OPIN-2021-0197 Rhoi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2021

Mae'r Senedd hon:

a) yn cydnabod bod menywod yn profi aflonyddu, camdriniaeth, trais a thrais rhywiol yn rheolaidd;

b) yn nodi bod y term menywod yn cynnwys pawb sy'n uniaethu fel menyw;

c) yn cydnabod bod angen i ddynion newid eu hymddygiad er mwyn mynd i'r afael â'r cam-drin hwn;

d) yn annog dynion i gymryd addewid y Rhuban Gwyn a herio casineb a gelyniaeth tuag at fenywod ymhlith eu cyfoedion;

e) yn gresynu at weithredoedd yr Heddlu Metropolitan wrth blismona gwylnos heddychlon yn Clapham ar gyfer Sarah Everard;

f) yn credu y gallai plismona o'r fath danseilio hyder menywod i roi gwybod i'r heddlu am achosion;

g) yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog unigolion a sefydliadau, gan gynnwys yr Heddlu, i lofnodi addewid y Rhuban Gwyn.