Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 06/10/2021 i'w hateb ar 13/10/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ56999 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth lleol i bobl ifanc?

 
2
OQ57021 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adolygiad gwariant arfaethedig Llywodraeth y DU 2021?

 
3
OQ57010 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddigonolrwydd y setliad llywodraeth leol eleni?

 
4
OQ56992 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol yn Sir Benfro?

 
5
OQ57002 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i wella canlyniadau economaidd yng Ngorllewin De Cymru wrth ddyrannu cyllid i bortffolio'r economi?

 
6
OQ56991 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog nodi polisi ardrethi busnes Llywodraeth Cymru ar gyfer y tymor seneddol hwn?

 
7
OQ57015 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru i wella'r modd y darperir gwasanaethau?

 
8
OQ57006 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran sicrhau setliad ariannol cynaliadwy gan Lywodraeth y DU i gefnogi'r gwaith o adfer 2,100 o domenni glo Cymru yn effeithiol?

 
9
OQ57018 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am drawsnewid gwasanaethau llywodraeth leol yn ddigidol?

 
10
OQ56996 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i ddatblygu cynllun peilot incwm sylfaenol cyffredinol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio cyfiawnder cymdeithasol?

 
11
OQ56995 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau atebolrwydd mewn llywodraeth leol?

 
12
OQ56988 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i ddarparu cludiant i blant a phobl ifanc mewn ardaloedd gwledig wrth ddyrannu'r gyllideb i'r portffolio newid hinsawdd?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ57001 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y flaenoriaeth a roddir i ddiogelu bywyd morol wrth benderfynu ar bolisi pysgodfeydd Llywodraeth Cymru?

 
2
OQ57003 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch cyrchu cynnyrch lleol ar gyfer prydau ysgol?

 
3
OQ57022 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru?

 
4
OQ57024 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fesurau i daclo pysgota anghyfreithlon?

 
5
OQ56990 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cyflwyno i fynd i'r afael â llygredd afonydd sy'n deillio o amaethyddiaeth?

 
6
OQ57000 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad Llywodraeth Cymru o gyfreithiau bridio cŵn?

 
7
OQ57014 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gwarchodfeydd anifeiliaid yn cymryd camau digonol i fodloni safonau lles?

 
8
OQ57019 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith polisi iawndal TB Llywodraeth Cymru ar ffermwyr?

 
9
OQ57011 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa ystyriaeth y mae Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru wedi'i rhoi i ddarparu gwasanaethau brys yng Ngogledd Cymru?

 
10
OQ57004 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith parthau perygl nitradau?

 
11
OQ56997 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud teledu cylch cyfyng yn orfodol ym mhob lladd-dy?

 
12
OQ57013 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith prinder llafur yn y diwydiant prosesu cig?