Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

24/11/2020

Cynnwys

Contents

Datganiad gan y Llywydd Statement by the Llywydd
1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister
2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel 'swyddog cyfreithiol') 2. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his 'law officer' responsibilities)
3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 3. Business Statement and Announcement
4. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 4. Statement by the Minister for Health and Social Services: Update on special measures arrangements at Besti Cadwaladr University Health Board
5. Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Diwygio'r drefn ar gyfer Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat 5. Statement by the Minister for Economy, Transport and North Wales: Taxi and Private Hire Vehicle Reform
6. Datganiad gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Diweddariad ar Dasglu'r Cymoedd 6. Statement by the Deputy Minister for Economy and Transport: Update on the Valleys Taskforce
7. Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020 7. The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 2020
8. Rheoliadau Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020 8. The Additional Learning Needs Co-ordinator (Wales) Regulations 2020
9. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymraeg 2050 (2019-2020) ac Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (2019-2020) 9. Debate: The Welsh Government's Annual Report for Cymraeg 2050 (2019-2020) and the Welsh Language Commissioner's Annual Report (2019-2020)
10. Rheoliadau Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 1) 2020 10. The Legislation (Wales) Act 2019 (Amendment of Schedule 1) Regulations 2020
11. Cyfnod Pleidleisio 11. Voting Time

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:29 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:29 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod yma ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw, ac mae'r rhain wedi'u nodi ar eich agenda. Dwi eisiau atgoffa Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i'r Aelodau sydd yn y Siambr ag i'r rhai sy'n ymuno drwy gyswllt fideo. 

Welcome to this Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber,and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd, wherever they are, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's meeting, and these are noted on your agenda. I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Chamber as to those joining virtually. 

13:30
1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Felly, yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan John Griffiths. 

The first item this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from John Griffiths. 

COVID-19 yn Nwyrain Casnewydd
COVID-19 in Newport East

1. Beth yw dadansoddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o nifer yr achosion o COVID-19 yn Nwyrain Casnewydd? OQ55943

1. What is the Welsh Government’s latest analysis of COVID-19 incidence in Newport East? OQ55943

Llywydd, I thank John Griffiths for that question. The Newport East constituency, as many areas of Wales, has seen a high incidence of coronavirus infection. A national firebreak was introduced to bring rates of incidence down across Wales. Some of the gains achieved are already being reversed in the post-firebreak period. 

Lywydd, diolchaf i John Griffiths am y cwestiwn yna. Mae etholaeth Dwyrain Casnewydd, fel llawer o ardaloedd yng Nghymru, wedi gweld nifer fawr o achosion o haint coronafeirws. Cyflwynwyd cyfnod atal byr cenedlaethol i leihau cyfraddau digwyddedd ledled Cymru. Mae rhai o'r enillion a gyflawnwyd eisoes yn cael eu gwrthdroi yn y cyfnod ar ôl y cyfnod atal byr.

First Minister, I think there is concern at the latest statistics, and, obviously, we'll need to have a look at that—Welsh Government will need to have a close look at that. One aspect that's very concerning to my constituents is lost school time. In secondary schools. for example, whole year groups continue to self-isolate when one of the group has COVID-19, and learning at home does not make up for that lost time, and it is the most vulnerable who suffer the most. Practice seems to be different from one school and one local authority to another. So, First Minister, will Welsh Government work with local authorities, schools and unions to seek to reduce that lost school time, for example by looking at safety in schools, limiting contact between pupils so that fewer have to isolate when one has the virus, and enhanced testing at schools, to limit the damage to our children's education and the nation's future?

Prif Weinidog, rwy'n credu bod pryder ynglŷn â'r ystadegau diweddaraf, ac, yn amlwg, bydd angen i ni edrych ar hynny—bydd angen i Lywodraeth Cymru edrych yn fanwl ar hynny. Un agwedd sy'n peri pryder mawr i'm hetholwyr i yw'r amser ysgol sy'n cael ei golli. Mewn ysgolion uwchradd. er enghraifft, mae grwpiau blwyddyn cyfan yn parhau i hunanynysu pan fydd gan un o'r grŵp COVID-19, ac nid yw dysgu gartref yn gwneud iawn am yr amser coll hwnnw, a'r bobl fwyaf agored i niwed sy'n dioddef fwyaf. Mae'n ymddangos bod arferion yn wahanol o un ysgol ac un awdurdod lleol i'r llall. Felly, Prif Weinidog, a wnaiff Llywodraeth Cymru weithio gydag awdurdodau lleol, ysgolion ac undebau i geisio lleihau'r amser ysgol hwn a gollir, er enghraifft drwy edrych ar ddiogelwch mewn ysgolion, cyfyngu ar gyswllt rhwng disgyblion fel bod yn rhaid i lai ohonyn nhw ynysu pan fydd gan rywun y feirws, a threfn brofi well mewn ysgolion, i gyfyngu ar y niwed i addysg ein plant a dyfodol y genedl?

Well, Llywydd, let me thank John Griffiths for that. And, of course, I agree with him—the fact that we are seeing a reversal of some of the gains that we achieved through the firebreak is concerning, and it is particularly concerning because we know that the higher the incidence of coronavirus in the community, the greater the impact that has on schools, because the more coronavirus there is about, the more likely it is that adults will find themselves infected, and children as well. Now, it is right that local authorities and, indeed, headteachers and governing bodies have some flexibility to be able to respond to local circumstances, but nevertheless it is also a concern that there appears to be a disparity between the way in which some schools organise themselves to prevent the need for whole year groups to be isolated and different levels of risk are acceptable in different schools in Wales. Now, the Welsh Government has done a great deal already to make sure that front-line staff and people who are in charge of schools have access to advice through their local incidence management teams, through Public Health Wales, to try to get a more common understanding of the way in which these risks can be mitigated.

It is possible, Llywydd, that the new lateral flow tests, with their more immediate results, can be deployed in schools in future in another effort to prevent children from having to self-isolate when things could be done to prevent that from happening, for all the reasons that John Griffiths set out, which are the same set of reasons, Llywydd, why the Welsh Government has placed a priority on making sure that our children's education is protected even at this most challenging time. 

Wel, Llywydd, gadewch i mi ddiolch i John Griffiths am hynna. Ac, wrth gwrs, rwy'n cytuno ag ef—mae'r ffaith ein bod ni'n gweld rhai o'r enillion a gyflawnwyd gennym ni drwy'r cyfnod atal byr yn cael eu gwrthdroi yn peri pryder, ac mae'n peri pryder arbennig gan ein bod ni'n gwybod po'r uchaf yw nifer yr achosion o coronafeirws yn y gymuned, y mwyaf yw'r effaith y mae hynny yn ei chael ar ysgolion, oherwydd y mwyaf o coronafeirws sydd o gwmpas, y mwyaf tebygol yw hi y bydd oedolion yn cael eu heintio, a phlant hefyd. Nawr, mae'n iawn bod gan awdurdodau lleol ac, yn wir, penaethiaid a chyrff llywodraethu rywfaint o hyblygrwydd i allu ymateb i amgylchiadau lleol, ond serch hynny mae hefyd yn bryder ei bod yn ymddangos bod gwahaniaeth rhwng y ffordd y mae rhai ysgolion yn trefnu eu hunain i atal yr angen i grwpiau blwyddyn gyfan fod wedi eu hynysu a bod gwahanol lefelau o risg yn dderbyniol mewn gwahanol ysgolion yng Nghymru. Nawr, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi gwneud llawer iawn i sicrhau bod staff rheng flaen a phobl sy'n gyfrifol am ysgolion yn gallu cael cyngor drwy eu timau rheoli digwyddedd lleol, drwy Iechyd Cyhoeddus Cymru, i geisio cael dealltwriaeth fwy cyffredin o'r ffordd y gellir lliniaru'r risgiau hyn.

Mae'n bosibl, Llywydd, y gellir defnyddio'r profion llif ochrol newydd, gyda'u canlyniadau mwy uniongyrchol, mewn ysgolion yn y dyfodol mewn ymdrech arall i atal plant rhag gorfod hunanynysu pan ellid gwneud pethau i atal hynny rhag digwydd, am yr holl resymau a nodwyd gan John Griffiths, sydd yr un gyfres o resymau, Llywydd, pam mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i wneud yn siŵr bod addysg ein plant yn cael ei diogelu hyd yn oed yn ystod y cyfnod anodd dros ben hwn.

First Minister, following on from John Griffiths's question, I'd like to say that I've also been contacted by a number of worried parents in the Newport constituency area, because, currently, as it stands, there are 1,000 pupils isolating from Caerleon Comprehensive School, my old school. Years 7, 8, 9, 12 and 13 are all off at the moment, which is beyond comprehension really. Obviously, year groups have to stay off if there are enough cases and there's a reason to stay off, but there are schools in other counties with just one case, as is the case in these year groups being off, where they just do the track and trace, like in Monmouthshire County Council, and just keep 15 pupils off rather than whole year groups. Parents are obviously very concerned at this, because obviously it affects their jobs, it affects the children's well-being, mental health, and their education, obviously. So, I'd be really appreciative if you could do all you can and maybe firm up the Government guidelines to schools because at the moment, as you said, there is a massive postcode lottery in education right now happening in Wales. And also, whilst you're at it, if you could also—. You've said to schools recently, about wearing masks, 'That you can wear them if you want to.' Maybe Government guidelines should be stronger so that, in everything, there's consistency right across the board in Wales in our schools; it's very confusing for them. Thank you.

Prif Weinidog, yn dilyn cwestiwn John Griffiths, hoffwn ddweud bod nifer o rieni pryderus yn ardal etholaeth Casnewydd wedi cysylltu â mi hefyd, oherwydd, ar hyn o bryd, fel y mae pethau'n sefyll, mae 1,000 o ddisgyblion yn ynysu o Ysgol Gyfun Caerllion, fy hen ysgol i. Mae Blynyddoedd 7, 8, 9, 12 a 13 i gyd i ffwrdd ar hyn o bryd, sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth mewn gwirionedd. Yn amlwg, mae'n rhaid i grwpiau blwyddyn aros i ffwrdd os oes digon o achosion a bod rheswm dros aros i ffwrdd, ond ceir ysgolion mewn siroedd eraill sydd ag un achos yn unig, fel sy'n wir yn y grwpiau blwyddyn hyn sydd i ffwrdd, lle maen nhw'n dilyn y drefn olrhain, fel yng Nghyngor Sir Fynwy, ac yn cadw 15 disgybl yn unig i ffwrdd yn hytrach na grwpiau blwyddyn cyfan. Yn amlwg, mae rhieni yn pryderu'n fawr am hyn, oherwydd mae'n amlwg ei fod yn effeithio ar eu swyddi, mae'n effeithio ar lesiant y plant, eu hiechyd meddwl, a'u haddysg, yn amlwg. Felly, byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr pe gallech chi wneud popeth o fewn eich gallu ac efallai gwneud canllawiau'r Llywodraeth yn fwy pendant i ysgolion oherwydd ar hyn o bryd, fel y dywedasoch, mae loteri cod post enfawr mewn addysg yn digwydd yng Nghymru nawr. A hefyd, tra byddwch chi'n gwneud hynny, pe gallech chi hefyd—. Rydych chi wedi dweud wrth ysgolion yn ddiweddar, ynglŷn â gwisgo masgiau, 'Y cewch chi eu gwisgo nhw os ydych chi'n dymuno.' Efallai y dylai canllawiau'r Llywodraeth fod yn gryfach fel bod cysondeb, ym mhopeth, yn gyffredinol yng Nghymru yn ein hysgolion; mae'n ddryslyd iawn iddyn nhw. Diolch.

13:35

Well, Llywydd, I think the guidance on mask wearing in schools has been strengthened just in the last week, and the Minister for Education provided more direction to schools, particularly secondary schools, as to how masks can be worn in corridors and in other crowded settings. But I share a lot of the concerns of the Member's question—that different decisions are being made in different parts of Wales, despite the strengthened assistance that the Welsh Government has mobilised so that headteachers and others can have advice directly from public health expertise in reaching the very difficult and challenging decisions that they make; I don't minimise the challenge that schools face.

There is a correlation between the extent to which coronavirus is in circulation in any community and the impact on schools, and that helps to explain some of the difference, but it doesn't, in my mind, explain it all. I am very keen that schools make every effort both in the way they organise themselves internally and in the decisions that they make to put a priority on keeping as many young people in schools as it is safe to do. Because otherwise, as John Griffiths said in his question, their education suffers, and those who need that assistance the most, miss it the most when it's not available to them.

Wel, Llywydd, rwy'n credu bod y canllawiau ar wisgo masgiau mewn ysgolion newydd gael eu cryfhau yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a rhoddodd y Gweinidog Addysg fwy o gyfarwyddyd i ysgolion, yn enwedig ysgolion uwchradd, ynghylch sut y gellir gwisgo masgiau mewn coridorau ac mewn mannau prysur eraill. Ond rwy'n rhannu llawer o bryderon cwestiwn yr Aelod—bod gwahanol benderfyniadau yn cael eu gwneud mewn gwahanol rannau o Gymru, er gwaethaf y cymorth cryfach y mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddarparu fel y gall penaethiaid ac eraill gael cyngor yn uniongyrchol gan arbenigedd iechyd y cyhoedd wrth wneud y penderfyniadau anodd a heriol iawn y maen nhw'n eu gwneud; nid wyf i'n bychanu'r her y mae ysgolion yn ei hwynebu.

Mae cydberthynas rhwng i ba raddau y mae coronafeirws mewn cylchrediad mewn unrhyw gymuned a'r effaith ar ysgolion, ac mae hynny yn helpu i esbonio rhywfaint o'r gwahaniaeth, ond nid yw'n esbonio'r cyfan, yn fy marn i. Rwy'n awyddus iawn bod ysgolion yn gwneud pob ymdrech yn y ffordd y maen nhw'n trefnu eu hunain yn fewnol ac yn y penderfyniadau y maen nhw'n eu gwneud i roi blaenoriaeth i gadw cynifer o bobl ifanc mewn ysgolion ag y mae'n ddiogel i'w wneud. Oherwydd fel arall, fel y dywedodd John Griffiths yn ei gwestiwn, mae eu haddysg yn dioddef, ac mae'r rhai sydd angen y cymorth hwnnw fwyaf, yn ei golli fwyaf pan nad yw ar gael iddyn nhw.

Chwaraeon Tîm Amatur
Amateur Team Sports

2. A wnaiff y Prif Weinidog lunio cynllun ar gyfer dod â chwaraeon tîm amatur yn ôl yng Nghymru? OQ55907

2. Will the First Minister produce a road map for the return of amateur team sports in Wales? OQ55907

Llywydd, the Welsh Government has published guidance for a phased return of sporting activities. National governing bodies in Wales, such as the Football Association of Wales and the Welsh Rugby Union, provide specific guidance and action plans for their sports and have oversight of those organised activities.

Llywydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gweithgareddau chwaraeon i ddod yn ôl gam wrth gam. Mae cyrff llywodraethu cenedlaethol yng Nghymru, fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, yn darparu canllawiau a chynlluniau gweithredu penodol ar gyfer eu campau ac yn goruchwylio'r gweithgareddau a drefnir hynny.

I'm speaking as someone who spends a lot of his Saturdays, normally, watching football and rugby—mainly local teams. Can I just talk about the two most popular winter team sports—football and rugby? When do the Welsh Government believe they can realistically expect to be able to commence competitive fixtures? And I realise that football will be able to start before rugby, because rugby has much more physical contact.

Rwy'n siarad fel rhywun sy'n treulio llawer o'i ddydd Sadwrn, fel rheol, yn gwylio pêl-droed a rygbi—timau lleol yn bennaf. A gaf i sôn am ddwy gamp tîm mwyaf poblogaidd y gaeaf—pêl-droed a rygbi? Pryd mae Llywodraeth Cymru yn credu y gallan nhw ddisgwyl yn realistig allu cychwyn gemau cystadleuol? Ac rwy'n sylweddoli y bydd pêl-droed yn gallu dechrau cyn rygbi, oherwydd ceir llawer mwy o gyswllt corfforol wrth chwarae rygbi.

Llywydd, I know that we all look forward—and I know Mike Hedges does, in all the things that he does locally to support teams in the Swansea area—to the day when those teams will be able to resume. We have established a national sports group, through Sports Wales, bringing the Welsh Government, the governing bodies and others together, to consider requests from the national governing bodies to allow competitive leagues to resume. The group will meet again tomorrow to consider the first batch of applications. The FAW has asked the tier 2 of the Cymru leagues—that's north and south—should return to competition first. So, we do have a mechanism now in Wales to unlock sports, when it is safe to do so. And that final clause is the most important one of all, Llywydd—that it is the state of coronavirus, it is the state of a public health emergency, that has to be the lens through which we view all the applications that there are for the reopening of amateur sport. But we have a mechanism now to make sure that those requests are properly and roundly considered.

Llywydd, gwn ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen—a gwn fod Mike Hedges yn edrych ymlaen, yn yr holl bethau y mae'n eu gwneud yn lleol i gefnogi timau yn ardal Abertawe—i'r diwrnod y bydd y timau hynny yn gallu ailddechrau. Rydym ni wedi sefydlu grŵp chwaraeon cenedlaethol, drwy Chwaraeon Cymru, gan ddod â Llywodraeth Cymru, y cyrff llywodraethu ac eraill at ei gilydd, i ystyried ceisiadau gan y cyrff llywodraethu cenedlaethol i ganiatáu i gynghreiriau cystadleuol ailddechrau. Bydd y grŵp yn cyfarfod eto yfory i ystyried y gyfres gyntaf o geisiadau. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gofyn y dylai haen 2 cynghreiriau Cymru—sef y gogledd a'r de—ddychwelyd i gystadleuaeth gyntaf. Felly, mae gennym ni ddull yng Nghymru bellach i ddatgloi chwaraeon, pan ei bod yn ddiogel i wneud hynny. A'r cymal olaf hwnnw yw'r un pwysicaf oll, Llywydd—mai'r sefyllfa o ran coronafeirws, y sefyllfa o ran argyfwng iechyd cyhoeddus, yw'r lens y mae'n rhaid i ni ystyried yr holl geisiadau a gyflwynir ar gyfer ailagor chwaraeon amatur drwyddi. Ond mae gennym ni ddull bellach i sicrhau bod y ceisiadau hynny yn cael eu hystyried yn briodol ac yn gytbwys.

First Minister, I was pleased to hear you just say that you're looking at ways to—I think this was the expression you used—'unlock sports' during this time of the pandemic. As we know, during lockdowns and firebreaks, physical activity and sport are all important. So, in response to Mike Hedges's initial question, and if I could follow up in two ways, first of all, what are you doing to make sure that younger people, in particular, are able to engage in sports at this time? They've been particularly hard hit, and we know that younger people are affected by mental health issues in the same way that older people are too. And secondly, I had at a recent meeting at Chepstow racecourse, in my constituency, and they were very concerned about when racecourses are going to be allowed to operate, at least in some limited fashion, in the future. So, I wonder if you could answer those two strands. Thank you. 

Prif Weinidog, roeddwn i'n falch o'ch clywed chi'n dweud eich bod chi'n edrych ar ffyrdd o—rwy'n credu mai dyma'r ymadrodd a ddefnyddiwyd gennych chi—'ddatgloi chwaraeon' yn ystod y cyfnod hwn o'r pandemig. Fel y gwyddom, yn ystod cyfyngiadau symud a chyfnodau atal byr, mae gweithgarwch corfforol a chwaraeon i gyd yn bwysig. Felly, mewn ymateb i gwestiwn cychwynnol Mike Hedges, ac os gallwn i fynd ar drywydd hyn mewn dwy ffordd, yn gyntaf oll, beth ydych chi'n ei wneud i sicrhau bod pobl iau, yn arbennig, yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon ar hyn o bryd? Maen nhw wedi cael eu taro yn arbennig o galed, ac rydym ni'n gwybod bod materion iechyd meddwl yn effeithio ar bobl iau yn yr un modd â phobl hŷn hefyd. Ac yn ail, cefais gyfarfod diweddar yng nghwrs rasio Cas-gwent, yn fy etholaeth i, ac roedden nhw'n bryderus iawn ynghylch pryd y bydd cyrsiau rasio yn cael caniatâd i weithredu, o leiaf mewn rhyw ffordd gyfyngedig, yn y dyfodol. Felly, tybed a allech chi ateb y ddwy elfen hynny. Diolch.

13:40

Well, thank you, Llywydd, and I thank Nick Ramsay for that. Sport for children under the age of 18 has a more liberal set of rules and it's more possible for that to happen, and we've done our best to try and maximise the opportunity for youth sport to be continued, even in the most difficult periods of coronavirus.

As to racecourse reopening, there were earlier in the year, as I know Nick Ramsay will know, a small number of pilot reopenings of racecourses in England, and we will work with the Department for Digital, Culture, Media and Sport, at the UK Government level, in any programme of pilots that may now resume in England. We looked carefully to see whether there was any virtue in having a Welsh pilot in the horse-racing field, but the conclusion was we probably wouldn't learn anything very different that we could not learn from the pilots that were being conducted elsewhere. So, we will continue to work closely with DCMS. There are some new pilots that are proposed and, if they find a pathway to the safe reopening of more parts of sporting life to crowds turning up who enjoy horse-racing and other sports, then we will want to be part of that, where it is safe for us to do so. 

Wel, diolch, Llywydd, a diolchaf i Nick Ramsay am hynna. Mae gan chwaraeon i blant dan 18 oed gyfres fwy haelfrydig o reolau ac mae'n fwy posibl i hynny ddigwydd, ac rydym ni wedi gwneud ein gorau i geisio sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl i barhau â chwaraeon ieuenctid, hyd yn oed yn y cyfnodau anoddaf o coronafeirws.

O ran ailagor cyrsiau rasio, cafwyd nifer fach o ailagoriadau arbrofol o gyrsiau rasio yn Lloegr yn gynharach yn y flwyddyn, fel y gwn y bydd Nick Ramsay yn ei wybod, a byddwn yn gweithio gyda'r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ar lefel Llywodraeth y DU, mewn unrhyw raglen o gynlluniau arbrofol a allai ailddechrau yn Lloegr bellach. Fe wnaethom edrych yn ofalus i weld a oedd unrhyw rinwedd o gael cynllun arbrofol yng Nghymru ym maes rasio ceffylau, ond y casgliad oedd na fyddem ni, yn ôl pob tebyg, yn dysgu unrhyw beth gwahanol iawn na allem ni ei ddysgu o'r cynlluniau arbrofol a oedd yn cael eu cynnal mewn mannau eraill. Felly, byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Ceir rhai cynlluniau arbrofol newydd sydd yn yr arfaeth ac, os byddan nhw'n dod o hyd i lwybr i ailagor mwy o rannau o fywyd chwaraeon yn ddiogel i dorfeydd sy'n dod ac yn mwynhau rasio ceffylau a chwaraeon eraill, yna byddwn ni eisiau bod yn rhan o hynny, pan fo'n ddiogel i ni wneud hynny.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price. 

Questions now from the party leaders. The Plaid Cymru leader, Adam Price. 

Diolch, Llywydd. First Minister, in what has been the toughest year in living memory for so many of us, I'm sure we all look forward to a happier new year and, before then, to spending time with friends and family over Christmas. A compassionate but responsible approach to a limited relaxation of restrictions over the holiday period seems sensible. However, it's also crucial that we don't lose the hard-gotten gains of the last few months for the sake of four or five days, and people must, therefore, know that any relaxation also comes with risks, especially in the context of the reversal, potentially, that you were referring to earlier. Can you say what scientific modelling is being used to inform the discussions on a four-nation approach to the Christmas period, and what's your understanding of the likely impact of any easing of restrictions? Given that individual behaviour will be a crucial factor in determining what follows the Christmas break, will the Welsh Government launch a public information campaign, such as the powerful campaigns we see each year on drink-driving over the festive period, encouraging people to follow the guidelines so that we can all enjoy a better 2021? 

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, yn y flwyddyn anoddaf mewn cof byw i gynifer ohonom ni, rwy'n siŵr ein bod ni i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn newydd hapusach a, chyn hynny, at dreulio amser gyda ffrindiau a theulu dros y Nadolig. Mae dull tosturiol ond cyfrifol o lacio cyfyngiadau ar sail gyfyngedig dros gyfnod y gwyliau yn ymddangos yn synhwyrol. Fodd bynnag, mae'n hanfodol hefyd nad ydym ni'n colli'r enillion y gweithiwyd mor galed i'w sicrhau dros y misoedd diwethaf dim ond er mwyn cael pedwar neu bum diwrnod, ac felly mae'n rhaid i bobl wybod bod risg yn gysylltiedig ag unrhyw lacio hefyd, yn enwedig yng nghyd-destun y gwrthdroi, o bosibl, yr oeddech chi'n cyfeirio ato yn gynharach. A allwch chi ddweud pa fodelu gwyddonol sy'n cael ei ddefnyddio i lywio'r trafodaethau ar ddull pedair gwlad o ymdrin â chyfnod y Nadolig, a beth yw eich dealltwriaeth o effaith debygol unrhyw lacio cyfyngiadau? O gofio y bydd ymddygiad unigolion yn ffactor hollbwysig o ran penderfynu ar yr hyn fydd yn dilyn gwyliau'r Nadolig, a wnaiff Llywodraeth Cymru lansio ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd, fel yr ymgyrchoedd grymus yr ydym ni'n eu gweld bob blwyddyn ar yfed a gyrru dros gyfnod yr ŵyl, gan annog pobl i ddilyn y canllawiau fel y gallwn ni i gyd fwynhau gwell 2021?

Well, Llywydd, I thank Adam Price for that, and I think he put it very well, that, while, for many people, having an opportunity to meet with family and friends over the festive period is very important, we have to balance so many things in allowing that to happen. Now, there will be a COBRA meeting later this afternoon, which will be the latest coming together of the four nations of the United Kingdom, to fashion a common approach to Christmas, and I'm very hopeful that we will be able to make further progress on that this afternoon. The modelling that we have available to us there comes through SAGE. 

When we met on Saturday, we specifically asked the four chief medical officers to meet between the Saturday meeting and the meeting later today to give us further advice on a number of aspects of potential easing over Christmas that we rehearsed in the Saturday meeting, and that will be available to us this afternoon. But, I agree with the point that Adam Price made that, whatever additional freedom we are able to offer over the Christmas period will have to be used responsibly by people. The fact that a relaxation is possible is not an instruction to go and spend the whole of that period doing risky things, and the leader of Plaid Cymru asked what the impact of any relaxation over Christmas would be, and while I don't have a quantifiable answer to that at the moment, the general answer is very clear: it will lead to more spreading of coronavirus, because coronavirus thrives when people get together, and the more people get together, the more coronavirus there will be. It's why, Llywydd, I have been arguing in the meetings we have had for a focus not just on a small number of days at Christmas itself, but on decisions we need to take in the lead-up to Christmas, and how we will deal with the aftermath, and to try to do that on a broadly common basis as well. 

On the information campaign—the final question—the Welsh Government has an information campaign planned. It will do many of the things that Adam Price mentioned in trying to drive home to people the consequences of people's behaviour, and the ways in which, by doing the right things, we can all make a contribution to having a Christmas that we can enjoy without running those undue risks.

Wel, Llywydd, diolchaf i Adam Price am hynna, ac rwy'n credu ei fod wedi cyfleu yn dda iawn, er bod cael cyfle, i lawer o bobl, i gyfarfod â theulu a ffrindiau dros gyfnod yr ŵyl yn bwysig iawn, bod yn rhaid i ni gydbwyso cynifer o bethau wrth ganiatáu i hynny ddigwydd. Nawr, bydd cyfarfod COBRA yn ddiweddarach y prynhawn yma, sef y cyfarfod diweddaraf rhwng pedair gwlad y Deyrnas Unedig, i lunio dull cyffredin o ymdrin â'r Nadolig, ac rwy'n obeithiol iawn y byddwn ni'n gallu gwneud cynnydd pellach ar hynny y prynhawn yma. Mae'r modelu sydd ar gael i ni yno yn dod drwy SAGE. 

Pan gawsom ni gyfarfod ddydd Sadwrn, fe wnaethom ni ofyn yn benodol i'r pedwar prif swyddog meddygol gyfarfod rhwng y cyfarfod dydd Sadwrn a'r cyfarfod yn ddiweddarach heddiw i roi cyngor pellach i ni ar nifer o agweddau ar lacio posibl dros y Nadolig a drafodwyd gennym ni yn y cyfarfod ddydd Sadwrn, a bydd hynny ar gael i ni y prynhawn yma. Ond, rwy'n cytuno â'r pwynt a wnaeth Adam Price y bydd yn rhaid i bobl ddefnyddio pa bynnag ryddid ychwanegol y gallwn ni ei gynnig dros gyfnod y Nadolig yn gyfrifol. Nid yw'r ffaith bod llacio yn bosibl yn gyfarwyddyd i fynd i dreulio'r holl gyfnod hwnnw yn gwneud pethau peryglus, a gofynnodd arweinydd Plaid Cymru beth fyddai effaith unrhyw lacio dros y Nadolig, ac er nad oes gen i ateb mesuradwy i hynny ar hyn o bryd, mae'r ateb cyffredinol yn eglur iawn: bydd yn arwain at fwy o ledaenu coronafeirws, oherwydd mae coronafeirws yn ffynnu pan fydd pobl yn dod at ei gilydd, a'r mwyaf o bobl sy'n dod at ei gilydd, y mwyaf o coronafeirws fydd yno. Dyna pam, Llywydd, yr wyf i wedi bod yn dadlau yn y cyfarfodydd yr ydym ni wedi eu cael dros bwyslais nid yn unig ar nifer fach o ddyddiau adeg y Nadolig ei hun, ond ar benderfyniadau y mae angen i ni eu gwneud yn y cyfnod cyn y Nadolig, a sut y byddwn ni'n ymdrin â'r canlyniadau, ac i geisio gwneud hynny ar sail gyffredin ar y cyfan hefyd.  

O ran yr ymgyrch wybodaeth—y cwestiwn olaf—mae gan Lywodraeth Cymru ymgyrch wybodaeth wedi'i chynllunio. Bydd yn gwneud llawer o'r pethau y soniodd Adam Price amdanyn nhw o ran ceisio gwneud pobl yn gwbl ymwybodol o ganlyniadau ymddygiad pobl, a'r ffyrdd y gallwn ni i gyd, drwy wneud y pethau iawn, wneud cyfraniad at gael Nadolig y gallwn ni ei fwynhau heb gymryd y risgiau gormodol hynny.

13:45

On Saturday, Merthyr Tydfil became the first county in Wales to pilot mass testing, but on the same day, COVID cases per 100,000 of the population in a seven-day period were higher in Blaenau Gwent and Neath Port Talbot. This highlights an inconsistency currently in the way we're dealing with areas of high COVID transmission. When we supported the firebreak, it was on the condition that the test and trace system would be upgraded, accelerated and expanded to include the testing of asymptomatic individuals.

Small independent nations, as we've referred earlier, like Slovakia, have successfully rolled out a nationwide mass testing programme. China has been conducting mass testing of three cities over the weekend. We'd like to see it rolled out in more target areas, supported by an increased £800 isolation payment. When, First Minister, will we be able to turn the Merthyr pilot into a wider programme of mass rapid testing in Wales?

Ddydd Sadwrn, Merthyr Tudful oedd y sir gyntaf yng Nghymru i dreialu profion torfol, ond ar yr un diwrnod, roedd yr achosion COVID fesul 100,000 o'r boblogaeth mewn cyfnod o saith diwrnod yn uwch ym Mlaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot. Mae hyn yn tynnu sylw at anghysondeb ar hyn o bryd yn y ffordd yr ydym ni'n ymdrin ag ardaloedd lle ceir trosglwyddiad uchel o COVID. Pan wnaethom ni gefnogi'r cyfnod atal byr, roedd hynny ar yr amod y byddai'r system brofi ac olrhain yn cael ei huwchraddio, ei chyflymu a'i hehangu i gynnwys profi unigolion asymptomatig.

Mae gwledydd annibynnol bach, fel yr ydym ni wedi sôn yn gynharach, fel Slofacia, wedi llwyddo i gyflwyno rhaglen profion torfol genedlaethol. Mae Tsieina wedi bod yn cynnal profion torfol mewn tair dinas dros y penwythnos. Hoffem ni ei weld yn cael ei gyflwyno mewn mwy o ardaloedd targed, wedi'i ategu gan daliad ynysu uwch o £800. Pryd, Prif Weinidog, fyddwn ni'n gallu troi cynllun arbrofol Merthyr yn rhaglen ehangach o brofion cyflym torfol yng Nghymru?

Well, Llywydd, I think it's just important to remind Members that when Merthyr was identified as the first place where we would carry out a mass testing experiment in Wales, it was—as it was for a number of days—by far the largest area of incidence of coronavirus. Others have overtaken it in the meantime but, in the planning, you've got to start with the figures that are in front of you at that time.

I know there will be a question later this afternoon, Llywydd, but just to say that the early days of mass testing in Merthyr have gone very well and are a tribute to the actions of local organisations, but also citizens, in that area. We will learn a lot from doing it; we can be sure of that. We are already learning things from these very early days. There are already proposals for expanding mass testing into other areas. There will be choices to be made, Llywydd, and they won't be easy choices either.

I referred in my answer to the first question to the fact that we might be able to use lateral flow tests to assist in preventing children from being asked to self-isolate in the school setting. We talked, I think, last week on the floor of the Senedd about using lateral flow devices to allow visits to care homes, and we could use lateral flow devices to have a greater scope of mass testing in Wales.

But there is a finite number of them. We expect to have around 90,000 of them a day available to us here in Wales, but they would very soon be used up from a number of the purposes that I have just outlined. So, it will be a balancing act. It'll be trying to prioritise where we use them. There will be some more opportunities for further mass testing, but there will be other important purposes for which that finite supply of such tests can also be deployed in Wales.

Wel, Llywydd, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig atgoffa'r Aelodau, pan nodwyd Merthyr fel y man cyntaf lle byddem ni'n cynnal arbrawf profi torfol yng Nghymru, dyna oedd yr ardal â'r mwyaf o achosion o coronafeirws o bell ffordd—ac roedd hynny yn wir am fifer o ddyddiau. Mae eraill wedi ei goddiweddyd yn y cyfamser ond, wrth gynllunio, mae'n rhaid i chi ddechrau gyda'r ffigurau sydd o'ch blaen chi ar yr adeg honno.

Gwn y bydd cwestiwn yn ddiweddarach y prynhawn yma, Llywydd, ond dim ond i ddweud bod dyddiau cynnar profion torfol ym Merthyr wedi mynd yn dda iawn a'u bod nhw'n deyrnged i weithredoedd sefydliadau lleol, ond hefyd dinasyddion, yn yr ardal honno. Byddwn ni'n dysgu llawer o'i wneud; gallwn fod yn siŵr o hynny. Rydym ni eisoes yn dysgu pethau o'r dyddiau cynnar iawn hyn. Ceir cynigion eisoes ar gyfer ehangu profion torfol i ardaloedd eraill. Bydd dewisiadau i'w gwneud, Llywydd, ac ni fyddan nhw'n ddewisiadau hawdd ychwaith.

Cyfeiriais yn fy ateb i'r cwestiwn cyntaf at y ffaith y gallem ni efallai ddefnyddio profion llif ochrol i gynorthwyo i atal plant rhag cael cais i hunanynysu yn yr ysgol. Buom yn siarad, rwy'n credu, yr wythnos diwethaf ar lawr y Senedd am ddefnyddio dyfeisiau llif ochrol i ganiatáu ymweliadau â chartrefi gofal, a gallem ni ddefnyddio dyfeisiau llif ochrol i gael mwy o gyfle i gynnal profion torfol yng Nghymru.

Ond nifer cyfyngedig sydd gennym ohonynt. Rydym ni'n disgwyl y bydd gennym ni tua 90,000 ohonyn nhw y dydd ar gael i ni yma yng Nghymru, ond bydden nhw'n cael eu defnyddio yn fuan iawn o nifer o'r dibenion yr wyf i newydd eu hamlinellu. Felly, bydd yn fater o gydbwyso. Bydd yn fater o geisio blaenoriaethu lle'r ydym ni'n eu defnyddio. Bydd mwy o gyfleoedd ar gyfer profion torfol pellach, ond bydd dibenion pwysig eraill y gellir defnyddio'r cyflenwad cyfyngedig hwnnw o brofion o'r fath ar eu cyfer yng Nghymru hefyd.

Turning to matters vaccine-related, where we've had some further good news recently, just 10 days after we heard the first bit of encouraging news in relation to the Pfizer and BioNTech vaccine proving to be 90 per cent effective in trials, the Scottish Government's health Secretary presented a comprehensive roll-out plan to the Holyrood Parliament. In that statement, they confirmed the first vaccinations would be available to health and social care staff, older care home residents, and those over 80 years old who live in the community. The next phase then would be for those over 65 and those under 65 who are at additional clinical risk, followed by the wider population over the age of 18.

They hope to have 320,000 doses of that vaccine to deploy in the first two weeks of December, subject to regulatory approval, with an ambition to vaccinate 1 million citizens by the end of the January. The health Secretary there said Scotland is ready for December. December is only a week away. Can the First Minister confirm that Wales, too, is ready, and if so, when can we expect to see details of the Welsh Government's vaccination roll-out programme, including a timeline of who will be vaccinated when?

Gan droi at faterion sy'n gysylltiedig â brechlynnau, lle'r ydym ni wedi cael rhagor o newyddion da yn ddiweddar, dim ond 10 diwrnod ar ôl i ni glywed y darn cyntaf o newyddion calonogol o ran y ffaith fod brechlyn Pfizer a BioNTech 90 y cant yn effeithiol mewn treialon, cyflwynodd Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth yr Alban gynllun cyflwyno cynhwysfawr i Senedd Holyrood. Yn y datganiad hwnnw, cadarnhawyd y byddai'r brechiadau cyntaf ar gael i staff iechyd a gofal cymdeithasol, preswylwyr cartrefi gofal hŷn, a'r rhai dros 80 oed sy'n byw yn y gymuned. Y cam nesaf wedyn fyddai ar gyfer y rhai dros 65 oed a'r rhai o dan 65 oed sydd mewn perygl clinigol ychwanegol, ac yna'r boblogaeth ehangach dros 18 oed.

Maen nhw'n gobeithio cael 320,000 dos o'r brechlyn hwnnw i'w defnyddio yn ystod pythefnos cyntaf mis Rhagfyr, yn amodol ar gymeradwyaeth reoleiddiol, gydag uchelgais i frechu 1 filiwn o ddinasyddion erbyn diwedd mis Ionawr. Dywedodd yr Ysgrifennydd iechyd yno bod yr Alban yn barod ar gyfer mis Rhagfyr. Dim ond wythnos i ffwrdd yw mis Rhagfyr. A all y Prif Weinidog gadarnhau bod Cymru hefyd yn barod, ac os felly, pryd gallwn ni ddisgwyl gweld manylion rhaglen cyflwyno brechiadau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys llinell amser o bwy fydd yn cael eu brechu a phryd?

13:50

Llywydd, on the who will be vaccinated and when, we have already said that we will follow the Joint Committee on Vaccination and Immunisation advice in relation to prioritisation. That advice is still being refined on the basis of the emerging evidence of which of the vaccines that are being reported are most suitable for different groups within the population. We have a very active planning group that began work back in May of this year and has met regularly throughout the crisis to make sure that we are well equipped for deploying the vaccines as they become available to us in Wales. We have tried, during the whole crisis, Llywydd, to follow this basic premise in Wales, that we plan first and when we have a plan that we think is useable and workable, then we publish it for people to see, rather than a series of ambitions that then turn out not to be deliverable because the ambitions are inevitably founded on information that is not as reliable as you need for a purposeful plan that you can deliver in practice.

When it comes to it, I doubt very much that the JCVI prioritisation list will be very different to the one that Mr Price recounted from the Scottish Government, but we will wait for a short while—it will only be a short while—until we have that further and reliable information about the numbers of vaccines that we will have available to us, the nature of those vaccines, the priority groups to which they will be deployed, and then, of course, we will make sure that that is made public as soon as we're able to so that people in Wales have, as I say, not a series of ambitions but a practical plan that they can rely on.

Llywydd, o ran pwy fydd yn cael eu brechu a phryd, rydym ni eisoes wedi dweud y byddwn ni'n dilyn cyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio o ran blaenoriaethu. Mae'r cyngor hwnnw yn dal i gael ei fireinio ar sail y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg o ba rai o'r brechlynnau sy'n cael eu hadrodd sydd fwyaf addas ar gyfer gwahanol grwpiau o fewn y boblogaeth. Mae gennym ni grŵp cynllunio gweithgar iawn a ddechreuodd weithio yn ôl ym mis Mai eleni ac mae wedi cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol yr argyfwng i wneud yn siŵr ein bod ni mewn sefyllfa dda i ddefnyddio'r brechlynnau wrth iddyn nhw ddod ar gael i ni yng Nghymru. Rydym ni wedi ceisio, yn ystod yr holl argyfwng, Llywydd, dilyn y rhagosodiad sylfaenol hwn yng Nghymru, ein bod ni'n cynllunio yn gyntaf a phan fydd gennym ni gynllun yr ydym ni'n credu sy'n ddefnyddiol ac yn ymarferol, yna rydym ni'n ei gyhoeddi i bobl ei weld, yn hytrach na chyfres o uchelgeisiau nad oes modd eu cyflawni wedyn gan fod yr uchelgeisiau wedi eu seilio yn anochel ar wybodaeth nad yw mor ddibynadwy ag y mae ei hangen arnoch ar gyfer cynllun pwrpasol y gallwch chi ei gyflawni yn ymarferol.

Yn y pen draw, rwy'n amau'n fawr y bydd rhestr flaenoriaethu'r Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio yn wahanol iawn i'r un y cyfeiriodd Mr Price ato gan Lywodraeth yr Alban, ond byddwn yn aros am gyfnod byr—dim ond am gyfnod byr—tan i ni gael yr wybodaeth bellach a dibynadwy honno am nifer y brechlynnau fydd ar gael i ni, natur y brechlynnau hynny, y grwpiau blaenoriaeth y byddan nhw'n cael eu darparu ar eu cyfer, ac yna, wrth gwrs, byddwn yn gwneud yn siŵr bod hynny yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y gallwn ni fel nad yw pobl yng Nghymru, fel y dywedais, yn cael cyfres o uchelgeisiau ond cynllun ymarferol y gallan nhw ddibynnu arno.

Arweinydd y Ceidwadwyr, Paul Davies.

The leader of the Conservatives, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, yesterday the health Minister confirmed that the Welsh Government is considering tighter COVID restrictions in the run-up to Christmas. Can you confirm what restrictions you are now considering, given that you have already introduced local authority based restrictions, hyperlocal lockdown restrictions, and now national restrictions?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, cadarnhaodd y Gweinidog iechyd ddoe bod Llywodraeth Cymru yn ystyried cyfyngiadau COVID llymach yn y cyfnod cyn y Nadolig. A allwch chi gadarnhau pa gyfyngiadau yr ydych chi'n eu hystyried nawr, o gofio eich bod chi eisoes wedi cyflwyno cyfyngiadau ar sail awdurdodau lleol, cyfyngiadau o ran cyfyngiadau symud hyperleol, a chyfyngiadau cenedlaethol erbyn hyn?

Well, Llywydd, the basis for what the health Minister said yesterday is to be found in the figures, and I'm sure that the leader of the opposition has been following them, as I do every day. Following two weeks and more of figures falling on a Wales-wide basis, we've now had three days in a row where the Wales-wide figure has risen, and in today's figures, 17 of the 22 local authorities are reporting rises in the under 25-year-old age range. Now, numbers continue to fall in the over 60 age range, and that's good news, because in terms of impact on the health service we know that that is where people are most likely to be most badly affected by the virus. But we also know, from earlier in the autumn, that the rapid rise we saw in the month of September and into October started with a rise in the younger population. So, it's that background that was there when the health Minister said what he said yesterday, and it's part of what I said to Adam Price, that I have been making the case in the meetings we've had with the other nations of the United Kingdom for a broadly aligned approach not just for the narrow period of Christmas but in the run-up to Christmas and in the post-Christmas period.

So, we have followed carefully what the UK Government has said so far this week about a return to a recalibrated tier system in England. We will wait to have further information on that, possibly this afternoon, and again on Thursday, and then, this week, the Cabinet will meet pretty regularly. We met yesterday. We met this morning. We'll meet again before the end of the week to see whether there are further measures that we need to introduce in Wales, to focus on the nature of the rise we are seeing and which would provide us with that broad alignment with the approach being taken by other parts of the United Kingdom as part of creating that headroom we all need to allow a relaxation over the Christmas period.

Wel, Llywydd, mae'r sail ar gyfer yr hyn a ddywedodd y Gweinidog iechyd ddoe i'w chanfod yn y ffigurau, ac rwy'n siŵr bod arweinydd yr wrthblaid wedi bod yn eu dilyn, fel yr wyf innau'n ei wneud bob dydd. Yn dilyn pythefnos a mwy o ffigurau yn gostwng ledled Cymru, rydym ni bellach wedi cael tri diwrnod yn olynol lle mae'r ffigur ar gyfer Cymru gyfan wedi codi, ac yn ffigurau heddiw, mae 17 o'r 22 awdurdod lleol yn adrodd cynnydd yn yr ystod oedran o dan 25 oed. Nawr, mae'r niferoedd yn parhau i ostwng yn yr ystod oedran dros 60 oed, ac mae hynny yn newyddion da, oherwydd o ran effaith ar y gwasanaeth iechyd gwyddom mai dyna lle mae pobl yn fwyaf tebygol o gael eu heffeithio waethaf gan y feirws. Ond rydym ni hefyd yn gwybod, o adeg gynharach yn yr hydref, bod y cynnydd cyflym a welsom ym mis Medi ac i fis Hydref wedi dechrau gyda chynnydd yn y boblogaeth iau. Felly, y cefndir hwnnw a oedd yno pan ddywedodd y Gweinidog iechyd yr hyn a ddywedodd ddoe, ac mae'n rhan o'r hyn a ddywedais wrth Adam Price, fy mod i wedi bod yn dadlau'r achos yn y cyfarfodydd yr ydym ni wedi eu cael gyda gwledydd eraill y Deyrnas Unedig am ddull gweithredu sydd wedi'i gyfochri yn fras nid yn unig ar gyfer cyfnod byr y Nadolig ond yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yn y cyfnod ar ôl y Nadolig.

Felly, rydym ni wedi dilyn yn ofalus yr hyn y mae Llywodraeth y DU wedi ei ddweud hyd yma yr wythnos hon am ddychwelyd at system haenau wedi'i had-drefnu yn Lloegr. Byddwn yn aros i gael rhagor o wybodaeth am hynny, y prynhawn yma o bosibl, ac eto ddydd Iau, ac yna, yr wythnos hon, bydd y Cabinet yn cyfarfod yn eithaf rheolaidd. Cawsom gyfarfod ddoe. Cawsom gyfarfod y bore yma. Byddwn yn cyfarfod eto cyn diwedd yr wythnos i weld a oes mesurau ychwanegol y mae angen i ni eu cyflwyno yng Nghymru, i ganolbwyntio ar natur y cynnydd yr ydym ni'n ei weld ac a fyddai'n rhoi'r aliniad bras hwnnw i ni â'r dull sy'n cael ei ddilyn gan rannau eraill o'r Deyrnas Unedig yn rhan o greu'r lle hwnnw sydd ei angen ar bob un ohonom ni i ganiatáu llacio dros gyfnod y Nadolig.

13:55

I take it from that answer, then, First Minister, that you are perhaps looking at the possibility of introducing some sort of tiered system here in Wales. Of course, the tiered approaches in Scotland and England do have a few differences and it's important that the Welsh Government therefore looks at the impact of both sets of tier based restrictions before confirming its approach for Wales. 

Now, this year has been so difficult for so many, as has just been said earlier, and that's why it's important that the Welsh Government makes it clear to the people of Wales exactly what a new approach will look like and how those restrictions will impact people's day-to-day lives. So, perhaps you can give us an indication, First Minister, when you will be bringing forward these new measures. Can you also tell us what additional resources you'll be making available to actually support these new measures and new restrictions? 

Rwy'n cymryd o'r ateb yna, felly, Prif Weinidog, eich bod chi efallai'n edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno rhyw fath o system haenau yma yng Nghymru. Wrth gwrs, ceir rhai gwahaniaethau rhwng y dulliau haenau yn yr Alban a Lloegr ac mae'n bwysig felly bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar effaith y ddwy gyfres o gyfyngiadau seiliedig ar haenau cyn cadarnhau ei dull gweithredu ar gyfer Cymru.

Nawr, mae eleni wedi bod mor anodd i gymaint o bobl, fel sydd newydd gael ei ddweud yn gynharach, a dyna pam mae hi'n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn eglur i bobl Cymru sut yn union y bydd dull gweithredu newydd yn edrych a sut y bydd y cyfyngiadau hynny yn effeithio ar fywydau pobl o ddydd i ddydd. Felly, efallai y gallwch chi roi syniad i ni, Prif Weinidog, pryd y byddwch chi'n cyflwyno'r mesurau newydd hyn. A allwch chi ddweud wrthym ni hefyd pa adnoddau ychwanegol y byddwch chi'n eu darparu i gefnogi'r mesurau newydd a'r cyfyngiadau newydd hyn?

Well, Llywydd, I think I've given some indication, as best I can, to the leader of the opposition already of the decision-making path that we see in front of us. There is a COBRA meeting this afternoon. I agree with the point that Paul Davies made about taking account of the different approaches in Scotland as well as in England. I spoke with the First Minister of Scotland again yesterday. After today's meeting, there are further announcements that we will expect in the English context on Thursday of this week, we are told, which will give us a further insight into the operation of their tiered approach. I wouldn't move immediately, as the leader of the opposition did, to a conclusion that, because we are interested in the measures that are being taken elsewhere that that necessarily means that we will be adopting a tiered approach here in Wales. It is the content of the measures, not simply the organisation of them, that we will be interested in.

The Cabinet will meet again before the end of this week to see whether there are lessons for us to draw from what is happening elsewhere and a common approach across the United Kingdom in the lead up to the Christmas period, and importantly as well, in the way in which we will all have to deal with the inevitable consequences of a relaxation, which will drive the rise of coronavirus. That is inevitable, and we need to prepare together to cope with the consequences.  

Wel, Llywydd, rwy'n credu fy mod i wedi rhoi rhyw syniad, gystal ag y gallaf, i arweinydd yr wrthblaid eisoes am y llwybr gwneud penderfyniadau yr ydym ni'n ei weld o'n blaenau. Mae cyfarfod COBRA y prynhawn yma. Rwy'n cytuno â'r pwynt a wnaeth Paul Davies ynglŷn â chymryd i ystyriaeth y gwahanol ddulliau yn yr Alban yn ogystal ag yn Lloegr. Siaradais â Phrif Weinidog yr Alban unwaith eto ddoe. Ar ôl y cyfarfod heddiw, ceir cyhoeddiadau pellach y byddwn ni'n eu disgwyl yng nghyd-destun Lloegr ddydd Iau yr wythnos hon, dywedir wrthym, a fydd yn cynnig rhagor o wybodaeth i ni am weithrediad eu dull haenau. Ni fyddwn yn neidio ar unwaith, fel y gwnaeth arweinydd yr wrthblaid, i gasgliad, oherwydd bod gennym ni ddiddordeb yn y mesurau sy'n cael eu cymryd mewn mannau eraill, bod hynny o reidrwydd yn golygu y byddwn ni'n mabwysiadu dull haenau yma yng Nghymru. Cynnwys y mesurau, nid dim ond eu trefn, y bydd gennym ddiddordeb ynddo.

Bydd y Cabinet yn cyfarfod unwaith eto cyn diwedd yr wythnos hon i weld a oes gwersi i ni eu dysgu o'r hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill a dull cyffredin ledled y Deyrnas Unedig yn y cyfnod cyn y Nadolig, ac yn bwysig hefyd, yn y modd y bydd yn rhaid i bob un ohonom ni ymdrin â chanlyniadau anochel llacio, a fydd yn sbarduno cynnydd yn y coronafeirws. Mae hynny'n anochel, ac mae angen i ni baratoi gyda'n gilydd i ymdopi â'r canlyniadau.

Of course, it's not just individuals and families who are keen to know whether there will be any changes in restrictions in Wales. Businesses across Wales will also undoubtedly be anxious at the prospect of further restrictions. The run-up to Christmas is a busy time, of course, for businesses in all sectors, and in the wake of a very difficult year, it's understandable that many will be concerned, perhaps, to hear of further restrictions.

It's therefore absolutely critical that resources and support are put in place in advance of any changes so that businesses are able to plan and adjust their operations accordingly. Will you therefore confirm, First Minister, that the Welsh Government will, of course, notify businesses across Wales in advance of any new restrictions in Wales so that they have time to plan for any changes? And, can you also update us on the discussions that you've had with local authorities in Wales about introducing new restrictions and what feedback you've received from local authorities so far with any potential restrictions?

Wrth gwrs, nid unigolion a theuluoedd yn unig sy'n awyddus i gael gwybod a fydd unrhyw newidiadau i'r cyfyngiadau yng Nghymru. Mae'n sicr y bydd busnesau ledled Cymru hefyd yn bryderus ynghylch y posibilrwydd o gyfyngiadau pellach. Mae'r cyfnod cyn y Nadolig yn gyfnod prysur, wrth gwrs, i fusnesau ym mhob sector, ac yn sgil blwyddyn anodd iawn, mae'n ddealladwy y bydd llawer yn pryderu, efallai, o glywed am gyfyngiadau pellach.

Felly, mae'n gwbl hanfodol bod adnoddau a chymorth yn cael eu rhoi ar waith o flaen unrhyw newidiadau fel bod busnesau yn gallu cynllunio ac addasu eu gweithrediadau yn unol â hynny. A wnewch chi gadarnhau felly, Prif Weinidog, y bydd Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, yn hysbysu busnesau ledled Cymru cyn bod unrhyw gyfyngiadau newydd yng Nghymru fel bod ganddyn nhw amser i gynllunio ar gyfer unrhyw newidiadau? Ac, a allwch chi hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y trafodaethau yr ydych chi wedi eu cael gydag awdurdodau lleol yng Nghymru ynglŷn â chyflwyno cyfyngiadau newydd a pha adborth yr ydych chi wedi ei gael gan awdurdodau lleol hyd yn hyn gydag unrhyw gyfyngiadau posibl?

Well, Llywydd, I'm very conscious of the impact of the decisions that we make on businesses in Wales and on people's livelihoods. The Welsh Government has put together a very considerable sum of money that we have invested in trying to protect businesses in Wales from the impact of coronavirus—that is over and above any help that has come from the UK Government. And the UK Government, with the comprehensive spending review tomorrow, needs to make sure that it is doing everything it can to make sure that businesses in Wales and across the United Kingdom are in a position to withstand the ongoing impact of coronavirus, and it needs to do it in a more wholehearted way. The repeated re-announcements by the Chancellor of the Exchequer of the package of assistance that comes from the UK Government has not been helpful, I think. We are doing the most we can in Wales to help businesses; I think the Chancellor's approach is to do the least he can get away with, and that is the real contrast between us.

Discussions with local authorities, of course, go on all the time. There'll be meetings today involving the health Minister, the local government Minister, the education Minister, the Welsh Local Government Association and other leaders of local authorities in Wales, and that partnership approach is the one that we think has managed to sustain us through the crisis to date, and we will be certain that, in Wales, we will go on being committed to it.

Wel, Llywydd, rwy'n ymwybodol iawn o effaith y penderfyniadau yr ydym ni'n eu gwneud ar fusnesau yng Nghymru ac ar fywoliaeth pobl. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi swm sylweddol iawn o arian at ei gilydd yr ydym ni wedi ei fuddsoddi i geisio amddiffyn busnesau yng Nghymru rhag effaith coronafeirws—mae hynny yn ychwanegol at unrhyw gymorth sydd wedi dod gan Lywodraeth y DU. Ac mae angen i Lywodraeth y DU, gyda'r adolygiad cynhwysfawr o wariant yfory, wneud yn siŵr ei bod yn gwneud popeth o fewn ei gallu i wneud yn siŵr bod busnesau yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig mewn sefyllfa i wrthsefyll effaith barhaus coronafeirws, ac mae angen iddi wneud hynny mewn modd mwy brwdfrydig. Nid yw'r ail-gyhoeddiadau mynych gan Ganghellor y Trysorlys o'r pecyn cymorth sy'n dod gan Lywodraeth y DU wedi bod o gymorth, yn fy marn i. Rydym ni'n gwneud y gorau y gallwn ni yng Nghymru i helpu busnesau; rwy'n credu mai dull gweithredu'r Canghellor yw gwneud y lleiaf posibl y gall ei wneud heb gael ei feirniadu, a dyna'r gwahaniaeth gwirioneddol rhyngom ni.

Mae trafodaethau gydag awdurdodau lleol, wrth gwrs, yn cael eu cynnal drwy'r amser. Bydd cyfarfodydd heddiw yn cynnwys y Gweinidog iechyd, y Gweinidog llywodraeth leol, y Gweinidog addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac arweinyddion eraill awdurdodau lleol yng Nghymru, a'r dull partneriaeth hwnnw yw'r un sydd, yn ein barn ni, wedi llwyddo i'n cynnal ni drwy'r argyfwng hyd yma, a byddwn yn sicr, yng Nghymru, y byddwn ni'n parhau i fod wedi ymrwymo iddo.

14:00
Effaith Economaidd COVID-19
The Economic Impact of COVID-19

3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith COVID-19 ar yr economi ym Mhontypridd a Thaf-Elái? OQ55944

3. Will the First Minister make a statement on the impact of COVID-19 on the economy in Pontypridd and Taff-Ely? OQ55944

Llywydd, I thank Mick Antoniw for that. The latest employment and growth forecasts clearly show the damaging impact the coronavirus pandemic is having on the Welsh economy and beyond. To date, our lockdown business fund has provided over £7 million in support to 2,379 businesses, spanning over 22,000 jobs in Rhondda Cynon Taf alone.

Llywydd, diolchaf i Mick Antoniw am hynna. Mae'r rhagolygon cyflogaeth a thwf diweddaraf yn dangos yn eglur yr effaith niweidiol y mae pandemig y coronafeirws yn ei chael ar economi Cymru a thu hwnt. Hyd yma, mae ein cronfa i fusnesau dan gyfyngiadau wedi darparu dros £7 miliwn o gymorth i 2,379 o fusnesau, sy'n cwmpasu dros 22,000 o swyddi yn Rhondda Cynon Taf yn unig.

Thank you for that answer, First Minister. In my constituency of Pontypridd, we have battled with flooding, which hit our economy and our infrastructure hard, and, of course, we battle with COVID, with some of the highest infection rates in Wales. And, like many thousands of others, I've stood outside my home and clapped and applauded our public sector workers as a community, and we've recognised the vital contribution that they've made during the pandemic. Many of them have suffered from COVID; some have died. Our thoughts are with the family of Mark Simons, a healthcare assistant at the Royal Glamorgan Hospital and a Unite health and safety representative. He died on 10 November after contracting coronavirus. First Minister, all our public sector workers have gone the extra distance to keep us safe and to protect us and our families. Now, on Wednesday, whilst the Tory Government's mates make millions of pounds of profit out of dodgy personal protective equipment contracts, the Chancellor, Rishi Sunak, is planning to tell our public sector workers that their reward for their sacrifice will be three years of pay freeze for tens of thousands of Welsh workers—a return to Tory austerity.

First Minister, it is not too late to ask the UK Government to do a u-turn. So, will you make contact with the Prime Minister as a matter of urgency and do all you can to urge him to honour and recognise the contribution of all—and I emphasise 'all'—our public sector workers during this pandemic?

Diolch am yr ateb yna,Prif Weinidog. Yn fy etholaeth i ym Mhontypridd, rydym ni wedi brwydro gyda llifogydd, sy'n taro ein heconomi a'n seilwaith yn galed, ac, wrth gwrs, rydym ni'n brwydro gyda COVID, gyda rhai o'r cyfraddau uchaf o'r haint yng Nghymru. Ac, fel miloedd lawer o bobl eraill, rwyf i wedi sefyll y tu allan i'm cartref ac wedi clapio a chymeradwyo ein gweithwyr sector cyhoeddus fel cymuned, ac rydym ni wedi cydnabod y cyfraniad hanfodol y maen nhw wedi ei wneud yn ystod y pandemig. Mae llawer ohonyn nhw wedi dioddef COVID; mae rhai wedi marw. Mae ein meddyliau gyda theulu Mark Simons, cynorthwy-ydd gofal iechyd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a chynrychiolydd iechyd a diogelwch Unite. Bu farw ar 10 Tachwedd ar ôl dal coronafeirws. Prif Weinidog, mae ein holl weithwyr sector cyhoeddus wedi mynd y tu hwnt i'r disgwyliad i'n cadw ni'n ddiogel ac i'n hamddiffyn ni a'n teuluoedd. Nawr, ddydd Mercher, tra bod ffrindiau'r Llywodraeth Dorïaidd yn gwneud miliynau o bunnoedd o elw o gontractau cyfarpar diogelu personol amheus, mae'r Canghellor, Rishi Sunak, yn bwriadu dweud wrth ein gweithwyr sector cyhoeddus mai eu gwobr am eu haberth fydd tair blynedd o rewi cyflogau degau o filoedd o weithwyr Cymru—dychweliad i gyni cyllidol y Torïaid.

Prif Weinidog, nid yw'n rhy hwyr i ofyn i Lywodraeth y DU wneud tro pedol. Felly, a wnewch chi gysylltu â Phrif Weinidog y DU fel mater o frys a gwneud popeth o fewn eich gallu i'w annog i anrhydeddu a chydnabod cyfraniad ein holl—a phwysleisiaf 'holl'—weithwyr sector cyhoeddus yn ystod y pandemig hwn?

Well, I thank Mick Antoniw for that, Llywydd. I thank him for reminding us—I know Members here don't forget at all, but just for reminding us—that behind everything that we talk about here are actual people's lives. Over 3,300 deaths reported in Wales by the Office for National Statistics today, and many of those people have been front-line workers in our health and social care services and elsewhere. So, of course it is not too late to urge the Chancellor of the Exchequer to rule out a public sector pay freeze and to deliver the funding, across the United Kingdom, that we need to protect our health, jobs, and to support a fair recovery. Workers across our public services have continued to play their crucial roles in the midst of a global pandemic, helping to save lives and to keep services running. They should be recognised for this effort and not forced to pick up the bill.

The Chancellor says that there is no return to austerity. Well, I certainly hope that that is true of public sector workers who've been at the forefront of this crisis and who deserve to be recognised for that. Unfortunately, Llywydd, I'm told that the Prime Minister will once again not attend the COBRA meeting this afternoon. You might think that, given the significance of the decisions that we are having to take there, the Prime Minister might think that that was a conversation in which he would choose to be engaged. But, if an opportunity arises—there will be other Ministers of the UK Government there, and, if that opportunity arises, I will certainly make the points that the Member has made here this afternoon.

Wel, diolchaf i Mick Antoniw am hynna, Llywydd. Diolch iddo am ein hatgoffa—gwn nad yw'r Aelodau yma yn anghofio o gwbl, ond dim ond am ein hatgoffa—bod bywydau pobl go iawn y tu ôl i bopeth yr ydym ni'n ei drafod yn y fan yma. Adroddwyd dros 3,300 o farwolaethau yng Nghymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol heddiw, ac mae llawer o'r bobl hynny wedi bod yn weithwyr rheng flaen yn ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac mewn mannau eraill. Felly, wrth gwrs, nid yw'n rhy hwyr i annog Canghellor y Trysorlys i ddiystyru rhewi cyflogau sector cyhoeddus a darparu'r cyllid, ledled y Deyrnas Unedig, sydd ei angen arnom i ddiogelu ein hiechyd, ein swyddi, ac i gynorthwyo adferiad teg. Mae gweithwyr ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus wedi parhau i chwarae eu rhan hanfodol yng nghanol pandemig byd-eang, gan helpu i achub bywydau a chadw gwasanaethau i fynd. Dylid eu cydnabod am yr ymdrech hon ac nid eu gorfodi i dalu'r bil.

Mae'r Canghellor yn dweud nad oes unrhyw ddychweliad i gyni cyllidol. Wel, rwy'n sicr yn gobeithio bod hynny'n wir o ran gweithwyr sector cyhoeddus sydd wedi bod ar flaen y gad yn yr argyfwng hwn ac sy'n haeddu cael eu cydnabod am hynny. Yn anffodus, Llywydd, dywedir wrthyf na fydd Prif Weinidog y DU yn mynychu'r cyfarfod COBRA eto y prynhawn yma. Efallai y byddech chi'n meddwl, o ystyried arwyddocâd y penderfyniadau y mae'n rhaid i ni eu gwneud yno, y gallai Prif Weinidog y DU feddwl bod honno yn sgwrs y byddai'n dewis cymryd rhan ynddi. Ond, os bydd cyfle yn codi—bydd Gweinidogion eraill Llywodraeth y DU yno, ac, os bydd y cyfle hwnnw yn codi, byddaf yn sicr yn gwneud y pwyntiau y mae'r Aelod wedi eu gwneud yn y fan hon y prynhawn yma.

First Minister, I'm particularly concerned about young people in South Wales Central, including Pontypridd, who are entering or attempting to enter the labour market during this period, and I think we have very harsh past experience of young people entering the labour market during a period of economic distress. And I would urge you to look at the training packages and also the funds available for postgraduate study, for instance, in the next few years, because I think these sorts of programmes, which are largely under the control of the Welsh Government, will need to be used to a greater extent than perhaps we had planned, but this will also help our further education colleges and the university sector. But young people really need to be supported as much as we can during this period.

Prif Weinidog, rwy'n pryderu yn arbennig am bobl ifanc yng Nghanol De Cymru, gan gynnwys Pontypridd, sy'n ymuno â'r farchnad lafur neu'n ceisio ymuno â hi yn ystod y cyfnod hwn, ac rwy'n credu bod gennym ni brofiad gwael iawn yn y gorffennol o bobl ifanc yn ymuno â'r farchnad lafur yn ystod cyfnod o adfyd economaidd. A byddwn yn eich annog i edrych ar y pecynnau hyfforddi a hefyd y cyllid sydd ar gael ar gyfer astudio ôl-raddedig, er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd nesaf, oherwydd rwy'n credu y bydd angen defnyddio'r mathau hyn o raglenni, sydd o dan reolaeth Llywodraeth Cymru i raddau mwy helaeth nag yr oeddem ni wedi ei gynllunio efallai, ond bydd hyn hefyd yn helpu ein colegau addysg bellach a'r sector prifysgolion. Ond mae gwir angen cynorthwyo pobl ifanc gymaint ag y gallwn yn ystod y cyfnod hwn.

14:05

Well, Llywydd, I agree with the point that David Melding is making. We have very difficult experience in Wales of generations of young people without a future mapped out in front of them, and we absolutely do not want to go back to that in this crisis. I agree with what the Member said—that there will be young people who will choose to use this period to invest further in developing their own skills and education, so that, when an upturn comes, they are better equipped to take advantage of it, and we will want to help them to make sure that that happens.

I know that the Member will have seen the announcement on 11 November, where we provided further detail of the help that businesses can have—and further education colleges, of course, as a result—to promote apprenticeships here in Wales. Businesses are now able to claim £3,000 for each new apprentice under the age of 25 when employed for at least 30 hours, and I know that David Melding will particularly welcome the fact that there is an additional £1,500 for any business who is able to take on a new disabled young person as an apprentice. On 18 November, we announced the business start-up barriers fund, a sum of £1.2 million, particularly aimed at those young people who left college and university in 2019 and 2020 who may have ideas of their own about businesses they would wish to try and get off the ground, but need that extra help and support from Government in order to be able to do so, and that business start-up barrier fund will particularly be aimed at the sort of young people to whom David Melding has drawn attention this afternoon.

Wel, Llywydd, rwy'n cytuno â'r pwynt y mae David Melding yn ei wneud. Mae gennym ni brofiad anodd iawn yng Nghymru o genedlaethau o bobl ifanc heb ddyfodol wedi'i fapio o'u blaenau, ac yn sicr nid ydym ni eisiau dychwelyd i hynny yn yr argyfwng hwn. Rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd yr Aelod—y bydd pobl ifanc a fydd yn dewis defnyddio'r cyfnod hwn i fuddsoddi ymhellach mewn datblygu eu sgiliau a'u haddysg eu hunain, fel eu bod, pan fydd pethau'n gwella, yn fwy parod i fanteisio ar hynny, a byddwn ni eisiau eu helpu nhw i wneud yn siŵr bod hynny'n digwydd.

Gwn y bydd yr Aelod wedi gweld y cyhoeddiad ar 11 Tachwedd, pan ddarparwyd rhagor o fanylion gennym am y cymorth y gall busnesau ei gael—a cholegau addysg bellach, wrth gwrs, o ganlyniad—i hyrwyddo prentisiaethau yma yng Nghymru. Mae busnesau yn gallu hawlio £3,000 erbyn hyn ar gyfer pob prentis newydd o dan 25 oed pan ei fod yn cael ei gyflogi am o leiaf 30 awr, a gwn y bydd David Melding yn croesawu yn arbennig y ffaith bod £1,500 ychwanegol ar gyfer unrhyw fusnes sy'n gallu cyflogi person ifanc anabl newydd fel prentis. Ar 18 Tachwedd, cyhoeddwyd y gronfa rhwystrau dechrau busnes gennym, swm o £1.2 filiwn, wedi ei thargedu yn benodol ar gyfer y bobl ifanc hynny a adawodd y coleg a'r brifysgol yn 2019 a 2020 y gallai fod ganddyn nhw syniadau eu hunain am fusnesau yr hoffen nhw geisio eu cychwyn, ond sydd angen y cymorth a'r gefnogaeth ychwanegol hynny gan y Llywodraeth er mwyn gallu gwneud hynny, a bydd y gronfa rhwystrau dechrau busnes honno wedi'i thargedu yn arbennig at y math o bobl ifanc y mae David Melding wedi tynnu sylw atyn nhw y prynhawn yma.

Profion Torfol COVID-19
COVID-19 Mass Testing

4. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun peilot ar gyfer profion torfol COVID-19 ym mwrdeistref sirol Merthyr Tudful? OQ55945

4. Will the First Minister provide an update on the COVID-19 mass testing pilot in Merthyr Tydfil county borough? OQ55945

I thank the Member for that, Llywydd. The pilot started on Saturday 21 November. It involves everyone living, working or studying in the area and that they are all to be offered a COVID-19 test as part of the first mass testing of a whole area in Wales.

Diolchaf i'r Aelod am hynna, Llywydd. Dechreuodd y cynllun arbrofol ddydd Sadwrn 21 Tachwedd. Mae'n cynnwys pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn yr ardal a'u bod i gyd i gael cynnig prawf COVID-19 yn rhan o'r profion torfol cyntaf o ardal gyfan yng Nghymru.

Thank you for that answer, First Minister, and I'm sure you'd want to join with me in thanking everyone involved in the logistics, delivery and the analysis of this mass testing programme. I went myself, thankfully for a negative test, on Saturday, and I can say that everybody involved in it has been absolutely outstanding in working to ensure that the pilot is a success, and that includes quickly updating frequently asked questions, making sure that shielding people and people with non-shielding disabilities, the elderly, frail and so on have been specially catered for throughout this process, although we probably do still need to give a bit of thought to managing testing for those with learning disabilities. I'd also urge you to consider probably testing in the larger workplaces as well. But, in these first few days, we've seen thousands of tests taken by people who are keen to help the process, and those people with good reason to attend. About 1 per cent, so far, have been positive results from people who are asymptomatic. Over the course of that pilot, that will be several hundred people who would otherwise be unknowingly spreading the virus in the community. Now, you've already answered earlier questions about what happens after this pilot and beyond, so I won't go into those points again, but, as you know, First Minister, my constituency has significant areas of poverty and deprivation, often linked to insecure work and zero-hours contracts, which, as we know, have been a deterrent to many in coming forward for testing. So, can I seek your assurance that the Welsh Government will be working with local partners to ensure that mass testing is also delivered amongst these harder-to-reach communities, as this will be a critical factor in ensuring the success of the pilot?

Diolch am yr ateb yna, Prif Weinidog, ac rwy'n siŵr yr hoffech chi ymuno â mi i ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig â logisteg, darparu a dadansoddi'r rhaglen profion torfol hon. Euthum fy hun, am brawf negyddol diolch byth, ddydd Sadwrn, a gallaf ddweud bod pawb sy'n ymwneud ag ef wedi bod yn gwbl eithriadol wrth weithio i sicrhau bod y cynllun arbrofol yn llwyddiant, ac mae hynny'n cynnwys diweddaru cwestiynau cyffredin yn gyflym, gan wneud yn siŵr y gwnaed darpariaeth arbennig ar gyfer pobl sy'n amddiffyn a phobl ag anableddau nad ydynt yn eu hamddiffyn, yr henoed, pobl fregus ac yn y blaen drwy gydol y broses hon, er ei bod yn debyg bod angen i ni roi ychydig o ystyriaeth o hyd i reoli profion ar gyfer y rhai sydd ag anableddau dysgu. Byddwn hefyd yn eich annog i ystyried profi yn y gweithleoedd mwy o faint hefyd, mae'n debyg. Ond, yn ystod y dyddiau cyntaf hyn, rydym ni wedi gweld miloedd o brofion yn cael eu cymryd gan bobl sy'n awyddus i helpu'r broses, a'r bobl hynny sydd â rheswm da dros ddod. Hyd yma, mae tua 1 y cant wedi bod yn ganlyniadau positif gan bobl sy'n asymptomatig. Yn ystod y cynllun arbrofol hwnnw, bydd hynny yn rai cannoedd o bobl a fyddai fel arall yn lledaenu'r feirws heb wybod yn y gymuned. Nawr, rydych chi eisoes wedi ateb cwestiynau cynharach am yr hyn sy'n digwydd ar ôl y cynllun arbrofol hwn a thu hwnt, felly nid wyf i'n mynd i drafod y pwyntiau hynny eto, ond, fel y gwyddoch, Prif Weinidog, mae gan fy etholaeth i ardaloedd sylweddol o dlodi ac amddifadedd, sy'n aml yn gysylltiedig â gwaith ansicr a chontractau dim oriau, sydd, fel y gwyddom, wedi bod yn rhwystr i lawer rhag dod ymlaen i gael profion. Felly, a gaf i ofyn am sicrwydd gennych chi y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid lleol i sicrhau bod profion torfol hefyd yn cael eu cynnal ymhlith y cymunedau anos eu cyrraedd hyn, gan y bydd hwn yn ffactor hollbwysig o ran sicrhau llwyddiant y cynllun arbrofol?

Llywydd, I thank Dawn Bowden for that. I heard a very informative interview that she gave at the weekend, reporting from the front line of testing in Merthyr, and I absolutely agree with her about the huge team effort there has been from the local authority, from the local health board and public health services, the assistance we've had through the armed forces. It really has been a remarkable effort, and, in these early days, it has met with a remarkable response from residents in Merthyr Tydfil as well. Llywydd, Dawn Bowden raised a number of points, first of all about workplaces and the importance of making sure that employers are aligned with all of this. There is an offer of a test for anybody who works in the county borough—whether they live elsewhere but work in Merthyr, a test is available for them. I'll be discussing this at the social partnership council, which is next due to meet on Thursday of this week.

Dawn Bowden made an important point, Llywydd, about those people who are frail or vulnerable, shielding or with learning disabilities, and how we make sure that they are included in the programme. I'm pleased to say that I believe that the local authority has written out to everybody on the shielding list today offering them a home test, which means they don't need to leave home and go to a mass testing centre. So, I think that's another very strong sign of the progressive way that the testing regime is being delivered in the area, and of course, Llywydd, Dawn Bowden makes the very important point about reaching those communities where, conventionally, services struggle the most to have the impact that we want them to make. We're going to be using waste water surveillance methods in Merthyr, as they did in Liverpool—waste water surveillance, Members will recall, led by Bangor University during its creation. We will have seven different testing points in the Merthyr county borough area, and that will allow us to see that we are getting a response in different parts of the borough, and make additional efforts in places if we're not getting the response that's needed. As I know the local Member will know, it is part of the way in which the mass testing is being provided that, if someone does have a positive test, then they are being actively advised about the help that is available to them either through the self-isolation payment or through the discretionary assistance fund, where we've put £5 million more in to help in this way so that people are able to do the right thing, as they want to do, and don't find themselves with barriers in their way that we can help them to solve.

Llywydd, diolchaf i Dawn Bowden am hynna. Clywais gyfweliad llawn gwybodaeth a roddodd hi yn ystod y penwythnos, yn adrodd o reng flaen y profion ym Merthyr, ac rwy'n cytuno'n llwyr â hi am yr ymdrech tîm enfawr a gafwyd gan yr awdurdod lleol, gan y bwrdd iechyd lleol a gwasanaethau iechyd cyhoeddus, y cymorth yr ydym ni wedi ei gael drwy'r lluoedd arfog. Bu'n ymdrech ryfeddol mewn gwirionedd, ac, yn y dyddiau cynnar hyn, mae wedi cael ymateb rhyfeddol gan drigolion Merthyr Tudful hefyd.

Llywydd, cododd Dawn Bowden nifer o bwyntiau, yn gyntaf oll am weithleoedd a phwysigrwydd gwneud yn siŵr bod cyflogwyr yn cyd-fynd â hyn i gyd. Mae cynnig o brawf ar gael i unrhyw un sy'n gweithio yn y fwrdeistref sirol—pa un a ydyn nhw'n byw yn rhywle arall ond yn gweithio ym Merthyr, mae prawf ar gael iddyn nhw. Byddaf yn trafod hyn yn y cyngor partneriaeth gymdeithasol, sydd i fod i gyfarfod nesaf ddydd Iau yr wythnos hon. Gwnaeth Dawn Bowden bwynt pwysig, Llywydd, am y bobl hynny sy'n fregus neu'n agored i niwed, yn amddiffyn neu sydd ag anableddau dysgu, a sut yr ydym ni'n gwneud yn siŵr eu bod nhw'n cael eu cynnwys yn y rhaglen. Rwy'n falch o ddweud fy mod i'n credu bod yr awdurdod lleol wedi ysgrifennu at bawb ar y rhestr amddiffyn heddiw yn cynnig prawf cartref iddyn nhw, sy'n golygu nad oes angen iddyn nhw adael eu cartrefi a mynd i ganolfan profi torfol. Felly, rwy'n credu bod hynny yn arwydd cryf iawn arall o'r ffordd flaengar y mae'r drefn brofi yn cael ei darparu yn yr ardal, ac wrth gwrs, Llywydd, mae Dawn Bowden yn gwneud y pwynt pwysig iawn am gyrraedd y cymunedau hynny lle mae gwasanaethau, yn gonfensiynol, yn cael yr anhawster mwyaf i gael yr effaith yr ydym ni eisiau iddyn nhw ei chael. Rydym ni'n mynd i fod yn defnyddio dulliau gwyliadwriaeth dŵr gwastraff ym Merthyr, fel y gwnaethon nhw yn Lerpwl—gwyliadwriaeth dŵr gwastraff, y bydd yr Aelodau yn cofio, a arweiniwyd gan Brifysgol Bangor wrth ei chreu. Bydd gennym ni saith gwahanol bwynt profi yn ardal bwrdeistref sirol Merthyr, a bydd hynny yn caniatáu i ni weld ein bod ni'n cael ymateb mewn gwahanol rannau o'r fwrdeistref, ac yn gwneud ymdrechion ychwanegol mewn mannau os nad ydym ni'n cael yr ymateb sydd ei angen. Fel y gwn y bydd yr Aelod lleol yn gwybod, mae'n rhan o'r ffordd y mae'r profion torfol yn cael eu darparu, os bydd rhywun yn cael prawf cadarnhaol, yna maen nhw'n cael cyngor gweithredol am y cymorth sydd ar gael iddyn nhw naill ai drwy'r taliad hunanynysu neu drwy'r gronfa cymorth dewisol, lle'r ydym ni wedi cyfrannu £5 miliwn yn fwy i helpu yn y modd hwn fel bod pobl yn gallu gwneud y peth iawn, fel y maen nhw eisiau ei wneud, a ddim yn canfod eu hunain â rhwystrau yn eu ffordd y gallwn ni eu helpu i'w datrys.

14:10

Thank you, First Minister, for the answers so far in the leaders' questions and also on this particular question around the trial in Merthyr. Are you in a position to confirm when the analysis can be made that, if this trial is successful—and initial indications are that it has been successful—this will rolled out across the rest of Wales, and, in particular, in Rhondda Cynon Taf, an area I represent here that I think would benefit greatly from this testing regime?

Diolch, Prif Weinidog, am yr atebion hyd yn hyn i gwestiynau’r arweinyddion a hefyd i'r cwestiwn penodol hwn am y treial ym Merthyr. A ydych chi mewn sefyllfa i gadarnhau pryd y gellir gwneud y dadansoddiad, os bydd y treial hwn yn llwyddiannus—a'r arwyddion cychwynnol yw ei fod wedi bod yn llwyddiannus—y bydd hyn yn cael ei gyflwyno ledled gweddill Cymru, ac, yn arbennig, yn Rhondda Cynon Taf, ardal yr wyf i'n ei chynrychioli yn y fan yma yr wyf i'n credu y byddai'n elwa'n fawr ar y drefn brofi hon?

I know Andrew R.T. Davies will be interested to know that RCT council has already made a proposal for the expansion of the Merthyr testing regime into the Cynon Valley area of that local authority, and that there are meetings, I think, scheduled for tomorrow to explore that proposition and to see how it might be delivered. This is a huge logistical exercise, as I know that he will recognise, and it's why we are so very grateful to have the support of the armed forces in it, because local services have to try and manage to keep everything else they do all the time going, and releasing people to be part of a mass testing effort requires quite a lot of thinking through. So, if we are to be able to expand the Merthyr scheme into the RCT area, that will require some careful preparation, releasing local staff from local services. We have further assistance from the armed forces joining us in Merthyr over the next couple of days, and we may need to see whether there is any further help that could be forthcoming in order to assist with the sheer practicalities that go with mounting a mass testing exercise of this sort.

Gwn y bydd gan Andrew R.T. Davies ddiddordeb mewn gwybod bod cyngor Rhondda Cynon Taf eisoes wedi gwneud cynnig i gael ehangu trefn brofi Merthyr i ardal Cwm Cynon yr awdurdod lleol hwnnw, a bod cyfarfodydd, rwy'n credu, wedi'u trefnu ar gyfer yfory i archwilio'r cynnig hwnnw ac i weld sut y gellid ei gyflawni. Mae hwn yn ymarfer logistaidd enfawr, fel y gwn y bydd ef yn ei gydnabod, a dyna pam yr ydym ni mor ddiolchgar o gael cymorth y lluoedd arfog yn hynny o beth, oherwydd mae'n rhaid i wasanaethau lleol geisio cadw popeth arall y maen nhw'n ei wneud drwy'r amser i fynd, ac mae rhyddhau pobl i fod yn rhan o ymdrech profi torfol yn gofyn am gryn dipyn o baratoi. Felly, os ydym ni'n mynd i allu ehangu cynllun Merthyr i ardal Rhondda Cynon Taf, bydd angen gwneud paratoadau gofalus, gan ryddhau staff lleol o wasanaethau lleol. Mae gennym ni gymorth pellach gan y lluoedd arfog sy'n ymuno â ni ym Merthyr dros yr ychydig ddyddiau nesaf, ac efallai y bydd angen i ni weld a oes unrhyw gymorth pellach a allai fod ar gael er mwyn cynorthwyo gyda'r agweddau ymarferol pur sy'n gysylltiedig â chynnal ymarfer profi torfol o'r math hwn.

Camwybodaeth am Frechlynnau
Vaccine Misinformation

5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â chamwybodaeth am frechlynnau? OQ55947

5. Will the First Minister provide an update on what the Welsh Government is doing to tackle vaccine misinformation? OQ55947

Llywydd, can I thank Joyce Watson for that important question? The Welsh Government will continue to support health boards and Public Health Wales to ensure that immunisation information is accurate and accessible and that all those delivering vaccinations are well trained and confident when providing immunisation information.

Llywydd, a gaf i ddiolch i Joyce Watson am y cwestiwn pwysig yna? Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gynorthwyo byrddau iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gwybodaeth am imiwneiddio yn gywir ac yn hygyrch a bod pawb sy'n darparu brechiadau wedi'u hyfforddi'n dda ac yn hyderus wrth ddarparu gwybodaeth am imiwneiddio.

I thank you for that, First Minister. Last week, Pfizer and BioNTech announced that they had developed a vaccine for COVID-19 and that it was showing promising results, but almost immediately there were messages circulating on social media channels suggesting that the vaccine would be harmful, without any substantiated evidence. I understand that it's natural that people will have concerns and questions about the safety of new and existing vaccines, but I do believe that the misinformation that we've seen on social media platforms has the potential to do a significant amount of harm. First Minister, what discussions has the Welsh Government had with social media channels regarding vaccine misinformation and how we can tackle that? And what steps are being taken to encourage people to access information in a reliable format? 

Diolchaf i chi am hynna, Prif Weinidog. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Pfizer a BioNTech eu bod nhw wedi datblygu brechlyn ar gyfer COVID-19 a'i fod yn dangos canlyniadau addawol, ond bron ar unwaith roedd negeseuon yn cylchredeg ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yn awgrymu y byddai'r brechlyn yn niweidiol, heb unrhyw dystiolaeth a brofwyd. Rwy'n deall ei bod hi'n naturiol y bydd gan bobl bryderon a chwestiynau am ddiogelwch brechlynnau newydd a chyfredol, ond rwy'n credu bod gan y gamwybodaeth yr ydym ni wedi ei gweld ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol y potensial i wneud niwed sylweddol. Prif Weinidog, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gyda sianeli cyfryngau cymdeithasol ynghylch camwybodaeth am frechlynnau a sut y gallwn ni fynd i'r afael â hynny? A pha gamau sy'n cael eu cymryd i annog pobl i gael gafael ar wybodaeth mewn fformat dibynadwy?

14:15

Well, Llywydd, I thank Joyce Watson for those follow-up questions. She's right to point to the danger of vaccine misinformation—deliberate, malicious misinformation. It's part of a group of attitudes that, unfortunately, have been given credence in other parts of the world. These attitudes emanate from the same group of people who are coronavirus deniers, who try to persuade people to distrust election results, and, as a result, they have a reach into places through social media that could, if things went wrong, do what Joyce Watson said and discourage people who would benefit from vaccination from coming forward. We work with the Cabinet Office in London. They have a rapid response unit, which is expressly there to respond to coronavirus misinformation. And, working with social media platforms, there has been some success, which I'm keen to recognise, in persuading those social media platforms to remove misinformation where it can clearly be identified as such.

I think we have to take some comfort, though, Llywydd, from the actual evidence of what has happened in vaccination programmes over the last period. We have actually gained ground in childhood immunisation programmes during the period of the pandemic. The uptake of the first dose of MMR increased in the first quarter of this year, despite all the difficulties that parents would have experienced in trying to present the child for vaccination. The third scheduled dose of meningococcal group B vaccination is at the highest ever level in Wales. And, of course, we are reaching more people with flu vaccination than ever before, and 70 per cent of people in the over-60 age group have now been vaccinated. It was under 60 per cent this time last year. Thirty seven per cent of under-65s at risk have been vaccinated, and it was 27 per cent this time last year. Seventy three per cent of children aged between four and 10 have been vaccinated. So, while I share the Member's anxieties, the actual behaviour of people in Wales suggests that, when a vaccine is available to them and they have confidence in it, they are coming forward in large numbers, and that's what we will want to encourage when there are vaccines available for coronavirus as well.

Wel, Llywydd, diolchaf i Joyce Watson am y cwestiynau dilynol yna. Mae hi'n iawn i dynnu sylw at y perygl o gamwybodaeth am frechlynnau—camwybodaeth fwriadol, faleisus. Mae'n rhan o grŵp o agweddau sydd, yn anffodus, wedi cael hygrededd mewn rhannau eraill o'r byd. Mae'r agweddau hyn yn deillio o'r un grŵp o bobl sy'n gwadu coronafeirws, sy'n ceisio perswadio pobl i amau canlyniadau etholiadau, ac, o ganlyniad, mae ganddyn nhw gyrhaeddiad i leoedd trwy gyfryngau cymdeithasol a allai, pe byddai pethau'n mynd o chwith, wneud yr hyn a ddywedodd Joyce Watson ac annog pobl a fyddai'n elwa ar gael eu brechu rhag dod ymlaen. Rydym ni'n gweithio gyda Swyddfa'r Cabinet yn Llundain. Mae ganddyn nhw uned ymateb cyflym, sydd yno yn benodol i ymateb i gamwybodaeth am y coronafeirws. A, chan weithio gyda phlatfformau cyfryngau cymdeithasol, cafwyd rhywfaint o lwyddiant, ac rwy'n awyddus i'w gydnabod, o ran perswadio'r platfformau cyfryngau cymdeithasol hynny i ddileu camwybodaeth lle gellir nodi'n eglur mai dyna ydyw.

Rwy'n credu bod yn rhaid i ni gymryd rhywfaint o gysur, fodd bynnag, Llywydd, o'r dystiolaeth wirioneddol o'r hyn sydd wedi digwydd mewn rhaglenni brechu dros y cyfnod diwethaf. Rydym ni wedi ennill tir mewn rhaglenni imiwneiddio plant yn ystod cyfnod y pandemig. Cynyddodd nifer y bobl a fanteisiodd ar y dos cyntaf o MMR yn ystod chwarter cyntaf eleni, er gwaethaf yr holl anawsterau y byddai rhieni wedi eu cael yn ceisio cyflwyno'r plentyn i gael ei frechu. Mae'r trydydd dos a drefnwyd o frechiad grŵp B meningococaidd ar y lefel uchaf erioed yng Nghymru. Ac, wrth gwrs, rydym ni'n cyrraedd mwy o bobl gyda'r brechiad rhag y ffliw nag erioed o'r blaen, ac mae 70 y cant o bobl yn y grŵp oedran dros 60 oed wedi cael eu brechu erbyn hyn. Roedd yn llai na 60 y cant yr adeg hon y llynedd. Mae tri deg saith y cant o bobl dan 65 oed sydd mewn perygl wedi cael eu brechu, ac roedd yn 27 y cant yr adeg hon y llynedd. Mae saith deg tri y cant o blant rhwng pedair a 10 oed wedi cael eu brechu. Felly, er fy mod i'n rhannu pryderon yr Aelod, mae ymddygiad gwirioneddol pobl yng Nghymru yn awgrymu, pan fydd brechlyn ar gael iddyn nhw a bod ganddyn nhw ffydd ynddo, eu bod yn dod ymlaen mewn niferoedd mawr, a dyna y byddwn ni eisiau ei annog pan fydd brechlynnau ar gael ar gyfer coronafeirws hefyd.

First Minister, I do agree with you that there have been improvements in vaccine uptake, but I'd also like to point out that, according to the most recent seasonal influenza Wales 2019-20 annual report, the uptake of the flu vaccine amongst NHS staff was only 56 per cent this year, and you'd think that NHS staff, more than almost anybody else, would surely really understand the value of a vaccine and what benefits we can all get from it. We've also got our very hard-to-reach people, the people who speak neither Welsh nor English, people who are new to our country, people in very, very marginalised areas, or people in very rural areas, where, again, that whole notion of coming out and getting vaccinated—. Plus the vaccine for COVID needs to be a two-vaccine stop, where you might have a situation where someone has one and just thinks, 'Oh well, that's it, I'm done', when in fact they need that second one to make sure that they are really taken care of. So I wonder what plans the Government will be putting together, either as Wales itself or as a UK entity, in trying to really get a strong message out that, actually, there is nothing to be fearful of.

And may I just very quickly also say that we must be very careful how we do that messaging? I speak as a parent whose first child had all the MMRs individually because Andrew Wakefield was at the height of his scare fest, and my second child had just the MMR, because just normal, ordinary people can take fright very easily when all the wrong messages go out. So, I think it's incredibly important that we put together a really cohesive and coherent communication policy, and I would be very interested to know what your Government is doing to put that together and, indeed, how all of us might be able to help to spread that message.

Prif Weinidog, rwy'n cytuno â chi y bu gwelliannau i'r niferoedd sy'n manteisio ar frechlynnau, ond hoffwn nodi hefyd, yn ôl adroddiad blynyddol diweddaraf ffliw tymhorol Cymru 2019-20, mai dim ond 56 y cant oedd nifer y bobl a fanteisiodd ar y brechlyn ffliw ymhlith staff y GIG eleni, a byddech chi'n meddwl y byddai staff y GIG, yn fwy na bron neb arall, yn sicr o ddeall gwerth brechlyn a pha fanteision y gallwn ni i gyd eu cael ohono. Mae gennym ni hefyd ein pobl anodd iawn eu cyrraedd, y bobl nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg na Saesneg, pobl sy'n newydd i'n gwlad, pobl mewn ardaloedd ymylol dros ben, neu bobl mewn ardaloedd gwledig iawn, lle, eto, mae'r holl syniad hwnnw o ddod allan a chael eu brechu—. Hefyd, mae angen i'r brechlyn ar gyfer COVID fod yn stop dau frechlyn, lle efallai y bydd gennych chi sefyllfa lle mae rhywun yn cael un ac yn meddwl, 'O wel, dyna ni, rwyf i wedi gorffen', pan mewn gwirionedd mae angen yr ail un hwnnw arnynt i wneud yn siŵr eu bod yn cael gofal gwirioneddol. Felly tybed pa gynlluniau y bydd y Llywodraeth yn eu llunio, naill ai fel Cymru ei hun neu fel endid yn y DU, i geisio cyfleu neges gref nad oes dim i'w ofni mewn gwirionedd.

Ac a gaf i ddweud yn gyflym iawn hefyd bod yn rhaid i ni fod yn ofalus iawn sut yr ydym ni'n cyfleu'r negeseuon hynny? Rwy'n siarad fel rhiant y cafodd ei phlentyn cyntaf yr holl MMRs yn unigol gan fod Andrew Wakefield ar anterth ei ŵyl frawychu, a dim ond yr MMR a gafodd fy ail blentyn, oherwydd gall pobl normal, gyffredin gael eu dychryn yn hawdd iawn pan fydd yr holl negeseuon anghywir yn cael eu cyfleu. Felly, rwy'n credu ei bod hi'n eithriadol o bwysig ein bod ni'n llunio polisi cyfathrebu cydlynol a rhesymegol iawn, a byddai gen i ddiddordeb mawr cael gwybod beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau hynny ac, yn wir, sut y gallai pob un ohonom ni helpu i ledaenu'r neges honno.

14:20

I thank the Member for that. Llywydd, I agree with Angela Burns that the percentage of NHS staff taking up a flu vaccination last year was not good enough. It was better than previous years, and I remember many discussions with Darren Millar here in this Chamber, when I was the health Minister and he was the health spokesperson, about the extent to which we could insist and require that staff take up vaccination.

The good news is that the numbers are well above where they were last year at this point, so the improvements that we've seen in the general population are reflected in healthcare staff as well. But I believe they have a professional obligation to protect themselves from the risks that they otherwise pose to those people who use their service. So, for those staff, it is not just a matter of protecting yourself; it is a professional obligation, I always argued, to make sure that you avoid a risk that otherwise you may pose to others, and we need to do more. We need to do it with the royal collages and with the trade unions in that field to drive that figure up even further.

I was reminded in Angela Burns's supplementary, Llywydd, that when we saw the measles outbreak in Swansea some years ago, the families we failed to reach were not families, in fact, who were avoiding vaccination. They were the families that Angela Burns referred to—people whose first language is neither Welsh nor English, who are mobile and whose addresses change rapidly, and where conventional ways of reaching them don't work. But I do think Public Health Wales learned a lot from that experience, and we're better equipped now to make sure that we can respond to those difficulties.

And finally, can I just agree with the final point that Angela Burns made, Llywydd, that we need the effort that can be made by all of us? Every Member of this Senedd has some standing in their local communities. We all speak with some authority to groups within our own areas, and it's adding our own voices, as well as those of public services, to that global effort we will need when a vaccine becomes available to persuade people of its safety, of its efficacy, and of the very many good reasons there will be why people should come forward to receive it.

Diolchaf i'r Aelod am hynna. Llywydd, rwy'n cytuno ag Angela Burns nad oedd canran staff y GIG a fanteisiodd ar frechiad rhag y ffliw y llynedd yn ddigon da. Roedd yn well nag mewn blynyddoedd blaenorol, ac rwy'n cofio llawer o drafodaethau gyda Darren Millar yma yn y Siambr hon, pan oeddwn i'n Weinidog iechyd ac yntau yn llefarydd ar iechyd, ynglŷn â'r graddau y gallem ni fynnu a'i gwneud yn ofynnol bod staff yn manteisio ar frechiadau.

Y newyddion da yw bod y niferoedd yn llawer uwch nag yr oedden nhw y llynedd ar yr adeg hon, felly mae'r gwelliannau yr ydym ni wedi eu gweld yn y boblogaeth gyffredinol yn cael eu hadlewyrchu ymhlith staff gofal iechyd hefyd. Ond rwy'n credu bod ganddyn nhw rwymedigaeth broffesiynol i amddiffyn eu hunain rhag y risgiau y maen nhw'n eu peri fel arall i'r bobl hynny sy'n defnyddio eu gwasanaeth. Felly, i'r staff hynny, nid mater o amddiffyn eich hun yn unig ydyw; mae'n ddyletswydd broffesiynol, rwyf i wedi dadlau erioed, i sicrhau eich bod chi'n osgoi risg y gallech chi ei pheri i bobl eraill fel arall, ac mae angen i ni wneud mwy. Mae angen i ni wneud hynny gyda'r colegau brenhinol a chyda'r undebau llafur yn y maes hwnnw i godi'r ffigur hwnnw ymhellach fyth.

Fe'm hatgoffwyd yng nghwestiwn atodol Angela Burns, Llywydd, pan welsom yr achosion o'r frech goch yn Abertawe rai blynyddoedd yn ôl, nad oedd y teuluoedd y gwnaethom fethu â'u cyrraedd, mewn gwirionedd, yn deuluoedd a oedd yn osgoi brechu. Nhw oedd y teuluoedd y cyfeiriodd Angela Burns atyn nhw—pobl nad Cymraeg na Saesneg yw eu hiaith gyntaf, sy'n symudol ac y mae eu cyfeiriadau yn newid yn gyflym, ac nad yw ffyrdd confensiynol o'u cyrraedd yn gweithio. Ond rwy'n credu bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dysgu llawer o'r profiad hwnnw, ac rydym ni mewn sefyllfa well erbyn hyn i wneud yn siŵr y gallwn ni ymateb i'r anawsterau hynny.

Ac yn olaf, a gaf i gytuno â'r pwynt olaf a wnaeth Angela Burns, Llywydd, ein bod ni angen yr ymdrech y gall pob un ohonom ni ei gwneud? Mae gan bob Aelod o'r Senedd hon rywfaint o statws yn eu cymunedau lleol. Rydym ni i gyd yn siarad â chryn awdurdodau â grwpiau yn ein hardaloedd ein hunain, ac ychwanegu ein lleisiau ein hunain, yn ogystal â rhai gwasanaethau cyhoeddus, at yr ymdrech gyffredinol honno y bydd ei angen arnom ni pan fydd brechlyn ar gael i berswadio pobl o'i ddiogelwch, o'i effeithiolrwydd, ac o'r rhesymau da niferus iawn pam y dylai pobl ddod ymlaen i'w dderbyn.

I'm grateful to Joyce for tabling this very important question. First Minister, it's not only online that misinformation about COVID is being shared. It was drawn to my attention last week, a particularly pernicious leaflet being put through people's doors. It was in Pembrokeshire, but I was also made aware that it was happening in Caerphilly. It had an official look about it—you could have mistaken it for an official Government communication. Misinformation, I think, First Minister, online is bad enough, but at least people have got some sort of choice about what Facebook groups they join and what Twitter feeds they follow. This leaflet was coming through everybody's doors without them having any right to reject it. I think that we all in this Chamber support freedom of speech, but freedom of speech needs to be exercised responsibly. Is there anything further the Welsh Government can do, working with the police service in the areas that have been affected by this leaflet and with local authorities, to try and counteract this message? And is there any legal redress against people who are deliberately sharing information that could be very frightening to people and very, very damaging, as we've already touched on around areas like persuading people to take up the vaccination?

Rwy'n ddiolchgar i Joyce am gyflwyno'r cwestiwn pwysig iawn hwn. Prif Weinidog, nid ar-lein yn unig y mae camwybodaeth am COVID yn cael ei rhannu. Tynnwyd fy sylw yr wythnos diwethaf, at daflen arbennig o niweidiol a oedd yn cael ei rhoi drwy ddrysau pobl. Roedd hyn yn sir Benfro, ond cefais wybod hefyd ei fod yn digwydd yng Nghaerffili. Roedd olwg swyddogol iddi—gallech chi fod wedi ei chamgymryd am ohebiaeth swyddogol gan y Llywodraeth. Mae camwybodaeth, yn fy marn i, Prif Weinidog, ar-lein yn ddigon drwg, ond o leiaf mae gan bobl ryw fath o ddewis ynglŷn â'r grwpiau Facebook y maen nhw'n ymuno â nhw a pha ffrydiau Twitter y maen nhw'n eu dilyn. Roedd y daflen hon yn dod trwy ddrysau pawb heb fod ganddyn nhw unrhyw hawl i'w gwrthod. Rwy'n credu ein bod ni i gyd yn y Siambr hon yn cefnogi rhyddid i siarad, ond mae angen arfer rhyddid i siarad yn gyfrifol. A oes unrhyw beth arall y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, gan weithio gyda gwasanaeth yr heddlu yn yr ardaloedd y mae'r daflen hon wedi effeithio arnyn nhw a chydag awdurdodau lleol, i geisio gwrthwynebu'r neges hon? Ac a oes unrhyw gamau unioni cyfreithiol yn erbyn pobl sy'n rhannu gwybodaeth yn fwriadol a allai fod yn frawychus iawn i bobl ac yn niweidiol dros ben, gan ein bod ni eisoes wedi trafod meysydd fel perswadio pobl i fanteisio ar y brechiad?

Llywydd, I think Helen Mary Jones is right: there's something particularly insidious about something being put through your own door and that deliberate and, as I would say, malicious attempt to mislead people with inaccurate information. I know that local people who've received that leaflet in Pembrokeshire have informed the police and looked to see whether there is any redress. It's the same leaflet, as I understand it, that has been in circulation in many parts, not just of Wales, but more widely. Amongst the things we can do are the things that Angela Burns referred to, which is to mobilise voices that will carry some weight in local communities. And I know that tomorrow evening, Steve Moore, as the chief executive of Hywel Dda health board, and the police and crime commissioner for the area are jointly holding a Facebook live session, partly in response to the circulation of that leaflet, so that they can be together in providing authoritative information to the local population and to do it directly in that way.

Llywydd, rwy'n credu bod Helen Mary Jones yn iawn: mae rhywbeth arbennig o ddichellgar am rywbeth yn cael ei roi trwy eich drws eich hun a'r ymgais fwriadol ac, fel y byddwn i'n dweud, maleisus honno i gamarwain pobl gyda gwybodaeth anghywir. Gwn fod pobl leol sydd wedi derbyn y daflen honno yn Sir Benfro wedi hysbysu'r heddlu ac wedi edrych i weld a oes unrhyw bosibilrwydd o wneud iawn. Dyma'r un daflen, yn ôl yr hyn a ddeallaf, sydd wedi bod yn cael ei dosbarthu mewn sawl rhan, nid yn unig o Gymru, ond yn ehangach. Ymhlith y pethau y gallwn ni eu gwneud y mae'r pethau y cyfeiriodd Angela Burns atyn nhw, sef ymgasglu lleisiau a fydd yn cael rhywfaint o barch mewn cymunedau lleol. A gwn, nos yfory, fod Steve Moore, sy'n brif weithredwr bwrdd iechyd Hywel Dda, a'r comisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer yr ardal, yn cynnal sesiwn fyw ar Facebook ar y cyd, yn rhannol mewn ymateb i gylchrediad y daflen honno, fel y gallan nhw fod gyda'i gilydd i ddarparu gwybodaeth awdurdodol i'r boblogaeth leol a'i wneud yn uniongyrchol yn y modd hwnnw.

14:25
Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd
Rough-sleepers

6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr amcangyfrif o nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghymru? OQ55919

6. Will the First Minister make a statement on the estimated number of rough sleepers in Wales? OQ55919

Latest estimates suggest that during the month of August, 974 people presenting as homeless were found immediate accommodation; 476 homeless people were provided with suitable long-term accommodation; and 101 homeless people were rough-sleeping. Monthly data of that sort will be published for the remainder of this Senedd term.

Mae'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu y daethpwyd o hyd i lety ar unwaith i 974 o bobl a gyflwynodd eu hunain yn ddigartref yn ystod mis Awst; Darparwyd llety hirdymor addas i 476 o bobl ddigartref; ac roedd 101 o bobl ddigartref yn cysgu ar y stryd. Bydd data misol o'r math hwnnw yn cael eu cyhoeddi ar gyfer gweddill tymor y Senedd hon.

Can I thank the First Minister for his answer? And he would have also heard the exchange in the Chamber last week with the housing Minister, and the number of 100 or 101 rough-sleepers who are now on the streets of the towns and cities of Wales is very distressing. I know that over 3,000 or 3,500, I think, people have been helped during COVID into emergency accommodation of one kind or another, and that is a real achievement, but part of the problem is that, for many years, we've not had a very reliable estimate of the number of rough-sleepers, and this has been a problem across the United Kingdom, but we do need to know the level of the problem, so that we can take appropriate action to meet the scale of it. But can you give us the assurance immediately that the assertive outreach to help those 101 people who are rough-sleeping at the moment is being effective?

A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am ei ateb? A byddai ef hefyd wedi clywed y drafodaeth yn y Siambr yr wythnos diwethaf gyda'r Gweinidog tai, ac mae'r o 100 neu 101 o bobl sy'n cysgu ar strydoedd trefi a dinasoedd Cymru erbyn hyn yn peri gofid mawr. Gwn fod mwy na 3,000 neu 3,500, rwy'n credu, wedi cael cymorth yn ystod COVID i gael llety brys o ryw fath neu'i gilydd, ac mae hynny'n gyflawniad gwirioneddol, ond rhan o'r broblem yw na fu gennym, ers blynyddoedd lawer, amcangyfrif dibynadwy iawn o nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd, ac mae hyn wedi bod yn broblem ledled y Deyrnas Unedig, ond mae angen i ni wybod beth yw lefel y broblem, fel y gallwn ni gymryd camau priodol i ymateb i'w maint. Ond a allwch chi roi'r sicrwydd i ni ar unwaith bod yr allgymorth pendant i helpu'r 101 o bobl hynny sy'n cysgu ar y stryd ar hyn o bryd yn cael effaith?

Llywydd, I think we can give that assurance. It's two things together, it seems to me. It is assertive outreach and then it's a proper level of support for those people after they have been reached and after they have been placed in accommodation. We know that amongst the 101 people who were sleeping rough in August, there will be some people whose level of addiction to alcohol or to drugs has taken them back onto the streets again. We will know that in some settings, where people who were previously homeless have been temporarily housed, there is a level of anti-social behaviour that has an impact on staff and on other tenants alike and which some people find they're just not able to deal with. So, as well as reaching people through assertive outreach services, we also have to make sure that we have the help that is then necessary to sustain people in temporary accommodation to begin with, and then into permanent accommodation in the way that we wish to see. I know that David Melding will be aware of the fact that in the £50 million next phase of our homelessness response, nearly £10 million of that is for that wraparound support in mental health and substance misuse, to try and make sure that people do not feel that the answer that's right for them is a return to rough-sleeping from which they otherwise would have been relieved.

Llywydd, rwy'n credu y gallwn ni roi'r sicrwydd hwnnw. Mae'n ddau beth gyda'i gilydd, mae'n ymddangos i mi. Allgymorth grymusol ac yna lefel briodol o gefnogaeth i'r bobl hynny ar ôl iddyn nhw gael eu cyrraedd ac ar ôl iddyn nhw gael eu rhoi mewn llety. Rydym ni'n gwybod, ymhlith y 101 o bobl a oedd yn cysgu ar y stryd ym mis Awst, y bydd rhai pobl y mae eu lefel o ddibyniaeth ar alcohol neu ar gyffuriau wedi mynd â nhw yn ôl i'r strydoedd unwaith eto. Byddwn yn gwybod, mewn rhai lleoliadau, lle mae pobl a oedd yn ddigartref gynt wedi cael eu cartrefu dros dro, bod lefel o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cael effaith ar staff ac ar denantiaid eraill hefyd ac y mae rhai pobl yn canfod nad ydyn nhw'n gallu ymdopi ag ef. Felly, yn ogystal â chyrraedd pobl trwy wasanaethau allgymorth pendant, mae'n rhaid i ni hefyd wneud yn siŵr bod gennym ni'r cymorth sy'n angenrheidiol wedyn i gadw pobl mewn llety dros dro i ddechrau, ac yna i lety parhaol yn y ffordd yr ydym ni'n dymuno ei weld. Gwn y bydd David Melding yn ymwybodol o'r ffaith bod bron i £10 miliwn o gam nesaf gwerth £50 miliwn ein hymateb i ddigartrefedd ar gyfer y cymorth cofleidiol hwnnw ym maes iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, i geisio gwneud yn siŵr nad yw pobl yn teimlo mai'r ateb sy'n iawn iddyn nhw yw dychwelyd i gysgu ar y stryd y bydden nhw wedi cael eu rhyddhau ohono fel arall.

Swyddi a Chyfleoedd Hyfforddi
Jobs and Training Opportunities

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau y gall greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi i bobl o bob oed yn Ogwr yng nghyd-destun dirywiad economaidd? OQ55900

7. What action is the Welsh Government taking to ensure that it can create jobs and training opportunities for people of all ages in Ogmore in the context of an economic downturn? OQ55900

In July, we announced a £40 million package to help employers across Wales to take on and train new workers. Earlier this month, as part of that package, we launched specific assistance to encourage the recruitment of apprentices, as well as a barriers fund to help individuals who are considering self-employment.

Ym mis Gorffennaf, fe wnaethom gyhoeddi pecyn gwerth £40 miliwn i helpu cyflogwyr ledled Cymru i gyflogi a hyfforddi gweithwyr newydd. Yn gynharach y mis hwn, yn rhan o'r pecyn hwnnw, lansiwyd cymorth penodol gennym i annog recriwtio prentisiaid, yn ogystal â chronfa rwystrau i helpu unigolion sy'n ystyried hunangyflogaeth.

Thank you for that answer, First Minister. And, First Minister, you'll know that Centrica began talks with the GMB union earlier this year about terms and conditions changes to jobs, but they kicked off those talks in the middle of the pandemic with the threat to fire and rehire its 20,000 strong UK workforce, and the biggest proportion of these jobs per head of population is right here in Wales, and many indeed are in my constituency. This is a company, First Minister, that has benefited from a £200 million contract to run the Nest energy efficiency programme in Wales. So, do you agree with me that this is not what we should expect from an organisation with which we do business here in Wales and that it's not the way we expect them to treat their workers? Will he, therefore, call on them to take their threats off the table, come back from the brink, and work for a sensible, negotiated deal that is in the shared interests of the reputation of Centrica plc and their shareholders, and, most importantly, in the interests of their highly skilled and loyal workforce and their families?

Diolch am yr ateb yna, Prif Weinidog. A, Prif Weinidog, byddwch yn gwybod bod Centrica wedi dechrau trafodaethau gydag undeb y GMB yn gynharach eleni am newidiadau i delerau ac amodau swyddi, ond fe wnaethon nhw ddechrau'r trafodaethau hynny yng nghanol y pandemig gyda'r bygythiad i ddiswyddo ac ailgyflogi ei weithlu o 20,000 yn y DU, ac mae'r gyfran fwyaf o'r swyddi hyn fesul pen o'r boblogaeth yma yng Nghymru, ac mae llawer yn fy etholaeth i, mewn gwirionedd. Cwmni yw hwn, Prif Weinidog, sydd wedi elwa ar gontract gwerth £200 miliwn i redeg rhaglen effeithlonrwydd ynni Nyth yng Nghymru. Felly, a ydych chi'n cytuno â mi nad dyma'r hyn y dylem ni ei ddisgwyl gan sefydliad yr ydym ni'n cyflawni busnes gydag ef yma yng Nghymru ac nad dyma'r ffordd yr ydym ni'n disgwyl iddyn nhw drin eu gweithwyr? A wnaiff ef, felly, alw arnyn nhw i dynnu eu bygythiadau oddi ar y bwrdd, camu yn ôl o'r dibyn, a gweithio i sicrhau cytundeb synhwyrol, wedi'i negodi sydd er budd cyffredin enw da Centrica plc a'u cyfranddalwyr, ac, yn bwysicaf oll, er budd eu gweithlu medrus a ffyddlon iawn a'u teuluoedd?

14:30

I certainly am aware of the Centrica issue, having had discussions directly with leaders of the GMB about it. My colleague Ken Skates wrote to Centrica back in August when we were last discussing this with the union. Let me be clear, Llywydd: there is no excuse for any organisation or company using the coronavirus crisis to erode the rights and the entitlements of its workforce. And I echo very much the final point that Huw Irranca-Davies made; I think the company would be very well advised to take the threat off the table, to get back around the table, and to work with the GMB to a negotiated deal. 

Rwy'n sicr yn ymwybodol o fater Centrica, ar ôl cael trafodaethau'n uniongyrchol gydag arweinwyr y GMB yn ei gylch. Ysgrifennodd fy nghyd-Aelod Ken Skates at Centrica yn ôl ym mis Awst pan oeddem yn trafod hyn ddiwethaf gyda'r undeb. Gadewch imi fod yn glir, Llywydd: nid oes esgus i unrhyw sefydliad neu gwmni ddefnyddio argyfwng y coronafeirws i erydu hawliau a breiniau ei weithlu. Ac ategaf yn fawr iawn y sylw olaf a wnaeth Huw Irranca-Davies; rwy'n credu y byddai'n ddoeth iawn i'r cwmni dynnu'r bygythiad yn ôl, i ailddechrau trafod ac i weithio gyda'r GMB i negodi cytundeb. 

Ac yn olaf, cwestiwn 8, Siân Gwenllian. 

Finally, question 8, Siân Gwenllian. 

Gwasanaethau Deintyddol
Dental Services

8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau deintyddol yn Arfon? OQ55946

8. Will the First Minister make a statement on dental services in Arfon? OQ55946

Diolch yn fawr i Siân Gwenllian am y cwestiwn. Mae'r bwrdd iechyd yn gweithio i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau deintyddol. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau i gynnig darpariaeth newydd yn lle’r hyn sydd wedi ei golli, a hynny ar frys.

Thank you very much, Siân Gwenllian, for that question. The health board is working to improve access to dental services. This includes plans to urgently replace lost provision.

Dwi'n deall hefyd bod yna uned hyfforddi deintyddion yn mynd i gael ei sefydlu yn y gogledd, ac mae hynny yn newyddion da, wrth gwrs, ond mae o ddwy neu dair blynedd i ffwrdd, ac yn y cyfamser, mae yna argyfwng gwirioneddol yn digwydd yn fy etholaeth i. Mae rhan o'r broblem yn codi o'r ffordd mae'r cytundebau yn gweithio rhwng deintyddion a'r byrddau iechyd, ac mae yna addewid wedi bod ers tro y byddai'r Llywodraeth yma yn edrych yn fanwl ar beth sydd angen ei wneud er mwyn gwella'r sefyllfa yna. Fedrwch chi symud ymlaen efo'r gwaith yna rŵan os gwelwch yn dda? Ar y funud, mae pobl yn fy etholaeth i yn cael eu gadael i lawr. Mae yna ddeintyddfa arall yn cau y flwyddyn nesaf, ac mae yna wirioneddol angen gweithredu buan yn y maes yma. 

I understand that there will be a training centre for dentistry opening in north Wales, and that's very good news, but it is two or three years away, and in the meantime, there is a very real crisis developing in my constituency. Part of the problem arises from the way in which the contracts work between dentists and the health board, and there has been a pledge for some time that this Government would look in detail at what needs to be done in order to improve that situation. Can you make progress with that work now please? At the moment, people in my constituency are being let down. There is another dental surgery to close next year, and we truly require urgent action in this area. 

Diolch yn fawr i Siân Gwenllian. Dwi wedi gweld y ffigurau o ran beth sydd wedi digwydd yn ei hardal hi. Dŷn ni ddim wedi sôn am Brexit eto heddiw, ond mae Brexit wedi cael effaith negyddol ar wasanaethau deintyddol. Mae 17 y cant o'r deintyddion sy'n cael eu cyflogi gan y cwmnïau mawr—a'r cwmnïau mawr sy'n cwympo mas o ardaloedd fel y gogledd-orllewin—yn cael eu recriwtio o'r Undeb Ewropeaidd, ac mae Brexit yn tanseilio hynny. Fel roedd Siân Gwenllian yn ei ddweud, bydd yr uned addysgu deintyddol newydd ym Mangor yn helpu. Bydd ymdrech y bwrdd iechyd i gynyddu mynediad i ofal deintyddol brys yn helpu. Mae'r Athro Paul Brocklehurst, y dirprwy brif swyddog deintyddol, wedi ei leoli yng ngogledd Cymru, a bydd yn cynnig cymorth arbennig wrth ymateb i'r her a wynebir yn etholaeth yr Aelod. 

Can I thank Siân Gwenllian very much? I've seen the figures in terms of what has been occurring in her area. We haven't mentioned Brexit yet today, but Brexit has had a negative impact on dental services. Seventeen per cent of dentists employed by the major companies—and the major companies are the ones that are withdrawing from areas such as the north-west—are recruited from the European Union, and Brexit undermines that. As Siân Gwenllian was saying, the new dentistry unit in Bangor will assist, and the health board's efforts to increase access to emergency dental services will help. Professor Paul Brocklehurst, the deputy chief dental officer, is based in north Wales, and he will be offering special support in responding to the challenge that is being faced in the Member's constituency. 

2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel 'swyddog cyfreithiol')
2. Questions to the Counsel General and Minister for European Transition (in respect of his 'law officer' responsibilities)

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol ar ei gyfrifoldebau fel swyddog cyfreithiol. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Helen Mary Jones. 

The next item is questions to the Counsel General on his law officer responsibilities. The first question is from Helen Mary Jones. 

Menywod yn erbyn Anghyfiawnder Pensiwn y Wladwriaeth
Women Against State Pension Injustice

1. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch achos ymgyrch Menywod yn erbyn Anghyfiawnder Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod a anwyd yn y 1950au y gwrthodwyd eu pensiynau iddynt? OQ55902

1. Will the Counsel General provide an update on correspondence between the Welsh Government and the UK Government regarding the case of the Women Against State Pension Injustice campaign for 1950s-born women denied their pensions? OQ55902

We have, as a Government, repeatedly expressed concerns to the UK Government about women who have had their state pension age raised without effective or sufficient notification. The Deputy Minister and Chief Whip recently wrote again to the UK Government to press for a just and fair solution for the women.

Rydym ni, y Llywodraeth, wedi mynegi pryderon dro ar ôl tro i Lywodraeth y DU ynghylch menywod y cynyddwyd eu hoedran pensiwn gwladol heb hysbysiad effeithiol na digonol. Ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ddiweddar at Lywodraeth y DU i bwyso am ateb teg a chlir i'r menywod.

I'm grateful to the Counsel General for his reply. Does he agree with me that in the COVID context there are particular reasons why the UK Government should address this injustice as a matter of urgency? Official advice to the over-60s suggests that people should minimise their contact with others, and yet, many of the 1950s women are working in public-facing roles such as social care, NHS and retail. They tell me that they're frightened to go to work, but they can't afford not to do so. And there are potentially 1.5 million jobs that could be released if those women were allowed access to their pensions now and given some compensation for what they have lost. There are over 5,000 women affected in Llanelli in my region alone. The UK Government has found itself able to find resources when it's needed to, to respond to the COVID crisis, and I'm sure we all appreciate that. But does the Counsel General agree with me that they should look again in this context where women are being asked to work in situations where they may not be safe, and where we have young people, as we've heard in response to earlier questions, desperately looking for work—is it not time that the UK Government should act? And can the Counsel General consider further correspondence with the UK Government in this post-COVID context on the women's behalf?

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ateb. A yw'n cytuno â mi fod rhesymau penodol yng nghyd-destun COVID pam y dylai Llywodraeth y DU fynd i'r afael â'r anghyfiawnder hwn fel mater o frys? Mae cyngor swyddogol i bobl dros 60 oed yn awgrymu y dylai pobl leihau eu cysylltiad ag eraill, ac eto, mae llawer o fenywod y 1950au yn gweithio mewn swyddogaethau sy'n gofyn am ymwneud â'r cyhoedd megis gofal cymdeithasol, y GIG a manwerthu. Maen nhw'n dweud wrthyf eu bod yn ofni mynd i'r gwaith, ond na allan nhw fforddio peidio â gwneud hynny. Ac mae'n bosib y gellid rhyddhau 1.5 miliwn o swyddi pe caniateid i'r menywod hynny godi eu pensiynau nawr a chael rhywfaint o iawndal am yr hyn y maen nhw wedi'i golli. Effeithir ar dros 5,000 o fenywod yn Llanelli yn fy rhanbarth i yn unig. Mae Llywodraeth y DU wedi gallu darganfod adnoddau pan fo angen, i ymateb i argyfwng COVID, ac rwy'n siŵr ein bod i gyd yn gwerthfawrogi hynny. Ond a yw'r Cwnsler Cyffredinol yn cytuno â mi y dylen nhw edrych eto yn y cyd-destun hwn lle gofynnir i fenywod weithio mewn sefyllfaoedd lle nad ydyn nhw efallai'n ddiogel, a lle mae gennym ni bobl ifanc, fel y clywsom ni mewn ymateb i gwestiynau cynharach, yn chwilio'n daer am waith—onid yw'n bryd i Lywodraeth y DU weithredu? Ac a wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ystyried gohebu ymhellach â Llywodraeth y DU, yn y cyd-destun ar ôl COVID hwn, ar ran y menywod?

14:35

I thank the Member for that important supplementary. I think it casts a very significant light on the situation. I think she's right to say, of course, that women are over-represented, if you like, in sectors that have been particularly badly hit during the COVID crisis, which I think illustrates very starkly the challenge that many of these women face. Many of them have been working in roles that may have not been well paid for many, many years before facing the financial pressure that they face anew as a consequence of the actions of the UK Government. I know that she will share with me the dismay that the litigation strategy that the campaign groups were pursuing hasn't been able to bear fruit. But that does now, I think, impose on the UK Government a particular and special responsibility to engage with the groups that have been advocating on behalf of women affected. I, and I imagine many other Members in the Chamber, have received correspondence with women affected putting forward very sensible and pragmatic proposals for how this challenge and injustice could be addressed. And it's in that light that my colleague Jane Hutt has written to the UK Government, to encourage them to engage with these groups and negotiate a solution.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn atodol pwysig yna. Rwy'n credu ei fod yn taflu goleuni sylweddol iawn ar y sefyllfa. Rwy'n credu ei bod hi'n briodol dweud, wrth gwrs, fod menywod yn cael eu gorgynrychioli, os mynnwch chi, mewn sectorau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed yn ystod argyfwng COVID, sydd, yn fy marn i, yn dangos yn glir iawn yr her y mae llawer o'r menywod hyn yn ei hwynebu. Mae llawer ohonyn nhw wedi bod yn gweithio mewn swyddogaethau nad oedden nhw efallai yn talu'n dda ers blynyddoedd lawer cyn wynebu'r pwysau ariannol y maen nhw yn ei wynebu o'r newydd o ganlyniad i weithredoedd Llywodraeth y DU. Rwy'n gwybod y bydd yr un mor siomedig â minnau nad yw'r strategaeth ymgyfreitha yr oedd y grwpiau ymgyrchu yn ei dilyn wedi gallu dwyn ffrwyth. Ond mae hynny bellach, rwy'n credu, yn rhoi cyfrifoldeb penodol ac arbennig ar Lywodraeth y DU i ymgysylltu â'r grwpiau sydd wedi bod yn dadlau ar ran menywod yr effeithir arnyn nhw. Rwyf i, a dychmygaf fod llawer o Aelodau eraill yn y Siambr, wedi cael gohebiaeth gan fenywod yr effeithiwyd arnyn nhw yn cyflwyno cynigion synhwyrol a phragmatig iawn ar gyfer sut y gellid mynd i'r afael â'r her a'r anghyfiawnder hwn. Ac yn y goleuni hwnnw y mae fy nghyd-Aelod Jane Hutt wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU, i'w hannog i ymgysylltu â'r grwpiau hyn a thrafod datrysiad. 

Cymal 49 o Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig
Clause 49 of the United Kingdom Internal Market Bill

2. Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o gymal 49 o Fil Marchnad Fewnol y DU? OQ55917

2. What assessment has the Counsel General made of clause 49 of the UK Internal Market Bill? OQ55917

Clause 49 of the Bill as introduced would make the entire UK Internal Market Act a protected enactment. Protected enactment status should only be used where it can be justified. We have proposed that this provision is omitted; it is for the UK Government now to make the case for its inclusion.

Byddai cymal 49 o'r Bil fel y'i cyflwynwyd yn gwneud Deddf Marchnad Fewnol gyfan y DU yn ddeddfiad gwarchodedig. Dim ond pan ellir cyfiawnhau hynny y dylid defnyddio statws deddfiad gwarchodedig. Rydym ni wedi cynnig hepgor y ddarpariaeth hon; mater i Lywodraeth y DU nawr yw cyflwyno'r achos dros ei chynnwys.

Diolch, Counsel General. The Welsh public voted in favour of devolution in 1997. After that initial mandate, we've had 12 further democratic events that have allowed the Welsh people to confirm that view—in the form of a further referendum in 2011, five Senedd elections, and six general elections. The referenda and all the elections returned clear pro-devolution majorities. Now, you'll know that clause 46 of the internal market Bill will enable the UK Government to spend money in devolved areas in Wales. That would allow them, for example, to spend money on transport plans that could have a detrimental effect on areas that are devolved, such as public health, the environment and conservation. As you've been setting out, Counsel General, clause 49 of the Bill prevents the Senedd from being able to bring forward a legal challenge to such plans, even though they affect devolved areas. We've known from the beginning that Boris Johnson was hostile to devolution, which has since been confirmed through the horse's mouth. This power grab is a substantiation of that hostility. So, do you agree with me that the Tory UK Government has zero democratic mandate to pass such provisions, especially given that a majority of Welsh MPs voted against them and that this Senedd is opposed?

Diolch, Cwnsler Cyffredinol. Pleidleisiodd y cyhoedd yng Nghymru o blaid datganoli yn 1997. Ar ôl y mandad cychwynnol hwnnw, rydym ni wedi cael 12 digwyddiad democrataidd pellach sydd wedi caniatáu i bobl Cymru gadarnhau'r farn honno—ar ffurf refferendwm pellach yn 2011, pum etholiad yn y Senedd, a chwe etholiad cyffredinol. Yn y refferenda a'r holl etholiadau cafwyd mwyafrif clir o blaid datganoli. Nawr, byddwch yn gwybod y bydd cymal 46 o Fil y farchnad fewnol yn galluogi Llywodraeth y DU i wario arian mewn meysydd datganoledig yng Nghymru. Byddai hynny'n caniatáu iddyn nhw, er enghraifft, wario arian ar gynlluniau trafnidiaeth a allai gael effaith andwyol ar feysydd sydd wedi'u datganoli, megis iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd a chadwraeth. Fel yr ydych chi wedi bod yn ei nodi, Cwnsler Cyffredinol, mae cymal 49 o'r Bil yn atal y Senedd rhag gallu cyflwyno her gyfreithiol i gynlluniau o'r fath, er eu bod yn effeithio ar feysydd datganoledig. Rydym ni wedi gwybod o'r dechrau bod Boris Johnson yn elyniaethus i ddatganoli, sydd bellach wedi'i gadarnhau o lygad y ffynnon. Mae'r cipio grym hwn yn cadarnhau'r elyniaeth honno. Felly, a ydych chi'n cytuno â mi nad oes gan Lywodraeth Dorïaidd y DU fandad democrataidd i basio darpariaethau o'r fath, yn enwedig o gofio bod y mwyafrif o Aelodau Seneddol Cymru wedi pleidleisio yn eu herbyn a bod y Senedd hon yn gwrthwynebu?

I think the Member is right to point to the effect of the protected enactment designation on the Bill, in that it does prevent the effects of the Act from being modified by this Senedd. But she points as well to a much broader provision in the Bill, which is equally iniquitous—if I can put it in those terms—which is the provisions that give UK Government Ministers powers from devolved areas to spend in Wales. Now, we heard the contributions in the House of Commons during the debates on the Bill earlier in the year and it was evident from those contributions that I think what motivates some of these judgements is the UK Government not being content with the priorities that the Welsh Government, elected by the people of Wales, have set for themselves as part of a democratic mandate. I think what's important at this point is for the UK Government to recognise it isn't too late for it to change its mind in relation to this provision. We would certainly invite it to do that. When we've discussed it with the UK Government, obviously, it's described as an opportunity to work in partnership. Well, if that is the case, it seems to me to be an opportunity to work around the Welsh Government, rather than work with the Welsh Government. But, as I say, it's not too late for the UK Government to change its position in relation to that and recognise the democratic devolution settlement. 

Credaf fod yr Aelod yn gywir i dynnu sylw at effaith dynodi'r Bil yn ddeddfiad gwarchodedig, gan ei fod yn atal y Senedd hon rhag addasu effeithiau'r Ddeddf. Ond mae'n cyfeirio hefyd at ddarpariaeth lawer ehangach yn y Bil, sydd yr un mor anghyfiawn—os gallaf ei fynegi yn y termau hynny—sef y darpariaethau sy'n rhoi pwerau o feysydd datganoledig i Weinidogion Llywodraeth y DU i wario yng Nghymru. Nawr, clywsom y cyfraniadau yn Nhŷ'r Cyffredin yn ystod y dadleuon ar y Bil yn gynharach yn y flwyddyn ac roedd hi'n amlwg o'r cyfraniadau hynny mai'r hyn rwy'n credu sy'n ysgogi rhai o'r penderfyniadau hyn yw nad yw Llywodraeth y DU yn fodlon ar y blaenoriaethau y mae Llywodraeth Cymru, a etholwyd gan bobl Cymru, wedi eu gosod drosti eu hun yn rhan o fandad democrataidd. Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig ar hyn o bryd yw i Lywodraeth y DU gydnabod nad yw hi'n rhy hwyr iddi newid ei meddwl o ran y ddarpariaeth hon. Byddem yn sicr yn ei gwahodd i wneud hynny. Pan ydym yn trafod hyn gyda Llywodraeth y DU, yn amlwg, caiff ei ddisgrifio fel cyfle i gydweithio. Wel, os yw hynny'n wir, mae'n ymddangos i mi ei fod yn gyfle i weithio o amgylch Llywodraeth Cymru, yn hytrach na gweithio gyda Llywodraeth Cymru. Ond, fel y dywedais, nid yw hi'n rhy hwyr i Lywodraeth y DU newid ei safbwynt yn hynny o beth a chydnabod y setliad datganoli democrataidd.

14:40

I'm particularly concerned about this, because, having been told that leaving the EU is about taking back control, I don't think many of us realised that that meant the UK Government clawing back both control and the money that goes with it for the centre to be able to target seats for their own political purposes. And just leaving aside the incompetence of the UK Government over test, trace and protect and their appetite for giving money to their mates, the whole point of devolved government is that the Welsh Government understands the difference between Cardiff, Caernarfon and Caersws, as well as the granular detail of communities like mine, like Adamsdown and parts of Pentwyn, which are super-output areas of deprivation, and whose needs are completely different from those of, say, Cyncoed or Penylan, even though they're only a few miles apart. So, what can be done do stop the Tory UK Government from hijacking this money for their own ends, rather than tackling poverty and deprivation in our communities?

Rwy'n pryderu'n benodol am hyn, oherwydd, ar ôl cael gwybod bod gadael yr UE yn ymwneud ag adfer rheolaeth, nid wyf yn credu bod llawer ohonom ni wedi sylweddoli bod hynny'n golygu Llywodraeth y DU yn adfachu rheolaeth a'r arian sy'n mynd gyda hynny er mwyn i'r canol allu targedu seddi at eu dibenion gwleidyddol eu hunain. Ac o roi anallu Llywodraeth y DU dros brofi, olrhain a diogelu a'u hawydd i roi arian i'w ffrindiau o'r neilltu, holl ddiben y llywodraeth ddatganoledig yw bod Llywodraeth Cymru yn deall y gwahaniaeth rhwng Caerdydd, Caernarfon a Chaersws, yn ogystal â nodweddion unigryw cymunedau fel fy un i, fel Adamsdown a rhannau o Bentwyn, sy'n ardaloedd o amddifadedd sylweddol, ac y mae eu hanghenion yn gwbl wahanol i anghenion Cyncoed neu Ben-y-lan, dyweder, er nad ydyn nhw ond ychydig filltiroedd ar wahân. Felly, beth ellir ei wneud i atal Llywodraeth Dorïaidd y DU rhag herwgipio'r arian hwn at eu dibenion eu hunain, yn hytrach na mynd i'r afael â thlodi ac amddifadedd yn ein cymunedau?

The Member is, of course, right to say that the purpose behind the Bill—the intent of the Bill, certainly—is to limit the capacity of the Senedd and Welsh Ministers to act in accordance with the devolution settlement. It didn't have to be this way, and it still doesn't have to be this way. We've proposed an alternative to the Bill that respects the devolution settlement, but also delivers the high standards across a range of areas, which I know that she feels very passionately about and is a very ardent campaigner for. As I say, we've pursued a strategy of putting forward constructive alternatives, and have had significant support in the House of Lords, as I know that she is aware, for many of those positions, from a range of political voices and non-political voices, and from a range of different walks of life. And there has been a very, very strong theme that the devolution settlement needs to be respected and that if the UK Government is proceeding on the basis that this Bill is intended to strengthen the union, it will find that it is mistaken, because the best way of doing that is by defending and extending devolution, rather than trying to ride roughshod over it. 

Mae'r Aelod, wrth gwrs, yn gywir i ddweud mai bwriad y Bil—mai diben y Bil, yn sicr—yw cyfyngu ar allu'r Senedd a Gweinidogion Cymru i weithredu yn unol â'r setliad datganoli. Nid oedd yn rhaid iddo fod fel hyn, ac nid oes rhaid iddo fod fel hyn o hyd. Rydym ni wedi cynnig dewis amgen i'r Bil sy'n parchu'r setliad datganoli, ond sydd hefyd yn cyflawni'r safonau uchel mewn ystod o feysydd, y gwn i ei bod yn teimlo'n angerddol iawn yn eu cylch ac yn ymgyrchydd brwd iawn drostynt. Fel y dywedais, rydym ni wedi dilyn strategaeth o gyflwyno dewisiadau adeiladol amgen, ac wedi cael cefnogaeth sylweddol yn Nhŷ'r Arglwyddi, fel rwy'n gwybod ei bod yn ymwybodol, i lawer o'r safbwyntiau hynny, o amrywiaeth o leisiau gwleidyddol a lleisiau anwleidyddol, ac o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd. A chafwyd thema gref iawn, iawn bod angen parchu'r setliad datganoli ac os yw Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen ar y sail mai bwriad y Bil hwn yw cryfhau'r undeb, bydd yn canfod ei bod yn camgymryd, oherwydd y ffordd orau o wneud hynny yw drwy amddiffyn ac ymestyn datganoli, yn hytrach na cheisio ei sathru dan draed. 

Brexit heb Gytundeb
A 'No Deal' Brexit

3. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith ynghylch goblygiadau cyfreithiol Brexit heb gytundeb? OQ55903

3. What discussions has the Counsel General had with other law officers regarding the legal implications of a 'no deal' Brexit? OQ55903

The Welsh Government has made clear to the UK Government that an EU trade deal is of vital importance for Welsh citizens and businesses. However, as a responsible Government we are planning for the possibility. This includes making all necessary Welsh legislation to deliver a 'no trade deal' outcome by 31 December.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud hi'n glir i Lywodraeth y DU fod cytundeb masnach gyda'r UE yn hanfodol bwysig i ddinasyddion a busnesau Cymru. Fodd bynnag, gan ein bod yn Llywodraeth gyfrifol rydym yn cynllunio ar gyfer y posibilrwydd. Mae hyn yn cynnwys gwneud yr holl ddeddfwriaeth angenrheidiol yng Nghymru i allu gweithredu canlyniad o 'dim cytundeb masnach' erbyn 31 Rhagfyr.

I'm grateful to the Counsel General for his reply. Can I ask how confident he is that we will have a functioning, workable legal framework in important fields, like the environment and agriculture, that were previously derived from European law? He speaks, in his response to Delyth Jewell, about a constructive alternative to the internal market Bill, and, of course, that's the right approach to take, but what considerations are being given by the Welsh Government as to what steps might be taken to protect the devolution settlement if this legislation is passed unamended? Does he share my concern, and a concern that was expressed recently by Professor Emyr Lewis at Swansea University, that we may, if this Bill is passed unamended, be faced with a UK Government that is developing a taste for legislating in a way that puts itself beyond the usual reach of law? Has the Counsel General had any discussions with law officers in the other devolved administrations about what legal steps, if any, might be taken should this Bill be passed unamended? I hope that he would agree with me that it would be very dangerous indeed for the UK Government to get a taste for passing legislation that puts itself beyond the reach of the law.

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ateb. A gaf i ofyn pa mor ffyddiog ydyw y bydd gennym ni fframwaith cyfreithiol ymarferol, y bydd modd gweithio ag ef, mewn meysydd pwysig, fel yr amgylchedd ac amaethyddiaeth, a oedd gynt yn deillio o gyfraith Ewrop? Mae'n siarad, yn ei ymateb i Delyth Jewell, am ddewis adeiladol arall yn lle Bil y farchnad fewnol, ac, wrth gwrs, dyna'r ffordd gywir o fynd ati, ond sut mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y dylid gweithredu i ddiogelu'r setliad datganoli os caiff y ddeddfwriaeth hon ei phasio heb ei diwygio? A yw'n rhannu fy mhryder, a phryder a fynegwyd yn ddiweddar gan yr Athro Emyr Lewis ym Mhrifysgol Abertawe, y gallwn ni, os caiff y Bil hwn ei basio heb ei ddiwygio, wynebu Llywodraeth y DU sy'n cael blas ar ddeddfu mewn ffordd sy'n rhoi ei hun y tu hwnt i gwmpas arferol y gyfraith? A yw'r Cwnsler Cyffredinol wedi cael unrhyw drafodaethau gyda swyddogion y gyfraith yn y gweinyddiaethau datganoledig eraill ynghylch pa gamau cyfreithiol, os o gwbl, y gellid eu cymryd pe cai'r Bil hwn ei basio heb ei ddiwygio? Gobeithio y byddai'n cytuno â mi y byddai'n beryglus iawn yn wir i Lywodraeth y DU gael blas ar basio deddfwriaeth sy'n rhoi ei hun y tu hwnt i gwmpas y gyfraith.

It would be not only dangerous, but it would be profoundly wrong in the context of the devolution settlement. So, I endorse the comment the Member makes in her question in relation to that. I think the point that Delyth Jewell was making in her question around the protected enactment is an extension of the usual principle. So, we have accepted that there may be occasions when enactments become protected, but in relation to this Bill, there is effectively a blanket prohibition on modification, which you would expect to see in very significant constitutional legislation, not one that, on the face of it, deals with matters to do with the economy and trade. So, I think that gives you the clue that you need about the extent of the trespass on the devolution settlement that this Bill represents. And I agree with her that it would be very dangerous to see that becoming a pattern and, indeed, it would be completely unacceptable, even in this Bill.

In relation to the question of a functioning statute book at the end of the transition period, I will say that a huge amount of work has been under way in relation to aligning the Welsh statute book, through secondary legislation, to take account of the changes that will need to happen after the end of the transition period. It's been really rather a mammoth task, and there are further statutory instruments coming forward to the Senedd over the coming weeks. We don't yet know what the outcome will be of the negotiations between the UK Government and the European Commission, obviously, but if that concludes in a deal, there will probably be the need for implementing legislation, and that will quite possibly—probably, I would suggest—require the Senedd's consent if it deals with matters that are otherwise devolved. We don't yet know what that legislation will look like. We don't yet know the scale of the task of grappling with it. We don't yet know the volume of implementing secondary legislation that that will entail. It will probably all need to be done by the end of this year. So, the challenge, I think, is obvious when I lay it out in that way. Whilst there has been good progress and, I would say, very good levels of joint working with the UK Government and other devolved Governments in relation to the programme of work so far, it's obvious when I say it that there's a significant challenge that lies very immediately ahead of us. And I think that that tells you a little about the scale of the challenge that we all face in the coming months. 

Byddai nid yn unig yn beryglus, ond byddai'n gwbl anghywir yng nghyd-destun y setliad datganoli. Felly, ategaf y sylw y mae'r Aelod yn ei wneud yn ei chwestiwn ynglŷn â hynny. Credaf fod y sylw yr oedd Delyth Jewell yn ei wneud yn ei chwestiwn ynghylch y deddfiad gwarchodedig yn estyniad o'r egwyddor arferol. Felly, rydym ni wedi derbyn y gall fod adegau pan gaiff deddfiadau eu diogelu, ond o ran y Bil hwn, mae gwaharddiad cyffredinol ar addasu i bob pwrpas, y byddech yn disgwyl ei weld mewn deddfwriaeth gyfansoddiadol sylweddol iawn, nid un sydd, ar yr wyneb, yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â'r economi a masnach. Felly, credaf fod hynny'n rhoi'r syniad sydd ei angen arnoch chi am faint y tresmasu ar y setliad datganoli y mae'r Bil hwn yn ei gynrychioli. A chytunaf â hi y byddai'n beryglus iawn gweld hynny'n dod yn batrwm ac, yn wir, byddai'n gwbl annerbyniol, hyd yn oed yn y Bil hwn.

Ynghylch y cwestiwn o fod â llyfr statud gweithredol ar ddiwedd y cyfnod pontio, yr hyn y gwnaf i ei ddweud yw y bu llawer iawn o waith ar y gweill o ran cael cysondeb yn llyfr statud Cymru, drwy is-ddeddfwriaeth, i ystyried y newidiadau y bydd angen eu gwneud ar ôl diwedd y cyfnod pontio. Mae wedi bod yn dasg enfawr, a chaiff offerynnau statudol pellach eu cyflwyno i'r Senedd dros yr wythnosau nesaf. Nid ydym yn gwybod eto beth fydd canlyniad y trafodaethau rhwng Llywodraeth y DU a'r Comisiwn Ewropeaidd, yn amlwg, ond os cytundeb fydd y canlyniad, mae'n debyg y bydd angen gweithredu deddfwriaeth, ac mae'n debyg y bydd hynny—mae'n debyg, byddwn yn awgrymu—yn gofyn am gydsyniad y Senedd hon os yw'n ymwneud â materion sydd fel arall wedi'u datganoli. Ni wyddom ni eto sut olwg fydd ar y ddeddfwriaeth honno. Ni wyddom ni faint y dasg o fynd i'r afael â hi eto. Ni wyddom ni eto faint o weithredu is-ddeddfwriaeth y bydd hynny'n ei olygu. Mae'n debyg y bydd angen gwneud y cyfan erbyn diwedd eleni. Felly, mae'r her, rwy'n credu, yn amlwg pan fyddaf yn ei chyflwyno felly. Er y bu cynnydd da a, byddwn yn dweud, cydweithio da iawn gyda Llywodraeth y DU a Llywodraethau datganoledig eraill o ran y rhaglen waith hyd yma, mae'n amlwg pan ddywedaf fod her sylweddol yn union o'n blaenau. A chredaf fod hynny'n dweud ychydig wrthych chi am faint yr her yr ydym ni i gyd yn ei hwynebu yn ystod y misoedd nesaf. 

14:45
Mabwysiadu Ffyrdd
Road Adoption

4. Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r ddeddfwriaeth sy'n sail i fabwysiadu ffyrdd o fewn datblygiadau tai newydd yng Nghymru? OQ55915

4. What assessment has the Counsel General made of the legislation underpinning road adoption within new housing developments in Wales? OQ55915

Welsh Ministers established a taskforce evaluating potential solutions regarding unadopted roads. It concluded that legislative changes were not required, but a good-practice guide was published, reducing the risk of further unadopted roads being created. We will shortly publish findings from our call for evidence on estate charges on new developments.

Sefydlodd Gweinidogion Cymru dasglu yn gwerthuso atebion posibl o ran ffyrdd heb eu mabwysiadu. Daeth i'r casgliad nad oedd angen newidiadau deddfwriaethol, ond cyhoeddwyd canllaw arfer da, gan leihau'r risg o greu ffyrdd pellach heb eu mabwysiadu. Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau o'n galwad am dystiolaeth ynglŷn â thaliadau ystadau ar ddatblygiadau newydd.

Following the Member debate, which I proposed in Plenary on 14 February 2018, I was pleased to see the report from the unadopted roads taskforce. However, one element disappoints me, and that relates to the lack of legal weight behind some of the recommendations. In particular, the taskforce's road adoption model guide states that if five or more properties are served by a road in a new housing development, highways authorities should serve an advanced payment code notice on developers, which essentially ensures a financial bond is in place to meet any future costs of bringing the road up to adoptable standard, as you will be aware. However, guidance and recommendation, I would suggest, is not strong enough, in my opinion, in this case. Will you, therefore, commit to holding further discussions with the Minister for transport to explore whether legislation should be introduced in this area so as to place a duty on local authorities to serve a notice on developers in such circumstances? 

Yn dilyn y ddadl gan Aelodau, a gynigiais yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Chwefror 2018, roeddwn yn falch o weld yr adroddiad gan y tasglu ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu. Fodd bynnag, mae un elfen yn fy siomi, ac mae hynny'n ymwneud â'r diffyg pwysau cyfreithiol y tu ôl i rai o'r argymhellion. Yn benodol, mae canllaw model mabwysiadu ffyrdd y tasglu yn nodi, os caiff pum eiddo neu fwy eu gwasanaethu gan ffordd mewn datblygiad tai newydd, y dylai awdurdodau priffyrdd gyflwyno hysbysiad cod talu uwch i ddatblygwyr, sydd yn ei hanfod yn sicrhau bod bond ariannol ar waith i dalu unrhyw gostau yn y dyfodol o godi'r ffordd i safon y gellir ei mabwysiadu, fel y gwyddoch chi. Fodd bynnag, nid yw canllawiau ac argymhelliad, byddwn yn awgrymu, yn ddigon cryf, yn fy marn i, yn yr achos hwn. A wnewch chi, felly, ymrwymo i gynnal trafodaethau pellach gyda'r Gweinidog trafnidiaeth i archwilio a ddylid cyflwyno deddfwriaeth yn y maes hwn er mwyn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gyflwyno hysbysiad i ddatblygwyr mewn amgylchiadau o'r fath?

I thank Dai Lloyd for his further question in relation to that. I think the Minister for the economy, who commissioned the work of the taskforce, last made a statement on this topic only a few weeks ago at the end of October. The recommendations from the taskforce, which is, obviously, constituted in order to give advice, took the view that the better route at this stage certainly relates to the use of the Highways Act 1980, and the powers under section 38 in particular, and that the rest of its recommendations could be achieved, indeed, without primary legislation. As I say, there is a further call for evidence in relation to matters related to estate charges. The point he makes about the payment obligations are, obviously, particularly concerning. Whether or not there'll be any legislative considerations that arise in the context of estate charges will have to remain to be seen when we have the recommendations and the output of the call for evidence. 

Diolch i Dai Lloyd am ei gwestiwn pellach ynglŷn â hynny. Credaf y gwnaeth Gweinidog yr economi, a gomisiynodd waith y tasglu, ddatganiad ynglŷn â hyn ddiwethaf ychydig wythnosau'n ôl, ddiwedd mis Hydref. Roedd argymhellion y tasglu, sydd, yn amlwg, wedi'i gyfansoddi er mwyn rhoi cyngor, o'r farn bod y ffordd orau ar hyn o bryd yn sicr yn ymwneud â defnyddio Deddf Priffyrdd 1980, a'r pwerau o dan adran 38 yn benodol, ac y gellid cyflawni gweddill ei argymhellion, yn wir, heb ddeddfwriaeth sylfaenol. Fel y dywedais, mae galw pellach am dystiolaeth ynglŷn â materion sy'n ymwneud â thaliadau ystadau. Mae'r sylw y mae'n ei wneud am y rhwymedigaethau talu, yn amlwg, yn peri pryder arbennig. Bydd yn rhaid parhau i weld a fydd unrhyw ystyriaethau deddfwriaethol yn codi yng nghyd-destun taliadau ystadau pan fydd gennym ni'r argymhellion a chanlyniad yr alwad am dystiolaeth.

Pysgodfeydd Cymru
Welsh Fisheries

5. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith yn y Deyrnas Unedig ynghylch cefnogi pysgodfeydd Cymru ar ôl i'r cyfnod pontio'r UE ddod i ben? OQ55911

5. What discussions has the Counsel General had with other law officers in the United Kingdom about supporting Welsh fisheries after the end of the EU transition period? OQ55911

The Welsh Government has worked closely with UK Government and the other devolved Governments on the UK Fisheries Bill and on EU exit secondary legislation to secure a suite of powers that will enable us to support Welsh fisheries after the end of the EU transition period.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU a'r Llywodraethau datganoledig eraill ar Fil Pysgodfeydd y DU ac ar is-ddeddfwriaeth ymadael â'r UE i sicrhau cyfres o bwerau a fydd yn ein galluogi i gefnogi pysgodfeydd Cymru ar ôl diwedd cyfnod pontio'r UE.

Thank you. Whilst I'm certainly hopefully for a deal, especially in light of Ursula von der Leyen's talk of progress last Saturday, it is, however, incumbent on the Welsh Government to prepare for a worst-case scenario. We have just 37 days of transition left, so it is essential that everyone in Wales prepares to the best of their ability, including all Welsh fisheries. Undoubtedly, there has been some excellent news, as the agreement with Canada will mean that fish can be exported tariff free. But, of course, we cannot forget the importance of the EU market. For example, over 60 per cent of Welsh seafood exports are destined for Spain. Whilst fisheries support is a Welsh Government responsibility, I do welcome the fact that you are striving for a UK-wide intervention scheme. According to the end of transition action plan, the latest position was that you were in communication with the UK Government. Can you update the Senedd and its Members today as to when you hope to have this support in place in case it should ever be needed?

Diolch. Er fy mod yn sicr yn gobeithio am gytundeb, yn enwedig yng ngoleuni y sôn gan Ursula von der Leyen am gynnydd ddydd Sadwrn diwethaf, fodd bynnag, mae'n ddyletswydd ar Lywodraeth Cymru i baratoi ar gyfer y sefyllfa waethaf. Dim ond 37 diwrnod o bontio sydd gennym ni ar ôl, felly mae'n hanfodol bod pawb yng Nghymru yn paratoi hyd eithaf eu gallu, gan gynnwys holl bysgodfeydd Cymru. Yn ddiau, cafwyd newyddion rhagorol, gan y bydd y cytundeb â Chanada yn golygu y gellir allforio pysgod yn rhad ac am ddim. Ond, wrth gwrs, ni allwn ni anghofio pwysigrwydd marchnad yr UE. Er enghraifft, aiff dros 60 y cant o allforion bwyd môr Cymru i Sbaen. Er mai cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw cymorth pysgodfeydd, rwy'n croesawu'r ffaith eich bod yn ymdrechu i gael cynllun ymyrraeth ledled y DU. Yn ôl cynllun gweithredu diwedd y cyfnod pontio, y sefyllfa ddiweddaraf oedd eich bod yn cyfathrebu â Llywodraeth y DU. Allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd a'i Haelodau heddiw ynglŷn â phryd yr ydych chi'n gobeithio y bydd y cymorth hwn ar gael rhag ofn y gallai fod ei angen?

14:50

I almost had to check to see which benches that submission was coming from for a moment. I will always welcome growing recognition from benches on all parts of this Chamber about the impact of the challenge that lies ahead. I will say that it is a very significant set of challenges that this Government has been trying to wrestle with, and I'm glad that there's a recognition of the risks that lie in the period ahead as a consequence of leaving the European Union potentially without a deal.

What I will say from a policy point of view—. I'm sure that my colleague, the Minister who is responsible for fisheries, will bring forward further information in due course. I will refer Janet Finch-Saunders to Lesley Griffiths's statement of only a few weeks ago in relation to future plans for supporting fisheries in relation to the 'Brexit and our Seas' consultation, which outlined some of our proposals. But, I will just say to her that there has been very close working with other parts of the UK in relation to this, so that we have the tools available in order to be able to look after the interests of fishers in Wales, both in terms of legislation, preparation for future financial support from the beginning of next year, and plans in due course for a Welsh fisheries Bill.  

Bu bron imi wirio i weld o ba feinciau yr oedd y cyflwyniad yna'n dod am eiliad. Byddaf bob amser yn croesawu cydnabyddiaeth gynyddol gan feinciau ar bob rhan o'r Siambr hon o effaith yr her sydd o'n blaenau. Dywedaf ei bod yn gyfres sylweddol iawn o heriau y mae'r Llywodraeth hon wedi bod yn ceisio ymgodymu â hwy, ac rwy'n falch bod cydnabyddiaeth o'r risgiau sydd yn y cyfnod i ddod o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd o bosib heb gytundeb. 

Yr hyn a ddywedaf o safbwynt polisi—. Rwy'n siŵr y bydd fy nghydweithiwr, y Gweinidog sy'n gyfrifol am bysgodfeydd, yn cyflwyno rhagor o wybodaeth maes o law. Cyfeiriaf Janet Finch-Saunders at ddatganiad Lesley Griffiths ychydig wythnosau'n ôl ynglŷn â chynlluniau ar gyfer cefnogi pysgodfeydd yn y dyfodol o ran yr ymgynghoriad 'Brexit a'n Moroedd', a amlinellodd rai o'n cynigion. Ond, hoffwn ddweud wrthi y bu cydweithio agos iawn â rhannau eraill o'r DU yn hyn o beth, fel bod gennym ni yr offer ar gael er mwyn gallu gofalu am fuddiannau pysgotwyr yng Nghymru, o ran deddfwriaeth, paratoi ar gyfer cymorth ariannol yn y dyfodol o ddechrau'r flwyddyn nesaf, a chynlluniau maes o law ar gyfer Bil pysgodfeydd i Gymru.

Thank you, Llywydd, and just for clarity, I wasn't being a doom-monger there—

Diolch, Llywydd, a dim ond er mwyn eglurder, nid proffwyd gwae oeddwn i yn y fan yna—

No, you don't get a second chance at question 5. You, in fact, get a chance at question 6 now. Janet Finch-Saunders.

Na, dydych chi ddim yn cael ail gyfle gyda chwestiwn 5. Rydych chi, mewn gwirionedd, yn cael cyfle gyda chwestiwn 6 nawr. Janet Finch-Saunders.

Y Sector Cig Coch
The Red Meat Sector

6. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith yn y Deyrnas Unedig ynghylch darparu cymorth i'r sector cig coch ar ôl i'r cyfnod pontio'r UE ddod i ben? OQ55912

6. What discussions has the Counsel General had with other law officers in the United Kingdom with regard to the provision of support for the red meat sector after the end of the EU transition period? OQ55912

The Welsh Government continues to work closely with the UK Government and devolved Governments to make the case for funding from Her Majesty's Treasury to support the red meat sector in the event of a 'no trade deal' exit.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth y DU a Llywodraethau datganoledig i gyflwyno'r achos dros gyllid gan Drysorlys Ei Mawrhydi i gefnogi'r sector cig coch os na fydd cytundeb masnach ar gyfer ymadael â'r UE.

Thank you. You'll be aware, of course, that the end of transition action plan does acknowledge that, in the best scenario, we would have a deal, and I want to see a trade deal. But, we have to prepare, and, let's be honest, as a Welsh Government you have had a long time since that vote to make these preparations. You have been working with the UK Government, I hope, to develop a UK-wide contingency plan in response to the potential impacts on the sheep sector. According to the end of transition plan, the operational design was yet to be completed as of 11 November 2020. Has there now been this agreement and, if so, will you outline to us as Members how the crisis intervention scheme is going to work?

NFU Cymru has raised concerns about the Welsh milk sector being vulnerable as a consequence of its size and its ability to process milk, and a dependence on a dairy commodity market that does not pay too well, as we all know. What steps are you taking as the Counsel General to safeguard our dairy industry ahead of next year also?  

Diolch. Byddwch yn ymwybodol, wrth gwrs, fod cynllun gweithredu diwedd y cyfnod pontio yn cydnabod y byddai gennym ni gytundeb yn y sefyllfa orau, ac rwyf eisiau gweld cytundeb masnach. Ond, mae'n rhaid i ni baratoi, a, gadewch i ni fod yn onest, rydych chi Lywodraeth Cymru, wedi cael amser hir ers y bleidlais honno i wneud y paratoadau hyn. Rydych chi wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth y DU, gobeithio, i ddatblygu cynllun wrth gefn ledled y DU mewn ymateb i'r effeithiau posibl ar y sector defaid. Yn ôl y cynllun ar gyfer diwedd y cyfnod pontio, roedd y dyluniad gweithredol eto i'w gwblhau ar 11 Tachwedd 2020. A gafwyd y cytundeb hwn bellach ac, os felly, a wnewch chi amlinellu inni fel Aelodau sut y bydd y cynllun ymyrryd mewn argyfwng yn gweithio?

Mae NFU Cymru wedi codi pryderon bod sector llaeth Cymru yn agored i niwed o ganlyniad i'w faint a'i allu i brosesu llaeth, a dibyniaeth ar farchnad nwyddau llaeth nad yw'n talu'n rhy dda, fel y gwyddom ni i gyd. Beth ydych chi'n ei wneud, Gwnsler Cyffredinol, i ddiogelu ein diwydiant llaeth cyn y flwyddyn nesaf hefyd?

Well, I'm sorry to disappoint Janet Finch-Saunders, but I think that those questions are largely focused on the policy response of the Government in relation to supporting the red meat sector, and I do think that those questions are probably more appropriately put to Lesley Griffiths as the Minister responsible. But, from a legal perspective, she will be aware that, in the Agriculture Act 2020, for example, Welsh Ministers took powers specifically to deal with exceptional market conditions, which these conditions obviously would represent, and provide powers for us to support the sector in those circumstances.

As she herself makes clear, it is vitally important for the red meat sector that an agreement should be reached. Thirty-five per cent of our lamb crop is exported, and 90 per cent of that is exported to the EU market. So, if we do not secure a deal that protects the interests of Welsh farmers in that respect, there will certainly be the need for UK-wide intervention, and we will look to the Treasury to fund that intervention. But, as I say, we have the legal framework in place to enable that to happen.

Wel, mae'n ddrwg gennyf siomi Janet Finch-Saunders, ond credaf fod y cwestiynau hynny'n canolbwyntio'n bennaf ar ymateb polisi'r Llywodraeth o ran cefnogi'r sector cig coch, ac rwy'n credu mai mwy priodol mae'n debyg fyddai cyflwyno'r cwestiynau hynny i Lesley Griffiths y Gweinidog sy'n gyfrifol. Ond, o safbwynt cyfreithiol, bydd yn ymwybodol, yn Neddf Amaethyddiaeth 2020, er enghraifft, fod Gweinidogion Cymru wedi cymryd pwerau'n benodol i ymdrin ag amodau marchnad eithriadol, y byddai'r amodau hyn yn amlwg yn eu cynrychioli, ac yn rhoi pwerau i ni gefnogi'r sector o dan yr amgylchiadau hynny.

Fel y mae hi ei hun yn ei gwneud yn glir, mae'n hanfodol bwysig i'r sector cig coch y dylid dod i gytundeb. Allforir 35 y cant o'n cig oen, ac allforir 90 y cant o hynny i farchnad yr UE. Felly, os na sicrhawn ni gytundeb sy'n diogelu buddiannau ffermwyr Cymru yn hynny o beth, yn sicr bydd angen ymyrraeth ledled y DU, a byddwn yn gofyn i'r Trysorlys ariannu'r ymyriad hwnnw. Ond, fel y dywedais, mae gennym ni'r fframwaith cyfreithiol ar waith i alluogi hynny i ddigwydd.

14:55
3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
3. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes. Dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad hynny—Rebecca Evans.

The next item is the business statement and announcement. I call on the Trefnydd to make the statement—Rebecca Evans.

Diolch, Llywydd. I have three changes to this week's business. The Minister for Health and Social Services will make a statement today on the update on special measures arrangements at Betsi Cadwaladr University Health Board. Consequently, the statement on the Valleys taskforce has been postponed until 8 December. Finally, the debate on the Legislation (Wales) Act 2019 (Amendment of Schedule 1) Regulations 2020 has been moved to the last item on today's agenda. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Diolch, Llywydd. Mae gennyf dri newid i fusnes yr wythnos hon. Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud datganiad heddiw ar yr wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau mesurau arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. O ganlyniad, mae'r datganiad am dasglu'r Cymoedd wedi'i ohirio tan 8 Rhagfyr. Yn olaf, mae'r ddadl ar Reoliadau Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 1) 2020 wedi'i symud i'r eitem olaf ar yr agenda heddiw. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi'i nodi ar y datganiad a'r cyhoeddiad busnes, sydd i'w weld ymhlith papurau'r cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau'n electronig.

Trefnydd, can I call for a statement from an appropriate Government Minister regarding restrictions on singing in Welsh churches and other places of worship? Obviously, we've got the Christmas season that is about to be upon us. Many people enjoy going to carol services and participating in worship services at this particular time of the year, and the UK Government has recently made an announcement on principles for safer singing, including in places of worship, which will enable people to get together, provided they are cognisant of social distancing and take other precautions, in order to gather for such worship. I would really like the opportunity for people in Wales to enjoy the same privileges, and I wonder whether we could have a statement on this as soon as possible. Thank you.

Trefnydd, a gaf i alw am ddatganiad gan y Gweinidog priodol yn y Llywodraeth ynghylch cyfyngiadau ar ganu yn eglwysi Cymru a mannau addoli eraill? Yn amlwg, mae gennym ni dymor y Nadolig ar ein gwarthaf. Mae llawer o bobl yn mwynhau mynd i wasanaethau carolau a chymryd rhan mewn gwasanaethau addoli yr adeg benodol hon o'r flwyddyn, ac mae Llywodraeth y DU wedi gwneud cyhoeddiad yn ddiweddar am egwyddorion ar gyfer canu mwy diogel, gan gynnwys mewn addoldai, a fydd yn galluogi pobl i ddod at ei gilydd, ar yr amod eu bod yn ymwybodol o reolau cadw pellter cymdeithasol ac yn cymryd rhagofalon eraill, er mwyn ymgynnull ar gyfer addoliad o'r fath. Hoffwn gael y cyfle i bobl yng Nghymru fwynhau'r un breintiau, a tybed a allem ni gael datganiad am hyn cyn gynted ag y bo modd. Diolch.

Thank you to Darren Millar for raising this issue this afternoon, and of course we keep all aspects of our regulations and our guidance under constant review. I do understand the challenges that the restrictions on singing in places of worship does place on churches and other places of faith within our communities, and I understand the disappointment that many people feel in not being able to sing at the moment. I will ask the Minister for Mental Health, Well-being and Welsh Language—as is her new title—to consider the points that you've made, and obviously, as we continue to keep these things under review, your points will be taken into due account.

Diolch i Darren Millar am godi'r mater hwn y prynhawn yma, ac wrth gwrs rydym wrthi'n gyson yn adolygu pob agwedd ar ein rheoliadau a'n canllawiau. Rwyf yn deall yr heriau y mae'r cyfyngiadau ar ganu mewn addoldai yn eu gosod ar eglwysi a mannau ffydd eraill yn ein cymunedau, a deallaf y siom y mae llawer o bobl yn ei theimlo wrth beidio â chael canu ar hyn o bryd. Gofynnaf i'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg—i arddel ei theitl newydd—ystyried y sylwadau yr ydych chi wedi'u gwneud, ac yn amlwg, wrth inni barhau i adolygu'r pethau hyn, fe gaiff eich sylwadau eu hystyried yn briodol.

I'd like to highlight the frustrations of Rhondda businesses that have been left without any financial help since the beginning of the pandemic. We know businesses across Wales that have lost out after applying for the economic resilience fund. A new business in the Rhondda tell me that they've not received any support, despite losing a majority of their takings. They applied for a lockdown discretionary grant administered through the local authority and received a response saying that their application to another fund, which they hadn't applied to, had been unsuccessful. Taxi drivers are another group that haven't been catered for, and there was a Unite trade union organised demonstration today in Cardiff city centre, calling for support, and I back this campaign. Now, I acknowledge that we live in unprecedented times and that schemes have been drawn up quickly, but unless lessons are learned from what has gone wrong so far, then mistakes will be repeated and targeted support will continue not to reach the businesses that need it. So, can we have a Government statement outlining how you can review the grant system so that those cases that I've raised today can be helped and that we can ensure that businesses and people don't miss out on a financial lifeline when they really, really need it now?

Hoffwn dynnu sylw at rwystredigaethau busnesau'r Rhondda sydd wedi'u gadael heb unrhyw gymorth ariannol ers dechrau'r pandemig. Gwyddom am fusnesau ledled Cymru a esgeuluswyd ar ôl gwneud cais i'r gronfa cadernid economaidd. Mae busnes newydd yn y Rhondda yn dweud wrthyf nad ydyn nhw wedi cael unrhyw gefnogaeth, er iddyn nhw golli'r mwyafrif o'u derbyniadau gwerthiant. Fe wnaethon nhw gais am grant dewisol cyfyngiadau symud a weinyddir drwy'r awdurdod lleol, a chafwyd ymateb yn dweud y bu eu cais i gronfa arall, nad oedden nhw wedi gwneud cais iddi, yn aflwyddiannus. Mae gyrwyr tacsis yn grŵp arall nad oes darparu ar ei gyfer, a threfnwyd gwrthdystiad gan undeb llafur Unite heddiw yng nghanol dinas Caerdydd, yn galw am gefnogaeth, ac rwy'n cefnogi'r ymgyrch hon. Nawr, rwy'n cydnabod ein bod yn byw mewn cyfnod na welwyd ei debyg o'r blaen a bod cynlluniau wedi'u llunio'n gyflym, ond oni ddysgir gwersi o'r hyn sydd wedi mynd o'i le hyd yn hyn, yna caiff camgymeriadau eu hailadrodd a bydd cymorth wedi'i dargedu yn parhau i esgeuluso'r busnesau sydd ei angen. Felly, a allwn ni gael datganiad gan y Llywodraeth yn amlinellu sut y gallwch chi adolygu'r system grantiau fel y gellir helpu'r achosion hynny yr wyf wedi eu crybwyll heddiw ac y gallwn ni sicrhau nad yw busnesau a phobl yn methu hawlio cymorth ariannol angenrheidiol pan fo gwir angen hynny arnyn nhw nawr?

I'm grateful, again, to Leanne Wood for raising this issue this afternoon, and I know that she'll be taking up that first specific case with the council in RCT in order to establish what has happened with that particular grant application. It is the case, of course, that Wales does continue to have the most generous package of support for businesses anywhere in the UK, and the third phase of the ERF has already seen over 35,000 businesses offered over £106 million to date, and, in addition, more than £20 million has reached tourism, hospitality and retail businesses with a retail value of between £12,000 and £50,000, in the form of that emergency funding. So, that funding is absolutely getting to businesses, although inevitably we're not going to be able to support every single business in Wales. But we are absolutely keen to learn from the experiences of the third phase of the economic resilience fund as we develop our future support for business.

And I absolutely share the concerns about taxi drivers in particular. I think that there is a social justice element here. I had a good discussion with Professor Ogbonna, who has been doing some work for Welsh Government on how the black, Asian and minority ethnic community in particular has been badly affected by the coronavirus. And taxi drivers are eligible to apply for that discretionary element of the ERF, and I'm really keen that we get that message out to taxi drivers. But I know that Ken Skates has also been having some discussion on specific issues affecting taxi drivers and others, with Unite and others who are affected.

Rwy'n ddiolchgar, unwaith eto, i Leanne Wood am godi'r mater hwn y prynhawn yma, ac rwy'n gwybod y bydd hi'n codi'r achos penodol cyntaf hwnnw gyda'r cyngor yn Rhondda Cynon Taf er mwyn sefydlu beth sydd wedi digwydd gyda'r cais grant penodol hwnnw. Mae'n wir, wrth gwrs, mai gan Gymru o hyd y mae'r pecyn cymorth mwyaf hael i fusnesau yn unrhyw le yn y DU, ac mae trydydd cam y gronfa cadernid economaidd eisoes wedi gweld dros 35,000 o fusnesau'n cael cynnig dros £106 miliwn hyd yma, ac, yn ogystal, mae dros £20 miliwn wedi cyrraedd busnesau twristiaeth, lletygarwch a manwerthu sydd â gwerth manwerthu o rhwng £12,000 a £50,000, ar ffurf y cyllid brys hwnnw. Felly, mae busnesau yn bendant yn cael y cyllid yna, er yn anochel ni fyddwn yn gallu cefnogi pob busnes unigol yng Nghymru. Ond rydym yn awyddus iawn i ddysgu o brofiadau trydydd cam y gronfa cadernid economaidd wrth i ni ddatblygu ein cefnogaeth i fusnesau yn y dyfodol.

Ac rwyf yr un mor bryderus ynghylch gyrwyr tacsis yn benodol. Credaf fod elfen cyfiawnder cymdeithasol yn y fan yma. Cefais drafodaeth dda gyda'r Athro Ogbonna, sydd wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith i Lywodraeth Cymru ynglŷn â sut y mae'r coronafeirws wedi effeithio'n wael ar bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn arbennig. Ac mae gyrwyr tacsis yn gymwys i wneud cais am yr elfen ddewisol honno o'r gronfa cadernid economaidd, ac rwy'n awyddus iawn i ni gyfleu'r neges honno i yrwyr tacsi. Ond rwy'n gwybod y bu Ken Skates hefyd yn trafod materion penodol sy'n effeithio ar yrwyr tacsis ac eraill, gydag Unite ac eraill yr effeithir arnyn nhw. 

15:00

If I could, I would like to ask the Government for a statement on the availability of crisis services, including financial assistance programmes, throughout Christmas and the new year period.

Presiding Officer, we're all, on all sides of the Chamber, aware of how people have suffered over this year, and we also know that there are many families facing a real crisis at this time of year. We have a debate about Christmas and the need for people to come together and enjoy the festive period, but sometimes, I think, we forget that, for many families, they will fear Christmas and they will not be looking forward to the holiday period because of the financial pressures that they're facing as a family. And we know that there are groups of people, or volunteers and communities coming together to support and sustain families in this period, as there have been throughout the last year in my own constituency. But it is important that the Welsh Government, I feel, make a real statement on how they will be seeking to support crisis services through this period.

I would also like to ask for a debate on the shared prosperity fund. We understand from the Sunday papers that the UK Government will be making a statement on this tomorrow. There has been, to my knowledge, no consultation on this, and it appears—again through reading reports in newspapers—that the UK Government intends to not learn the lessons of European funding, but to repeat some of the mistakes that were made. As European funding programmes Minister, I led a review of how we did allocate funding and funding streams nearly a decade ago, and we learnt a lot of lessons at that time, all of which are being undone now by a Government that is intent on playing politics with our country's future. I hope that we will be able to have an urgent debate on this matter before the Christmas recess to ensure that this place is able to discuss these matters and to put its own views on the table.

Os caf i, fe hoffwn i ofyn i'r Llywodraeth am ddatganiad am argaeledd gwasanaethau argyfwng, gan gynnwys rhaglenni cymorth ariannol, drwy gydol y Nadolig a chyfnod y flwyddyn newydd.

Llywydd, rydym ni i gyd, ar bob ochr i'r Siambr, yn ymwybodol o'r ffordd y mae pobl wedi dioddef eleni, a gwyddom hefyd fod llawer o deuluoedd yn wynebu argyfwng gwirioneddol yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae gennym ni ddadl am y Nadolig a'r angen i bobl ddod at ei gilydd a mwynhau cyfnod yr ŵyl, ond weithiau, rwy'n credu, rydym yn anghofio, i lawer o deuluoedd, y byddant yn ofni'r Nadolig ac na fyddant yn edrych ymlaen at gyfnod y gwyliau oherwydd y pwysau ariannol y maen nhw yn ei hwynebu fel teulu. A gwyddom fod grwpiau o bobl, neu wirfoddolwyr a chymunedau yn dod at ei gilydd i gefnogi a chynnal teuluoedd yn ystod y cyfnod hwn, fel y buont yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf yn fy etholaeth i. Ond mae'n bwysig bod Llywodraeth Cymru, rwy'n teimlo, yn gwneud datganiad gwirioneddol ynglŷn â sut y byddant yn ceisio cefnogi gwasanaethau argyfwng drwy'r cyfnod hwn.

Hoffwn ofyn hefyd am ddadl ar y gronfa ffyniant gyffredin. Deallwn o'r papurau Sul y bydd Llywodraeth y DU yn gwneud datganiad ar hyn yfory. Hyd y gwn i, ni fu ymgynghori ar hyn, ac mae'n ymddangos—unwaith eto drwy ddarllen adroddiadau mewn papurau newydd—fod Llywodraeth y DU yn bwriadu peidio â dysgu gwersi cyllid Ewropeaidd, ond ailadrodd rhai o'r camgymeriadau a wnaethpwyd. Pan oeddwn yn Weinidog rhaglenni ariannu Ewropeaidd, arweiniais adolygiad o sut y gwnaethom ni ddyrannu ffrydiau ariannu bron i ddegawd yn ôl, ac fe wnaethom ni ddysgu llawer o wersi bryd hynny, y mae pob un ohonyn nhw yn cael eu dadwneud yn awr gan Lywodraeth sy'n benderfynol o chwarae gwleidyddiaeth gyda dyfodol ein gwlad. Gobeithio y gallwn ni gael dadl frys ar y mater hwn cyn toriad y Nadolig er mwyn sicrhau y gall y lle hwn drafod y materion hyn a chyflwyno ei farn ei hun. 

Thank you to Alun Davies for giving me the opportunity to put on record the Welsh Government's thanks for those individuals and volunteers who have worked so hard throughout the coronavirus pandemic to offer that kind of crisis support to families and individuals who really are on the sharp end of things as a result of the crisis and as a result of 10 years of austerity.

Welsh Government has put significant funding into the single advice fund, and that fund has had a specific and impressive record, I think, in terms of ensuring that families and individuals are claiming the benefits to which they're entitled—millions of pounds back into the pockets of people who quite rightly deserve that in Wales. So, I think that's been very successful. And, as part of the response to the pandemic, we've also increased our support for the discretionary assistance fund by over £10 million, and again, that's a really important opportunity for people who are really struggling and find themselves in a desperate situation, to access some very quick funding. So, we're very pleased with the way in which that fund is being operated, and of course, I would encourage Members to signpost any constituents who need that support to that fund.

I share Alun Davies's real concerns about the shared prosperity fund. Engagement from the UK Government has been absolutely woeful—non-existent, in fact—on this particular issue. To what extent we will know anything of use tomorrow in the spending review is as yet unknown, but it is my intention, early after the spending review announcement, to be able to provide an early statement—in the first instance, a written statement—to colleagues with our initial reactions, and then, obviously, we'll find the right opportunity to provide more information on any news that may or may not be forthcoming on the shared prosperity fund.

Diolch i Alun Davies am roi'r cyfle i mi fynegi diolch Llywodraeth Cymru i'r unigolion a'r gwirfoddolwyr hynny sydd wedi gweithio mor galed drwy gydol pandemig y coronafeirws i gynnig y math hwnnw o gymorth argyfwng i deuluoedd ac unigolion sydd wirioneddol yn ei chael hi'n anodd o ganlyniad i'r argyfwng ac o ganlyniad i 10 mlynedd o gyni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid sylweddol i'r Gronfa Gynghori Sengl, ac mae gan y gronfa honno record benodol a thrawiadol, rwy'n credu, o ran sicrhau bod teuluoedd ac unigolion yn hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt yr hawl iddynt—miliynau o bunnoedd yn ôl i bocedi pobl sy'n haeddu hynny yng Nghymru, a hynny'n gwbl briodol. Felly, rwy'n credu y bu hynny yn llwyddiannus iawn. Ac, yn rhan o'r ymateb i'r pandemig, rydym ni hefyd wedi rhoi £10 miliwn yn fwy o gefnogaeth i'r gronfa cymorth dewisol, ac eto, mae hynny'n gyfle pwysig iawn i bobl sy'n ei chael hi'n anodd iawn ac sydd mewn sefyllfa enbyd, i allu cael gafael ar gyllid yn gyflym iawn. Felly, rydym yn falch iawn o'r ffordd y caiff y gronfa honno ei gweithredu, ac wrth gwrs, byddwn yn annog Aelodau i gyfeirio unrhyw etholwyr y mae angen y cymorth hwnnw arnyn nhw at y gronfa honno.

Rwyf yr un mor bryderus ag Alun Davies am y gronfa ffyniant gyffredin. Mae ymgysylltiad Llywodraeth y DU wedi bod yn gwbl druenus—ni fu unrhyw ymgynghori, mewn gwirionedd—ar y mater penodol hwn. Nid ydym yn gwybod eto i ba raddau y byddwn yn gwybod unrhyw beth defnyddiol yfory yn yr adolygiad o wariant, ond fy mwriad, yn gynnar ar ôl cyhoeddi'r adolygiad o wariant, yw gallu darparu datganiad cynnar—yn y lle cyntaf, datganiad ysgrifenedig—i gyd-Aelodau gyda'n hymatebion cychwynnol, ac yna, yn amlwg, byddwn yn dod o hyd i'r cyfle priodol i ddarparu mwy o wybodaeth am unrhyw newyddion a allai fod ar gael neu beidio ynglŷn â'r gronfa ffyniant gyffredin. 

I call for an urgent statement on support for small bed-and-breakfast businesses. When I asked you for a statement on this six weeks ago, I said the Welsh Government again excluded them from financial support to help them survive the pandemic, this time barred from a third round of the economic resilience fund. They were also deemed ineligible in previous rounds and have been denied small business grants, unlike their counterparts in England and Scotland. In reply, you said they should speak to Business Wales advisers to explore whether they can point them in the direction of other forms of support. Having tried this, they told me that only loans were available, and these would push them into unmanageable debt.

They've since told me that they are also ineligible for your lockdown discretionary grant and ask if the Welsh Government were going to help them before we go into this winter, stating, 'Our sector cannot possibly survive without additional help'. They therefore need a statement from you, detailing the support you will now give them, or explaining why on earth you've abandoned this key sector and its support for our local economies.

Rwy'n galw am ddatganiad brys ar gefnogaeth i fusnesau gwely a brecwast bach. Pan ofynnais i chi am ddatganiad ar hyn chwe wythnos yn ôl, dywedais fod Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi'u heithrio rhag cymorth ariannol i'w helpu i oroesi'r pandemig, y tro hwn wedi eu gwahardd o drydedd rownd y gronfa cadernid economaidd. Fe'u barnwyd hefyd yn anghymwys mewn camau blaenorol ac fe wrthodwyd grantiau busnesau bach iddyn nhw, yn wahanol i'w cymheiriaid yn Lloegr a'r Alban. Mewn ymateb, fe ddywedsoch chi y dylen nhw siarad â chynghorwyr Busnes Cymru i weld a allant eu cyfeirio at fathau eraill o gymorth. Ar ôl rhoi cynnig ar hyn, maen nhw wedi dweud wrthyf mai dim ond benthyciadau oedd ar gael, a byddai'r rhain yn eu gwthio i ddyled na ellir ei rheoli.

Ers hynny maen nhw wedi dweud wrthyf nad ydyn nhw ychwaith yn gymwys i gael eich grant dewisol cyfyngiadau symud ac yn gofyn a oedd Llywodraeth Cymru yn mynd i'w helpu cyn i'r gaeaf hwn gyrraedd, gan ddweud, 'Ni all ein sector oroesi heb gymorth ychwanegol'. Felly, mae angen datganiad gennych chi, yn manylu ar y gefnogaeth y byddwch yn ei rhoi iddyn nhw nawr, neu'n esbonio pam ar y ddaear eich bod wedi cefnu ar y sector allweddol hwn a'i gefnogaeth i'n heconomïau lleol.

15:05

Well, I'd be really grateful if Mark Isherwood could send me some more details of the reasons as to why the B&B owners to whom he refers were not eligible for the discretionary fund. He says that he has, but it hasn't arrived with me yet. So, I'd be keen to understand the reasons behind that, because we are, as I've mentioned in response to Leanne Wood, we are looking to explore what we can learn from this current ERF phase 3 in terms of our package of support as we move forward for business. So, I'd be keen to understand why they were unable to access funding through the discretionary fund, which is deliberately very wide and broad in order to meet the needs of those businesses that have not yet been able to access support.

Wel, byddwn i'n ddiolchgar iawn pe byddai Mark Isherwood yn anfon rhagor o fanylion ataf am y rhesymau pam nad oedd y perchnogion gwely a brecwast y mae'n cyfeirio atyn nhw yn gymwys i elwa ar y gronfa ddewisol. Mae'n dweud ei fod wedi gwneud hynny, ond nid oes dim wedi fy nghyrraedd eto. Felly, byddwn yn awyddus i ddeall y rhesymau am hynny, oherwydd rydym ni, fel yr wyf wedi sôn mewn ymateb i Leanne Wood, yn ceisio archwilio'r hyn y gallwn ni ei ddysgu o'r cam 3 presennol hwn o ran ein pecyn cymorth wrth inni symud ymlaen ar gyfer busnes. Felly, rwy'n awyddus i ddeall pam nad oedden nhw'n gallu cael gafael ar gyllid drwy'r gronfa ddewisol, sy'n fwriadol yn hyblyg ac yn eang iawn er mwyn diwallu anghenion y busnesau hynny nad ydyn nhw eto wedi gallu cael cymorth.

Hoffwn i wybod efo pwy yn union o fewn Llywodraeth Cymru mae'r sector theatrau angen bod yn trafod ynglŷn ag ailagor mewn ffordd ddiogel? Efo neuaddau bingo, sinemâu a chasinos ac yn y blaen yn cael ailagor, mae'r rhai sydd yn gweithio mewn theatrau, a'r rhai ohonom ni sydd yn hoffi mynychu theatrau, angen gwybod pryd gallan nhw ailagor yn ddiogel. Y broblem ydy nad ydyn nhw ddim yn gwybod efo pwy yn union o fewn Llywodraeth Cymru maen nhw angen bod yn trafod. Mae'n debyg eu bod nhw mewn trafodaethau sy'n cael eu cynnal gan yr uned digwyddiadau mawr, ond nid dyna'r lle priodol ar gyfer y drafodaeth achos rydych chi'n medru sôn am ddigwyddiadau bychain iawn yn gallu digwydd o fewn theatrau. Felly, a fedrwch chi roi eglurder: efo pwy yn union maen nhw angen bod yn trafod?

I would like to know with whom exactly within Welsh Government the theatre sector should be having discussions about reopening in a safe manner. With bingo halls, cinemas and casinos and so on being able to reopen, those working in theatres, and some of us who enjoy attending theatres, do need to know when they will be able to reopen safely. The problem is that they don't know with whom within Welsh Government they should be discussing the issue. It seems that they are in discussions held by the major events unit, but that isn't the appropriate place for this discussion because you could be talking about very small-scale events within theatres. So, can you give us some clarity: with whom exactly should they be having these discussions?

Well, in the light of the wider public health context, theatres and concert halls, as Siân Gwenllian says, are required to remain closed to the general public. And, of course, they are however integral to our approach to testing events, which, unfortunately, won't now be able to resume until February at the earliest. So, it will be, at the earliest, February in terms of when we look at those tests. We have started to reopen in a limited way. So, we've been exploring opening up to rehearsals and to online performances, for example, and our £63 million cultural recovery fund is there to support theatres and concert halls in the meantime.

In terms of who they should explore further conversations with, it would be Eluned Morgan or Dafydd Elis-Thomas who would be the appropriate person to have those discussions.

Wel, yng ngoleuni'r cyd-destun iechyd cyhoeddus ehangach, mae'n ofynnol i theatrau a neuaddau cyngerdd, fel y dywed Siân Gwenllian, aros ar gau i'r cyhoedd. Ac, wrth gwrs, maen nhw, fodd bynnag, yn rhan annatod o'n dull o brofi digwyddiadau, na fyddan nhw, yn anffodus, bellach yn gallu ailddechrau tan fis Chwefror ar y cynharaf. Felly, mis Chwefror fydd hi, ar y cynharaf, o ran pryd y byddwn ni'n cloriannu'r profion hynny. Rydym ni wedi dechrau ailagor mewn ffordd gyfyngedig. Felly, rydym ni wedi bod yn ystyried caniatáu cynnal ymarferion a pherfformiadau ar-lein, er enghraifft, ac mae ein cronfa adfer diwylliannol gwerth £63 miliwn yno i gefnogi theatrau a neuaddau cyngerdd yn y cyfamser.

O ran gyda phwy y dylen nhw sgwrsio ymhellach, Eluned Morgan neu Dafydd Elis-Thomas fyddai'r person priodol i gael y trafodaethau hynny.

I have two brief requests, Trefnydd: first, could we have time in the Chamber to discuss the annual report of the national advisers on domestic violence and abuse, please? Tomorrow is the International Day for the Elimination of Violence against Women and Children, and last year, there were the deaths of 1,300 women, and five of those in Wales. Normally, I would be requesting Members to support the White Ribbon fund. So, can I take this opportunity to ask colleagues to consider support to their local projects in their constituencies? Because they are potential life savers, especially now when, for many women, staying at home does not mean staying safe.

And secondly, I would be pleased to have an update from the Minister for Economy, Transport and North Wales on the Global Centre of Rail Excellence in Wales. The GCRE is a fantastic opportunity for Powys and the upper Swansea valley that's been brought forward by the Welsh Government. It would be really good to have some clarity on where things stand, particularly because the Conservative Member of Parliament for Brecon and Radnorshire has muddied the waters by incorrectly claiming that it is the Welsh Government that needs to give it the green light, whereas my understanding is that the hold-up is because the UK Government has not made a decision between the Powys site and the rival Siemens site in Scunthorpe. 

Mae gennyf ddau gais byr, Trefnydd: yn gyntaf, a gawn ni amser yn y Siambr i drafod adroddiad blynyddol y cynghorwyr cenedlaethol ar drais a cham-drin domestig, os gwelwch yn dda? Yfory yw'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod a Phlant, a'r llynedd, bu marwolaethau 1,300 o fenywod, a phump o'r rheini yng Nghymru. Fel arfer, byddwn yn gofyn i Aelodau gefnogi cronfa'r Rhuban Gwyn. Felly, a gaf i fanteisio ar y cyfle hwn i ofyn i gyd-Aelodau ystyried cefnogi eu prosiectau lleol yn eu hetholaethau? Oherwydd mae modd iddyn nhw achub bywydau yn enwedig nawr pan nad yw aros gartref, i lawer o fenywod, yn golygu aros yn ddiogel.

Ac yn ail, byddwn yn falch o gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru am y Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yng Nghymru. Dyma gyfle gwych i Bowys a chwm Tawe uchaf sydd wedi'i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Byddai'n dda iawn cael rhywfaint o eglurder ynghylch y sefyllfa sydd ohoni, yn enwedig gan fod yr Aelod Seneddol Ceidwadol dros Frycheiniog a Sir Faesyfed wedi creu dryswch drwy honni'n anghywir mai Llywodraeth Cymru sydd i fod i roi sêl ei bendith, ond fy nealltwriaeth i yw mai'r rheswm dros yr oedi yw nad yw Llywodraeth y DU wedi gwneud penderfyniad rhwng safle Powys a'r safle Siemens yn Scunthorpe sy'n cystadlu am y ganolfan. 

15:10

Llywydd, can I take this opportunity to thank Joyce Watson for the incredible work that she does, year after year, in terms of the White Ribbon campaign and in terms of being a voice for women and girls who are experiencing or are in danger of experiencing violence? I think that she's an inspiration to all of us, and I'm really grateful to Joyce for the vigil that she organised yesterday. It was an online vigil, but no less powerful for it, and also the event that I attended in the morning, which was specifically focused on women and girls facing domestic violence in rural communities, whose voices aren't always heard and who often find it more difficult to reach out for the help that they need. So, I thought that was an incredibly powerful event.

The Deputy Minister and Chief Whip will be issuing a statement tomorrow that announces the publication of the national advisers' plan, and their priorities over the next year include embedding a public health approach to violence against women, domestic abuse and sexual violence and also working with the honour-based abuse leadership group as two of the things that they'll be focusing on over the next 12 months.

In terms of the Global Centre of Rail Excellence, it was, of course, the Welsh Government that developed the innovative proposals for the Global Centre of Rail Excellence after identifying the need for such a facility, and we've shown the leadership that was required to bring it to this point. It's very much a made-in-Wales initiative, creating the new facility for the entire UK rail industry, and we intend it to be an attraction for jobs, skills and growth in the area. It is the case that in early July we submitted a business case to the UK Government outlining the next steps to make that centre a reality, and we do await formal endorsement by the UK Government of the business case, and, clearly, we hope for a positive announcement on that in the comprehensive spending review tomorrow.

Llywydd, a gaf i fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Joyce Watson am y gwaith anhygoel y mae'n ei wneud, flwyddyn ar ôl blwyddyn, o ran ymgyrch y Rhuban Gwyn ac o ran bod yn llais i fenywod a merched sy'n dioddef trais neu sydd mewn perygl o ddioddef trais? Rwy'n credu ei bod hi'n ysbrydoliaeth i bob un ohonom ni, ac rwy'n ddiolchgar iawn i Joyce am yr wylnos a drefnodd ddoe. Roedd yr wylnos ar-lein, ond ddim yn llai grymus oherwydd hynny, a hefyd y digwyddiad y bûm yn rhan ohono yn y bore, a oedd yn canolbwyntio'n benodol ar fenywod a merched sy'n wynebu trais domestig mewn cymunedau gwledig, nad yw eu lleisiau bob amser yn cael eu clywed ac sy'n aml yn ei chael hi'n anoddach estyn allan am y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Felly, roeddwn yn credu bod hwnnw'n ddigwyddiad hynod o rymus.

Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn cyhoeddi datganiad yfory sy'n sôn am gyhoeddi cynllun y cynghorwyr cenedlaethol, ac mae eu blaenoriaethau dros y flwyddyn nesaf yn cynnwys sefydlu dull iechyd cyhoeddus o ymdrin â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; a hefyd gweithio gyda'r grŵp sy'n arwain ar gam-drin ar sail anrhydedd fel dau o'r pethau y byddant yn canolbwyntio arnynt dros y 12 mis nesaf.

O ran y Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd, Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, a ddatblygodd y cynigion arloesol ar gyfer y Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd ar ôl gweld fod angen am gyfleuster o'r fath, ac rydym ni wedi dangos yr arweiniad yr oedd ei angen i'w ddatblygu i'r cam yma. Mae'n fenter a luniwyd yn gadarn iawn yma yng Nghymru, gan greu'r cyfleuster newydd ar gyfer holl ddiwydiant rheilffyrdd y DU, ac rydym yn bwriadu iddo fod yn atyniad ar gyfer swyddi, sgiliau a thwf yn yr ardal. Mae'n wir ein bod, ddechrau mis Gorffennaf, wedi cyflwyno achos busnes i Lywodraeth y DU yn amlinellu'r camau nesaf i wireddu'r ganolfan honno, ac rydym yn aros am gymeradwyaeth ffurfiol gan Lywodraeth y DU i'r achos busnes, ac, yn amlwg, gobeithiwn gael cyhoeddiad cadarnhaol am hynny yn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant yfory.

Business Minister, could I please ask for a statement from the education Minister clarifying the Welsh Government's position on keeping children in schools as much as possible right up until the end of this term? It was encouraging to hear the First Minister share my concerns over year groups in some schools in some authorities being arguably off unnecessarily because of not using the track and trace system properly. I'm just wondering how—within that statement, if it could be incorporated—this Government intends to work with our schools and local authorities to ensure that there is consistency across Wales in our schools' approach to the coronavirus.

Also, the First Minister mentioned lateral flow tests, if that could be also incorporated within the statement, timescales, amounts, that sort of thing. And lastly, Llywydd, also, I've been hearing that some schools in south-east Wales may now be closing a week early this Christmas term, so I'm just wondering if the Government can provide some clarity on that, because, from the understanding I have, schools were wanting to close a week early because that would mean a two-week isolation period for Christmas Eve, obviously. So, I was just wondering if it could provide some clarity on that and what the actual Government position is, considering that it is the Government's priority to keep our children in school as much as possible. Thank you.

Trefnydd, a gaf i ofyn am ddatganiad gan y Gweinidog addysg yn egluro safbwynt Llywodraeth Cymru ar gadw plant mewn ysgolion gymaint â phosibl hyd at ddiwedd y tymor hwn? Roedd yn galonogol clywed y Prif Weinidog yn rhannu fy mhryderon ynghylch grwpiau blwyddyn mewn rhai ysgolion mewn rhai awdurdodau y gellid dadlau eu bod gartref yn ddiangen oherwydd nad oedden nhw'n defnyddio'r system profi ac olrhain yn iawn. Tybed sut—o fewn y datganiad hwnnw, pe gellid ei ymgorffori—y mae'r Llywodraeth hon yn bwriadu gweithio gyda'n hysgolion a'n awdurdodau lleol i sicrhau bod cysondeb ledled Cymru yn ymagwedd ein hysgolion tuag at y coronafeirws.

Hefyd, soniodd y Prif Weinidog am brofion llif ochrol, pe gellid ymgorffori hynny hefyd yn y datganiad, yr amserlenni, y symiau, y math hwnnw o beth. Ac yn olaf, Llywydd, hefyd, rwyf wedi bod yn clywed y gallai rhai ysgolion yn y de-ddwyrain fod yn cau wythnos yn gynnar yn nhymor y Nadolig, felly tybed a all y Llywodraeth roi rhywfaint o eglurder ar hynny, oherwydd, o'r ddealltwriaeth sydd gennyf, roedd ysgolion am gau wythnos yn gynnar oherwydd byddai hynny'n golygu cyfnod ynysu o bythefnos ar gyfer Noswyl Nadolig, yn amlwg. Felly, tybed a allai roi rhywfaint o eglurder ynglŷn â hynny a beth yw safbwynt gwirioneddol y Llywodraeth, o ystyried mai blaenoriaeth y Llywodraeth yw cadw ein plant yn yr ysgol gymaint ag sy'n bosibl. Diolch.

Thank you to Laura Anne Jones for raising that important issue. The Minister for Education does have questions in the Chamber tomorrow, so that might be an opportunity to explore some of this in more detail, but, alongside that, I will ask her to write to you with some further information about the plan for testing children in school, and also the advice that is being provided to schools specifically in terms of sending children home for self-isolation and so forth, and also the kind of thinking that's going on in terms of the approach to Christmas and ensuring that we keep children and their families as safe as we possibly can.

Diolch i Laura Anne Jones am godi'r mater pwysig yna. Mae gan y Gweinidog Addysg gwestiynau yn y Siambr yfory, felly gallai hynny fod yn gyfle i ystyried rhywfaint o hyn yn fanylach, ond, ochr yn ochr â hynny, gofynnaf iddi ysgrifennu atoch gyda rhywfaint o wybodaeth bellach am y cynllun ar gyfer profi plant yn yr ysgol, a hefyd y cyngor sy'n cael ei roi i ysgolion yn benodol o ran anfon plant adref i hunanynysu ac ati, a hefyd y math o feddylfryd o ran y dull o ymdrin â'r Nadolig a sicrhau ein bod yn cadw plant a'u teuluoedd mor ddiogel ag y gallwn ni.

Minister, I'm asking for a debate to be held urgently on the end of the Brexit transition period and what it means specifically for Welsh ports. We're now at the eleventh hour, and warnings raised by myself and others around the lack of preparation in Holyhead are sounding with ever louder urgency. Now, with the need for customs declarations and checks on outbound freight from 1 January, there still hasn't been, I understand, a trial run of the new electronic customs system that's to be used. The Minister will have read about concerns expressed today by Irish hauliers about mayhem at the port. I've spoken to Nick Bosanquet, professor of health policy at Imperial College, who's worried that ports delays could even increase the COVID risk.

Now, yesterday the Irish Taoiseach visited the pretty impressive infrastructure that's been developed at Dublin port. There's nothing in Holyhead for when those checks are needed in July next year on inbound freight. A site in Warrington has been identified for Holyhead's imported goods checkpoint, at least temporarily. You couldn't make it up. That site clearly has to be in or near Holyhead. Now, UK Government has messed up royally here, but we also need to hear exactly what else Welsh Government has tried, and is trying to do, to salvage things, given that Welsh Government is responsible for developing a border point in the south-west of Wales, and UK Government for the one relating to Holyhead. Now, my fear, as I've warned time and time again, is that anything that affects the free flow of trade through Holyhead will undermine the ports and undermine jobs related to the ports, so can we please bring all these issues before the Senedd again, at this late hour even, so we can hammer home just what's at stake?

Gweinidog, rwy'n gofyn am gynnal dadl ar frys ar ddiwedd cyfnod pontio Brexit a'r hyn y mae'n ei olygu'n benodol i borthladdoedd Cymru. Rydym bellach ar yr unfed awr ar ddeg, ac mae rhybuddion a godwyd gennyf fi ac eraill ynghylch y diffyg paratoi yng Nghaergybi yn swnio'n uwch byth. Nawr, gyda'r angen am ddatganiadau a gwiriadau'r tollau ar gludo nwyddau allan o 1 Ionawr, nid yw'r system tollau electronig newydd sydd i'w defnyddio wedi ei threialu hyd yn hyn, rwy'n deall. Bydd y Gweinidog wedi darllen am bryderon a fynegwyd heddiw gan gludwyr o Iwerddon am anhrefn yn y porthladd. Rwyf wedi siarad â Nick Bosanquet, athro polisi iechyd yn y Coleg Imperial, sy'n poeni y gallai oedi ym maes porthladdoedd hyd yn oed gynyddu'r risg o COVID.

Nawr, ddoe ymwelodd Taoiseach Iwerddon â'r seilwaith eithaf trawiadol sydd wedi'i ddatblygu ym mhorthladd Dulyn. Does dim byd yng Nghaergybi ar gyfer y cyfnod pan fydd angen y gwiriadau hynny ym mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf ar gludo nwyddau yn dod i mewn. Mae safle yn Warrington wedi'i ddynodi ar gyfer man gwirio nwyddau a fewnforiwyd yng Nghaergybi, o leiaf dros dro. Allech chi ddim dyfeisio'r fath stori. Mae'n amlwg bod yn rhaid i'r safle hwnnw fod yng Nghaergybi neu gerllaw. Nawr, mae Llywodraeth y DU wedi gwneud traed moch go iawn yma, ond mae angen inni hefyd glywed yn union beth arall y mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio ei wneud, ac yn ceisio ei wneud i achub pethau, o gofio mai Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddatblygu canolfan ar gyfer y ffin yn ne-orllewin Cymru, a Llywodraeth y DU ar gyfer yr un sy'n ymwneud â Chaergybi. Nawr, fy ofn i, fel yr wyf wedi rhybuddio dro ar ôl tro, yw y bydd unrhyw beth sy'n effeithio ar lif rhydd masnach drwy Gaergybi yn tanseilio'r porthladdoedd ac yn tanseilio swyddi sy'n gysylltiedig â'r porthladdoedd, felly a allwn ni ddod â'r holl faterion hyn gerbron y Senedd eto, ar yr awr hwyr hon hyd yn oed, fel y gallwn ni bwysleisio beth yn union sydd yn y fantol?

15:15

Thank you to Rhun ap Iorwerth for raising what are serious and significant concerns. I will make a point of speaking to the Minister for Economy and Transport about your request for that urgent statement. If that's not able to be accommodated in the very near future, I will certainly ask him to write to you on those issues in the meantime.

Diolch i Rhun ap Iorwerth am grybwyll yr hyn sy'n bryderon difrifol a sylweddol. Gwnaf yn sicr fy mod yn siarad â Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth am eich cais am y datganiad brys hwnnw. Os na ellir gwneud hynny yn y dyfodol agos iawn, byddaf yn sicr yn gofyn iddo ysgrifennu atoch chi ynghylch y materion hynny yn y cyfamser.

I wish to request a statement from the Welsh Government on the planning process, timescales and approach towards a limited and phased restart strategy for performance and arts venues across Wales, but to note that scientific research and critical safe operating mitigating frameworks are now in place across the UK and internationally, that we in Wales have opened and are operating cinemas and bingo halls, that safe rehearsal of orchestra and opera is operating across Wales, and that English venues' restart has been now announced and that some smaller venues, theatres and arts centres are now ready to volunteer as pilots to be able to open safely now with similar appropriate strict mitigations in place. So, Minister, these smaller venues are not only critical to well-being for our communities in terms of engagement and participation, but, if they don't open soon, they may have to close, and many cannot claim now from the COVID-19 economic resilience fund. So, can this Welsh Government statement set out a clear pathway forward for the sector and outline the measures to support our arts and performance venues so they can open in a planned, limited and safe manner, as clearly advised by the live music report to the Culture, Welsh Language and Communications Committee for Welsh Government response? Thank you.

Hoffwn ofyn am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar y broses gynllunio, yr amserlenni a'r ffordd o fynd ati i lunio strategaeth ailgychwyn gyfyngedig a graddol ar gyfer lleoliadau perfformiad a chelfyddydau ledled Cymru, ond i nodi bod ymchwil wyddonol a fframweithiau lliniaru gweithredu diogel hanfodol bellach ar waith ledled y DU ac yn rhyngwladol, ein bod ni yng Nghymru wedi agor ac yn gweithredu sinemâu a neuaddau bingo, y cynhelir ymarferion cerddorfa ac opera diogel ledled Cymru, ac y cyhoeddwyd pryd y bydd lleoliadau Lloegr yn ailagor a bod rhai lleoliadau, theatrau a chanolfannau celfyddydol llai bellach yn barod i wirfoddoli fel cynlluniau arbrofol i allu agor yn ddiogel nawr gyda mesurau lliniaru llym priodol tebyg ar waith. Felly, Gweinidog, mae'r lleoliadau llai hyn nid yn unig yn hanfodol i les ein cymunedau o ran ymgysylltu a chyfranogi, ond, os nad ydyn nhw yn agor yn fuan, efallai y bydd yn rhaid iddyn nhw gau, ac ni all llawer ohonyn nhw hawlio nawr o gronfa cadernid economaidd COVID-19. Felly, a all y datganiad hwn gan Lywodraeth Cymru nodi llwybr clir ymlaen i'r sector ac amlinellu'r mesurau i gefnogi ein lleoliadau celfyddydol a pherfformio fel y gallan nhw agor mewn modd cynlluniedig, cyfyngedig a diogel, fel y cynghorir yn glir gan yr adroddiad ynglŷn â cherddoriaeth fyw i ymateb Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru? Diolch.

Again, thank you to Rhianon Passmore for raising this issue this afternoon. I know that she's had the opportunity to make those strong representations on behalf of smaller venues in particular directly to the Minister for Welsh Language, Well-being and Mental Health earlier on today. It is the case, certainly in terms of the test events—and I appreciate that these are probably larger events than those that Rhianon Passmore is thinking about—that they wouldn't be resuming until February at the earliest, but I do appreciate that we're probably talking in this case about smaller venues. I'll be sure again to make sure that the Minister does consider that and updates you appropriately.

Unwaith eto, diolch i Rhianon Passmore am grybwyll y mater hwn y prynhawn yma. Rwy'n gwybod ei bod wedi cael cyfle i gyflwyno'r sylwadau cryf hynny ar ran lleoliadau llai, yn enwedig yn uniongyrchol i'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg yn gynharach heddiw. Mae'n wir, yn sicr o ran y digwyddiadau prawf—ac rwy'n sylweddoli bod y rhain fwy na thebyg yn ddigwyddiadau mwy na'r rhai y mae Rhianon Passmore yn meddwl amdanyn nhw—na fydden nhw'n ailddechrau tan fis Chwefror ar y cynharaf, ond rwy'n sylweddoli ein bod fwy na thebyg yn siarad yn yr achos hwn am leoliadau llai. Byddaf yn siŵr eto o sicrhau bod y Gweinidog yn ystyried hynny ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel bo'n briodol.

Diolch i'r Trefnydd. Egwyl fydd nesaf nawr, er mwyn gwneud rhai o'r newidiadau sy'n angenrheidiol yn y Siambr. Felly, egwyl fer.

I thank the Trefnydd. There will now be a break to allow changeovers in the Siambr. So, a short break.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 15:19.

Plenary was suspended at 15:19.

15:25

Ailymgynullodd y Senedd am 15:26, gyda'r Dirprwy Lywydd (Ann Jones)  yn y Gadair.

The Senedd reconvened at 15:26, with the Deputy Presiding Officer (Ann Jones) in the Chair.

4. Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
4. Statement by the Minister for Health and Social Services: Update on special measures arrangements at Besti Cadwaladr University Health Board

So, we reconvene on item 4 on the agenda, which is a statement by the Minister for Health and Social Services: update on special measures arrangements at Besti Cadwaladr University Health Board. And I call on the Minister for Health and Social Services, Vaughan Gething.

Felly, rydym ni'n ailymgynnull gydag eitem 4 ar yr agenda, sef datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: yr wybodaeth ddiweddaraf am Fesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Besti Cadwaladr. Ac rwy'n galw ar y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Members will be aware that health boards and trusts in Wales have their escalation and intervention status considered as part of our joint escalation and intervention arrangements. This involves Welsh Government officials meeting with Audit Wales and Healthcare Inspectorate Wales twice a year to discuss the overall position of NHS Wales organisations in respect of quality, service performance and financial management. A wide range of information and intelligence is considered to identify any issues to inform their assessment and advice to me as the health Minister. There is also an opportunity to hold additional meetings, if the group deem it necessary.

At the last full tripartite meeting held in September, it was agreed to hold a further meeting before the end of the calendar year, specifically on Betsi Cadwaladr University Health Board. I am pleased to say that a special tripartite meeting took place earlier this month. The clear advice and recommendation to me was that the escalation status of the health board should change. I have accepted that advice. I have decided that Betsi Cadwaladr University Health Board will come out of special measures with immediate effect. The escalation status of the health board has now moved to targeted intervention.

The tripartite group reviewed further evidence submitted by the health board that demonstrated progress over recent years, including on the areas that had originally been designated as special measures concerns. The group noted that the health board has demonstrated improved engagement with partners, particularly during the current pandemic. It also recognised the level of insight shown by the health board into the challenges that it still faces, together with the determination demonstrated by the board and the incoming chief executive to make further progress.

The tripartite group noted the detrimental impact the special measures designation was having on the health board’s ability to recruit and retain staff, particularly at senior level. This has led to a number of the executive director roles currently being filled on an interim basis. This is, obviously, not helpful for the health board in moving forward. Special measures was also having an impact on the health board’s ability to make the necessary further progress.

There continue to be concerns on some aspects of performance, particularly in mental health services and the ability of the health board to prepare an approvable medium-term plan. Going forward, to provide the clarity and assurance of the necessary focus, a maturity matrix approach will be used, similar to the processes that have been in place in Cwm Taf Morgannwg University Health Board.

On 3 November, I announced a package of support for the health board. This support amounts to a further £82 million per year over three and a half years to support the health board as it enters a new phase under targeted intervention, and continues its ongoing work to improve. The chair of the health board has already responded outlining how this support will be utilised to improve unscheduled care, to build sustainable planned care, including orthopaedics, to deliver improvements in mental health services and, of course, to benefit the health of the population of north Wales.

It should be remembered that targeted intervention is still a heightened level of escalation. This requires significant action on the part of the organisation, and will be accompanied by a level of continued oversight from my officials. However, the move out of special measures marks an undeniably positive step forward for the staff of the health board who have made and sustained the progress to end special measures. This is also of course a positive step forward for every community in north Wales that is served by the health board.

I hope that Members across the Senedd will join me in congratulating staff at the health board as they move into the next phase of their improvement journey.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Fel y gŵyr yr Aelodau, caiff ystyriaeth ei rhoi i statws uwchgyfeirio ac ymyriad y byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau yng Nghymru fel rhan o'r trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd sydd gennym ni ar y cyd. Mae hyn yn golygu bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn cyfarfod ag Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ddwywaith y flwyddyn i drafod sefyllfa gyffredinol sefydliadau GIG Cymru o ran ansawdd, perfformiad gwasanaethau a rheolaeth ariannol. Rhoddir ystyriaeth i ystod eang o wybodaeth a hysbysrwydd ar gyfer nodi unrhyw faterion i lywio eu hasesiad a'u cyngor i mi fel Gweinidog Iechyd. Mae cyfle hefyd i gynnal cyfarfodydd ychwanegol, pe byddai'r grŵp o'r farn bod angen hynny.

Yn y cyfarfod tairochrog llawn diwethaf a gynhaliwyd ym mis Medi, fe gytunwyd i gynnal cyfarfod pellach cyn diwedd y flwyddyn galendr, yn benodol ynglŷn â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rwy'n falch o gael dweud y cynhaliwyd cyfarfod tairochrog arbennig yn gynharach y mis hwn. Y cyngor a'r argymhelliad clir i mi oedd y dylid newid statws uwchgyfeirio'r bwrdd iechyd. Rwyf wedi derbyn y cyngor hwnnw. Rwyf wedi penderfynu y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dod allan o fesurau arbennig a hynny ar unwaith. Mae statws uwchgyfeirio'r bwrdd iechyd bellach wedi newid i ymyriad wedi'i dargedu.

Fe adolygodd y grŵp tairochrog dystiolaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan y bwrdd iechyd a oedd yn dangos cynnydd dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys mewn meysydd a nodwyd yn wreiddiol yn bryderon a oedd yn teilyngu mesurau arbennig. Fe nododd y grŵp fod y bwrdd iechyd wedi dangos ymgysylltiad gwell gyda phartneriaid, yn enwedig yn ystod y pandemig presennol. Roedd hefyd yn cydnabod dealltwriaeth y bwrdd iechyd o'r heriau y mae'n eu hwynebu o hyd, ynghyd â'r penderfyniad a ddangoswyd gan y bwrdd a'r prif weithredwr newydd i sicrhau cynnydd pellach.

Nododd y grŵp tairochrog yr effaith andwyol yr oedd bod mewn mesurau arbennig wedi'i chael ar allu'r bwrdd iechyd i recriwtio a chadw staff, yn enwedig ar lefel uwch. Mae hyn wedi arwain at lenwi nifer o swyddi cyfarwyddwyr gweithredol dros dro ar hyn o bryd. Mae'n amlwg nad yw hyn yn fuddiol iawn i'r bwrdd iechyd wrth symud ymlaen. Roedd mesurau arbennig yn cael effaith hefyd ar allu'r bwrdd iechyd i wneud y cynnydd pellach sy'n angenrheidiol.

Mae pryderon o hyd ynghylch rhai agweddau ar berfformiad, yn enwedig mewn gwasanaethau iechyd meddwl a gallu'r bwrdd iechyd i baratoi cynllun tymor canolig y gellir ei gymeradwyo. Wrth symud ymlaen, er mwyn darparu eglurder a sicrwydd o'r pwysigrwydd angenrheidiol, fe ddefnyddir dull matrics aeddfedrwydd, sy'n debyg i'r prosesau a fu ar waith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Ar 3 Tachwedd, fe gyhoeddais i becyn cymorth i'r bwrdd iechyd. Mae'r cymorth hwn yn gyfanswm o £82 miliwn ychwanegol y flwyddyn dros dair blynedd a hanner i gefnogi'r bwrdd iechyd wrth iddo ddechrau ar gyfnod newydd o dan ymyriad wedi'i dargedu, ac mae'n dal ati â'i waith parhaus i wireddu gwelliannau. Mae cadeirydd y bwrdd iechyd wedi ymateb eisoes gan amlinellu sut y defnyddir y cymorth hwn i wella gofal heb ei gynllunio, i feithrin gofal a drefnir mewn modd cynaliadwy, gan gynnwys orthopedeg, i sicrhau y bydd gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd meddwl ac, wrth gwrs, er lles iechyd poblogaeth y gogledd.

Fe ddylid cofio bod ymyriad wedi'i dargedu yn parhau i fod yn lefel fwy dwys o uwchgyfeirio. Mae hyn yn gofyn am weithredu sylweddol gan y sefydliad, ac fe fydd yna lefel o oruchwyliaeth barhaus gan fy swyddogion i sy'n cyd-fynd â hyn. Er hynny, mae symud allan o fesurau arbennig heb os nac oni bai yn gam ymlaen i staff y bwrdd iechyd sydd wedi gwireddu a chynnal y cynnydd i ddod â'r mesurau arbennig i ben. Mae hwn yn gam cadarnhaol ymlaen hefyd i bob cymuned yn y gogledd sy'n cael ei gwasanaethu gan y bwrdd iechyd.

Rwy'n gobeithio y bydd yr Aelodau ar draws y Senedd yn ymuno â mi i longyfarch staff yn y bwrdd iechyd wrth iddyn nhw symud i gam nesaf eu taith nhw o ran gwelliant.

15:30

Can I take the opportunity to put on record the thanks of everybody on the Welsh Conservative benches to those front-line members of NHS staff in north Wales who've been working so hard, particularly during this pandemic?

It's a great shame, Minister, that you didn't have the courtesy to brief any Members on opposition benches today about your decision, and in fact, you even gave the great discourtesy of not even sharing your statement until a moment before it was actually read from your lips. The reality is that today's announcement appears to have more to do with the prospects of the Labour Party in north Wales at next year's Senedd elections than it does with any evidence of real improvement on the ground in north Wales. Your decision to remove special measures cannot be justified and you cannot fool or hoodwink the people of north Wales into thinking that everything is hunky-dory. Your description of improvement bears absolutely no resemblance to the reality of patient experiences across the region.

Let's look at the facts. The Betsi Cadwaladr University Health Board was in its sixth year of special measures. In that time, it's had a revolving door in terms of its senior leadership team, with a number of chief executives, a number of finance directors, and a number of directors of mental health. In fact, the current director of mental health departs his role at the end of this month, another notch on Betsi's bedpost.

Since 2015, A&E performance has gotten worse, waiting lists and waiting times have deteriorated and gotten longer, and the financial position of the health board has also deteriorated. The recent figures show that Betsi still has the worst emergency department performance in the whole of Wales, with one in 10 people waiting more than 12 hours before they're able to be discharged after arriving in A&E, and over half, almost half the population who turn up not being able to be released within four hours.

We know that GP services are still fragile in the region, with more managed practices than any other health board area in Wales. And, of course, we now know that dentistry services are fragile across north Wales as well, with 20,000 patients being given notice that their NHS services are going to stop early next year. This is not a health board that is fit to come out of the special measures arrangements. 

You referred to a number of reasons when this health board was put into special measures, and governance, leadership and oversight was one. We know that there are still weaknesses there because there's been a recent outbreak of coronavirus in two of the hospitals in north Wales, none of which came to light because of the situation in the health board, but because local Members of the Senedd had written raising concerns.

Mental health services are still not out of the woods. In spite of the promises of new, shiny buildings, the culture in those departments is still the same. We've got 1,600 patients who, earlier this year, were discharged from services without their knowledge, or being made aware. Bed capacity is still a huge problem. Child and adolescent and mental health services are still not adequate, with patients still being sent hundreds of miles for in-patient treatment. And a quarter—a quarter—of all mental health safety incidents in the Welsh NHS are incidents in the Betsi Cadwaladr University Health Board. This is not a health board that is fit to come out of special measures.

Just a few weeks ago, last month, you said that there were still big challenges in north Wales. Just a few weeks ago, you said, and I quote,

'Specifically, the group wanted some further assurance from the health board in respect of progress in mental health services.'

This is just a few weeks ago. Now, either this really is the most miraculous recovery since Lazarus was raised from the dead or you're trying to hoodwink the people of north Wales into thinking that services are better, when the reality is that they're not.

So I ask you, Minister, how can you justify your position given that many of the issues on that original list—and I quote one, for example: reconnecting with the public and regaining the public confidence. That's one of the reasons it was put into special measures. I can tell you what, the public in north Wales have no confidence whatsoever in your ability to improve their services. They've only seen them deteriorate, as I've just pointed out to you, in terms of some of those facts on the ground. So how can you say that that item has been dealt with?

How can you say, when there are so many GP services that are fragile, and so many health board intervened and managed services, that the concerns about GP and primary care services have been dealt with, especially with the looming crisis now in dentistry care as well? And how on earth can you say that governance has been addressed when the health board itself didn't know the rate of hospital-acquired infections in relation to COVID until I pointed it out to them? And how on earth can you say that mental health services are better when, frankly, they're just as bad now as they were back in 2015?

A gaf i fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch ar goedd ar ran pawb ar feinciau Ceidwadwyr Cymru i'r aelodau hynny o staff rheng flaen y GIG yn y gogledd sydd wedi bod yn gweithio mor galed, yn enwedig yn ystod y pandemig hwn?

Trueni mawr, Gweinidog, na fuoch chi mor gwrtais â briffio unrhyw Aelodau ar feinciau'r gwrthbleidiau heddiw ynglŷn â'ch penderfyniad, ac mewn gwirionedd, fe fuoch chi mor anghwrtais, hyd yn oed, â pheidio â rhannu eich datganiad nes yn union cyn ichi ei ddarllen yn gyhoeddus. Y gwir amdani yw ei bod hi'n ymddangos bod gan y cyhoeddiad heddiw fwy i'w wneud â rhagolygon y Blaid Lafur yn y gogledd yn etholiadau'r Senedd y flwyddyn nesaf nag ydyw ag unrhyw dystiolaeth o welliant gwirioneddol ar lawr gwlad yn y gogledd. Ni ellir cyfiawnhau eich penderfyniad i ddiddymu mesurau arbennig ac ni allwch dwyllo na chamarwain pobl y gogledd i feddwl bod popeth yn iawn. Nid yw eich disgrifiad chi o welliant yn debyg o gwbl i realiti profiadau cleifion ledled y rhanbarth.

Gadewch inni edrych ar y ffeithiau. Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ei chweched flwyddyn o fesurau arbennig. Yn y cyfnod hwn, mae'r bwrdd wedi gweld newidiadau parhaus o ran ei uwch dîm arwain, gyda nifer fawr o brif weithredwyr, nifer fawr o gyfarwyddwyr cyllid, a nifer fawr o gyfarwyddwyr iechyd meddwl. Yn wir, mae'r cyfarwyddwr iechyd meddwl presennol yn gadael ei swydd ddiwedd y mis hwn, rhicyn arall ym mhostyn gwely Betsi.

Ers 2015, mae perfformiad adrannau damweiniau ac achosion brys wedi gwaethygu, mae rhestrau aros ac amseroedd aros wedi dirywio ac wedi mynd yn hwy, ac mae sefyllfa ariannol y bwrdd iechyd wedi dirywio hefyd. Mae'r ffigurau diweddar yn dangos mai gan Betsi y mae'r adrannau achosion brys sy'n perfformio waethaf o hyd yng Nghymru gyfan, gydag un o bob 10 o bobl yn aros mwy na 12 awr cyn y gellir eu rhyddhau nhw ar ôl cyrraedd yr adran damweiniau ac achosion brys, ac ni ellir rhyddhau dros hanner, bron hanner y boblogaeth sy'n cyrraedd yno o fewn pedair awr.

Fe wyddom fod gwasanaethau meddygon teulu yn parhau i fod yn fregus yn y rhanbarth, gyda mwy o bractisau a reolir yn unrhyw ardal bwrdd iechyd arall yng Nghymru. Ac, wrth gwrs, fe wyddom ni bellach fod gwasanaethau deintyddiaeth yn fregus ledled y gogledd hefyd, gydag 20,000 o gleifion wedi cael rhybudd y bydd eu gwasanaethau GIG nhw'n dod i ben ddechrau'r flwyddyn nesaf. Nid yw hwn yn fwrdd iechyd sy'n barod ar gyfer dod allan o'r trefniadau mesurau arbennig.

Roeddech chi'n cyfeirio at nifer o resymau pam aeth y bwrdd iechyd hwn i fesurau arbennig, ac roedd llywodraethu, arweinyddiaeth a goruchwyliaeth yn un ohonyn nhw. Fe wyddom fod gwendidau yno o hyd oherwydd fe gafwyd achosion diweddar o'r coronafeirws yn torri allan mewn dau o'r ysbytai yn y gogledd, ac ni ddaeth yr un ohonyn nhw i'r amlwg oherwydd sefyllfa'r bwrdd iechyd, ond oherwydd bod Aelodau lleol o'r Senedd wedi ysgrifennu i godi pryderon.

Nid yw gwasanaethau iechyd meddwl wedi dod trwy'r gwaethaf eto chwaith. Er gwaethaf addewidion o adeiladau newydd a gwych, mae'r diwylliant yn yr adrannau hynny'n parhau i fod yr un peth. Mae gennym 1,600 o gleifion a gafodd eu rhyddhau o wasanaethau yn gynharach eleni yn ddiarwybod iddyn nhw, heb i neb eu hysbysu nhw. Mae nifer y gwelyau yn parhau i fod yn broblem aruthrol. Nid yw gwasanaethau plant a'r glasoed na'r gwasanaeth iechyd meddwl byth yn ddigonol, gyda chleifion yn parhau i gael eu hanfon gannoedd o filltiroedd i ffwrdd i gael triniaethau fel cleifion mewnol. Ac mae chwarter—chwarter—yr holl achosion diogelwch iechyd meddwl yn GIG Cymru yn achosion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Nid yw hwn yn fwrdd iechyd sy'n addas i ddod allan o fesurau arbennig.

Ychydig wythnosau yn ôl, y mis diwethaf, roeddech chi'n dweud bod yna heriau mawr yn parhau yn y gogledd. Ychydig wythnosau yn ôl, roeddech chi'n dweud, ac rwy'n dyfynnu,

Yn benodol, roedd y grŵp yn dymuno cael rhywfaint o sicrwydd pellach gan y bwrdd iechyd o ran y cynnydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl.

Dim ond ychydig wythnosau yn ôl yr oedd hyn. Nawr, ai dyma'r adferiad mwyaf gwyrthiol ers i Lasarus gael ei gyfodi o blith y meirw neu a ydych chi'n ceisio twyllo pobl gogledd Cymru i feddwl bod gwasanaethau wedi gwella, a'r gwirionedd yw nad ydyn nhw wedi gwella?

Felly, rwy'n gofyn i chi, Gweinidog, sut allwch chi gyfiawnhau eich safbwynt chi o gofio bod llawer o'r materion ar y rhestr wreiddiol honno—ac rwy'n dyfynnu un, er enghraifft: ailgysylltu â'r cyhoedd ac adennill hyder y cyhoedd. Dyna un o'r rhesymau y cafodd y bwrdd ei roi mewn mesurau arbennig. Fe allaf i ddweud wrthych chi nad oes gan y cyhoedd yn y gogledd hyder o gwbl yn eich gallu chi i wella eu gwasanaethau. Dim ond dirywiad a welwyd ganddyn nhw yno, fel y dywedais i wrthych chi nawr, o ran rhai o'r ffeithiau hynny ar lawr gwlad. Felly sut y gallwch chi ddweud eich bod wedi ymdrin â'r mater hwnnw?

Sut allwch chi ddweud, pan mae cynifer o wasanaethau meddygon teulu yn fregus, a chymaint o wasanaethau yn destun ymyriad a rheolaeth gan y bwrdd iechyd, yr ymdriniwyd â'r pryderon hyn am wasanaethau meddygon teulu a gofal sylfaenol, yn arbennig gyda'r argyfwng sydd ar y gorwel nawr ym maes gofal deintyddol hefyd? A sut ar y ddaear allwch chi ddweud yr ymdriniwyd â llywodraethu pan nad oedd y bwrdd iechyd ei hun yn gwybod beth oedd cyfradd yr heintiau a welwyd mewn ysbytai o ran COVID nes i mi dynnu eu sylw nhw at hynny? A sut ar y ddaear allwch chi ddweud bod gwasanaethau iechyd meddwl yn well pan maen nhw, a dweud y gwir, gyn waethed nawr ag yr oedden nhw nôl yn 2015?

15:35

Well, it's disappointing, but perhaps not unusual, to have a predictably unreasonable response from Mr Millar. The refusal to give any credit to staff for progress made over the last few years that has led to special measures being lifted is unfortunate. In particular, I remind Members, both in this Chamber but also externally, of not just the progress that has been assured by the tripartite process, which I'll come back to, but in particular the response to the pandemic, a once-in-a-century healthcare crisis. I think that Betsi Cadwaladr and its staff deserve huge credit for the response. It would be unusual to say that there has been a first-class response to the pandemic and yet the organisation must remain in special measures, because that would suit the perspective of Mr Millar.

When it simply comes to the basis for this organisation to come out of special measures, I referred to it very plainly and clearly in the statement, just as we have done on previous occasions when referring to special measures updates about the advice from the objective tripartite advisory process. The chief executive of NHS Wales, together with Welsh Government officials, Healthcare Inspectorate Wales and Audit Wales, provide advice to me as the Minister. Their clear advice was that this is no longer a special measures organisation. And I should say that the NHS Wales chief executive, Healthcare Inspectorate Wales and Audit Wales do not make choices on their advice to me on the basis of party politics. The suggestion from Mr Millar to the contrary is a slur on their integrity and a matter that he should withdraw and reconsider.

The tripartite advice is the advice; it is my decision. Targeted intervention is not a free pass; more progress is required, as I have made plain. I think reasonable people will recognise that, but they will also recognise that this is a positive day for healthcare in north Wales, a real credit to the staff of the health board, and I look forward to further progress being made.

Wel, siomedig, ond nid anarferol efallai, yw'r ymateb afresymol a oedd i'w ddisgwyl gan Mr Millar. Mae'n anffodus ei fod yn gwrthod rhoi unrhyw glod i'r staff am y cynnydd a wnaed yn ystod y blynyddoedd diwethaf sydd wedi arwain at ddod â'r mesurau arbennig i ben. Yn benodol, rwy'n atgoffa'r Aelodau, yn y Siambr hon ond yn allanol hefyd, nid yn unig o'r cynnydd a enillwyd yn sgil y broses dairochrog, y byddaf i'n dod yn ôl ati, ond yn benodol yr ymateb i'r pandemig, sef argyfwng gofal iechyd a ddaw unwaith mewn can mlynedd. Rwyf i o'r farn fod Betsi Cadwaladr a'i staff yn haeddu clod enfawr am yr ymateb. Rhyfedd iawn fyddai dweud y cafwyd ymateb o'r radd flaenaf i'r pandemig ac eto mae'n rhaid i'r sefydliad aros mewn mesurau arbennig, oherwydd byddai hynny'n cyd-fynd â safbwynt Mr Millar.

O ran sail y penderfyniad i ddiddymu mesurau arbennig ar gyfer y sefydliad hwn, fe gyfeiriais i'n amlwg iawn ac yn eglur iawn at hyn yn y datganiad, yn union fel y gwnaethom ni o'r blaen wrth gyfeirio at ddiweddariadau ynglŷn â mesurau arbennig, am y cyngor o'r broses gynghori wrthrychol dairochrog. Mae prif weithredwr GIG Cymru, ynghyd â swyddogion Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwilio Cymru, yn rhoi cyngor imi yn rhinwedd fy swydd fel Gweinidog. Eu cyngor amlwg nhw oedd nad yw hwn bellach yn sefydliad sy'n teilyngu mesurau arbennig. Ac fe ddylwn i ddweud nad yw prif weithredwr GIG Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru nac Archwilio Cymru yn gwneud dewisiadau o ran eu cyngor nhw i mi ar sail gwleidyddiaeth y pleidiau. Mae'r awgrym gan Mr Millar i'r gwrthwyneb yn sen ar eu cywirdeb nhw ac mae'n fater y dylai ei dynnu'n ôl a'i ailystyried.

Y cyngor tairochrog yw'r cyngor; ond fi sy'n gwneud y penderfyniad. Nid yw ymyrryd wedi'i dargedu yn gyfystyr â dihangfa lwyr; mae angen mwy o gynnydd, fel yr eglurais i. Rwy'n credu y bydd pobl resymol yn cydnabod hynny, ond fe fyddan nhw hefyd yn cydnabod mai rhywbeth cadarnhaol o ran gofal iechyd yn y gogledd yw hyn, sy'n glod gwirioneddol i staff y bwrdd iechyd, ac rwy'n edrych ymlaen at weld cynnydd pellach yn digwydd.

Diolch, Weinidog. Thank you for a statement that confirms that Betsi Cadwaladr is staying at a level of intervention for another period at the hands of Welsh Government, which has failed in five and a half years to turn around the problems that put it in special measures.

I always praise the front-line staff in the NHS, in the north of Wales, as I do in the rest of Wales. Their response to this pandemic has been second to none. I'm proud to know many of them, and I'm proud of the work that each one of them has done, tirelessly. Your invitation for us to praise them specifically for bringing the board out of special measures, are you saying that they didn't do their bit to bring the board out of special measures over the past five and a half years? What I've seen is the Welsh Government failing to take the adequate steps, and steps that you could have taken previously. The statement, to me, basically says, 'You know what? We can't make progress, it seems, whilst we are in special measures.' Has it really taken you five and a half years to get to that point?

And how did you reach this point in a matter of weeks? We're now—where are we? 24 November. You told us on 7 October that there were big problems that needed to be faced still, in mental health in particular. But it's not today that you're deciding; apparently earlier this month, by that point, the tripartite meeting had told you, 'All is good'. So, in a matter of three or four weeks things had been turned around. And that, to me, seems very, very odd.

You say that special measures were having an impact on the health board's ability to recruit and retain staff. Again, are you only just realising that now, after an extended period of jobs being unable to be filled, both on the clinical side as well as on the management side? Are you only now realising that special measures are affecting negatively the ability that we have to attract the best people to work in health in the north of Wales?

Of course, on one level, I'm pleased to see a moving forward from special measures to another level of intervention. But I'm still of the opinion, as are many patients and staff members within Betsi Cadwaladr, that the north of Wales needs a fresh start. It has taken too long to get to this point and there is very little faith in how we are going to get to the next point, where we can really say that we have, in the north of Wales, a health service that works and that is designed in a way that staff and patients deserve. We need new health boards for the north of Wales, a fresh start, and today does not convince me that the Welsh Government has a handle on the real problems, not least in mental health, which was at the root of putting the board into special measures in the first place, to the extent that I can say that the problem is anywhere near resolved.

Diolch, Gweinidog. Diolch am ddatganiad sy'n cadarnhau bod Betsi Cadwaladr am aros ar lefel o ymyrraeth am gyfnod arall yn nwylo Llywodraeth Cymru, sydd wedi methu, yn ystod cyfnod o bum mlynedd a hanner, â datrys y problemau a'i rhoddodd mewn mesurau arbennig.

Rwy'n awyddus bob amser i ganmol staff rheng flaen y GIG, yng ngogledd Cymru, fel y gwnaf i yng ngweddill Cymru. Mae eu hymateb nhw i'r pandemig hwn wedi bod heb ei ail. Rwy'n falch o ddweud fy mod i'n adnabod llawer ohonyn nhw, ac rwy'n falch o'r gwaith a wnaeth pob un ohonyn nhw, a hynny'n ddiflino. Wrth ein gwahodd ni i'w canmol nhw'n benodol am ddod â'r bwrdd allan o fesurau arbennig, a ydych chi'n dweud wrthym ni nad oedd ganddyn nhw ran i'w chwarae wrth ddod â'r mesurau arbennig yn y bwrdd i ben yn ystod y pum mlynedd a hanner diwethaf? Yr hyn a welais i yw Llywodraeth Cymru yn methu â chymryd camau digonol, a chamau y gallech chi fod wedi eu cymryd nhw o'r blaen. Mae'r datganiad hwn, y fy marn i, yn dweud yn y bôn, 'Wyddoch chi beth? Ni allwn gael cynnydd, fe ymddengys, wrth inni aros mewn mesurau arbennig.' A yw wedi cymryd pum mlynedd a hanner i chi ddod i'r safbwynt hwnnw?

A sut wnaethoch chi gyrraedd y pwynt hwn ymhen ychydig wythnosau? Rydym ni nawr—ble rydym ni? 24 o fis Tachwedd. Roeddech chi'n dweud wrthym ar 7 Hydref fod yna broblemau mawr i'w hwynebu o hyd, ym maes iechyd meddwl yn arbennig. Ond nid heddiw yr oeddech chi'n penderfynu; yn gynharach y mis hwn, fe ymddengys, erbyn hynny, roedd y cyfarfod tairochrog wedi dweud wrthych chi, 'Mae popeth yn iawn'. Felly, mewn mater o dair neu bedair wythnos roedd pethau wedi trawsnewid yn llwyr. Ac mae hynny, i mi, yn ymddangos yn rhyfedd iawn, iawn.

Rydych chi'n dweud bod mesurau arbennig yn effeithio ar allu'r bwrdd iechyd i recriwtio a chadw staff. Unwaith eto, ai dim ond nawr yr ydych chi'n sylweddoli hynny, ar ôl cyfnod estynedig o fod â swyddi na ellir eu llenwi'n niweidiol ar y gallu sydd gennym i ddenu'r bobl orau i weithio ym maes iechyd yng ngogledd Cymru?

Wrth gwrs, ar ryw ystyr, rwy'n falch o weld symud ymlaen oddi wrth fesurau arbennig i gyfradd arall o ymyrryd. Ond rwyf i o'r farn o hyd, fel llawer o gleifion ac aelodau staff ym mwrdd Betsi Cadwaladr, fod angen dechrau newydd ar Ogledd Cymru. Mae wedi cymryd gormod o amser i gyrraedd y pwynt hwn ac ychydig iawn o ffydd sydd yn y ffordd y byddwn ni'n cyrraedd y pwynt nesaf, pryd y gallwn ni ddweud mewn gwirionedd fod gennym ni, yng ngogledd Cymru, wasanaeth iechyd sy'n gweithio ac a gynlluniwyd mewn ffordd y mae'r staff a'r cleifion yn ei haeddu. Mae angen byrddau iechyd newydd ar gyfer gogledd Cymru, cychwyn newydd, ac ni chefais i fy argyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru yn deall y problemau gwirioneddol, yn enwedig ym maes iechyd meddwl, a oedd wrth wraidd rhoi'r bwrdd mewn mesurau arbennig yn y lle cyntaf, i'r graddau y gallaf i ddweud bod y broblem yn agos at gael ei datrys.

15:40

Thank you for the questions and the comments. I particularly welcome the recognition from the Member that the pandemic response from staff and organisations in north Wales has been second to none. It has been a very positive and impressive response. And, again, that underpins an organisation where others would have been concerned about the ability of the organisation to work effectively in the face of a once-in-a-century pandemic, and yet, actually, they have risen to the challenge significantly, with not just the creation of the rainbow hospitals, but the way they've worked across their whole healthcare system. And I think it should give more people more confidence for the rest of the unfinished pandemic that we are all still facing. 

And, again, to go back to the point about the advice that is given and the assurance from the previous update I gave from the regular tripartite meeting, at that meeting, in the discussion around north Wales, they recognised that further progress had been made and they asked for a further meeting because they sought further assurance on areas of progress. They've considered the extra information that has been provided, and that group of people—the chief exec of NHS Wales, Healthcare Inspectorate Wales and Audit Wales—have given clear advice that Betsi Cadwaladr should move out of special measures, and that is the basis for my decision.

I don't think it's difficult or complicated to understand, and, of course, other people are entitled to say that they reject the advice of Healthcare Inspectorate Wales, Audit Wales and the chief executive of NHS Wales. They're entitled to say that, and I think people are entitled to judge whether they think that is the right thing to do, for me to base my choice on, as a Minister, or for rather more partisan reasons not to change the status of the organisation, but to keep it in special measures when the clear objective advice is that it is no longer the right thing to do for the organisation and the people it serves.

I recognise that—. The Member has a clear view that he has set out on more than one occasion, that he believes a reorganisation with more than one health board in north Wales will provide a better future. That is not a view I share. I think the loss of focus, the money you'd spend, the upheaval, would have a real cost within it and you'd then have to remake all those partner arrangements that have definitely moved forward over the last few months and the last few years. So, I don't share his view, but I recognise he's perfectly entitled to put it to people. Members will decide, but as I say, this is an undeniably positive step forward for all the staff of the health board and indeed for every community in north Wales that is served by Betsi Cadwaladr University Health Board.

Diolch am y cwestiynau a'r sylwadau. Rwy'n croesawu yn arbennig gydnabyddiaeth yr Aelod fod yr ymateb i'r pandemig gan staff a sefydliadau yn y gogledd wedi bod heb ei ail. Fe fu hwn yn ymateb cadarnhaol a thrawiadol iawn. Ac, unwaith eto, mae honno'n sylfaen i sefydliad lle byddai eraill wedi bod yn pryderu am allu'r sefydliad i weithio yn effeithiol yn wyneb pandemig unwaith mewn can mlynedd. Ac eto i gyd, mewn gwirionedd, maen nhw wedi ymateb yn sylweddol i'r her, nid yn unig gyda chreu ysbytai enfys, ond y ffordd y maen nhw wedi gweithio ar draws eu system gofal iechyd yn ei chyfanrwydd. Ac rwy'n credu y dylai hynny roi mwy o hyder i fwy o bobl yn ystod gweddill y pandemig sy'n parhau y mae pob un ohonom ni'n dal i'w wynebu.

Ac, unwaith eto, i fynd yn ôl at y pwynt ynglŷn â'r cyngor a roddir a'r sicrwydd o'r diweddariad blaenorol a roddais i o'r cyfarfod tairochrog rheolaidd, yn y cyfarfod hwnnw, yn y drafodaeth ynghylch y gogledd, roedden nhw'n cydnabod bod cynnydd pellach wedi digwydd ac fe ofynnwyd am gyfarfod pellach am eu bod nhw'n ceisio cael sicrwydd pellach ar feysydd y cynnydd. Maen nhw wedi ystyried yr wybodaeth ychwanegol a roddwyd, ac mae'r grŵp hwnnw o bobl—prif weithredwr GIG Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwilio Cymru—wedi rhoi cyngor clir y dylai mesurau arbennig Betsi Cadwaladr ddod i ben, a dyna sail fy mhenderfyniad i.

Nid wyf i o'r farn ei bod yn anodd nac yn gymhleth deall hyn, ac, wrth gwrs, mae gan bobl eraill yr hawl i ddweud eu bod nhw'n diystyru cyngor Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Archwilio Cymru a phrif weithredwr GIG Cymru. Mae ganddyn nhw yr hawl i ddweud hynny. Ac rwy'n credu bod gan bobl yr hawl i farnu ai dyna'r peth iawn i'w wneud yn eu barn nhw, fy mod i'n gwneud fy newis ar sail hynny, fel Gweinidog, neu am resymau mwy pleidiol i beidio â newid statws y sefydliad, ond ei gadw mewn mesurau arbennig pan mai'r cyngor gwrthrychol clir yw nad hwnnw yw'r peth iawn i'w wneud mwyach ar gyfer y sefydliad na'r bobl y mae hwnnw'n eu gwasanaethu.

Rwy'n cydnabod mai—. Mae gan yr Aelod farn glir a fynegodd ar fwy nag un achlysur, sef ei fod o'r farn y byddai ad-drefnu gyda mwy nag un bwrdd iechyd yn y gogledd yn cynnig dyfodol gwell. Nid wyf i o'r un farn ag ef. Rwyf i o'r farn y byddai'r colli'r ffocws, yr arian y byddech chi'n ei wario, a'r ffwdan, yn golygu cost wirioneddol ac yna fe fyddai'n rhaid ichi ail-wneud yr holl drefniadau partner hynny sydd wedi symud ymlaen yn bendant dros y misoedd a'r blynyddoedd diwethaf. Felly, nid wyf i o'r un farn ag ef, ond rwy'n cydnabod bod ganddo berffaith hawl i fynegi ei farn i'r bobl. Fe fydd yr Aelodau yn penderfynu, ond fel y dywedais i, mae hwn yn gam cadarnhaol ymlaen i holl staff y bwrdd iechyd ac yn wir i bob cymuned yn y gogledd a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

15:45

Thank you, Minister, for your statement. I massively welcome the significant investment and the news today that the health board is now out of special measures. I do still, however, have some concerns that I'd like to raise today, and I'd be grateful for your comments on those. I am still concerned particularly about mental health services and I'd welcome your thoughts on how the service is improving. Secondly, can you also outline how you feel the health board is performing with regard to elective surgery? And finally, parts of Alyn and Deeside in particular do need better GP provision; particularly places like Saltney are underserved. So how confident are you, Minister, that the health board will properly address this? And if I may, in closing, Deputy Llywydd, can I put on record my thanks to all the staff across north Wales in the NHS, and across the whole of Wales, not for just what they're doing now and continue to do, but for what they always have done in supporting us through the healthcare system in Wales? Thank you.

Diolch, Gweinidog, am eich datganiad chi. Rwy'n croesawu'n fawr iawn y buddsoddiad sylweddol a'r newyddion heddiw fod y bwrdd iechyd allan o fesurau arbennig erbyn hyn. Er hynny, mae rhai pryderon yn dal gennyf yr hoffwn i eu codi nhw heddiw, ac fe fyddwn i'n ddiolchgar am eich sylwadau chi ar y rhain. Rwy'n dal i bryderu am wasanaethau iechyd meddwl yn benodol,  ac fe fyddwn i'n croesawu eich barn chi ynglŷn â'r gwelliant sy'n digwydd yn y gwasanaeth. Yn ail, a wnewch chi amlinellu hefyd sut rydych chi'n teimlo y mae'r bwrdd iechyd yn perfformio o ran llawdriniaethau dewisol? Ac yn olaf, mae angen gwell darpariaeth o feddygon teulu ar rannau o Alun a Glannau Dyfrdwy yn benodol; mae lleoedd fel Saltney, yn enwedig, heb wasanaeth digonol. Felly pa mor hyderus ydych chi, Gweinidog, y bydd y bwrdd iechyd yn mynd i'r afael â hyn yn iawn? Ac os caf i, wrth gloi, Dirprwy Lywydd, ddiolch ar goedd i'r holl staff ledled y gogledd yn y GIG, a ledled Cymru, nid am yr hyn y maen nhw'n ei wneud nawr yn unig ac yn parhau i'w wneud, ond am yr hyn y maen nhw wedi ei wneud bob amser i'n cynorthwyo ni drwy gyfrwng y system gofal iechyd yng Nghymru? Diolch.

I'd like to thank the Member for the three specific areas of questions. I'll deal with them in reverse order. On general practice, and Saltney that he mentioned in particular, there's good news in that every scheme in north Wales for GP training has recruited or over-recruited to its capacity, so we're attracting people to work right across the whole country. It's good news for the whole of Wales, including north Wales. We did have some particular challenges at the start of our work on ‘Train. Work. Live.’ to get people to take up the training places in north Wales. We're now in a position where we've got this surplus, which is a really good position to be in in terms of our normal places, but we want to keep all of those people that do their training in north Wales, because we do want to see people seeing north Wales as an attractive place to train, work and live. And if the Member wants a specific conversation on Saltney or other areas in his constituency, then I can happily arrange that both with the health board and/or myself, and I'll look forward to hearing from his office further to see how he wants to take that forward.

On elective capacity, as with the whole of Wales, there has been a particular challenge. North Wales has a bigger challenge than other parts of Wales on elective and planned care, partly because of the way in which normal healthcare takes place, and he will know this, having a border constituency. A number of people are used to, as part of their healthcare, travelling over the border. In the future, we can be confident that the English system will have a huge catch-up in terms of its elective capacity as well. We're unlikely to see lots of planned care capacity within the English system. That's why the orthopaedic challenge that I set out and the funding we're providing is even more important, to have a more sustained position for planned surgery—orthopaedic and others—within north Wales as far as possible, as well as the conversation we need to have about regular healthcare across the border.

And on mental health, there is a particular concern that I've highlighted in my statement—again, because there has been progress on mental health, but there's definitely more to go. And so the 'Together for Mental Health in North Wales' strategy that has been designed with service users in north Wales—it's really important to see that transformation continue, and that will be a particular concern that we'll be looking for further reassurance and progress on in the targeted intervention arrangements that are in place. So, I want to reassure the Member and everyone else watching that mental health is very much in our minds—again, about the unfinished improvement journey that is still required. But undeniably, mental health services in north Wales are in a better place now than when the organisation was placed into special measures five years ago.

Fe hoffwn i ddiolch i'r Aelod am y tri maes penodol hyn o gwestiynau. Rwyf am ymdrin â nhw o'r tu ôl ymlaen. O ran practis cyffredinol, a Saltney yn benodol, fel y crybwyllodd ef, mae newyddion da gan fod pob cynllun yn y gogledd ar gyfer hyfforddi meddygon teulu wedi recriwtio neu or-recriwtio i'w gapasiti, felly rydym yn denu pobl i weithio ledled y wlad. Mae hyn yn newyddion da i Gymru gyfan, gan gynnwys y gogledd. Fe welsom ni rai heriau penodol ar ddechrau ein gwaith ni ar 'Hyfforddi. Gwaith. Byw.' i gael pobl i fanteisio ar y lleoedd hyfforddi sydd yn y gogledd. Rydym mewn sefyllfa erbyn hyn lle mae gennym nifer dros ben, sy'n sefyllfa dda iawn i fod ynddi o ran ein lleoedd arferol, ond rydym yn awyddus i gadw'r holl bobl hyn sy'n cael eu hyfforddi yn y gogledd, oherwydd rydym yn awyddus i annog pobl i ystyried y gogledd yn lle deniadol i hyfforddi, gweithio a byw ynddo. Ac os yw'r Aelod yn dymuno cael sgwrs benodol ynglŷn â Saltney neu ardaloedd eraill yn ei etholaeth ef, yna fe fyddaf i'n hapus i drefnu hynny gyda'r bwrdd iechyd a/neu rhyngddo ef a minnau, ac fe edrychaf ymlaen at glywed mwy gan ei swyddfa i gael gwybod sut yr hoffai fwrw ymlaen â hynny.

O ran capasiti dewisol, fel yn achos Cymru gyfan, cafwyd her arbennig. Mae'r gogledd yn wynebu mwy o her na rhannau eraill o Gymru o ran gofal dewisol a gofal wedi ei gynllunio, yn rhannol oherwydd y ffordd y mae gofal iechyd arferol yn digwydd, ac fe fydd ef yn gwybod hyn, am fod ei etholaeth ef ar y ffin. Mae llawer o bobl yn gyfarwydd â theithio dros y ffin i dderbyn peth o'u gofal iechyd nhw. Yn y dyfodol, fe allwn ni fod yn hyderus y bydd system Lloegr yn dal i fyny'n aruthrol o ran ei chapasiti dewisol hefyd. Rydym yn annhebygol o weld llawer iawn o gapasiti gofal wedi ei gynllunio yn system Lloegr. Dyna pam mae'r her orthopedig a nodais i a'r cyllid yr ydym ni'n ei ddarparu yn bwysicach byth, i weld sefyllfa â mwy o gysondeb ynddi ar gyfer llawdriniaethau wedi eu cynllunio—orthopedig ac eraill—yn y gogledd cyn belled ag y bo modd cael hynny, yn ogystal â'r sgwrs y mae angen inni ei chael am ofal iechyd rheolaidd dros y ffin.

Ac o ran iechyd meddwl, mae yna bryder penodol y tynnais sylw ato yn fy natganiad i—unwaith eto, oherwydd y cynnydd o ran iechyd meddwl, ond yn sicr mae rhagor i'w wneud eto. Ac felly mae'r strategaeth 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru' a gynlluniwyd gyda defnyddwyr gwasanaethau yn y gogledd—mae'n bwysig iawn gweld y trawsnewid hwnnw'n parhau, ac fe fydd hwnnw'n bryder arbennig y byddwn yn ceisio sicrwydd a chynnydd pellach arno yn y trefniadau  ymyrryd wedi'i dargedu sydd ar waith. Felly, fe hoffwn i sicrhau'r Aelod a phawb arall sy'n gwylio fod iechyd meddwl yn bwysig iawn yn ein golwg ni—unwaith eto, o ran y daith anorffenedig tuag at welliant sy'n ofynnol o hyd. Ond yn ddiamau, mae gwasanaethau iechyd meddwl yn y gogledd mewn gwell cyflwr nawr nag yr oeddent pan gafodd y sefydliad ei roi mewn mesurau arbennig bum mlynedd yn ôl.

Betsi Cadwaladr, according to you, is now out of special measures. Okay. I agree exactly with what Rhun and Darren have said, but we will see going down the line how it works out, and my contribution today will still stand. I've had a look, Minister, at my previous statement when it was in special measures, and my responses, and they're all along the same lines. So, I could, if I wanted to, basically present exactly the same speech I gave in June 2019. However, considering the year that we've all had, where the NHS and associated services are very much on the front line, I feel it more appropriate to be as constructive as possible.

Firstly, I'd like to place on record my thanks to all of those in the NHS who have contributed to keeping services going in the face of fear, pressure, illness and death. It does appear that we are winning the COVID battle. As world case numbers have risen over the last couple of months, deaths have not risen relative to those numbers. Minister, I can only imagine how massive the weight is on your shoulders. The fact that you are still standing is testimony to your own tenacity. While any party in opposition can differ as to the approach taken, I doubt anybody in this Chamber would actually swap places with you—at least during 2020. We know that Betsi Cadwaladr has been in special measures for a record amount of time and, as I said, fingers crossed that your approach now works. And the increased funding from last month was very, very welcome.

In your estimation, Minister, what difference does being in special measures make to the level of service afforded to our constituents, and how will it change now? What I'm trying to tease out is whether special measures meant longer waiting times, more difficulty in getting a GP appointment and harder-to-access dental services? Because it seems to me that, in our COVID-recovery world, every citizen in Wales will have difficulty in all of these areas due to the impact of the pandemic. Having asked that question, I must put on record that I, for one, am sick of the health service being used as a political football, as it continues to be. I think we've all realised that health is more important than anything else. We know that the health service takes up over 50 per cent of the budget allocation for all of the devolved services, and the COVID response across the UK has been driven by the NHS—its capacity, its funding—at the expense, it seems, of every other area of civil society.

I mentioned in my remarks to your statement on strategic support for Betsi Cadwaladr that a fundamentally different approach might be needed to solve what I see as a structural problem with the north Wales health board. It is the largest in Wales, so perhaps that needs to be looked at—the structure. Perhaps it's time for the health service to stop being that political football. It is now time to consider what sort of cross-party commission can take responsibility for the health of the nation and the Welsh NHS. There is, after all, no monopoly on good ideas and collective political responsibility, and an element of consensus has got to be better than the type of debate that we have had, or that we will have today. Thank you, Minister.

Mae Betsi Cadwaladr, yn ôl yr hyn a ddywedwch chi, allan o fesurau arbennig erbyn hyn. Iawn. Rwy'n cytuno'n llwyr â'r hyn a ddywedodd Rhun a Darren, ond fe fyddwn ni'n gweld yn y dyfodol sut y bydd hyn yn gweithio, ac fe fydd fy nghyfraniad i heddiw'n dal i sefyll. Rwyf i wedi bwrw golwg, Gweinidog, ar fy natganiad blaenorol i pan oedd y bwrdd mewn mesurau arbennig, ac ar fy ymatebion i, ac maen nhw i gyd ar yr un trywydd. Felly, fe allwn i, pe byddwn i'n dymuno gwneud hynny, gyflwyno'r union araith a roddais i ym mis Mehefin 2019. Er hynny, o ystyried y flwyddyn yr ydym ni i gyd wedi ei chael, lle mae'r GIG a gwasanaethau cysylltiedig ar y rheng flaen i raddau mawr iawn, credaf ei bod yn fwy priodol i fod mor adeiladol â phosibl.

Yn gyntaf, fe hoffwn i ddiolch ar goedd i bawb yn y GIG sydd wedi cyfrannu at gadw gwasanaethau ar waith yn wyneb ofn, pwysau, salwch a marwolaeth. Mae'n ymddangos ein bod ni'n ennill brwydr COVID. Wrth i nifer yr achosion trwy'r byd godi yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, nid yw marwolaethau wedi codi o'u cymharu â'r niferoedd hyn. Gweinidog, ni allaf i ond dychmygu pa mor aruthrol o fawr yw'r pwysau ar eich ysgwyddau chi. Mae'r ffaith eich bod chi'n dal i sefyll yn dystiolaeth i'ch dycnwch unigol chi. Er y gall unrhyw un o'r gwrthbleidiau anghytuno â'r dull a gymerir, rwy'n amau a fyddai unrhyw un yn y Siambr hon yn awyddus i gyfnewid lle â chi mewn gwirionedd—o leiaf yn ystod 2020. Fe wyddom ni fod Betsi Cadwaladr wedi bod mewn mesurau arbennig am y cyfnod hwyaf erioed ac, fel y dywedais i, a chan groesi bysedd, fe fydd eich dull chi o weithredu yn gweithio nawr. Ac roedd y cynnydd yn y cyllid o'r mis diwethaf i'w groesawu yn fawr iawn.

Yn eich tŷb chi, Gweinidog, pa wahaniaeth y mae bod mewn mesurau arbennig yn ei wneud i lefel y gwasanaeth a gynigir i'n hetholwyr ni, a sut fydd hynny'n newid nawr? Rwy'n ceisio cael gwybod a oedd mesurau arbennig yn golygu amseroedd aros hwy, mwy o anhawster i gael apwyntiad gyda meddyg teulu a gwasanaethau deintyddol sy'n fwy anodd cael atyn nhw? Oherwydd mae'n ymddangos i mi, yn ein byd ni sy'n adfer wedi COVID, y bydd pob dinesydd yng Nghymru yn cael anhawster ym mhob un o'r meysydd hyn oherwydd effaith y pandemig. Wedi gofyn y cwestiwn hwn, mae'n rhaid imi ddweud fy mod i, am un, wedi syrffedu ar y defnydd o'r gwasanaeth iechyd fel cocyn hitio gwleidyddol, sy'n digwydd o hyd. Rwy'n credu ein bod ni i gyd wedi sylweddoli bod iechyd yn bwysicach na dim byd arall. Fe wyddom fod y gwasanaeth iechyd yn cymryd dros 50 y cant o ddyraniad y gyllideb ar gyfer yr holl wasanaethau datganoledig, ac fe gafodd ymateb COVID ledled y DU ei yrru gan y GIG—ei gapasiti, ei gyllid—ar draul pob maes arall o gymdeithas sifil, mae'n debyg.

Yn fy sylwadau i'ch datganiad chi am gefnogaeth strategol i Betsi Cadwaladr, fe soniais y gallai fod angen dull hollol wahanol i ddatrys yr hyn a welaf i yn broblem strwythurol gyda bwrdd iechyd y gogledd. Dyma'r bwrdd mwyaf yng Nghymru, felly efallai fod angen edrych ar hynny—y strwythur. Efallai ei bod hi'n bryd rhoi'r gorau i ddefnyddio'r gwasanaeth iechyd yn gocyn hitio gwleidyddol. Mae'n bryd nawr ystyried pa fath o gomisiwn trawsbleidiol all gymryd cyfrifoldeb am iechyd y genedl a GIG Cymru. Wedi'r cyfan, ni cheir monopoli ar syniadau da na chyfrifoldeb gwleidyddol ar y cyd, ac mae'n siŵr bod elfen o gytundeb yn well na'r ddadl yr ydym ni wedi ei chael, neu y byddwn ni'n ei chael heddiw. Diolch, Gweinidog.

15:50

Thank you for the comments and questions. I should say, in terms of your final point, that of course we did start this Assembly term, as it was then, now a Senedd term, with a parliamentary review. The UKIP group at the time supported the creation of that group and, indeed, the membership of it as well. So, we had an independent group of experts who came up with a report on the significant challenges we faced and ideas about the future for health and social care, and that has led to 'A Healthier Wales', which is our long-term plan for health and social care.

So, we're trying to undertake the transformation that we were plainly and clearly advised would need to happen, and that involves both some concentration of specialist services within hospitals, as well as a further move to more services being provided in the community. And that move around and reform for a purpose in healthcare is really important, together with the deliberate steps that we know we need to take to create a more integrated health and social care system. That's why we've provided updates on the transformation fund and building that new service. And actually the pandemic has reinforced the need to do that. It's also reinforced the progress we have already made in improving relationships between health and social care.

Again, I recognise the point the Member makes about the potential to reorganise healthcare in north Wales. I don't think that achieving the vision in 'A Healthier Wales' requires a reorganisation of the health board in north Wales, but it's a view that Members are entitled to have. It's not one that I share, but I'm looking for the results and the progress that we are looking to make. I hope the Member will see that in the action, because she started off by welcoming the move and recognising that she'll want to see the results on the ground, and as someone who lives in north Wales, that's an entirely reasonable place to be.

When it comes to special measures, the reason for going into special measures was—. Our assessment on the delivery, the quality and the sustained status of special measures was about our assessment on the progress that the organisation had made against those challenges, but also the confidence for the future about sustaining improvement. Because I have regularly reported that some improvement has been made, but it's the confidence about that being sustained and continued in the future. We are now at a point today where, with the tripartite advice, they themselves have confidence that this is no longer the right place for the organisation. That's why I've moved it out of special measures, based upon that clear and objective advice.

There will continue to be an extra focus and scrutiny of the health board in targeted intervention. I have already announced the financial support that will go with that as well to help them in their improvement journey. I think that it's a good thing for everybody who lives in north Wales that the health board is now in this position to move out of special measures, and I hope that people see it in those terms. Finally, I'd like to thank the Member for her kind words about the reality of dealing with the pandemic. There are many more difficult days ahead for all of us.  

Diolch am y sylwadau a'r cwestiynau. Fe ddylwn i ddweud, o ran eich pwynt olaf chi, y gwnaethom ni, wrth gwrs, ar ddechrau'r tymor Cynulliad hwn, fel yr oedd hi bryd hynny, y tymor Seneddol hwn bellach, ddechrau gydag adolygiad seneddol. Rhoddodd y grŵp UKIP ar y pryd gefnogaeth i greu'r grŵp hwnnw ac, yn wir, i'w aelodaeth hefyd. Felly, roedd gennym ni grŵp annibynnol o arbenigwyr a gyflwynodd adroddiad ar yr heriau sylweddol yr oeddem ni'n eu hwynebu a syniadau am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol, ac fe arweiniodd hynny at 'Cymru Iachach', sef ein cynllun hirdymor ni ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Felly, rydym yn ceisio cyflawni'r trawsnewid y cawsom yn amlwg ein cynghori y byddai angen iddo ddigwydd, ac mae hynny'n golygu rhywfaint o grynhoad o wasanaethau arbenigol mewn ysbytai, yn ogystal â symudiad pellach tuag at ddarparu mwy o wasanaethau yn y gymuned. Ac mae'r symudiad hwnnw a'r diwygio at ddiben ym maes gofal iechyd yn bwysig iawn, ynghyd â'r camau bwriadol y gwyddom fod angen inni eu cymryd i greu system iechyd a gofal cymdeithasol sy'n fwy integredig. Dyna pam rydym wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa drawsnewid ac adeiladu'r gwasanaeth newydd hwnnw. Ac mewn gwirionedd mae'r pandemig wedi atgyfnerthu'r angen i wneud hynny. Mae wedi atgyfnerthu'r cynnydd a wnaethom eisoes hefyd o ran gwella'r berthynas rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.

Unwaith eto, rwy'n cydnabod y pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud ynglŷn â'r posibilrwydd o ad-drefnu gofal iechyd yn y gogledd. Nid wyf i'n credu bod cyflawni'r weledigaeth yn 'Cymru Iachach' yn gofyn am ad-drefnu'r bwrdd iechyd yn y gogledd, ond mae honno'n farn y mae gan yr Aelodau yr hawl iddi. Nid honno yw fy marn i, ond rwy'n edrych am y canlyniadau a'r cynnydd yr ydym ni'n bwriadu eu cael. Rwy'n gobeithio y bydd yr Aelod yn gweld hynny yn y camau gweithredu, oherwydd fe wnaeth hi ddechrau trwy groesawu'r symudiad a chydnabod y byddai'n dymuno gweld y canlyniadau ar lawr gwlad. Ac i rywun sy'n byw yn y gogledd, mae hwnnw'n safbwynt cwbl resymol.

O ran mesurau arbennig, y rheswm dros fynd i fesurau arbennig oedd—. Roedd ein hasesiad ni o'r ddarpariaeth, yr ansawdd a statws parhaus mesurau arbennig yn ymwneud â'n hasesiad ni o'r cynnydd a wnaeth y sefydliad yn erbyn yr heriau hynny, ond hefyd yr hyder i'r dyfodol ynglŷn â chynnal y gwelliant. Oherwydd rwyf wedi adrodd yn rheolaidd bod rhywfaint o welliant wedi bod, ond rhaid cael hyder y bydd hwnnw'n cael ei gynnal a'i barhau yn y dyfodol. Rydym ni heddiw nawr wedi cyrraedd y pwynt lle maen nhw'n hyderus, ynghyd â'r cyngor tairochrog, nad hwn yw'r lle iawn i'r sefydliad erbyn hyn. Dyna pam y symudais i'r bwrdd allan o fesurau arbennig, ar sail y cyngor clir a gwrthrychol hwnnw.

Fe fydd canolbwyntio a chraffu ychwanegol yn parhau o hyd ar y bwrdd iechyd drwy ymyrryd wedi'i dargedu. Rwyf eisoes wedi cyhoeddi'r cymorth ariannol fydd yn cyd-fynd â hynny i'w helpu nhw ar eu taith tuag at welliant. Rwy'n credu mai da o beth i bawb sy'n byw yn y gogledd yw bod y bwrdd iechyd bellach yn y sefyllfa hon o symud allan o fesurau arbennig, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gweld hyn yn y ffordd honno. Yn olaf, fe hoffwn i ddiolch i'r Aelod am ei geiriau caredig am realiti ymdrin â'r pandemig. Mae llawer mwy o ddiwrnodau anodd o'n blaenau ni bob un.

15:55