Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 21/04/2022 i'w hateb ar 26/04/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57939 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o botensial y gronfa ffyniant gyffredin i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru?

 
2
OQ57945 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gan awdurdodau lleol ddigon o gymorth ariannol i gyflawni eu dyletswyddau a'u rhwymedigaethau?

 
3
OQ57943 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd yn Nwyrain Casnewydd gyda biliau cynyddol yr aelwyd?

 
4
OQ57938 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa ffyniant gyffredin?

 
5
OQ57944 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith cronfa ffyniant gyffredin Llywodraeth y DU ar Ganolbarth a Gorllewin Cymru?

 
6
OQ57940 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddarparu gofal o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc mewn cartrefi preswyl arbenigol?

 
7
OQ57911 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG?

 
8
OQ57921 (w) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi ei wneud o allu Llywodraeth y Deyrnas Unedig i arwain ar yr ymwchiliad i COVID-19 yng Nghymru?

 
9
OQ57913 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru ynghylch gwella tryloywder yn y broses gynllunio?

 
10
OQ57914 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i hyrwyddo diogelwch cymunedol yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
11
OQ57923 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella seilwaith trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru?

 
12
OQ57942 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddenu digwyddiadau chwaraeon mawr i Gymru?