WAQ78296 (w) Wedi’i gyflwyno ar 22/05/2019

Ymhellach i sylwadau'r Prif Weinidog ar lawr y siambr ar 21 Mai 2019, a wnaiff amlinellu (a) aelodaeth, (b) cylch gorchwyl, ac (c) camau nesaf y grŵp sydd wedi'i sefydlu mewn perthynas ag argaeledd adnoddau addysgu ac adolygu cyfrwng Cymraeg?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 04/06/2019

a)    Aelodaeth Grŵp Rhanddeiliaid Adnoddau Dwyieithog (hyd at Rhagfyr 2018):

 

Cynrychiolydd o:

 

CBAC

Cymwysterau Cymru

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

CYDAG

EAS - Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

GWE - Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru      

ERW - Consortia Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru

Consortiwm Canolbarth y De

Cyngor Llyfrau Cymru

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Gwasg Prifysgol Cymru

BBC Cymru

S4C

Amgueddfa Cymru

Llywodraeth Cymru:  Cynrychiolwyr o Isadran Y Gymraeg; Cyfarwyddiaeth Addysg;  Isadran Digidol a Chyfathrebu Strategol

 

O fis Chwefror 2019 mae grŵp llai o’r rhanddeiliaid uchod wedi ei sefydlu - Grŵp Strategol Adnoddau Cymru. Mae’r rhanddeiliaid sydd ddim yn rhan o‘r Grŵp Strategol yn rhan o Banel Cynghori i ddarparu cyngor, gwneud awgrymiadau ac ymateb i benderfyniadau’r Grŵp strategol.

 

 

Grŵp Strategol Adnoddau Cymru (o Chwefror 2019)

 

Cynrychiolydd o:

 

CBAC

Cymwysterau Cymru

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

EAS- Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

GWE - Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru      

ERW - Consortia Canolbarth a Gorllewin Cymru

Consortiwm Canolbarth y De

Cyngor Llyfrau Cymru

Llywodraeth Cymru:  isadrannau Y Gymraeg; Cwricwlwm ac asesu;   Dysgu digidol; Addysgeg, arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol

 


b) Cylch gorchwyl

 

Pwrpas

Pwrpas y Grŵp Rhanddeiliaid Adnoddau Addysgol Dwyieithog yw sicrhau bod rhanddeiliaid allweddol yn ymwybodol ac yn rhan o ddatblygu a sefydlu  isadeiledd ar gyfer cynhyrchu adnoddau addysgol i gefnogi'r cwricwlwm a chymwysterau yng Nghymru.

 

Rôl y Grŵp:

·           Darparu cyngor a herio’r cyfeiriad a drafodir ar gyfer cynhyrchu adnoddau addysgol dwyieithog yng Nghymru yn y dyfodol.

·           Ymgysylltu'n adeiladol â Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid cyflenwi gan ddarparu argymhellion priodol.

·           Gweithredu fel 'cyfaill beirniadol', gan roi adborth ar y cynigion a’r cynnydd mewn sefydlu isadeiledd, adnabod cyfleoedd, blaenoriaethau a risgiau ac awgrymu atebion.

·           Cynorthwyo Llywodraeth Cymru trwy gyfathrebu negeseuon allweddol yn gadarnhaol a helpu i ddatblygu consensws ar draws y sector.

·           Casglu a chyflwyno sylwadau rhanddeiliaid i Lywodraeth Cymru.

 

 

c.) Camau nesaf

 

·         Ystyried y rhestr o anghenion am adnoddau sydd wedi’u hadnabod gan y gweithgorau Meysydd Dysgu a Phrofiad a chytuno ar gynllun tair blynedd o ddarpariaeth yn seiliedig ar flaenoriaethau cwricwlwm, cymwysterau a datblygiad proffesiynol.

 

·         Datblygu model(au) o gyflenwi darpariaeth ddwyieithog yn y tymor byr, er mwyn cwrdd â’r gofynion cychwynnol, ac yn y tymor hir er mwyn sicrhau darpariaeth barhaol.

 

·         Adnabod y gyllideb sydd ei hangen a’i dyrannu yn erbyn blaenoriaethau.