Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 11/03/2021 i'w hateb ar 16/03/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56472 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl Llywodraeth Cymru yn natblygiad posibl morlyn llanw ym Mae Abertawe?

 
2
OQ56457 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am statws y berthynas rynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU?

 
3
OQ56467 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r cynnydd yn nifer y cŵn a gaiff eu dwyn yng Nghymru?

 
4
OQ56469 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r dyraniadau cyllid arfaethedig i Gymru o ganlyniad i gronfa ffyniant gyffredin Llywodraeth y DU?

 
5
OQ56440 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effeithiolrwydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru?

 
6
OQ56449 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod pandemig COVID-19?

 
7
OQ56435 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i gefnogi economi Sir Benfro drwy gydol pandemig COVID-19?

 
8
OQ56468 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella trafnidiaeth yn ne-ddwyrain Cymru?

 
9
OQ56471 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio canol trefi?

 
10
OQ56473 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus?

 
11
OQ56428 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amcanestyniadau o'r angen am dai yng Nghymru?

 
12
OQ56470 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella ansawdd aer yng Nghanol Caerdydd?

Cwnsler Cyffredinol

1
OQ56434 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith ynghylch goblygiadau cyfansoddiadol cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y gronfa ffyniant gyffredin?

 
2
OQ56443 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pa gyngor y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynghylch y pwerau cyfreithiol sydd ar gael i gryfhau'r gallu i ddiogelu da byw rhag ymosodiadau gan gŵn yng Nghymru?

 
3
OQ56446 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i'w gyd-weinidogion ar gynorthwyo lesddeiliaid sy'n wynebu rhwymedigaethau ariannol wrth fynd i'r afael â diffygion mewn adeiladau uchel yng Nghymru?

 
4
OQ56447 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pa gamau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cymryd i annog gwell ymwybyddiaeth o reolaeth y gyfraith ymhlith oedolion ifanc yng Nghymru?

 
5
OQ56448 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith yn Llywodraeth y DU ynghylch cyflwyno mesurau cyfreithiol i fynd i'r afael â throseddau gwledig?