Agoriad Swyddogol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Official Opening of the Fifth National Assembly for Wales

07/06/2016

Cyrhaeddodd y Parti Brenhinol y Siambr am 11:46.

The Royal Party arrived in the Chamber at 11:46.

Cludwyd y byrllysg i’r Siambr.

The mace was carried into the Chamber.

1. Agoriad Swyddogol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru
1. The Official Opening of the Fifth National Assembly for Wales

Perfformiodd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru waith corawl a gyfansoddwyd gan yr Athro Paul Mealor, i eiriau ‘Wrth ddŵr a thân’ gan Dr Grahame Davies.

The National Youth Choir of Wales performed a choral work composed by Professor Paul Mealor to the words of ‘Wrth ddŵr a thân’ by Dr Grahame Davies.

Mae’n bleser o’r mwyaf gen i groesawu pawb i agoriad y pumed Cynulliad. Hoffwn estyn croeso cynnes iawn i’n gwesteion ac i gynrychiolwyr o gyrff seneddol eraill, o’r farnwriaeth, llywodraeth leol, cyrff cyhoeddus, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau Cymreig eraill. Hefyd, hoffwn gyfarch y bobl sydd wedi ymuno â ni y tu allan i’r Senedd heddiw, neu sy’n gwylio neu’n gwrando y tu hwnt i Fae Caerdydd.

On behalf of the Assembly, I would like to welcome our Royal guests—croeso. Thank you for returning here to the Senedd at the beginning of our fifth Assembly. We offer you our congratulations ahead of events this weekend to mark your ninetieth birthday and would like to add our own sincere appreciation for the dedicated service that you have given for more than six decades. [Applause.]

The Senedd’s tenth anniversary this year has been an opportunity to reflect not only on the inspiring architecture of this building, but also its position in Welsh public life as the home of Welsh democracy. We continue to see the evolution of the Assembly’s powers and procedures, which have matured with the passage of time. Following the introduction of the Wales Bill today, we are looking forward to the next phase of our constitutional journey and to our new responsibilities and even greater scope to make a real difference to the lives of the people of Wales.

Fel Llywydd newydd y Cynulliad, rwyf wedi rhoi fy ymrwymiad y byddaf yn hyrwyddo ac yn diogelu enw da y Cynulliad hwn, ein pumed Cynulliad, yma yn y Siambr a thu hwnt, ym mhob cymuned yng Nghymru. Rwyf am inni gael trafodaethau bywiog, brwd a democrataidd yma yn ein Siambr.

‘Boed angerdd i’n trafod a phwyll ymhob cymod’.

‘May there be passion in our debate; prudence in conciliation’.

Having been elected as Assembly Members places on us a solemn responsibility that we are determined to discharge diligently and respectfully. We have been elected by the people of this country and we commit to being their voice and to providing the standard of service and leadership they deserve and demand of us. May I invite Your Majesty to address the National Assembly?

It is a great personal pleasure to welcome you all to the opening of the fifth Assembly. I would like to extend a warm welcome to our personal guests and to representatives of other parliamentary bodies, the judiciary, local government, public bodies, voluntary groups and other Welsh organisations. I would also like to send our greetings to everyone who has joined us outside the Senedd today or who is watching or listening away from Cardiff Bay.

Ar ran y Cynulliad, hoffwn groesawu ein gwesteion Brenhinol—croeso. Diolch i chi am ddychwelyd yma i'r Senedd ar ddechrau ein pumed Cynulliad. Rydym yn estyn ein llongyfarchiadau ymlaen llaw i chi ar gyfer digwyddiadau'r penwythnos hwn i ddathlu eich pen-blwydd yn ddeg a phedwar ugain a hoffem ychwanegu ein gwerthfawrogiad diffuant ein hunain am y gwasanaeth ymroddedig yr ydych wedi ei roi am fwy na chwe degawd. [Cymeradwyaeth.]

Mae dengmlwyddiant y Senedd eleni wedi bod yn gyfle i adlewyrchu nid yn unig ar bensaernïaeth ysbrydoledig yr adeilad hwn, ond hefyd ei statws ym mywyd cyhoeddus Cymru fel cartref democratiaeth yng Nghymru. Rydym yn parhau i weld esblygiad pwerau a gweithdrefnau'r Cynulliad, sydd wedi aeddfedu gyda threigl amser. Yn dilyn cyflwyno Bil Cymru heddiw, rydym yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn ein taith gyfansoddiadol ac at ein cyfrifoldebau newydd a hyd yn oed mwy o gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl Cymru.

As the Assembly’s newly elected Presiding Officer, I have given my commitment that I will promote and safeguard the good reputation of this Assembly, the fifth Assembly, here in the Chamber and beyond, in every community within Wales. I want us to have lively, healthy, democratic debate here in our Chamber

‘May there be passion in our debate; prudence in conciliation’.

‘Boed angerdd i’n trafod a phwyll ymhob cymod’.

Mae bod wedi ein hethol yn Aelodau'r Cynulliad yn gosod cyfrifoldeb cysegredig arnom yr ydym yn benderfynol o'i gyflawni mewn modd diwyd a pharchus. Rydym wedi ein hethol gan bobl y wlad hon ac rydym yn ymrwymo i fod yn llais iddynt ac i ddarparu gwasanaeth ac arweinyddiaeth o'r safon y maent yn ei haeddu ac yn ei fynnu gennym. A gaf i wahodd Eich Mawrhydi i annerch y Cynulliad Cenedlaethol?

Presiding Officer, Members of the National Assembly for Wales, thank you for your warm welcome and good wishes. I am delighted to be here today on the occasion of the opening of the fifth National Assembly for Wales, and I congratulate you on your election as Members of the Assembly.

I have continued to follow the Assembly’s progress with close interest and to note the remarkable record of achievement over the first four terms. Though a relatively young parliamentary institution, you have established a reputation as a strong, accessible and forward-looking legislature, serving all the diverse communities of Wales.

The Assembly can be proud of the way it has engaged with a broad audience across Wales and beyond to create a better understanding of the important work that is undertaken here, and I am sure that you will continue to show innovation and leadership in the way that you communicate with all those you serve and to involve them in your work.

When I was here in 2011, I noted that you would be passing Assembly Acts for the first time. So, I am pleased, now, to see the Assembly serving the people of Wales as a modern legislature with full law-making powers. It is an achievement in which all who care about Wales can take pride.

The volume and complexity of your legislative responsibilities will increase still further during this fifth Assembly, and you will also have the fiscal responsibilities flowing from the Wales Act 2014, including tax-raising powers for the first time. Your responsibility is great and the expectations are high, but I have no doubt you will continue to succeed as you discharge these new duties.

Presiding Officer, Assembly Members, this Fifth Assembly marks a further significant development in the history of devolution in Wales. I wish you every success as you prepare to meet the challenges of these constitutional changes and to help realise the potential of the Assembly for future generations.

Lywydd, Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, diolch i chi am eich croeso cynnes a'ch dymuniadau da. Rwyf yn falch iawn o fod yma heddiw ar achlysur agor pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac rwyf yn eich llongyfarch ar gael eich ethol yn Aelodau'r Cynulliad.

Rwyf wedi parhau i ddilyn cynnydd y Cynulliad â chryn ddiddordeb gan nodi hanes rhyfeddol o gyflawni dros y pedwar tymor cyntaf. Er mai sefydliad seneddol cymharol ifanc yw hwn, rydych wedi sefydlu enw da fel deddfwrfa gref, hygyrch a blaengar, sy'n gwasanaethu holl gymunedau amrywiol Cymru. 

Gall y Cynulliad fod yn falch o'r ffordd y mae wedi ymgysylltu â chynulleidfa eang ledled Cymru a thu hwnt i greu gwell dealltwriaeth o'r gwaith pwysig a wneir yma, ac rwyf yn siŵr y byddwch yn parhau i ddangos arloesedd ac arweinyddiaeth yn y ffordd yr ydych yn cyfathrebu â phawb yr ydych yn eu gwasanaethu ac yn eu cynnwys yn eich gwaith.

Pan oeddwn i yma yn 2011, nodais y byddech yn pasio Deddfau'r Cynulliad am y tro cyntaf. Felly, rwyf yn falch, erbyn hyn, o weld y Cynulliad yn gwasanaethu pobl Cymru fel deddfwrfa fodern a chanddi bwerau deddfu llawn. Mae'n llwyddiant y gall pawb y mae Cymru yn agos i'w calon fod yn falch ohono.

Bydd maint a chymhlethdod eich cyfrifoldebau deddfwriaethol yn cynyddu ymhellach yn ystod y pumed Cynulliad hwn, a bydd gennych hefyd y cyfrifoldebau cyllidol sy'n deillio o Ddeddf Cymru 2014, gan gynnwys pwerau trethu am y tro cyntaf. Mae eich cyfrifoldeb yn fawr ac mae'r disgwyliadau yn uchel, ond nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwch yn parhau i lwyddo wrth i chi gyflawni'r dyletswyddau newydd hyn.

Lywydd, Aelodau'r Cynulliad, mae'r Pumed Cynulliad hwn yn nodi datblygiad pwysig arall yn hanes datganoli yng Nghymru. Dymunaf bob llwyddiant i chi wrth i chi baratoi i ateb heriau'r newidiadau cyfansoddiadol hyn ac i helpu i wireddu potensial y Cynulliad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Canodd Anne Denholm y delyn.

Anne Denholm played the harp.

Llofnodwyd y memrwn coffaol.

The commemorative parchment was signed.

Fel Aelod Cynulliad ac fel y Prif Weinidog, a gaf i ddechrau gan eich croesawu chi, Eich Mawrhydi, i’r Senedd heddiw a diolch ichi am eich geiriau caredig? Mae’n bleser eich cael chi yma gyda ni unwaith eto i agor pumed sesiwn y Cynulliad. Ar ran pobl Cymru, a gaf i ddiolch ichi am y gefnogaeth rydych chi wedi ei dangos tuag at y Cynulliad ers ichi ei agor gyntaf ym 1999 ac a gaf i hefyd ddiolch ichi am y gwasanaeth rydych chi wedi ei roi i’r wlad dros y 60 mlynedd diwethaf?

The beginning of the new parliamentary term is a special moment. A new Assembly has been elected, a new Government has been sworn in and a new agenda for Wales is being developed. But, more than this, the beginning of the new term marks a pivotal moment in the life of Welsh devolution itself. In the coming months and years, further powers will be granted to this Assembly, marking its maturity into a more powerful Parliament.

The responsibility that places on us as legislators is very great indeed. These new powers and the new settlement for devolution that we’re constructing are for a very clear purpose. They are to help us deliver for the people whom we represent. A stronger economy for Wales, greater prosperity for our communities, security for individuals and families right across our nation. Prosperity and fairness for all.

But we must also give careful thought to the way in which we undertake that task. No single party has a majority in this Chamber, no individual has a monopoly on good ideas and no person should feel excluded from our work. It’s required of us all—a duty—to be true to our values and to respect the mandate on which we were elected, but, ultimately, to work together, to discuss, to compromise and to act in a respectful way that allows us all, collectively, to deliver for the people we serve. As First Minister, I pledge that I will work for that end and in that spirit to build the better Wales that I believe we all want to see.

As an Assembly Member and as First Minister, may I begin by welcoming Your Majesty to the Senedd today and thanking you for your kind words? It’s a pleasure to have you here with us once again for the opening of the fifth Assembly. On behalf of the people of Wales, may I thank you for the support that you have shown the Assembly since its inception in 1999 and may I also thank you for the service that you have given the country over the past 60 years?

Mae dechrau tymor seneddol newydd yn adeg arbennig. Mae Cynulliad newydd wedi ei ethol, mae Llywodraeth newydd wedi tyngu llw ac mae agenda newydd ar gyfer Cymru yn cael ei datblygu. Ond, yn fwy na hyn, mae dechrau'r tymor newydd yn nodi adeg dyngedfennol ym mywyd datganoli ei hun yng Nghymru. Yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, bydd pwerau ychwanegol yn cael eu caniatáu i'r Cynulliad hwn, gan nodi ei aeddfedu i Senedd fwy pwerus.

Mae'r cyfrifoldeb y mae hynny'n ei osod arnom fel deddfwyr yn un mawr iawn yn wir. Mae gan y pwerau newydd a'r setliad newydd ar gyfer datganoli yr ydym yn ei adeiladu ddiben clir iawn. Eu bwriad yw ein helpu i gyflawni ar ran y bobl yr ydym yn eu cynrychioli. Economi gryfach i Gymru, mwy o ffyniant ar gyfer ein cymunedau, diogelwch ar gyfer unigolion a theuluoedd ledled ein cenedl. Ffyniant a thegwch i bawb.

Ond mae'n rhaid i ni hefyd roi ystyriaeth ofalus i'r modd yr ydym yn ymgymryd â'r dasg honno. Nid oes gan unrhyw un blaid fwyafrif yn y Siambr hon, nid oes gan unrhyw unigolyn fonopoli ar syniadau da ac ni ddylai unrhyw berson deimlo ei fod wedi ei eithrio o'n gwaith. Mae'n rheidrwydd ar bob un ohonom—mae dyletswydd arnom—i fod yn driw i'n gwerthoedd ac i barchu'r mandad y cawsom ein hethol arno, ond, yn y pen draw, i weithio gyda'i gilydd, i drafod, i gyfaddawdu ac i weithredu mewn modd parchus a fydd yn caniatáu i bob un ohonom, gyda'n gilydd, gyflawni ar gyfer y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu. Yn fy swyddogaeth i fel Prif Weinidog, rwyf yn addo y byddaf yn gweithio i'r perwyl hwnnw ac yn yr ysbryd hwnnw i adeiladu Cymru well y credaf ein bod i gyd yn dymuno ei gweld.

Adroddodd Maeve Tonkin-Wells gerdd gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, ‘Y tŷ hwn’.

Maeve Tonkin-Wells recited a poem by the National Poet of Wales Ifor ap Glyn, ‘Y tŷ hwn’.

Gadawodd y Parti Brenhinol y Siambr am 12:01.

The Royal Party departed the Chamber at 12:01.