Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

05/02/2020

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
1. Questions to the Minister for Finance and Trefnydd

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan David Melding. 

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Finance, and the first question is from David Melding. 

Ymrwymiadau Gwariant ar gyfer Cwm Rhondda
Spending Commitments for the Rhondda Valley

1. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymrwymiadau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwm Rhondda yn 2020? OAQ55046

1. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's spending commitments for the Rhondda valley in 2020? OAQ55046

Our draft budget delivers on our promises to the people of Wales, including in the Rhondda valley. We are investing £284 million across Rhondda Cynon Taf through our band B twenty-first century schools programme; £2.7 million in expanding Welsh-medium childcare, and the new rail franchise is delivering enhanced services. 

Mae ein cyllideb ddrafft yn cyflawni ein haddewidion i bobl Cymru, gan gynnwys yng nghwm Rhondda. Rydym yn buddsoddi £284 miliwn yn Rhondda Cynon Taf drwy fand B rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain; £2.7 miliwn yn y gwaith o ehangu gofal plant cyfrwng Cymraeg, ac mae'r fasnachfraint rheilffyrdd newydd yn darparu gwasanaethau gwell.

Thank you for that answer, Minister. Indeed, it's rail and other public transport that I wanted to talk about. And I do hope that Transport for Wales will make it a consistent priority to improve the services, both the extent of them and the facilities on them, so that the Valleys, and their wonderful potential of highly skilled people, are able to access well-paid jobs, and, also, that the foundation economy within the Valleys really is expressed to its fullest, as we've had some good news there in the recent past. But, traditionally, infrastructure spending has just not been high enough in places like the Rhondda Valleys. 

Diolch am eich ateb, Weinidog. Yn wir, roeddwn am sôn am reilffyrdd a mathau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus. Ac rwy'n gobeithio y bydd Trafnidiaeth Cymru yn sicrhau bod gwella'r gwasanaethau yn flaenoriaeth gyson, o ran eu maint a'r cyfleusterau sydd arnynt, fel bod y Cymoedd, a'u potensial rhyfeddol o bobl fedrus iawn, yn gallu cael mynediad at swyddi sy’n talu’n dda, a bod yr economi sylfaenol yn y Cymoedd yn cael ei mynegi i'r eithaf, gan ein bod wedi cael newyddion da yn hynny o beth yn ddiweddar. Ond yn draddodiadol, nid yw gwariant ar seilwaith wedi bod yn ddigon mewn lleoedd fel Cymoedd Rhondda.

I completely agree with David Melding that rail lines, particularly into Cardiff, but also elsewhere from the Valleys, are absolutely crucial to opening up people's prospects for employment. And that's why we're investing £738 million to transform the Valleys lines to Trehebert, Aberdare, Merthyr Tydfil, Rhymney and Coryton, electrifying 172 kilometres of track, and upgrading infrastructure to enable improved journey times and more trains every hour, and to provide a metro-style service by December 2020. But, in the meantime, from 15 December, Transport for Wales increased capacity for thousands of extra rail commuters a week, whilst introducing additional trains right across the Wales and Borders rail network, and that represents an increase of 10 per cent capacity for service users. So, I think a good start, but, certainly, lots of ambition and lots more to do. 

Cytunaf yn llwyr â David Melding fod rheilffyrdd, yn enwedig i mewn i Gaerdydd, ond hefyd mewn mannau eraill allan o'r Cymoedd, yn gwbl hanfodol i ehangu rhagolygon gwaith pobl. A dyna pam ein bod yn buddsoddi £738 miliwn i drawsnewid rheilffyrdd y Cymoedd i Drehebert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni a Coryton, gan drydaneiddio 172 cilomedr o reilffyrdd, ac uwchraddio seilwaith i sicrhau gwell amseroedd teithio a mwy o drenau bob awr, ac i ddarparu gwasanaeth metro erbyn mis Rhagfyr 2020. Ond yn y cyfamser, o 15 Rhagfyr, mae Trafnidiaeth Cymru wedi cynyddu capasiti ar gyfer miloedd o gymudwyr ychwanegol ar y rheilffyrdd bob wythnos, gan gyflwyno trenau ychwanegol ar draws rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, ac mae hynny'n gynnydd o 10 y cant mewn capasiti ar gyfer defnyddwyr y gwasanaeth. Felly, credaf fod hynny'n ddechrau da, ond yn sicr, mae llawer o uchelgais i’w gael a llawer mwy i'w wneud.

As this Senedd knows, I'm a big champion of the Rhondda tunnel project. I'm also a member of the society that is seeking to reopen this engineering marvel. I'm supportive because the potential for the Rhondda and Afan Valleys is huge if the project can be brought to fruition. If it could be linked with leisure activities, such as the excellent mountain biking and road biking that Rhondda and Afan have to offer, not to mention the prospect of a zip wire attraction nearby in Rhigos, the potential for attracting visitors and boosting the local economy is vast.

Unfortunately, we've got the same stumbling block in place as we had when I first began raising this project many, many years ago, and that's the question of ownership. The people driving the project are crying out for the Welsh Government and/or Rhondda Cynon Taf council to step up and take ownership of this asset on behalf of the people, so that it can progress to the next stage of development—the grant-giving process. Without the issue of ownership resolved, applying for those grants can't really happen. So, the estimated cost implications of taking ownership of the tunnel in its current state is next to nothing. In fact, it comes with an offer, a one-off offer, of a £60,000 payment from the current owners, Highways England.

So, can you therefore tell us whether or not there is a financial reason for the Welsh Government not taking ownership of the Rhondda tunnel?

Fel y gŵyr y Senedd hon, rwy'n cefnogi prosiect twnnel y Rhondda yn frwd. Rwyf hefyd yn aelod o'r gymdeithas sy'n ceisio ailagor y rhyfeddod peirianegol hwn. Rwy'n gefnogol gan y byddai’r potensial i Gwm Rhondda a Chwm Afan yn enfawr pe bai’r prosiect yn dwyn ffrwyth. Pe bai modd ei gysylltu â gweithgareddau hamdden, fel y cyfleoedd rhagorol sydd gan Rhondda ac Afan i'w cynnig mewn perthynas â beicio mynydd a beicio ffordd, heb sôn am y syniad o weiren wib gyfagos yn y Rhigos, mae’r potensial i ddenu ymwelwyr a rhoi hwb i'r economi leol yn enfawr.

Yn anffodus, mae’r un rhwystr yn ein hwynebu â’r hyn oedd yn ein hwynebu pan ddechreuais siarad am y prosiect hwn flynyddoedd lawer yn ôl, sef y cwestiwn ynghylch perchnogaeth. Mae'r bobl sy'n llywio’r prosiect yn ymbil ar Lywodraeth Cymru a/neu gyngor Rhondda Cynon Taf i gymryd perchnogaeth ar yr ased hwn ar ran y bobl, fel y gall symud ymlaen i'r cam datblygu nesaf—y broses o gael grant. Heb ddatrys y mater ynghylch perchnogaeth, ni ellir ymgeisio am y grantiau hynny mewn gwirionedd. Felly, mae’r goblygiadau a amcangyfrifir o ran cost yn sgil cymryd perchnogaeth ar y twnnel yn ei gyflwr presennol yn nesaf peth i ddim. Mewn gwirionedd, daw gyda chynnig, cynnig untro, o daliad o £60,000 gan y perchnogion presennol, Highways England.

Felly, a allwch ddweud wrthym a oes rheswm ariannol i Lywodraeth Cymru beidio â chymryd perchnogaeth ar dwnnel y Rhondda?

Welsh Government shares your enthusiasm for the Rhondda tunnel, and support for the society. My husband's a Tynewydd boy, and we've got family in Blaencwm, so I very much look forward to one day being able to potentially cycle through the Rhondda tunnel. So, you certainly have my support, and the society has my support. I do know that there are discussions, as you say, underway with Highways England, to better understand the asset that we would be taking control of, because, clearly, some funding does need to come with that, and those discussions as yet are ongoing. I believe it's my colleague Lee Waters who leads on that, and I'll be sure that we do provide you with the very latest on that.FootnoteLink 

Mae Llywodraeth Cymru'n rhannu eich brwdfrydedd ynglŷn â thwnnel Rhondda, a'ch cefnogaeth i'r gymdeithas. Mae fy ngŵr yn dod o Dynewydd, ac mae gennym deulu ym Mlaen-y-Cwm, felly edrychaf ymlaen yn fawr at allu beicio drwy dwnnel y Rhondda un diwrnod. Felly, yn sicr mae gennych fy nghefnogaeth i, ac mae gan y gymdeithas fy nghefnogaeth. Gwn fod trafodaethau, fel y dywedwch, yn mynd rhagddynt gyda Highways England, i ddeall yn well yr ased y byddem yn cymryd rheolaeth ohono, oherwydd, yn amlwg, mae angen i rywfaint o gyllid ddod gyda hynny, ac mae'r trafodaethau hynny’n parhau ar hyn o bryd. Credaf mai fy nghyd-Weinidog Lee Waters sy'n arwain y gwaith hwnnw, a byddaf yn sicrhau ein bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynny.FootnoteLink

Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir y Fflint
Public Services in Flintshire

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 yn cefnogi ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn Sir y Fflint? OAQ55032

2. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government budget for 2020-21 supports the funding of public services in Flintshire? OAQ55032

The budget invests in all parts of Wales to support our public services, including a £20 million boost for the north Wales metro, continued investment in Flintshire for band B of the twenty-first century schools programme, and a range of active travel paths. The local government settlement also provides a 3.7 per cent increase for Flintshire.

Mae'r gyllideb yn buddsoddi ym mhob rhan o Gymru i gefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys hwb o £20 miliwn i fetro gogledd Cymru, buddsoddiad parhaus yn sir y Fflint ar gyfer band B rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, ac amryw o lwybrau teithio llesol. Mae'r setliad llywodraeth leol hefyd yn darparu cynnydd o 3.7 y cant ar gyfer sir y Fflint.

13:35

Thank you for the answer, Minister. As you know, I've spoken in this Chamber before about the pressures that continued austerity places on local government. Decisions made in Westminster have a huge impact on the ground in Flintshire. Now, many of us are disappointed at the news that the UK Government, post election, have no intention of keeping their promise to end austerity. The impact of austerity can be seen on the very streets of Deeside. Minister, as I have said before, budget lines like the housing support grant are absolutely vital if councils are to mitigate the impact of austerity. This funding allocated by this grant is struggling to keep with the need. Would you look at the possibility of finding additional funds for this grant, or provide councils like Flintshire County Council with additional cash, to help support the most vulnerable in our communities?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Fel y gwyddoch, rwyf wedi sôn yn y Siambr hon eisoes am y pwysau y mae cyni parhaus yn ei roi ar lywodraeth leol. Mae penderfyniadau a wneir yn San Steffan yn cael effaith enfawr ar lawr gwlad yn sir y Fflint. Nawr, mae llawer ohonom yn siomedig ynglŷn â'r newyddion nad oes gan Lywodraeth y DU, ar ôl yr etholiad, unrhyw fwriad i gadw eu haddewid i ddod â chyni i ben. Gellir gweld effaith cyni ar strydoedd Glannau Dyfrdwy. Weinidog, fel rwyf wedi’i ddweud o'r blaen, mae llinellau cyllideb fel y grant cymorth tai yn gwbl hanfodol os yw cynghorau am liniaru effaith cyni. Mae'n anodd diwallu'r angen â'r cyllid a ddyrannwyd gan y grant. A wnewch chi edrych ar y posibilrwydd o ddod o hyd i arian ychwanegol ar gyfer y grant hwn, neu ddarparu arian ychwanegol i gynghorau fel Cyngor Sir y Fflint, i helpu i gefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau?

I thank Jack Sargeant for his question, and for his support for services for homeless people. He knows that, this year, we've maintained the level of funding in the housing support grant at £126.8 million. And I think that our record in Wales does compare very favourably with that across the border, where Supporting People is concerned. Because the budget there was de-hypothecated, leading to significant cuts in the service, according to the National Audit Office. But, as the Member knows, we're currently going through the scrutiny phase now of the 2020-21 budget, and I am listening carefully. And I know that there have been some messages about Members' priorities, which have been coming through loud and clear. So, I'll certainly seek—when I do lay the final budget, in that final budget debate—to recognise where my priorities would be, should there be additional revenue coming forth from the 11 March budget from the UK Government.

Diolch i Jack Sargeant am ei gwestiwn, ac am ei gefnogaeth i wasanaethau ar gyfer pobl ddigartref. Gŵyr ein bod wedi cynnal lefel y cyllid eleni yn y grant cymorth tai ar £126.8 miliwn. A chredaf fod ein cyflawniad yng Nghymru yn cymharu'n ffafriol iawn â'r hyn a wnaed dros y ffin, mewn perthynas â Cefnogi Pobl. Oherwydd cafodd y gyllideb yno ei dadneilltuo, gan arwain at doriadau sylweddol yn y gwasanaeth, yn ôl y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Ond, fel y gŵyr yr Aelod, mae’r gwaith o graffu ar gyllideb 2020-21 yn mynd rhagddo, ac rwy'n gwrando'n ofalus. A gwn y bu rhai negeseuon am flaenoriaethau Aelodau, sydd wedi cael eu cyfleu’n gwbl glir. Felly, byddaf yn sicr yn ceisio gweld—pan fyddaf yn pennu’r gyllideb derfynol, yn y ddadl derfynol honno ar y gyllideb—beth fyddai fy mlaenoriaethau pe baem yn cael refeniw ychwanegol o gyllideb Llywodraeth y DU ar 11 Mawrth.

In November 2018, Flintshire County Council launched its #BacktheAsk campaign, in full council, receiving full cross-party support,

'to take the fight down to the Welsh Government in Cardiff to get a fair share of national funds'.

Its leader, who happens to be a member of your party, subsequently said the council is seeking a recognition of how the formula impacts on the council's low-funded position, when compared to the majority of councils in Wales. One of the councils then received the largest cuts in Wales in 2019-20. In October, a letter came to you, and other Ministers, signed by the leader and all party leaders—all group leaders—stating,

'We still contend that as a low-funded council per capita under the local government funding formula we are more exposed than most'.

In the draft budget, you then gave them the third lowest settlement in Wales. Senior councillors in Flintshire have told me in recent weeks that they don't want to openly challenge the funding formula, on the basis that, in order to gain, other councils would have to receive less, and they wouldn't receive external support. However, how do you respond to the letter you've received from council leaders in north Wales, signed by all leaders, of all parties, stating that the benefits of your provisional settlements in the draft budget are not shared sufficiently fairly, and leave most of the councils in the north with a settlement significantly below the net cost of pressures, inflation, and demographic change?

Ym mis Tachwedd 2018, lansiodd Cyngor Sir y Fflint eu hymgyrch #CefnogiGalw, yn y cyfarfod llawn, gyda chefnogaeth gwbl drawsbleidiol,

'i fynd â'r frwydr i lawr i'r adran lywodraeth leol yng Nghaerdydd i gael cyfran deg o'r arian cenedlaethol'.

Dywedodd eu harweinydd, sy'n digwydd bod yn aelod o'ch plaid, fod y cyngor yn ceisio cael cydnabyddiaeth i’r modd y mae'r fformiwla'n effeithio ar gyllid isel y cyngor o gymharu â mwyafrif y cynghorau yng Nghymru. Gwelodd un o'r cynghorau y toriadau mwyaf yng Nghymru yn 2019-20. Ym mis Hydref, anfonwyd llythyr atoch, a Gweinidogion eraill, a oedd wedi’i lofnodi gan yr arweinydd a holl arweinwyr y pleidiau—arweinydd pob grŵp—a oedd yn nodi,

'Rydym yn parhau i ddadlau ein bod ninnau, fel cyngor sy'n cael lefel isel o gyllid y pen o dan fformiwla ariannu llywodraeth leol, yn fwy agored na'r rhan fwyaf'.

Wedyn, yn y gyllideb ddrafft, fe wnaethoch roi'r trydydd setliad isaf iddynt yng Nghymru. Mae uwch gynghorwyr yn sir y Fflint wedi dweud wrthyf yn ystod yr wythnosau diwethaf nad ydynt am herio’r fformiwla ariannu yn agored, ar y sail y byddai'n rhaid i gynghorau eraill gael llai er mwyn iddynt hwy gael mwy, ac ni fyddent yn cael cefnogaeth allanol. Fodd bynnag, sut yr ymatebwch i'r llythyr a gawsoch gan arweinwyr cynghorau yng ngogledd Cymru, wedi'i lofnodi gan bob arweinydd, o bob plaid, ac sy’n nodi nad yw manteision eich setliadau dros dro yn y gyllideb ddrafft yn cael eu rhannu'n ddigon teg, a’u bod yn gadael y mwyafrif o'r cynghorau yn y gogledd gyda setliad sy'n sylweddol is na chostau net y pwysau ariannol, chwyddiant a newid demograffig?

Well, of course, the core revenue funding that we provide to local authorities every year is distributed according to relative need, using a formula that takes into account a wealth of information about the demographic, physical, economic, and social characteristics of those authorities. And as Mark Isherwood has recognised, that funding formula is developed in consultation with local authorities, through the distribution sub-group.

What I will say is that Flintshire's settlement is a reflection of a range of less favourable financial redistributional movements in formula indicators, such as those on low-income support, so those who are not in employment aged 65 and over. And also, nursery and primary pupil numbers are also relatively low. But the authority does see a financially favourable movement on those on income support who are aged 18 to 64. So, these are the kinds of features that deliver the funding settlement that Flintshire has had. And I would say, 3.7 per cent is a very good settlement, after a decade of austerity. And I do find it a bit rich to be having to listen to Conservative Members talking to me about cuts to local authorities, given the fact that we've had 10 years of austerity, and our budget next year is still £300 million lower than it was a decade ago.

So, as the Minister for Housing and Local Government has said on many occasions, and as have I, we are very open to having those discussions with local authorities, and it's for local councillors to, in the first instance, have that discussion. And I don't think that local councillors should feel concerned in any way about discussing their legitimate issues with their peers.

Wel, wrth gwrs, mae'r cyllid refeniw craidd a ddarparwn i awdurdodau lleol bob blwyddyn yn cael ei ddosbarthu yn ôl angen cymharol, gan ddefnyddio fformiwla sy'n ystyried llwyth o wybodaeth am nodweddion demograffig, ffisegol, economaidd a chymdeithasol yr awdurdodau hynny. Ac fel y mae Mark Isherwood wedi’i gydnabod, caiff y fformiwla ariannu honno ei datblygu mewn ymgynghoriad ag awdurdodau lleol, drwy'r is-grŵp dosbarthu.

Yr hyn yr hoffwn ei ddweud yw bod setliad sir y Fflint yn adlewyrchu ystod o symudiadau ailddosbarthu ariannol llai ffafriol o ran dangosyddion fformiwlâu, fel y rheini sy’n cael cymorthdaliadau incwm isel, felly pobl 65 oed neu hŷn nad ydynt mewn gwaith. A hefyd, mae nifer y disgyblion mewn ysgolion meithrin a chynradd hefyd yn gymharol isel. Ond mae'r awdurdod yn gweld symudiad ffafriol, yn ariannol, ymhlith pobl rhwng 18 a 64 oed sy’n cael cymorthdaliadau incwm. Felly, dyma'r mathau o nodweddion sy'n arwain at y setliad cyllid a gafodd sir y Fflint. A buaswn yn dweud bod 3.7 y cant yn setliad da iawn, ar ôl degawd o gyni. Ac mae wyneb gan yr Aelodau Ceidwadol braidd yn sôn wrthyf am doriadau i awdurdodau lleol, o ystyried ein bod wedi cael 10 mlynedd o gyni, a bod ein cyllideb y flwyddyn nesaf yn dal i fod £300 miliwn yn is na'r hyn ydoedd ddegawd yn ôl.

Felly, fel y mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi’i ddweud ar sawl achlysur, ac fel rwyf innau wedi’i ddweud, rydym yn agored iawn i gael y trafodaethau hynny gydag awdurdodau lleol, a chynghorwyr lleol ddylai gael y drafodaeth honno yn y lle cyntaf. Ac ni chredaf y dylai cynghorwyr lleol deimlo'n bryderus mewn unrhyw ffordd ynglŷn â thrafod pryderon digon cyfiawn gyda'u cymheiriaid.

13:40
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth

Questions now from the party spokespeople. Plaid Cymru spokesperson, Rhun ap Iorwerth.

Diolch, Llywydd. Wrth drafod y gyllideb ddrafft ddoe, mi gafodd cryn sylw ei roi i'r testun pwysig iawn o ddadgarboneiddio. Beth ydy blaenoriaethau'r Llywodraeth o ran annog dadgarboneiddio mewn trafnidiaeth yng Nghymru?

Thank you, Llywydd. In discussing the draft budget yesterday, quite some attention was given to the very important issue of decarbonisation. So, what are the Government's priorities in terms of encouraging decarbonisation in transport in Wales?

Our Government's priorities in terms of decarbonisation are very much taken on the advice that we take from the UK Committee on Climate Change, which does, as you say, recognise transport alongside housing as those two areas where Welsh Government does need to be making, or putting our efforts. So, you'll see that we've invested £430 million already—well, by the end of next year—in the south Wales metro. And that really does reaffirm a major commitment to carbon reduction. 

Trains running on lines north out of Cardiff will be 100 per cent electric traction, with the electricity sourced from 100 per cent renewable sources. And the budget, obviously, continues to invest in the electric car infrastructure, although I do appreciate that we are at an early stage on that piece of work.

Mae blaenoriaethau ein Llywodraeth mewn perthynas â datgarboneiddio yn cael eu llywio i raddau helaeth gan y cyngor a gawn gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, sydd, fel y dywedwch, yn cydnabod trafnidiaeth ochr yn ochr â thai fel y ddau faes y mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn gwneud ymdrech ynddynt. Felly, fe welwch ein bod wedi buddsoddi £430 miliwn eisoes—wel, erbyn diwedd y flwyddyn nesaf—ym metro de Cymru. Ac mae hynny'n sicr yn dangos cryn ymrwymiad i leihau carbon.

Bydd trenau sy'n rhedeg ar reilffyrdd i'r gogledd allan o Gaerdydd yn drenau tyniant trydan 100 y cant, gyda'r trydan yn dod o ffynonellau cwbl adnewyddadwy. Ac mae'r gyllideb, yn amlwg, yn parhau i fuddsoddi yn y seilwaith ceir trydan, er fy mod yn sylweddoli ei bod yn ddyddiau cynnar ar y gwaith hwnnw.

Ac at hynny dwi am droi, achos ydych, mi ydych chi ar gyfnod cynnar iawn, iawn yn y buddsoddiad ddylai fod yn digwydd ar raddfa eang mewn rhwydwaith y wefru ar gyfer ceir trydan. Dwi'n edrych ymlaen at gymryd rhan mewn dadl yma yn Siambr y prynhawn yma ar sut i annog cerbydau trydan drwy'r drefn gynllunio. Ond yn ein cytundeb ar y gyllideb ddwy flynedd yn ôl, mi wnaeth eich Llywodraeth chi gytuno i gais Plaid Cymru i fuddsoddi £2 filiwn mewn rhwydwaith wefru genedlaethol gyhoeddus. A gafodd hwnnw ei wario ac ar beth?

And that's where I want to go next, because yes, you are at a very early stage—a very early stage indeed—in terms of the investment that should be happening on a wide scale in terms of a charging network for electric vehicles. I look forward to participating in a debate here in the Chamber this afternoon on how to encourage the use of electric vehicles through the planning system. But in our budget agreement two years ago, your Government agreed to a Plaid Cymru request to invest £2 million in a national charging network. Was that spent, and, if it was, on what?

I'll have to give you the reassurances that I will discuss with my colleague the Minister for Economy and Transport that that was spent, but, as we've discussed previously, I've been very clear with my colleagues that they need to be updating Plaid Cymru on the progress towards those items that we did jointly agree in our budget, and I will endeavour to provide that update to you.

Bydd yn rhaid i mi roi sicrwydd i chi y byddaf yn trafod gyda fy nghyd-Weinidog, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, fod yr arian hwnnw wedi’i wario, ond, fel rydym wedi trafod eisoes, rwyf wedi dweud yn glir iawn wrth fy nghyd-Weinidogion fod angen iddynt roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Blaid Cymru ar y cynnydd tuag at yr eitemau hynny y cytunasom arnynt ar y cyd yn ein cyllideb, a byddaf yn ymdrechu i roi’r diweddariad hwnnw i chi.

Wir yr, mae'n rhaid i fi ddweud, mae wedi bod yn destun rhwystredigaeth mawr i fi, ar ôl llwyddo i gael y cytundeb yna, i weld arafwch mawr wrth wario'r arian. Mewn ateb ysgrifenedig ym mis Tachwedd ynglŷn â gwariant Llywodraeth Cymru yn y pum mlynedd diwethaf ar isadeiledd gwefru, rydym ni'n gweld bod ychydig dros £0.5 miliwn yn cael ei roi mewn grantiau i gynghorau Sir Gaerfyrddin, sir Benfro, ac Abertawe yn ôl ym mis Mai y llynedd a tua'r un faint, mymryn yn fwy, wedi'i ddyrannu ym mis Medi. Doedd £2 filiwn ddim yn llawer fel yr oedd hi, ond mi oedd yn bwysig iawn cael yr arian yna er mwyn rhoi hwb yn y sector yma.

Ond ydych chi'n derbyn bod llwyddo i wario dim ond hanner hynny drwy Gymru gyfan ar bwyntiau gwefru cyhoeddus hyd at ddiwedd y llynedd yn brawf o fethiant y Llywodraeth i droi addewidion gwariant yn realiti? Ac os mai dyna'ch agwedd chi tuag at y rhwydwaith gwefru, onid ydy hynny yn gofyn cwestiynau difrifol iawn ynglŷn â'r addewidion sy'n cael eu gwneud yn ehangach rŵan o ran taclo newid hinsawdd a pharodrwydd a gallu'r Llywodraeth i droi'r cynlluniau hynny i gyd yn realiti hefyd?

I have to say that it's been a cause of great frustration for me, having succeeded in reaching that agreement, to see these delays in spending the money. In a written response I received in November on Government expenditure over the past five years on charging infrastructure, we see that as little over £0.5 million is provided in grants to the councils of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Swansea back in May last year, and a little more allocated in September. Two million pounds wasn't much as it was, but it was very important to have that funding in place in order to give this sector a boost.

But do you accept that spending only half of that throughout the whole of Wales on public charging points up until the end of last year is a proof of the Government's failure in turning spending pledges into reality? And if that's your attitude towards the charging network, doesn't that pose some very grave questions about the pledges made more broadly now in terms of tackling climate change and the willingness and ability of Government to turn those plans into reality?

I would disagree with that, because I think that when we do make pledges, then we keep them. So, this budget that I have published now delivers on our major pledges that we made at the last election. So, it delivers on the 100,000 apprenticeships for all ages across the term of this Assembly; it delivers on doubling the amount that people can keep before paying for social care; it delivers on providing small businesses with support for their rates; and it delivers on all of those other items that were our key pledges, and so we can go to people next time, saying that we did deliver on those pledges.

Insofar as electric vehicles are concerned, it is a very important issue and I'm pleased that you've secured the debate for it this afternoon. I think that there's a lot that the market needs to do yet. So, Mike Hedges, in the debate yesterday, was just reminding us that different kinds of vehicles will require different kinds of chargers. Now that, clearly, seems to me to be problematic.

Just this week, the European Union has put into law a requirement that phone chargers for whichever kind of device, be they Android or Apple, will now need to be the same. That's good news for consumers. I don't know why we can't explore what we can do that could be good news for consumers to make this easier. 

Buaswn yn anghytuno â hynny, gan y credaf, pan fyddwn yn gwneud addewidion, y dylem eu cadw. Felly, mae'r gyllideb hon rwyf wedi'i chyhoeddi yn cyflawni’r addewidion mawr a wnaethom yn yr etholiad diwethaf. Felly, mae’n cyflawni o ran darparu’r 100,000 o brentisiaethau i bob oedran yn ystod tymor y Cynulliad hwn; mae'n cyflawni o ran dyblu'r swm y gall pobl ei gadw cyn talu am ofal cymdeithasol; mae'n cyflawni o ran darparu cefnogaeth i fusnesau bach gyda’u hardrethi; ac mae'n cyflawni mewn perthynas â'r holl eitemau eraill a oedd yn addewidion allweddol gennym, ac felly gallwn fynd at y bobl y tro nesaf, a dweud ein bod wedi cyflawni mewn perthynas â'r addewidion hynny.

O ran cerbydau trydan, mae hwnnw’n fater pwysig iawn ac rwy'n falch eich bod wedi sicrhau'r ddadl ar hynny y prynhawn yma. Credaf fod llawer y mae angen i'r farchnad ei wneud o hyd. Felly, roedd Mike Hedges, yn y ddadl ddoe, yn ein hatgoffa y bydd angen gwahanol fathau o wefrwyr ar wahanol fathau o gerbydau. Nawr, yn amlwg, ymddengys i mi fod hynny’n broblem.

Yr wythnos hon, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cyflwyno deddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i wefrwyr ffonau ar gyfer pa fath bynnag o ddyfais, boed yn ddyfais Android neu Apple, fod yr un peth. Mae hynny'n newyddion da i ddefnyddwyr. Nid wyf yn gwybod pam na allwn archwilio beth y gallem ei wneud a allai fod yn newyddion da i ddefnyddwyr i wneud hyn yn haws.

13:45

Llefarydd y Ceidwadwyr, Nick Ramsay. 

The Conservative spokesperson, Nick Ramsay. 

Diolch, Llywydd. Minister, yesterday saw a debate brought to this Chamber on the draft budget. Of course, key to placing the Welsh economy on a better footing is to better support Wales's small businesses. Can you tell us how this draft budget proposes to help the 95 per cent of Welsh businesses that are small and micro, employing, in many cases, under nine people each?

Diolch, Lywydd. Ddoe, cafwyd dadl yn y Siambr hon ar y gyllideb ddrafft. Wrth gwrs, yr hyn sy’n allweddol er mwyn rhoi sylfaen well i economi Cymru yw cefnogi busnesau bach Cymru'n well. A allwch ddweud wrthym sut y mae'r gyllideb ddrafft hon yn cynnig helpu'r 95 y cant o fusnesau Cymru sy'n fusnesau bach a micro, ac sy’n cyflogi llai na naw o bobl yr un, mewn sawl achos?

Certainly. The budget sets out our commitments to supporting businesses, particularly small and medium enterprises, through our support for business rates. You'll know that, in Wales, around half of businesses pay no rates at all thanks to Welsh Government support, and that compares very favourably with across the border in England, where only around a third receive that level of support. 

Yn sicr. Mae'r gyllideb yn nodi ein hymrwymiadau i gefnogi busnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, drwy ein cefnogaeth i ardrethi busnes. Fe wyddoch, yng Nghymru, nad yw oddeutu hanner y busnesau yn talu unrhyw ardrethi o gwbl diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru, ac mae hynny'n cymharu'n ffafriol iawn â’r sefyllfa dros y ffin yn Lloegr, lle nad oes ond oddeutu traean yn unig yn cael y lefel honno o gefnogaeth.

Minister, you are right to say that there are a number of businesses that pay no rates at all. I visited Chepstow high street recently and on one street there, there are a number of businesses that aren't paying rates. Unfortunately, in the same street, there are then businesses that are of a very similar size but may fall into a different zone that find themselves clobbered with really high rates of business rates relative to the size of the business. So, would you agree with me that there's an argument here for reviewing this whole system to make sure that it's fairer?

If you look at land transaction tax for non-commercial properties over £1 million and business rates, it seems to be that these are outstripping our counterparts in Scotland and England at the moment—an issue I raised yesterday. So, could you undertake to look again at business rates? They are a tax, effectively, and they are affecting many of our particularly small businesses, which are the backbone of the economy.

Weinidog, rydych yn llygad eich lle yn dweud bod nifer o fusnesau'n osgoi talu unrhyw ardrethi o gwbl. Ymwelais â stryd fawr Cas-gwent yn ddiweddar, ac ar un stryd yno, ceir nifer o fusnesau nad ydynt yn talu ardrethi. Yn anffodus, ar yr un stryd, ceir busnesau hefyd sydd o faint tebyg iawn, ond mewn parth gwahanol o bosibl, sy'n gorfod talu ardrethi busnes uchel iawn o ystyried maint y busnes. Felly, a fyddech yn cytuno â mi bod dadl yma dros adolygu'r system gyfan i sicrhau ei bod yn decach?

Os edrychwch ar dreth drafodiadau tir ar gyfer eiddo anfasnachol dros £1 filiwn ac ardrethi busnes, ymddengys bod y rhain yn fwy na’n cymheiriaid yn yr Alban a Lloegr ar hyn o bryd—mater a godais ddoe. Felly, a wnewch chi ymrwymo i edrych eto ar ardrethi busnes? Maent yn dreth, i bob pwrpas, ac maent yn effeithio ar lawer o'n busnesau arbennig o fach, sy'n asgwrn cefn yr economi.

We are currently looking at the future of local taxes, so looking at business rates and council tax, in partnership, to explore whether there is some local government finance reform that needs to be undertaken. We've undertaken a suite of research to help us with that, including what would the implications be if we were to move to a land value tax, for example; looking at the implications of potential revaluation, who would be the winners and losers; and then also some work that looks at the implications of universal credit, specifically on the council tax side of local taxation. So we're certainly bringing together a suite of research from the Institute for Fiscal Studies, from Bangor University and elsewhere, which we'll be publishing in a series of documents over the course of the coming three months, I imagine, and they'll be available for all colleagues to explore in terms of exploring a potential better way to do local taxation. What I will say is that we don't want to introduce reform for the sake of reform, but I think that there certainly is a case to introduce some further fairness and some further coherence into the system. 

Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ddyfodol trethi lleol, felly rydym yn edrych ar ardrethi busnes a’r dreth gyngor, mewn partneriaeth, i archwilio a oes angen diwygio rhywfaint ar gyllid llywodraeth leol. Rydym wedi bwrw iddi ar sawl maes ymchwil i'n helpu gyda hynny, gan gynnwys edrych i weld beth fyddai'r goblygiadau pe baem yn newid i dreth gwerth tir, er enghraifft; edrych ar oblygiadau ailbrisio posibl, pwy fyddai'n ennill a phwy fyddai’n colli; a rhywfaint o waith sy'n edrych ar oblygiadau credyd cynhwysol, yn benodol ar ochr y dreth gyngor o drethiant lleol. Felly, rydym yn sicr yn dod â llawer o ymchwil at ei gilydd gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, gan Brifysgol Bangor a mannau eraill, a byddwn yn ei chyhoeddi mewn cyfres o ddogfennau dros y tri mis nesaf, rwy’n credu, a byddant ar gael i'r holl gyd-Aelodau eu harchwilio i weld a oes ffordd well o weithredu trethi lleol. Yr hyn y byddaf yn ei ddweud yw nad ydym am ddiwygio er mwyn diwygio, ond yn sicr, credaf fod yna achos dros gyflwyno mwy o degwch a mwy o gydlyniad i'r system.

I would say 'A good Conservative position there: reform not for the sake of reform', but I take it in the spirit that you meant it. I'm pleased that that work is going on. As I said, I only recently visited Chepstow high street, where it seemed to me grossly unfair that, on one street, because of the way business rates work and because of the zoning system, you can have businesses opposite or virtually adjacent to each other on a street that are either paying no rates at all or paying quite inflated rates. So I hope that will be looked at.

Minister, Rhun ap Iorwerth, in his opening questions, made some very good points about the green economy, particularly in relation to electric charging. You were proud to say yesterday that your budget was a green budget, and I think all of us want to see an effective green budget and green budgeting within Wales. As I've said, to all intents and purposes, business rates are a tax and we do need to make sure they're competitive. Do you think that, at the time of moving towards setting greener budgets, this is a good time to look again at the way that businesses in Wales are taxed and maybe to look more at moving towards a green taxation-type economy, where we shift the burden from businesses that might be small but might actually be quite environmentally friendly to businesses that might not be in order to encourage them to do better? In terms of your budget yesterday, you called it a green budget, but I haven't seen much evidence yet that you're looking at changing the way that structures such as business rates and other taxes work to make sure that we do, on the ground, help businesses that are doing their bit for the environment.

Buaswn yn dweud 'Dyna safbwynt Ceidwadol da: nid diwygio er mwyn diwygio', ond rwy'n derbyn yr hyn a ddywedwch yn y ffordd roeddech chi'n ei feddwl. Rwy'n falch fod y gwaith hwnnw'n mynd rhagddo. Fel y dywedais, ymwelais â stryd fawr Cas-gwent yn ddiweddar, lle roedd yn ymddangos i mi ei bod yn hynod annheg y gallwch gael busnesau gyferbyn â'i gilydd ar un stryd, oherwydd y ffordd y mae ardrethi busnes yn gweithio ac oherwydd y system barthau, neu drws nesaf at ei gilydd i bob pwrpas ar stryd, sydd naill ai ddim yn talu unrhyw gyfraddau o gwbl neu'n talu cyfraddau eithaf uchel. Felly rwy'n gobeithio y bydd hynny’n cael sylw.

Weinidog, gwnaeth Rhun ap Iorwerth, yn ei gwestiynau agoriadol, rai pwyntiau da iawn am yr economi werdd, yn enwedig mewn perthynas â gwefru trydan. Roeddech yn falch o ddweud ddoe fod eich cyllideb yn gyllideb werdd, a chredaf fod pob un ohonom am weld cyllideb werdd a chyllidebu gwyrdd effeithiol yng Nghymru. Fel rwyf wedi'i ddweud, i bob pwrpas, trethi yw ardrethi busnes ac mae angen inni sicrhau eu bod yn gystadleuol. A ydych yn credu, mewn cyfnod o newid tuag at bennu cyllidebau gwyrddach, fod hon yn adeg dda i edrych eto ar y ffordd y mae busnesau yng Nghymru yn cael eu trethu ac efallai i edrych mwy ar newid tuag at economi drethiant gwyrdd, lle rydym yn tynnu’r baich oddi ar fusnesau a allai fod yn fach ond a allai fod yn eithaf ecogyfeillgar ac yn ei roi ar fusnesau nad ydynt yn ecogyfeillgar o bosibl, er mwyn eu hannog i wneud yn well? O ran eich cyllideb ddoe, fe wnaethoch ei galw’n gyllideb werdd, ond nid wyf wedi gweld llawer o dystiolaeth eto eich bod yn edrych ar newid y ffordd y mae strwythurau fel ardrethi busnes a threthi eraill yn gweithio i sicrhau ein bod, ar lawr gwlad, yn helpu busnesau sy'n chwarae eu rhan dros yr amgylchedd.

Well, we're not proposing major changes to either council tax or non-domestic rates in the next financial year. What we are proposing is to gather that research and that evidence base in order to inform our thinking for the years forward. But, I'm particularly interested in a discussion that I had with the cross-party group on small shops, which was chaired by your colleague Janet Finch-Saunders recently. We talked about the value of small and medium-sized enterprises, and in this case we were particularly talking about the high street. The discussion turned to what, if we were to look afresh at business rates, we would we be requiring. Is there a better way to tie business rates to the kind of issues that we have in our economic contract? How would we, perhaps, factor in fair work or decarbonisation and so on? We don't want to create a hugely laborious, difficult and complicated system, but I think that it is only fair to think about things differently, including in terms of the green agenda as well.

Wel, nid ydym yn argymell newidiadau mawr naill ai i’r dreth gyngor neu i ardrethi annomestig yn y flwyddyn ariannol nesaf. Yr hyn rydym yn ei gynnig yw casglu'r ymchwil a'r sylfaen dystiolaeth honno er mwyn llywio ein syniadau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Ond mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn trafodaeth a gefais yn ddiweddar gyda’r grŵp trawsbleidiol ar siopau bach, a gadeiriwyd gan eich cyd-Aelod, Janet Finch-Saunders. Buom yn siarad am werth busnesau bach a chanolig, ac yn yr achos hwn, buom yn siarad yn benodol am y stryd fawr. Trodd y drafodaeth at yr hyn y buasem yn gofyn amdano pe baem yn edrych o'r newydd ar ardrethi busnes. A oes ffordd well o glymu ardrethi busnes â'r math o bethau sydd gennym yn ein contract economaidd? Sut y byddem, o bosibl, yn sicrhau ein bod yn ystyried gwaith teg neu ddatgarboneiddio ac ati? Nid ydym am greu system hynod lafurus, anodd a chymhleth, ond credaf ei bod yn deg meddwl am bethau'n wahanol, gan gynnwys mewn perthynas â’r agenda werdd hefyd.

13:50

Llefarydd Plaid Brexit, Mark Reckless.

Brexit Party spokesperson, Mark Reckless.

Diolch, Llywydd. Stepping back from the specifics of this budget, and the particular difficulties that we've had with the timing of the UK budget relative to our own, what view does the finance Minister take about how our budget process works in the round? How well, or otherwise, does it compare to what we might see as best practice from other legislatures, whether within the UK or internationally? Does she see a case, as we have more and more tax devolution and this institution matures, for moving to a legislative budget process?

Diolch, Lywydd. Gan gamu'n ôl o fanylion y gyllideb hon, a'r anawsterau penodol rydym wedi'u cael gydag amseriad cyllideb y DU mewn perthynas â'n cyllideb ein hunain, beth yw barn y Gweinidog Cyllid ynglŷn â sut y mae ein proses gyllidebol yn gweithio yn gyffredinol? Pa mor dda, neu fel arall, y mae'n cymharu â'r hyn y gallem ei ystyried yn arfer gorau gan ddeddfwrfeydd eraill, boed hynny yn y DU neu'n rhyngwladol? A yw hi o’r farn fod achos i’w gael, wrth i fwy a mwy o drethi gael eu datganoli ac wrth i’r sefydliad hwn aeddfedu, dros symud at broses cyllideb ddeddfwriaethol?

I know this is something that the Finance Committee is currently gathering evidence on, and I look forward to speaking in detail at the committee's scrutiny session on that. I think some early thoughts are, really, about the timings and the way in which this year has been particularly chaotic, it's fair to say, not least to mention the negative reductions that we just received a week before laying our second supplementary budget for this year. So, it's been incredible in many ways.

We've explored previously looking to move to a system that is more akin to that in Scotland, which would normally be about publishing the budget after the UK Government has published its budget. We explored that with the Finance Committee, and I think the Finance Committee came to the view, which we were happy to agree with, that it was better to publish it earlier in the year to give the level of certainty that we can to our partners.

One of the things that I think I'm really pleased we're able to do this year—the Minister for local government and I met with the finance sub-group of the Welsh Local Government Association just this morning—is to be able to provide greater certainty on some of those big grants that local authorities rely on. I think that's been a good lesson for us, in terms of the engagement that we've had there.

But, certainly, I think these are early days for the discussion with the committee, and I look forward to exploring it. I would say as well, in terms of the process, we're looking to embed the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 further into our budget-making process throughout the year. So, you'll be very familiar now with the five-year rolling budget improvement plan, which we've published for the first time this year to improve the way that we undertake the budget-setting process.

Gwn fod hyn yn rhywbeth y mae'r Pwyllgor Cyllid yn casglu tystiolaeth arno ar hyn o bryd, ac edrychaf ymlaen at siarad yn fanwl yn sesiwn graffu’r pwyllgor ar hynny. Credaf fod rhai syniadau cynnar, mewn gwirionedd, yn ymwneud ag amseriad a'r ffordd y mae eleni wedi bod yn arbennig o anhrefnus, mae'n deg dweud, heb sôn am y gostyngiadau negyddol a gawsom wythnos cyn pennu ein hail gyllideb atodol ar gyfer eleni. Felly, mae wedi bod yn anhygoel mewn sawl ffordd.

Rydym eisoes wedi archwilio’r syniad o symud i system sy'n debycach i'r un a geir yn yr Alban, a fyddai fel rheol yn golygu cyhoeddi'r gyllideb ar ôl i Lywodraeth y DU gyhoeddi ei chyllideb hithau. Gwnaethom archwilio hynny gyda’r Pwyllgor Cyllid, a chredaf i’r Pwyllgor Cyllid ddod i’r casgliad, ac roeddem yn barod i gytuno â hynny, ei bod yn well ei chyhoeddi yn gynharach yn y flwyddyn i roi’r lefel o sicrwydd y gallwn ei rhoi i’n partneriaid.

Un o'r pethau rwy'n falch iawn ein bod yn gallu eu gwneud eleni—cyfarfu'r Gweinidog lywodraeth leol a minnau ag is-grŵp cyllid Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y bore yma—yw gallu rhoi mwy o sicrwydd ynglŷn â rhai o'r grantiau mawr y mae awdurdodau lleol yn dibynnu arnynt. Credaf fod hynny wedi bod yn wers dda i ni o ran yr ymgysylltu a gawsom yno.

Ond yn sicr, credaf ei bod yn ddyddiau cynnar o ran y drafodaeth gyda'r pwyllgor, ac edrychaf ymlaen at archwilio hyn. Buaswn yn dweud hefyd, o ran y broses, ein bod yn awyddus i ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ymhellach yn ein proses o lunio'r gyllideb drwy gydol y flwyddyn. Felly, fe fyddwch yn gyfarwydd iawn bellach â'r cynllun treigl pum mlynedd i wella'r gyllideb, ac rydym wedi'i gyhoeddi am y tro cyntaf eleni i wella'r ffordd rydym yn cyflawni'r broses o bennu'r gyllideb.

The way the process works, with a draft budget and then a period of at least several weeks of apparent consultation and consideration of what's in that draft budget before we then bring forward a final budget for consideration, I wonder whether that process gives the impression to people outwith the Welsh Government in particular who may receive, or benefit from, funding that there is a greater opportunity to change that budget in a more significant way than experience suggests may actually be the case.

I wonder how much the finance Minister expects to make changes to the draft budget when she comes with the final budget. For instance, one area where I think, on a cross-party basis, concerns have been raised is about the real-terms reduction in bus subsidy. Is that something where it's realistic for us to expect the Minister to have heard those representations and to make a change in response to them, or is it that the process allows people to think and perhaps be led on to expect a greater possibility of change, impact and influence than the budget process actually allows for more often than not? 

O ran y ffordd y mae'r broses yn gweithio, gyda chyllideb ddrafft a chyfnod wedyn o sawl wythnos o leiaf o ymgynghori ymddangosiadol ac ystyried cynnwys y gyllideb ddrafft honno cyn i ni gyflwyno cyllideb derfynol wedyn i'w hystyried, tybed a yw'r broses honno'n rhoi'r argraff i bobl y tu allan i Lywodraeth Cymru yn arbennig a allai dderbyn neu elwa o gyllid fod mwy o gyfle i newid y gyllideb honno mewn ffordd fwy sylweddol nag y mae profiad yn awgrymu sy'n wir.

Tybed faint o newidiadau y mae'r Gweinidog Cyllid yn disgwyl eu gwneud i'r gyllideb ddrafft pan fydd yn cyhoeddi'r gyllideb derfynol. Er enghraifft, un maes y credaf y codwyd pryderon yn ei gylch ar sail drawsbleidiol yw'r gostyngiad mewn termau real yn y cymhorthdal ​​bysiau. A yw hynny'n rhywbeth y mae'n realistig inni ddisgwyl bod y Gweinidog wedi clywed y sylwadau hynny ac wedi'i newid mewn ymateb iddynt, neu a yw'r broses yn caniatáu i bobl feddwl ac efallai i gael eu harwain i ddisgwyl mwy o bosibilrwydd o newid, effaith a dylanwad nag y mae'r broses gyllidebol yn caniatáu ar ei gyfer yn amlach na pheidio?

I think there is a case for earlier engagement earlier in the year, and I found the debate that the Finance Committee tabled after your listening session to be very instructive and very helpful. So, I think that's something that I would be keen to introduce on an annual basis, having the debate early on in the year. I think there's some discussion to be had with Finance Committee as to whether that should be Finance Committee-led after the committee's done its listening work, or whether it's something that the Finance Committee would prefer the Government to table, but I'm very happy to explore those issues with the committee. So, I think that early engagement is very important.

In terms of what might happen at the final budget, I'm still, really, considering what the options might be. One of the difficulties really is that just shortly after that, there'll be the UK budget, which could potentially change things again. An educated guess would be that there wouldn't be much change in terms of revenue but there might be additional capital, so I think that this is a time really for us and others to be considering what our priorities might be, should additional funding be forthcoming. But if I'm unable to make further allocations in the final budget, then I would certainly want to signal to colleagues where the priorities would be, should additional funding come forward.

Credaf fod dadl i'w chael dros ymgysylltu'n gynharach yn y flwyddyn, ac roedd y ddadl a gyflwynodd y Pwyllgor Cyllid ar ôl eich sesiwn wrando yn addysgiadol iawn ac yn ddefnyddiol iawn. Felly, credaf fod hynny'n rhywbeth y buaswn yn awyddus i'w gyflwyno ar sail flynyddol, cael y ddadl yn gynnar yn y flwyddyn. Credaf fod rhywfaint o drafodaeth i'w chael gyda'r Pwyllgor Cyllid ynglŷn ag a ddylai'r Pwyllgor Cyllid arwain y ddadl ar ôl i'r pwyllgor wneud ei waith gwrando, neu a yw'n rhywbeth y byddai'n well gan y Pwyllgor Cyllid i'r Llywodraeth ei gyflwyno, ond rwy'n fwy na pharod i archwilio'r materion hynny gyda'r pwyllgor. Felly, credaf fod ymgysylltu cynnar yn bwysig iawn.

O safbwynt yr hyn a allai ddigwydd yn y gyllideb derfynol, rwy'n dal i ystyried beth y gallai'r opsiynau fod. Un o'r anawsterau mewn gwirionedd yw y bydd cyllideb y DU yn cael ei chyhoeddi'n fuan ar ôl hynny, a gallai newid pethau eto o bosibl. Gallwn ddyfalu na fyddai llawer o newid o ran refeniw ond efallai y byddai cyfalaf ychwanegol, felly credaf fod hon yn adeg i ni ac eraill ystyried beth fyddai ein blaenoriaethau pe baem yn cael cyllid ychwanegol. Ond os na allaf wneud dyraniadau pellach yn y gyllideb derfynol, yn sicr, buaswn yn awyddus i ddynodi i fy nghyd-Aelodau beth fyddai'r blaenoriaethau, pe bai cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu.

13:55
Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru
Welsh Government Sponsored Bodies

3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth ariannol a roddir i gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru? OAQ55024

3. Will the Minister make a statement on the financial support given to Welsh Government sponsored bodies? OAQ55024

The Welsh Government delivers its aims and objectives, in part, through a number of public bodies, including Welsh Government sponsored bodies. Financial support is provided via grant-in-aid for running costs and overheads. Welsh Government sponsored bodies may also apply for hypothecated grant funding.

Mae Llywodraeth Cymru'n cyflawni ei nodau a'i hamcanion, yn rhannol, drwy nifer o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Darperir cymorth ariannol drwy gymorth grant ar gyfer costau rhedeg a gorbenion. Gall cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru hefyd wneud cais am gyllid grant wedi'i neilltuo.

Thank you, finance Minister, for that answer. 

Obviously, in April there was the declaration by the Welsh Government of the climate change emergency. My colleague Nick Ramsay highlighted that your comments yesterday were saying that this was a green budget. Natural Resources Wales, which is your own regulator for many of the things in the environmental field, has had a flatline budget, which in effect is a real-terms cut. Can you confirm whether you did receive any representations from the environment Minister to try and secure a real-terms increase in NRW's budget, or haven't you received any representations? And if there is to be no increase in its budget, how do you expect Natural Resources Wales to undertake the functions you've placed on it?

Diolch am eich ateb, Weinidog Cyllid.

Yn amlwg, ym mis Ebrill, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddatganiad ar yr argyfwng newid hinsawdd. Nododd fy nghyd-Aelod Nick Ramsay fod eich sylwadau ddoe yn dweud bod hon yn gyllideb werdd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, eich rheoleiddiwr eich hun ar gyfer llawer o'r pethau ym maes yr amgylchedd, wedi cael cyllideb wastad, sydd i bob pwrpas yn doriad mewn termau real. A allwch gadarnhau p'un a gawsoch unrhyw sylwadau gan Weinidog yr amgylchedd i geisio sicrhau cynnydd mewn termau real yng nghyllideb CNC, neu a ydych heb dderbyn unrhyw sylwadau? Ac os na fydd cynnydd yn eu cyllideb, sut y disgwyliwch i Cyfoeth Naturiol Cymru gyflawni'r swyddogaethau rydych wedi'u rhoi iddynt?

The funding for Natural Resources Wales is a matter for the environment Minister, but in this budget the core funding is £69 million revenue in 2020-21, and there is a capital budget of £1.2 million in 2020-21. The reduction in revenue that's been seen has been due to changes in the non-recurrent EU transition funding that was awarded during 2019-20, and a recurrent interim main expenditure group movement of £0.2 million to the local environment quality budget expenditure line, and that's due to budget re-alignments. So, those do not impact at all on the direct funding to Natural Resources Wales. The capital budgets aren't rolled forward and they're based on a profile of planned expenditure agreed during 2017-18, with 2020-21 being the final year of that three-year agreement. 

So, there's been no change in the grant-in-aid for Natural Resources Wales, but I think it's important to remember that they also receive an amount of money of grant funding from various parts of Welsh Government in addition to the grant-in-aid, and that's year-on-year for projects that are outside of the grant-in-aid. Examples would include the Wales coastal path or Fly-tipping Action Wales, which were previously included in the grant-in-aid when those resided in a different portfolio. That, again, is about the way that things have moved within Government.

Also, Natural Resources Wales has been in receipt of additional non-recurrent funding for various pressures. The Minister will obviously have some further detail on those in previous years, but they're also in receipt, again, of commercial income and forestry income, and that is another source of income for Natural Resources Wales. I know the Minister has to consider all the pressures right across her portfolio in the round, but the core funding is not the sole funding for Natural Resources Wales.

Mae'r cyllid ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn fater i Weinidog yr amgylchedd, ond yn y gyllideb hon, mae'r cyllid craidd yn refeniw o £69 miliwn yn 2020-21, a cheir cyllideb gyfalaf o £1.2 miliwn yn 2020-21. Mae'r gostyngiad mewn refeniw wedi digwydd o ganlyniad i newidiadau yng nghyllid pontio afreolaidd yr UE a roddwyd yn 2019-20, a symud £0.2 miliwn ar sail afreolaidd dros dro yn y prif grŵp gwariant i linell wariant cyllideb ansawdd yr amgylchedd lleol, ac mae hynny o ganlyniad i ail-gysoni cyllidebau. Felly, nid yw'r rheini'n effeithio o gwbl ar y cyllid uniongyrchol i Cyfoeth Naturiol Cymru. Nid yw'r cyllidebau cyfalaf yn cael eu cario drosodd ac maent yn seiliedig ar broffil o wariant cynlluniedig y cytunwyd arno yn 2017-18, a 2020-21 yw blwyddyn olaf y cytundeb tair blynedd hwnnw.

Felly, ni fu unrhyw newid yn y cymorth grant ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, ond credaf ei bod yn bwysig cofio eu bod hefyd yn derbyn swm o gyllid grant gan wahanol rannau o Lywodraeth Cymru yn ychwanegol at y cymorth grant, ac mae hynny o un flwyddyn i'r llall ar gyfer prosiectau sydd y tu allan i'r cymorth grant. Byddai enghreifftiau'n cynnwys llwybr arfordir Cymru neu Taclo Tipio Cymru, a arferai fod wedi'u cynnwys yn y cymorth grant pan oeddent mewn portffolio gwahanol. Mae hynny, unwaith eto, yn ymwneud â'r ffordd y mae pethau wedi symud o fewn y Llywodraeth.

Hefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn derbyn cyllid afreolaidd ychwanegol ar gyfer pwysau amrywiol. Yn amlwg, bydd gan y Gweinidog fanylion pellach am y rheini mewn blynyddoedd blaenorol, ond maent hefyd yn derbyn, unwaith eto, incwm masnachol ac incwm coedwigaeth, ac mae honno'n ffynhonnell incwm arall i Cyfoeth Naturiol Cymru. Gwn fod yn rhaid i'r Gweinidog ystyried yr holl bwysau ar ei phortffolio yn gyffredinol, ond nid y cyllid craidd yw'r unig gyllid i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Sorry, Llywydd. The 2017-18 Government report shows the Welsh Government spent £323 million on direct funding to third sector organisations. This does not include indirect payments through such agencies as local government. Given that there are numerous instances of duplication in the delivery of third sector services—for instance, there is said to be around 48 organisations involved in looking after the homeless—is the Welsh Government convinced that this funding gives good value for taxpayers' money?

Mae'n ddrwg gennyf, Lywydd. Mae adroddiad y Llywodraeth ar gyfer 2017-18 yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi gwario £323 miliwn ar gyllid uniongyrchol i sefydliadau'r trydydd sector. Nid yw hyn yn cynnwys taliadau anuniongyrchol drwy asiantaethau fel llywodraeth leol. O ystyried bod nifer o enghreifftiau o ddyblygu wrth ddarparu gwasanaethau'r trydydd sector—er enghraifft, dywedir bod oddeutu 48 o sefydliadau'n ymwneud â gofalu am bobl ddigartref—a yw Llywodraeth Cymru wedi ei hargyhoeddi bod y cyllid hwn yn cynnig gwerth da am arian i drethdalwyr?

14:00

Well, the third sector, of course, generally, I would say, does not classify as Welsh Government sponsored bodies. When we're talking about Welsh Government sponsored bodies, they would be executive bodies such as Natural Resources Wales, the arts council, or advisory bodies such as the Welsh Medical Committee, the Welsh Optometric Committee, or tribunals such as the mental health review tribunal, Welsh language tribunal and so on. So, this wouldn't be a Welsh Government sponsored body matter, but I know that the Minister with responsibility for the third sector is always very keen to ensure that those organisations aren't duplicating, and, in fact, it's often a requirement now of grants that the proposals are brought forward in partnership with other organisations in order to ensure that those organisations are maximising their contribution but also seeking, then, to avoid that kind of duplication. But, if you have any particular grants of concern, then I'd be obviously more than happy to take a look at them.

Wel, buaswn yn dweud nad yw cyrff y trydydd sector, wrth gwrs, yn gyffredinol, yn cael eu cyfrif fel cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Pan fyddwn yn siarad am gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru, yr hyn a olygwn yw cyrff gweithredol fel Cyfoeth Naturiol Cymru, cyngor y celfyddydau, neu gyrff cynghori fel Pwyllgor Meddygol Cymru, Pwyllgor Optometrig Cymru, neu dribiwnlysoedd fel y tribiwnlys adolygu iechyd meddwl a thribiwnlys y Gymraeg ac ati. Felly, nid yw hwn yn fater corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, ond gwn fod y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y trydydd sector bob amser yn awyddus iawn i sicrhau nad yw'r sefydliadau hynny'n dyblygu, ac mewn gwirionedd, mae'n aml yn ofyniad erbyn hyn, mewn perthynas â grantiau, fod y cynigion yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn sicrhau bod y sefydliadau hynny'n gwneud y mwyaf o'u cyfraniad ond hefyd er mwyn osgoi'r math hwnnw o ddyblygu. Ond os oes gennych unrhyw reswm penodol dros boeni, buaswn yn amlwg yn fwy na pharod i edrych arnynt.

Grant Cymorth Tai
Housing Support Grant

4. Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i roi i ariannu'r grant cymorth tai wrth ddyrannu cyllideb Llywodraeth Cymru? OAQ55037

4. What consideration has the Minister given to funding the housing support grant when allocating the Welsh Government budget? OAQ55037

Maintaining funding of £127 million in the housing support grant, alongside our continued investment of £18 million for tackling homelessness and other funding streams, highlights the importance we attach to providing services to the homeless, vulnerably-housed and people who need support to stay out of institutional settings.

Mae cynnal cyllid o £127 miliwn yn y grant cymorth tai, ochr yn ochr â'n buddsoddiad parhaus o £18 miliwn ar gyfer mynd i'r afael â digartrefedd a ffrydiau cyllido eraill yn tynnu sylw at y pwyslais rydym yn ei roi ar ddarparu gwasanaethau i'r digartref, pobl mewn cartrefi a llety ansicr a phobl sydd angen cymorth i aros allan o leoliadau sefydliadol.

Mae fy apêl i'n syml iawn: peidiwch â gwneud unrhyw beth yn eich cyllideb sy'n bygwth gwariant ar daclo digartrefedd. Mae'n rhaid ichi gynnal a chynyddu grantiau tai a Chefnogi Pobl ac ati oherwydd, y tu ôl i'r ystadegau digartrefedd, mae yna bobl go iawn. Efo calon drom, mi soniaf i am un ohonyn nhw. Mi wnaeth y crwner yr wythnos yma gadarnhau mai Paul Daniel Hughes oedd y dyn gafodd ei ganfod yn farw mewn hen adeilad gwag yn Llangefni fis diwethaf.

My appeal is simple: don't do anything in your budget that threatens expenditure on tackling homelessness. You have to maintain and increase housing support grants and Supporting People, because, behind the statistics on homelessness, there are real people. With a heavy heart, I will mention one of them. The coroner this week confirmed that Paul Daniel Hughes was the gentleman found dead in a disused building in Llangefni last month.

My team was truly saddened to hear of Paul's passing. He'd been a regular visitor to my office. A local man, homeless, he lived in a tent on the banks of Afon Cefni for a period. My team tried to help him, and were frustrated time and time again. He was made homeless originally because of the death of his mother, or after the death of his mother. He'd been in a hostel for one time but was told to leave for apparently stealing a sandwich. He was desperate for assistance and found he just couldn't get the support he needed. Do you agree that it's people like Paul who have suffered, and in many cases lost their lives, because of spending cuts and that it's for people like Paul or because of people like Paul that we must invest properly in eradicating homelessness, and nothing but an increase in the funding available for this is acceptable?

Roedd fy nhîm yn drist iawn wrth glywed am farwolaeth Paul. Roedd yn ymweld â fy swyddfa'n rheolaidd. Roedd yn ddyn lleol digartref a fu’n byw mewn pabell ar lannau Afon Cefni am gyfnod. Ceisiodd fy nhîm ei helpu, a chawsant eu llesteirio dro ar ôl tro. Fe'i gwnaed yn ddigartref yn wreiddiol oherwydd marwolaeth ei fam, neu ar ôl marwolaeth ei fam. Roedd wedi bod mewn hostel ar un adeg ond dywedwyd wrtho am adael, am ddwyn brechdan mae'n debyg. Roedd yn daer eisiau cymorth a gwelodd na allai gael y gefnogaeth roedd ei hangen. A ydych yn cytuno mai pobl fel Paul sydd wedi dioddef, ac mewn llawer o achosion, wedi colli eu bywydau oherwydd toriadau gwariant, ac a ydych yn cytuno, er mwyn pobl fel Paul neu oherwydd pobl fel Paul, fod yn rhaid inni fuddsoddi'n iawn mewn dileu digartrefedd, ac na fydd unrhyw beth ond cynnydd yn y cyllid sydd ar gael ar gyfer hyn yn dderbyniol?

Well, I'm obviously very sorry to hear about your constituent, Paul. You're absolutely right that Paul's situation and those of many people like Paul is very much a result of the situation we find ourselves in, the difficulty in getting employment. Actually, bereavement is one of the most prevalent reasons that I've heard from people who I've spoken to who have been street homeless, and that's been—. That was quite an eye-opener, because it's not one of those things that people often recognise, and I think that there's some more work for us to be doing there in terms of bereavement support.

Listen, as I said to Jack Sargeant, I've heard clearly the messages from colleagues and from committee and from others and we had the opportunity to discuss this exact issue with local government this morning, and, as I say, if there is additional funding coming forth, and if there is an opportunity at the final budget, I will indicate where those priority areas will be.

Wel, yn amlwg mae'n ddrwg iawn gennyf glywed am eich etholwr, Paul. Rydych yn llygad eich lle fod sefyllfa Paul a sefyllfa llawer o bobl fel Paul yn ganlyniad i'r sefyllfa rydym ynddi i raddau helaeth, yr anhawster i gael gwaith. A dweud y gwir, profedigaeth yw un o'r rhesymau mwyaf cyffredin a glywais gan bobl y siaradais â hwy sydd wedi bod yn ddigartref ar y stryd ac mae hynny wedi bod—. Roedd hynny'n dipyn o agoriad llygad oherwydd nid yw'n un o'r pethau y mae pobl yn eu nodi'n aml, ac rwy'n credu bod mwy o waith inni ei wneud yn hynny o beth o ran cymorth profedigaeth.

Gwrandewch, fel y dywedais wrth Jack Sargeant, rwyf wedi clywed y negeseuon gan gyd-Aelodau a chan y pwyllgor ac eraill yn glir ac rydym wedi cael cyfle i drafod yr union fater hwn gyda llywodraeth leol y bore yma, ac fel y dywedaf, os cyflwynir cyllid ychwanegol ac os oes cyfle yn y gyllideb derfynol, byddaf yn nodi beth fydd y meysydd blaenoriaeth hynny.

Well, I'm very pleased to hear those last remarks, because I appreciate that while this matter was well-aired yesterday, I don't think you did square off this question about preventative budgeting, which is a weakness that's been identified in the budget you brought forward. I visited, like others, Llamau. It was a Drws Agored project, which was about helping keep young people safe at home, and, if they can't keep them safe at home, to find them new safe homes—just to summarise it. It's not cheap, but what it suffers from, as so many of these projects, is that it has no certainty of continuity. So, can you tell me what assessment you've made of the savings further down the line for Welsh Government due to the current investment in the housing support grant and how much you could save were you to increase the housing support grant at this stage?

Wel, rwy'n falch iawn o glywed y sylwadau olaf hynny, oherwydd er bod y mater hwn wedi'i drafod yn fanwl ddoe, nid wyf yn credu eich bod wedi rhoi ateb terfynol i'r cwestiwn ynghylch cyllidebu ataliol, sy'n wendid a nodwyd yn y gyllideb a gyflwynwyd gennych. Fel eraill, ymwelais â Llamau. Prosiect Drws Agored oedd hwn i helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel gartref, ac os na allant eu cadw'n ddiogel gartref, i ddod o hyd i gartrefi diogel newydd iddynt—dyna ydyw, yn fras. Nid yw'n rhad, ond ei wendid, fel cymaint o'r prosiectau hyn, yw nad oes unrhyw sicrwydd y bydd yn parhau. Felly, a allwch chi ddweud wrthyf pa asesiad a wnaethoch o’r arbedion i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol o ganlyniad i’r buddsoddiad cyfredol yn y grant cymorth tai a faint y gallech ei arbed pe baech yn cynyddu'r grant cymorth tai ar y cam hwn?

Certainty of continuity of funding is something that we are very mindful of. It's unfortunate that the comprehensive spending review of last year didn't occur, but we do expect it to happen later on in this year, and then that should give us at least a three-year outlook for public spending, which will certainly give Government a degree of certainty, and we're always keen to provide local authorities and our other partners with as much certainty as possible, as we can, for future years.

In terms of the preventative service, clearly, supporting people and preventing people from becoming homeless is one of those major services. The legislation that we've put in place, I think, is a fantastic example of a really, really good preventative approach. Over 20,000 households now have had their homelessness prevented because of the duties that we put on local authorities. So, there are a range of things that we should employ—we should employ funding and also legislation and smart policy ideas to support people and prevent people from becoming homeless. But, as I hope I've made clear to colleagues, I have been listening to the representations that have been made.

Rydym yn ymwybodol iawn o'r angen am sicrwydd y bydd cyllid yn parhau. Mae'n anffodus na ddigwyddodd yr adolygiad cynhwysfawr o wariant y llynedd, ond rydym yn disgwyl iddo ddigwydd yn nes ymlaen eleni, a dylai hwnnw ddarparu rhagolwg tair blynedd, o leiaf, ar gyfer gwariant cyhoeddus, a fydd yn bendant yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i’r Llywodraeth, ac rydym bob amser yn awyddus i roi cymaint o sicrwydd ag y gallwn i awdurdodau lleol a'n partneriaid eraill ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

O ran y gwasanaeth ataliol, yn amlwg, mae cefnogi pobl ac atal pobl rhag mynd yn ddigartref yn un o'r gwasanaethau pwysig hynny. Mae'r ddeddfwriaeth rydym wedi'i rhoi ar waith, rwy'n credu, yn enghraifft wych o ddull ataliol arbennig o dda. Mae’r dyletswyddau a rown ar awdurdodau lleol bellach wedi atal dros 20,000 o aelwydydd rhag mynd yn ddigartref. Felly, mae ystod o bethau y dylem eu defnyddio—dylem ddefnyddio cyllid yn ogystal â deddfwriaeth a syniadau polisi craff i gefnogi pobl ac atal pobl rhag mynd yn ddigartref. Ond fel rwy'n gobeithio fy mod wedi’i egluro i gyd-Aelodau, rwyf wedi bod yn gwrando ar y sylwadau a gyflwynwyd.

14:05

I also welcome the comments from the Minister. Late last year, the Welsh Government consulted on the draft housing support grant practice guidance for local authorities, and the consultation sought the view on whether the arrangements set out in the practice guidance document are fit for purpose, clear, and enable commissioners and providers to fulfil the core purpose of the grant and deliver the essential support services required for intended service recipients.

Minister, are you able to inform me, then, how the Welsh Government will filter those responses in order to produce that very important final guidance document in April? And are you able to inform me of the proposed timetable for the final guidance to be published? And how will the Welsh Government work with local authorities to ensure this guidance is implanted effectively to aid the citizens of Wales and, where possible, look at the lens of improving and increasing this grant?

Rwy'n croesawu'r sylwadau gan y Gweinidog. Yn hwyr y llynedd, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar ganllawiau ymarfer drafft y grantiau cymorth tai ar gyfer awdurdodau lleol, a gofynnai'r ymgynghoriad a oedd y trefniadau a nodir yn y canllawiau ymarfer yn addas at y diben, yn glir ac yn galluogi comisiynwyr a darparwyr i gyflawni pwrpas craidd y grant a darparu'r gwasanaethau cymorth hanfodol sydd eu hangen ar gyfer y rhai y bwriadwyd y gwasanaeth ar eu cyfer.

Weinidog, a allwch chi roi gwybod i mi felly sut y bydd Llywodraeth Cymru yn hidlo'r ymatebion er mwyn cynhyrchu'r ddogfen ganllawiau derfynol hollbwysig honno ym mis Ebrill? Ac a allwch chi ddweud wrthyf beth yw'r amserlen arfaethedig ar gyfer cyhoeddi'r canllawiau terfynol? A sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y canllawiau hyn yn cael eu sefydlu’n effeithiol i gynorthwyo dinasyddion Cymru, a lle bo hynny'n bosibl, yn edrych ar wella a chynyddu'r grant hwn?

Okay. Well, I'm afraid I'm not able to provide the detailed answer to how we are sifting and awaiting those responses, or able to give information on the timescale, but I know my colleague the Minister for local government will be able to do so, and I will ensure that you have a full response to that.FootnoteLink

Iawn. Wel, mae arnaf ofn na allaf ddarparu ateb manwl mewn perthynas â sut rydym yn hidlo ac yn aros am yr ymatebion hynny, na rhoi gwybodaeth am yr amserlen, ond gwn y bydd fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog llywodraeth leol, yn gallu gwneud hynny, a byddaf yn sicrhau eich bod yn cael ateb llawn i hynny.FootnoteLink

Caffael Arloesol
Innovative Procurement

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i gaffael arloesol yng Nghymru? OAQ55059

5. Will the Minister make a statement on the Welsh Government's support for innovative procurement in Wales? OAQ55059

Innovative approaches to procurement are already being used to encourage creativity and deliver broad economic, social and cultural benefits to Welsh communities and citizens. We're also implementing a new procurement and commercial capability programme to build capacity and resilience across the procurement profession in Wales to encourage innovation.

Mae dulliau arloesol o gaffael eisoes yn cael eu defnyddio i hybu creadigrwydd a sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol a diwylliannol eang i gymunedau a dinasyddion Cymru. Rydym hefyd yn gweithredu rhaglen gallu masnachol a chaffael newydd i adeiladu gallu a gwytnwch ar draws y proffesiwn caffael yng Nghymru i hybu arloesedd.

I can see that the Chair of the Economy, Infrastructure and Skills Committee is in the Chamber, and so are members of the Economy, Infrastructure and Skills Committee. We will be launching and publishing our report on procurement in the foundational economy later this week, so no spoilers, but I would like to ask a question about procurement related to that.

It was clear from evidence sessions in the inquiry that the role and purpose of public services boards in relation to innovative procurement needs greater clarity. Last week—the week before last—in a debate on anchor towns that was held—a short debate that I held here—the Deputy Minister raised the role of public services boards and their role in procurement. Given the lack of clarity, can the Minister explain how she expects public services boards to engage and utilise their local supply chains in order to procure in an innovative way, particularly with relation to the foundational economy?

Gallaf weld bod Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn y Siambr, ac felly hefyd aelodau o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Byddwn yn lansio ac yn cyhoeddi ein hadroddiad ar gaffael yn yr economi sylfaenol yn ddiweddarach yr wythnos hon, felly nid wyf am ddatgelu ei gynnwys, ond hoffwn ofyn cwestiwn am gaffael sy'n gysylltiedig â hynny.

Roedd yn amlwg o'r sesiynau tystiolaeth yn yr ymchwiliad bod angen mwy o eglurder ar rôl a phwrpas byrddau gwasanaethau cyhoeddus mewn perthynas â chaffael arloesol. Yr wythnos ddiwethaf—yr wythnos cyn yr wythnos ddiwethaf—mewn dadl a gynhaliwyd ar drefi angor—dadl fer a gynhaliais yma—nododd y Dirprwy Weinidog rôl y byrddau gwasanaethau cyhoeddus a’u rôl ym maes caffael. O ystyried y diffyg eglurder, a all y Gweinidog egluro sut y mae'n disgwyl i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ymgysylltu a defnyddio eu cadwyni cyflenwi lleol er mwyn caffael mewn ffordd arloesol, yn enwedig mewn perthynas â'r economi sylfaenol?

I'm grateful to Hefin David for raising this issue and for his particular interest in it. We believe that the focus of the foundational economy accords very well with public services boards' own well-being plans, which reflect their local priorities. Many of those PSBs have identified developing the foundational economy as one of their local priorities within those well-being plans, and we've been engaging with them since last summer to explore what support we're able to give them and what help we can provide in delivering on those ambitions.

So, we convened a workshop where we explored the potential of public procurement to deliver foundational economy objectives that will help drive up local well-being. And, since that, now we've also shared a report that was produced for Welsh Government by the Centre for Local Economic Strategies with PSBs, and we've had some good discussions with them on that. I can say now that CLES has been appointed by Welsh Government to provide support to those public services boards that wish to implement progressive procurement programmes. Welsh Government is funding that piece of work. So, we've had expressions of interest from several PSBs, and there'll be an initial pathfinder procurement project to commence next month. So, we are now starting to motor ahead with the work that we're doing with the PSBs, and providing funding to get that moving.

Rwy'n ddiolchgar i Hefin David am godi'r mater hwn ac am ei ddiddordeb arbennig ynddo. Rydym yn credu bod ffocws yr economi sylfaenol yn cyd-fynd yn dda iawn â chynlluniau llesiant byrddau gwasanaethau cyhoeddus, sy'n adlewyrchu eu blaenoriaethau lleol. Mae llawer o'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus hynny wedi nodi datblygu'r economi sylfaenol fel un o'u blaenoriaethau lleol o fewn y cynlluniau llesiant hynny, ac rydym wedi bod yn ymgysylltu â hwy ers yr haf i archwilio pa gefnogaeth y gallwn ei rhoi iddynt a pha gymorth y gallwn ei ddarparu er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau hynny.

Felly, cynhaliwyd gweithdy lle buom yn archwilio potensial caffael cyhoeddus i gyflawni amcanion yr economi sylfaenol a fydd yn helpu i wella llesiant lleol. Ac ers hynny, rydym hefyd wedi rhannu adroddiad a luniwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol gyda byrddau gwasanaethau cyhoeddus, ac rydym wedi cael trafodaethau da gyda hwy ar hynny. Gallaf ddweud yn awr fod y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol wedi'i phenodi gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth i'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus sy'n dymuno gweithredu rhaglenni caffael blaengar. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r gwaith hwnnw. Felly, mae nifer o fyrddau gwasanaethau cyhoeddus wedi mynegi diddordeb, a bydd prosiect braenaru cychwynnol ar gaffael yn dechrau y mis nesaf. Felly, rydym yn dechrau bwrw ymlaen â'r gwaith rydym yn ei wneud gyda byrddau gwasanaethau cyhoeddus, ac yn darparu cyllid i ysgogi'r gwaith hwnnw.

14:10

Minister, new ways of working in a climate of constrained budgets are indispensable for sustaining the quality and scope of service delivery. So, can I ask what Welsh Government is doing to assist local councils to identify common needs where they could benefit from innovative solutions and where shared solutions would allow more resources to be deployed?

Weinidog, mae ffyrdd newydd o weithio mewn hinsawdd o gyllidebau cyfyngedig yn anhepgor ar gyfer cynnal ansawdd a chwmpas y gwasanaethau a ddarperir. Felly, a gaf fi ofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu cynghorau lleol i nodi anghenion cyffredin lle gallent elwa o atebion arloesol a lle byddai atebion ar y cyd yn caniatáu i fwy o adnoddau gael eu defnyddio?

So, you'll have heard my answer to Hefin David in terms of the importance of public services boards. We're holding an engagement event tomorrow, to which all of the public services boards who have expressed an interest in this have been invited, and that will be part of the Valleys taskforce work. We expect that that will lead to a focused action plan for using procurement to deliver those foundational economies priorities for that particular region. So, we're certainly keen to do what we can to support that joint working and joint sharing of information, but also maximising their buying power.

Fe fyddwch wedi clywed fy ateb i Hefin David ynglŷn â phwysigrwydd byrddau gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn cynnal digwyddiad ymgysylltu yfory, ac mae pob un o'r byrddau gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi mynegi diddordeb yn hyn wedi cael gwahoddiad, a bydd hynny'n rhan o waith tasglu'r Cymoedd. Disgwyliwn y bydd hynny'n arwain at gynllun gweithredu penodol ar gyfer defnyddio caffael i gyflawni'r blaenoriaethau economi sylfaenol hynny ar gyfer y rhanbarth penodol hwnnw. Felly, rydym yn sicr yn awyddus i wneud yr hyn a allwn i gefnogi cydweithio a rhannu gwybodaeth ar y cyd, a hybu eu grym gwario i'r eithaf hefyd.

Minister, the Welsh Local Government Association guidance document on the European Union and public procurement is an interesting read. It states that the EU sets out the laws under which public procurement contracts must be awarded. The laws are designed to open up the EU's market to competition, to promote free movement of goods and services and to prevent binational policies. Does the Welsh Government now welcome the new opportunities that Brexit will provide for Welsh businesses and will the guidance document now be updated?

Weinidog, mae canllawiau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar yr Undeb Ewropeaidd a chaffael cyhoeddus yn ddiddorol i'w darllen. Maent yn datgan bod yr UE yn nodi'r deddfau y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy wrth ddyfarnu contractau caffael cyhoeddus. Mae'r deddfau wedi'u cynllunio i agor marchnad yr UE i gystadleuaeth, i hyrwyddo rhyddid i symud nwyddau a gwasanaethau ac i atal polisïau rhwng dwy wlad. A yw Llywodraeth Cymru bellach yn croesawu'r cyfleoedd newydd y bydd Brexit yn eu cynnig i fusnesau Cymru ac a fydd y ddogfen ganllawiau'n cael ei diweddaru yn awr?

So, as a result of the terms of the withdrawal agreement that was negotiated by the EU and the UK, obviously, EU law continues to apply during the transition period. But we are looking ahead to demonstrate what our priorities will be in terms of future relationships, because, obviously, the UK will be able to enter into free trade agreements. Most of those will have procurement chapters contained within them, so we're really interested to see what we can do to ensure that we protect the interests of Wales. The areas where we will be prioritising our contributions to that debate will be on decarbonisation, social value, community benefits, the foundational economy and also the circular economy. So, those are the areas that we would like to see prioritised in any future procurement chapters within free trade agreements.

O ganlyniad i delerau'r cytundeb ymadael a negodwyd gan yr UE a'r DU, yn amlwg, mae cyfraith yr UE yn parhau i fod yn gymwys yn ystod y cyfnod pontio. Ond rydym yn edrych ymlaen at ddangos beth fydd ein blaenoriaethau o ran cysylltiadau yn y dyfodol, oherwydd, yn amlwg, bydd y DU yn gallu ymrwymo i gytundebau masnach rydd. Bydd gan y rhan fwyaf o'r rheini benodau ar gaffael wedi'u cynnwys ynddynt, felly mae gennym ddiddordeb mawr mewn gweld beth y gallwn ei wneud i sicrhau ein bod yn diogelu buddiannau Cymru. Y meysydd lle byddwn yn blaenoriaethu ein cyfraniadau i'r ddadl honno fydd datgarboneiddio, gwerth cymdeithasol, manteision cymunedol, yr economi sylfaenol, a'r economi gylchol hefyd. Felly, dyna'r meysydd yr hoffem eu gweld yn cael blaenoriaeth mewn unrhyw benodau caffael mewn cytundebau masnach rydd yn y dyfodol.

Treth ar Dir Gwag
Vacant Land Tax

6. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i gyflwyno treth ar dir gwag i Gymru? OAQ55033

6. Will the Minister provide an update on plans to introduce a vacant land tax for Wales? OAQ55033

We're making progress with the UK Government to secure powers for a vacant land tax in Wales. The next step is a joint Exchequer committee meeting, and I will update the Assembly with further detail after that meeting has taken place.

Rydym yn gwneud cynnydd gyda Llywodraeth y DU i sicrhau pwerau ar gyfer treth ar dir gwag yng Nghymru. Y cam nesaf yw cyfarfod o gyd-bwyllgor y Trysorlysoedd, a byddaf yn rhoi rhagor o fanylion i'r Cynulliad yn dilyn y cyfarfod hwnnw.

Thank you, Minister, and I welcome that update on plans for a measure that I feel could really benefit communities like mine. The Deputy Minister for Housing and Local Government provided an oral statement last week on the transforming towns agenda, where she spoke about the Welsh Government's approach to tackling issues related to landbanking. Do you agree with me, Minister, that a vacant land tax is an essential component of this, enabling the regeneration of town centres and unlocking sites for the provision of new housing?

Diolch, Weinidog, ac rwy'n croesawu'r diweddariad hwnnw ar gynlluniau ar gyfer mesur y teimlaf y gallai fod o fudd gwirioneddol i gymunedau fel fy un i. Rhoddodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ddatganiad llafar yr wythnos ddiwethaf ar yr agenda trawsnewid trefi, lle siaradodd am ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â bancio tir. A ydych yn cytuno â mi, Weinidog, fod treth ar dir gwag yn elfen hanfodol o hyn, gan alluogi adfywio canol trefi a datgloi safleoedd ar gyfer darparu tai newydd?

Yes, I do. I think a vacant land tax is potentially a really exciting tool that we can have in our armoury, if you like, when we're looking to improve our high streets and beyond. I'm really pleased, now, that we seem to be making some progress with the UK Government. It's been quite difficult up to this point, but I think that we are starting to turn a corner. Of course, this is the first time that we've tested out the Wales Act 2017 in terms of devolving powers for us to make taxes within certain areas, and so I think it is important that we get the process right.

But, as Vikki says, the policy objective of a vacant land tax would be to bring idle land back into productive use, and I think it is important as well that we just put on record that we're keen not to have any unintended consequences as well. So, we'll be consulting deeply to ensure that we get the policy right.

Ydw, rwy'n cytuno. Rwy'n credu y gallai treth ar dir gwag fod yn offeryn cyffrous iawn i'w gael yn ein harfogaeth, os mynnwch, pan fyddwn yn edrych ar wella ein strydoedd mawr a thu hwnt. Rwy'n falch iawn ei bod yn ymddangos bellach ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd gyda Llywodraeth y DU. Mae wedi bod yn eithaf anodd hyd yma, ond credaf ein bod yn dechrau gweld gwelliant. Wrth gwrs, dyma'r tro cyntaf i ni roi prawf ar Ddeddf Cymru 2017 o ran datganoli pwerau i ni gyflwyno trethi mewn rhai meysydd, ac felly rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn cael y broses yn iawn.

Ond fel y dywed Vikki, amcan polisi treth ar dir gwag fyddai gwneud defnydd cynhyrchiol o dir segur, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig hefyd i ni gofnodi ein hawydd i beidio â chael unrhyw ganlyniadau anfwriadol. Felly, byddwn yn ymgynghori'n drylwyr er mwyn sicrhau ein bod yn cael y polisi'n iawn.

Staff Locwm
Locum Staff

7. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwerth am arian defnyddio staff locwm yn y GIG yng Nghymru? OAQ55060

7. What discussions has the Minister had with the Minister for Health and Social Services regarding the value for money of using locum staff in the Welsh NHS? OAQ55060

I have regular discussions with the Minister for Health and Social Services, covering a range of financial matters within his portfolio, including those relating to the NHS staff resources, which we discussed only earlier this week.

Rwy'n cael trafodaethau rheolaidd gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn ag ystod o faterion ariannol yn ei bortffolio, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud ag adnoddau staff y GIG, a drafodwyd gennym yn gynharach yr wythnos hon.

14:15

We've been told by by chiefs at Cwm Taf Morgannwg health board that the accident and emergency department services at the Royal Glamorgan are unsafe because of the lack of permanent consultants. The last one leaves for retirement at the end of March. The same executive board say that an entirely locum-run service is not safe. From a financial point of view, they say it would cost less to employ permanent consultants. I know from reliable sources that there are locum consultants who would be willing to take up posts on a permanent basis if they were offered flexible hours and a slightly improved package. Other boards have increased their numbers of A&E consultants in recent years, yet Cwm Taf hasn't.

Of course, the other obstacle in the way is that, while the centralisation of the A&E element of the south Wales programme remains in place, that uncertainty will remain and those posts will potentially be unattractive. It seems to me and many others, including the staff working for the NHS, that no real effort has been made to recruit permanent posts, and the whole exercise has become a self-fulfilling prophecy.

As the Minister responsible for the Welsh Government's budget monitoring and management, do you share these frustrations about the reliance on expensive locum staff within the NHS, particularly when little effort seems to have been made in recent years to provide those permanent posts?

Mae penaethiaid bwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg wedi dweud wrthym fod y gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn anniogel oherwydd prinder meddygon ymgynghorol parhaol. Mae'r olaf yn ymddeol ar ddiwedd mis Mawrth. Dywed yr un bwrdd gweithredol nad yw cynnal gwasanaeth sy’n llwyr ddibynnol ar weithwyr locwm yn ddiogel. O safbwynt ariannol, dywedant y byddai'n costio llai i gyflogi meddygon ymgynghorol parhaol. Gwn o ffynonellau dibynadwy fod yna feddygon ymgynghorol locwm a fyddai'n barod i ymgymryd â swyddi ar sail barhaol pe baent yn cael cynnig oriau hyblyg a phecyn ychydig yn well. Mae byrddau eraill wedi cynyddu nifer eu meddygon ymgynghorol damweiniau ac achosion brys yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond nid yw Cwm Taf wedi gwneud hynny.

Wrth gwrs, tra bo canoli elfen damweiniau ac achosion brys rhaglen de Cymru yn dal ar waith, y rhwystr arall yw y bydd yr ansicrwydd hwnnw'n parhau a gallai'r swyddi hynny fod yn anneniadol. Mae'n ymddangos i mi a llawer o rai eraill, gan gynnwys y staff sy'n gweithio i'r GIG, na wnaed unrhyw ymdrech go iawn i recriwtio i swyddi parhaol, a bod yr holl ymarfer wedi dod yn broffwydoliaeth hunangyflawnol.

Fel y Gweinidog sy'n gyfrifol am fonitro a rheoli cyllideb Llywodraeth Cymru, a ydych yn rhannu'r rhwystredigaethau hyn ynghylch y ddibyniaeth ar staff locwm drud yn y GIG, yn enwedig pan ymddengys nad oes llawer o ymdrech wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddarparu'r swyddi parhaol hynny?

Over the last three years, across Wales, we've been working collaboratively with NHS health boards and trusts to design a control framework for expenditure on agency and locum staff, and those measures include increased levels of board scrutiny, minimising the deployment of locum staff, and improving value for money through capping rates and more effective procurement. There's been an ongoing reduction in spend across Wales on medical locums following the introduction of that framework. Indeed, since the introduction of the framework, there's been an almost 30 per cent reduction in the cost of medical locums, and that releases a saving of around £300 million. But of course, that's the Wales-wide picture, and I appreciate there are specific issues relating to A&E services at the Royal Glamorgan. But I have had a discussion with the health Minister, and I have to say the issues facing the A&E services at the Royal Glamorgan are not financial issues.

Dros y tair blynedd ddiwethaf ledled Cymru rydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG i lunio fframwaith rheoli ar gyfer gwariant ar staff asiantaeth a locwm, ac mae'r mesurau hynny'n cynnwys lefelau uwch o graffu gan y byrddau, lleihau'r defnydd o staff locwm, a gwella gwerth am arian drwy gyfraddau capio a chaffael mwy effeithiol. Bu gostyngiad parhaus mewn gwariant ledled Cymru ar locymau meddygol ar ôl cyflwyno'r fframwaith. Yn wir, ers cyflwyno'r fframwaith, bu gostyngiad o bron i 30 y cant yng nghost locymau meddygol, ac mae hynny'n rhyddhau arbediad o oddeutu £300 miliwn. Ond wrth gwrs, dyna'r darlun ledled Cymru, ac rwy'n derbyn bod yna faterion penodol yn codi mewn perthynas â gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Ond cefais drafodaeth gyda'r Gweinidog iechyd, ac mae’n rhaid i mi ddweud nad yw'r materion sy'n wynebu'r gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn faterion ariannol.

Blaenoriaethau Gwario Llywodraeth Cymru
Welsh Government's Budget Priorities

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21? OAQ55026

8. Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s budget priorities for 2020-21? OAQ55026

The draft budget for 2020-21 delivers on our promises to the people of Wales and invests for the future of our planet, including £324 million extra for the Welsh NHS, almost £200 million extra for local government, and a new £140 million package to help tackle climate change.

Mae'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 yn cyflawni ein haddewidion i bobl Cymru ac yn buddsoddi yn nyfodol ein planed, gan gynnwys £324 miliwn ychwanegol ar gyfer GIG Cymru, bron i £200 miliwn ychwanegol i lywodraeth leol, a phecyn newydd gwerth £140 miliwn i helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd. 

The Minister, having heard the budget debate yesterday and having heard questions today, cannot fail to be aware of the concern across the Chamber of the need to support supported housing. I saw somebody, when I went on a visit, who had successfully not gone to hospital for five years. They'd never stayed out of hospital for one year until they'd gone into supported housing. There is widespread if not near unanimous support across this Chamber for additional funding for supported housing. Will the Minister look to give it priority during this budget round? Because it really is a matter that seems to unite almost everybody.

Wel, ar ôl clywed dadl y gyllideb ddoe ac ar ôl clywed cwestiynau heddiw, rhaid bod y Gweinidog yn ymwybodol o’r pryder ar draws y Siambr ynglŷn â'r angen i gefnogi tai â chymorth. Pan euthum ar ymweliad, gwelais rywun a oedd wedi llwyddo i beidio â mynd i'r ysbyty ers pum mlynedd. Nid oeddent erioed wedi gallu aros allan o'r ysbyty am flwyddyn nes iddynt gael darpariaeth tai â chymorth. Mae cefnogaeth eang, os nad bron yn unfrydol, ar draws y Siambr hon i ddarparu cyllid ychwanegol i dai â chymorth. A wnaiff y Gweinidog geisio rhoi blaenoriaeth iddo yn ystod y cylch cyllideb hwn? Oherwydd mae’n fater sydd i'w weld yn uno bron bawb.

I thank Mike Hedges for his contribution. I would reiterate again that I have been listening carefully to colleagues and the arguments are well made. When the appropriate point does come, I will indicate any priority areas for additional funding, should additional funding come forward.

Diolch i Mike Hedges am ei gyfraniad. Buaswn yn ailadrodd, unwaith eto, fy mod wedi bod yn gwrando'n ofalus ar gyd-Aelodau a bod y dadleuon yn rhai da. Pan ddaw'r adeg briodol, byddaf yn nodi unrhyw feysydd blaenoriaeth ar gyfer cyllid ychwanegol, os bydd cyllid ychwanegol ar gael.

2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
2. Questions to the Minister for International Relations and Welsh Language

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Andrew R.T. Davies.

The next item is questions to the Minister for International Relations and Welsh Language, and the first question is from Andrew R.T. Davies.

Cyfleusterau Diogel i Sefyll Mewn Stadia Pêl-Droed
Safe Standing Facilities in Football Stadiums

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd o ran cefnogi'r broses o gyflwyno cyfleusterau diogel i sefyll mewn stadia pêl-droed? OAQ55022

1. What action has the Welsh Government taken with regards to supporting the introduction of safe standing facilities in football stadiums? OAQ55022

The Welsh Government has not undertaken any action to support the proposal that the Member refers to.

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd unrhyw gamau i gefnogi'r cynnig y mae'r Aelod yn cyfeirio ato.

Thank you for that response, Deputy Minister. I appreciate you and I have had discussions on this previously, and you've responded via a ministerial letter indicating that Welsh Government wouldn't be supporting such a reintroduction. It is a fact, though, that at the recent Westminster general election three parties—the Liberals, the Labour Party and the governing party, the Conservative Party—had this as a manifesto commitment. And Nigel Adams, the sports Minister, has now had a report on this very subject. Could I encourage you, Minister, to engage with the sports Minister in Westminster so that Welsh stadiums aren't left behind? We do have teams, such as Cardiff, Swansea and Newport, playing in the English football league, and it's important that, from a Government point of view, where assistance might or might not be offered, we are in those negotiations and discussions, so that stadiums in Wales do not get left behind when this proposal is enacted at Westminster. 

Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Rwy'n sylweddoli eich bod chi a minnau wedi cael trafodaethau ar hyn o'r blaen, a'ch bod wedi ymateb drwy lythyr gweinidogol yn nodi na fyddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi ailgyflwyno hynny. Mae'n ffaith, serch hynny, yn yr etholiad cyffredinol diweddar ar gyfer San Steffan, fod tair plaid—y Rhyddfrydwyr, y Blaid Lafur a'r blaid lywodraethol, y Blaid Geidwadol—wedi cynnwys hwn fel ymrwymiad maniffesto. Ac mae Nigel Adams, y Gweinidog chwaraeon, bellach wedi cael adroddiad ar yr union bwnc hwn. A gaf fi eich annog, Weinidog, i ymgysylltu â'r Gweinidog chwaraeon yn San Steffan fel nad yw stadia Cymru yn cael eu gadael ar ôl? Mae gennym dimau, fel Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd, sy'n chwarae yng nghynghrair pêl-droed Lloegr, ac mae'n bwysig, o safbwynt y Llywodraeth, a allai gynnig cymorth neu beidio, ein bod yn rhan o'r negodiadau a'r trafodaethau hynny, fel nad yw stadia yng Nghymru yn cael eu gadael ar ôl pan fydd y cynnig yn cael ei weithredu yn San Steffan.

14:20

Of course, we follow closely the developments in this area in the sports department in the UK Government, but my understanding is that the current regime ensures that the Sports Grounds Safety Authority, as the licensing authority, is responsible for admitting spectators to football grounds, which include all in the FA, Premier League and the English football league along with Wembley and Principality stadiums. Clearly, where Welsh teams participate in those leagues, they are covered when they are in stadia in England; under this legislation, they will be covered. 

Wrth gwrs, rydym yn cadw llygad manwl ar y datblygiadau yn y maes hwn yn adran chwaraeon Llywodraeth y DU, ond yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae'r gyfundrefn bresennol yn sicrhau mai'r Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon, fel yr awdurdod trwyddedu, sy'n gyfrifol am adael gwylwyr i mewn i feysydd pêl-droed, sy'n cynnwys pob maes pêl-droed yn y Gymdeithas Bêl-droed, yr Uwch Gynghrair a chynghrair pêl-droed Lloegr ynghyd â stadiwm Wembley a stadiwm Principality. Yn amlwg, lle mae timau Cymru'n chwarae yn y cynghreiriau hynny, cânt eu cynnwys pan fyddant mewn stadia yn Lloegr; o dan y ddeddfwriaeth hon, byddant yn cael eu cynnwys.

The Racecourse ground in Wrexham, north Wales, is recognised by the Guinness World Records as the world's oldest international football stadium that still hosts international matches, having hosted Wales's first home international match in 1877. Deputy Minister, many colleagues from north Wales and on all sides of the Chamber have recognised the need for development and investment in the stadium, and I recognise the work of Llyr Gruffydd in particular. [Interruption.] Apologies. With the question of safe standing in mind, Deputy Minister, this would be a perfect way to develop and upgrade the stadium while keeping the historic feel of the ground. Deputy Minister, do you believe that this is an area, on all sides, that we could work on to deliver a twenty-first century sports stadium in north Wales?

Mae'r Cae Ras yn Wrecsam, gogledd Cymru, yn cael ei gydnabod gan Guinness World Records fel y stadiwm pêl-droed rhyngwladol hynaf y byd sy'n dal i gynnal gemau rhyngwladol, ar ôl cynnal gêm gartref ryngwladol gyntaf Cymru ym 1877. Ddirprwy Weinidog, mae llawer o gyd-Aelodau o ogledd Cymru ac ar bob ochr i'r Siambr hon wedi cydnabod yr angen i ddatblygu a buddsoddi yn y stadiwm, ac rwy'n cydnabod gwaith Llyr Gruffydd yn arbennig. [Torri ar draws.] Ymddiheuriadau. Gan gadw diogelwch gwylwyr sy'n sefyll mewn cof, Ddirprwy Weinidog, byddai hon yn ffordd berffaith o ddatblygu ac uwchraddio'r stadiwm gan gadw naws hanesyddol y maes ar yr un pryd. Ddirprwy Weinidog, a ydych yn credu bod hwn yn rhywbeth y gallem weithio arno ar bob ochr i ddarparu stadiwm chwaraeon ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain yng ngogledd Cymru?

I am also aware of the representations made informally—as she is able to do as the constituency Member for Wrexham—by Lesley Griffiths. So, now we've got a coalition of Griffithses. [Laughter.]

The future of the Racecourse is the responsibility of the owners of the Racecourse, and if there are any proposals in any part of Wales for the development of further sporting activity, including football and other sports, we would be very happy to discuss it, with Sport Wales, of course, as our major body for this matter. 

We have invested substantially as a Welsh Government in Colliers park, because that was the kind of facility that the Football Association of Wales wanted to see in Wrexham to mirror what happens in Newport. And we are very much guided in this case not by the ambitions of politicians, but by the interests of our sporting bodies. 

Rwyf hefyd yn ymwybodol o'r sylwadau a wnaethpwyd yn anffurfiol—fel y gall ei wneud fel yr Aelod etholaeth dros Wrecsam—gan Lesley Griffiths. Felly, mae gennym ni bellach gynghrair o Griffithiaid. [Chwerthin.]

Cyfrifoldeb perchnogion y Cae Ras yw dyfodol y Cae Ras, ac os oes unrhyw gynigion mewn unrhyw ran o Gymru ar gyfer datblygu gweithgaredd chwaraeon pellach, gan gynnwys pêl-droed a chwaraeon eraill, byddem yn hapus iawn i'w drafod, gyda Chwaraeon Cymru wrth gwrs, fel ein prif gorff ar gyfer y mater hwn.

Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol fel Llywodraeth Cymru ym mharc Colliers, oherwydd dyna'r math o gyfleuster roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru eisiau ei weld yn Wrecsam i adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd yng Nghasnewydd. A chawn ein harwain yn fawr, nid gan uchelgeisiau gwleidyddion yn yr achos hwn, ond gan fuddiannau ein cyrff chwaraeon.

Cynllun Heddwch Gwladwriaeth Palesteina ac Israel
State Of Palestine and Israel Peace Plan

2. Pa sylwadau y mae'r Gweinidog wedi'u gwneud ar ran Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r cynllun heddwch ar gyfer gwladwriaeth Palesteina ac Israel a argymhellwyd yn ddiweddar gan Unol Daleithiau America? OAQ55045

2. What representations has the Minister made on behalf of the Welsh Government in relation to the peace plan for the state of Palestine and Israel recently advocated by the United States of America? OAQ55045

Although international relations is a reserved competence, I have written to the foreign Secretary to make clear our position on this middle east peace plan. Wales stands firmly behind a rules-based international system, and firmly behind a truly equitable search for a resolution to one of the longest-running conflicts. If there are to be negotiations, this should be done in accordance with international law, established parameters, and existing UN resolutions. And it's far from clear that this is the starting point of this plan set out by President Trump and Prime Minister Netanyahu. 

Er bod cysylltiadau rhyngwladol yn gymhwysedd a gedwir yn ôl, rwyf wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd tramor i egluro ein safbwynt ar gynllun heddwch y dwyrain canol. Mae Cymru'n credu'n gryf mewn system ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau, ac yn credu'n gryf mewn ymdrech wirioneddol deg i ddod o hyd i ateb i'r gwrthdaro hwn sydd wedi para'n hwy na nemor yr un gwrthdaro arall. Os bydd trafodaethau'n cael eu cynnal, dylid gwneud hynny'n unol â chyfraith ryngwladol, paramedrau sefydledig, a phenderfyniadau presennol y Cenhedloedd Unedig. Ac mae'n bell o fod yn glir mai dyna yw man cychwyn y cynllun a luniwyd gan yr Arlywydd Trump a'r Prif Weinidog Netanyahu.

Thank you for that. It's more comprehensive than what I thought I was going to hear today. We all know that Israel and Palestine, the conflict and the dispute, is the longest-running geopolitical problem in the world, and the inability to solve this problem has led to a broad and deeply damaging effect on the relations between the Muslim world and western countries. As you have indicated, the position of the United States with its new peace plan means that it has now abandoned even the pretence of being a neutral arbiter. The so-called peace plan outlined recently would legitimise land theft on a huge scale and mean decades of work done by the international community to try to reach a consensus on a two-state solution may get thrown away.

I understand that you've written on this particular plan, but I want to understand what further representations you will seek to make to the Prime Minister and foreign Secretary to make it clear that you will not support any further encroachment by the Israeli Government in terms of the settlements. Many of them are already illegal, as we know, and—[Interruption.] I'm sorry, I'm being heckled by Neil Hamilton. I'm trying to ask a question, which is legitimate.

Diolch am hynny. Mae'n fwy cynhwysfawr na'r hyn roeddwn wedi disgwyl ei glywed heddiw. Rydym i gyd yn gwybod mai Israel a Phalesteina, y gwrthdaro a'r anghydfod, yw'r broblem geowleidyddol sydd wedi para hwyaf yn y byd, ac mae'r anallu i'w datrys wedi arwain at effaith eang a niweidiol iawn ar y cysylltiadau rhwng y byd Mwslimaidd a gwledydd y gorllewin. Fel rydych wedi'i nodi, mae safbwynt yr Unol Daleithiau gyda'i chynllun heddwch newydd yn golygu ei bod bellach wedi cefnu ar hyd yn oed yr esgus o fod yn ganolwr niwtral. Byddai'r cynllun hwn a amlinellwyd yn ddiweddar, cynllun a elwir yn gynllun heddwch, yn cyfreithloni dwyn tir ar raddfa enfawr ac yn golygu y gallai degawdau o waith a wnaed gan y gymuned ryngwladol i geisio dod i gonsensws ar ateb dwy wladwriaeth gael ei golli.

Rwy'n deall eich bod wedi ysgrifennu ar y cynllun penodol hwn, ond rwyf eisiau deall pa sylwadau pellach y byddwch yn eu cyflwyno i'r Prif Weinidog a'r Ysgrifennydd tramor i'w gwneud yn glir na fyddwch yn cefnogi unrhyw dresmasu pellach gan Lywodraeth Israel o ran y setliadau. Mae llawer ohonynt eisoes yn anghyfreithlon, fel y gwyddom, ac—[Torri ar draws.] Mae'n ddrwg gennyf, mae Neil Hamilton yn gweiddi ar fy nhraws. Rwy'n ceisio gofyn cwestiwn, sy'n ddilys.

14:25

My question, to finish, is: what are we going to do to be able to accommodate the people of Palestine and Israel so that they can live in harmony together in the future, and so that we can try to reach a peaceful solution for all that does not reflect in this plan?

Fy nghwestiwn i, i gloi, yw: beth rydym am ei wneud i allu darparu ar gyfer pobl Palesteina ac Israel er mwyn iddynt allu byw'n gytûn gyda'i gilydd yn y dyfodol, ac fel y gallwn geisio dod o hyd i ateb heddychlon i bawb mewn modd nad yw wedi'i adlewyrchu yn y cynllun hwn?

Thank you. So, we have written to the foreign Secretary. I think it's really important that, whatever happens in future, it's based on international law and on equality and on ensuring that both sides have an understanding that this has got to be a mutual agreement. I think the real problem with this plan is that the Palestinians weren't in the room when it was being discussed. I think any efforts towards promoting peace in the middle east should be grabbed, but obviously we need to make sure that it's equitable and that it conforms with freedom and justice. It's amazing that even Prince Charles, who was in the Palestinian territories in recent weeks, concurred that that exactly should be the basis on which any future negotiations should take place.

Diolch. Rydym wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd tramor. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn, beth bynnag sy'n digwydd yn y dyfodol, ei fod yn seiliedig ar gyfraith ryngwladol ac ar gydraddoldeb ac ar sicrhau bod y ddwy ochr yn deall bod yn rhaid i hwn fod yn gytundeb ar y cyd. Rwy'n credu mai'r broblem go iawn gyda'r cynllun yw'r ffaith nad oedd y Palesteiniaid yn yr ystafell pan gafodd ei drafod. Rwy'n credu y dylid bachu ar unrhyw ymdrechion i hyrwyddo heddwch yn y dwyrain canol, ond mae'n amlwg fod angen inni sicrhau ei fod yn deg a'i fod yn cydymffurfio â rhyddid a chyfiawnder. Mae'n rhyfeddol fod hyd yn oed y Tywysog Charles, a oedd yn y tiriogaethau Palesteinaidd yn ystod yr wythnosau diwethaf, yn cytuno y dylai unrhyw drafodaethau yn y dyfodol fod yn seiliedig ar hynny.

As a frequent visitor to Israel and the West Bank in recent years, I know just what a difficult conflict this is going to be to resolve, but I think we all need to be honest with ourselves in acknowledging that our ability to resolve this particular conflict is very limited. So, I ask the international relations Minister: what action can the Welsh Government take, in addition to that which it's already taken in writing to the UK Government, regarding this particular peace plan? What work could you do on the ground in order to get people talking to one another and working with one another so that we can build peace from the ground up, in many respects?

You will know that we as a party have said that we need a Wales to the world programme. That could include some work in terms of civic dialogue taking place between Wales and friends in the middle east, in both Israel and in the Palestinian territories. I think that that would be a great opportunity for us to have an even greater influence in that particular part of the world. You referred, very briefly, to the Prince of Wales's recent visit. Will you agree with me that it's visits like that that do a lot, actually, to promote the interests of the people of Wales overseas and the opportunities that that brings?

Fel ymwelydd mynych ag Israel a'r Lan Orllewinol yn y blynyddoedd diwethaf, rwy'n gwybod yn union pa mor anodd fydd datrys y gwrthdaro hwn, ond rwy'n credu bod angen i bawb ohonom fod yn onest â ni ein hunain a chydnabod bod ein gallu i ddatrys y gwrthdaro penodol hwn yn gyfyngedig iawn. Felly, gofynnaf i'r Gweinidog cysylltiadau rhyngwladol: pa gamau y gall Llywodraeth Cymru eu cymryd, yn ychwanegol at yr hyn y mae eisoes wedi'i wneud drwy ysgrifennu at Lywodraeth y DU, mewn perthynas â'r cynllun heddwch penodol hwn? Pa waith y gallech chi ei wneud ar lawr gwlad er mwyn cael pobl i siarad â'i gilydd a gweithio gyda'i gilydd er mwyn inni allu adeiladu heddwch o'r gwaelod i fyny, mewn sawl ystyr?

Fe fyddwch yn gwybod ein bod ni fel plaid wedi dweud ein bod angen rhaglen Cymru i'r byd. Gallai hynny gynnwys rhywfaint o waith ar ddeialog ddinesig rhwng Cymru a ffrindiau yn y dwyrain canol, yn Israel ac yn y tiriogaethau Palesteinaidd. Credaf y byddai hwnnw'n gyfle gwych inni gael mwy fyth o ddylanwad yn y rhan benodol honno o'r byd. Fe gyfeirioch chi, yn fyr iawn, at ymweliad diweddar Tywysog Cymru. A wnewch chi gytuno â mi fod ymweliadau o'r fath yn gwneud llawer iawn mewn gwirionedd i hyrwyddo buddiannau pobl Cymru dramor a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil hynny?

Thank you. I think we have got to understand that it is the UK Government that leads in relation to foreign affairs, but also it is important that people understand the values on which we think agreements like this should be made. I do think that there is a role for us in the Welsh Government to be supportive of any steps that are going to get us closer to seeing a resolution to the middle east peace problem. I'm not sure whether starting off the way that this has started off is going to be the right path on which we are likely to get some kind of advancement in this area. But, certainly, I agree that Prince Charles going to the Palestinian Authority was probably something that was really constructive, and I think his message was very clear when he was there.

Diolch. Rwy'n credu bod yn rhaid i ni ddeall mai Llywodraeth y DU sy'n arwain mewn perthynas â materion tramor, ond hefyd mae'n bwysig fod pobl yn deall y gwerthoedd y credwn y dylid seilio cytundebau fel hyn arnynt. Rwy'n credu bod angen i Lywodraeth Cymru gefnogi unrhyw gamau a fydd yn golygu ein bod gam yn nes at weld problem heddwch y dwyrain canol yn cael ei datrys. Nid wyf yn siŵr mai dechrau arni yn y ffordd y mae hyn wedi'i ddechrau yw'r llwybr cywir ar gyfer sicrhau cynnydd yn hyn o beth. Ond yn sicr, rwy'n cytuno bod ymweliad y Tywysog Charles â'r Awdurdod Palesteinaidd yn rhywbeth adeiladol iawn yn ôl pob tebyg, ac rwy'n credu bod ei neges yn glir iawn pan oedd yno.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Suzy Davies.

Questions now from the party spokespeople. Conservative spokesperson, Suzy Davies.

Diolch yn fawr, Llywydd. Weinidog, neithiwr, roedd y ddwy ohonom ni mewn digwyddiad ColegauCymru i ddysgu mwy am ganlyniadau Cymraeg Gwaith. Unwaith eto, roedd sgiliau cudd wedi cael eu cydnabod, nid yn unig o fewn y gweithlu, ond yn y corff myfyrwyr hefyd. Mae'r mwyafrif mawr o ddarlithwyr, myfyrwyr a phrentisiaid yn nodi, yn eu barn nhw eu hunain, nad oes ganddyn nhw unrhyw sgiliau Cymraeg neu sgiliau ail iaith sylfaenol, gan ddweud eu bod yn well ganddyn nhw astudio drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, sy'n siomedig.

Bydd bron yr holl fyfyrwyr a phrentisiaid hynny wedi bod mewn ysgolion yng Nghymru, a byddai'r Gymraeg wedi bod yn elfen orfodol o'u haddysg. Felly, rwy'n croesawu cynllun y coleg Cymraeg ar gyfer addysg bellach a phrentisiaethau, a gwaith presennol Cymraeg Gwaith, ond mae ffordd bell i fynd i oresgyn effeithiau system addysg ac amgylchedd gwaith sy'n creu Cymro neu Gymraes swil. Sut y byddwch chi'n mesur llwyddiant y cynllun addysg bellach a phrentisiaethau, a pha mor hir fydd tymor hir?

Thank you, Llywydd. Minister, last night, both of us attended a CollegesWales event to learn more about the upshots of Work Welsh. Again, hidden skills were acknowledged, not only within the workforce, but within the student body too. The majority of lecturers, students and apprentices noted that, in their view, they don't have any Welsh language skills or fundamental second language skills, and that they prefer to study through the medium of English only, which is disappointing.

Almost all of the students and apprentices will have attended schools in Wales, and Welsh would have been a compulsory element of their education. So, I welcome the coleg Cymraeg's proposals for further education and apprenticeships, and the work ongoing with Work Welsh, but there's a long way to go to overcome the impacts of the education system and a working environment that makes Welsh speakers shy in using the language. How will you measure the success of the scheme in FE and apprenticeships, and how long will long term be?

14:30

Diolch yn fawr. Roedd hi'n dda i'ch gweld chi yn y cyfarfod yna neithiwr. Dwi yn meddwl bod yna broblem gyda ni gyda llawer o bobl sydd wedi bod trwy addysg cyfrwng Cymraeg sydd ddim gyda'r hyder efallai i ddefnyddio'r iaith, yn arbennig yn y colegau addysg bellach. A dyna pam mae'r grŵp yma mor hanfodol, dwi'n meddwl, ein bod ni yn cael coleg Cymraeg, sydd yn annog pobl i ddefnyddio'r iaith. Ond, hefyd, un o'r pethau maen nhw wedi gwneud yw creu llysgenhadon i geisio cael pobl yr un oedran â'r myfyrwyr i roi'r neges eu hunain. A dwi yn meddwl bod hwnna'n hynod o bwysig, ac yn gam ymlaen.

Un o'r pethau mae'n rhaid i ni ei wneud yw sicrhau ein bod ni'n gwybod pwy sydd yn gallu siarad rywfaint o Gymraeg, ac un o'r pethau rŷn ni'n ei wneud yn y maes addysg, er enghraifft, yw ein bod ni wedi ymgymryd â chyfrifiad blynyddol nawr i sicrhau ein bod ni'n gwybod pwy yn y maes addysg sy'n siarad Cymraeg sydd efallai yn dysgu mewn ysgolion sydd ddim yn Gymraeg iaith gyntaf. Felly, dwi yn meddwl efallai, yn y pen draw, y bydd angen inni wneud hynny yn y colegau addysg bellach yma.

Dwi yn meddwl bod Cymraeg Gwaith—mae e'n brosiect eithaf newydd o hyd, felly rŷn ni jest yn dechrau mas ar y daith yma, ond mae'r adborth rŷn ni wedi cael yn bositif tu hwnt, a dwi yn meddwl bod yn rhaid i ni roi ychydig mwy o amser i weld beth yw'r effaith, ac a oes rhywbeth sydd angen i ni ei wneud i wella ar y ffordd rŷn ni'n ymgymryd â'r gwaith yma. Ond beth rŷn ni wedi gwneud i ddechrau yw i ganolbwyntio ar y meysydd hynny lle ni'n gwybod bod yr iaith Gymraeg yn hollol hanfodol, fel ym meysydd gofal a gofal plant. 

Thank you very much. It was good to see in that meeting last night. I do think that we have a problem in relation to a number of people who've been through Welsh-medium education who don't have the confidence, perhaps, to use the language, in particular in the further education colleges. And that's why this group is so essential, I think, so that we do have the coleg Cymraeg, which encourages people to use the Welsh language. But, also, one of the things that they've done is to create ambassadors to try and get people the same age as the students to convey that message themselves. And I think that is extremely important, and a step forward.

One of the things that we have to do is to ensure that we know who can speak some Welsh, and one of the things we're doing in the education field, for example, is that we have undertaken an annual census so that we know now who in the education field can speak Welsh and is teaching in schools that aren't Welsh-medium schools. So, I do think that, ultimately, we may need to do that in these further education colleges.

I do think that Work Welsh—it is quite a new project still, and we're just starting out on this journey, but the feedback we've had is very positive, and I think that we have to give some more time to see what the impact is, and whether there's anything that we need to do to improve the way that we're undertaking this work. But what we've done to start with is to concentrate on those areas where we know that the Welsh language is completely essential, such as care and childcare and so forth.

Diolch am yr ymateb yna. Yn bersonol, rwy'n croesawu'r syniad o lysgenhadon, yn arbennig gan mai syniad y Ceidwadwyr Cymraeg oedd hwnnw, i'w cael nhw yn y gweithle. Felly, os yw e'n gweithio ym maes addysg bellach, mae'n mynd i fod yn beth da. Dwi'n derbyn beth ddywedoch chi ynglŷn â sut i fwrw ymlaen gyda hynny, ond un o elfennau craidd y cynllun yw sicrhau digon o staff dwyieithog i addysgu ledled Cymru ym mhob pwnc sy'n flaenoriaeth ar gyfer datblygu, fel rŷch chi wedi dweud. Ond mae'r coleg Cymraeg yn galw am raglen datblygu staff genedlaethol i gefnogi addysgu dwyieithog dros y tymor canolig.

Mae'ch cynllun chi yn nodi bod angen 300 o athrawon ysgol uwchradd ychwanegol i ddysgu Cymraeg fel pwnc, a 500 arall i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn y flwyddyn nesaf i fod ar y trywydd iawn am 2050. Mae'n glir na fydd hynny yn digwydd. Felly, mae'n annhebygol y bydd myfyrwyr a darlithwyr y dyfodol yn cael profiad gwahanol, ystyrlon eu Cymraeg ar ôl gadael ysgol i fynd i'r coleg neu ymgymryd â phrentisiaeth. Mae 18 o diwtoriaid y coleg Cymraeg yn cyflwyno Cymraeg Gwaith, felly sut y gallwch ddisgwyl i addysg bellach a'r coleg Cymraeg gyflwyno rhaglen genedlaethol a thrawsnewid darpariaeth cyfrwng Cymraeg ôl-16 pan fydd staff a myfyrwyr yn dod i mewn i'r system honno heb ddim gwell sgiliau nag sydd ganddynt yn awr?

Thank you for that response. Personally, I welcome the idea of ambassadors, particularly as it was a idea Welsh Conservative idea to have them within the workplace. And if it can work in FE, then that can only be positive. Now, I accept what you said on how to proceed in this area, but one of the core elements of the programme is to secure sufficient numbers of bilingual staff to teach throughout Wales in all priority areas, such as those you've already mentioned. But the coleg Cymraeg is calling for a staff development programme on a national basis to support bilingual learning over the medium term.

Your proposal notes that 300 additional secondary school teachers will be required to teach Welsh, and another 500 to teach through the medium of Welsh by next year to be on the right track to for 2050. And it's clear that that isn't going to happen. So, it's unlikely that students and lecturers of the future will get a meaningfully different experience in terms of the use of the Welsh language after they leave school and go to college or undertake an apprenticeship. Eighteen coleg Cymraeg tutors are introducing Cymraeg Gwaith/Work Welsh, so how can you expect FE and the coleg Cymraeg to introduce a national programme and transform Welsh-medium provision in the post-16 sector when staff and students will come into that sector with skills that are no better than those they currently have?

Diolch. Yn amlwg, mae hwn yn rhywbeth sydd yn sialens i ni. A dwi'n meddwl fod e'n bwysig ein bod ni'n cydnabod hynny. Bydd diddordeb gen i i ddarllen y strategaeth mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi'i lansio amser cinio i weld beth maen nhw yn rhagweld yw'r ffordd orau ymlaen. Ond dwi yn meddwl beth sy'n bwysig yw ein bod ni yn gwneud beth rŷn ni'n gallu i gynyddu'r niferoedd sydd yn ymwneud ag addysg, ac rŷn ni yn cymryd camau penodol iawn.

Dwi wedi sôn am y cyfrifiad blynyddol yn y gweithle. Mae rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon nawr yn cynnwys 25 awr o Gymraeg, ac mae hwnna yn gam ymlaen. Mae gyda ni Iaith Athrawon Yfory; mae cymhelliant o £5,000 i annog pobl i weithredu ac i hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynllun sabothol hefyd. Mae gennym ni waith o ran cydweithredu â'r consortia rhanbarthol. Mae gennym ni bob math o gamau rŷn ni eisoes yn eu gwneud. Mae tua 15 o bethau rŷn ni'n eu gwneud i gymryd y camau yma ymlaen. Dwi ddim yn meddwl mai un peth yw e, a dyna pam rŷn ni'n manteisio ar y cyfle. A bydd pob un o'r rhain, wrth gwrs, yn bwydo i mewn, dwi'n meddwl, yn y pen draw, i faint o bobl sydd ar gael i weithredu yn y maes addysg bellach hefyd.

Thank you. Clearly, this is something that is a challenge for us. And I think it's important that we acknowledge that. I will be interested to read the strategy that the Coleg Cymraeg Cenedlaethol has launched this lunchtime to see what they foresee as the best way forward. But I do think that what's important is that we do what we can to increase the numbers in this field, and we are taking very specific steps.

I've mentioned the annual census in the workplace. Initial teacher training courses now include 25 hours of Welsh, and that is a step forward. We have Iaith Athrawon Yfory, which has an incentive of £5,000 to encourage people to act and to train through the medium of Welsh. There is a sabbatical scheme also. We have work in terms of collaboration with the regional consortia. We have all sorts of steps that we're already taking. There are about 15 things that we're doing to take these steps forward. I don't think that it’s one thing, and that’s why we're taking advantage of the opportunity. Each one of these, of course, will feed in, I think, ultimately, to how many people are available to work in this field.

14:35

Wel, diolch am yr ymateb, ond mae'r cwestiwn yn dal i fod yna: faint o amser yw'r tymor canolig a'r tymor hir?

Dwi jest eisiau dod i ben gyda hyn: neithiwr, roeddem yn siarad am y partneriaethau sgiliau rhanbarthol, a'r ffaith bod sgiliau iaith Gymraeg wedi bod yn thema sy'n dod lan drwyddyn nhw, sydd wedi dod i sylw. Os dwi'n deall yn iawn, byddwn yn disgwyl hynny—wel, byddwn i'n disgwyl hynny—gan y sector cyhoeddus, wrth gwrs, oherwydd safonau, ond rwy'n gwybod bod swyddogion Cymraeg i fusnes yn cydnabod yr angen i normaleiddio'r Gymraeg mewn rhannau o'r sector preifat hefyd. Dwi wedi gofyn am hyn o'r blaen, ond beth yw'r pwyslais mae'r partneriaethau sgiliau yn ei roi ar hyn?

Thank you for that response, but the question remains: what does the medium term look like and what does the long term look like?

Just to conclude on that: yesterday evening, we were discussing the regional skills partnerships, and the fact that Welsh language skills have been a theme that has emerged through these partnerships. If I understand things correctly, I would expect that in the public sector, of course, because of the standards, but I know that your Welsh in business officials have recognised the need to normalise the Welsh language in parts of the private sector too. I’ve asked on this issue in the past, but what’s the emphasis of the skills partnerships, or what emphasis do they place on this?

Diolch. Jest i orffen y pwynt blaenorol, dwi'n meddwl ein bod ni'n debygol o gyrraedd y targedau ar addysg gynradd. Dwi'n gobeithio y bydd cyfrifiad blynyddol y gweithlu yma efallai yn caniatáu inni weld a fydd hi'n bosibl i symud pobl sydd efallai ddim yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i symud i mewn i feysydd lle byddan nhw yn gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd yn rhaid inni weld beth mae'r cyfrifiad yna yn ei ddweud.

O ran Cymraeg i fusnes—a diolch am eich diddordeb chi yn hwn—dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni wneud lot mwy o ran y partneriaethau, i sicrhau eu bod nhw'n teimlo bod rhywbeth gyda nhw i'w gynnig, a'u bod nhw'n cymryd yr awenau. Felly, o ran busnes, does dim safonau gyda ni yn y sector preifat, ar y cyfan, ond dwi'n meddwl efallai y gallwn ni edrych mwy ar y llysgenhadon roeddech chi'n sôn amdanynt. Os yw hwnna'n gweithio yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, efallai y tu hwnt i beth rŷn ni'n ei wneud gyda'r 12 o bobl yma sydd gyda ni—swyddogion yn mynd o gwmpas y wlad, yn rhoi cyngor i bobl—efallai y byddan nhw yn gallu helpu i weld pwy fydd yn gallu bod yn champions drosom ni.

Thank you. Just to finish the previous point, I do think that we're likely to reach the targets in terms of the primary sector. I do hope that this annual census of the workforce will perhaps allow us to see whether it’s possible to move people perhaps who aren't teaching through the medium of Welsh into areas where they can teach through the medium of Welsh. We'll have to see what that census shows.

In terms of Welsh in business—and thank you for your interest in that—I do think that we have to do much more in terms of the partnerships, to ensure that they feel that they have something to offer, and that they are taking the reins. In terms of business, we don't have standards in the private sector as a whole, but I do think that perhaps we can look more at the ambassadors that you mentioned. If that works in the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, perhaps further to what we're doing with the 12 officials that we have who are going around Wales, providing advice to people, perhaps they would be able to help to see who could be champions on our behalf.

Diolch, Llywydd. Minister, you state in your international strategy that, and I quote,

'The Welsh Government has a network of 21 overseas offices in 12 countries'.

Will you therefore publish a specific strategy for these offices, and identify where exactly it is that our presence needs to be developed?

Diolch, Lywydd. Weinidog, rydych yn nodi yn eich strategaeth ryngwladol, ac rwy'n dyfynnu,

'Mae gan Lywodraeth Cymru rwydwaith o 21 o swyddfeydd dros y môr mewn 12 o wledydd'.

A wnewch chi felly gyhoeddi strategaeth benodol ar gyfer y swyddfeydd hyn, a nodi ble'n union y mae angen datblygu ein presenoldeb?

Diolch. We have 21 offices around the world. They have targets that are set out. I don't think they all need strategies, but we have somebody managing those offices centrally from here in Wales. And of course, every office is going to be slightly different, because what we do in China may be very different from what we need to be doing in Germany. So, all of the offices need to be tweaked and need to be slightly different. We now give a read-out of what those activities are to the committee that monitors the work that we're undertaking within the department.

Diolch. Mae gennym 21 o swyddfeydd ledled y byd. Mae ganddynt dargedau sefydledig. Nid wyf yn credu bod angen strategaethau arnynt i gyd, ond mae gennym rywun sy'n rheoli'r swyddfeydd hynny'n ganolog yma yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mae pob swyddfa'n mynd i fod ychydig yn wahanol, oherwydd gallai'r hyn a wnawn yn Tsieina fod yn wahanol iawn i'r hyn sydd angen inni ei wneud yn yr Almaen. Felly, mae angen addasu pob un o'r swyddfeydd ac mae angen iddynt fod ychydig bach yn wahanol i'w gilydd. Bellach, rydym yn adrodd beth yw'r gweithgareddau hynny i'r pwyllgor sy'n monitro'r gwaith a wnawn yn yr adran.

Your strategy goes on to say that you will raise Wales's profile by working with Welsh diaspora, alumni and partner organisations, focusing in the first year on the USA and Japan, and identifying influential Welsh people around the world. You say also that you will create a comprehensive database of Welsh links, with an aim to create 500,000 contacts in five years. However, the international strategy doesn't go on to elaborate what exactly you'll do with those links once they've been forged. For example, will you be looking into twinning arrangements? You will recall there was a business and university enterprises trade mission from Oklahoma state here last year. And may I just say, my youngest son lives in Oklahoma—I know the state well. And they wanted a twinning arrangement: Oklahoma City with Cardiff, and their second city, Tulsa, with Swansea. Are there moves to suggest that sort of thing? And also, for example, would you be willing to look at, in the USA context again, state-level joint-working co-operation, say, with Wisconsin? Back in the day, Wisconsin had 300 Welsh language chapels. It had a huge inpouring at the time of Welsh people, as did Ohio and New York state. So, Pennsylvania—you name a US state and those 1.8 million people there of Welsh descent are liberally sprinkled everywhere. So, are you looking to forge state-level co-operation as well?

Mae eich strategaeth yn mynd ymlaen i ddweud y byddwch yn codi proffil Cymru drwy weithio gyda Chymry alltud, cynfyfyrwyr a sefydliadau partner o Gymru, gan ganolbwyntio yn y flwyddyn gyntaf ar UDA a Japan, a nodi Cymry dylanwadol o gwmpas y byd. Dywedwch hefyd y byddwch yn creu cronfa ddata gynhwysfawr o gysylltiadau Cymreig, gyda'r nod o greu 500,000 o gysylltiadau mewn pum mlynedd. Fodd bynnag, nid yw'r strategaeth ryngwladol yn ymhelaethu ar beth yn union y byddwch yn ei wneud â'r cysylltiadau hynny ar ôl iddynt gael eu ffurfio. Er enghraifft, a fyddwch yn edrych ar drefniadau gefeillio? Fe gofiwch fod yna daith fasnach gan fentrau prifysgol a busnes o dalaith Oklahoma yma y llynedd. Ac a gaf fi ddweud, mae fy mab ieuengaf yn byw yn Oklahoma—rwy'n adnabod y dalaith yn dda. Ac roeddent eisiau trefniant gefeillio: Dinas Oklahoma gyda Chaerdydd, a'u hail ddinas, Tulsa, gydag Abertawe. A oes cynlluniau i awgrymu'r math hwnnw o beth? A hefyd, er enghraifft, a fyddech yn barod i edrych, yng nghyd-destun UDA unwaith eto, ar gydweithio ar lefel talaith, gyda Wisconsin dyweder? Ers talwm, roedd gan Wisconsin 300 o gapeli Cymraeg eu hiaith. Roedd llif enfawr o Gymry wedi mynd yno bryd hynny, ac i Ohio a thalaith Efrog Newydd. Felly, Pennsylvania—enwch un o daleithiau UDA ac mae'r 1.8 miliwn o bobl o dras Gymreig yno wedi'u gwasgaru ym mhobman. Felly, a ydych yn ystyried meithrin cydweithrediad ar lefel talaith hefyd?

14:40

I think the important thing in relation to diaspora, first of all, is we've commissioned some work on this, because there are a lot of people who are active in this space already, and the challenge for us is how to get them co-operating and working together so that they're not competing and that it's easy for people in Wales and abroad to understand where is the best platform. So, we've commissioned some work on that and we're waiting for that to come back. 

But I think that, within the diaspora strategy, there will be different levels of what we're expecting to do. So, it may be that we could use some very famous Welsh people simply to shout on behalf of Wales and that would be something great in itself to raise our profile. I am pretty focused also on the economy. So, I think there will be a very clear diaspora strategy in relation to how we drive the economy and that could be how we help companies in Wales to link up with members of the diaspora abroad or even chambers of commerce or whatever—any help they can get, if they want to export. And the same thing with inward investment, it may be that we can use that as a channel. I think that will need a lot of resources. If we're going further towards what you were talking about, that would really demand a huge amount of additional resource. And I think, if I'm honest, I don't think we have the capacity within the department to take on that kind of thing. But what I would like to do is to try and create a platform where people can get on with that themselves, rather than the Government being a go-between constantly. This has got to be a strategy that is owned by the people of Wales as well.

Rwy'n credu mai'r peth pwysig mewn perthynas â Chymry alltud yn gyntaf oll yw ein bod wedi comisiynu rhywfaint o waith ar hyn, oherwydd mae yna lawer o bobl sy'n weithgar yn y maes hwn eisoes, a'r her i ni yw sut y gallwn eu hannog i gydweithredu a gweithio gyda'i gilydd fel nad ydynt yn cystadlu ac fel ei bod yn hawdd i bobl yng Nghymru a thramor ddeall lle mae'r platfform gorau. Felly, rydym wedi comisiynu rhywfaint o waith ar hynny ac rydym yn aros i hwnnw ddod yn ôl.

Ond o fewn y strategaeth ar gyfer Cymry alltud, rwy'n credu y bydd gwahanol lefelau i'r hyn rydym yn disgwyl ei wneud. Felly, efallai y gallem ddefnyddio rhai Cymry enwog iawn i godi llais ar ran Cymru a byddai hynny'n rhywbeth mawr ynddo'i hun i godi ein proffil. Rwy'n canolbwyntio ar yr economi hefyd. Felly, rwy'n credu y bydd yna strategaeth glir iawn ar gyfer y Cymry alltud mewn perthynas â sut rydym yn llywio'r economi ac efallai mai dyna sut y gallem helpu cwmnïau yng Nghymru i gysylltu â Chymry alltud dramor neu hyd yn oed siambrau masnach neu beth bynnag—unrhyw gymorth y gallant ei gael, os ydynt eisiau allforio. A'r un peth gyda mewnfuddsoddi, efallai y gallwn ddefnyddio hynny fel cyfrwng. Rwy'n credu y bydd angen llawer o adnoddau ar gyfer hynny. Pe baem yn mynd ymhellach tuag at yr hyn roeddech yn sôn amdano, byddai hynny'n galw am swm enfawr o adnoddau ychwanegol. Ac a bod yn onest, nid wyf yn credu bod gennym y capasiti yn yr adran i wneud y math yna o beth. Ond yr hyn yr hoffwn ei wneud yw ceisio creu platfform lle gall pobl fwrw ymlaen â hynny eu hunain, yn hytrach na gorfod mynd yn ôl ac ymlaen at y Llywodraeth o hyd. Mae'n rhaid i hon fod yn strategaeth sy'n eiddo i bobl Cymru hefyd.

And finally, the strategy also mentioned the success of the recent Rugby World Cup in Japan in terms of promoting, and I quote: 

'Wales' technology and digital, creative, healthcare and advanced manufacturing sectors'.

So, what is the Government's plans to continue to promote Wales as a place to visit and co-operate on culture in the Japanese context now, especially bearing in mind the strong interest in all things Welsh that exists in Japan? Would you, for example, consider inviting the Japanese ambassador to the Eisteddfod? And thinking of the next big sporting enterprise, which is the football—the Euro 2020 this summer—as Wales march into the finals and win that competition, what is the Welsh Government doing on the back of that anticipated success to promote Wales?

Ac yn olaf, soniodd y strategaeth hefyd am lwyddiant diweddar Cwpan Rygbi'r Byd yn Japan o ran hyrwyddo, ac rwy'n dyfynnu:

'sectorau technoleg a digidol, creadigol, gofal iechyd ac uwch-weithgynhyrchu Cymru'.

Felly, beth yw cynlluniau'r Llywodraeth i barhau i hyrwyddo Cymru fel lle i ymweld ag ef ac fel lle i gydweithredu ar ddiwylliant yng nghyd-destun Japan yn awr, yn enwedig o gofio'r diddordeb mawr yn Japan ym mhob peth Cymreig? A fyddech, er enghraifft, yn ystyried gwahodd llysgennad Japan i'r Eisteddfod? A chan feddwl am y fenter chwaraeon fawr nesaf, sef y pêl-droed—Ewro 2020 yr haf hwn—wrth i Gymru orymdeithio i'r rowndiau terfynol ac ennill y gystadleuaeth honno, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo Cymru yn sgil y llwyddiant disgwyliedig hwnnw?

Thank you very much. As it happens, this morning, I have had a meeting, along with my colleague, to talk about how we can bind the cultural and sporting assets that we have in Wales and we can use those to promote Wales internationally. So, that was an important meeting. 

Part of what we're trying to do is to see how we can really work as team Wales and to build and work from each other. Certainly, the Football Association of Wales let us know today that they're very open to working with us in relation to the European cup. I think we'll probably, if we're honest, have more interest in promoting ourselves in Italy than we would in Azerbaijan, so we've got to work out what is the best way to do that. It was interesting to have a discussion on the weekend with the British ambassador to Italy, who happens to be Welsh, who is very, very keen to help us. So, we'll be working up a programme now, hopefully similar to what we did in Japan.

On top of that, one of the examples that was given this morning is that the National Museum Wales are hoping to do an exhibition in Japan in 2022, and I think that's what we need to be looking at: what is the long-term framework that we can be looking at? The Welsh National Opera work about three years out. If we know that, can we build a trade mission around that? So, it's about how we can get the best for team Wales, but that needs a bit of co-ordination and that's what we were starting to thrash out this morning. 

And just in terms of inviting people here, the Japanese ambassador is coming to Wales very shortly but, on top of that, one of the projects we have organised this year is we're inviting ambassadors to Hay-on-Wye for the literature festival. So, that's going to be our first attempt to bring ambassadors here for a cultural event, where we'll have an opportunity to sell Wales on the back of that. It's probably worth just mentioning also that the German ambassador is coming to Wales next week, and that is a really important visit for us in terms of really underlining the fact that Germany is our key export market.  

Diolch yn fawr iawn. Fel y mae'n digwydd, y bore yma, bûm mewn cyfarfod, gyda fy nghyd-Weinidog, i drafod sut y gallwn glymu'r asedau diwylliannol a chwaraeon sydd gennym yng Nghymru, a sut y gallwn ddefnyddio'r rheini i hyrwyddo Cymru'n rhyngwladol. Felly, roedd hwnnw'n gyfarfod pwysig.  

Rhan o'r hyn rydym yn ceisio ei wneud yw gweld sut y gallwn weithio'n dda fel tîm Cymru ac adeiladu a gweithio gyda'n gilydd. Yn sicr, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi rhoi gwybod i ni heddiw eu bod yn agored iawn i weithio gyda ni mewn perthynas â chwpan Ewrop. Rwy'n credu y byddai gennym fwy o ddiddordeb mewn hyrwyddo ein hunain yn yr Eidal nag yn Azerbaijan, os ydym yn onest, felly mae'n rhaid inni feddwl beth yw'r ffordd orau o wneud hynny. Roedd yn ddiddorol cael trafodaeth gyda llysgennad Prydain yn yr Eidal dros y penwythnos, sy'n digwydd bod yn dod o Gymru, ac sy'n awyddus iawn i'n helpu. Felly, byddwn yn gweithio ar raglen debyg i'r hyn a wnaethom yn Japan, gobeithio.

Ar ben hynny, un o'r enghreifftiau a roddwyd y bore yma yw bod Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn gobeithio gwneud arddangosfa yn Japan yn 2022, ac rwy'n credu mai dyna beth y dylem fod yn edrych arno: beth yw'r fframwaith hirdymor y gallwn edrych arno? Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn cynllunio gwaith oddeutu tair blynedd ymlaen llaw. Os ydym yn gwybod hynny, a allwn ni adeiladu taith fasnach o amgylch hynny? Felly, mae'n ymwneud â sut y gallwn sicrhau'r gorau i dîm Cymru, ond mae angen ychydig o gydlynu ar hynny a dyna roeddem yn dechrau ei drafod y bore yma.  

Ac o ran gwahodd pobl yma, mae llysgennad Japan yn dod i Gymru yn fuan iawn ond ar ben hynny, un o'r prosiectau a drefnwyd gennym eleni yw ein bod yn gwahodd llysgenhadon i'r Gelli Gandryll ar gyfer yr ŵyl lenyddiaeth. Felly, hwnnw fydd ein hymgais gyntaf i ddod â llysgenhadon yma ar gyfer digwyddiad diwylliannol, lle cawn gyfle i werthu Cymru yn sgil hynny. Mae'n debyg ei bod yn werth sôn hefyd fod llysgennad yr Almaen yn dod i Gymru yr wythnos nesaf, ac mae hwnnw'n ymweliad gwirioneddol bwysig i ni o ran pwysleisio mai'r Almaen yw ein prif farchnad allforio.  

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

14:45

Question 3 [OAQ55051] has been withdrawn. Question 4, Mark Isherwood. 

Mae cwestiwn 3 [OAQ55051] wedi'i dynnu'n ôl. Cwestiwn 4, Mark Isherwood.

Gwledydd Tramor Sydd â Dinasyddion a Phobl yn Byw yng Nghymru
Overseas Countries Who Have Citizens and People Living in Wales

4. Pa gysylltiad sydd gan y Gweinidog â gwledydd tramor sydd â dinasyddion a phobl yn byw yng Nghymru? OAQ55027

4. What engagement does the Minister have with overseas countries who have citizens and people living in Wales? OAQ55027

International engagement takes many forms. Since taking up post, I have met with foreign ambassadors in Cardiff and in London, many of whom have large numbers of citizens in Wales. Last week, I hosted an event to celebrate the Chinese new year with the deputy ambassador and the Chinese community here in Wales.

Mae nifer o ffyrdd o ymgysylltu'n rhyngwladol. Ers ymgymryd â'r swydd, rwyf wedi cyfarfod â llysgenhadon o dramor yng Nghaerdydd ac yn Llundain, ac mae gan lawer ohonynt nifer fawr o ddinasyddion yng Nghymru. Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliais ddigwyddiad i ddathlu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd gyda'r dirprwy lysgennad a'r gymuned Tsieineaidd yma yng Nghymru.

Well, thank you for that. Just before Christmas, I had the pleasure of joining the festive fun as a guest at the Wrexham Polish integration support centre's Christmas party, and I've been invited to their Polish Heritage Day on 9 May. In 2017, the Polish embassy in London introduced a Polish Heritage Day to the calendar of regular events across the UK, with over 40 events initially planned, supported by Polish consulates in London, Manchester and Edinburgh. What engagement, if any, does the Welsh Government have with this agenda thus far and, if not, will you be interested in becoming engaged as this goes forward?    

Wel, diolch am hynny. Ychydig cyn y Nadolig, cefais y pleser o ymuno â hwyl yr ŵyl fel gwestai ym mharti Nadolig y ganolfan gymorth integreiddio Bwylaidd yn Wrecsam, ac rwyf wedi cael gwahoddiad i'w Diwrnod Treftadaeth Bwylaidd ar 9 Mai. Yn 2017, cyflwynodd llysgenhadaeth Gwlad Pwyl yn Llundain Ddiwrnod Treftadaeth Bwylaidd i'r calendr o ddigwyddiadau rheolaidd ledled y DU, gyda dros 40 o ddigwyddiadau wedi'u trefnu yn wreiddiol, gyda chefnogaeth swyddfeydd consyliaid Pwylaidd yn Llundain, Manceinion a Chaeredin. Pa gysylltiad, os o gwbl, sydd gan Lywodraeth Cymru â'r agenda hon hyd yn hyn, ac os nad oes cysylltiad, a fyddai gennych ddiddordeb mewn ymgysylltu?

Thank you. Well, I'm very interested in particular in linking up with the Polish community, because it's one of our biggest diaspora communities in Wales. I certainly underlined that to the Polish ambassador when I met him in London recently. So, rather than waiting for them to come to Wales now, part of what I'm trying to do is to go to London, invite them to come to us, so that we can give them those clear messages. One of the things you'll see in the international strategy is we're going to be celebrating a different community every year and, certainly, one of the ones that I would want to be celebrating is the Polish community. As it happens, we're inviting the German national disapora, which is one of our largest diaspora in Wales, to come and join us to meet with the ambassador next week. 

Diolch. Wel, mae gennyf ddiddordeb mawr, yn enwedig mewn cysylltu â'r gymuned Bwylaidd, oherwydd mae'n un o'n cymunedau alltud mwyaf yng Nghymru. Yn sicr, pwysleisiais hynny i lysgennad Gwlad Pwyl pan gyfarfûm ag ef yn Llundain yn ddiweddar. Felly, yn hytrach nag aros iddynt ddod i Gymru yn awr, rhan o'r hyn rwy'n ceisio'i wneud yw mynd i Lundain, eu gwahodd i ddod atom ni, er mwyn inni allu rhannu'r negeseuon clir hynny â hwy. Un o'r pethau a welwch yn y strategaeth ryngwladol yw ein bwriad i ddathlu cymuned wahanol bob blwyddyn ac yn sicr, mae'r gymuned Bwylaidd yn un o'r rhai y buaswn eisiau eu dathlu. Fel mae'n digwydd, rydym yn gwahodd Almaenwyr alltud, sy'n un o'n grwpiau alltud mwyaf yng Nghymru, i ymuno â ni i gyfarfod â'r llysgennad yr wythnos nesaf.

Hyrwyddo Alun a Glannau Dyfrdwy i'r Byd
Promoting Alyn and Deeside to the World

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Alun a Glannau Dyfrdwy i'r byd? OAQ55031

5. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government is promoting Alyn and Deeside to the world? OAQ55031

The international strategy sets out the importance of having a strong offer to attract inward investment and tourism to Wales and grow our economy. North Wales, of course, including Alyn and Deeside, is a part of that offer. 

Mae'r strategaeth ryngwladol yn nodi pwysigrwydd cael cynnig cryf i ddenu mewnfuddsoddiad a thwristiaeth i Gymru a thyfu ein heconomi. Mae gogledd Cymru, wrth gwrs, gan gynnwys Alun a Glannau Dyfrdwy, yn rhan o'r cynnig hwnnw.

Thank you for your answer, Minister. I was very pleased to welcome the First Minister and the Minister for economy to Tata Steel in my constituency last week, and it was great to hear the commitment that those at the very top of the Welsh Government have towards the steel industry, and it has to be said that that is unlike the Westminster Government—the Westminster Tory Government. Now, Tata Steel is leading the way in innovation and developing the next generation of steel products, especially in the Shotton site, and the expertise at the plant means they are the only producer in Europe who can provide an advanced three-layer product in a single pass. The guarantee that comes with this product enables them to sell it to all corners of the world, including India, Chile, Peru, Australia and right across Europe. Minister, what can the international strategy do to promote the work being done at Shotton steel, and also to promote Welsh steel for what it is—the very best? 

Diolch am eich ateb, Weinidog. Roeddwn yn falch iawn o groesawu'r Prif Weinidog a Gweinidog yr economi i Tata Steel yn fy etholaeth yr wythnos ddiwethaf, ac roedd yn wych clywed yr ymrwymiad sydd gan y rheini sydd ar frig Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur, ac mae'n rhaid dweud bod hynny'n wahanol i Lywodraeth San Steffan—Llywodraeth Dorïaidd San Steffan. Nawr, mae Tata Steel yn arwain y ffordd o ran arloesi a datblygu'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion dur, yn enwedig ar safle Shotton, ac mae arbenigedd y safle hwnnw'n golygu mai hwy yw'r unig gynhyrchydd yn Ewrop a all ddarparu cynnyrch uwch tair haen ar y tro. Mae'r warant a ddaw gyda'r cynnyrch hwn yn eu galluogi i'w werthu i bob cwr o'r byd, gan gynnwys India, Chile, Periw, Awstralia a ledled Ewrop. Weinidog, beth all y strategaeth ryngwladol ei wneud i hyrwyddo'r gwaith sy'n cael ei wneud ar safle gwaith dur Shotton, a hefyd i hyrwyddo dur Cymru am yr hyn ydyw—sef y gorau un?

Thank you. Well, I hope that the fact that the First Minister and the Minister for the economy visited with you in Shotton was testament to the fact that they very much underline the importance of this sector. I think this is an area where in Wales we do have, really, something to sell the world. We are doing some very, very innovative work, and I think there is scope for us to be promoting that. So, one of the things I'm trying to instigate is a monthly message to embassies around the world to say, 'This is the theme that we would like you to promote this year or this month', and I think it would be really useful, perhaps, for us to look at how we could do that in the context of steel, so that's certainly—. But I think it's probably also worth emphasising that, in fact, Alyn and Deeside is home to the Advanced Manufacturing Research Centre, and that is specifically mentioned in the strategy as one of the magnet projects to attract people to come to north Wales to invest.

Diolch. Wel, rwy'n gobeithio bod y ffaith bod y Prif Weinidog a Gweinidog yr economi wedi ymweld â chi yn Shotton yn dyst i'r ffaith eu bod yn tanlinellu pwysigrwydd y sector hwn yn fawr iawn. Rwy'n credu bod hwn yn faes lle mae gennym yng Nghymru rywbeth i'w werthu i'r byd. Rydym yn gwneud gwaith arloesol iawn, a chredaf fod lle inni hyrwyddo hynny. Felly, un o'r pethau rwy'n ceisio ei wneud yw trefnu bod neges fisol yn cael ei hanfon i lysgenadaethau o gwmpas y byd sy'n dweud, 'Dyma'r thema yr hoffem i chi ei hyrwyddo eleni neu'r mis hwn', a chredaf y byddai'n ddefnyddiol iawn, efallai, inni ystyried sut y gallem wneud hynny yng nghyd-destun dur, felly mae hynny'n sicr—. Ond rwy'n credu ei bod yn werth pwysleisio hefyd fod Alun a Glannau Dyfrdwy yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch, a sonnir yn benodol am y ganolfan honno yn y strategaeth fel un o'r prosiectau magned i annog pobl i ddod i ogledd Cymru i fuddsoddi.

14:50

Well, from Caergwrle castle to Gladstone's Library, from the Enbarr Shotton Point project to the wonderful work of the North East Wales Heritage Forum, which includes the Buckley Society, Quay Watermen's Association, Deeside and District Local History Society, Saltney and Saltney Ferry History Group and much more, Alyn and Deeside has very much to offer visitors from across the world. What engagement are you having or do you propose to have with the incredible North Wales Tourism group and its Go North Wales brand, which is perhaps leading the way in working to promote not only Alyn and Deeside but the region within which it sits to the world around us?

Wel, o gastell Caergwrle i Lyfrgell Gladstone, o brosiect Enbarr Shotton Point i waith gwych Fforwm Treftadaeth Gogledd-ddwyrain Cymru, sy'n cynnwys Cymdeithas Bwcle, Quay Watermen's Association, Cymdeithas Hanes Lleol Glannau Dyfrdwy a'r Cylch, Grŵp Hanes Saltney a Saltney Ferry a llawer mwy, mae gan Alun a Glannau Dyfrdwy lawer i'w gynnig i ymwelwyr o bob cwr o'r byd. Pa ymgysylltiad sydd gennych neu y bwriadwch ei gael gyda grŵp anhygoel Twristiaeth Gogledd Cymru, a'i frand Go North Wales, sydd efallai'n arwain y ffordd ar waith i hyrwyddo, nid yn unig Alun a Glannau Dyfrdwy, ond y rhanbarth ehangach i'r byd o'n cwmpas?

Thank you. Well, I hope you will have seen that, in the strategy, sustainable adventure tourism, which I very much associate with north Wales, as well as there being some great opportunities in south Wales, is something that we are specifically focused on. So, the key thing with these international strategies is how do you grab attention in the first place. And I think that's what we've been trying to say: look, actually, when it comes to sustainable, adventure tourism, Wales is the place to be. And, once they're there, then we can direct them to Gladstone's Library or whatever else. I mean, it may not be the same kind of people who want to go to Gladstone's Library and jump off a cliff, but I think the key thing is how we grab attention for ourselves initially, and that's what we're trying to do. So, there may be an opportunity for me to meet up with tourism people, but that is very much something that my colleague Dafydd Elis-Thomas leads on.

Diolch. Wel, gobeithio y byddwch wedi gweld, yn y strategaeth, fod twristiaeth antur gynaliadwy y byddaf yn ei chysylltu'n fawr iawn â gogledd Cymru, yn ogystal â rhai cyfleoedd gwych yn ne Cymru, yn rhywbeth rydym yn canolbwyntio'n benodol arno. Felly, y peth allweddol gyda'r strategaethau rhyngwladol hyn yw sut rydych yn tynnu sylw yn y lle cyntaf. Ac rwy'n credu mai dyna'r hyn rydym wedi bod yn ceisio ei ddweud: edrychwch, o ran twristiaeth antur gynaliadwy, Cymru yw'r lle i fod. A phan fyddant yno, gallwn eu cyfeirio i Lyfrgell Gladstone neu beth bynnag arall. Hynny yw, efallai nad y math o bobl sydd eisiau mynd i Lyfrgell Gladstone yw'r math o bobl sydd am neidio oddi ar glogwyn, ond rwy'n credu mai'r peth allweddol yw sut rydym yn tynnu sylw atom ein hunain i ddechrau, a dyna rydym yn ceisio ei wneud. Felly, efallai fod cyfle i mi gyfarfod â phobl sy'n ymwneud â thwristiaeth, ond fy nghyd-Weinidog Dafydd Elis-Thomas sy'n gyfrifol am hynny.

Twristiaeth yng Ngorllewin De Cymru
Tourism in South Wales West

6. A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio digwyddiadau mawr i hyrwyddo twristiaeth yng Ngorllewin De Cymru? OAQ55052

6. Will the Minister outline how the Welsh Government is using major events to promote tourism in South Wales West? OAQ55052

Well, before I respond, I wanted to first take up this opportunity to pay tribute to Swansea councillor Sybil Crouch, who recently passed away. I know many friends and colleagues in this place and across the country held her in great esteem. Sybil was the first, and so far the only, woman to chair the Arts Council of Wales. She was a person who could easily be described as the vanguard of arts and culture, not just in the south-west, but right across Wales. I've seen tributes pouring in praising her contribution to Welsh politics and culture. Sybil dedicated her life to curating remarkable things for this country, and I'd like to place on record our thanks on behalf of this Welsh Government.

But, in answer to your question, the new international strategy and tourism action plan makes clear our commitment to supporting and investing in international and home-grown events, including business events, and to attracting and developing events that promote tourism in all parts of Wales, including south-west Wales.

Wel, cyn i mi ymateb, roeddwn am fanteisio ar y cyfle i dalu teyrnged i un o gynghorwyr Abertawe, Sybil Crouch, a fu farw'n ddiweddar. Gwn fod llawer o gyfeillion a chyd-Aelodau yn y lle hwn ac ar draws y wlad yn ei pharchu'n fawr. Sybil oedd y fenyw gyntaf, a hyd yn hyn, yr unig fenyw i gadeirio Cyngor Celfyddydau Cymru. Roedd yn berson y gellid yn hawdd ei disgrifio fel arweinydd ym myd celfyddyd a diwylliant, nid yn unig yn y de-orllewin, ond ar draws Cymru gyfan. Rwyf wedi gweld teyrngedau'n llifo i mewn yn canmol ei chyfraniad i wleidyddiaeth a diwylliant Cymru. Cysegrodd Sybil ei bywyd i guradu pethau rhyfeddol ar gyfer y wlad hon, a hoffwn gofnodi ein diolch ar ran Llywodraeth Cymru.

Ond i ateb eich cwestiwn, mae'r strategaeth ryngwladol newydd a'r cynllun gweithredu twristiaeth yn egluro ein hymrwymiad i gefnogi a buddsoddi mewn digwyddiadau rhyngwladol a digwyddiadau Cymreig, gan gynnwys digwyddiadau busnes, ac i ddenu a datblygu digwyddiadau sy'n hyrwyddo twristiaeth ym mhob rhan o Gymru, gan gynnwys de-orllewin Cymru.

Thank you for that answer, Minister. Wales is an emerging tourist destination, and, as of 2017, Wales's estimated turnover is £4.8 billion. Tourism is an important part of my region's economy, having the beauty of Gower and the seaside town of Porthcawl. The Liberty Stadium appears to be underutilised and lacks the number of sporting and music festivals that we see, perhaps, in Cardiff. So, Minister, how are you planning to capitalise on the beauty of our country by hosting larger events outside of Cardiff, which will promote economic growth in South Wales West?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Mae Cymru'n datblygu fel cyrchfan twristiaeth, ac yn 2017, amcangyfrifir bod trosiant Cymru yn £4.8 biliwn. Mae twristiaeth yn rhan bwysig o economi fy rhanbarth, gan fod yno harddwch Gŵyr a thref glan môr Porthcawl. Mae'n ymddangos nad yw Stadiwm Liberty yn cael ei ddefnyddio'n ddigonol ac nid yw'n gweld yr un nifer o wyliau chwaraeon a cherddoriaeth a welwn yng Nghaerdydd o bosibl. Felly, Weinidog, sut y bwriadwch fanteisio ar harddwch ein gwlad drwy gynnal digwyddiadau mwy o faint y tu allan i Gaerdydd a fydd yn hybu twf economaidd yng Ngorllewin De Cymru?

Thank you. Well, you'll be aware that the new tourism strategy has now been launched, and I know that major events is a part of that strategy. We're currently undertaking a review of major events and I'm hoping that we'll look at some of these issues in that context, because I think one of the things that's happened in the past is that we're just constantly waiting for people to come and present us with ideas, and sometimes I think we need to be encouraging people in particular areas to come forward with some ideas for major events. We've been working very closely with local authorities over the years, but, obviously, there's a pot of money that we can only use once. So, the key thing is, I think, for people to come up with really creative ideas in terms of what they think will bring more people into the area and bring that essential extra revenue that is so crucial to developing our communities.

Diolch. Wel, fe fyddwch yn ymwybodol fod y strategaeth dwristiaeth newydd wedi'i lansio erbyn hyn, a gwn fod digwyddiadau mawr yn rhan o'r strategaeth honno. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal adolygiad o ddigwyddiadau mawr ac rwy'n gobeithio y byddwn yn edrych ar rai o'r materion hyn yn y cyd-destun hwnnw, oherwydd rwy'n credu mai un o'r pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol yw ein bod yn gyson yn aros i bobl gyflwyno syniadau i ni, ac weithiau, rwy'n credu bod angen i ni annog pobl mewn ardaloedd penodol i gynnig syniadau ar gyfer digwyddiadau mawr. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol dros y blynyddoedd, ond yn amlwg, mae yna bot o arian na allwn ond ei ddefnyddio unwaith. Felly, y peth allweddol, rwy'n credu, yw i bobl feddwl am syniadau creadigol iawn o ran yr hyn y credant y bydd yn denu mwy o bobl i'r ardal ac yn dod â'r refeniw ychwanegol angenrheidiol hwnnw sydd mor hanfodol i ddatblygu ein cymunedau.

The Swansea Bay city region is about raising economic confidence in my region and beyond, but, alongside that, the local authority in Swansea is attempting to regenerate the city centre, including the construction of the new Swansea digital arena. So, along with the International Convention Centre, this substantially increases the capacity for conferences and major events in south Wales altogether, but particularly in my region. So, can you say how the Welsh Government's new tourism strategy will support the growth of new and refurbished quality visitor accommodation within accessible distance of this new arena? Thank you.

Mae dinas-ranbarth Bae Abertawe yn ymwneud â chodi hyder economaidd yn fy rhanbarth i a thu hwnt, ond law yn llaw â hynny, mae'r awdurdod lleol yn Abertawe yn ceisio adfywio canol y ddinas, gan gynnwys adeiladu arena ddigidol newydd yn Abertawe. Felly, gyda'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol, mae hyn yn cynyddu'r capasiti yn sylweddol ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau mawr ar draws de Cymru, ond yn arbennig yn fy rhanbarth i. Felly, a allwch chi ddweud sut y bydd strategaeth dwristiaeth newydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf darpariaeth llety o ansawdd newydd ac wedi'i adnewyddu i ymwelwyr o fewn pellter hygyrch i'r arena newydd hon? Diolch.

14:55

Well, I think, in relation to the tourism strategy, it's best directed to my colleague. I know that there is some additional capital expenditure that's going in this year, and I'm hoping that that will generate some opportunities. But, certainly, in terms of the digital arena and other projects in that area, one of the things you'll find in the international strategy is a list in the annex of all the magnet projects that we're trying to use as methods of attracting people throughout Wales. And certainly I spoke to Swansea council about what they would want to see in terms of the kind of magnets that would pull people into the area for further investment.

Wel, rwy'n credu, mewn perthynas â'r strategaeth dwristiaeth, ei bod yn well cyfeirio'r cwestiwn at fy nghyd-Weinidog. Gwn fod rhywfaint o wariant cyfalaf ychwanegol eleni, ac rwy'n gobeithio y bydd hwnnw'n creu rhai cyfleoedd. Ond yn sicr, o ran yr arena ddigidol a phrosiectau eraill yn yr ardal honno, un o'r pethau y byddwch yn ei weld yn y strategaeth ryngwladol yw rhestr yn yr atodiad o'r holl brosiectau magned rydym yn ceisio'u defnyddio fel dulliau o ddenu pobl i ardaloedd ar hyd a lled Cymru. Ac yn sicr, siaradais â chyngor Abertawe am yr hyn y byddent eisiau ei weld o ran y math o fagnedau a fyddai'n denu pobl i'r ardal ar gyfer buddsoddi ymhellach.

Masnach Ryngwladol
International Trade

7. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo masnach ryngwladol? OAQ55036

7. Will the Minister provide an update on how the Welsh Government is promoting international trade? OAQ55036

Growing our economy through international trade is one of the core ambitions in the international strategy. The challenges and opportunities that are faced by exporters during this period of transition from the EU and beyond mean that Welsh Government support is more important than ever.

Mae tyfu ein heconomi drwy fasnach ryngwladol yn un o uchelgeisiau craidd y strategaeth ryngwladol. Mae'r heriau a'r cyfleoedd y mae allforwyr yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod pontio wrth adael yr UE a thu hwnt yn golygu bod cymorth Llywodraeth Cymru yn bwysicach nag erioed.

I thank the Minister for that reply. Taking my cue from Dai Lloyd's question earlier on, will the Minister acknowledge the vital importance of doing an early trade deal with the United States, where we have a pro-Brexit Government that is keen to help us as a country, in stark contrast to Monsieur Barnier, who maintains a policy of intransigence and seems to want us, for the indefinite future, to accept rules and regulations made by EU institutions in which we will not be participating, which no self-respecting nation in the world could possibly accept?

The United States is a vast and growing economy—national income's gone up by 50 per cent since 2010, whereas, in the EU, it's flatlined. So, we should therefore see the massive advantages of doing an early deal with the US, not least because that's the best way of putting pressure on the EU to do a sensible and rational trade deal with us.

Diolch i'r Gweinidog am yr ateb hwnnw. I ddilyn cwestiwn Dai Lloyd yn gynharach, a wnaiff y Gweinidog gydnabod pwysigrwydd hanfodol cael cytundeb masnach cynnar gyda'r Unol Daleithiau, lle mae gennym Lywodraeth sydd o blaid Brexit ac sy'n awyddus i'n helpu ni fel gwlad, mewn cyferbyniad llwyr â Monsieur Barnier, sy'n cynnal polisi o anhyblygrwydd ac sy'n ymddangos fel pe bai'n dymuno i ni barhau'n ddiddiwedd i dderbyn rheolau a rheoliadau a wneir gan sefydliadau'r UE na fyddwn yn cymryd rhan ynddynt, ac na fyddai modd i unrhyw wlad yn y byd sydd ag unrhyw hunan-barch eu derbyn?

Mae'r Unol Daleithiau yn economi enfawr sy'n tyfu—mae incwm cenedlaethol wedi codi 50 y cant ers 2010, ond yn yr UE, mae wedi aros yn ei unfan. Felly, dylem weld y manteision enfawr o gael cytundeb cynnar gyda'r Unol Daleithiau, yn enwedig gan mai dyna'r ffordd orau o roi pwysau ar yr UE i ddod i gytundeb masnach synhwyrol a rhesymol gyda ni.

Well, I think we've got to be extremely careful in this area. We've got to remember that 60 per cent of our trade in goods is with the EU, and that's why, as the Welsh Government, we have been absolutely clear that our priority would be to see a trade deal with the EU as a priority. Those rules and regulations we have already—if we go away from them, the barriers go up in terms of access to those markets, and we have to be very, very careful.

And I think, when you talk about 'no self-respecting nation' would sign up to rules from someone else, that's—. All you're really suggesting is that we sign up to American rules instead of EU rules, and that's certainly not something that you sold when you were trying to tell people in Wales that it would be a good idea to leave the EU.

Jacob Rees-Mogg has said that it could take 50 years for us to benefit from leaving the EU. That's the reality of where we're heading now, and I think it's a real shame. Of course, if we can get a decent deal with the United States, that would help us internationally to grow our exports, to see further inward investment. Of course we'd want to see that, but we don't want to see it at the expense of our relationship with the EU.

Wel, rwy'n credu bod yn rhaid i ni fod yn hynod o ofalus yn y fan hon. Mae'n rhaid i ni gofio bod 60 y cant o'n masnach mewn nwyddau gyda'r UE, a dyna pam ein bod ni fel Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwbl glir mai ein blaenoriaeth fyddai cytundeb masnach gyda'r UE. Mae'r rheolau a'r rheoliadau hynny eisoes—os ydym yn troi ein cefnau arnynt, bydd y rhwystrau'n codi o ran mynediad at y marchnadoedd hynny, ac mae'n rhaid inni fod yn ofalus iawn.

Ac rwy'n credu, pan fyddwch yn dweud 'na fyddai modd i unrhyw wlad sydd ag unrhyw hunan-barch' gytuno i reolau gan rywun arall, mae hynny—. Yr hyn rydych chi'n ei awgrymu mewn gwirionedd yw ein bod yn ymrwymo i reolau Americanaidd yn lle rheolau'r UE, ac yn sicr nid yw hynny'n rhywbeth y gwnaethoch ei werthu pan oeddech yn ceisio dweud wrth bobl yng Nghymru y byddai'n syniad da i adael yr UE.

Mae Jacob Rees-Mogg wedi dweud y gallai gymryd 50 mlynedd i ni elwa o adael yr UE. Dyna realiti ein sefyllfa yn awr, ac rwy'n credu ei bod yn drueni mawr. Wrth gwrs, os gallwn gael cytundeb gweddus gyda'r Unol Daleithiau, byddai hynny'n ein helpu'n rhyngwladol i gynyddu ein hallforion, i weld rhagor o fewnfuddsoddi. Wrth gwrs, byddem eisiau gweld hynny, ond nid ydym eisiau hynny ar draul ein perthynas â'r UE.

Minister, our biggest trading partners are Germany and France, in that order, and, to be fair to Neil Hamilton, the USA is third. We had a robust export performance last year, which I congratulate the Welsh Government on in the work it did there; we saw our exports increase by very nearly 5 per cent. But they fell to Germany, and I think we need to be very careful about the messages we are sending. We need to preserve these European markets into which we often export some of our leading goods, with all that implies for well-paid jobs, research and development and the like.

Weinidog, ein partneriaid masnachu mwyaf yw'r Almaen a Ffrainc, yn y drefn honno, ac i fod yn deg â Neil Hamilton, mae UDA yn drydydd. Roedd ein perfformiad allforio yn gadarn y llynedd, ac rwy'n llongyfarch Llywodraeth Cymru ar y gwaith a wnaeth yno; gwelsom fod ein hallforion wedi cynyddu bron i 5 y cant. Ond cafwyd gostyngiad yn yr allforion i'r Almaen, ac rwy'n credu bod angen i ni fod yn ofalus iawn am y negeseuon rydym yn eu hanfon. Mae angen inni ddiogelu'r marchnadoedd Ewropeaidd hyn lle rydym yn aml yn allforio rhai o'n prif nwyddau, gyda phopeth y mae hynny'n ei olygu ar gyfer swyddi sy'n talu'n dda ac ymchwil a datblygu ac yn y blaen.

I think you're absolutely right, and I was very concerned when I saw the drop in those figures, although, on the whole, we're doing quite well in terms of exports. But I was very concerned to see that drop from Germany, and that's one of the reasons why we are very much courting Germany as our key international partner. That's why we've invited the ambassador down here, and he will be visiting not just south Wales but also going to Airbus as well. So, we are terribly aware that those markets are critical to maintaining that 60 per cent of trade with the EU. But, as you say, we've got to be very, very sensitive in this very difficult period where a lot of people have lost confidence and we need to regain that now.

Rwy'n credu eich bod yn hollol gywir, ac roeddwn yn bryderus iawn pan welais y gostyngiad yn y ffigurau hynny, er ein bod, ar y cyfan, yn gwneud yn eithaf da o ran allforion. Ond roeddwn yn bryderus iawn o weld y gostyngiad yn ein hallforion i'r Almaen, a dyna un o'r rhesymau pam ein bod yn ceisio denu'r Almaen i fod yn bartner rhyngwladol allweddol i ni. Dyna pam rydym wedi gwahodd y llysgennad yma, a bydd yn ymweld â de Cymru yn ogystal ag Airbus. Felly, rydym yn hynod ymwybodol fod y marchnadoedd hynny'n hanfodol i gynnal y 60 y cant hwnnw o fasnach gyda'r UE. Ond fel y dywedwch, mae'n rhaid i ni fod yn sensitif iawn yn y cyfnod anodd hwn lle mae llawer o bobl wedi colli hyder ac mae angen i ni adennill yr hyder hwnnw yn awr.

15:00
Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru
Welsh Government's International Strategy

8. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chynrychiolwyr o'r UE ynghylch strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru? OAQ55048

8. What discussions has the Minister had with EU representatives regarding the Welsh Government's international strategy? OAQ55048

I launched the international strategy in Brussels and Paris, and further details are contained in my written statement. 

Lansiais y strategaeth ryngwladol ym Mrwsel a Pharis, ac mae fy natganiad ysgrifenedig yn cynnwys mwy o fanylion.

I thank the Minister for that answer. I've read the written statement, and you do highlight that you met with Commissioner Hogan's cabinet—I'm assuming his team, rather than perhaps himself, perhaps you can clarify that.

But as we were told on many occasions by Brexiteers, we may be leaving the EU, but we're not leaving Europe. Now, the biggest organised trading organisation within Europe is the EU, and in the international strategy, you've highlighted cyber security and creative industries as two of the areas. Clearly, they're going to be affected by EU laws, particularly perhaps on the copyright question, because that's been going through, and there are very deep concerns about the copyright. What discussions will you have with EU representatives to ensure that, as they look at the laws, we can work within that to ensure that our businesses can actually export to the EU, and to ensure that we don't breach the laws?

Because this transition period is a difficult one. We don't know how well we're going to manage and transpose EU law into UK and Welsh law, and post-31 December, that might change even more. So, we need to have those discussions with the EU to ensure that the businesses and industries you identified in the international strategy, plus the ones that are not there, are able to benefit from and use EU law and it doesn't impact upon our industries.

Diolch i'r Gweinidog am ei hateb, ac rwyf wedi darllen y datganiad ysgrifenedig, ac rydych yn nodi eich bod wedi cyfarfod â chabinet y Comisiynydd Hogan—ei dîm, rwy'n tybio, yn hytrach nag ef ei hun, efallai y gallwch egluro hynny.

Ond fel y dywedwyd wrthym droeon gan bobl Brexit, efallai ein bod yn gadael yr UE, ond nid ydym yn gadael Ewrop. Nawr, y sefydliad masnachu cyfundrefnol mwyaf yn Ewrop yw'r UE, ac yn y strategaeth ryngwladol, rydych wedi nodi seiberddiogelwch a’r diwydiannau creadigol fel dau o'r meysydd. Yn amlwg, bydd cyfraith yr UE yn effeithio arnynt, yn enwedig efallai ar y cwestiwn ynghylch hawlfraint, gan fod hynny wedi bod yn mynd rhagddo, a cheir pryderon dwys iawn am yr hawlfraint. Pa drafodaethau y byddwch yn eu cael gyda chynrychiolwyr yr UE i sicrhau, wrth iddynt edrych ar y deddfau, y gallwn weithio o fewn hynny i sicrhau y gall ein busnesau allforio i'r UE, ac i sicrhau nad ydym yn torri'r gyfraith?

Oherwydd mae’r cyfnod pontio hwn yn un anodd. Nid ydym yn gwybod pa mor dda y llwyddwn i drosi cyfraith yr UE yn gyfraith y DU a Chymru, ac ar ôl 31 Rhagfyr, gallai hynny newid hyd yn oed yn fwy. Felly, mae angen inni gael trafodaethau gyda'r UE i sicrhau bod y busnesau a'r diwydiannau a nodwyd gennych yn y strategaeth ryngwladol, ynghyd â'r rhai nad ydynt wedi’u cynnwys, yn gallu elwa o gyfraith yr UE a'i defnyddio, ac nad yw'n effeithio ar ein diwydiannau.

Thank you. When we were trying to work out which sectors we should be promoting, we actually looked for ones that would be relatively Brexit proof, and the sectors that we chose were ones where we thought there would be a lesser impact as a result of us leaving the EU. So, we've deliberately thought through that as an approach.

But I think what we have got to watch out for is what that will look like in future. When we start to diverge, if we do diverge, then what will that mean in terms of access to the market and how that could impact on the sectors? We're in a different place now, and we've got to look at where the opportunities are for us as well. It may be that there is space for us in some of these technological areas in terms of creating the regulatory environment for autonomous vehicles or for cyber security; there may be some space there for us to maybe go faster and quicker than some of the continent, and that could give us an opportunity to race ahead. That, to a large extent, will be up to the UK Government, whether they grasp that opportunity.

Diolch. Pan oeddem yn ceisio canfod pa sectorau y dylem eu hyrwyddo, fe wnaethom edrych am rai a fyddai’n gymharol ddiogel rhag Brexit mewn gwirionedd, ac roedd y sectorau a ddewiswyd gennym yn rhai y credem y byddai gadael yr UE yn cael llai o effaith arnynt. Felly, rydym wedi meddwl am hynny’n fwriadol fel dull gweithredu.

Ond credaf mai'r hyn y mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus ohono yw sut olwg fydd ar hynny yn y dyfodol. Pan fyddwn yn dechrau mynd i gyfeiriad gwahanol, os byddwn yn mynd i gyfeiriad gwahanol, beth fydd hynny'n ei olygu o ran mynediad at y farchnad a sut y gallai hynny effeithio ar y sectorau? Rydym mewn lle gwahanol yn awr, ac mae'n rhaid inni edrych ar ble mae'r cyfleoedd i ni hefyd. Efallai fod lle inni yn rhai o'r meysydd technolegol hyn o ran creu'r amgylchedd rheoleiddiol ar gyfer cerbydau awtonomaidd neu ar gyfer seiberddiogelwch; efallai fod rhywfaint o le yno inni fynd yn gyflymach ac yn gynt na rhai rhannau o'r cyfandir, a gallai hynny roi cyfle inni achub y blaen arnynt. Penderfyniad Llywodraeth y DU, i raddau helaeth, fydd p'un a fyddant yn bachu'r cyfle hwnnw.

3. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
3. Questions to the Assembly Commission

Item 3 is questions to the Assembly Commission. Question 1 [OAQ55055] and Question 2 [OAQ55053] have both been withdrawn, so question 3, to be answered by the Llywydd, is from Vikki Howells.

Eitem 3 yw'r cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad. Mae Cwestiwn 1 [OAQ55055] a Chwestiwn 2 [OAQ55053] ill dau wedi'u tynnu'n ôl, felly daw cwestiwn 3, i'w ateb gan y Llywydd, gan Vikki Howells.

Hyrwyddo Etholiad Nesaf y Cynulliad
Promoting The Forthcoming Assembly Election

3. A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am ymdrechion i hyrwyddo etholiad nesaf y Cynulliad? OAQ55042

3. Will the Commission make a statement on efforts to promote the forthcoming Assembly election? OAQ55042

Mae hyrwyddo etholiad Senedd 2021 yn un o dair ymgyrch rhyng-gysylltiedig y mae'r Comisiwn yn eu blaenoriaethu dros yr 16 mis nesaf, ynghyd â phleidleisio yn 16 a newid enw i'r Senedd. Cytunodd y Comisiynwyr y dylai ein gwaith ar hyrwyddo etholiad cyffredinol Cymru geisio canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o'r etholiad hwnnw fis Mai nesaf, i wella gwybodaeth am sut i bleidleisio, a darparu deunyddiau angenrheidiol ar gyfer unigolion a mudiadau sy'n gweithio ym maes addysg ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol.

Promoting the 2021 Senedd election is one of three interrelated campaigns that the Commission is prioritising over the next 16 months, along with votes at 16 and the name change. The Commissioners agreed that our work on promoting the Welsh general election should seek to increase awareness of that election next May, to increase knowledge on how to vote, and to provide the necessary materials for individuals and organisations working in education and to communicate with key audiences.

Thank you for that answer, Llywydd. I've been looking at a study from the University of Cambridge's Centre for the Future of Democracy, and that suggests that the number of people in the UK who are dissatisfied with democracy stands at nearly three out of five. The centre has tracked views on democracy since 1995, and this is the highest recorded level ever. In a context where turnout in devolved elections tends to be lower than for UK-wide general elections, how is the Commission engaging with partners to promote awareness, understanding and participation ahead of next year's Senedd elections?

Diolch am eich ateb, Lywydd. Rwyf wedi bod yn edrych ar astudiaeth gan Ganolfan Dyfodol Democratiaeth Prifysgol Caergrawnt, ac mae'r astudiaeth honno'n awgrymu bod bron i dri o bob pump o bobl y DU yn anfodlon â democratiaeth. Mae'r ganolfan wedi olrhain safbwyntiau ar ddemocratiaeth ers 1995, a dyma'r lefel uchaf a gofnodwyd erioed. Mewn cyd-destun lle mae'r nifer sy'n pleidleisio mewn etholiadau datganoledig yn tueddu i fod yn is nag ar gyfer etholiadau cyffredinol y DU, sut y mae'r Comisiwn yn ymgysylltu â phartneriaid i hyrwyddo ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chyfranogiad cyn etholiadau'r Senedd y flwyddyn nesaf?

Thank you for that question and for referencing that important piece of work that highlights something that many of us probably know from our own political work in our constituencies. It sounds like an interesting piece of work; it's one that I'll ask my officials to look at as we look to prepare our own communications and promotional work in preparing for the elections next year. As I said in my opening response, there are particular areas that we are keen to prioritise. One, of course, is votes at 16 and 17, a new component to our electorate, but also seeking to work with partners who are involved with working with people from communities that feel particularly estranged from the democratic process. We need to work to ensure that those people are particularly informed and engaged and empowered to use their democratic vote next year. 

Diolch am eich cwestiwn ac am gyfeirio at y gwaith pwysig sy'n tynnu sylw at rywbeth y mae'n debyg fod llawer ohonom yn ymwybodol ohono o'n gwaith gwleidyddol ein hunain yn ein hetholaethau. Mae'r gwaith yn swnio'n ddiddorol; yn sicr, byddaf yn gofyn i fy swyddogion edrych arno wrth inni geisio paratoi ein gwaith cyfathrebu a hyrwyddo ein hunain i baratoi ar gyfer etholiadau'r flwyddyn nesaf. Fel y dywedais yn fy ymateb agoriadol, rydym yn awyddus i flaenoriaethu meysydd penodol. Un, wrth gwrs, yw'r bleidlais i bobl 16 a 17 oed, elfen newydd i'n hetholwyr, ond ceisio gweithio hefyd gyda phartneriaid sy'n gweithio gyda phobl o gymunedau sy'n teimlo'n arbennig o gryf eu bod wedi'u dieithrio oddi wrth y broses ddemocrataidd. Mae angen inni weithio i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â'r bobl hynny yn arbennig, a'u bod yn wybodus ac yn cael eu grymuso i ddefnyddio eu pleidlais ddemocrataidd y flwyddyn nesaf.

15:05

Question 4 is going to be answered by the Llywydd. Andrew R.T. Davies. 

Y Llywydd sy'n mynd i ateb cwestiwn 4. Andrew R.T. Davies.

Polisi Cofebion
Memorials Policy

4. A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am ei bolisi cofebion mewn perthynas â'r rhai fu farw, yn druenus, wrth wasanaethu fel Aelodau Cynulliad? OAQ55029

4. Will the Commission make a statement on its memorials policy in relation to those who have tragically died whilst serving as Assembly Members? OAQ55029

Penderfynodd y Comisiwn ar y polisi cofebion fis Chwefror 2019. Mae'n nodi na fydd y Comisiwn yn ystyried ceisiadau am gofeb i unigolyn hyd nes fod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers marw yr unigolyn hynny.

The Commission made a decision on the memorial policy in February 2019. It notes that the Commission will not consider memorials for individuals until 10 years have passed since the death of that individual.

Thank you for that response, Presiding Officer. I personally believe that it is very important that we do reflect on those Assembly Members who have passed away whilst they've been an Assembly Member, right across the terms of the Assembly since 1999. I hear what you say about the policy and the 10-year rule, and I was grateful to see a letter, obviously, but disappointed with its contents, that the Commission recently discussed this.

If the Assembly decided that, actually, that policy needed to change to reflect the sentiment I've just put to you, would the Commission be open to reconsidering its position so that a fitting memorial, at no expense to the taxpayer, could be erected on the Assembly estate? So that remembrance could be shown to those Members who have passed away in the time that they were Assembly Members.

Diolch am eich ymateb, Lywydd. Yn bersonol, credaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn meddwl am yr Aelodau Cynulliad a fu farw tra oeddent yn Aelodau Cynulliad ym mhob un o dymhorau'r Cynulliad ers 1999. Clywaf yr hyn a ddywedwch am y polisi a'r rheol 10 mlynedd, ac roeddwn yn ddiolchgar o weld llythyr, yn amlwg, ond yn siomedig gyda'i gynnwys, fod y Comisiwn wedi trafod hyn yn ddiweddar.

Pe bai'r Cynulliad yn penderfynu, mewn gwirionedd, fod angen i'r polisi newid i adlewyrchu'r teimlad rwyf newydd ei gyfleu i chi, a fyddai'r Comisiwn yn agored i ailystyried ei safbwynt fel y gellid codi cofeb addas, heb unrhyw gost i'r trethdalwr, ar ystâd y Cynulliad? Fel y gellid coffáu'r Aelodau a fu farw yn ystod eu cyfnod fel Aelodau'r Cynulliad.

It is a sensitive matter to be discussing and deciding on a memorial to a deceased friend and colleague in this Senedd, and one I find personally quite difficult. Early on in my time as Chair of the Commission we faced two requests of this nature: a purple plaque for Val Feld and a location for a statue for Rhodri Morgan. In light of these individual decisions the Commission had to take, and they were not straightforward or easy decisions to have taken, we decided to formulate a policy to aid Commissioners in the future on such matters. The policy, as I outlined, is merely one year old, and we are now being asked to make individual exceptions to this policy. The policy, as you've referenced, Andrew R.T. Davies, belongs to the Assembly as a whole and to all Members. If political groups wish for this policy to be revised, then I would be happy to discuss representations and proposals made by the political groups and Members to the Commission, with a view to revising our policy, if that is the wish of this Assembly.

Mae trafod a phenderfynu ar gofeb i ffrind a chyd-Aelod a fu farw yn y Senedd hon yn fater sensitif, ac mae'n un anodd i mi'n bersonol. Yn gynnar yn fy nghyfnod fel Cadeirydd y Comisiwn, cawsom ddau gais o'r natur hon: plac porffor i Val Feld a lleoliad ar gyfer cerflun i Rhodri Morgan. Yng ngoleuni'r penderfyniadau unigol hyn y bu'n rhaid i'r Comisiwn eu gwneud, ac nid oeddent yn benderfyniadau syml na hawdd i'w gwneud, fe benderfynasom lunio polisi i gynorthwyo Comisiynwyr yn y dyfodol gyda materion o'r fath. Fel yr amlinellais, blwydd oed yn unig yw'r polisi, ac yn barod, gofynnir i ni wneud eithriadau unigol i'r polisi hwn. Mae'r polisi, fel y nodoch chi, Andrew R.T. Davies, yn eiddo i'r Cynulliad cyfan ac i'r holl Aelodau. Os oes grwpiau gwleidyddol sy'n awyddus i'r polisi hwn gael ei ddiwygio, rwy'n fwy na pharod i drafod sylwadau a chynigion a wneir gan y grwpiau gwleidyddol ac Aelodau i'r Comisiwn, gyda golwg ar adolygu ein polisi, os mai dyna ddymuniad y Cynulliad hwn.

I'm very pleased to associate my name with the cross-party letter that we sent you, and thank you for your reply. Before we delve into a different approach, I just want to examine a bit further the current memorial policy, which I think gives some discretion to achieve what I am trying to seek, which is a memorial to Carl Sargeant. Because I note, under criteria 6.1, regarding the 10-year rule, the last sentence is:

'A shorter period may be considered by the Commission in exceptional circumstances.'

I would like to argue that a memorial to Carl Sargeant would meet the criteria for an exceptional circumstance, because the contribution that Carl Sargeant made to the Senedd—both as a formidable backbencher as well as an outstanding Minister, including being the architect of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, for which this Assembly, Senedd and our country is increasingly known as being a pathfinder for how we need to tackle climate change—as well as the tragic circumstances surrounding Carl's death, surely merits exceptional consideration of a plaque to Carl before the 10-year moratorium. I'd be most grateful if the Assembly Commission would give this due consideration. 

Rwy'n falch iawn o gysylltu fy enw â'r llythyr trawsbleidiol a anfonasom atoch, a diolch am eich ateb. Cyn i ni ddechrau trafod dull gwahanol o'i wneud, rwyf am archwilio'r polisi coffáu cyfredol ychydig ymhellach, polisi sydd, yn fy marn i, yn rhoi rhywfaint o ddisgresiwn i gyflawni'r hyn rwy'n ceisio'i gyflawni, sef cofeb i Carl Sargeant. Oherwydd o dan faen prawf 6.1, mewn perthynas â'r rheol 10 mlynedd, credaf mai'r frawddeg olaf yw:

'Efallai y bydd y Comisiwn yn ystyried cyfnod byrrach mewn amgylchiadau eithriadol.'

Hoffwn ddadlau y byddai cofeb i Carl Sargeant yn bodloni'r maen prawf ar gyfer amgylchiadau eithriadol, gan fod y cyfraniad a wnaeth Carl Sargeant i'r Senedd—fel ffigwr aruthrol ar y meinciau cefn yn ogystal â Gweinidog rhagorol, gan gynnwys bod yn bensaer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sydd wedi golygu bod y Cynulliad hwn, y Senedd a'n gwlad yn dod yn fwyfwy adnabyddus fel arloeswr o ran y modd y mae angen inni fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd—yn ogystal ag amgylchiadau trasig marwolaeth Carl, does bosibl nad yw hynny'n haeddu ystyriaeth eithriadol i osod plac i Carl cyn y moratoriwm 10 mlynedd. Buaswn yn ddiolchgar iawn pe bai Comisiwn y Cynulliad yn rhoi ystyriaeth ddyledus i hyn.

I really don't want to be in a position to discuss the merits of individual deceased colleagues in this forum. I understand the point that you've made, and that the three Members who wrote to me have made. The Commission expressed its view on the policy that it has in place; that we were not able to make individual exceptions at that point. As I said in my answer to Andrew R.T. Davies, if political groups representing the majority view of this Assembly want to make representations on behalf of any matter that the Commission is responsible for, please do so. You are represented on the Commission by Commissioners from all political parties. Please feel empowered to make those views known to your Commissioners and to the Commission. But I need to have the policy and the decisions expressed in the context of the majority feeling of this Assembly. Please do not ask me to make any comment on individuals in this forum here.

Nid wyf yn awyddus o gwbl i fod mewn sefyllfa i drafod rhinweddau cyd-Aelodau unigol sydd wedi marw yn y fforwm hwn. Rwy'n deall y pwynt a wnaethoch, a'r pwynt a wnaethpwyd i mi gan y tri Aelod a ysgrifennodd ataf. Mynegodd y Comisiwn ei farn ar y polisi sydd ganddo ar waith; nad oeddem yn gallu gwneud eithriadau unigol ar y pwynt hwnnw. Fel y dywedais yn fy ateb i Andrew R.T. Davies, os oes grwpiau gwleidyddol sy'n cynrychioli barn fwyafrifol y Cynulliad hwn yn awyddus i wneud sylwadau ar ran unrhyw fater y mae'r Comisiwn yn gyfrifol amdano, gwnewch hynny. Fe'ch cynrychiolir ar y Comisiwn gan Gomisiynwyr o bob plaid wleidyddol. Mae gennych rym i wneud y safbwyntiau hynny'n hysbys i'ch Comisiynwyr ac i'r Comisiwn. Ond mae angen i'r polisi a'r penderfyniadau gael eu mynegi yng nghyd-destun teimlad mwyafrifol y Cynulliad hwn. Peidiwch â gofyn i mi wneud unrhyw sylw ar unigolion yn y fforwm hwn.

15:10

Question 5 is to be answered by David Rowlands, as Commissioner. Question 5, Bethan Sayed. 

Mae cwestiwn 5 i'w ateb gan David Rowlands, fel Comisiynydd. Cwestiwn 5, Bethan Sayed.

Lleihau Gwastraff Bwyd
Reducing Food Waste

5. A wnaiff y Comisiwn amlinellu ymdrechion i leihau gwastraff bwyd ar ystâd y Cynulliad? OAQ55049

5. Will the Commission outline efforts to reduce food waste on the Assembly estate? OAQ55049

Can I thank Bethan Sayed for her question on a matter that I'm sure concerns all of us in the Chamber? Can I assure her, and the rest of the Chamber, that the catering service in the Assembly works hard to reduce food waste where possible? Through effective menu and portion planning based on historical trends and differing daily customer demands. The relatively small amount of food waste generated, which is sent for composting at a local facility, is confirmation of the effectiveness of their efforts. 

A gaf fi ddiolch i Bethan Sayed am ei chwestiwn ar fater sy'n peri pryder i bob un ohonom yn y Siambr, rwy'n siŵr? A gaf fi roi sicrwydd iddi, a gweddill y Siambr, fod y gwasanaeth arlwyo yn y Cynulliad yn gweithio'n galed i leihau gwastraff bwyd lle bo modd drwy gynllunio bwydlenni a dognau yn effeithiol yn seiliedig ar dueddiadau hanesyddol a gwahanol ofynion cwsmeriaid bob dydd? Mae'r lefel gymharol fach o wastraff bwyd a gynhyrchir, sy'n cael ei anfon i'w gompostio mewn cyfleuster lleol, yn gadarnhad o effeithiolrwydd eu hymdrechion.

Thank you for that reply. I know that many Assembly Members organise events, and we know, potentially, how costly some of the food can be here. We have to be aware of ordering what we need for such events, so that we don't over order, and so that we ensure that guests are able to enjoy themselves and enjoy the sustenance that we given them. But I have been told by many who attend events, or many people who work here, that there may be some food that is recycled so that people can actually eat the food in the local area, by giving it to a local charity, but in some circumstances the food, despite the fact that it's still edible, goes to waste. That doesn't need to happen when there is so much left over after events.

Of course, many Assembly staff are very happy to take away trays of sandwiches from these events, but I'm thinking if there are, for example, local homelessness or local food bank-style charities in the local area—? We have to lead by example and, before getting to the point of recycling the food in that way, I would hope that we could recycle it in a way where we could be helping humans to consume it who may need it more than us. 

Diolch am eich ateb. Gwn fod llawer o Aelodau'r Cynulliad yn trefnu digwyddiadau, a gwyddom, o bosibl, pa mor gostus y gall peth o'r bwyd fod yma. Mae'n rhaid inni fod yn ymwybodol o'r angen i archebu'r hyn sydd ei angen arnom ar gyfer digwyddiadau o'r fath, fel nad ydym yn gor-archebu, ac fel y gallwn sicrhau bod gwesteion yn gallu mwynhau eu hunain a mwynhau'r lluniaeth a rown iddynt. Ond mae llawer o bobl sy'n mynychu digwyddiadau, neu lawer o bobl sy'n gweithio yma, wedi dweud wrthyf y gellir ailgylchu rhywfaint o fwyd fel y gall pobl fwyta'r bwyd yn yr ardal leol, drwy ei roi i elusen leol, ond mewn rhai amgylchiadau, mae'r bwyd, er ei fod yn dal i fod yn fwytadwy, yn cael ei wastraffu. Nid oes angen i hynny ddigwydd pan fydd cymaint o fwyd ar ôl wedi digwyddiadau.

Wrth gwrs, mae llawer o staff y Cynulliad yn fwy na pharod i fynd â hambyrddau o frechdanau adref o'r digwyddiadau hyn, ond tybed, er enghraifft, a oes unrhyw elusennau digartrefedd lleol neu fanciau bwyd yn yr ardal leol—? Mae'n rhaid inni arwain drwy esiampl, a chyn ein bod yn ailgylchu'r bwyd yn y ffordd honno, buaswn yn gobeithio y gallem ei ailgylchu mewn ffordd lle gallem fod yn helpu pobl a allai fod ei angen yn fwy na ni i'w fwyta.

I thank Bethan for her supplementary. The fact of the matter is, obviously, that the best way is that we have far less waste at all. But unfortunately, the catering service is compelled to comply with food hygiene regulations, which stipulates that chilled food laid out for buffets at room temperature must be disposed of after four hours. The Commission must point out that most buffets are requested by external event organisers who are responsible for purchasing the correct amount of food required. I understand that these are advised by the catering management to order conservatively. However, there is a natural risk-averse culture among organisers who do not want to see buffet shortages for guests, which often results is over ordering.

I must admit that I do concur with Bethan that we should be reaching out to local charities et cetera, and requesting perhaps that they could pick up this food at a very early stage, explaining to them that it has to be disposed of. But there is a difficulty as well, which has been explained to me by the catering manager, should somebody take food under those circumstances leave it for six or seven hours and then contract something from eating that food, the catering company is said to be responsible for that. 

Diolch i Bethan am ei chwestiwn atodol. Y gwir amdani, yn amlwg, yw mai'r ffordd orau yw sicrhau bod gennym lawer llai o wastraff yn y lle cyntaf. Ond yn anffodus, mae'n rhaid i'r gwasanaeth arlwyo gydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd, sy'n nodi bod yn rhaid cael gwared ar fwyd wedi'i oeri a osodir allan mewn bwffe ar dymheredd ystafell ar ôl pedair awr. Mae'n rhaid i'r Comisiwn nodi bod y rhan fwyaf o'r bwffes yn cael eu harchebu gan drefnwyr digwyddiadau allanol sy'n gyfrifol am brynu faint o fwyd sydd ei angen. Deallaf fod y rheolwyr arlwyo yn eu cynghori i archebu'n geidwadol. Fodd bynnag, mae diwylliant gwrth-risg naturiol ymhlith trefnwyr nad ydynt am weld prinder bwyd i'r gwesteion, ac mae hynny'n aml yn arwain at or-archebu.

Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn cytuno â Bethan y dylem estyn allan at elusennau lleol ac ati, a gofyn iddynt ddod i gasglu'r bwyd hwn yn gynnar iawn efallai, gan egluro iddynt fod yn rhaid cael ei wared. Ond ceir anhawster arall hefyd, fel yr eglurodd y rheolwr arlwyo wrthyf, pe bai rhywun yn bwyta bwyd o dan yr amgylchiadau hynny a'i adael am chwech neu saith awr a mynd yn sâl ar ôl bwyta'r bwyd hwnnw, dywedir mai'r cwmni arlwyo sy'n gyfrifol am hynny.

I just want to probe this a little bit further, because I see some of the waste that I know is going into the bin. And given that one third of all food is wasted in this country, we clearly have an obligation to try to ensure that that is not happening. I was interested to hear you talk about the four-hour rule, because I've been told by staff that it's a two-hour rule. And that obviously means that the catering staff are instructed to gather up all the food that's left over and dispose of it in a bin, and that is unbelievably distressing. Clearly, we need to order the right amount, but I also think we need to really hone in hard on how, if people haven't turned up for whatever reason, we can ensure it gets to people who really need food within the local community, and develop the sort of links that supermarkets have made with other charitable organisations.

Hoffwn archwilio hyn ychydig ymhellach, gan fy mod yn gweld peth o'r gwastraff y gwn ei fod yn mynd i'r bin. Ac o ystyried bod traean o'r holl fwyd yn cael ei wastraffu yn y wlad hon, mae'n amlwg fod rhwymedigaeth arnom i geisio sicrhau nad yw hynny'n digwydd. Roedd yn ddiddorol eich clywed yn sôn am y rheol bedair awr, gan fod staff wedi dweud wrthyf mai rheol dwy awr yw hi. Ac mae hynny'n amlwg yn golygu bod y staff arlwyo yn cael eu cyfarwyddo i gasglu'r holl fwyd sy'n weddill a'i roi yn y bin, ac mae hynny'n hynod o ofidus. Yn amlwg, mae angen inni archebu faint o fwyd sydd ei angen, ond credaf hefyd fod angen inni wneud ymdrech go iawn i sicrhau, os nad oes pobl wedi mynychu am ba reswm bynnag, y gallwn sicrhau ei fod yn cyrraedd y bobl sydd angen bwyd yn y gymuned leol, a datblygu'r math o gysylltiadau y mae archfarchnadoedd wedi'u datblygu â sefydliadau elusennol eraill.

15:15

Well, I can only agree with you entirely on those comments. Unfortunately, it's much more difficult to actually do this in practice than the theory of this, but we are always looking—the Commission and, of course, the catering staff are always looking for alternatives to this waste of food.

Wel, ni allaf ond cytuno'n llwyr â chi ar y sylwadau hynny. Yn anffodus, mae'n anos o lawer gwneud hyn yn ymarferol na'r theori yn hyn o beth, ond rydym bob amser yn edrych—mae'r Comisiwn, ac wrth gwrs, y staff arlwyo bob amser yn edrych am atebion amgen yn lle gwastraffu bwyd.

4. Cwestiynau Amserol
4. Topical Questions

Item 4 on our agenda this afternoon is topical questions. There's one topical question, to be answered by the Minister for Health and Social Services, and it's from Rhun ap Iorwerth.

Eitem 4 ar ein hagenda y prynhawn yma yw'r cwestiynau amserol. Daeth un cwestiwn amserol i law, i'w ateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Rhun ap Iorwerth sydd i ofyn y cwestiwn.

Ymadawiad Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
The Departure of Betsi Cadwaladr Health Board's Chief Executive

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch ymadawiad Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr? 391

1. Will the Minister make a statement following the announcement regarding the departure of Betsi Cadwaladr Health Board's Chief Executive? 391

Thank you. The chair of the health board announced yesterday that the chief executive will be leaving the organisation. Decisions about employment matters are for the health board and its chair to make.

Diolch. Cyhoeddodd cadeirydd y bwrdd iechyd ddoe y bydd y prif weithredwr yn gadael y sefydliad. Y bwrdd iechyd a'i gadeirydd sydd i wneud penderfyniadau am faterion cyflogaeth.

Diolch yn fawr iawn ichi. Dydy hi byth yn braf personoli materion fel hyn, ond mae'n amlwg bod hyder wedi cael ei golli ers tro yng ngallu Gary Doherty i sicrhau y math o gynnydd sydd ei angen ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar ôl pum mlynedd, bron, mewn mesurau arbennig. A dweud y gwir, mae yna ddigon o dystiolaeth dwi'n ei gweld mewn sawl maes fod pethau wedi bod yn mynd yn waeth yn ddiweddar, a rŵan mae'n rhaid i bethau gwella.

Thank you very much. It's never nice to personalise these issues, but it's clear that confidence in the ability of Gary Doherty has been lost for some time to secure the kind of progress needed within Betsi Cadwaladr University Health Board after almost five years in special measures. If truth be told, I see plenty of evidence in many areas that things have been getting worse recently, and now things must improve.

The chairman and the board clearly had run out of patience with the chief executive, but let me say clearly that the people of the north of Wales have run out of patience with the failure of the health board, in direct partnership, of course, with this Labour Welsh Government. They have nothing but respect for dedicated health workers, but they need to have their faith restored that Betsi Cadwaladr health board is fit for purpose.

I have no desire to pursue reorganisation for its own sake, but I've certainly concluded, and more and more people in and around the national health service tell me that they agree with me, that there may already be no option now but to split up this failing health board—a step, as things stand now, I would be willing to take if I were to become health Minister after next year's election. But it's now up to the new leadership, both interim and permanent, and the Welsh Government to prove over the next year and a half or so that things can be turned around in order to avoid that. All eyes now are on the board, on the executives and on you, Minister.

I have five questions here. I understand, firstly, that the health board will continue to pay Gary Doherty through not only the severance period but also through his secondment to Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. Do you believe that that can be justified? Secondly, can I ask whether the appointment of Simon Dean, who is NHS Wales's deputy chief executive, of course, as interim boss marks a stepping up in some way of special measures? Thirdly, is it your expectation that when a permanent chief executive is appointed that he or she should have a deep understanding and experience of delivering healthcare in the kind of area that we have in the north of Wales—a largely rural area and a bilingual area? Fourthly, will the Welsh Government outline the expectations of the performance of the new chief executive? I would appreciate avoiding vague terms like 'improving matters'. Finally, do you agree with me that it isn't just about one individual? It's about the lack of leadership of the Welsh Government too, and the ability to have managerial teams capable of delivering improvements that, so far, we haven't seen.

Mae'n amlwg fod pall ar amynedd y cadeirydd a’r bwrdd gyda'r prif weithredwr, ond gadewch i mi ddweud yn glir fod pall ar amynedd pobl gogledd Cymru ynghylch methiant y bwrdd iechyd, mewn partneriaeth uniongyrchol, wrth gwrs, â'r Llywodraeth Lafur hon. Nid oes ganddynt unrhyw beth ond parch at weithwyr iechyd ymroddedig, ond mae angen adfer eu ffydd fod bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn addas at y diben.

Nid oes arnaf awydd mynd ar drywydd ad-drefnu er mwyn ad-drefnu, ond yn sicr, deuthum i'r casgliad, ac mae mwy a mwy o bobl yn y gwasanaeth iechyd gwladol ac o'i gwmpas yn dweud wrthyf eu bod yn cytuno â mi, efallai nad oes opsiwn bellach ond rhannu'r bwrdd iechyd diffygiol hwn—cam, fel y saif pethau, y buaswn yn barod i'w gymryd pe bawn yn dod yn Weinidog iechyd ar ôl etholiad y flwyddyn nesaf. Ond cyfrifoldeb yr arweinyddiaeth newydd, yr un dros dro a'r un barhaol, a Llywodraeth Cymru yw dangos, dros y flwyddyn a hanner nesaf, y gellir gwella'r sefyllfa er mwyn osgoi hynny. Mae pob llygad bellach ar y bwrdd, ar y swyddogion gweithredol ac arnoch chi, Weinidog.

Mae gennyf bum cwestiwn yma. Deallaf, yn gyntaf, y bydd y bwrdd iechyd yn parhau i dalu Gary Doherty nid yn unig drwy gydol y cyfnod diswyddo ond hefyd drwy gydol ei secondiad i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbytai Addysgu Swydd Gaerhirfryn. A ydych yn credu y gellir cyfiawnhau hynny? Yn ail, a gaf fi ofyn a yw penodi Simon Dean, dirprwy brif weithredwr GIG Cymru wrth gwrs, yn bennaeth dros dro yn nodi cynnydd, mewn rhyw ffordd, o fesurau arbennig? Yn drydydd, pan fydd prif weithredwr parhaol yn cael ei benodi, a ydych yn disgwyl y dylai fod ganddo ef neu hi gryn ddealltwriaeth a phrofiad o ddarparu gofal iechyd yn y math o ardal sydd gennym yng ngogledd Cymru—ardal wledig i raddau helaeth, ac ardal ddwyieithog? Yn bedwerydd, a wnaiff Llywodraeth Cymru amlinellu'r disgwyliadau o ran perfformiad y prif weithredwr newydd? Buaswn yn gwerthfawrogi pe baech yn osgoi termau annelwig fel 'gwella'r sefyllfa'. Yn olaf, a ydych yn cytuno â mi nad yw hyn yn ymwneud ag un unigolyn yn unig? Mae'n ymwneud â diffyg arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru hefyd, a'r gallu i gael timau rheoli sy'n gallu cyflawni gwelliannau nad ydym wedi'u gweld hyd yma.

Thank you for the questions and comments. To start, I will deal with the comments you make about the organisation of the health board. I think it's often a tempting answer to suggest that reorganisation will deliver improvement in services, and anyone who wishes to run that argument—and there are arguments to be made; it isn't my view—will need to explain how that organisation would run and function, how quickly you'd start to see improvement taking place, and what you'd do about the framework. To go back to three separate organisations, I think you'd have three quite small organisations, and even if you had two organisations within north Wales, you'd have to decide what to do with the middle part of north Wales and Ysbyty Glan Clwyd. These are not simple questions to answer, so anyone who is an advocate for an entirely different framework and an entirely different footprint needs to consider what those look like, and how they would actually lead to an improvement in the quality and delivery of care, as well as of course the practical arrangements for separating the single organisation. I don't share the view of others that say that the health board is unmanageable and that it's unachievable to have an organisation that makes progress.

Turning to your five particular points, on secondment, it's entirely normal during secondments for wages to be paid by the organisation that is seconding someone out, then the employment comes to an end, but these are matters for the health board to set out and explain. I don't think that is unusual.

And in terms of the prospects, these are very practical choices that are made. When people leave senior leadership, there are choices about what is in the best interests of the organisation and being able to move on, and the health board has made a choice that they want to be able to move on and to begin the process of having a permanent chief executive in place.

On the interim chief executive arrangements, again, this is a practical point. Simon Dean has stood in at the health board in the past and, at the time, he stabilised the organisation. He's aware of not just that time there, but his role as a deputy chief executive means he has an awareness and knowledge of all the organisations within Wales. He has significant experience within the wider health service, but he also has a significant amount of respect from staff and wider stakeholders within north Wales. It's a very practical point, and we want to see the health board continue to make progress and not simply stalling over however long it takes to recruit a new chief executive.

In terms of that future chief executive, there will of course be comments about the way in which healthcare is delivered here in Wales and, in particular, in north Wales. They will also need to be given the licence of support from people across the political spectrum to actually take steps to improve the organisation. So, that means not being afraid to make choices about the future, to be able to have an open conversation with not just the team that they will lead within the health board, but with the wider public and their elected representatives. I appreciate there's going to be an election in just over 15 months' time, but healthcare will need to be delivered in that time, and I expect all people in this room who have an interest in the future of the health service in north Wales to engage openly and directly on that. And the chief executive, whoever they are, will understand that they're walking into an environment where there isn't just an election coming, but there's a need to see genuine improvement in the way that health and care services are delivered. It's what the staff and people themselves are entitled to expect and receive.

And on performance, I've set out the performance expectations in the revised special measures framework that I published in November. It sets out revised areas for the health board to make progress against to be able to move on from special measures, and then beyond that, too. I think the test that we set for the health board has to be a fair one. It has to be: what does this organisation have to do and need to do to move beyond special measures, then what else does it need to do to get to the position where it is what we would all hope to see, a high-performing healthcare organisation? And I don't think it would be tenable to expect them to move from special measures into that particular frame in the one single jump.

On the point about individuals and the point about collective responsibility, I regularly get the opportunity to set out my role in the system and to answer questions upon it, not just in the press but in this Chamber and beyond. I have always been clear that I've got political responsibility, ministerial responsibility for the health service, and that comes with accountability for it. I don't try to step into operational choices, but every time something happens within the health service, it's entirely possible that I'll get asked about it and I'll be expected to provide an answer to it. That goes with the territory and I don't resile from that, but I'm looking for new leadership to help change and set not just the tone about what they expect from the top, but how they expect staff and the whole team within the health board to actually deliver the cultural improvements and the performance improvements that, as I say, I recognise everyone in this Chamber and beyond would expect to see.

Diolch am eich cwestiynau a’ch sylwadau. I ddechrau, hoffwn ateb y sylwadau a wnaed gennych am drefniadaeth y bwrdd iechyd. Credaf ei bod yn aml yn demtasiwn i ateb drwy awgrymu y byddai ad-drefnu'n sicrhau gwelliant mewn gwasanaethau, ac mae’n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno arddel y ddadl honno—ac mae dadleuon i'w cael; nid dyma yw fy marn i—egluro sut y byddai'r sefydliad hwnnw'n gweithredu, pa mor gyflym y byddech yn dechrau gweld gwelliannau, a beth y byddech yn ei wneud ynglŷn â'r fframwaith. I ddychwelyd at dri sefydliad ar wahân, credaf y byddai gennych dri sefydliad eithaf bach, a hyd yn oed pe bai gennych ddau sefydliad yng ngogledd Cymru, byddai'n rhaid i chi benderfynu beth i'w wneud â chanol gogledd Cymru ac Ysbyty Glan Clwyd. Nid yw'r rhain yn gwestiynau syml i'w hateb, felly mae angen i unrhyw un sydd o blaid cael fframwaith hollol wahanol ac ôl troed hollol wahanol ystyried sut bethau fyddai'r rheini, a sut y byddent yn arwain at wella ansawdd a darpariaeth gofal, yn ogystal â’r trefniadau ymarferol, wrth gwrs, ar gyfer rhannu’r sefydliad. Nid wyf yn rhannu barn pobl eraill sy'n dweud na ellir rheoli’r bwrdd iechyd a'i bod yn amhosibl cael sefydliad sy'n gwneud cynnydd.

Gan droi at eich pum pwynt penodol, o ran secondiad, mae'n gwbl gyffredin yn ystod secondiadau i gyflogau gael eu talu gan y sefydliad secondio, yna daw'r gyflogaeth i ben, ond mae'r rhain yn faterion i'r bwrdd iechyd eu nodi a'u hegluro. Ni chredaf fod hynny'n anarferol.

Ac o ran y rhagolygon, mae’r dewisiadau hyn a wneir yn rhai ymarferol iawn. Pan fydd pobl yn gadael swyddi uwch arweinwyr, ceir dewisiadau ynglŷn â beth sydd er budd gorau'r sefydliad a gallu symud ymlaen, ac mae'r bwrdd iechyd wedi dewis gallu symud ymlaen a dechrau'r broses o benodi prif weithredwr parhaol.

O ran trefniadau'r prif weithredwr dros dro, unwaith eto, mae hwn yn bwynt ymarferol. Mae Simon Dean wedi gweithio i'r bwrdd iechyd yn y gorffennol, a bryd hynny, fe lwyddodd i sefydlogi’r sefydliad. Mae'n ymwybodol nid yn unig o’r cyfnod hwnnw yno, ond mae ei rôl fel dirprwy brif weithredwr yn golygu bod ganddo ymwybyddiaeth a gwybodaeth am yr holl sefydliadau yng Nghymru. Mae ganddo brofiad sylweddol yn y gwasanaeth iechyd ehangach, ond ceir cryn dipyn o barch tuag ato hefyd ymhlith staff a rhanddeiliaid ehangach yng ngogledd Cymru. Mae'n bwynt ymarferol iawn, ac rydym am weld y bwrdd iechyd yn parhau i wneud cynnydd yn hytrach nag oedi am ba amser bynnag y byddai'n cymryd i recriwtio prif weithredwr newydd.

O ran y prif weithredwr yn y dyfodol, wrth gwrs, bydd sylwadau’n cael eu gwneud am y ffordd y caiff gofal iechyd ei ddarparu yma yng Nghymru, ac yn benodol, yng ngogledd Cymru. Bydd angen iddynt gael cefnogaeth hefyd gan bobl o bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol i gymryd camau i wella'r sefydliad. Felly, mae hynny'n golygu peidio â bod ofn gwneud dewisiadau am y dyfodol, er mwyn gallu cael sgwrs agored nid yn unig â'r tîm y byddant yn ei arwain yn y bwrdd iechyd, ond gyda'r cyhoedd ehangach a'u cynrychiolwyr etholedig. Rwy'n derbyn y bydd etholiad ymhen ychydig dros 15 mis, ond bydd angen darparu gofal iechyd yn y cyfamser, ac rwy'n disgwyl i bawb yn yr ystafell hon sydd â diddordeb yn nyfodol y gwasanaeth iechyd yng ngogledd Cymru ymgysylltu'n agored ac yn uniongyrchol ar hynny. A bydd y prif weithredwr, pwy bynnag y bo, yn deall eu bod yn camu i mewn i amgylchedd lle mae etholiad ar y ffordd, ond lle mae angen gwelliant gwirioneddol hefyd yn y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu. Dyna y mae gan y staff a'r bobl eu hunain hawl i'w ddisgwyl a’i gael.

Ac ar berfformiad, rwyf wedi nodi'r disgwyliadau o ran perfformiad yn y fframwaith mesurau arbennig diwygiedig a gyhoeddais ym mis Tachwedd. Mae'n nodi meysydd diwygiedig i'r bwrdd iechyd wneud cynnydd arnynt er mwyn gallu symud ymlaen o fesurau arbennig, a thu hwnt i hynny hefyd. Credaf fod yn rhaid i'r prawf a osodwn ar gyfer y bwrdd iechyd fod yn un teg. Mae’n rhaid iddo fod: beth y mae'n rhaid i'r sefydliad hwn ei wneud a beth y mae angen iddo'i wneud i symud ymlaen o fesurau arbennig, yna beth arall y mae angen iddo'i wneud i gyrraedd y sefyllfa y byddai pob un ohonom yn gobeithio’i gweld, lle mae’n sefydliad gofal iechyd sy’n perfformio’n dda? Ac ni chredaf y byddai'n bosibl disgwyl iddynt symud o fesurau arbennig i'r ffrâm benodol honno mewn un naid.

O ran y pwynt ynglŷn ag unigolion a'r pwynt ynglŷn â chyfrifoldeb cyfunol, rwy'n cael cyfle rheolaidd i nodi fy rôl yn y system ac i ateb cwestiynau ar hynny, nid yn unig yn y wasg ond yn y Siambr hon a thu hwnt. Rwyf bob amser wedi dweud yn glir fod gennyf gyfrifoldeb gwleidyddol, cyfrifoldeb gweinidogol am y gwasanaeth iechyd, ac mae hynny’n dod law yn llaw ag atebolrwydd amdano. Nid wyf yn ceisio ymyrryd mewn dewisiadau gweithredol, ond bob tro y bydd rhywbeth yn digwydd o fewn y gwasanaeth iechyd, mae'n gwbl bosibl y byddaf yn cael fy holi amdano a bydd disgwyl i mi roi ateb. Mae hynny'n rhan o’r gwaith ac nid wyf yn ymgilio rhag hynny, ond rwy'n edrych am arweinyddiaeth newydd i helpu i newid a phennu nid yn unig yr hyn y maent yn ei ddisgwyl o'r brig, ond sut y maent yn disgwyl i’r staff a thîm cyfan y bwrdd iechyd gyflawni'r gwelliannau diwylliannol a'r gwelliannau mewn perfformiad rwyf fi, fel y dywedaf, yn cydnabod y byddai pawb yn y Siambr hon a thu hwnt yn disgwyl eu gweld.

15:20

I have to say, Minister, I'm a little surprised by some of the comments that you've made in response to this urgent question today. For many of us in north Wales, it feels very much—

Mae'n rhaid i mi ddweud, Weinidog, rwy'n synnu ychydig wrth glywed rhai o'r sylwadau rydych wedi'u gwneud mewn ymateb i'r cwestiwn brys hwn heddiw. I lawer ohonom yng ngogledd Cymru, mae hyn yn teimlo'n debyg iawn i—

Sorry, it's a topical question, not an urgent question. 

Mae'n ddrwg gennyf, cwestiwn amserol ydyw, nid cwestiwn brys.

Pardon me. 

For many of us in north Wales, this feels very much like groundhog day and as though we are absolutely going right back to square one. We've got the same interim chief executive that was appointed on the day that special measures were initially imposed, almost four and a half years ago—almost five years ago now. We were told by Simon Dean at that time that there were 100-day plans to turn around the fortunes of this failing organisation. We saw no improvement. We've seen over the past four and a half or so years an organisation that has had even worse performance—record worse performance. It's the worst now in the whole of Wales on many performance measures, and it's got a governance system that is absolutely broken. It is not working.

We saw a report that came into the public domain just over a week ago, which had not even been shared; a report that was identifying serious failings in mental health services, particularly in terms of psychological therapies by TogetherBetter, which was not even shared with the chair of the health board, in spite it being in the possession of the health board for many months. So, the system is broken. You're part of the system. This is an organisation in special measures.

Can I ask you, Minister, do you accept now that special measures under your regime in Wales do not work, that you are not able to secure the sorts of improvements that the people of north Wales deserve to see in the performance of the health board? It's quite clear that Gary Doherty was not up to the job, as nice a man as he was. He was leading an organisation with a team of executives, some of whom were not up to the job, and, frankly, we've been glad to see the back of. We need a new team. We need an approach that is going to drive improvement forward. I'm not convinced, frankly, that you're the Minister that's going to be able to deliver the improvement we need to see, and I seriously do think now it's time for you to consider your position as health Minister in order that we can turn a page in north Wales and get a decent level of service for patients in the region. We're going back to square one, and, frankly, after four and a bit years, it's not good enough.

Esgusodwch fi.

I lawer ohonom yng ngogledd Cymru, mae hyn yn teimlo'n debyg iawn i gylch diddiwedd, ac fel pe baem yn mynd yn ôl i'r cychwyn. Mae gennym yr un prif weithredwr dros dro a benodwyd ar y diwrnod y cyflwynwyd y mesurau arbennig i ddechrau, bron i bedair blynedd a hanner yn ôl—bron i bum mlynedd yn ôl bellach. Dywedwyd wrthym gan Simon Dean bryd hynny fod cynlluniau 100 diwrnod ar waith i newid cyfeiriad y sefydliad diffygiol hwn. Ni welsom unrhyw welliant. Rydym wedi gweld, dros y pedair blynedd a hanner diwethaf, sefydliad sydd wedi perfformio'n waeth byth—y perfformiad gwaethaf erioed. Hwn yw'r gwaethaf yng Nghymru gyfan bellach o ran llawer o fesurau perfformiad, ac mae ganddo system lywodraethu sydd wedi torri'n llwyr. Nid yw'n gweithio.

Gwelsom adroddiad a wnaed yn gyhoeddus ychydig dros wythnos yn ôl, nad oedd hyd yn oed wedi'i rannu; adroddiad a oedd yn nodi methiannau difrifol mewn gwasanaethau iechyd meddwl, yn enwedig mewn perthynas â therapïau seicolegol gan TogetherBetter, na chafodd ei rannu â chadeirydd y bwrdd iechyd hyd yn oed, er ei fod ym meddiant y bwrdd iechyd ers misoedd lawer. Felly, mae'r system wedi torri. Rydych yn rhan o'r system. Mae hwn yn sefydliad sydd mewn mesurau arbennig.

A gaf fi ofyn i chi, Weinidog, a ydych yn derbyn yn awr nad yw mesurau arbennig o dan eich trefniant chi yng Nghymru yn gweithio, nad ydych yn gallu sicrhau'r mathau o welliannau y mae pobl gogledd Cymru yn haeddu eu gweld ym mherfformiad y bwrdd iechyd? Mae'n gwbl amlwg nad oedd Gary Doherty yn gallu gwneud y gwaith, er ei fod yn ddyn dymunol. Roedd yn arwain sefydliad gyda thîm o swyddogion gweithredol, ac nid oedd rhai ohonynt yn addas ar gyfer y gwaith, ac a dweud y gwir, roeddem yn falch o'u gweld yn mynd. Mae angen tîm newydd arnom. Mae angen dull arnom sy'n mynd i sbarduno gwelliant. Nid wyf wedi fy argyhoeddi, a dweud y gwir, mai chi yw'r Gweinidog a fydd yn gallu cyflawni'r gwelliant y mae angen inni ei weld, a chredaf o ddifrif ei bod yn bryd i chi ystyried eich sefyllfa fel Gweinidog iechyd fel y gallwn droi tudalen yng ngogledd Cymru a chael lefel briodol o wasanaeth i gleifion yn y rhanbarth. Rydym yn mynd yn ôl i'r cychwyn, ac a dweud y gwir, ar ôl mwy na phedair blynedd, nid yw hyn yn ddigon da.

15:25

Well, there's not much there that I agreed with, and the tone in which Darren Millar with real relish attacks individuals doesn't do him any credit at all. I saw the press release he issued about Simon Dean, and I have to say, to speak in the terms in which he has done about someone with 37 years of NHS experience, who's capable, committed and respected across the national health service, I just don't think that highly personal attack does Darren Millar any credit at all, and I really do think he should reconsider, withdraw and apologise for the comments he's made about Simon Dean.

And he should recognise that, actually, in terms of Simon Dean's previous time within the health board, it did make progress, and that's part of the not just disappointment but the challenge in where we are because progress did start to be made on a range of measures during his time there. So, on primary care, on maternity, and even on mental health, progress was made during his time, and yet, during the longer period of time, the approximately four years—the last four years—we've seen the health board go backwards on performance and on finance, too.

Now, the health board have made a choice about changing the executive leadership, and the challenge now is how we have a new leadership in place, not just interim, but a permanent leadership to actually undertake the further progress that's plainly required on performance and finance against the special measures framework that I set out in November of last year, and that's my very clear expectation. I know very well that people will be looking at what happens in practical terms, both the public and of course the staff who work at that health board, and I will, of course, be reporting back to this place and I look forward to having questions next week. People have a regular opportunity to ask me questions; that's part of the job. I'm certainly not contemplating leaving this job. I'm looking forward to doing the job and continuing to make a real difference. 

Wel, nid wyf yn cytuno â llawer o'r hyn a ddywedwyd, ac nid yw'r ffordd y mae Darren Millar yn ymhyfrydu mewn ymosod ar unigolion yn glod iddo o gwbl. Gwelais y datganiad i'r wasg a gyhoeddodd am Simon Dean, ac mae'n rhaid i mi ddweud bod siarad yn y ffordd a wnaeth am rywun sydd â 37 mlynedd o brofiad yn y GIG, sy'n alluog, yn ymroddedig ac yn uchel ei barch yn y gwasanaeth iechyd gwladol, ni chredaf fod yr ymosodiad personol iawn hwnnw yn glod o gwbl i Darren Millar, ac rwy'n credu o ddifrif y dylai ailystyried, tynnu'r sylwadau a wnaeth am Simon Dean yn ôl ac ymddiheuro amdanynt.

A dylai gydnabod, mewn gwirionedd, o ran cyfnod blaenorol Simon Dean yn y bwrdd iechyd, i'r bwrdd wneud cynnydd, ac mae hynny'n rhan nid yn unig o'r siom ond yr her yn ein sefyllfa, gan fod cynnydd wedi dechrau digwydd ar ystod o fesurau yn ystod ei gyfnod yno. Felly, ar ofal sylfaenol, ar famolaeth, a hyd yn oed ar iechyd meddwl, gwnaed cynnydd yn ystod ei gyfnod yno, ac eto, yn ystod y cyfnod hwy o amser, yr oddeutu pedair blynedd—y pedair blynedd diwethaf—rydym wedi gweld y bwrdd iechyd yn mynd tuag yn ôl o ran perfformiad ac o ran cyllid hefyd.

Nawr, mae'r bwrdd iechyd wedi gwneud dewis ynglŷn â newid yr arweinyddiaeth weithredol, a'r her yn awr yw sut y mae gennym arweinyddiaeth newydd ar waith, nid dros dro yn unig, ond arweinyddiaeth barhaol i gyflawni'r cynnydd pellach sydd ei angen yn amlwg ar berfformiad a chyllid yn erbyn y fframwaith mesurau arbennig a nodais ym mis Tachwedd y llynedd, a dyna fy nisgwyliad clir iawn. Gwn yn iawn y bydd pobl yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn ymarferol, y cyhoedd a'r staff sy'n gweithio yn y bwrdd iechyd hwnnw wrth gwrs, a byddaf yn adrodd yn ôl i'r lle hwn ac edrychaf ymlaen at gael cwestiynau yr wythnos nesaf. Mae pobl yn cael cyfle yn rheolaidd i ofyn cwestiynau i mi; mae hynny'