheolaidd o archwilio, neu beth bynnag, gan adael i ddeintyddion drin yr achosion brys.

Mynediad at Feddygon Teulu yng Nghaergybi
Access to GPs in Holyhead

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at feddygon teulu yng Nghaergybi? OQ56912

6. Will the Minister make a statement on access to GPs in Holyhead? OQ56912

Mae meddygon teulu yn wynebu pwysau enfawr wrth ddelio â’r pandemig, a delio ar yr un pryd â galw uchel oherwydd cleifion â salwch sydd ddim yn gysylltiedig â COVID. Mae mynediad at feddygon teulu yng Nghaergybi wedi bod yn heriol dros y misoedd diwethaf, ond mae bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn canolbwyntio'n gryf nawr i wella'r sefyllfa.

GPs are facing great pressures in dealing with the pandemic, and dealing at the same time with high demand because of illnesses not associated with COVID. Access to GPs in Holyhead has been challenging over recent months, but the Betsi Cadwaladr health board is focusing strongly on improving the situation. 

Ydy, mae'r darlun yn bryderus ar draws Cymru, ac wedi bod, felly, trwy'r pandemig, ond yng Nghaergybi mae problem sylweddol gennym ni ar ôl i ddwy feddygfa orfod cael eu rhoi yn nwylo'r bwrdd iechyd yn 2019, a hynny, mae gen i ofn, oherwydd methiannau sicrhau gweithlu cynaliadwy dros gyfnod o flynyddoedd maith. Dwi'n meddwl bod llwyddiant Plaid Cymru i arwain at sefydlu coleg meddygol ym Mangor yn mynd i fod yn help gwirioneddol ar gyfer y hirdymor, ond mae angen sicrhau'r adnoddau rŵan er mwyn gallu denu meddygon i Gaergybi.

Mae angen canolfan gofal sylfaenol amlddisgyblaethol newydd i Gaergybi a'r ardal. Mae'r cleifion ei angen o, mae'r staff sydd yna rŵan yn ei haeddu fo. Felly, a gaf i ofyn i'r Gweinidog ymrwymo'n glir i sicrhau bod canolfan o'r fath yn cael ei delifro, a hynny ar frys?

Yes, the picture is worrying across Wales, and has been throughout the pandemic, but in Holyhead there's been a significant problem after two surgeries had to be placed in the hands of the health board in 2019, and that, I'm afraid, was because of failures in ensuring a sustainable workforce over a period of many years. I think the success of Plaid Cymru in helping to establish a medical college in north Wales will truly be of assistance in the longer term, but we need to secure resources now in order to attract GPs to Holyhead.

We need a primary multidisciplinary care centre for Holyhead and the area. The patients need it, the staff working there now deserve it. So, may I ask the Minister to give a clear commitment to ensuring that such a centre is delivered as a matter of urgency?

Diolch. Rŷch chi'n ymwybodol bod problemau wedi bod yn hwb Cybi, sydd, wrth gwrs, yn cael ei arwain gan y gwasanaeth iechyd, gan Betsi Cadwaladr, yn uniongyrchol. Dwi'n falch i ddweud bod tri GP nawr wedi cael eu penodi—un sydd wedi dechrau eisoes, un arall yn dechrau ym mis Hydref, a'r llall yn dechrau ym mis Ionawr. Felly, dwi'n gobeithio y bydd hwnna'n gwella'r sefyllfa, ynghyd â thri urgent care practitioner sy'n mynd i ddechrau ym mis Hydref. Felly, mae wedi cymryd sbel i gael y bobl yna mewn lle, ond dwi'n gobeithio nawr y byddwch chi'n gweld newid aruthrol oherwydd y posibilrwydd o recriwtio'r bobl yna i'r safleoedd yna.

Thank you. You'll be aware that there have been problems in Hwb Iechyd Cybi which, of course, is being led by Betsi Cadwaladr health board and the NHS directly. I'm pleased to say that three GPs have now been appointed—one who has already started, and another starting in October, and another starting in January. So, I do hope that that will improve the situation, as well as three urgent care practitioners who are starting in October. So, it has taken some time to get those people in place, but I am hopeful that you will see a great change because of the ability to recruit those people into those positions.

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Children and Young People's Mental Health

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc? OQ56911

7. What action is the Welsh Government taking to support children and young people's mental health? OQ56911

We are taking a whole-system approach to improve and support the mental health and well-being of children and young people. This includes actions across health, social care, education and youth work, with a focus on prevention and earlier intervention, whilst also ensuring specialist services are available when needed. 

Rydym yn defnyddio dull system gyfan i wella a chefnogi iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys gweithredoedd ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a gwaith ieuenctid, gyda ffocws ar atal ac ymyrraeth gynharach, gan sicrhau hefyd fod gwasanaethau arbenigol ar gael pan fo angen.

15:05

Thank you, Minister. One of the frustrations many parents have raised with regard to children and young people's mental health is accessing the right service, and that was highlighted in the Children's Commissioner for Wales report, 'No Wrong Door'. And it found that many children, young people and their families looking for support for a number of issues, including mental health, found the system incredibly complex. Some even fell through the gaps altogether, resulting in them not accessing any support at all. As the Children's Commissioner for Wales put it, many were knocking on the wrong door or were waiting for services in the wrong queue. Minister, what is the Welsh Government doing to support the 'no wrong door' approach to services for children and young people in Wales? 

Diolch, Weinidog. Un o'r pethau rhwystredig y mae llawer o rieni wedi'u codi mewn perthynas ag iechyd meddwl plant a phobl ifanc yw mynediad at y gwasanaeth cywir, ac amlygwyd hynny yn adroddiad Comisiynydd Plant Cymru, 'Dim Drws Anghywir'. A chanfu'r adroddiad hwnnw fod llawer o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy'n chwilio am gymorth gyda nifer o faterion, gan gynnwys iechyd meddwl, yn teimlo bod y system yn hynod gymhleth. Syrthiodd rhai ohonynt drwy'r bylchau'n gyfan gwbl hyd yn oed, gan olygu na chawsant fynediad at unrhyw gymorth o gwbl. Fel y dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, roedd llawer yn curo ar y drws anghywir neu'n aros am wasanaethau yn y ciw anghywir. Weinidog, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi dull 'dim drws anghywir' o weithredu gwasanaethau i blant a phobl ifanc yng Nghymru?

Can I thank Joyce Watson for that supplementary? This is absolutely a top priority for me, and we absolutely need to end the situation where children and young people are faced with the wrong door. That's why I'm working closely across Government, especially with the Deputy Minister for Social Services, on the implementation of our new nurturing, empowerment, safe and trusted framework, which is a planning tool to enable regional partnership boards to deliver that early health and enhanced support that we know is the most appropriate for children and young people. I'm meeting with regional partnership boards regularly. I've arranged to go and visit them. I'm also raising it regularly with vice chairs, and everybody is clear that this is a top priority for me, along with joining with our whole-school approach to mental health.

I should also say that I'm really pleased that the health boards are making good progress with the implementation of their single points of contact, which also make a huge difference and ensure that children and young people get more timely access to the support that they need. And in addition to that, we're increasing investment in our tier 0 support to ensure that that non-clinical support is available as well, because following my answer to James Evans earlier, I think it's really important that we don't medicalise children and young people's distress, especially over things like the pandemic, which has been difficult and stressful for all of us. So, we're trying to put all those interventions in place across the whole system, but while ensuring as well that children and young people who do need that more specialist support get it in a timely fashion. 

A gaf fi ddiolch i Joyce Watson am ei chwestiwn atodol? Mae hwn yn un o fy mhrif flaenoriaethau, ac mae gwir angen inni ddod â'r sefyllfa lle mae plant a phobl ifanc yn mynd at y drws anghywir i ben. Dyna pam rwy'n gweithio'n agos ar draws y Llywodraeth, yn enwedig gyda'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, ar weithredu ein fframwaith meithringar, grymusol, diogel a dibynadwy newydd, sy'n offeryn cynllunio i alluogi byrddau partneriaeth rhanbarthol i ddarparu'r cymorth cynnar a'r gefnogaeth well y gwyddom ei bod yn fwyaf priodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Rwy'n cyfarfod â'r byrddau partneriaeth rhanbarthol yn rheolaidd. Rwyf wedi trefnu i fynd i ymweld â hwy. Rwyf hefyd yn codi'r mater yn rheolaidd gydag is-gadeiryddion, ac mae pawb yn deall bod hwn yn brif flaenoriaeth i mi, ynghyd â chysylltu â'n dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl.

Dylwn ddweud hefyd fy mod yn falch iawn fod y byrddau iechyd yn gwneud cynnydd da ar weithredu eu pwyntiau cyswllt unigol, sydd hefyd yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael mynediad mwy amserol at y cymorth sydd ei angen arnynt. Ac yn ychwanegol at hynny, rydym yn cynyddu buddsoddiad yn ein cymorth haen 0 i sicrhau bod cymorth anghlinigol ar gael hefyd, oherwydd yn dilyn fy ateb i James Evans yn gynharach, credaf ei bod yn bwysig iawn nad ydym yn meddygoli trallod plant a phobl ifanc, yn enwedig yng nghyswllt pethau fel y pandemig, sydd wedi bod yn anodd ac yn straen i bob un ohonom. Felly, rydym yn ceisio rhoi'r holl ymyriadau hynny ar waith ar draws y system gyfan, ond gan sicrhau hefyd fod plant a phobl ifanc sydd angen cymorth mwy arbenigol yn ei gael mewn modd amserol.

Cefnogi Staff y GIG
Supporting NHS Staff

8. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi staff GIG Cymru? OQ56915

8. How is the Welsh Government supporting NHS Wales staff? OQ56915

We all recognise that our health and social care workforce have been under acute, sustained pressure for an exceptional amount of time. We continue to work with partners across health and social care to ensure that we provide targeted funding and services to complement local workplace support.

Mae pob un ohonom yn cydnabod bod ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod o dan bwysau sylweddol a pharhaus am gryn dipyn o amser. Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau a chyllid wedi'i dargedu i ategu cymorth lleol yn y gweithle.

Diolch yn fawr, Minister, and you're right, and I'm sure that everybody both inside and outside the Chamber would agree with me that the sacrifices made by our wonderful front-line NHS staff over the last 18 months do deserve to be recognised. And that's not just because that's the right thing to do, but it's also because we need them to continue to deliver because, one, COVID hasn't gone away, two, there are other challenges coming to the NHS's battle. A key battle for us and for Government is staff retention and, as you say, you're having conversations, but as part of these pay negotiations with trade unions representing the front-line staff, they have put forward a series of requests on behalf of the front-line workers. Perhaps, Minister, you could update the Senedd Chamber today on how those negotiations are going, and make a commitment that, in the future, those conversations will carry on in a collaborative approach, as it should be. 

Diolch yn fawr, Weinidog, ac rydych yn llygad eich lle, ac rwy'n siŵr y byddai pawb yn y Siambr a thu hwnt yn cytuno bod yr aberth a wnaed gan staff rheng flaen gwych y GIG dros y 18 mis diwethaf yn haeddu cael ei gydnabod. Ac nid yn unig am mai dyna yw'r peth iawn i'w wneud, ond hefyd am fod arnom angen iddynt barhau i weithio oherwydd, yn gyntaf, nid yw COVID wedi diflannu, ac yn ail, mae heriau eraill ar y ffordd i herio'r GIG. Mae cadw staff yn frwydr allweddol i ni ac i'r Llywodraeth, ac fel y dywedwch, rydych yn cael sgyrsiau, ond fel rhan o'r negodiadau cyflog hyn gydag undebau llafur sy'n cynrychioli'r staff rheng flaen, maent wedi cyflwyno cyfres o geisiadau ar ran y gweithwyr rheng flaen. Weinidog, efallai y gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Siambr y Senedd heddiw am y trafodaethau hynny, ac ymrwymo y bydd y sgyrsiau hynny'n parhau mewn modd cydweithredol yn y dyfodol, fel y dylent.

Thanks very much, Jack, and can I also pay tribute to the incredible work that our NHS workers have done during what is undoubtedly the most challenging time in the history of the NHS? We absolutely appreciate the work that they've done. In relation to NHS pay, then, of course, we had established, along with the unions, to look at the NHS review body and the doctors and dentists review body. They took evidence from all aspects of the workplace, and there was an understanding that they would come up with a suggestion in terms of what a pay rise should look like. They came up with a suggestion of 3 per cent. Of course, we have suggested that we can do that at 3 per cent. It is very difficult for us to go any further because, frankly, we haven't had the money from the UK Government. Were we to get the money from the UK Government, then we would be in a different position. 

The discussions with our trade union colleagues continue. We are discussing if there are any additional enhancements that could be complementary to the pay award, and those discussions are continuing. But I think it's important for us also to underline the fact that we have also given that one-off payment of £735 per person, but also we've got to bear in mind that there are care workers, and as I've said before, this is the most brittle part of the whole service at the moment, and I am focused on that. I am also focused on making sure, along with Julie Morgan, that we can deliver that living wage as soon as possible, because that is all impacting on the service that the NHS can provide at the moment.

Diolch yn fawr iawn, Jack, ac a gaf finnau dalu teyrnged i'r gwaith anhygoel y mae gweithwyr ein GIG wedi'i wneud yn ystod y cyfnod mwyaf heriol yn hanes y GIG, heb os? Rydym yn llwyr werthfawrogi'r gwaith y maent wedi'i wneud. Mewn perthynas â chyflogau'r GIG wrth gwrs, roeddem wedi sefydlu gyda'r undebau y dylid edrych ar gorff adolygu'r GIG a chorff adolygu'r meddygon a'r deintyddion. Cymerasant dystiolaeth o bob agwedd ar y gweithle, ac roedd dealltwriaeth y byddent yn cynnig awgrym o ran sut y dylai codiad cyflog edrych. Fe wnaethant gynnig awgrym o 3 y cant. Wrth gwrs, rydym wedi awgrymu y gallwn wneud hynny ar 3 y cant. Mae'n anodd iawn inni fynd ymhellach oherwydd, a dweud y gwir, nid ydym wedi cael yr arian gan Lywodraeth y DU. Pe byddem yn cael yr arian gan Lywodraeth y DU, byddem mewn sefyllfa wahanol.

Mae'r trafodaethau gyda'n cydweithwyr yn yr undebau llafur yn parhau. Rydym yn trafod a oes unrhyw welliannau ychwanegol a allai ategu'r dyfarniad cyflog, ac mae'r trafodaethau hynny'n parhau. Ond credaf ei bod yn bwysig inni hefyd danlinellu'r ffaith ein bod wedi rhoi'r taliad untro o £735 y pen, a rhaid inni gofio'r gweithwyr gofal hefyd, ac fel y dywedais eisoes, dyma'r rhan fwyaf bregus o'r gwasanaeth cyfan ar hyn o bryd, ac rwy'n canolbwyntio ar hynny. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau, gyda Julie Morgan, y gallwn ddarparu'r cyflog byw cyn gynted â phosibl, gan fod hynny oll yn effeithio ar y gwasanaeth y gall y GIG ei ddarparu ar hyn o bryd.

15:10
3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Y cwestiynau amserol sydd nesaf, ac mae'r cwestiwn cyntaf i'w ofyn i'r Gweinidog addysg, ac i'w ofyn gan Siân Gwenllian.

We move now to the topical questions, and the first is to be asked of the Minister for education, and it will be posed by Siân Gwenllian.

COVID-19: Tarfu ar Addysg
COVID-19: Dispruption to Education

1. Pa gamau pellach y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd mewn ymateb i darfu difrifol ar addysg yn gynnar yn y tymor ysgol newydd yn sgil cynnydd yn yr achosion o COVID-19? TQ567

1. What further action will the Government take in response to serious disruption to education early in the new school term due to an increase in COVID-19 cases? TQ567

Rwy'n cydnabod bod hwn wedi bod yn ddechrau heriol i'r flwyddyn ysgol. Rŷm ni'n parhau i weithio'n agos gydag ysgolion, gyda llywodraeth leol, gydag undebau dysgu, a gydag arbenigwyr iechyd cyhoeddus, i fonitro'r sefyllfa a phenderfynu pa gamau sydd eu hangen i sicrhau ein nod gyffredin o sicrhau bod plant yn gallu bod yn yr ysgol yn dysgu.

I recognise that this has been a challenging start to the school year. We continue to work closely with schools, local government, the teaching unions, and public health specialists, to monitor the situation and to decide what steps are needed to ensure our shared goal of ensuring that children can be learning at school.

Diolch am yr ateb yna. Dwi'n credu bod angen i chi ddangos cydymdeimlad efo pryderon rhieni, pobl ifanc a staff a dangos eich bod chi yn gwrando ac yn ystyried gweithredu, os bydd rhaid—hynny yw, yn fodlon tynhau'r rheolau os bydd angen. Mi fyddai egluro'r rhesymeg o ran pwy ddylai ynysu a phwy ddylai fynd i'r ysgol yn helpu, ac mae etholwyr yn dweud wrthyf i fod y cyngor maen nhw'n ei gael, un ai'n gwrthdaro, neu dydyn nhw ddim yn cael unrhyw gyngor o gwbl, ac felly mae angen sylw i hynny.

Er gwaethaf ymdrechion staff rheng flaen, mae problemau ac anghysondebau mawr efo'r system profi ac olrhain. Mae yna gymaint yn fwy y gellid ei wneud o ran awyru'r adeiladau hefyd. Mae angen i rieni a phlant a phobl ifanc a staff gael sicrwydd fod ysgolion mor ddiogel â phosib, ac mae yna ddyletswydd arnoch chi i dawelu'r pryderon ar fyrder a dangos eich bod chi'n barod i weithredu hefyd. Ydych chi'n cytuno efo hynny?

Thank you for that answer. I do believe that you need to show sympathy with the concerns of parents and young people and staff, and show that you are listening and considering action, if it's necessary—that is, you're willing to tighten the rules, if necessary. Explaining the rationale in terms of who should isolate and who should go to school would be a help, and constituents tell me that the advice that they're receiving either conflicts or they don't get any advice at all, and that needs attention.

Despite the efforts of front-line staff, problems and major inconsistencies exist with the test and trace system. So much more could be done in terms of ventilating buildings as well. Parents and children and young people and staff need to have assurance and certainty that schools are as safe as possible, and there is a duty on you to ease those concerns urgently and show that you are willing to take action as well. Do you agree with that?

Hoffwn i ddodi ar y record fy niolch i i'r sector addysg am y gwaith caled maen nhw wedi bod yn ei wneud i gadw'r ysgolion mor saff ag sydd yn bosib. Gwnes i ysgrifennu i brifathrawon ac i arweinwyr colegau ddoe yn cydnabod y gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud. Rwy'n cydnabod, fel gwnes i yn yr ateb blaenorol, fod y cyfnod diweddar yma wedi bod yn heriol iawn, gyda rhifau yn cynyddu. Mae buddiant a llesiant ein pobl ifanc ni wrth wraidd pob penderfyniad rydw i'n ei wneud fel Gweinidog ac mae ein Llywodraeth ni yn ei wneud. Yn y llythyr gwnes i ysgrifennu ddoe, roeddwn i'n esbonio'r sefyllfa ar hyn o bryd a'r camau rŷm ni yn eu cymryd—er enghraifft, bod y cynllun brechu i blant rhwng 12 ac 15 yn dechrau wythnos nesaf. Rŷm ni'n cadw i fonitro'r sefyllfa o ran y cyngor rŷm ni'n rhoi, wrth gwrs, ac rwy'n deall bod consérn ynglŷn â rhai o'r rheoliadau sydd mewn lle, ac rŷm ni'n edrych ar ffyrdd o gyfathrebu hynny yn well fel bod pobl yn deall beth yw'r rheoliadau a beth yw'r rhesymau dros y rheoliadau. Mae hynny hefyd yn bwysig.

Rŷm ni wedi cadarnhau bod y gronfa yn parhau i ariannu staff cyflenwi yn y cyfnod yma, bod y monitors carbon deuocsid yn dechrau cyrraedd ysgolion yr wythnos nesaf, ac ein bod ni'n edrych ar beth mwy y gallem ni ei wneud i gefnogi'r system profi ac olrhain i sicrhau eu bod nhw'n gwneud y gorau y gallen nhw hefyd. Rŷm ni wedi clywed wrth rieni ac athrawon ynglŷn ag ysgolion arbennig a disgyblion gydag anghenion meddygol arbennig, a bydd cyngor pellach yn dod ar y ddau beth hwnnw yn fuan iawn hefyd. Hoffwn i hefyd ddweud bod y cyd-destun, wrth gwrs, yn heriol i brifathrawon ac athrawon sydd yn edrych ar sut maen nhw'n delio â'r sialensiau staffio—edrych ar beth mae hynny'n ei wneud i'r amserlen ac ati. Felly, rwy'n cydnabod yn iawn fod y penderfyniadau yma'n heriol ar hyn o bryd.

Rŷn ni wedi gweld yn y ffigurau sydd wedi cael eu cyhoeddi ar ddechrau'r wythnos hon fod y cyfraddau achosion mewn plant o dan naw ac o dan 19 wedi'u lleihau yn yr wythnos diwethaf. Mae hynny'n arwydd cynnar, ond rwy'n gobeithio hefyd yn arwydd gobeithiol i ni.

I'd like to put on record my thanks to the education sector for the hard work that they've done in keeping schools as safe as possible. I wrote to headteachers and college leaders just yesterday, recognising the work that they have been doing. I acknowledge, as I did in my response to the previous question, that the recent times have been very challenging indeed, with numbers increasing. The interests and well-being of our young people are at the heart of every decision I take as Minister and the decisions that our Government takes. In the letter I wrote yesterday, I explained the current situation and the steps that we are taking—for example, the vaccination plan for those between 12 and 15 is to commence next week. We are continuing to monitor the situation in terms of the advice that we provide, of course, and I do understand that there are concerns about some of the regulations currently in place, and we are looking at means of communicating that more effectively so that people understand what the rules and regulations are and what the rationale behind those is. That's also important.

We have confirmed that the fund continues to support supply teachers in this period, that the carbon dioxide monitors are starting to arrive in schools, or will be arriving next week, and we'll also look at what else we can do to support the test and trace system to ensure that they do their very best too. We have heard from parents and teachers about special schools and pupils with particular medical needs, and there will be further advice in those two areas issued very soon too. I'd also like to say that the context, of course, is challenging for headteachers and teachers looking at how they deal with staffing challenges, and looking at the impact that has on timetables and so on. So, I am fully aware that these decisions are challenging at the moment.

We have seen in the figures published at the beginning of this week that the case rates in children under the age of nine and under the age of 19 have reduced in the past week. That is an early signal, but I hope that it's a hopeful signal for us too.

15:15

I'd like to, firstly, thank Siân Gwenllian for bringing this topic to the Minister's attention this afternoon, because I want to focus on my constituency in the Vale of Clwyd in Denbighshire, where even today we've had a school closure due to COVID cases, causing big disruption to children's education. I'm just wondering—. Well, sorry, I want to focus on rural areas and what contingencies the Welsh Government have to provide ongoing education facilities to those people who may be struggling to get broadband connections in rural areas so no child misses out due to COVID cases in schools. Thanks.

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i Siân Gwenllian am dynnu sylw'r Gweinidog at y pwnc hwn y prynhawn yma, gan fy mod yn dymuno canolbwyntio ar fy etholaeth yn Nyffryn Clwyd yn sir Ddinbych, lle hyd yn oed heddiw rydym wedi cael ysgol yn cau oherwydd achosion o COVID, gan darfu'n fawr ar addysg plant. Rwy'n meddwl tybed—. Wel, mae'n ddrwg gennyf, hoffwn ganolbwyntio ar ardaloedd gwledig a pha gynlluniau wrth gefn sydd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyfleusterau addysg barhaus i bobl a allai fod yn cael trafferth cael cysylltiad band eang mewn ardaloedd gwledig, fel nad oes unrhyw blentyn yn cael ei adael ar ôl oherwydd achosion o COVID mewn ysgolion. Diolch.

On the Member's last question in relation to support for rural schools—indeed, support for all schools—and the need to be able to provide for remote learning as and when that's required, obviously, I think we're in a very different position now than we were at the start of the pandemic, partly because of the very, very significant investment into making sure that schools are able to provide to learners tablets and laptops for them to be able to work remotely, and also the MiFi and other devices that we've been able to fund in order to help with some of those challenges around broadband that the Member identifies in his question.

It's been a really important part of our renew and reform funding, which I announced in the summer—in the last term—and that has been acknowledged by the Education Policy Institute and others as having a particularly beneficial impact in terms of the digital provision. I know that he shares with me the view that that's very, very important.

Ar gwestiwn olaf yr Aelod mewn perthynas â chymorth i ysgolion gwledig—yn wir, cymorth i bob ysgol—a’r angen i allu darparu ar gyfer dysgu o bell yn ôl y gofyn, yn amlwg, credaf ein bod mewn sefyllfa wahanol iawn bellach o gymharu â dechrau'r pandemig, yn rhannol oherwydd y buddsoddiad sylweddol tu hwnt a wnaed er mwyn sicrhau bod ysgolion yn gallu darparu tabledi a gliniaduron i ddysgwyr er mwyn iddynt allu gweithio o bell, yn ogystal â'r MiFi a dyfeisiau eraill yr ydym wedi gallu eu hariannu er mwyn helpu gyda rhai o'r heriau sy'n gysylltiedig â band eang y soniodd yr Aelod amdanynt yn ei gwestiwn.

Mae wedi bod yn rhan bwysig iawn o'n cyllid adnewyddu a diwygio, a gyhoeddais yn yr haf—y tymor diwethaf—ac mae'r Sefydliad Polisi Addysg ac eraill wedi cydnabod bod hynny'n cael effaith arbennig o fuddiol o ran y ddarpariaeth ddigidol. Gwn ei fod yn cytuno bod hynny'n bwysig tu hwnt.

Minister, following on from what Gareth just said, he's outlined the extreme of what's going on: it's the end of September and we're already seeing school closures and we're seeing whole year groups going off. Another reason for that has been staff shortages, with people going off with COVID, so I'd like to know what your contingency plans are that you've got in place to help those schools affected by that particular problem.

One of the issues also with people missing out on education at the moment is the lack of clarity, as I have raised with you in committee—the lack of clarity that parents have about what to do if they have a COVID case within their families. You say it's very clear, the Government advice, that, if someone has COVID the rest of the family still go to work, school and whatever else, but headteachers are under enormous pressure and coming to me from all angles saying that parents are confused about what's going on, pupils are confused. They're upset by the fact that people are coming into school when they know that someone else in their family has COVID, and there are concerns around that.

I think the three-week cycle is too long, really, to react to what's going on, with COVID numbers rising considerably at the moment. So, how are you going to relook at that and look at the advice? As the Minister for mental health said earlier, I know it's a juggling act, and getting it right is so important. We want children in school, but we also want them to be safe. I know you're under a lot of pressure, but I'd like you to just quickly comment on that.

Also—just quickly, Presiding Officer—we're at a point now where children between—young people, sorry, between—10 and 19 years old are the biggest group presenting with COVID at the moment, with around 2,000 per 100,000 cases now, and that's just the average; in some parts of Wales, that's increasing every day. So, the roll-out of this 12 to 16-year-old vaccine is vital, and I know its delivery is starting on 4 October, but what plans do you have in place to really speed up that delivery of it? Thank you.

Weinidog, yn dilyn yr hyn a ddywedodd Gareth, mae wedi amlinellu eithafion yr hyn sy'n digwydd: mae'n ddiwedd mis Medi ac rydym eisoes yn gweld ysgolion yn cau a grwpiau blwyddyn cyfan yn aros gartref. Rheswm arall am hynny yw prinder staff, gyda phobl yn aros gartref gyda COVID, felly hoffwn wybod pa gynlluniau wrth gefn sydd gennych ar waith i helpu'r ysgolion y mae'r broblem honno'n effeithio arnynt.

Un o'r problemau hefyd gyda phobl yn colli addysg ar hyn o bryd yw'r diffyg eglurder, fel y crybwyllais wrthych mewn pwyllgor—y diffyg eglurder i rieni ynghylch beth i'w wneud os oes ganddynt achos o COVID yn eu teuluoedd. Rydych yn dweud bod cyngor y Llywodraeth yn eglur iawn, sef os oes COVID ar rywun, mae gweddill y teulu'n dal i fynd i'r gwaith, i'r ysgol a beth bynnag arall, ond mae penaethiaid dan bwysau aruthrol ac yn dod ataf o bobman i ddweud bod rhieni mewn penbleth ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd, mae'r disgyblion mewn penbleth. Maent yn poeni am fod pobl yn dod i'r ysgol pan fyddant yn gwybod bod COVID ar rywun arall yn eu teulu, ac mae pryderon ynglŷn â hynny.

Credaf fod y cylch tair wythnos yn rhy hir mewn gwirionedd i ymateb i'r hyn sy'n digwydd, gyda niferoedd COVID yn codi'n sylweddol ar hyn o bryd. Felly, sut y bwriadwch ailedrych ar hynny ac edrych ar y cyngor? Fel y dywedodd y Gweinidog iechyd meddwl yn gynharach, gwn ei bod yn anodd cydbwyso pethau, ac mae cael hyn yn iawn mor bwysig. Rydym am i blant fod yn yr ysgol, ond rydym hefyd am iddynt fod yn ddiogel. Gwn eich bod o dan gryn dipyn o bwysau, ond hoffwn pe gallech wneud sylwadau ar hynny yn gyflym.

Hefyd—yn gyflym iawn, Lywydd—rydym wedi cyrraedd sefyllfa lle mai plant rhwng—pobl ifanc, mae'n ddrwg gennyf, rhwng—10 a 19 oed yw'r grŵp gyda'r nifer fwyaf o bobl â COVID ar hyn o bryd, gydag oddeutu 2,000 o achosion ym mhob 100,000 o bobl bellach, a chyfartaledd yn unig yw hwnnw; mewn rhai rhannau o Gymru, mae'r ffigur yn codi bob dydd. Felly, mae rhoi'r brechlyn i bobl 12 i 16 oed yn hanfodol, a gwn y bydd y broses honno'n dechrau ar 4 Hydref, ond pa gynlluniau sydd gennych ar waith i gyflymu'r broses o'i ddarparu? Diolch.

We anticipate that all children in that age group will have received the offer of vaccination during the month of October through invitations to mass vaccination centres. Just on the point that the Member made about the increase in cases in the 10 to 19 cohort, just to say that the very, very extensive testing of asymptomatic pupils in that age range will necessarily lead to the identification of more cases. That's obviously what it's designed to do, and I think last week a little over 40 per cent of all the tests undertaken on a walk-in basis were for children aged 18 and under. So, that is partly an explanation for the numbers that we are seeing, and I'm just echoing the point that I made earlier that that particular cohort—the case rate appears to have reduced in the last week as against the week before, which I know that she would also welcome.

Just on the guidance, it is important for this to be clear, and the guidance is set out very clearly on the Welsh Government website, in the communications that we give, but I will take this opportunity of setting it out. We keep this guidance continuously—both in school and beyond—under review to reflect the best, most recent evidence and guidance that we get. At alert level 0, anybody under the age of 18 who is a close contact but who is not symptomatic is not required to self-isolate. So, asking people to self-isolate in those circumstances requires a very special justification, and I think asking young people to abide by rules that are more stringent than the rules that adults abide by, when they're less likely to be harmed and adults have—the vast majority have—been vaccinated, I think that’s a very challenging place to start from.

There is a common-sense assumption, which I completely understand, that all family members will catch, or most family members will catch, COVID from a household case. That isn't actually borne out by what we understand the evidence to be at the moment. Obviously, these things are kept continuously under review, but that isn’t borne out by what we currently understand the picture to be. What is borne out is the sort of thing we heard the Member's colleague James Evans describing in questions to the Deputy Minister for mental health earlier, which is the very significant adverse impact on young people of not being in school. So, that tells us, on our current understanding, that the balance of harm supports the current policy.

Rydym yn rhagweld y bydd pob plentyn yn y grŵp oedran hwnnw wedi cael cynnig y brechlyn ym mis Hydref drwy wahoddiadau i ganolfannau brechu torfol. Ar y pwynt a wnaeth yr Aelod am y cynnydd mewn achosion yn y garfan 10 i 19 oed, dylwn ddweud y bydd cynnal llawer iawn o brofion ar ddisgyblion asymptomatig yn yr ystod oedran honno o reidrwydd yn arwain at nodi mwy o achosion. Dyna'n amlwg y mae wedi'i gynllunio i'w wneud, a chredaf yr wythnos diwethaf fod ychydig dros 40 y cant o'r holl brofion a gynhaliwyd ar sail galw i mewn wedi'u rhoi i blant 18 oed ac iau. Felly, mae hynny'n esbonio'n rhannol y niferoedd a welwn, ac rwy'n adleisio'r pwynt a wneuthum yn gynharach fod y garfan benodol honno—ymddengys bod cyfradd yr achosion wedi gostwng yn ystod yr wythnos ddiwethaf o gymharu â'r wythnos flaenorol, sy'n rhywbeth y gwn y byddai'r Aelod hefyd yn ei groesawu.

Ar y canllawiau, mae'n bwysig fod hyn yn glir, ac mae'r canllawiau wedi'u nodi'n glir iawn ar wefan Llywodraeth Cymru yn ein cyfathrebiadau, ond hoffwn achub ar y cyfle hwn i'w nodi. Rydym yn adolygu'r canllawiau hyn yn barhaus—yn yr ysgol a thu hwnt—i adlewyrchu'r dystiolaeth a'r canllawiau gorau a mwyaf diweddar a gawn. Ar lefel rhybudd 0, nid yw'n ofynnol i unrhyw un o dan 18 oed sy'n gysylltiad agos ond nad yw'n symptomatig hunanynysu. Felly, mae angen cyfiawnhad arbennig iawn dros ofyn i bobl hunanynysu o dan yr amgylchiadau hynny, a chredaf fod gofyn i bobl ifanc gadw at reolau sy'n fwy llym na'r rheolau y mae oedolion yn glynu atynt, pan fyddant yn llai tebygol o gael eu niweidio a phan fo oedolion wedi cael—y mwyafrif llethol—wedi cael eu brechu, credaf fod hwnnw'n safbwynt heriol iawn i ddechrau ohoni.

Ceir rhagdybiaeth synnwyr cyffredin, ac rwy'n ei deall yn llwyr, y bydd holl aelodau'r teulu'n dal, neu y bydd y rhan fwyaf o aelodau'r teulu'n dal COVID o fod achos yn y cartref. Nid yw hynny wedi'i brofi yn y dystiolaeth fel rydym yn ei deall ar hyn o bryd. Yn amlwg, caiff y pethau hyn eu hadolygu'n barhaus, ond nid yw hynny i'w weld yn y sefyllfa fel yr ydym yn ei deall ar hyn o bryd. Yr hyn a welir yw'r math o beth y clywsom gyd-Aelod yr Aelod, James Evans, yn ei ddisgrifio mewn cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog iechyd meddwl yn gynharach, sef yr effaith andwyol sylweddol iawn ar bobl ifanc o ganlyniad i beidio â bod yn yr ysgol. Felly, mae hynny'n dweud wrthym, o'r hyn a ddeallwn ar hyn o bryd, fod cydbwysedd y niwed yn cefnogi'r polisi cyfredol.

15:20

Diolch i'r Gweinidog. Mae'r cwestiwn nesaf i'w ofyn gan Joyce Watson, ac i'w ateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol. Joyce Watson.

Thank you, Minister. The next question is to be asked by Joyce Watson, and to be answered by the Minister for Social Justice. Joyce Watson.

Diogelwch Menywod
Women's Safety

2. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus? TQ568

2. What is the Welsh Government doing to address women's safety in public places? TQ568

I thank Joyce Watson for that question. Yesterday, I made a statement on women's safety in public places. In Wales, we’re developing our violence against women, domestic abuse and sexual violence strategy to include a focus on violence against women in the street, the workplace and the home, to deliver our commitment to make Wales the safest place in Europe to be a woman.

Diolch i Joyce Watson am ei chwestiwn. Ddoe, gwneuthum ddatganiad ar ddiogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus. Yng Nghymru, rydym yn datblygu ein strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i gynnwys ffocws ar drais yn erbyn menywod ar y stryd, yn y gweithle ac yn y cartref, er mwyn cyflawni ein hymrwymiad i sicrhau mai Cymru yw'r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw.

Thank you, Minister, and I thank you, Llywydd, for accepting my question. As you noted in your written statement yesterday, Minister, it is with great sadness that you should have to issue another statement because another young woman has lost her life. Her name is Sabina Nessa, and we all must remember and say her name.

Women and girls don't feel safe in public places. Public sexual harassment is often described as an epidemic, but it isn't new. You know as well as anyone, Minister, that it's endemic in our society. What has changed, though, is how women and girls, through social media and websites, can now turn their grief and anger into organised resistance, and campaigns like the White Ribbon, Everyone's Invited and Our Streets Now are doing amazing work to raise awareness and lobby for cultural reform.

I very much welcome your commitment to strengthen Wales's end violence against women strategy to include a focus on public spaces and workplaces. But we also need the UK Government to make public sexual harassment a specific crime, and Harriet Harman has tried to do this with the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill that is now going through the Lords. Can I urge the Welsh Government to push Westminster on that?

But in terms of what we in Wales can do right now, you said in your statement:

'It is not for women to modify their behaviour, it is for abusers to change theirs.'

And that is absolutely true. But we also need to make women and girls feel safe in public, especially with nightlife reopening and university students returning. So, would you join me in recommending the safe places initiative, which is a network of venues and support where anyone feeling intimidated, at risk or scared can take refuge? It's up and running in Cardiff now, and people can download the safe places app to find the nearest open door on their way home. I know that hotels in Swansea and elsewhere have also adopted similar schemes. It's certainly something we should be looking to expand in Wales, and I would be very grateful for Welsh Government support in doing that. Today, I did write to the Chief Executive and Clerk of the Senedd to ask if we here can use and offer a safe place to keep people safe in Cardiff Bay. I was very pleased to hear that I had a positive response. I call on everyone here in this building to support that application, and I don't expect anybody not to do that. Thank you.

Diolch, Weinidog, a diolch, Lywydd, am dderbyn fy nghwestiwn. Fel y gwnaethoch nodi yn eich datganiad ysgrifenedig ddoe, Weinidog, mae'n destun tristwch fod yn rhaid i chi gyhoeddi datganiad arall am fod merch ifanc arall wedi colli ei bywyd. Ei henw yw Sabina Nessa, ac mae'n rhaid i bob un ohonom gofio a dweud ei henw.

Nid yw menywod a merched yn teimlo'n ddiogel mewn mannau cyhoeddus. Mae aflonyddu rhywiol cyhoeddus yn aml yn cael ei alw'n epidemig, ond nid yw'n newydd. Fe wyddoch gystal ag unrhyw un, Weinidog, ei fod yn endemig yn ein cymdeithas. Yr hyn sydd wedi newid, serch hynny, yw'r ffordd y gall menywod a merched, drwy'r cyfryngau cymdeithasol a gwefannau, droi eu galar a'u dicter yn wrthwynebiad torfol, ac mae ymgyrchoedd fel y Rhuban Gwyn, Everyone's Invited ac Our Streets Now yn gwneud gwaith rhagorol yn codi ymwybyddiaeth ac yn lobïo dros ddiwygio diwylliannol.

Rwy'n croesawu eich ymrwymiad i gryfhau strategaeth trais yn erbyn menywod Cymru i gynnwys ffocws ar fannau cyhoeddus a gweithleoedd. Ond hefyd mae angen i Lywodraeth y DU wneud aflonyddu rhywiol cyhoeddus yn drosedd benodol, ac fe geisiodd Harriet Harman wneud hyn gyda Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd sydd bellach yn mynd drwy dŷ'r Arglwyddi. A gaf fi annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar San Steffan yng nghyswllt hynny?

Ond o ran yr hyn y gallwn ei wneud yn awr yng Nghymru, fe ddywedoch chi yn eich datganiad:

'Nid lle menywod yw addasu eu hymddygiad, ond lle'r rhai sy’n cam-drin.'

Ac mae hynny'n hollol wir. Ond mae angen i ninnau wneud i fenywod a merched deimlo'n ddiogel yn gyhoeddus, yn enwedig gyda bywyd nos yn ailagor a myfyrwyr yn dychwelyd i'r brifysgol. Felly, a wnewch chi ymuno â mi i argymell y fenter mannau diogel, sef rhwydwaith o leoliadau a chymorth sy'n rhoi lloches i unrhyw un sy'n teimlo dan fygythiad, mewn perygl neu'n ofnus? Mae ar waith yng Nghaerdydd yn awr, a gall pobl lawrlwytho'r ap mannau diogel i ddod o hyd i'r drws agored agosaf ar eu ffordd adref. Gwn fod gwestai yn Abertawe a mannau eraill hefyd wedi mabwysiadu cynlluniau tebyg. Mae'n sicr yn rhywbeth y dylem geisio'i ehangu yng Nghymru, a byddwn yn ddiolchgar iawn am gymorth Llywodraeth Cymru i wneud hynny. Heddiw, ysgrifennais at Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd i ofyn a allwn ni yma ddefnyddio a chynnig man diogel i gadw pobl yn ddiogel ym Mae Caerdydd. Roeddwn yn falch iawn o glywed fy mod wedi cael ymateb cadarnhaol. Galwaf ar bawb yma yn yr adeilad hwn i gefnogi’r cais hwnnw, ac nid wyf yn disgwyl i unrhyw un beidio â gwneud hynny. Diolch.

15:25

Well, can I thank Joyce Watson for raising this question this afternoon, following my statement yesterday and, indeed, for her long-term, long-standing commitment to tackling violence against women, which was well before she even became elected to the Senedd? And I think, for new Members, it's a really important time coming up, with the International Day for the Elimination of Violence against Women and Children. All parties take part, and what we can do this year, we will see, but it's very important, and the white ribbons will start being worn around this Chamber.

Can I also say that this is very good news, that the safe places initiative—that the Senedd may, hopefully, become one of those? The Commission, I'm sure, will be looking at that very carefully. And I congratulate particularly the businesses in Cardiff who started this safe places initiative—those businesses, FOR Cardiff— recognising that this is all partners—private, public and third sector—that come together to address this scourge, this endemic violence against women.

So, I just want to reassure the Senedd today that our next violence against women and domestic abuse and sexual violence strategy will take on these wider dimensions of violence against women in public places and in the workplace. We've been clear always as a Welsh Government about our ambition to end violence against women and girls. It is a societal problem, as I said in my statement, which requires a societal response, and it is about challenging attitudes and changing behaviours of those who behave abusively. And this is crucial, but also, as I have said in my statement, Wales will not be a bystander to abuse. But I'm glad that police and crime commissioners, public safety boards are all coming together. We're consulting on our draft strategy, and I know that the Live Fear Free campaigns will be taking on this huge issue in terms of awareness of stalking, harassment, abuse and violence against women in all aspects of life, including the street and other public places.

Wel, a gaf fi ddiolch i Joyce Watson am ofyn y cwestiwn hwn y prynhawn yma, yn dilyn fy natganiad ddoe, ac yn wir, am ei hymrwymiad hirdymor, hirsefydlog i ymladd trais yn erbyn menywod, ymhell cyn iddi gael ei hethol i’r Senedd hyd yn oed? Ac i Aelodau newydd, mae yna adeg bwysig iawn i ddod, gyda'r Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a Phlant. Mae pob plaid yn cymryd rhan, a chawn weld beth y gallwn ei wneud eleni, ond mae'n bwysig iawn, a bydd pobl o amgylch y Siambr yn dechrau gwisgo'r rhubanau gwyn.

A gaf fi ddweud hefyd fod hyn yn newyddion da iawn, fod y fenter mannau diogel—y gallai'r Senedd, gobeithio, ddod yn un ohonynt? Bydd y Comisiwn, rwy'n siŵr, yn ystyried hynny'n ofalus iawn. Ac rwy’n llongyfarch yn arbennig y busnesau yng Nghaerdydd a ddechreuodd y fenter mannau diogel hon—y busnesau hynny, FOR Cardiff—gan gydnabod mai partneriaid yw'r rhain oll—y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector—sy’n dod ynghyd i fynd i’r afael â’r pla hwn, y trais endemig yn erbyn menywod.

Felly, hoffwn roi sicrwydd i'r Senedd heddiw y bydd ein strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol nesaf yn mynd i'r afael ag elfennau ehangach o hyn, sef trais yn erbyn menywod mewn mannau cyhoeddus ac yn y gweithle. Rydym bob amser wedi nodi ein huchelgais fel Llywodraeth Cymru i ddod â thrais yn erbyn menywod a merched i ben. Mae'n broblem gymdeithasol, fel y dywedais yn fy natganiad, sy'n galw am ymateb cymdeithasol, ac mae'n ymwneud â herio agweddau a newid ymddygiad y rheini sy'n cam-drin. Ac mae hyn yn hollbwysig, ond hefyd, fel y dywedais yn fy natganiad, ni fydd Cymru'n anwybyddu camdriniaeth. Ond rwy'n falch fod comisiynwyr heddlu a throseddu, y byrddau diogelwch cyhoeddus, oll yn dod ynghyd. Rydym yn ymgynghori ar ein strategaeth ddrafft, a gwn y bydd ymgyrchoedd Byw Heb Ofn yn mynd i'r afael â'r broblem enfawr hon o ran ymwybyddiaeth o stelcio, aflonyddu, cam-drin a thrais yn erbyn menywod ym mhob agwedd ar fywyd, gan gynnwys ar y stryd ac mewn mannau cyhoeddus eraill.

Can I thank Joyce Watson for bringing this issue for us to be able to talk about it in the Senedd? And I of course raised this issue of the need to strengthen the violence against women, domestic abuse and sexual violence strategy in the Senedd yesterday, in light of Sabina Nessa's horrific murder. And I'm glad the Minister issued a statement later that afternoon, stating that the Government commits to strengthening the strategy to include that all-important focus on violence against women in public places as well as the home.

The strategy's specialist and crucially important support services are currently funded through a patchwork of local, regional and national commissioning and grants, as well as charitable funding pots, often with short contracts. Specialist services report that there remain differing funding levels and processes according to different local authorities, health boards, police and crime commissioners. Could I therefore ask for a commitment to implement a sustainable funding model, with a focus on prevention and early intervention, and ask how the Government will ensure that it achieves this end and oversight of that funding at a national and local level, in line with the calls, which are informed by the experiences of specialist services? Diolch.

A gaf fi ddiolch i Joyce Watson am godi'r mater hwn inni allu siarad amdano yn y Senedd? Ac wrth gwrs, codais fater yr angen i gryfhau’r strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn y Senedd ddoe yng ngoleuni llofruddiaeth erchyll Sabina Nessa. Ac rwy'n falch fod y Gweinidog wedi cyhoeddi datganiad yn ddiweddarach brynhawn ddoe yn nodi bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i gryfhau'r strategaeth i gynnwys ffocws hollbwysig ar drais yn erbyn menywod mewn mannau cyhoeddus yn ogystal â'r cartref.

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau cymorth arbenigol a hanfodol bwysig y strategaeth yn cael eu hariannu drwy glytwaith o gomisiynau a grantiau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, yn ogystal â photiau arian elusennol, yn aml gyda chontractau byr. Mae gwasanaethau arbenigol yn nodi bod lefelau a phrosesau cyllido'n parhau i fod yn wahanol yn ôl gwahanol awdurdodau lleol, byrddau iechyd, comisiynwyr heddlu a throseddu. A gaf fi ofyn am ymrwymiad felly i weithredu model cyllido cynaliadwy, gyda ffocws ar atal ac ymyrraeth gynnar, a gofyn sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau ei bod yn cyflawni'r diben hwn ac yn goruchwylio'r cyllid hwnnw ar lefel genedlaethol a lleol, yn unol â'r galwadau, sy'n cael eu llywio gan brofiadau gwasanaethau arbenigol? Diolch.

Diolch yn fawr, Sioned Williams, and I heard you raising the question yesterday in the Senedd, in the business statement. And thank you for raising that all-important issue about early intervention, prevention and the role of the specialist organisations, who are very engaged in helping us develop the next five-year strategy. In fact, we have had a funding strategy initiative, which has been chaired by Yasmin Khan, one of our national advisers, bringing together the specialist services and, indeed, all those who fund the specialist services as well, and moving forward so that we can get a more coherent national approach to funding, which, of course, will include regional partnerships and at a local level as well, but to ensure that we get that comprehensive funding of our specialist services in Wales.

Diolch yn fawr, Sioned Williams, ac fe'ch clywais yn codi'r cwestiwn ddoe yn y Senedd, yn y datganiad busnes. A diolch am godi'r mater hollbwysig hwnnw ynglŷn ag ymyrraeth gynnar, atal a rôl y sefydliadau arbenigol, sy'n rhoi cryn dipyn o gymorth inni ddatblygu'r strategaeth bum mlynedd nesaf. Mewn gwirionedd, cawsom fenter strategaeth gyllido, a gadeiriwyd gan Yasmin Khan, un o'n cynghorwyr cenedlaethol, i ddod â'r gwasanaethau arbenigol ynghyd, ac yn wir, pawb sy'n ariannu'r gwasanaethau arbenigol hefyd, ac i symud ymlaen fel bod gennym ddull cenedlaethol mwy cydlynol o gyllido, a fydd, wrth gwrs, yn cynnwys partneriaethau rhanbarthol ac ar lefel leol hefyd, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau arbenigol yn cael eu hariannu'n llawn yng Nghymru.

15:30

I'm very grateful to be called, and I'm grateful to my colleague Joyce Watson for raising this issue. But it is with sadness that we do have to talk about these issues, but it's right that we are doing so, given recent events. I won't repeat what colleagues have said today, but, Minister, I want to be quite frank and quite clear here: it is men who have to change their behaviour, and it is men who have to encourage other men to change their behaviour. Minister, you mentioned the international day coming up, and the White Ribbon Day on 25 November, and I will encourage all Members of the Senedd, all Government Ministers, and colleagues who work in this building, and those men outside of this building, that we all must make the White Ribbon promise to never commit, excuse or remain silent about male violence against women. Minister, will you use your position within the Welsh Government to continue to spread the message that it's men's behaviour that must change? Diolch.

Rwy'n ddiolchgar iawn am gael fy ngalw, ac rwy'n ddiolchgar i fy nghyd-Aelod, Joyce Watson, am godi'r mater hwn. Ond mae'n peri tristwch fod yn rhaid inni siarad am y materion hyn, er yn iawn ein bod yn gwneud hynny, o ystyried y digwyddiadau diweddar. Nid wyf am ailadrodd yr hyn y mae cyd-Aelodau wedi'i ddweud heddiw, ond Weinidog, rwyf am fod yn gwbl onest ac yn gwbl glir yma: lle dynion yw newid eu hymddygiad, a lle dynion yw annog dynion eraill i newid eu hymddygiad. Weinidog, fe sonioch chi am y diwrnod rhyngwladol sydd i ddod, a Diwrnod y Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, a byddaf yn annog yr holl Aelodau o'r Senedd, holl Weinidogion y Llywodraeth, a chydweithwyr sy'n gweithio yn yr adeilad hwn, a dynion y tu allan i'r adeilad hwn, fod yn rhaid i bob un ohonom wneud addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni, esgusodi nac aros yn dawel ynglŷn â thrais dynion yn erbyn menywod. Weinidog, a wnewch chi ddefnyddio eich statws o fewn Llywodraeth Cymru i barhau i ledaenu'r neges mai lle dynion yw newid eu hymddygiad? Diolch.

Diolch yn fawr, Jack Sargeant. That must be the most powerful, I think, response to Joyce's original question, from Jack Sargeant. He speaks up not just on 25 November, on White Ribbon Day, but throughout the year, as a White Ribbon ambassador, about male violence, about the misuse of male power over women. And the fact that violence against women clearly is still very endemic in the home, but in the community, in public places, in the workplace, and also addressing this as an issue that we now feel that we're going to be addressing through our new curriculum, in terms of the responsibilities and opportunities to look at this in terms of our education, educating boys as well as raising awareness amongst girls. This has to be about raising the issue of inequality as well as safety issues faced by women and girls, and ending all forms of violence against women, domestic abuse and sexual violence.

Diolch yn fawr, Jack Sargeant. Rhaid mai dyna'r ymateb mwyaf pwerus i gwestiwn gwreiddiol Joyce, gan Jack Sargeant. Mae'n siarad nid yn unig am 25 Tachwedd, am Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, ond drwy gydol y flwyddyn, fel llysgennad Rhuban Gwyn, am drais dynion, am gamddefnyddio pŵer dynion dros fenywod. A'r ffaith bod trais yn erbyn menywod yn amlwg yn dal i fod yn endemig iawn yn y cartref, ond yn y gymuned, mewn mannau cyhoeddus, yn y gweithle, a wynebu hyn fel mater y teimlwn yn awr y byddwn yn mynd i'r afael ag ef drwy ein cwricwlwm newydd, o ran y cyfrifoldebau a'r cyfleoedd i edrych ar hyn yn ein haddysg, gan addysgu bechgyn yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymhlith merched. Mae'n rhaid i hyn ymwneud â chodi mater anghydraddoldeb yn ogystal â materion diogelwch a wynebir gan fenywod a merched, a rhoi diwedd ar bob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements