Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81588 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i sicrhau bod awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn cyflawni eu dyletswyddau o dan Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, yn unol â'r argymhellion a wnaed yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru y llynedd?

I'w ateb gan: Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

Dysgu am Senedd Cymru