Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/07/2020 i'w hateb ar 08/07/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ55438 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am leihau'r risg o heintiadau Covid-19 mewn ffatrïoedd a lleoliadau caeedig eraill?

 
2
OQ55432 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adolygu ei chanllawiau ar y defnydd o orchuddion wyneb gan aelodau o'r cyhoedd?

 
3
OQ55436 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith Covid-19 ar yr economi yng Nghanol De Cymru?

 
4
OQ55414 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag anghenion gofal iechyd pe bai ail don o Covid-19 yn digwydd dros gyfnod y gaeaf?

 
5
OQ55437 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ailagor y sector dwristiaeth yng ngogledd Cymru?

 
6
OQ55424 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ein diweddaru am drafodaethau’r Llywodraeth ynglyn a’r 94 swydd sydd dan fygythiad yn ffactri Northwood Hygiene Products ym Mhenygroes yn etholaeth Arfon?

 
7
OQ55435 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y grant bloc diweddaraf gan Lywodraeth y DU?

 
8
OQ55434 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau iechyd gwaelodol sydd wedi gwneud rhai dinasyddion yn fwy agored nag eraill i Covid-19?

 
9
OQ55410 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r cyswllt rhwng Covid-19 a gordewdra?

 
10
OQ55433 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

Pa gamau y mae'r Prif Weinidog yn eu cymryd i sicrhau diogelwch gweithleoedd yn ystod y pandemig?

 
11
OQ55439 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg?

 
12
OQ55409 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth ar gyfer cartrefi gofal yng ngoleuni Covid-19?

Y Gweinidog Addysg

1
OQ55427 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r cynnydd a fu yng ngweithgareddau ysgolion yr wythnos diwethaf?

 
2
OQ55407 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg i blant gweithwyr allweddol?

 
3
OQ55422 (w) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch cynlluniau Llywodraeth Cymru i ehangu’r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Merthyr Tudful?

 
4
OQ55397 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ailddechrau addysg amser llawn ym mis Medi?

 
5
OQ55411 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint dosbarthiadau mewn ysgolion yng Nghymru?

 
6
OQ55430 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddefnyddio cyfarpar diogelu personol mewn ysgolion?

 
7
OQ55418 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth addysgol i blant nad ydynt wedi dychwelyd i'r ysgol?

 
8
OQ55420 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i drawsnewid y broses o ddarparu addysg mewn meysydd chwarae ysgolion a lleoliadau awyr agored eraill yng ngoleuni'r pandemig Covid-19?

 
9
OQ55417 (w) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Sut mae'r bil cwricwlwm yn bwriadu cynyddu'r nifer fydd yn dysgu Cymraeg er mwyn cyflawni’r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

 
10
OQ55412 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i alwadau gan Barnardo's Cymru ac Action for Children Cymru am gymorth iechyd meddwl a chymorth emosiynol ychwanegol i blant sy'n agored i niwed wrth iddynt ddychwelyd i'r ysgol?

 
11
OQ55404 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr yn Sir Benfro dros y 12 mis nesaf?

 
12
OQ55416 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod cynnwys cwricwlwm arfaethedig Cymru yn wleidyddol niwtral?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OQ55426 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pryd y bydd GIG Cymru yn gweithredu fel yr oedd cyn y pandemig Covid-19?

 
2
OQ55406 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith Covid-19 ar wasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19?

 
3
OQ55425 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pa ganllawiau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i fyrddau iechyd i ailddechrau triniaethau nad ydynt yn gysylltiedig â Covid-19 a thriniaethau nad ydynt yn peryglu bywyd?

 
4
OQ55428 (w) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effeithlonrwydd y drefn tracio ac amddiffyn yn y gogledd?

 
5
OQ55415 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am brofion coronafeirws yng Nghymru?

 
6
OQ55429 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun taliadau arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol?

 
7
OQ55405 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau iechyd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda?

 
8
OQ55431 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth gofal plant am ddim, yng ngoleuni'r ffaith bod y cyfyngaidau symud yn sgil Covid-19 yn parhau i gael eu llacio yng Nghymru?

 
9
OQ55400 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch datblygu Ysbyty Cymunedol Maesteg yn y dyfodol yn dilyn yr adroddiad i'r bwrdd iechyd ynghylch gofal brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg?

 
10
OQ55413 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ymchwil i Covid-19?

 
11
OQ55402 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

Beth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i gefnogi pobl hŷn sy'n byw ar eu pen eu hunain yn ystod y pandemig?

 
12
OQ55401 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad at wasanaethau'r GIG yng ngogledd Cymru?