Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 14/03/2023 i'w hateb ar 22/03/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ59302 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r ymdrechion llwyddiannus sy'n mynd ymlaen yn Arfon a mannau eraill i ddenu mwy o ferched i fod yn gynghrowyr sir?

 
2
OQ59305 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol i roi mynediad i amlosgfeydd lleol?

 
3
OQ59301 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i annog pobl dalentog i weithio mewn llywodraeth leol o ystyried effaith yr argyfwng costau byw?

 
4
OQ59293 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr llywodraeth leol i symud cronfeydd pensiwn y sector cyhoeddus oddi wrth buddsoddiadau tanwydd ffosil?

 
5
OQ59320 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o waddol ariannol y fenter cyllid preifat yng Nghymru?

 
6
OQ59316 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi am gymorth arainnol ychwanegol i Gyngor Sir Ynys Môn yn sgil cyhoeddiad y 2 Sisters Food Group am gau ei safle yn Llangefni?

 
7
OQ59306 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am godiadau treth cyngor yng Ngogledd Cymru?

 
8
OQ59287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ymyriadau cyllido sy'n galluogi cynghorau Cymru i fynd i'r afael ag effaith tlodi wrth baratoi cyllideb y Llywodraeth ar gyfer 2023-24? 

 
9
OQ59298 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith chwyddiant uchel ar ariannu gwasanaethau cyhoeddus?

 
10
OQ59321 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith cyllideb wanwyn Canghellor y DU ar Gymru?

 
11
OQ59284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen buddsoddi i arbed Llywodraeth Cymru?

 
12
OQ59308 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod ganddi'r ystadegau sydd eu hangen arni i lywio polisi?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ59294 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael gyda Gweinidog yr Economi ynglŷn â bargen twf y gogledd?

 
2
OQ59280 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu mannau gwyrdd cymunedol?

 
3
OQ59286 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella lles anifeiliaid domestig yng Nghwm Cynon?

 
4
OQ59303 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu gwenyn?

 
5
OQ59319 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr ymgynghoriad sydd i ddod ar ddyfodol rasio milgwn yng Nghymru?

 
6
OQ59297 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi'u cynnal gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am uned mamau a babanod i’r gogledd a fyddai'n gwasanaethu pobl Arfon?

 
7
OQ59296 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa asesiad mae’r Gweinidog wedi gwneud o effeithiolrwydd gwariant y gronfa datblygu gwledig ar y prosiect Down to Earth?

 
8
OQ59300 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i reoleiddio bridio cathod?

 
9
OQ59312 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar ymdrechion y Llywodraeth i adfywio economi'r cefn gwlad?

 
10
OQ59307 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i hybu lles anifeiliaid yn Nwyrain De Cymru?

 
11
OQ59292 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wariant y rhaglen datblygu gwledig?

 
12
OQ59310 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hwyluso'r gwaith o ficrosglodynnu cathod a chŵn?