Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/02/2021 i'w hateb ar 10/02/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

1
OQ56268 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa gyllid ychwanegol y bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddyrannu i fynd i'r afael â phwysau ariannol yn y sector twristiaeth?

 
2
OQ56276 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ddarparu cyllid ychwanegol i'r portffolio addysg?

 
3
OQ56259 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu asesiad Llywodraeth Cymru o'i gwariant cyfalaf yng Nghwm Cynon yn ystod tymor presennol y Senedd?

 
4
OQ56275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa ffyniant gyffredin?

 
5
OQ56289 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau cyllidebol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-2022 yn Islwyn?

 
6
OQ56273 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU ynghylch gwella'r setliad datganoledig er mwyn darparu cyllid ychwanegol i ddioddefwyr llifogydd?

 
7
OQ56287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr effaith y mae'r coronafeirws wedi'i chael ar gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ56256 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ddarpariaeth ariannol y bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud o fewn ei chyllideb flynyddol i gefnogi'r sector lletygarwch?

 
9
OQ56254 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y bydd cyllideb 2021-22 o fudd i'r broses o adfywio canol trefi yng Ngorllewin De Cymru?

 
10
OQ56282 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y mae cyllideb Llywodraeth Cymru wedi'i chael ar hyrwyddo hawliau plant?

 
11
OQ56279 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am drefniadau gweinyddu'r cyfrifiad nesaf yng Nghymru?

 
12
OQ56252 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o lwyddiant y model buddsoddi cydfuddiannol?

Y Gweinidog Addysg

1
OQ56257 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu ar gyfer disgyblion awtistig mewn lleoliadau ysgol yng Nghymru?

 
2
OQ56264 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau cyfrwng Cymraeg i lywodraethwyr ysgol yng Nghymru?

 
3
OQ56269 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi dysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
4
OQ56281 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud ynghylch i ba raddau y gallai myfyrwyr fod wedi syrthio ar ei hôl hi yn ystod pandemig COVID-19?

 
5
OQ56260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ymyriadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith i gefnogi dysgwyr yng Nghwm Cynon y mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar eu haddysg?

 
6
OQ56258 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran gweithredu'r cynllun gweithredu addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog?

 
7
OQ56253 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cyfyngiadau symud presennol ar blant nad ydynt yn yr ysgol?

 
8
OQ56285 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg Gymraeg yn Nwyrain De Cymru?

 
9
OQ56277 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r cyfleoedd a ddarperir gan y cwricwlwm cenedlaethol newydd ar gyfer addysgu dealltwriaeth ryngwladol, cydweithredu a heddwch a hawliau dynol mewn ysgolion?

 
10
OQ56250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw dystiolaeth bod cau ysgolion cynradd yn arwain at leihad sylweddol o ran trosglwyddo'r coronafeirws?

 
11
OQ56251 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa ddarpariaeth y bydd y Gweinidog yn ei rhoi ar waith i alluogi disgyblion i ddal i fyny ar addysg y mae mesurau'r pandemig wedi effeithio arnynt?

 
12
OQ56274 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu dyfeisiau TG i gefnogi dysgu ar-lein yng Ngorllewin De Cymru?

Comisiwn y Senedd

1
OQ56280 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa gynlluniau sydd gan y Comisiwn i dyfu bwyd ar ystad y Senedd?

 
2
OQ56284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa drefniadau y mae'r Comisiwn yn eu rhoi ar waith i gefnogi'r Senedd Ieuenctid yn y Senedd nesaf?