WAQ78795 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/09/2019

Beth oedd yr amcangyfrif o gyfanswm y gost o ailalw'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2012 i drafod rheoliadau'r dreth gyngor, a'r gyllideb oedd yn gysylltiedig â hynny?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Cynulliad | Wedi'i ateb ar 16/09/2019

Cafodd y Cynulliad ei alw yn ôl ddydd Mercher 19 Rhagfyr 2012. Roedd y dyddiad hwnnw’n syrthio ym mlwyddyn ariannol 2012-13.

Mae cofnodion ariannol manwl yn ymwneud â chyllideb weithredol Comisiwn y Cynulliad yn cael eu cadw ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a'r chwe blynedd ariannol flaenorol.

Felly, ni chedwir unrhyw wybodaeth ariannol am gostau yr aed iddynt o gyllideb weithredol Comisiwn y Cynulliad mewn perthynas â'r penderfyniad hwnnw i alw’r Cynulliad yn ôl.

Hawliwyd costau teithio ychwanegol gan yr Aelodau (wedi'u hariannu o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau).  Fodd bynnag, ni chedwir cofnodion manwl mwyach.  Cyhoeddir gwybodaeth gryno am hawliadau teithio unigol a wneir gan Aelodau ar y Gronfa Ddata Lwfansau. Ariannwyd y costau hyn o gyllideb Penderfyniad y Bwrdd Taliadau yn hytrach nag o gyllideb weithredol Comisiwn y Cynulliad.