Y Cyfarfod Llawn

Plenary

23/04/2024

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Prynhawn da a chroeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma fydd y cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Natasha Asghar. 

Good afternoon and welcome to this Plenary meeting. The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Natasha Asghar. 

Gwasanaethau Cyswllt Toresgyrn
Fracture Liaison Services

1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth gwasanaethau cyswllt toresgyrn ar draws byrddau iechyd yng Nghymru? OQ60990

1. Will the First Minister make a statement on the provision of fracture liaison services across health boards in Wales? OQ60990

Yes. Good progress is being made on our commitment to achieve 100 per cent fracture liaison service coverage across Wales by September 2024.

Gwnaf. Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar ein hymrwymiad i sicrhau darpariaeth gwasanaethau cyswllt toresgyrn o 100 y cant ledled Cymru erbyn mis Medi 2024.

Thank you very much, First Minsiter. Just last week, your Government's Cabinet Secretary for health openly admitted that the NHS in Wales isn't performing well enough, as yet another record was reached on waiting times. According to your recent comments, these waiting times are your top priority, but there are other commitments you'll need to consider in tandem if you're to avoid breaking your promises. In September 2023, the health Secretary issued a statement committing to achieve, as you mentioned, 100 per cent coverage for all health boards by fracture liaison services by 2024. But, unfortunately, First Minister, we're now two thirds of the way through the 18-month timeline set out by the Cabinet Secretary, and only four out of the seven health boards even have these services. Sadly, this is just the tip of the iceberg, as only 21 per cent of fracture patients nationally are being identified in our Welsh NHS, due to underperformance in these services, even where they are now currently in place. As it now looks increasingly unlikely that this target set in February 2023 will be met, can you confirm today whether your Government is still committed to the 100 per cent figure, and, if so, that this will include access for everyone over 50 in Wales to a quality fracture liaison service that meets national clinical standard key performance indicators? Thank you.

Diolch yn fawr iawn, Prif Weinidog. Dim ond yr wythnos diwethaf, cyfaddefodd Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd eich Llywodraeth yn agored nad yw'r GIG yng Nghymru yn perfformio'n ddigon da, wrth i record arall gael ei chyrraedd eto o ran amseroedd aros. Yn ôl eich sylwadau diweddar, yr amseroedd aros hyn yw eich prif flaenoriaeth, ond ceir ymrwymiadau eraill y bydd angen i chi eu hystyried ochr yn ochr os ydych chi'n mynd i osgoi torri eich addewidion. Ym mis Medi 2023, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd iechyd ddatganiad yn ymrwymo i sicrhau, fel y gwnaethoch chi sôn, ddarpariaeth o 100 y cant i bob bwrdd iechyd gan wasanaethau cyswllt toresgyrn erbyn 2024. Ond, yn anffodus, Prif Weinidog, rydym ni bellach ddwy ran o dair o'r ffordd drwy'r amserlen o 18 mis a nodwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet, a dim ond pedwar o'r saith bwrdd iechyd sydd â'r gwasanaethau hyn hyd yn oed. Yn anffodus, mae mwy i hyn nag a welir, gan mai dim ond 21 y cant o gleifion torasgwrn yn genedlaethol sy'n cael eu nodi yn ein GIG yng Nghymru, oherwydd tanberfformiad yn y gwasanaethau hyn, hyd yn oed lle maen nhw'n weithredol ar hyn o bryd. Gan ei bod hi'n edrych yn fwyfwy annhebygol bellach y bydd y targed hwn a osodwyd ym mis Chwefror 2023 yn cael ei gyrraedd, a allwch chi gadarnhau heddiw a yw eich Llywodraeth yn dal i fod wedi ymrwymo i'r ffigur o 100 y cant, ac, os felly, y bydd hyn yn cynnwys mynediad i bawb dros 50 oed yng Nghymru at wasanaeth cyswllt toresgyrn o ansawdd sy'n bodloni dangosyddion perfformiad allweddol safon glinigol genedlaethol? Diolch.

We are on track to deliver the commitment made by the Cabinet Secretary for health. I look forward to the new services starting in September to deliver against that commitment. We recognise that fragility fractures can be painful and potentially debilitating. That's why we've recognised the role of fracture liaison services, which provide early intervention and easy access to osteoporosis care to reduce the risk of such fractures. And much progress has been made since Dr Inder Singh was appointed as the national clinical lead for falls and fragility in 2022. We've come a long way. There's more to go, but we remain on track to meet the commitment given by the Cabinet Secretary for health.

Rydym ni ar y trywydd iawn i gyflawni'r ymrwymiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd. Edrychaf ymlaen at weld y gwasanaethau newydd yn dechrau ym mis Medi i gyflawni yn erbyn yr ymrwymiad hwnnw. Rydym ni'n cydnabod y gall torasgwrn breuder fod yn boenus ac o bosibl yn wanychol. Dyna pam rydym ni wedi cydnabod swyddogaeth gwasanaethau cyswllt toresgyrn, sy'n darparu ymyrraeth gynnar a mynediad hawdd at ofal osteoporosis i leihau'r risg o doresgyrn o'r fath. Ac mae llawer o gynnydd wedi cael ei wneud ers penodi Dr Inder Singh fel yr arweinydd clinigol cenedlaethol ar gyfer cwympiadau ac eiddilwch yn 2022. Rydym ni wedi dod yn bell. Mae mwy i fynd, ond rydym ni'n dal i fod ar y trywydd iawn i gyflawni'r ymrwymiad a roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd.

First Minister, on average, women lose up to 10 per cent of their bone mass in the first five years after menopause. Having lower levels of oestrogen increases the risk of developing osteoporosis, so women experiencing the menopause are at an increased risk of broken bones or fractures. The First Minister will be aware that one in two women over 50 will experience a broken bone in their lifetime. Fracture liaison services in all health board areas is a very welcome step forward, but what else is being done to improve bone health and NHS services in Wales?

Prif Weinidog, ar gyfartaledd, mae menywod yn colli hyd at 10 y cant o'u màs esgyrn yn y pum mlynedd gyntaf ar ôl y menopos. Mae bod â lefelau is o estrogen yn cynyddu'r risg o ddatblygu osteoporosis, felly mae menywod sy'n mynd drwy'r menopos mewn mwy o berygl o dorri esgyrn. Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol y bydd un o bob dwy fenyw dros 50 oed yn torri asgwrn yn ystod eu hoes. Mae gwasanaethau cyswllt toresgyrn ym mhob ardal bwrdd iechyd yn gam ymlaen i'w groesawu'n fawr, ond beth arall sy'n cael ei wneud i wella iechyd esgyrn a gwasanaethau GIG yng Nghymru?

Thank you for the question. It's an important point to make that we expect that one in two women over the age of 50 will experience a broken bone within that stage of their lifetime. Now, for us, that's both about the two points you make—about bone health and what we look to do to try to make sure that people can make their own choices about how to live well and improve their own bone health, as well as what the NHS does. That's the service model that fracture liaison services represent. It's also, though, about having access to the most up-to-date evidence and treatment support as well. That's why the Royal Osteoporosis Society recognised the decision by NICE—the National Institute for Health and Care Excellence—to make the first new osteoporosis drug treatment available in a decade. That new drug—I'm not going to pronounce the technical name as it's a bit of tongue-twister, with lots of z's in it—has been available in Wales since 2022. It's another example of where new medications are made available, recommended by NICE, in Wales, because of the way that we support that process and, indeed, the way we use our funding. That early access to evidence-based treatment is available all across Wales now. There will, of course, be more that we can do. As we roll out the fracture liaison service, we will learn lessons from its implementation, and I look forward to the Cabinet Secretary for health continuing to update people, in addition to the money that she has found to invest in the service. 

Diolch am y cwestiwn. Mae'n bwynt pwysig i'w wneud ein bod ni'n disgwyl y bydd un o bob dwy fenyw dros 50 oed yn torri asgwrn yn ystod y cyfnod hwnnw o'u hoes. Nawr, i ni, mae hynny'n ymwneud â'r ddau bwynt yr ydych chi'n eu gwneud—am iechyd esgyrn a'r hyn yr ydym ni'n ceisio ei wneud i geisio gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu gwneud eu dewisiadau eu hunain am sut i fyw'n dda a gwella eu hiechyd esgyrn eu hunain, yn ogystal â'r hyn y mae'r GIG yn ei wneud. Dyna'r model gwasanaeth y mae gwasanaethau cyswllt toresgyrn yn ei gynrychioli. Mae hefyd, fodd bynnag, yn ymwneud â bod â mynediad at y dystiolaeth a'r cymorth triniaeth diweddaraf hefyd. Dyna pam y gwnaeth y Gymdeithas Frenhinol Osteoporosis gydnabod penderfyniad NICE—y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal—i wneud y driniaeth cyffur osteoporosis newydd gyntaf ar gael mewn degawd. Mae'r cyffur newydd hwnnw—dydw i ddim yn mynd i ynganu'r enw technegol gan ei fod yn dipyn o gwlwm tafod, â sawl z ynddo—wedi bod ar gael yng Nghymru ers 2022. Mae'n enghraifft arall o le mae meddyginiaethau newydd yn cael eu gwneud ar gael, a argymhellir gan NICE, yng Nghymru, oherwydd y ffordd yr ydym ni'n cefnogi'r broses honno ac, yn wir, y ffordd yr ydym ni'n defnyddio ein cyllid. Mae'r mynediad cynnar hwnnw at driniaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gael ledled Cymru gyfan bellach. Wrth gwrs, bydd mwy y gallwn ni ei wneud. Wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth cyswllt toresgyrn, byddwn yn dysgu gwersi o'i weithredu, ac edrychaf ymlaen at weld Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl, yn ogystal â'r arian y mae wedi dod o hyd iddo i fuddsoddi yn y gwasanaeth.

Of course, I welcome the creation of the fracture liaison services across Wales, but could you, First Minister, provide an update on the provision in Powys, where there are no district general hospitals, and how that service will be delivered?

Wrth gwrs, rwy'n croesawu creu'r gwasanaethau cyswllt toresgyrn ledled Cymru, ond a allech chi, Prif Weinidog, roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth ym Mhowys, lle nad oes unrhyw ysbytai cyffredinol ardal, a sut y bydd y gwasanaeth hwnnw'n cael ei ddarparu?

It's a fair point, of course, because we expect all six health boards with secondary care hospitals to be on track to deliver the service by the end of September. Four already have that service. The other two we expect to be on track to deliver in September, meeting the commitment made by the Cabinet Secretary for health. There is a different model being developed in Powys because it doesn't have secondary care hospitals. So, in that unique position, Powys are working with neighbouring health boards to make sure that the population of Powys have access to that service. So, the model needs to deliver not just in the six health boards that have the hospital provision, but equitable care and access to it for residents in Powys, and we're on track to do so. Powys, of course, is used to having to provide these services in a different way—to commission and organise services within Wales and, indeed, sometimes across the border. So, we're clear that the pathway should be in place for people living in Powys to have the same equitable access to the same quality of care and the improvement that this service represents.

Mae'n bwynt teg, wrth gwrs, gan ein bod ni'n disgwyl i'r chwe bwrdd iechyd ag ysbytai gofal eilaidd fod ar y trywydd iawn i ddarparu'r gwasanaeth erbyn diwedd mis Medi. Mae gan bedwar y gwasanaeth hwnnw eisoes. Rydym ni'n disgwyl i'r ddau arall fod ar y trywydd iawn i ddarparu ym mis Medi, gan gyflawni'r ymrwymiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd. Mae gwahanol fodel yn cael ei ddatblygu ym Mhowys gan nad oes ysbytai gofal eilaidd yno. Felly, yn y sefyllfa unigryw honno, mae Powys yn gweithio gyda byrddau iechyd cyfagos i wneud yn siŵr bod gan boblogaeth Powys fynediad at y gwasanaeth hwnnw. Felly, mae angen i'r model ddarparu nid yn unig yn y chwe bwrdd iechyd sydd â'r ddarpariaeth ysbyty, ond gofal teg a mynediad ato i drigolion ym Mhowys, ac rydym ni ar y trywydd iawn i wneud hynny. Mae Powys, wrth gwrs, wedi arfer â gorfod darparu'r gwasanaethau hyn mewn gwahanol ffordd—i gomisiynu a threfnu gwasanaethau o fewn Cymru ac, yn wir, weithiau dros y ffin. Felly, rydym ni'n eglur y dylai'r llwybr fod ar waith i bobl sy'n byw ym Mhowys gael yr un mynediad teg at yr un ansawdd o ofal a'r gwelliant y mae'r gwasanaeth hwn yn ei gynrychioli.

13:35
Y Sefyllfa yn Gaza
The Situation in Gaza

2. Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i gefnogi teuluoedd yng Nghymru y mae'r sefyllfa yn Gaza yn effeithio arnynt? OQ60991

2. What is the Government doing to support Welsh families affected by the situation in Gaza? OQ60991

Ministers and Cabinet colleagues have met with both Jewish and Muslim leaders and community members since the start of the Israel-Gaza war. We continue to offer our condolences to all those people affected by the current crisis. A number of families and community groups are directly affected in communities across Wales. And we will continue to support any hate crime victims through our Wales Hate Support Centre.

Mae Gweinidogion a chydweithwyr Cabinet wedi cyfarfod ag arweinwyr ac aelodau'r cymunedau Iddewig a Mwslimaidd ers dechrau'r rhyfel rhwng Israel a Gaza. Rydym ni'n parhau i gydymdeimlo â'r holl bobl hynny y mae'r argyfwng presennol yn effeithio arnyn nhw. Mae nifer o deuluoedd a grwpiau cymunedol yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol mewn cymunedau ledled Cymru. A byddwn yn parhau i gefnogi unrhyw ddioddefwyr troseddau casineb drwy ein Canolfan Cymorth Casineb Cymru.

Diolch am yr ateb yna.

Thank you for that answer.

Last week at a Senedd event, we heard from Mr and Mrs Brisley from Bridgend, whose daughter and granddaughters were killed by Hamas on 7 October. They said that they hadn't heard from anyone from the Welsh Government since the loss of their loved ones. I'd like to know if the same is true for all Welsh citizens who have lost relatives in the region during the last six and a half months of bloody conflict. I'd also like to know if any support has been given to Welsh citizens who have done everything they could, financially and emotionally, to get their relatives out of the danger zone in Gaza. Some of our residents with links to Palestine have gone into eye-watering debt to safeguard their loved ones. We really need safe passages set up to avert the escalating humanitarian disaster in Gaza, and I'd like to know what the Government can do about that. And finally, given the events since 7 October, with more than 30,000 people dead, and hostages still being held, does he now agree with Members on the Plaid Cymru benches that an immediate ceasefire is the only way to guarantee the end of the bloodshed, for the return of the hostages, and an end to the famine we are seeing in Gaza?

Yr wythnos diwethaf mewn digwyddiad yn y Senedd, clywsom gan Mr a Mrs Brisley o Ben-y-bont ar Ogwr, y lladdwyd eu merch a'u hwyresau gan Hamas ar 7 Hydref. Fe wnaethon nhw ddweud nad oedden nhw wedi clywed gan neb o Lywodraeth Cymru ers colli eu hanwyliaid. Hoffwn wybod a yw'r un peth yn wir am bob dinesydd o Gymru sydd wedi colli perthnasau yn y rhanbarth yn ystod y chwe mis a hanner diwethaf o wrthdaro gwaedlyd. Hoffwn wybod hefyd a roddwyd unrhyw gefnogaeth i ddinasyddion Cymru sydd wedi gwneud popeth o fewn eu gallu, yn ariannol ac yn emosiynol, i gael eu perthnasau allan o'r ardal o berygl yn Gaza. Mae rhai o'n trigolion sydd â chysylltiadau â Phalesteina wedi mynd i ddyled ofnadwy i ddiogelu eu hanwyliaid. Rydym ni wir angen i lwybrau diogel gael eu sefydlu i osgoi'r trychineb dyngarol cynyddol yn Gaza, a hoffwn wybod beth all y Llywodraeth ei wneud am hynny. Ac yn olaf, o gofio'r digwyddiadau ers 7 Hydref, gyda mwy na 30,000 o bobl wedi marw, a gwystlon yn dal i gael eu dal, a yw bellach yn cytuno â'r Aelodau ar feinciau Plaid Cymru mai cadoediad ar unwaith yw'r unig ffordd i sicrhau diwedd y tywallt gwaed, ar gyfer dychwelyd y gwystlon, a diwedd ar y newyn yr ydym ni'n ei weld yn Gaza?

It's been the position of the Welsh Government for some time that there should be an immediate ceasefire. There needs to be a significant increase in routes for aid, as well as the amount of aid provided, because there is a very real humanitarian crisis taking place before us, in addition to resolving the issues around the atrocities that did take place on 7 October, which includes the release of all the hostages. Now, I don't think that, across this Chamber, people will disagree with that position. Our challenge is the level of influence we have on decision makers within the region, the talks that are taking place between different actors to try to generate a ceasefire, and the ability to stop the killing.

Now, when that comes to what we can do practically in Wales—you mentioned the family of Lianne Sharabi—we continue to provide practical support, in terms of the emotional well-being of people who live in Wales. I recognise that there are people on all sides of this conflict who are directly affected in constituencies and regions here in Wales. If the Member is able to provide me with more direct contact details for where the family are at present, and how they have or haven't accessed services, I'll happily make sure that the support that is available is provided to them. But we're really talking about practical and emotional support for families. This is an area where we don't have responsibility for dealing with both refugee and returns policies and family reunion. The Welsh Government has been clear, though, that we want a more generous approach to people seeking asylum, people fleeing war zones, and for a proper family reunion service. We actually provided funding towards the service provided by the Red Cross. As I say, I recognise that there's concern on all sides of this Chamber. We'll continue to play as constructive a role as we can do here in the Welsh Government, and with, as I say, the clarity in our call for a ceasefire, for an increase in aid and for the hostages to be released.

Safbwynt Llywodraeth Cymru ers cryn amser yw y dylai fod cadoediad ar unwaith. Mae angen cynnydd sylweddol i lwybrau ar gyfer cymorth, yn ogystal â faint o gymorth sy'n cael ei ddarparu, oherwydd mae argyfwng dyngarol gwirioneddol yn digwydd o'n blaenau, yn ogystal â datrys y materion ynghylch yr erchyllterau a ddigwyddodd ar 7 Hydref, sy'n cynnwys rhyddhau'r holl wystlon. Nawr, nid wyf i'n credu, ar draws y Siambr hon, y bydd pobl yn anghytuno â'r safbwynt hwnnw. Ein her yw lefel y dylanwad sydd gennym ni ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn y rhanbarth, y sgyrsiau sy'n cael eu cynnal rhwng gwahanol weithredwyr i geisio sicrhau cadoediad, a'r gallu i roi terfyn ar y lladd.

Nawr, o ran yr hyn y gallwn ni ei wneud yn ymarferol yng Nghymru—fe wnaethoch chi sôn am deulu Lianne Sharabi—rydym ni'n parhau i ddarparu cymorth ymarferol, o ran llesiant emosiynol pobl sy'n byw yng Nghymru. Rwy'n cydnabod bod pobl ar bob ochr i'r gwrthdaro hwn sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol mewn etholaethau a rhanbarthau yma yng Nghymru. Pe gallai'r Aelod roi manylion cyswllt mwy uniongyrchol i mi ar gyfer lle mae'r teulu ar hyn o bryd, a sut y maen nhw neu nad ydyn nhw wedi manteision ar wasanaethau, byddaf yn hapus i wneud yn siŵr bod y cymorth sydd ar gael yn cael ei ddarparu iddyn nhw. Ond rydym ni'n siarad mewn gwirionedd am gefnogaeth ymarferol ac emosiynol i deuluoedd. Mae hwn yn faes lle nad oes gennym ni gyfrifoldeb dros ymdrin â pholisïau ffoaduriaid a dychweliadau ac aduniad teuluol. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn eglur, fodd bynnag, ein bod ni eisiau dull mwy hael o ymdrin â phobl sy'n ceisio lloches, pobl sy'n ffoi o ardaloedd rhyfel, ac am wasanaeth aduniad teuluol priodol. A dweud y gwir, fe wnaethon ni ddarparu cyllid tuag at y gwasanaeth a ddarperir gan y Groes Goch. Fel y dywedais i, rwy'n cydnabod bod pryder ar bob ochr i'r Siambr hon. Byddwn yn parhau i chwarae rhan mor adeiladol ag y gallwn ni ei wneud yma yn Llywodraeth Cymru, a chyda, fel y dywedais i, yr eglurder yn ein galwad am gadoediad, am gynnydd i gymorth ac i'r gwystlon gael eu rhyddhau.

Thank you, First Minister, for that response. Like others in this Chamber, I have been very concerned about the increase in antisemitism, and, indeed, in anti-Muslim hatred, since 7 October, even on our streets here in Wales. Now, one of the things that the Welsh Government could do to try to address antisemitism, particularly on our university campuses, is to require, as a condition of funding for our universities, higher education institutions to adopt the International Holocaust Remembrance Alliance definition of antisemitism. Is that something that your Government will require them to do? 

Diolch yn fawr, Prif Weinidog, am yr ateb yna. Fel pobl eraill yn y Siambr hon, rwyf i wedi bod yn bryderus iawn am y cynnydd mewn gwrthsemitiaeth, ac, yn wir, casineb gwrth-Fwslimaidd, ers 7 Hydref, hyd yn oed ar ein strydoedd ni yma yng Nghymru. Nawr, un o'r pethau y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i geisio mynd i'r afael â gwrthsemitiaeth, yn enwedig ar ein campysau prifysgol, yw ei gwneud yn ofynnol, fel amod o gyllid ar gyfer ein prifysgolion, i sefydliadau addysg uwch fabwysiadu diffiniad Cynghrair Ryngwladol Cofio'r Holocost o wrthsemitiaeth. A yw hyn yn rhywbeth y bydd eich Llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw ei wneud? 

13:40

The Government, of course—this Welsh Government—has recognised the IHRA definition of antisemitism. So, it goes into the work that we do. It is part of how we see our delivery of a genuinely anti-racist Wales. I am pleased that the Member recognises that there has been both a rise in antisemitism on the streets in communities that we represent and, indeed, a rise in Islamaphobia. I have seen that in my own constituency, sadly. I'm not sure that the proposal he makes on requiring the recognition of the IHRA as a funding condition for universities will actually help to deliver the practical measures that we need to see a reduction in antisemitism and Islamaphobia on university campuses. I think it is part of a whole society challenge and effort, where you want people to be able to discuss topics in a way that is safe and does not increase the hate and the division that already exists. That will continue to guide the approach that this Government takes in our engagement with families, communities and wider stakeholders in Wales.

Mae'r Llywodraeth, wrth gwrs—y Llywodraeth hon yng Nghymru—wedi cydnabod diffiniad IHRA o wrthsemitiaeth. Felly, mae'n cyfrannu at y gwaith yr ydym ni'n ei wneud. Mae'n rhan o'r ffordd yr ydym ni'n gweld ein darpariaeth o Gymru wirioneddol wrth-hiliol. Rwy'n falch bod yr Aelod yn cydnabod y bu cynnydd mewn gwrthsemitiaeth ar y strydoedd mewn cymunedau yr ydym ni'n eu cynrychioli ac, yn wir, cynnydd mewn Islamoffobia. Rwyf i wedi gweld hynny yn fy etholaeth fy hun, yn anffodus. Nid wyf i'n siŵr y bydd y cynnig y mae'n ei wneud o ran ei gwneud yn ofynnol cydnabod yr IHRA fel amod ariannu i brifysgolion mewn gwirionedd yn helpu i gyflawni'r mesurau ymarferol sydd eu hangen arnom ni i weld gostyngiad mewn gwrthsemitiaeth ac Islamoffobia ar gampysau prifysgolion. Rwy'n credu ei fod yn rhan o her ac ymdrech cymdeithas gyfan, lle rydych chi eisiau i bobl allu trafod pynciau mewn ffordd sy'n ddiogel ac nad yw'n cynyddu'r casineb a'r rhaniad sydd eisoes yn bodoli. Bydd hynny'n parhau i lywio'r dull y mae'r Llywodraeth hon yn ei ddilyn yn ein hymgysylltiad â theuluoedd, cymunedau a rhanddeiliaid ehangach yng Nghymru.

First Minister, many families in Newport East have been and are affected by the events in Israel and Gaza, and what they want, as we've already touched upon, is an immediate and permanent ceasefire, the release of hostages, sufficient humanitarian aid finding its way into Gaza and, indeed, the beginnings of a political process that will bring a lasting peaceful solution. António Guterres, the Secretary General of the United Nations, I believe has spoken very powerfully about these important moments in history and the need not to be a bystander. So, I would just say, First Minister, that we have different levels of responsibility, obviously, as you've touched upon, at different levels of Government, but it is really important for political leaders and politicians—all of us—at all levels not to be bystanders and to call for humanity to prevail.

Prif Weinidog, effeithiwyd ar lawer o deuluoedd yn Nwyrain Casnewydd, ac effeithiwyd arnynt gan y digwyddiadau yn Israel a Gaza, a'r hyn y maen nhw ei eisiau, fel yr ydym ni eisoes wedi sôn amdano, yw cadoediad ar unwaith a pharhaol, rhyddhau gwystlon, cymorth dyngarol digonol yn cyrraedd Gaza ac, yn wir, dechreuadau proses wleidyddol a fydd yn dod ag ateb heddychlon sy'n para. Rwy'n credu bod António Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, wedi siarad yn rymus iawn am yr adegau pwysig hyn mewn hanes a'r angen i beidio â bod yn wyliwr. Felly, y cwbl y byddwn i'n ei ddweud, Prif Weinidog, yw bod gennym ni wahanol lefelau o gyfrifoldeb, yn amlwg, fel yr ydych chi wedi sôn, ar wahanol lefelau o Lywodraeth, ond mae'n bwysig iawn i arweinwyr gwleidyddol a gwleidyddion—pob un ohonom ni—ar bob lefel i beidio â bod yn wylwyr ac i alw ar ddynoliaeth i fod yn drech.

Again, I don't think there is a single Member across this Chamber that would disagree with the sentiment and the statement made by John Griffiths. I'm interested in how innocent civilians, whether they be Israeli or Palestinan, can actually plan a future with the peace and security that we take for granted in this country. As I said, the Welsh Government is clear: we want to see an immediate end to the killing, a ceasefire; we want to see an immediate significant increase in the aid that can be provided; we want to see hostages returned. It remains my view that the long-term way to guarantee the stability and peaceful security that citizens should expect is for there to be a viable, secure Israel, as a neighbour to a viable and secure Palestinian state. We are a long way off from that being delivered in reality.

Eto, nid wyf i'n credu bod yr un Aelod ar draws y Siambr hon a fyddai'n anghytuno â'r safbwynt a'r datganiad a wnaed gan John Griffiths. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gall sifiliaid diniwed, pa un a ydyn nhw'n Israeliaid neu'n Balestiniaid, gynllunio dyfodol gyda'r heddwch a'r diogelwch yr ydym ni'n eu cymryd yn ganiataol yn y wlad hon. Fel y dywedais, mae Llywodraeth Cymru yn eglur: rydym ni eisiau gweld terfyn ar y lladd ar unwaith, cadoediad; rydym ni eisiau gweld cynnydd sylweddol ar unwaith yn y cymorth y gellir ei ddarparu; rydym ni eisiau gweld gwystlon yn cael eu dychwelyd. Fy safbwynt i o hyd yw mai'r ffordd hirdymor i sicrhau'r sefydlogrwydd a'r diogelwch heddychlon y dylai dinasyddion ei ddisgwyl yw cael Israel hyfyw, ddiogel, fel cymydog i wladwriaeth Balesteinaidd hyfyw a diogel. Rydym ni ymhell i ffwrdd o gyflawni hynny mewn gwirionedd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.    

Questions now from the party leaders. The leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies. 

Thank you, Presiding Officer. First Minister, why is the economy Minister's judgment on accepting political donations more principled than yours? 

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, pam mae crebwyll Gweinidog yr economi o ran derbyn rhoddion gwleidyddol yn fwy egwyddorol nag un chi?

I don't think there's a difference in principle at all. I have been clear, as, indeed, have both of the leadership campaigns from the recent past, that all donations will be declared in accordance with all of the requirements. They've been registered and recorded, they're available, and we will deal with not just the rules for the contest, the legal requirements, but we'll carry on being open about what has happened and the future. My own party is undertaking a review following our recent leadership contest. It was a very harmonious and positive meeting of the Welsh executive of Welsh Labour, the Member will be delighted to know, and we have agreement on a way forward to look at both communications with members, campaign finance, nominations and, indeed, the length of the contest. And I look forward to that objective group of people coming back with their report.

Nid wyf i'n credu bod gwahaniaeth o ran egwyddor o gwbl. Rwyf i wedi bod yn eglur, fel, yn wir, y mae'r ddwy ymgyrch arweinyddiaeth o'r gorffennol diweddar, y bydd yr holl roddion yn cael eu datgan yn unol â'r holl ofynion. Maen nhw wedi cael eu cofrestru a'u cofnodi, maen nhw ar gael, a byddwn yn ymdrin nid yn unig â'r rheolau ar gyfer yr ornest, y gofynion cyfreithiol, ond byddwn yn parhau i fod yn agored am yr hyn sydd wedi digwydd a'r dyfodol. Mae fy mhlaid fy hun yn cynnal adolygiad yn dilyn ein cystadleuaeth arweinyddiaeth ddiweddar. Roedd yn gyfarfod cytûn a chadarnhaol iawn o weithrediaeth Cymru Llafur Cymru, bydd yr Aelod yn falch iawn o wybod, ac mae gennym ni gytundeb ar ffordd ymlaen i edrych ar ohebiaeth ag aelodau, cyllid ymgyrchoedd, enwebiadau ac, yn wir, hyd yr ornest. Ac rwy'n edrych ymlaen at y grŵp gwrthrychol hwnnw o bobl yn dod yn ôl gyda'u hadroddiad.

Obviously, that's an internal investigation, First Minister. I think most people objectively looking at this would agree with the economy Minister's assertion on The Politics Show that he wouldn't have taken a donation from a company that has numerous criminal convictions against it for environmental infringements. The news came out over the weekend of a company that is in receipt of a £400,000 loan from an organisation at arm's length from the Welsh Government that you were the Minister responsible for, and has numerous planning applications, in particular a solar park, before the Welsh Government's Planning Inspectorate at the moment. I think a reasonable person, which is what the ministerial code talks of, would say that there is a potential conflict of interest there in your good self and the person who made this donation. Would you agree with me that a reasonable person would draw the same conclusions as the economy Minister? If he was offered that donation, he would have turned it down.

Yn amlwg, ymchwiliad mewnol yw hwnnw, Prif Weinidog. Rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf o bobl sy'n edrych yn wrthrychol ar hyn yn cytuno â honiad Gweinidog yr economi ar The Politics Show na fyddai wedi cymryd rhodd gan gwmni sydd ag euogfarnau troseddol niferus yn ei erbyn am droseddau amgylcheddol. Cyhoeddwyd y newyddion dros y penwythnos am gwmni sy'n derbyn benthyciad o £400,000 gan sefydliad sydd ar hyd braich o Lywodraeth Cymru mai chi oedd y Gweinidog a oedd yn gyfrifol amdano, ac sydd â nifer o geisiadau cynllunio, parc solar yn arbennig, gerbron Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Rwy'n credu y byddai unigolyn rhesymol, sef yr hyn y mae'r cod y gweinidogion yn sôn amdano, yn dweud bod gwrthdaro buddiannau posibl yno o ran chi eich hun a'r sawl a wnaeth y rhodd hon. A fyddech chi'n cytuno â mi y byddai unigolyn rhesymol yn dod i'r un casgliadau â Gweinidog yr economi? Pe bai ef wedi cael cynnig y rhodd honno, byddai wedi ei gwrthod.

13:45

I think a reasonable person would be interested in the facts. Let me run through the facts about the issue that you've raised about DBW's support. The development bank has given the following factual statement: in 2023 it agreed a loan to Neal Soil Suppliers for £400,000 that funded the purchase of a solar park within the Vale of Glamorgan constituency; that purchase has gone ahead and they are on track to repay that loan with interest in the five-year term agreed.

The development bank makes commercial loans and equity investments in small and medium businesses in Wales. Those lending and investment decisions are taken by the development bank, and they're wholly independent of Welsh Government Ministers. A reasonable person understanding the facts of the matter I don't think would then conclude that there is a conflict that exists.

Indeed, of course, within the ministerial code, there is the requirement to separate ministerial and constituency interests. The Member made reference to an application that may come before Welsh Ministers. As it's in my constituency, I cannot and will not have any part to play in that decision, a point that has been made very clearly by the housing, local government and planning Cabinet Secretary. I think a reasonable person would be interested in the facts.

I should also make clear that I believe that DBW is a Welsh success story. It has 11 active funds for business worth £1.2 billion, supporting more that 2,700 businesses across the country. When it comes to its commercial loan and equity investments, Ministers have not made a decision in any of those more than 2,700 investment choices.

Rwy'n credu y byddai gan unigolyn rhesymol ddiddordeb yn y ffeithiau. Gadewch i mi fynd drwy'r ffeithiau am y mater yr ydych chi wedi ei godi am gefnogaeth Banc Datblygu Cymru. Mae'r banc datblygu wedi rhoi'r datganiad ffeithiol canlynol: yn 2023 cytunodd ar fenthyciad i Neal Soil Suppliers o £400,000 a ariannodd brynu parc solar yn etholaeth Bro Morgannwg; mae'r pryniant hwnnw wedi digwydd ac maen nhw ar y trywydd iawn i ad-dalu'r benthyciad hwnnw gyda llog yn y tymor pum mlynedd y cytunwyd arno.

Mae'r banc datblygu yn gwneud benthyciadau masnachol a buddsoddiadau ecwiti mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Y banc datblygu sy'n gwneud y penderfyniadau benthyca a buddsoddi hynny, ac maen nhw'n gwbl annibynnol ar Weinidogion Llywodraeth Cymru. Nid wyf i'n credu y byddai unigolyn rhesymol sy'n deall ffeithiau'r mater yn dod i'r casgliad wedyn bod gwrthdaro yn bodoli.

Yn wir, wrth gwrs, yng nghod y gweinidogion, ceir y gofyniad i wahanu buddiannau gweinidogol ac etholaethol. Cyfeiriodd yr Aelod at gais a allai ddod gerbron Gweinidogion Cymru. Gan ei fod yn fy etholaeth i, ni allaf ac ni fydd gennyf unrhyw ran i'w chwarae yn y penderfyniad hwnnw, pwynt sydd wedi cael ei wneud yn eglur iawn gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros dai, llywodraeth leol a chynllunio. Rwy'n credu y byddai gan unigolyn rhesymol ddiddordeb yn y ffeithiau.

Dylwn hefyd ei gwneud yn eglur fy mod i'n credu bod Banc Datblygu Cymru yn un o lwyddiannau Cymru. Mae ganddo 11 cronfa weithredol ar gyfer busnes gwerth £1.2 biliwn, sy'n cefnogi mwy na 2,700 o fusnesau ledled y wlad. O ran ei fenthyciadau masnachol a'i fuddsoddiadau ecwiti, nid yw Gweinidogion wedi gwneud penderfyniad yn unrhyw un o'r mwy na 2,700 o ddewisiadau buddsoddi hynny.

This is having a real corrosive effect on the Government, as the silence of your own benches is showing here before everyone today. There cannot be any question that that reasonable person that you and I are referring to would draw the conclusion that the economy Secretary drew, that this donation should not have been accepted.

I said to you, First Minister, in a letter that the way to address this would be in the way that your predecessor did in 2017 when there were issues that were deflecting from the important work of Government—to appoint an independent adviser on the ministerial code to look at this and actually address these concerns that people have. Regrettably, this morning, you have sent me a letter saying you will not undertake that perfectly reasonable proposition of having an independent adviser to look into the suggestions that have been put around this donation.

I would prefer to be here questioning you today about the crisis in the cancer services across Wales that the director of Macmillan Wales highlighted in his comments on the weekend. I would urge you again, First Minister, given the severity of some of the assertions that have been made, and in particular the corrosive nature of those assertions, to look at the appointment of an independent adviser to address these concerns and provide you with what I hope is a clean bill of health—I genuinely hope that—so that you as First Minister, along with the rest of the Government, can get on with that important work of delivering on reducing the health waiting times, getting our economy moving and improving educational attainment across Wales. That is the agenda that the Government should be addressing, not week after week seeing these various bits of information appearing around the donations that were made to your leadership campaign, which the economy Secretary said he wouldn't have accepted.

Mae hyn yn cael effaith ddeifiol wirioneddol ar y Llywodraeth, fel y mae tawelwch eich meinciau eich hun yn ei ddangos yma gerbron pawb heddiw. Ni all fod unrhyw gwestiwn y byddai'r unigolyn rhesymol hwnnw yr ydych chi a minnau'n cyfeirio ato yn dod i'r casgliad y daeth Ysgrifennydd yr economi iddo, na ddylid fod wedi derbyn y rhodd hon.

Dywedais wrthych chi, Prif Weinidog, mewn llythyr mai'r ffordd i fynd i'r afael â hyn fyddai yn y ffordd y gwnaeth eich rhagflaenydd yn 2017 pan oedd materion a oedd yn tynnu sylw oddi wrth waith pwysig y Llywodraeth—sef penodi cynghorydd annibynnol ar god y gweinidogion i edrych ar hyn a rhoi sylw gwirioneddol i'r pryderon hyn sydd gan bobl. Yn anffodus, y bore yma, rydych chi wedi anfon llythyr ataf i yn dweud na fyddwch yn ymgymryd â'r cynnig cwbl resymol hwnnw o gael cynghorydd annibynnol i edrych ar yr awgrymiadau a wnaed ynghylch y rhodd hon.

Byddai'n well gen i fod yma yn eich holi chi heddiw am yr argyfwng yn y gwasanaethau canser ledled Cymru a amlygwyd gan gyfarwyddwr Macmillan Cymru yn ei sylwadau dros y penwythnos. Byddwn yn eich annog eto, Prif Weinidog, o ystyried difrifoldeb rhai o'r honiadau a wnaed, ac yn enwedig natur ddeifiol yr honiadau hynny, i ystyried penodi cynghorydd annibynnol i fynd i'r afael â'r pryderon hyn a rhoi'r hyn yr wyf i'n ei obeithio sy'n eich clirio'n llwyr—rwyf i wir yn gobeithio hynny—fel y gallwch chi fel Prif Weinidog, ynghyd â gweddill y Llywodraeth, fwrw ymlaen â'r gwaith pwysig hwnnw o gyflawni'r gwaith pwysig hwnnw o leihau amseroedd aros iechyd, cael ein heconomi i symud a gwella cyrhaeddiad addysgol ledled Cymru. Dyna'r agenda y dylai'r Llywodraeth fod yn mynd i'r afael â hi, nid wythnos ar ôl wythnos yn gweld y gwahanol ddarnau hyn o wybodaeth yn ymddangos ynghylch y rhoddion a wnaed i'ch ymgyrch arweinyddiaeth, y dywedodd Ysgrifennydd yr economi na fyddai wedi eu derbyn.

Let's go back again to the facts. The donations have been declared for both leadership campaigns. When it comes to support provided by the Development Bank of Wales, it made an investment choice with a commercial loan more than a year ago, and that has gone into the purchase of an individual asset, and repayments are being made in line with the terms of that loan. All of those loan and equity investments to businesses in Wales are made independent of the Welsh Government by the Development Bank of Wales. Those are the facts. There is no reason to undertake an investigation when the facts are so clear and unambiguous. And I say again, the Development Bank of Wales is a Welsh success story. More than 2,700 businesses are supported by its activity. It makes those choices independently of the Welsh Government. And all of those issues will affect constituencies and regions across Wales represented by different Members in this Chamber. I'm very clear about the fact that those are the facts.

There is no reason to undertake an individual independent investigation simply on the basis of an opposition press release. I agree with the leader of the opposition, though, that the really important business for the future of our country goes back to the priorities that I set out last week—the priorities facing families in every constituency, people who are worried about whether they're going to be able to pay their bills at the end of the month, people who have permanently seen a rise in their mortgage payments, thanks, of course, to what's happened over the last few years. This Government is focused on the reality of the cost-of-living crisis, the increased tax burden for working people, the reality that we do have more to do on a range of issues. That's why I'm so delighted that the talks started yesterday with the British Medical Association to help resolve industrial action. We will remain focused on the challenges that face Wales. That is the view of all Ministers in this Government. That is what Welsh Labour will be taking forward in our purpose—delivering for Wales. 

Gadewch i ni ddychwelyd eto at y ffeithiau. Mae'r rhoddion wedi cael eu datgan ar gyfer y ddwy ymgyrch arweinyddiaeth. O ran cymorth a ddarparwyd gan Fanc Datblygu Cymru, fe wnaeth ddewis buddsoddi gyda benthyciad masnachol dros flwyddyn yn ôl, ac mae hwnnw wedi mynd at brynu ased unigol, ac mae ad-daliadau'n cael eu gwneud yn unol â thelerau'r benthyciad hwnnw. Mae'r holl fuddsoddiadau benthyciad ac ecwiti hynny i fusnesau yng Nghymru yn cael eu gwneud yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru gan Fanc Datblygu Cymru. Dyna'r ffeithiau. Does dim rheswm i gynnal ymchwiliad pan fo'r ffeithiau mor eglur a diamwys. A dywedaf eto, mae Banc Datblygu Cymru yn un o lwyddiannau Cymru. Mae mwy na 2,700 o fusnesau'n cael eu cefnogi gan ei weithgarwch. Mae'n gwneud y dewisiadau hynny yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru. A bydd yr holl faterion hynny yn effeithio ar etholaethau a rhanbarthau ledled Cymru sy'n cael eu cynrychioli gan wahanol Aelodau yn y Siambr hon. Rwy'n eglur iawn am y ffaith mai dyna'r ffeithiau.

Nid oes unrhyw reswm i gynnal ymchwiliad annibynnol unigol dim ond ar sail datganiad i'r wasg gan yr wrthblaid. Rwy'n cytuno ag arweinydd yr wrthblaid, fodd bynnag, bod y busnes pwysig iawn ar gyfer dyfodol ein gwlad yn mynd yn ôl i'r blaenoriaethau a amlinellais yr wythnos diwethaf—y blaenoriaethau sy'n wynebu teuluoedd ym mhob etholaeth, pobl sy'n poeni a ydyn nhw'n mynd i allu talu eu biliau ar ddiwedd y mis, pobl sydd wedi gweld cynnydd parhaol yn eu taliadau morgais, diolch, wrth gwrs, i'r hyn sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r Llywodraeth hon yn canolbwyntio ar realiti'r argyfwng costau byw, y baich treth cynyddol i bobl sy'n gweithio, y realiti bod gennym ni fwy i'w wneud ar amrywiaeth o faterion. Dyna pam rwyf i mor falch bod y trafodaethau wedi dechrau ddoe gyda Chymdeithas Feddygol Prydain i helpu i ddatrys gweithredu diwydiannol. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu Cymru. Dyna farn yr holl Weinidogion yn y Llywodraeth hon. Dyna fydd Llafur Cymru yn bwrw ymlaen ag ef yn ein pwrpas—cyflawni dros Gymru.

13:50

Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth. 

Leader of Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth. 

Diolch, Llywydd. It's over a month now since the First Minister took office. This is his second scrutiny session. These questions just aren't going away, are they? We've had the sheer scale of the payments to his leadership campaign—£200,000. We've had the source of that money—a convicted polluter. Then we know that that company was in debt to the First Minister's own Government. Everybody in this Chamber should want to defend Welsh democracy from the harm those kinds of actions can cause. Now, with even Labour MSs speaking out, and a member of his own Government, his rival in the leadership contest, we know that most Senedd Members here believe he's shown poor judgment.

But so that we can understand, when the money was offered, did the First Minister ask who it was from, was told about the donor's criminal past and said, 'Ah, it doesn't matter, I'll take the money anyway', in which case, that raises fundamental questions of judgment, or was it that despite the scale of this donation, he didn't think to ask for proper due diligence? That would, again, be very poor judgment. Which was it?

Diolch, Llywydd. Mae dros fis bellach ers i'r Prif Weinidog ddechrau ei swydd. Hon yw ei ail sesiwn graffu. Nid yw'r cwestiynau hyn yn diflannu, ydyn nhw? Rydym ni wedi cael gwir faint y taliadau i'w ymgyrch arweinyddiaeth—£200,000. Rydym ni wedi cael ffynhonnell yr arian hwnnw—llygrydd a gafwyd yn euog. Yna rydym ni'n gwybod bod y cwmni hwnnw mewn dyled i Lywodraeth y Prif Weinidog ei hun. Dylai pawb yn y Siambr hon fod eisiau amddiffyn democratiaeth Cymru rhag y niwed y gall y mathau hynny o weithredoedd ei achosi. Nawr, gyda hyd yn oed ASau Llafur yn codi llais, ac aelod o'i Lywodraeth ei hun, ei wrthwynebydd yn yr ornest arweinyddiaeth, rydym ni'n gwybod bod y rhan fwyaf o Aelodau'r Senedd yma yn credu ei fod wedi dangos crebwyll gwael.

Ond fel y gallwn ni ddeall, pan gynigiwyd yr arian, a wnaeth y Prif Weinidog ofyn gan bwy yr oedd wedi dod, a ddywedwyd wrtho am orffennol troseddol y rhoddwr a dweud, 'O, does dim ots, fe gymeraf i'r arian beth bynnag', ac os felly, mae hynny'n codi cwestiynau sylfaenol o ran crebwyll, neu ai'r gwir, er gwaethaf maint y rhodd hon, oedd na wnaeth feddwl gofyn am ddiwydrwydd dyladwy priodol? Byddai hynny, eto, yn grebwyll gwael iawn. Pa un oedd hi?

All of the due diligence was undertaken about whether this was a permissible donor that money could be accepted from, and it was declared properly and it's on the record now. It's worth pointing out, actually, that for any of the donors to either of the leadership campaigns, there will be processes in place to make sure that those individuals cannot make choices about those businesses that have donated, and that's to make sure that the ministerial code is properly adhered to and that we don't have conflicts of interest. 

I'm very clear—and the Member made the point, again, made by the leader of the Conservatives—about the reality that the Development Bank of Wales had provided loan support, loan support provided without any reference to Welsh Government Ministers, no involvement in the process, with their own individual assessment of whether that loan should be provided, and it was used for the purpose that it was given—the purchase of a solar farm—and it's on track to be repaid within the term. I'm very comfortable that the Development Bank of Wales could and should run its own business without ministerial interference in individual loan and investment choices. That in itself would be a real problem, and one that I will not undertake.

Cyflawnwyd yr holl ddiwydrwydd dyladwy ynghylch a oedd hwn yn rhoddwr a ganiatawyd y gellid derbyn arian ganddo, a chafodd ei ddatgan yn briodol ac mae ar y cofnod nawr. Mae'n werth nodi, a dweud y gwir, y bydd prosesau ar waith i unrhyw un o'r rhoddwyr i'r naill neu'r llall o'r ymgyrchoedd arweinyddol i wneud yn siŵr na all yr unigolion hynny wneud dewisiadau am y busnesau hynny sydd wedi rhoi, ac mae hynny i wneud yn siŵr y cydymffurfir yn briodol â chod y gweinidogion ac nad oes gennym ni achosion o wrthdaro buddiannau. 

Rwy'n eglur iawn—a gwnaeth yr Aelod y pwynt, eto, a wnaed gan arweinydd y Ceidwadwyr—am y realiti bod Banc Datblygu Cymru wedi darparu cymorth benthyciad, cymorth benthyciad a ddarparwyd heb unrhyw gyfeiriad at Weinidogion Llywodraeth Cymru, dim cyfranogiad yn y broses, gyda'u hasesiad unigol eu hunain o ba un a ddylid darparu'r benthyciad hwnnw, ac fe'i defnyddiwyd at y diben y cafodd ei roi—prynu fferm solar—ac mae ar y trywydd iawn i gael ei ad-dalu o fewn y tymor. Rwy'n gyfforddus iawn y gallai ac y dylai Banc Datblygu Cymru redeg ei fusnes ei hun heb ymyrraeth weinidogol mewn dewisiadau benthyciadau a buddsoddi unigol. Byddai hynny ynddo'i hun yn broblem wirioneddol, ac yn un na fyddaf yn ei chyflawni.

The fact that you registered a donation from a convicted polluter doesn't make it good judgment to have accepted that donation. We've long associated Westminster with sleaze; that is not what we want here in Wales. In his acceptance speech, the new First Minister said he wanted to lead a country full of hope, ambition and unity. He can't even unite his own party on whether he was right or not, and I'm not surprised there's obvious unease on his own benches, front and back. 

Now, the revelation that Dauson is in debt to the Development Bank of Wales has raised concerns even more because it goes to the heart of Government operations, and the First Minister shouldn't here be deflecting this on to the Development Bank of Wales. We're not questioning the integrity of the Development Bank of Wales, we're questioning his integrity. The ministerial code is clear:

'Ministers must ensure that no conflict arises, or appears to arise, between their public duties and their private interests'.

Private interest, in this case, would be a leadership contest for the Labour Party.

'Ministers should not accept any gift or hospitality which might, or might reasonably appear to, compromise their judgement'.

Now, I believe that that threshold has been reached, and it's why I wrote to the Permanent Secretary, asking for a full independent inquiry and for the findings to be made public. Now, given the public, I think, would have little confidence in the First Minister himself acting as judge and jury in his own case, would he agree on the need for an inquiry to be independent?

Nid yw'r ffaith eich chi bod wedi cofrestru rhodd gan lygrydd a gafwyd yn euog yn golygu ei fod yn grebwyll da eich bod wedi derbyn y rhodd honno. Rydym ni wedi cysylltu San Steffan â llygredd gwleidyddol ers amser maith; nid dyna'r ydym ni ei eisiau yma yng Nghymru. Yn ei araith dderbyn, dywedodd y Prif Weinidog newydd ei fod eisiau arwain gwlad sy'n llawn gobaith, uchelgais ac undod. Ni all hyd yn oed uno ei blaid ei hun ar ba un a oedd yn iawn ai peidio, ac nid wyf i'n synnu bod anniddigrwydd amlwg ar ei feinciau ei hun, blaen a chefn. 

Nawr, mae'r datgeliad bod Dauson mewn dyled i Fanc Datblygu Cymru wedi codi pryderon hyd yn oed yn fwy gan ei fod yn mynd at wraidd gweithrediadau'r Llywodraeth, ac ni ddylai'r Prif Weinidog fod yma yn gwyro hyn at Fanc Datblygu Cymru. Nid ydym ni'n cwestiynu uniondeb Banc Datblygu Cymru, rydym ni'n cwestiynu ei uniondeb ef. Mae cod y gweinidogion yn eglur:

'Rhaid i'r Gweinidogion sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro, nac unrhyw argraff bod gwrthdaro, rhwng eu dyletswyddau cyhoeddus a'u buddiannau preifat'.

Buddiant preifat, yn yr achos hwn, fyddai gornest arweinyddiaeth i'r Blaid Lafur.

'Ni ddylai'r Gweinidogion dderbyn unrhyw rodd neu letygarwch a allai godi amheuon am ddoethineb eu barn neu a allai eu rhoi o dan rwymedigaeth amhriodol neu a allai, yn rhesymol, roi’r argraff honno'.

Nawr, rwy'n credu y cyrhaeddwyd y trothwy hwnnw, a dyna pam yr ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Parhaol, yn gofyn am ymchwiliad annibynnol llawn ac i'r canfyddiadau gael eu cyhoeddi. Nawr, o ystyried, rwy'n credu, mai prin fyddai'r hyder y byddai gan y cyhoedd yn y Prif Weinidog ei hun yn gweithredu fel barnwr a rheithgor yn ei achos ei hun, a fyddai'n cytuno ar yr angen i ymchwiliad fod yn annibynnol?

13:55

Well, let's go back to the facts: when it comes to the choice made by DBW—and you are questioning the choice—the choice is made independently by the—[Interruption.] The choice is made independently by the development bank. It independently decides whether to invest or not, and that is entirely separate from any choice made by a Welsh Government Minister. If a Welsh Government Minister doesn't have any engagement or involvement in the choice, it's hard to see how there is a conflict. And more than that, of course, this is a business within my constituency, and the ministerial code is crystal clear that I cannot make choices about businesses within my constituency. It's therefore difficult to see where there is a reason or evidence to support an independent investigation. And, in fact, as we've been through last week, it's a regular feature that Ministers have to separate out their own constituency interests. It happens, for example, when submissions are made around Celsa Steel UK, based in my constituency—I cannot and do not make choices around them. It's exactly the same for other businesses if there is an issue where a Welsh Minister needs to make a choice.

And when it comes to the future, I've been crystal clear about the support for a new environmental governance regime, increasing standards for what we expect of businesses and their environmental footprint. That remains a commitment of this Government; I look forward to that coming into legislation during this term.

And when it comes to unity, the Welsh executive committee of Welsh Labour has been very united—a very positive meeting took place on Saturday. There's unity about the process we're undertaking, moving forward, and, indeed, the focus on the priorities I set out last week: the families who are interested in whether they can pay their bills at the end of the month, and the businesses that are worried about whether they're going to have the sort of future and stability in the Government they want to see at a Welsh and a UK level. The challenge is over a different frame of investment in our public services and support for the economy. Those are the priorities that this Government will continue to focus on, and all Members of our Government will continue to do so.

Wel, gadewch i ni ddychwelyd at y ffeithiau: pan ddaw at y dewis a wnaed gan Fanc Datblygu Cymru—ac rydych chi'n cwestiynu'r dewis—mae'r dewis yn cael ei wneud yn annibynnol gan y—[Torri ar draws.] Mae'r dewis yn cael ei wneud yn annibynnol gan y banc datblygu. Mae'n penderfynu yn annibynnol a ddylid buddsoddi ai peidio, ac mae hynny'n hollol ar wahân i unrhyw ddewis a wneir gan Weinidog Llywodraeth Cymru. Os nad oes gan Weinidog Llywodraeth Cymru unrhyw ymgysylltiad na chyfranogiad yn y dewis, mae'n anodd gweld sut mae gwrthdaro. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, busnes yn fy etholaeth i yw hwn, ac mae cod y gweinidogion yn gwbl eglur na allaf i wneud dewisiadau ynghylch busnesau yn fy etholaeth. Felly mae'n anodd gweld lle mae rheswm neu dystiolaeth i gefnogi ymchwiliad annibynnol. Ac, mewn gwirionedd, fel yr ydym ni wedi ei drafod yr wythnos diwethaf, mae'n nodwedd reolaidd bod yn rhaid i Weinidogion wahanu eu buddiannau etholaethol eu hunain. Mae'n digwydd, er enghraifft, pan fydd cyflwyniadau yn cael ei gwneud ynghylch Celsa Steel UK, sydd wedi'i leoli yn fy etholaeth i—ni allaf ac nid wyf i'n gwneud dewisiadau amdanyn nhw. Mae'n union yr un fath o ran busnesau eraill os oes mater lle mae angen i Weinidog Cymru wneud dewis.

A phan ddaw at y dyfodol, rwyf i wedi bod yn gwbl eglur ynghylch y gefnogaeth i drefn llywodraethu amgylcheddol newydd, gan gynyddu safonau ar gyfer yr hyn yr ydym ni'n ei ddisgwyl gan fusnesau a'u hôl troed amgylcheddol. Mae hynny'n dal i fod yn ymrwymiad gan y Llywodraeth hon; edrychaf ymlaen at weld hynny'n dod i mewn i ddeddfwriaeth yn ystod y tymor hwn.

A phan ddaw at undod, mae pwyllgor gweithredol Cymru Llafur Cymru wedi bod yn unedig iawn—cynhaliwyd cyfarfod cadarnhaol iawn ddydd Sadwrn. Ceir undod ynghylch y broses yr ydym ni'n ymgymryd â hi, gan symud ymlaen, ac, yn wir, y pwyslais ar y blaenoriaethau a amlinellais yr wythnos diwethaf: y teuluoedd sydd â diddordeb mewn p'un a allan nhw dalu eu biliau ar ddiwedd y mis, a'r busnesau sy'n poeni a ydyn nhw'n mynd i gael y math o ddyfodol a sefydlogrwydd yn y Llywodraeth y maen nhw eisiau ei gweld ar lefel Cymru a'r DU. Mae'r her dros ffrâm wahanol o fuddsoddiad yn ein gwasanaethau cyhoeddus a'n cefnogaeth i'r economi. Dyna'r blaenoriaethau y bydd y Llywodraeth hon yn parhau i ganolbwyntio arnyn nhw, a bydd pob Aelod o'n Llywodraeth yn parhau i wneud hynny.

Perhaps it's because people are struggling financially that they can't understand why this First Minister is so flippant about a gift of £200,000. And for the record, I'm not questioning a decision made by the Development Bank of Wales; the choice that we're talking about here was the choice of the First Minister to accept or not accept that money.

Now, the First Minister has now commissioned one of his predecessors, Carwyn Jones, to undertake a review of the rules surrounding donations in its leadership contests. In the interests of transparency, it's regrettable that the First Minister chose a party insider rather than somebody unaffiliated to Labour to do that review, but at least there is hope that Carwyn Jones won't pull his punches, having previously called the donations 'unfortunate' and claiming that the First Minister has lessons to learn.

Now, the last First Minister told me in this Chamber that the Labour leadership contest was none of my business. I think all of this shows it is all of our business. It's ultimately the Labour Party that chose this First Minister, so in that context, will he commit to making the findings of that review public?

Efallai mai oherwydd bod pobl yn ei chael hi'n anodd yn ariannol na allan nhw ddeall pam mae'r Prif Weinidog hwn mor wamal ynghylch rhodd o £200,000. Ac ar gyfer y cofnod, nid wyf i'n cwestiynu penderfyniad a wnaed gan Fanc Datblygu Cymru; y dewis yr ydym ni'n sôn amdano yma oedd dewis y Prif Weinidog i dderbyn neu beidio â derbyn yr arian hwnnw.

Nawr, mae'r Prif Weinidog bellach wedi comisiynu un o'i ragflaenwyr, Carwyn Jones, i gynnal adolygiad o'r rheolau yn ymwneud â rhoddion yn ei chystadlaethau arweinyddiaeth. Er mwyn tryloywder, mae'n destun gofid bod y Prif Weinidog wedi dewis rhywun y tu mewn i'r blaid yn hytrach na rhywun nad yw'n gysylltiedig â Llafur i gynnal yr adolygiad hwnnw, ond o leiaf mae gobaith na fydd Carwyn Jones yn ymatal, ar ôl galw'r rhoddion yn 'anffodus' yn flaenorol a honni bod gan y Prif Weinidog wersi i'w dysgu.

Nawr, dywedodd y Prif Weinidog olaf wrthyf yn y Siambr hon nad oedd cystadleuaeth arweinyddiaeth Llafur yn ddim o'm busnes i. Rwy'n credu bod hyn oll yn dangos ei fod yn fusnes i bob un ohonom ni. Y Blaid Lafur yn y pen draw a ddewisodd y Prif Weinidog hwn, felly yn y cyd-destun hwnnw, a wnaiff ef ymrwymo i gyhoeddi canfyddiadau'r adolygiad hwnnw?

There are two things. The first is I'm glad the Member has made clear now that he does not challenge the DBW decision. That accepts the objectivity of that decision and the lack of any kind of influence of Welsh Ministers. If you don't accept that, you can't say you're not challenging the decision and the facts about how it independently comes to investment choices. And if, actually, you recognised there is no challenge around its choice, it's hard to see how there is a reason to investigate that. What is there to be investigated if you accept there is no challenge to the decision? If you don't like the way that donations are provided within the contest, well that's a different issue, and that's nothing to do with DBW's choice.

When you look at what we are able to do, I think it is important that my party undertakes a process after the leadership contest, to learn lessons and to move forward. It'll be a decision for the Welsh executive committee, when it receives the report, about what it publishes. I have no doubt at all that it will be in the public domain. In the meantime, and even after that, I look forward to the challenges and the opportunities that this year presents: the challenges that we face with a current UK Government that is not a friend of Wales; the opportunity to argue for an entirely different future, opportunities that you will hear set out again today—last week by Huw Irranca-Davies in his new brief; today, you'll hear from the Cabinet Secretary for North Wales and Transport, and indeed the economy and energy Secretary, setting out what we are looking to do within the rest of this year, and the opportunities for the future to create the better Wales that this Government is committed to delivering.

Ceir dau beth. Y cyntaf yw fy mod i'n falch fod yr Aelod wedi ei gwneud yn eglur nawr nad yw'n herio penderfyniad Banc Datblygu Cymru. Mae hynny'n derbyn gwrthrychedd y penderfyniad hwnnw a diffyg unrhyw fath o ddylanwad Gweinidogion Cymru. Os nad ydych chi'n derbyn hynny, ni allwch ddweud nad ydych chi'n herio'r penderfyniad a'r ffeithiau ynghylch sut y mae'n gwneud dewisiadau buddsoddi yn annibynnol. Ac os, mewn gwirionedd, y gwnaethoch chi gydnabod nad oes her o ran ei ddewis, mae'n anodd gweld sut mae rheswm dros ymchwilio i hynny. Beth sydd i'w ymchwilio os ydych chi'n derbyn nad oes her i'r penderfyniad? Os nad ydych chi'n hoffi'r ffordd y darperir rhoddion o fewn y gystadleuaeth, wel mae hwnnw'n fater gwahanol, ac nid yw hynny'n ddim i'w wneud â dewis Banc Datblygu Cymru.

Pan edrychwch chi ar yr hyn y gallwn ni ei wneud, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig bod fy mhlaid yn ymgymryd â phroses ar ôl yr ornest arweinyddiaeth, i ddysgu gwersi ac i symud ymlaen. Bydd yn benderfyniad i weithrediaeth Cymru, pan fydd yn derbyn yr adroddiad, ynglŷn â'r hyn y mae'n ei gyhoeddi. Nid oes gen i unrhyw amheuaeth o gwbl y bydd yn y parth cyhoeddus. Yn y cyfamser, a hyd yn oed ar ôl hynny, edrychaf ymlaen at yr heriau a'r cyfleoedd y mae eleni yn eu cyflwyno: yr heriau yr ydym ni'n eu hwynebu gyda Llywodraeth bresennol y DU nad yw'n ffrind i Gymru; y cyfle i ddadlau dros ddyfodol cwbl wahanol, cyfleoedd y byddwch chi'n eu clywed yn cael eu cyflwyno eto heddiw—yr wythnos diwethaf gan Huw Irranca-Davies yn ei friff newydd; heddiw, byddwch chi'n clywed gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, ac yn wir yr Ysgrifennydd dros yr economi ac ynni, yn nodi'r hyn yr ydym ni'n bwriadu ei wneud yn ystod gweddill eleni, a'r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol i greu'r Gymru well y mae'r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i'w sicrhau.

14:00
Polisi Iechyd o fewn y Gwasanaethau Tân ac Achub
Health Policy within the Fire and Rescue Services

3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â pholisi iechyd o fewn y gwasanaethau tân ac achub? OQ60950

3. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's progress in relation to health policy within the fire and rescue services? OQ60950

Thank you. Workplace health and safety is a matter for employers. However, we have reached an agreement with fire and rescue authorities and unions on reducing the risks of cancer that firefighters may face in their work.

Diolch. Mater i gyflogwyr yw iechyd a diogelwch yn y gweithle. Fodd bynnag, rydym ni wedi dod i gytundeb ag awdurdodau tân ac achub ac undebau ar leihau'r perygl o ganser y gallai diffoddwyr tân ei wynebu yn eu gwaith.

Diolch am yr ateb, Prif Weinidog. 

Thank you for that response, First Minister.

The University of Central Lancashire was commissioned by the Fire Brigades Union to conduct the UK firefighter contamination survey in order to provide an evidence base for understanding the risks and common sources of contaminant exposure to firefighters, and the findings were stark. Instances of cancer among firefighters aged 35 to 39 are up to 323 per cent higher than in the general population in the same age category. That's 323 per cent higher.

Now, work, of course, is under way to better protect firefighters from exposure, as we see through the DECON campaign, but there is currently no form of preventative cancer or other disease monitoring programme in place for UK firefighters. Now, a study of occupational disease mortality rates of Scottish firefighters concludes that preventative health monitoring is urgently required to protect UK firefighters' health. Does the First Minister agree, and will he commit now to bringing in specific health monitoring for Welsh firefighters?

Comisiynwyd Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn gan Undeb y Brigadau Tân i gynnal arolwg halogiad diffoddwyr tân y DU er mwyn darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer deall risgiau a ffynonellau cyffredin o amlygiad i halogyddion i ddiffoddwyr tân, ac roedd y canfyddiadau'n llwm. Mae achosion o ganser ymhlith diffoddwyr tân rhwng 35 a 39 oed hyd at 323 y cant yn uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol yn yr un categori oedran. 323 y cant yn uwch.

Nawr, wrth gwrs, mae gwaith ar y gweill i amddiffyn diffoddwyr tân yn well rhag amlygiad, fel y gwelwn ni drwy ymgyrch DECON, ond ar hyn o bryd nid oes unrhyw fath o raglen monitro canser neu glefydau eraill ataliol ar waith ar gyfer diffoddwyr tân y DU. Nawr, mae astudiaeth o gyfraddau marwolaethau o glefydau galwedigaethol diffoddwyr tân yn yr Alban yn dod i'r casgliad bod angen monitro iechyd ataliol ar frys i ddiogelu iechyd diffoddwyr tân y DU. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno, ac a wnaiff ef ymrwymo nawr i gyflwyno monitro iechyd penodol ar gyfer diffoddwyr tân Cymru?

There are two things. The first is I understand the occupational risks for a range of different workers, including firefighters. In fact, during my career as a trade union solicitor before coming to this place, I worked on cases, and personal injury cases as well as, indeed, employment cases, that looked directly at consequences for firefighters when they've attended incidents to protect the public. So, I recognise this is a very real issue for this group of workers and, potentially, for others.

I'm pleased he's mentioned the research that the FBU commissioned from the University of Central Lancashire. Actually, we've taken that through our social partnership forum and we haven't just considered their recommendations, but we're looking for work that can be done to understand what we can do to improve the occupational health and safety position for firefighters.

When it comes to his specific request around cancer screening for firefighters as an occupational group, we'd need to see an evidence base that comes through the advice that we get as a Government and for our service through the UK National Screening Committee. We'll continue to monitor not just the evidence base, but recommendations from that key committee about how we make best use of our resources. If we deploy them into a particular area, then there may be a challenge about whether those screening resources could be used to greater effect in different areas of the population. So, that evidence will guide us about the best use of resources to deliver the best return, but, whether firefighters or otherwise, there is clear guidance available, if people are concerned about symptoms or occupational exposure, about where they can go for both support and advice in the world of work and outside it.

Ceir dau beth. Y cyntaf yw fy mod i'n deall y risgiau galwedigaethol i amrywiaeth o wahanol weithwyr, gan gynnwys diffoddwyr tân. Yn wir, yn ystod fy ngyrfa fel cyfreithiwr undebau llafur cyn dod i'r lle hwn, gweithiais ar achosion, ac achosion anafiadau personol yn ogystal ag achosion cyflogaeth yn wir, a oedd yn edrych yn uniongyrchol ar ganlyniadau i ddiffoddwyr tân ar ôl iddyn nhw fod mewn digwyddiadau i ddiogelu'r cyhoedd. Felly, rwy'n cydnabod bod hwn yn fater gwirioneddol iawn i'r grŵp hwn o weithwyr ac, o bosibl, i eraill.

Rwy'n falch ei fod wedi sôn am y gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Undeb y Brigadau Tân gan Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn. A dweud y gwir, rydym ni wedi cymryd hwnnw drwy ein fforwm partneriaeth gymdeithasol ac nid ydym ni wedi ystyried eu hargymhellion yn unig, ond rydym ni'n chwilio am waith y gellir ei wneud i ddeall yr hyn y gallwn ni ei wneud i wella'r sefyllfa iechyd a diogelwch galwedigaethol i ddiffoddwyr tân.

O ran ei gais penodol am sgrinio canser ar gyfer diffoddwyr tân fel grŵp galwedigaethol, byddai angen i ni weld sylfaen dystiolaeth sy'n dod drwy'r cyngor yr ydym ni'n ei gael fel Llywodraeth ac ar gyfer ein gwasanaeth drwy Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU. Byddwn yn parhau i fonitro nid yn unig y sylfaen dystiolaeth, ond argymhellion gan y pwyllgor allweddol hwnnw ynghylch sut rydym ni'n gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau. Os byddwn ni'n eu neilltuo i faes penodol, yna efallai y bydd her ynghylch a ellid defnyddio'r adnoddau sgrinio hynny i gael mwy o effaith mewn gwahanol rannau o'r boblogaeth. Felly, bydd y dystiolaeth honno yn ein tywys o ran y defnydd gorau o adnoddau i sicrhau'r canlyniadau gorau, ond, boed yn ddiffoddwyr tân neu'n eraill, mae canllawiau eglur ar gael, os yw pobl yn poeni am symptomau neu amlygiad galwedigaethol, ynghylch ble y gallan nhw fynd i gael cymorth a chyngor ym myd gwaith a'r tu allan iddo.

First Minister, recent research has shown that there's a direct correlation between exposure of firefighters to fire effluents and poor mental health. In particular, it's been shown that endocrine disrupters, such as polychlorinated biphenyls, which are gas-phase flame retardants used in furniture and carpet padding and in hard plastic casings, not only lead to hormone imbalances and neuroendocrine dysfunction, but can also lead to conditions such as depression and anxiety. Studies have shown, for example, that pregnant women face a heightened risk of depression and anxiety, and exposure to these chemicals, especially during the first three months of pregnancy, has a potential knock-on effect for the children, who, as a result of maternal depression, are more likely to experience general psychopathology, exhibit more internalising and externalising problems, and suffer from diminished cognitive functioning as well as to display sub-optimal physical growth. With this in mind, First Minister, what steps are the Welsh Government taking to ensure that fire and rescue services in Wales inform their staff of the risks to mental health from exposure to these chemicals, and what steps are you taking to enforce strict codes of practice that reduce the likelihood of chronic exposure? Thank you.

Prif Weinidog, mae gwaith ymchwil diweddar wedi dangos bod cydberthynas uniongyrchol rhwng amlygiad diffoddwyr tân i elifion tân ac iechyd meddwl gwael. Yn benodol, dangoswyd bod aflonyddwyr endocrin, fel biffenylau polyclorinedig, sy'n arafwyr fflamau cyfnod nwy a ddefnyddir mewn padin dodrefn a charpedi ac mewn casinau plastig caled, nid yn unig yn arwain at anghydbwysedd hormonau a chamweithrediad niwroendocrin, ond y gallan nhw hefyd arwain at gyflyrau fel iselder a gorbryder. Mae astudiaethau wedi dangos, er enghraifft, bod menywod beichiog yn wynebu risg uwch o iselder a gorbryder, ac mae amlygiad i'r cemegau hyn, yn enwedig yn ystod tri mis cyntaf beichiogrwydd, yn cael sgil-effaith bosibl ar blant, sydd, o ganlyniad i iselder mamol, yn fwy tebygol o ddioddef seicopatholeg gyffredinol, o arddangos mwy o broblemau mewnoli ac allanoli, ac yn dioddef o weithrediad gwybyddol gwaeth yn ogystal ag arddangos twf corfforol is-optimaidd. Gyda hyn mewn golwg, Prif Weinidog, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru yn hysbysu eu staff am y risgiau i iechyd meddwl o gael eu hamlygu i'r cemegau hyn, a pha gamau ydych chi'n eu cymryd i orfodi codau ymarfer llym sy'n lleihau'r tebygolrwydd o amlygiad cronig? Diolch.

Thank you. There are a number of different points. It's worth reflecting, from the initial question, on the research undertaken by the University of Central Lancashire and what it means. Part of this was about how to protect firefighters from exposure to contaminants that may be linked to cancer. There are broader potential impacts as well, and none of these should surprise us. If you're going into a fire incident, the nature of the chemicals and the change that takes place can't always be accurately predicted. There is, though, an evidence base about the links to exposure and also what that then means for the breathing apparatus provided to firefighters in those circumstances. That underpins the work that's been done, and we have reached agreement on taking forward a number of the recommendations, and fire and rescue authorities are looking at that. Now, obviously, Julie James is now the Cabinet Secretary responsible for the fire service, so we'll be coming back to that, not just through social partnership, but in the updates we get on whether that is being taken forward by fire and rescue authorities based on the recommendations made in the FBU report. So, we have agreed on a programme for work; it's now about making sure that's carried through, and then whether we see an improvement in the physical and mental health impacts for our firefighters.

Diolch. Ceir nifer o wahanol bwyntiau. Mae'n werth myfyrio, o'r cwestiwn cychwynnol, ar y gwaith ymchwil a wnaed gan Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn a'r hyn y mae'n ei olygu. Roedd rhan o hyn yn ymwneud â sut i amddiffyn diffoddwyr tân rhag amlygiad i halogyddion a allai fod yn gysylltiedig â chanser. Ceir effeithiau ehangach posibl hefyd, ac ni ddylai unrhyw un o'r rhain ein synnu. Os ydych chi'n mynd i ddigwyddiad tân, ni ellir rhagweld natur y cemegau a'r newid sy'n digwydd yn gywir bob amser. Fodd bynnag, ceir sylfaen dystiolaeth ynghylch y cysylltiadau i amlygiad a hefyd yr hyn y mae hynny'n ei olygu wedyn ar gyfer y cyfarpar anadlu a ddarperir i ddiffoddwyr tân o dan yr amgylchiadau hynny. Mae hynny'n sail i'r gwaith sydd wedi cael ei wneud, ac rydym ni wedi dod i gytundeb ar fwrw ymlaen â nifer o'r argymhellion, ac mae awdurdodau tân ac achub yn edrych ar hynny. Nawr, yn amlwg, Julie James yw'r Ysgrifennydd Cabinet sy'n gyfrifol am y gwasanaeth tân bellach, felly byddwn yn dychwelyd at hynny, nid yn unig trwy bartneriaeth gymdeithasol, ond yn y diweddariadau yr ydym ni'n eu cael ar ba un a yw awdurdodau tân ac achub yn bwrw ymlaen â hynny yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed yn adroddiad Undeb y Brigadau Tân. Felly, rydym ni wedi cytuno ar raglen ar gyfer gwaith; mae bellach yn ymwneud â sicrhau bod honno'n cael ei chyflawni, ac yna p'un a fyddwn ni'n gweld gwelliant yn yr effeithiau iechyd corfforol a meddyliol ar gyfer ein diffoddwyr tân.

14:05
Deintyddiaeth y GIG yn Arfon
NHS Dentistry in Arfon

4. A wnaiff y Prif Weinidog wneud datganiad am argaeledd deintyddiaeth y GIG yn Arfon? OQ60946

4. Will the First Minister make a statement on the availability of NHS dentistry in Arfon? OQ60946

Yes. This Government is committed to increasing new patient access as part of dental reform and, since April 2022, over 320,000 new patients have gained access to an NHS dentist across Wales, including nearly 62,000 new patients in the Betsi Cadwaladr University Health Board area.

Gwnaf. Mae'r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i gynyddu mynediad i gleifion newydd yn rhan o ddiwygio deintyddol ac, ers mis Ebrill 2022, mae dros 320,000 o gleifion newydd wedi cael mynediad at ddeintydd GIG ledled Cymru, gan gynnwys bron i 62,000 o gleifion newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Does yna ddim un practis deintyddol yn Arfon yn derbyn cleifion NHS newydd ar hyn o bryd, ac mae'n ymddangos eu bod nhw hefyd wedi gorfod cau eu rhestrau aros. Mae llawer o fy etholwyr i, felly, yn methu cael mynediad at y gwasanaeth deintyddol cyhoeddus, sydd yn sefyllfa gwbl annerbyniol. Fe agorwyd academi ddeintyddol Bangor ddiwedd 2022, efo addewid beiddgar gan y bwrdd iechyd lleol mai dyma gam cyntaf mynd i'r afael â phrinder parhaus o ddeintyddion yr NHS ar draws y gogledd. Mae'r academi wedi cael ei hyrwyddo sawl tro gan Weinidogion yn yr un termau. Dwi ar ddeall bod yr academi honno wedi cau ei llyfrau i gleifion NHS. Dydyn nhw ddim yn derbyn cleifion NHS i'w gweld, na chwaith yn eu derbyn ar restrau aros. Ond maen nhw yn croesawu cleifion preifat. Wnewch chi ymyrryd ar fyrder i sicrhau bod cynllun academi ddeintyddol Bangor yn cael ei wireddu, a hynny yn llawn?

There is no dental practice in Arfon that is receiving new NHS patients, and it appears that they've also had to close their waiting lists. Many of my constituents are unable to access the public dental service, which is an entirely unacceptable situation. A dental academy was opened in Bangor at the end of 2022, with a promise by the health board that this would be the first step to tackle the lack of NHS dentists across north Wales. The academy has been promoted several times by Ministers in the same terms. I understand that the academy has closed its books to NHS patients. They're not accepting NHS patients to be seen, nor are they accepting them on waiting lists either. But they do welcome private patients. Will you intervene as a matter of urgency to ensure that the scheme for the dental academy is delivered in full?

My understanding is that the ground floor is now fully operational, with just over 3,000 patients seen since it opened in September 2002. It is still intended that the second floor of the new dental academy will be operational for a community dental service, and that will again take in, obviously, NHS patients. I'm not aware of the individual specifics of the plan for when that should be operational. We do understand that there has been a delay. I'll liaise with the Cabinet Secretary for health to ensure that there is a factual briefing about the current position, but also, from the Member's point, I think it's entirely fair and reasonable for her to expect an update on what can be expected in the future for the provision of NHS dentistry and the capacity we recognise is required, which is why we've actually engaged in looking to create the dental academy in Bangor in the first place. I'm more than happy to make sure the Member gets a proper briefing and update on the future.

Fy nealltwriaeth i yw bod y llawr gwaelod yn gwbl weithredol bellach, ac y gwelwyd ychydig dros 3,000 o gleifion ers iddi agor ym mis Medi 2002. Y bwriad o hyd yw y bydd ail lawr yr academi ddeintyddol newydd yn weithredol ar gyfer gwasanaeth deintyddol cymunedol, a bydd hwnnw eto yn cymryd cleifion GIG, yn amlwg. Nid wyf i'n ymwybodol o fanylion unigol y cynllun ar gyfer pryd y dylai hwnnw fod yn weithredol. Rydym ni'n deall bod oedi wedi bod. Byddaf yn cysylltu ag Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd i sicrhau bod briff ffeithiol am y sefyllfa bresennol, ond hefyd, o bwynt yr Aelod, rwy'n credu ei bod hi'n gwbl deg a rhesymol iddi ddisgwyl diweddariad ar yr hyn y gellir ei ddisgwyl yn y dyfodol ar gyfer darparu deintyddiaeth GIG a'r capasiti yr ydym ni'n cydnabod sydd ei angen, a dyna pam rydym ni wedi ymgysylltu mewn gwirionedd i geisio creu'r academi ddeintyddol ym Mangor yn y lle cyntaf. Rwy'n fwy na pharod i wneud yn siŵr bod yr Aelod yn cael sesiwn friffio a diweddariad priodol ar y dyfodol.

Siân Gwenllian's absolutely right to raise this, because far too many people in Arfon and across north Wales sadly do not have access to an NHS dentist, an issue that Members in the Chamber have been raising for a long time, an issue that I personally raised with the health Minister more than 12 months ago, and we were told then that this was being sorted. And we've heard just last month from the chairman of the Welsh general dental practice committee, and I quote, that more people might be forced to pull out their own teeth because of the lack of proper access. So, clearly, something isn't working, First Minister. So, what do you say today to people in Arfon and across Wales who are facing the decision of DIY dentistry?

Mae Siân Gwenllian yn gwbl gywir i godi hyn, oherwydd yn anffodus nid oes gan lawer gormod o bobl yn Arfon ac ar draws y gogledd fynediad at ddeintydd GIG, mater y mae Aelodau yn y Siambr wedi bod yn ei godi ers amser maith, mater a godais i'n bersonol gyda'r Gweinidog iechyd dros 12 mis yn ôl, a dywedwyd wrthym ni bryd hynny bod hyn yn cael ei ddatrys. Ac rydym ni wedi clywed fis diwethaf gan gadeirydd pwyllgor practisau deintyddol cyffredinol Cymru, ac rwy'n dyfynnu, y gallai mwy o bobl gael eu gorfodi i dynnu eu dannedd eu hunain allan oherwydd diffyg mynediad priodol. Felly, yn amlwg, ceir rhywbeth sydd ddim yn gweithio, Prif Weinidog. Felly, beth ydych chi'n ei ddweud heddiw wrth bobl yn Arfon a ledled Cymru sy'n wynebu'r penderfyniad o hunan-ddeintyddiaeth?

We're committed to reforming not just the NHS dental contract, but the reason why contract reform matters is because it will unlock new capacity for NHS dentistry. That's why we're investing in that difficult process. But it's actually delivering more capacity within our NHS. And within that, we need to both make sure we have the conversation with the profession and with the public about where we understand there are still gaps, and, where people do return their NHS contracts, to make sure that there is NHS provision that remains available. This is one of the top priorities for the Cabinet Secretary for health. She has proactively made that clear, that she's interested in the future of reform and access to NHS dentistry. It'll carry on being the case that we'll look for opportunities to invest and to make sure we do provide the sort of NHS provision that communities rightly expect.

Rydym ni wedi ymrwymo i ddiwygio nid yn unig contract deintyddol y GIG, ond y rheswm pam mae diwygio contractau yn bwysig yw oherwydd y bydd yn datgloi capasiti newydd ar gyfer deintyddiaeth y GIG. Dyna pam rydym ni'n buddsoddi yn y broses anodd honno. Ond mae'n darparu mwy o gapasiti o fewn ein GIG mewn gwirionedd. Ac o fewn hynny, mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod ni'n cael y sgwrs gyda'r proffesiwn a chyda'r cyhoedd ynghylch lle'r ydym ni'n deall bod bylchau o hyd, a, lle mae pobl yn dychwelyd eu contractau GIG, i wneud yn siŵr bod darpariaeth GIG sy'n dal i fod ar gael. Dyma un o'r prif flaenoriaethau ar gyfer Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd. Mae wedi gwneud hynny yn eglur yn rhagweithiol, bod ganddi ddiddordeb yn nyfodol diwygio a mynediad at ddeintyddiaeth GIG. Bydd yn parhau i fod yn wir y byddwn ni'n chwilio am gyfleoedd i fuddsoddi ac i wneud yn siŵr ein bod ni'n gwneud y math o ddarpariaeth GIG y mae cymunedau yn ei disgwyl yn briodol.

14:10

First Minister, we have heard a lot about problems in accessing dentistry, especially in north Wales, from professional bodies and also constituents, following the pandemic. I understand that there are some promising pilot projects to bring mobile dentistry to schools in north Wales, which is really important for our children. Will this be available more widely?

Prif Weinidog, rydym ni wedi clywed llawer am broblemau wrth gael mynediad at ddeintyddiaeth, yn enwedig yn y gogledd, gan gyrff proffesiynol a hefyd etholwyr, yn dilyn y pandemig. Rwy'n deall bod rhai prosiectau treialu addawol i ddod â deintyddiaeth symudol i ysgolion yn y gogledd, sy'n bwysig iawn i'n plant. A fydd hyn ar gael yn ehangach?

Yes. I am pleased that Carolyn Thomas has referred to the initial stage of the pilot. There is a dental therapist mobile dental facility that is currently co-located at Ysgol y Moelwyn in Blaenau Ffestiniog, and they carry out assessments for 11 and 12-year-old pupils. Those are clinically effective and evidence based. That's one of the things that we're looking to import into the contract to make sure there's a clear evidence base about how dental activity is run and performed. The first stage of that programme is being evaluated and the initial results look positive, so there is a plan to make sure that the mobile unit can move on to more school provision, and the next school should be in the Bala area, with three more schools across north Wales identified. I'm sure the Cabinet Secretary for health would be more than happy to make sure the Member is updated on their progress.

Bydd. Rwy'n falch bod Carolyn Thomas wedi cyfeirio at gam cychwynnol y cynllun treialu. Ceir cyfleuster deintyddol symudol therapydd deintyddol sydd wedi'i gyd-leoli yn Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog ar hyn o bryd, ac maen nhw'n cynnal asesiadau ar gyfer disgyblion 11 a 12 oed. Mae'r rhain yn glinigol effeithiol ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Dyna un o'r pethau yr ydym ni'n bwriadu eu hymgorffori yn y contract i wneud yn siŵr bod sail dystiolaeth eglur ynghylch sut mae gweithgarwch deintyddol yn cael ei redeg a'i gyflawni. Mae cam cyntaf y rhaglen honno yn cael ei werthuso ac mae'r canlyniadau cychwynnol yn edrych yn gadarnhaol, felly ceir cynllun i wneud yn siŵr y gall yr uned symudol symud ymlaen i fwy o ddarpariaeth mewn ysgolion, a dylai'r ysgol nesaf fod yn ardal y Bala, a nodwyd tair ysgol arall ar draws y gogledd. Rwy'n siŵr y byddai Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd yn fwy na pharod i wneud yn siŵr bod yr Aelod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cynnydd.

Yr Argyfwng Parhaus yn y Dwyrain Canol
The Ongoing Crisis in the Middle East

5. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd yng Nghymru y mae'r argyfwng parhaus yn y Dwyrain Canol yn effeithio arnynt? OQ60974

5. How is the Welsh Government supporting families in Wales affected by the ongoing crisis in the Middle East? OQ60974

Thank you for the question. We remain deeply concerned about the ongoing conflict, the humanitarian crisis in Gaza, and the wider impacts in the region. We continue to work closely with Jewish and Muslim leaders to support community cohesion and ensure that any victims of hate can continue to get support through the Wales Hate Support Centre.

Diolch am y cwestiwn. Rydym ni'n dal i bryderu'n fawr am y gwrthdaro parhaus, yr argyfwng dyngarol yn Gaza, a'r effeithiau ehangach yn y rhanbarth. Rydym ni'n parhau i weithio'n agos gydag arweinwyr Iddewig a Mwslimaidd i gefnogi cydlyniant cymunedol a sicrhau y gall unrhyw ddioddefwyr casineb barhau i gael cymorth trwy Ganolfan Cymorth Casineb Cymru.

I'm grateful to the First Minister for that response. My question follows question 2 earlier. I think it's worth us reflecting on what happened to Gill and Pete Brisley from Pencoed. Their daughter, Lianne, lived in Kibbutz Be'eri in southern Israel. The family had two daughters, Yahel, aged 16, and Noiya, aged 13. On 7 October, Lianne was murdered. She was murdered along with both her daughters, Yahel and Noiya. Her husband was taken hostage by Hamas. His brother, Yossi, was also taken hostage that morning. We now know that Yossi was murdered by Hamas whilst in captivity. The whereabouts and status of Eli is still unknown.

The family have been through a brutalising and tragic and horrific experience on 7 October, and we've seen since then the heartbreaking scenes that have unfolded across the middle east, and the impact on people here in Wales. Other Members have expressed that already this afternoon. I've discussed these issues with Huw Irranca-Davies, the local Member for the family, and also I know that Chris Elmore, the MP for the area, has also been active, supporting the family. Would it be possible, First Minister, for you to meet this family, who've been through such a brutal experience, and to look at how we as a Senedd and yourselves as a Welsh Government can provide support for people who have been through these experiences and continue to pray for the safe return of their son-in-law?

Rwy'n ddiolchgar i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Mae fy nghwestiwn yn dilyn cwestiwn 2 yn gynharach. Rwy'n credu ei bod hi'n werth i ni fyfyrio ar yr hyn a ddigwyddodd i Gill a Pete Brisley o Bencoed. Roedd eu merch, Lianne, yn byw yn Kibbutz Be'eri yn ne Israel. Roedd gan y teulu ddwy ferch, Yahel, 16 oed, a Noiya, 13 oed. Ar 7 Hydref, llofruddiwyd Lianne. Cafodd ei llofruddio ynghyd â'i dwy ferch, Yahel a Noiya. Cymerwyd ei gŵr yn wystl gan Hamas. Cymerwyd ei frawd, Yossi, yn wystl y bore hwnnw hefyd. Rydym ni'n gwybod bellach bod Yossi wedi cael ei lofruddio gan Hamas tra oedd mewn caethiwed. Mae lleoliad a statws Eli yn dal yn anhysbys.

Mae'r teulu wedi bod trwy brofiad brawychus a thrasig ac erchyll ar 7 Hydref, ac ers hynny rydym ni wedi gweld y golygfeydd torcalonnus sydd wedi datblygu ar draws y dwyrain canol, a'r effaith ar bobl yma yng Nghymru. Mae Aelodau eraill eisoes wedi mynegi hynny y prynhawn yma. Rwyf i wedi trafod y materion hyn gyda Huw Irranca-Davies, yr Aelod lleol dros y teulu, a gwn hefyd fod Chris Elmore, AS yr ardal, hefyd wedi bod yn weithredol, yn cefnogi'r teulu. A fyddai'n bosibl, Prif Weinidog, i chi gyfarfod â'r teulu hwn, sydd wedi bod trwy brofiad mor greulon, ac edrych ar sut y gallwn ni fel Senedd a chi fel Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth i bobl sydd wedi bod drwy'r profiadau hyn a pharhau i weddïo am ddychweliad diogel eu mab-yng-nghyfraith?

I think this painfully highlights the very real human impact of what happened not just on 7 October but what has taken place since then as well, and the images that we've all seen on such an appallingly regular basis. You don't need to be a parent to understand the real human tragedy and impact that is unfolding.

I'm pleased that the Member has mentioned that these are constituents of Huw Irranca-Davies. Of course, he is not in a position to ask me questions at this point. I'll be more than happy to work with Alun Davies and Huw Irranca-Davies to understand what practical support we might be able to provide to the family and then to see if this is an individual circumstance where that support may be required, or whether actually there is a wider opportunity to better support people directly affected by the conflict. I know from my own experience in my own constituency that I have families directly affected on all sides of the conflict. So, this isn't just an issue that has taken place somewhere else. There is a real impact in communities right across our own country, which is why we do need to continue to take an interest; even though we're not decision makers in the conflict, we have to deal with the consequences of what is happening and how we properly support our own citizens. We're more than happy to take up that conversation purposefully with the constituency Member and the family, bearing in mind it's also been raised in a previous question by a different Member as well.

Rwy'n credu bod hyn yn tynnu sylw poenus at effaith ddynol wirioneddol iawn yr hyn a ddigwyddodd nid yn unig ar 7 Hydref ond yr hyn sydd wedi digwydd ers hynny hefyd, a'r lluniau yr ydym ni i gyd wedi eu gweld mor warthus o rheolaidd. Nid oes angen i chi fod yn rhiant i ddeall y drasiedi a'r effaith ddynol gwirioneddol sy'n datblygu.

Rwy'n falch bod yr Aelod wedi crybwyll mai etholwyr Huw Irranca-Davies yw'r rhain. Wrth gwrs, nid yw'n gallu gofyn cwestiynau i mi ar hyn o bryd. Byddaf yn fwy na pharod i weithio gydag Alun Davies a Huw Irranca-Davies i ddeall pa gymorth ymarferol y gallem ni ei ddarparu i'r teulu ac yna i weld a yw hwn yn amgylchiad unigol lle y gallai fod angen y cymorth hwnnw, neu a oes cyfle ehangach mewn gwirionedd i gynorthwyo pobl y y mae'r gwrthdaro yn effeithio'n uniongyrchol arnyn nhw yn well. Rwy'n gwybod o fy mhrofiad fy hun yn fy etholaeth fy hun bod gen i deuluoedd yr effeithiwyd arnyn nhw'n uniongyrchol ar bob ochr i'r gwrthdaro. Felly, nid mater sydd wedi digwydd yn rhywle arall yn unig yw hwn. Ceir effaith wirioneddol mewn cymunedau ledled ein gwlad ein hunain, a dyna pam mae angen i ni barhau i gymryd diddordeb; er nad ydym yn gwneud penderfyniadau yn y gwrthdaro, mae'n rhaid i ni ymdrin â chanlyniadau'r hyn sy'n digwydd a sut rydym ni'n cynorthwyo ein dinasyddion ein hunain yn briodol. Rydym ni'n fwy na pharod i ymgymryd â'r sgwrs honno'n bwrpasol gyda'r Aelod etholaeth a'r teulu, gan gofio ei fod hefyd wedi cael ei godi mewn cwestiwn blaenorol gan wahanol Aelod hefyd.

14:15

Prif Weinidog, this role affords us many opportunities, and the opportunity to hear the Brisleys share their story of the devastating murder of their daughter and two granddaughters in the 7 October attacks carried out by Hamas terrorists is one of the most powerful and poignant events that I've experienced in my time as a Member of this place. It was a privilege to co-sponsor the event with the Member for Blaenau Gwent, and, as he mentioned, the Brisleys' son-in-law Eli remains a hostage, and I'm sure the whole Chamber wishes for his safe and speedy release.

Now, while the Brisleys heard and had correspondence from the Prime Minister, the Foreign Secretary and the Home Secretary, they received nothing from the Welsh Government, which, as a Welshman, for me, is a source of regret. Will you confirm to meet with the Brisleys and any other families who have loved ones caught up in the conflict in the middle east?

Prif Weinidog, mae'r rôl hon yn rhoi llawer o gyfleoedd i ni, ac mae'r cyfle i glywed aelodau o'r teulu Brisley yn rhannu eu stori am lofruddiaeth ddinistriol eu merch a'u dwy wyres yn yr ymosodiadau ar 7 Hydref a gyflawnwyd gan derfysgwyr Hamas yn un o'r digwyddiadau mwyaf pwerus a theimladwy yr wyf i wedi'u profi yn ystod fy nghyfnod fel Aelod o'r lle hwn. Roedd yn fraint cyd-noddi'r digwyddiad gyda'r Aelod dros Flaenau Gwent, ac fel y soniodd, mae Eli, mab-yng-nghyfraith y teulu Brisley yn parhau i fod yn wystl, ac rwy'n siŵr bod y Siambr gyfan yn dymuno ei weld yn cael ei ryddhau'n ddiogel ac yn gyflym.

Nawr, er bod y teulu Brisley wedi clywed gan Brif Weinidog y DU, yr Ysgrifennydd Tramor a'r Ysgrifennydd Cartref, a chael gohebiaeth ganddyn nhw, cawson nhw ddim byd gan Lywodraeth Cymru, sydd, i mi, fel Cymro, yn destun edifeirwch. A wnewch chi gadarnhau y byddwch chi'n cyfarfod â'r teulu Brisley ac unrhyw deuluoedd eraill y mae eu hanwyliaid wedi cael eu dal yn y gwrthdaro yn y dwyrain canol?

I think what is most important, really, is how we properly support people directly affected. I'm not aware that the Welsh Government has had correspondence from the Brisley family; I know there's been direct contact with Chris Elmore, and I know that the Senedd Member here has had contact with the family in the way that we provide that supportive work. So, I want to understand what contact there has been, and, indeed, how we ensure that ongoing support is appropriate and co-ordinated with and for the family. I think that's the right way forward. And, bearing in mind what I've said to the Member for Blaenau Gwent about wanting to have a purposive way forward that supports the family, to understand not just their individual circumstances, but how we better support people who will undoubtedly be directly affected, is the right way forward.

Rwy'n credu mai'r hyn sydd bwysicaf, mewn gwirionedd, yw sut yr ydyn ni'n cefnogi pobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol. Nid wyf i'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cael gohebiaeth gan y teulu Brisley; rwy'n gwybod bod cyswllt uniongyrchol wedi bod gyda Chris Elmore, ac rwy'n gwybod bod Aelod y Senedd yma wedi cysylltu â'r teulu yn y ffordd yr ydyn ni'n darparu'r gwaith cefnogol hwnnw. Felly, rwyf i eisiau deall pa gyswllt sydd wedi bod, ac, yn wir, sut yr ydyn ni'n sicrhau bod cefnogaeth barhaus yn briodol ac yn cael ei gydlynu â'r teulu ac ar eu cyfer. Rwy'n credu mai dyna'r ffordd gywir ymlaen. Ac, o gofio'r hyn yr wyf i wedi dweud wrth yr Aelod dros Flaenau Gwent o ran eisiau cael ffordd bwrpasol ymlaen sy'n cefnogi'r teulu, i ddeall nid yn unig eu hamgylchiadau unigol, ond sut yr ydyn ni'n cefnogi pobl a fydd yn sicr o gael eu heffeithio'n uniongyrchol, yw'r ffordd gywir ymlaen.

Heriau sy'n Wynebu'r Gwasanaeth Iechyd
Challenges Facing the Health Service

6. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn y dyfodol? OQ60988

6. What assessment has the First Minister made of the future challenges facing the health service in Wales? OQ60988

Thank you for the question. Last year, the chief scientific adviser for health published a report describing the challenges that our NHS in Wales is likely to face over the next 10 years. It is our belief that 'A Healthier Wales', our long-term 10-year plan for health and care, remains the appropriate response to those challenges. There will, of course, be funding and resourcing issues to deliver the health service and the care service that we believe the people of Wales deserve.

Diolch am y cwestiwn. Y llynedd, cyhoeddodd y prif gynghorydd gwyddonol ar iechyd adroddiad yn disgrifio'r heriau y mae ein GIG yng Nghymru yn debygol o'u hwynebu yn ystod y 10 mlynedd nesaf. Rydyn ni o'r farn mai 'Cymru Iachach', ein cynllun 10 mlynedd hirdymor ar gyfer iechyd a gofal, yw'r ymateb priodol o hyd i'r heriau hynny. Wrth gwrs, bydd yna faterion cyllid ac adnoddau o ran darparu'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaeth gofal y credwn y mae pobl Cymru yn ei haeddu.

Thank you for that response, First Minister. I fear, though, that the Welsh Government's current approach to tackling the crisis in our NHS is far too short-sighted. Having spoken to many GP surgeries, it's clear that they are facing ever-increasing pressures as their workload increases, but this isn't matched with the resources they need. Indeed, many are having to step away from providing services that they don't get paid for but are extremely valued by patients, and this leads to patients entering long waiting lists for procedures once assessed—previously assessed quickly by their GPs. If improving the health service is genuinely a high priority and prevention is crucial to you, will you commit to reviewing GP contracts to ensure that they can provide the levels of care desperately needed by our citizens?

Diolch am yr ateb hwnnw, Prif Weinidog. Fodd bynnag, rwy'n ofni bod dull presennol Llywodraeth Cymru o ymdrin â'r argyfwng yn ein GIG yn rhy gibddall o lawer. Ar ôl siarad â llawer o feddygfeydd, mae'n amlwg eu bod nhw'n wynebu pwysau cynyddol wrth i'w llwyth gwaith gynyddu, ond nid yw hyn yn cyd-fynd â'r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw. Yn wir, mae llawer yn gorfod rhoi'r gorau i ddarparu gwasanaethau nad ydyn nhw'n cael eu talu amdanyn nhw ond mae cleifion yn eu gwerthfawrogi'n fawr, ac mae hyn yn golygu bod cleifion yn cael eu rhoi ar restrau aros hir am driniaethau ar ôl iddyn nhw gael eu hasesu—eu hasesu'n gyflym yn flaenorol gan eu meddygon teulu. Os yw gwella'r gwasanaeth iechyd wir yn flaenoriaeth uchel ac mae atal salwch yn hanfodol i chi, a wnewch chi ymrwymo i adolygu contractau meddygon teulu i sicrhau eu bod yn gallu darparu'r lefelau gofal y mae ar ein dinasyddion gymaint o'u hangen?

There's a couple of points to mention, and the first is a point for the Member, and, I think, for every Member in the Chamber—and I just want to make the point because you represent part of the Aneurin Bevan health board in Gwent—about the current outbreak of measles. I hope it will be a point of agreement that vaccination is a hugely effective intervention, but it's one where we have seen a fall-off in vaccination rates; some of our children and adults are not vaccinated or are under-vaccinated. And, so, actually, whilst in Wales the good news is that we have a better rate of vaccination than England, we actually need to raise our vaccination levels in Wales. We previously saw last year an outbreak in Cardiff, and I hope that all Members across the Senedd, in whatever we say about the health service, can reiterate the need to ensure that vaccinations are undertaken and to support people to go to the catch-up services that are available. Because in the Member's region, there are people who have measles, which is a serious illness, who need not be in that position.

On your broader point about GP contract reform, of course, general practice helps undertake a range of vaccination services. I'm very keen to make sure that we take advantage of the different ways in which we can use the services right across primary care. So, as well as contract reform for our GPs, which is an ongoing process, more steps have been taken by the Cabinet Secretary for Health and Social Care, as indeed I have undertaken, as indeed have previous health Ministers, a number of whom are available in this room. So, that contract reform will carry on. The purpose of it is to make sure that we properly reward and support our GPs and the wider primary healthcare team to deliver healthcare in a context that is constantly changing. People often think of accident and emergency departments as the front door of the health service; actually, the biggest front door is general practice, where the great majority of contacts take place. That's also why, in addition to contract reform for GPs, we have progressively and successively looked at contract reform for pharmacy, community pharmacy, but also for high-street optometry services as well—opticians, in old money, depending on your vintage—in addition to what we were talking about earlier, and that's dental reform as well. There's a massive reform process, and each year we make more progress on a better use of our resources, a better use of the time of health and care professionals, and that is a road we must continue to travel down.

Mae cwpl o bwyntiau i sôn amdanyn nhw, ac mae'r cyntaf yn bwynt i'r Aelod, ac, rwy'n credu, i bob Aelod yn y Siambr—ac rydw i eisiau gwneud y pwynt oherwydd rydych chi'n cynrychioli rhan o fwrdd iechyd Aneurin Bevan yng Ngwent—am yr achosion presennol o'r frech goch. Rwy'n gobeithio ein bod ni'n cytuno bod brechu yn ymyrraeth hynod effeithiol, ond mae'n un lle'r ydyn ni wedi gweld gostyngiad mewn cyfraddau brechu; nid yw rhai o'n plant a'n hoedolion wedi cael eu brechu neu nid ydynt wedi cael digon o frechiadau. Ac, felly, mewn gwirionedd, er mai'r newyddion da yng Nghymru yw bod gennym ni gyfradd frechu well nag yn Lloegr, mae gwir angen i ni godi ein lefelau brechu yng Nghymru. Yn flaenorol, gwelsom achosion yng Nghaerdydd y llynedd, ac rwy'n gobeithio y gall pob Aelod ar draws y Senedd, ym mha beth bynnag yr ydyn ni'n ei ddweud am y gwasanaeth iechyd, ailadrodd yr angen i sicrhau bod pobl yn cael eu brechiadau ac i gefnogi pobl i fynd i'r gwasanaethau dal i fyny sydd ar gael. Oherwydd yn rhanbarth yr Aelod, mae yna bobl sydd â'r frech goch, sy'n salwch difrifol, nad oes angen iddyn nhw fod yn y sefyllfa honno.

O ran eich pwynt ehangach ar ddiwygio contractau meddygon teulu, wrth gwrs, mae practisau cyffredinol yn helpu i ymgymryd ag amrywiaeth o wasanaethau brechu. Rwy'n awyddus iawn i sicrhau ein bod ni'n manteisio ar y ffyrdd gwahanol y gallwn ni ddefnyddio'r gwasanaethau ar draws gofal sylfaenol. Felly, yn ogystal â diwygio contractau ar gyfer ein meddygon teulu, sy'n broses barhaus, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cymryd mwy o gamau, fel yn wir, yr rwyf innau hefyd a Gweinidogion Iechyd blaenorol, y mae nifer ohonyn nhw ar gael yn yr ystafell hon. Felly, bydd y broses honno o ddiwygio contractau'n parhau. Ei diben yw sicrhau ein bod ni'n gwobrwyo ac yn cefnogi ein meddygon teulu a'r tîm gofal iechyd sylfaenol ehangach yn briodol i ddarparu gofal iechyd mewn cyd-destun sy'n newid yn barhaus. Mae pobl yn aml yn meddwl am adrannau damweiniau ac achosion brys fel drws ffrynt y gwasanaeth iechyd; mewn gwirionedd, practisau cyffredinol yw'r drws ffrynt mwyaf, lle mae'r mwyafrif helaeth o gysylltiadau yn digwydd. Dyna hefyd pam, yn ogystal â diwygio contractau ar gyfer meddygon teulu, rydyn ni wedi edrych yn gynyddol ac yn olynol ar ddiwygio contractau ar gyfer fferylliaeth, fferylliaeth gymunedol, ond hefyd ar gyfer gwasanaethau optometreg y stryd fawr hefyd—optegwyr, mewn hen arian, yn dibynnu ar eich oedran—yn ychwanegol at yr hyn yr oedden ni'n sôn amdano yn gynharach, sef diwygio contractau deintyddol hefyd. Mae yna broses ddiwygio enfawr, a bob blwyddyn rydyn ni'n gwneud mwy o gynnydd o ran defnyddio ein hadnoddau'n well, defnyddio amser gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn well, ac mae honno'n llwybr y mae'n rhaid i ni barhau i'w droedio.

14:20

Good afternoon, Prif Weinidog. One of the really key things that you need when you're assessing a health service is data. And just to draw us back to the issue around dentistry, it is the case that the Welsh Government still does not have a centralised waiting list for those people who need an NHS dentist. So that, to me, says that you don't know what the need is across Wales. Some health boards do have a waiting list—Powys is one. In Powys, if you're looking for an NHS dentist, you phone up a helpline, they take your details and, as soon as a space becomes available for an NHS dentist, they let you know. Now that is a good system. Sadly, that is not the situation in Dwyfor Meirionnydd. And it's staggering that you had to learn that the situation in Dwyfor Meirionnydd is that nobody can access an NHS dentist. So, surely the way forward is for the Welsh Government to move forward to have a centralised waiting list that makes sure that you know what the demand is, you know what the need is and therefore you're able to respond. Diolch yn fawr iawn. 

Prynhawn da, Prif Weinidog. Un o'r pethau allweddol sydd ei angen arnoch chi pan fyddwch chi'n asesu gwasanaeth iechyd yw data. Ac i fynd â ni yn ôl at y mater sy'n ymwneud â deintyddiaeth, mae'n wir nad oes gan Lywodraeth Cymru restr aros ganolog o hyd ar gyfer y bobl hynny sydd angen deintydd y GIG. Felly, i mi, mae hynny'n dweud nad ydych chi'n gwybod beth yw'r angen ledled Cymru. Mae gan rai byrddau iechyd restr aros—mae Powys yn un ohonyn nhw. Ym Mhowys, os ydych chi'n chwilio am ddeintydd y GIG, rydych chi'n ffonio llinell gymorth, maen nhw'n cymryd eich manylion ac, unwaith y bydd lle ar gael ar gyfer deintydd y GIG, maen nhw'n rhoi gwybod i chi. Nawr mae hynny'n system dda. Yn anffodus, nid dyna'r sefyllfa yn Nwyfor Meirionnydd. Ac mae'n syfrdanol bod yn rhaid i chi ddysgu mai'r sefyllfa yn Nwyfor Meirionnydd yw nad oes neb yn gallu cael mynediad at ddeintydd y GIG. Felly, siawns mai'r ffordd ymlaen yw i Lywodraeth Cymru symud ymlaen i gael rhestr aros ganolog sy'n sicrhau eich bod chi'n gwybod beth yw'r galw, eich bod chi'n gwybod beth yw'r angen ac felly eich bod chi'n gallu ymateb. Diolch yn fawr iawn. 

Diolch am y cwestiwn.

Thank you for the question. 

I think there is much that is not just sensible in what the Member has said, but it's actually where this Welsh Government wants to get to as well. And I can tell her that the Cabinet Secretary for Health and Social Care regularly talks to me about the need to ensure that we have more investment in our digital and data systems within the NHS so that they're fit for purpose, they can help both the professional practitioners, but also the individual person, to take part in their own treatment and care, and to understand where those opportunities exist to do better.

We are looking at the system you referred to in Powys, the roll-out and the lessons learned, to use Powys as a first example for the roll-out of a national system. It is later than any of us would have wanted, but we are committed to doing so. And as you said, it's really important to understand where that unmet need is and then how we deploy resources to meet the needs of the person who needs health and care support, and to make sure that we have our staff and resource in the right position. So, I'm hopeful that, in the coming months, you'll get to see more about not just what the roll-out looks like, but then the lessons learned from that initial phase. Then, I would like to see greater pace injected into that roll-out across the country, as I know the Member would do too.

Rwy'n credu bod llawer yn yr hyn y mae'r Aelod wedi'i ddweud sydd, nid yn unig yn synhwyrol, ond mewn gwirionedd yn nodi lle mae'r Llywodraeth hon eisiau ei gyrraedd hefyd. A gallaf ddweud wrthi fod Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn siarad â mi'n rheolaidd am yr angen i sicrhau bod gennym ni fwy o fuddsoddiad yn ein systemau digidol a data yn y GIG fel eu bod yn addas i'r diben, eu bod nhw'n gallu helpu'r ymarferwyr proffesiynol, ond hefyd yr unigolyn, i gymryd rhan yn ei driniaeth a'i ofal ei hun, ac i ddeall lle mae'r cyfleoedd hynny'n bodoli i wneud yn well.

Rydyn ni'n ystyried y system y gwnaethoch chi gyfeirio ati ym Mhowys, y broses o'i chyflwyno a'r gwersi sydd wedi'u dysgu, er mwyn defnyddio Powys fel enghraifft gyntaf ar gyfer cyflwyno system genedlaethol. Mae'n hwyrach nag y byddai unrhyw un ohonon ni wedi'i ddymuno, ond rydyn ni wedi ymrwymo i wneud hynny. Ac fel y dywedoch, mae'n bwysig iawn deall ble mae'r angen hwnnw sydd heb ei ddiwallu ac yna sut yr ydyn ni'n defnyddio adnoddau i ddiwallu anghenion y person sydd angen cymorth iechyd a gofal, a sicrhau bod ein staff a'n hadnoddau yn y lle cywir. Felly, rwy'n gobeithio, yn ystod y misoedd nesaf, y byddwch chi'n cael gweld mwy nid yn unig o ran sut olwg fydd ar y broses gyflwyno, ond yna'r gwersi sydd wedi'u dysgu o'r cam cychwynnol hwnnw. Yna, hoffwn i weld y broses gyflwyno honno'n cael ei chyflymu ledled y wlad, a gwn y byddai'r Aelod yn hoffi gweld hynny hefyd.

Cynllun Grantiau Ansawdd Aer Lleol
The Local Air Quality Grants Scheme

7. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru yn sgil Llywodraeth y DU yn dileu'r cynllun grantiau ansawdd aer lleol? OQ60986

7. What assessment has the Welsh Government made of the impact on Wales of the UK Government scrapping the local air quality grants scheme? OQ60986

Thank you for the question. The UK Government’s decision not to fund its local air quality grant scheme does not impact Wales. It solely supports English local authorities, which will not have access to that scheme. However, in Wales, on 19 April, the Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs agreed a £1 million budget for Wales’s local air quality management support fund for the financial year that we are now in.

Diolch am y cwestiwn. Nid yw penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio ariannu ei chynllun grantiau ansawdd aer lleol yn effeithio ar Gymru. Mae'n cefnogi awdurdodau lleol yn Lloegr yn unig, na fyddant yn gallu cael mynediad i'r cynllun hwnnw. Fodd bynnag, yng Nghymru, ar 19 Ebrill, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig ar gyllideb o £1 filiwn ar gyfer cronfa cymorth rheoli ansawdd aer leol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol yr ydyn ni ynddi nawr.

Well, thank you very much, First Minister, for looking into that and also for the response of the Cabinet Secretary, because we know that thousands of children are living on polluted roads. They don't choose to live there, they are obliged to live there because that is the only choice open to them. And we absolutely have to bear down on this as one of the main sources of pollutants, along with fossil fuels generally, both used for heating and for driving motor cars. So, I wondered if you could tell us if the scheme that the Welsh Government is now going to push ahead with will not be impacted in any way by the consequentials that might have been received by the Welsh Government as a result of the UK Government simply turning its back on air pollution, it would seem. 

Wel, diolch yn fawr iawn, Prif Weinidog, am ymchwilio i hynny a hefyd am ymateb yr Ysgrifennydd Cabinet, oherwydd rydyn ni'n gwybod bod miloedd o blant yn byw ar ffyrdd llygredig. Dydyn nhw ddim yn dewis byw yno, mae'n rhaid iddyn nhw fyw yno oherwydd dyna'r unig ddewis sydd ar gael iddyn nhw. Ac mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â hyn fel un o brif ffynonellau llygryddion, ynghyd â thanwydd ffosil yn gyffredinol, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi ac ar gyfer gyrru ceir modur. Felly, tybed a allech chi ddweud wrthyn ni a fydd y cynllun y bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen ag ef nawr yn cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd gan y symiau canlyniadol a allai fod wedi dod i law Llywodraeth Cymru o ganlyniad i Lywodraeth y DU yn troi ei chefn ar lygredd aer, yn ôl pob golwg.  

I think there are two broad points to mention. The first is that the decision made by Steve Barclay is simply for England. He decided not to carry on funding local air quality management scheme support in England. That would have been £6 million in England that is now not going to happen because he's scrapped the scheme. Actually, what we're doing in Wales with the £1 million that Huw Irranca-Davies has decided to invest in this area does mean that we're going to carry on the support. The contrast, I think, is that if in Wales we had gone ahead with a scheme of a similar size to the £6 million in England, then it would have been an approximate two-thirds reduction in the scheme that we're undertaking. So, actually, the level of support here in Wales is significantly better even if England had gone ahead with the scheme that it has.

We recognise the environmental health and well-being benefits that improved air quality can deliver. We recognise we have really challenging spots in different communities in Wales. This is about how we'll support communities and local authorities to try and make a real difference and to then understand the broader action we need to take countrywide. So, I do believe that there is a more positive future for us, a future that looks at air quality, that looks at the future of our economy, that looks at the future of transport. Our journey to net zero is an important one for us in environmental health terms, and I believe—and you'll hear later today from the economy and energy Secretary—actually, a future that looks for more investment and more opportunities in a genuinely sustainable economy.

Rwy'n credu bod dau bwynt eang i sôn amdanyn nhw. Y cyntaf yw mai dim ond ar gyfer Lloegr y mae'r penderfyniad a wnaethpwyd gan Steve Barclay. Penderfynodd beidio â pharhau i ariannu cymorth cynllun rheoli ansawdd aer lleol yn Lloegr. Byddai hynny wedi bod yn £6 miliwn yn Lloegr nad yw'n mynd i ddigwydd mwyach oherwydd ei fod wedi cael gwared ar y cynllun. A dweud y gwir, mae'r hyn yr ydyn ni'n ei wneud yng Nghymru gyda'r £1 filiwn y mae Huw Irranca-Davies wedi penderfynu ei fuddsoddi yn y maes hwn yn golygu ein bod ni'n mynd i barhau â'r cymorth. Y cyferbyniad, rwy'n credu, yw pe baen ni yng Nghymru wedi bwrw ymlaen â chynllun o faint tebyg i'r £6 miliwn yn Lloegr, yna byddai wedi bod yn ostyngiad o tua dwy ran o dair yn y cynllun yr ydyn ni'n ymgymryd ag ef. Felly, mewn gwirionedd, mae lefel y cymorth yma yng Nghymru yn sylweddol well hyd yn oed pe bai Lloegr wedi bwrw ymlaen â'r cynllun sydd ganddi.

Rydyn ni'n cydnabod y manteision iechyd a lles amgylcheddol y gall ansawdd aer gwell eu cynnig. Rydyn ni'n cydnabod bod gennym ni fannau heriol iawn mewn gwahanol gymunedau yng Nghymru. Mae hyn yn ymwneud â sut y byddwn ni'n cynorthwyo cymunedau ac awdurdodau lleol i geisio gwneud gwahaniaeth go iawn ac yna deall y camau ehangach y mae angen i ni eu cymryd ledled y wlad. Felly, rwy'n credu bod yna ddyfodol mwy cadarnhaol i ni, dyfodol sy'n ystyried ansawdd aer, sy'n ystyried dyfodol ein heconomi, sy'n ystyried dyfodol trafnidiaeth. Mae ein taith i sero net yn un bwysig i ni o ran iechyd yr amgylchedd, ac rwy'n credu—ac fe fyddwch chi'n clywed yn ddiweddarach heddiw gan Ysgrifennydd yr economi ac ynni—mewn gwirionedd, dyfodol sy'n chwilio am fwy o fuddsoddi a mwy o gyfleoedd mewn economi wirioneddol gynaliadwy.

14:25
Dyfodol Rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
Future of Railways in Mid and West Wales

8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ60982

8. Will the First Minister make a statement on the future of railways in Mid and West Wales? OQ60982

Diolch am y cwestiwn.

Thank you for the question.

We are focusing on improving rail services, integrating public transport options, and meeting the needs of future generations across Mid and West Wales.

Rydyn ni'n canolbwyntio ar wella gwasanaethau rheilffyrdd, integreiddio dewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus, a diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Diolch yn fawr iawn. Rŷn ni wedi clywed y Llywodraeth yn sôn nifer fawr o weithiau fod cael pobl allan o’u ceir yn flaenoriaeth allweddol, ac mae hynny wrth gwrs er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd a hefyd cyrraedd net sero. Gobeithio y gallaf i gymryd yn ganiataol fod y Gweinidog trafnidiaeth newydd o’r un farn â’i ragflaenydd ar y mater hwn. Os felly, rhaid imi ddweud nid yn unig nad yw hyn yn cael ei gyflawni yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ond dwi'n ofni bod pethau wedi mynd tuag yn ôl, mewn gwirionedd. Dwi wedi sôn sawl gwaith yn y Siambr hon am effeithiau’r toriadau bysys mewn ardaloedd gwledig, a’r gwasanaeth gwael ar ein rheilffyrdd hefyd, sydd â’r sgoriau boddhad cwsmeriaid gwaethaf yn y Deyrnas Gyfunol. Ac ŷn ni wedi clywed yn ddiweddar am doriadau pellach ar lein y Cambrian a hefyd Calon Cymru. Mae hyn yn golygu torri gwasanaethau o bum gwaith y dydd i bedair gwaith y dydd o Ragfyr eleni ymlaen, a chael gwared ar y gwasanaethau nos o Abertawe i Lanymddyfri a Llandrindod. Allaf i fi ofyn ichi, Brif Weinidog, felly: sut yn y byd y gallwn ni ofyn i bobl i adael eu ceir os na allwn ni ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus y gallant ddibynnu arno?

Thank you very much. We've heard the Government saying a number of times that getting people out of their cars is a key priority, and that of course is in order to address climate change and also to reach net zero. I hope I can assume that the new Minister for transport is of the same view as his predecessor on this issue. If so, I have to say that not only is this not being delivered in Mid and West Wales, but I fear that things have moved backwards, if I'm honest. I've mentioned on a number of occasions in this Chamber the impacts of cuts to bus services in rural areas, and the poor service on our railways too, which have the worst customer satisfaction scores in the UK. And we've heard recently about further cuts to the Cambrian line and the Heart of Wales line. This means services being cut from five times a day to four times a day from December this year onwards, and scrapping evening services from Swansea to Llandrindod Wells and Llandovery. Can I ask you, First Minister: how can you ask people to leave their vehicles if we can't provide public transport that is reliable?

Thank you for the follow-up question. I think this recognises some of the challenges we have, not just in financing, but in getting more people to use the options that we have.

So, on the bus grant, we've been through this many times in the Chamber, and our ability to keep on supporting the service and the network ahead of the re-regulation of buses and how we persuade more people to use our transport system. I actually am firmly convinced, as indeed is the whole of this Government, that re-regulating the buses with a Bill that'll be introduced in this Senedd term will not just be a better way of organising the service, it'll actually deliver better value for money and allow us to then invest in and expand the network.

When it comes to rail, of course, which is much more expensive than buses, the review that's been undertaken by Transport for Wales has looked at the Heart of Wales line and the real challenges of a very poorly used service with a significant subsidy on it. They're looking at how they can then invest in different routes, including bus services, to make sure there are real public transport options. They've done that by consulting openly with elected representatives, and indeed looking at rail passenger groups to understand the reality of how that service that is proposed to move from five to four is actually being currently used and what that might mean in the future. These are the choices that are our public transport services are going to need to make, not just within our budget envelope, but then how we persuade more people to make effective use of the services that we have, and allow us a platform to invest in them in the future, and I look forward to being able to do just that.

Diolch am y cwestiwn dilynol. Rwy'n credu bod hyn yn cydnabod rhai o'r heriau sydd gennym ni, nid yn unig o ran cyllido, ond o ran cael mwy o bobl i ddefnyddio'r dewisiadau sydd gennym ni.

Felly, o ran y grant bysiau, rydyn ni wedi trafod hyn lawer gwaith yn y Siambr, a'n gallu i barhau i gefnogi'r gwasanaeth a'r rhwydwaith cyn ail-reoleiddio bysiau a sut yr ydyn ni'n perswadio mwy o bobl i ddefnyddio ein system drafnidiaeth. Yn wir, rwyf i, fel y mae'r Llywodraeth hon yn ei chyfanrwydd, wedi fy argyhoeddi y bydd ail-reoleiddio’r bysiau gyda Bil a fydd yn cael ei gyflwyno yn nhymor y Senedd hon, nid yn unig yn ffordd well o drefnu'r gwasanaeth, bydd yn sicrhau gwell gwerth am arian ac yn ein galluogi wedyn i fuddsoddi yn y rhwydwaith a'i ehangu.

O ran y rheilffyrdd, wrth gwrs, sy'n ddrutach o lawer na bysiau, mae'r adolygiad a gynhaliwyd gan Trafnidiaeth Cymru wedi ystyried rheilffordd Calon Cymru a'r heriau gwirioneddol sy'n wynebu gwasanaeth nad oes fawr o ddefnydd yn cael ei wneud ohono sy'n cael cymhorthdal sylweddol. Maen nhw'n ystyried sut y gallan nhw wedyn fuddsoddi mewn llwybrau gwahanol, gan gynnwys gwasanaethau bysiau, i sicrhau bod yna ddewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwirioneddol. Maen nhw wedi gwneud hynny drwy ymgynghori'n agored â chynrychiolwyr etholedig, ac yn wir drwy ystyried grwpiau teithwyr rheilffyrdd i ddeall y gwirionedd o ran sut mae'r gwasanaeth hwnnw y bwriedir ei symud o bump i bedwar yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd a beth allai hynny ei olygu yn y dyfodol. Dyma'r dewisiadau y bydd angen i'n gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus eu gwneud, nid yn unig o fewn ein cyllideb, ond wedyn sut ydyn ni'n perswadio mwy o bobl i wneud defnydd effeithiol o'r gwasanaethau sydd gennym ni, a chaniatáu llwyfan i ni fuddsoddi ynddyn nhw yn y dyfodol, ac rwy'n edrych ymlaen at allu gwneud hynny.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, fydd y datganiad a chyhoeddiad busnes. Dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad hwnnw. Jane Hutt.

The next item, therefore, will be the business statement and announcement. I call on the Trefnydd to make that statement. Jane Hutt.

Diolch yn fawr, Llywydd. Mae dau newid i fusnes yr wythnos yma. Mae dau ddatganiad llafar heddiw wedi cael eu hestyn i 45 munud ac mae’r teitlau wedi newid. Mae’r amser ar gyfer cwestiynau i Gomisiwn y Senedd yfory wedi cael ei leihau i 10 munud. Mae busnes drafft y tair wythnos nesaf wedi'i nodi yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd ar gael yn y papurau cyfarfod ar-lein.

Thank you very much, Llywydd. There are two changes to this week's business. Two of today's oral statements have been extended to 45 minutes and the titles have been updated. Finally, the time allocated to tomorrow’s Senedd Commission questions has been reduced to 10 minutes. Draft business for the next three weeks is set out in the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

14:30

The newly appointed NHS Wales Joint Commissioning Committee met this morning, Trefnydd, and, disappointingly, voted on a decision to accept the closure of Welshpool and Caernarfon air ambulance bases. I'm disappointed, therefore, that there is not a statement in this Chamber this afternoon, or scheduled for tomorrow, on such an important issue that affects tens of thousands of people across mid and north Wales.

But also, Minister, it's not just the public who are concerned with this proposal. In Powys, for example, we have no district general hospital, so we're more dependent on a critical air ambulance service, and so many clinicians based at the Welshpool and Caernarfon bases are also opposing the decision as well on clinical grounds, and clinicians and professionals across other areas as well. Also, Minister, Powys health board and Betsi Cadwaladr health board rejected these proposals as well at this morning's meeting. So, this is not just members of the public; these are professionals as well saying that this is the wrong decision. I'd therefore like the Minister to consider calling in this decision, to allow for proper scrutiny, and for this decision to be made by Welsh Ministers following debate in this Chamber.

There's also concern about the process. Originally, proposals were leaked over two years ago to close Welshpool and Caernarfon bases, and, at the time, that was based on evidence, we were told, that 583 additional scene attendances would be achieved. That has since been discredited, and it seems that, since then, evidence has tried to be found to fit the original proposals made two years ago. I'm appalled at how this process has developed over the past two years—the lack of transparency and a lack of listening to the public and professionals as well. So, can I ask, Trefnydd, that the health Minister, or the First Minister, make a statement to this Chamber, either today or tomorrow, and make themselves available to answer questions on such an important issue to the people of mid and north Wales?

Fe wnaeth Cyd-bwyllgor Comisiynu newydd GIG Cymru gyfarfod y bore yma, Trefnydd, ac, yn siomedig, pleidleisiodd ar benderfyniad i dderbyn cau canolfannau ambiwlans awyr y Trallwng a Chaernarfon. Rwy'n siomedig, felly, nad oes datganiad yn y Siambr hon y prynhawn yma, nac wedi'i drefnu ar gyfer yfory, ar fater mor bwysig sy'n effeithio ar ddegau o filoedd o bobl ar draws y canolbarth a'r gogledd.

Ond hefyd, Gweinidog, nid y cyhoedd yn unig sy'n gofidio am y cynnig hwn. Ym Mhowys, er enghraifft, does ganddon ni ddim ysbyty cyffredinol dosbarth, felly rydyn ni'n fwy dibynnol ar wasanaeth ambiwlans awyr critigol, ac felly mae cymaint o glinigwyr sydd wedi'u lleoli yn y Trallwng a Chaernarfon hefyd yn gwrthwynebu'r penderfyniad ar sail glinigol, a chlinigwyr a gweithwyr proffesiynol ar draws ardaloedd eraill hefyd. Hefyd, Gweinidog, gwrthododd bwrdd iechyd Powys a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr y cynigion hyn hefyd yn y cyfarfod y bore yma. Felly, nid aelodau o'r cyhoedd yn unig yw'r rhain; mae gweithwyr proffesiynol hefyd yn dweud mai dyma'r penderfyniad anghywir. Felly, hoffwn i'r Gweinidog ystyried galw'r penderfyniad hwn i mewn, i ganiatáu ar gyfer craffu priodol, ac i Weinidogion Cymru wneud y penderfyniad hwn yn dilyn dadl yn y Siambr hon.

Mae pryder hefyd ynghylch y broses. Yn wreiddiol, cafodd cynigion i gau canolfannau'r Trallwng a Chaernarfon eu datgelu'n answyddogol dros ddwy flynedd yn ôl, ac, ar y pryd, roedd hynny'n seiliedig ar dystiolaeth, y cawson ni wybod, y byddai 583 o ymweliadau ychwanegol â safleoedd yn cael eu cyflawni. Mae hynny wedi cael ei danseilio ers hynny, ac mae'n ymddangos, ers hynny, bod tystiolaeth wedi'i cheisio i gyd-fynd â'r cynigion gwreiddiol a wnaed ddwy flynedd yn ôl. Rwy'n arswydo ynglŷn â'r ffordd y mae'r broses hon wedi datblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf—y diffyg tryloywder a methiant i wrando ar y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol hefyd. Felly, a gaf fi ofyn, Trefnydd, i'r Gweinidog iechyd, neu'r Prif Weinidog, wneud datganiad i'r Siambr hon, naill ai heddiw neu yfory, a sicrhau eu bod ar gael i ateb cwestiynau ar fater mor bwysig i bobl yn y canolbarth a'r gogledd?

Diolch yn fawr, Russell George. It is important that you have had this opportunity today in the business statement to raise this point, because the final decision, as you said, which comes after 18 months of engagement, was made earlier today by the NHS Wales Joint Commissioning Committee. Plans will now be developed to consolidate services currently provided at Welshpool and Caernarfon at a new site in north-east Wales, and this will mean that everyone who currently receives those emergency medical retrieval and transfer services will continue to receive care. 

Obviously, you've been involved, as you say, Russell—and colleagues—with the engagement. There's been much correspondence setting out concerns and questions, but the evidence is that the change will improve access to this life-saving service for people in parts of Wales who currently have no or limited access at night. So, we understand the strength of feeling expressed by people living in parts of mid and north Wales, especially in those close to the existing bases, but, ultimately, the decision will improve the care and outcomes for people in north and mid Wales if they suffer a life-threatening emergency that requires EMRTS support, especially at night. 

I would also add that the joint commissioning committee has been assured by the chief ambulance services commissioner that all concerns have been addressed through correspondence with the relevant parties. The Cabinet Secretary for Health and Social Care has received written assurances from the review team about the level of engagement undertaken and how local residents' feedback has informed the review process.

Diolch yn fawr, Russell George. Mae'n bwysig eich bod chi wedi cael y cyfle hwn heddiw yn y datganiad busnes i godi'r pwynt hwn, oherwydd cafodd y penderfyniad terfynol, fel y dywedoch, sy'n dod ar ôl 18 mis o ymgysylltu, ei wneud yn gynharach heddiw gan Gyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru. Bydd cynlluniau yn cael eu datblygu nawr i gyfuno gwasanaethau sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd yn y Trallwng a Chaernarfon ar safle newydd yn y gogledd-ddwyrain, a bydd hyn yn golygu y bydd pawb sy'n derbyn y gwasanaethau adalw a throsglwyddo meddygol brys hynny ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn gofal. 

Yn amlwg, rydych chi, fel y dywedoch, Russell—a chydweithwyr—wedi cymryd rhan yn yr ymgysylltu. Mae llawer o ohebiaeth wedi bod sy'n nodi pryderon a chwestiynau, ond y dystiolaeth yw y bydd y newid yn gwella mynediad i'r gwasanaeth achub bywyd hwn i bobl mewn rhannau o Gymru sydd â mynediad cyfyngedig, os o gwbl, yn ystod y nos ar hyn o bryd. Felly, rydyn ni'n deall cryfder y teimladau sy'n cael eu mynegi gan bobl sy'n byw mewn rhannau o'r canolbarth a'r gogledd, yn enwedig yn y rhai sy'n agos at y canolfannau presennol, ond, yn y pen draw, bydd y penderfyniad yn gwella'r gofal a'r canlyniadau i bobl yn y gogledd a'r canolbarth os byddan nhw'n dioddef argyfwng sy'n peryglu bywyd sy'n gofyn am gymorth EMRTS, yn enwedig yn y nos. 

Byddwn i hefyd yn ychwanegu bod y cyd-bwyllgor comisiynu wedi cael sicrwydd gan y prif gomisiynydd gwasanaethau ambiwlans bod yr holl bryderon wedi cael sylw drwy ohebiaeth gyda'r partïon perthnasol. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cael sicrwydd ysgrifenedig gan y tîm adolygu ynghylch lefel yr ymgysylltu a sut mae adborth trigolion lleol wedi llywio'r broses adolygu.

Trefnydd, hoffwn ofyn am ddau ddatganiad, os gwelwch yn dda. Mae'r datganiad cyntaf y byddwn yn hoffi gofyn amdano gan y Prif Weinidog, yn ymateb i'r holl adroddiadau o ran y £200,000 y derbyniodd fel rhan o'i ymgyrch arweinyddol. Rydyn ni wedi clywed cwestiynau unwaith eto yr wythnos yma; dydyn ni ddim yn teimlo bod yr atebion yn ddigonol. Mae angen, er mwyn hygrededd y Senedd hon, cael datganiad llawn, diamwys gan y Prif Weinidog, fel ein bod ni'n gallu cael yr atebion angenrheidiol i ni fel Senedd. 

Yn ail, hoffwn ofyn am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros drafnidiaeth o ran Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Fe fyddwch chi'n ymwybodol ein bod ni wedi cael datganiad ysgrifenedig gan ei ragflaenydd, ond fe fyddwch chi hefyd yn gwybod bod nifer fawr o Aelodau yn y Siambr hon yn awyddus iawn i weld y Llywodraeth yn symud ymlaen efo hyn, gan gynnwys, wrth gwrs, Senedd Ieuenctid Cymru, a oedd yn daer bod yn rhaid i hwn fynd rhagddo. Mae'n bwysig ein bod ni'n cael cyfle i ofyn cwestiynau a hefyd deall beth ydy blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i sicrhau nad oes neb yn colli diwrnod o ysgol oherwydd na allwn nhw fforddio bws.

Trefnydd, I'd like to ask for two statements, if I may. The first statement that I would like is from the First Minister, responding to all of the reports around the £200,000 that he accepted as part of his leadership campaign. We have heard questions once again this week, and we don't feel that the answers are adequate. For the credibility of this Senedd, we need a full statement, an unambiguous statement, from the First Minister, so that we can get the necessary answers for us as a Senedd. 

Secondly, I'd like to ask for a statement from the Cabinet Secretary for transport in terms of the Learner Travel (Wales) Measure 2008. You will be aware that we had a written statement from his predecessor, but you will also know that many Members in this Chamber are very eager to see the Government making progress in this area, including, of course, the Welsh Youth Parliament, who were determined that this should proceed. It's important that we have an opportunity to ask questions and also to understand what the Welsh Government's priorities are in ensuring that nobody misses a day's school because they can't afford the bus.

14:35

Diolch yn fawr, Heledd Fychan, am eich cwestiynau.

Thank you, Heledd Fychan, for your questions.

In terms of your first question, extensive discussion has already taken place on this issue. The emergency question, in fact, wasn't approved by the Llywydd today and has been fully addressed today by the First Minister. And also, just in terms of the response the First Minister gave this morning about the role and the work that's being undertaken now, which was supported by the Welsh executive committee this weekend, a review is being undertaken of our leadership contest arrangements. So, a clear process is now in place with that proposal. And also, obviously, to follow up what the First Minister said, all donations to the campaigns were legally compliant and were reported transparently. The review will report in the autumn, and the panel will begin its work shortly.

Also, in terms of the questions that have been raised in terms of the Development Bank of Wales, again, there have been extensive responses to that as well. But I think it is important, yet again, just to say, or add perhaps to responses that were given by the First Minister today, that investment decisions being taken by the Development Bank of Wales are wholly independent of the Welsh Government. And also, I'll just perhaps add that the framework document between the Welsh Government and the development bank sets out how the relationship between Government and the bank is managed and operated. And just to quote, it explicitly states that, 'Welsh Ministers and Welsh Government officials shall take no part in day-to-day operational matters, commercial matters or decision making throughout the DBW group, specifically no interference from Welsh Government on investment operations.'

O ran eich cwestiwn cyntaf, mae trafodaethau helaeth eisoes wedi digwydd ar y mater hwn. Yn wir, ni chafodd y cwestiwn brys ei gymeradwyo gan y Llywydd heddiw, ac mae'r Prif Weinidog wedi ymdrin ag ef yn llawn heddiw. A hefyd, o ran yr ymateb y gwnaeth y Prif Weinidog ei roi y bore yma ynghylch y rôl a'r gwaith sy'n cael ei gyflawni nawr, a gafodd ei gefnogi gan bwyllgor gweithredol Cymru y penwythnos hwn, mae adolygiad yn cael ei gynnal o drefniadau ein cystadleuaeth arweinyddiaeth. Felly, mae proses glir bellach ar waith gyda'r cynnig hwnnw. A hefyd, yn amlwg, i ddilyn yr hyn a ddywedodd y Prif Weinidog, roedd yr holl roddion i'r ymgyrchoedd yn cydymffurfio yn gyfreithiol a chawsant eu hadrodd yn dryloyw. Bydd yr adolygiad yn adrodd yn yr hydref, a bydd y panel yn dechrau ar ei waith yn fuan.

Hefyd, o ran y cwestiynau sydd wedi cael eu codi o ran Banc Datblygu Cymru, unwaith eto, mae ymatebion helaeth wedi bod i hynny hefyd. Ond rwy'n credu ei bod yn bwysig, unwaith eto, i ddweud, neu i ychwanegu efallai at ymatebion a roddwyd gan y Prif Weinidog heddiw, bod penderfyniadau buddsoddi sy'n cael eu gwneud gan Fanc Datblygu Cymru yn gwbl annibynnol ar Lywodraeth Cymru. A hefyd, efallai y gwnaf i ychwanegu bod y ddogfen fframwaith rhwng Llywodraeth Cymru a'r banc datblygu yn nodi sut mae'r berthynas rhwng y Llywodraeth a'r banc yn cael ei rheoli a'i gweithredu. Ac i ddyfynnu, mae'n nodi'n benodol, 'Ni fydd Gweinidogion Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru yn cymryd unrhyw ran mewn materion gweithredol o ddydd i ddydd, materion masnachol na phenderfyniadau a wneir ledled grŵp BDC, yn benodol dim ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru o ran gweithrediadau buddsoddi.'

Sorry, I've got a second question from Heledd Fychan. I will raise this, in terms of an update on the learner travel Measure, with the Cabinet Secretary for North Wales and Transport, and I'm sure that that will be forthcoming.

Mae'n ddrwg gen i, mae gen i ail gwestiwn gan Heledd Fychan. Byddaf i'n codi hyn, o ran yr wybodaeth ddiweddaraf am y Mesur teithio gan ddysgwyr, gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, ac rwy'n siŵr y bydd yr wybodaeth honno'n cael ei rhoi.

I'm asking for two statements. The first is on housing. I've delivered over 3,000 leaflets across Swansea East in April, and between 1 per cent and 2 per cent of all properties were empty. Together with the failure of the Westminster Government to raise local housing allowance, this has led to an increased shortage of affordable properties. I'm asking for an update on local housing allowances and whether the Welsh Government could consider what further action can be taken regarding long-term empty properties.

The second statement I'm asking for is on physician associates. Physician associates are graduates who are undertaking postgraduate training and work under the supervision of a doctor. What thought was given to formally designing and evidencing the role, and how will it be evaluated? Because if it works well, it could transform primary care.

Rwy'n gofyn am ddau ddatganiad. Mae'r cyntaf ar dai. Rwyf wedi dosbarthu dros 3,000 o daflenni ar draws Dwyrain Abertawe ym mis Ebrill, ac roedd rhwng 1 y cant a 2 y cant o'r holl eiddo yn wag. Ynghyd â methiant Llywodraeth San Steffan i godi lwfans tai lleol, mae hyn wedi arwain at fwy o brinder o eiddo fforddiadwy. Rwy'n gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf am lwfansau tai lleol ac a allai Llywodraeth Cymru ystyried pa gamau eraill y gellid eu cymryd o ran eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir. 

Mae'r ail ddatganiad yr wyf i'n gofyn amdano yn ymwneud â chymdeithion meddygol. Mae cymdeithion meddygol yn raddedigion sy'n ymgymryd â hyfforddiant ôl-raddedig ac yn gweithio dan oruchwyliaeth meddyg. Pa feddwl a roddwyd i ddylunio a dangos tystiolaeth o'r rôl yn ffurfiol, a sut y bydd yn cael ei gwerthuso? Oherwydd os bydd yn gweithio'n dda, gallai drawsnewid gofal sylfaenol.

Diolch yn fawr, Mike Hedges. Your first question on housing is crucially important. As you noticed—and I think we all do as we campaign in our constituencies, our communities, and meet people on the street—we recognise that empty homes are there, and they're a blight and a nuisance on our communities. It's important just to remind colleagues that, in January last year, the Welsh Government announced an empty homes grant scheme, to bring up to 2,000 long-term empty properties back into use. Grants of up to £25,000 are available for home owners, or prospective home owners, to remove significant hazards from their properties to make them safe to live in and to improve their energy efficiency. We're also supporting local authorities to use their full range of legislative powers at their disposal to tackle empty properties. This actually includes training for councillors and officials across local government on using enforcement measures to deal with empty properties. Also, to reassure colleagues across the Chamber, the empty homes grants scheme has a budget of £25 million in this financial year, and work is being accelerated to bring empty properties back into use and complement our existing schemes.

Your second question also is a really important question around physician associates. They are graduates, they've undertaken postgraduate training and they work, as you say, under the supervision of a doctor. We're committed to developing multidisciplinary team working around the patient, and this includes the use of physician associates in primary care. There's been a lot of interest, as you've raised, Mike Hedges, in Wales and the rest of the UK, with the BMA, the Royal College of Anaesthetists and the General Medical Council. There's a lot of comment on this. BMA Cymru has raised concerns about the deployment and scope of practice of physicians within NHS Wales, but we would like to say, as a Welsh Government, that physician associates are an important and valued part of the NHS Wales workforce, and we're working closely in terms of ensuring that there's a gradual increase in the NHS Wales physician associate workforce. Obviously, there is robust evidence being gathered on the benefit that can be derived from those roles in very specific settings and contexts. 

Diolch yn fawr, Mike Hedges. Mae eich cwestiwn cyntaf ar dai yn hanfodol bwysig. Fel y gwnaethoch chi sylwi—ac rwy'n credu ein bod ni i gyd yn gwneud hynny wrth i ni ymgyrchu yn ein hetholaethau, ein cymunedau, a chwrdd â phobl ar y stryd—rydyn ni'n cydnabod bod cartrefi gwag yno, ac maen nhw'n niwsans ac yn falltod ar ein cymunedau. Mae'n bwysig atgoffa cyd-Aelodau, ym mis Ionawr y llynedd, fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant cartrefi gwag, er mwyn sicrhau bod hyd at 2,000 o eiddo sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir yn cael eu defnyddio eto. Mae grantiau o hyd at £25,000 ar gael i berchnogion tai, neu ddarpar berchnogion tai, gael gwared ar beryglon sylweddol o'u heiddo er mwyn sicrhau bod yr eiddo hwnnw yn ddiogel i fyw ynddo ac i wella ei effeithlonrwydd ynni. Rydyn ni hefyd yn cefnogi awdurdodau lleol i ddefnyddio'r amrywiaeth lawn o bwerau deddfwriaethol sydd ar gael iddyn nhw i fynd i'r afael ag eiddo gwag. Yn wir, mae hyn yn cynnwys hyfforddiant i gynghorwyr a swyddogion ar draws llywodraeth leol ar ddefnyddio mesurau gorfodi i ymdrin ag eiddo gwag. Hefyd, er mwyn tawelu meddyliau cyd-Aelodau ar draws y Siambr, mae gan y cynllun grant cartrefi gwag gyllideb o £25 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon, ac mae gwaith yn cael ei gyflymu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ac ategu ein cynlluniau presennol.

Mae eich ail gwestiwn hefyd yn gwestiwn pwysig iawn ynglŷn â chymdeithion meddygol. Maen nhw'n raddedigion, maen nhw wedi ymgymryd â hyfforddiant ôl-raddedig ac maen nhw'n gweithio, fel y dywedwch, o dan oruchwyliaeth meddyg. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu tîm amlddisgyblaethol sy'n gweithio o amgylch y claf, ac mae hyn yn cynnwys defnyddio cymdeithion meddygol mewn gofal sylfaenol. Mae llawer o ddiddordeb wedi bod, fel yr ydych chi wedi'i nodi, Mike Hedges, yng Nghymru ac yng ngweddill y DU, gyda'r BMA, Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion a'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Mae llawer o sylwadau ar hyn. Mae BMA Cymru wedi mynegi pryderon ynghylch defnyddio meddygon a chwmpas ymarfer meddygon yn GIG Cymru, ond hoffen ni ddweud, fel Llywodraeth Cymru, fod cymdeithion meddygol yn rhan bwysig a gwerthfawr o weithlu GIG Cymru, ac rydyn ni'n gweithio'n agos o ran sicrhau bod cynnydd graddol yng ngweithlu cymdeithion meddygol GIG Cymru. Yn amlwg, mae tystiolaeth gadarn yn cael ei chasglu ar y manteision a all ddeillio o'r rolau hynny mewn lleoliadau a chyd-destunau penodol iawn. 

14:40

Trefnydd, I'm getting up again in this Chamber to request an urgent statement on the situation at Withyhedge landfill site in my constituency. As has already been raised this afternoon, there are very serious concerns over the donation that the First Minister received from the Dauson Environmental Group, which operates this landfill site. I share Members' concerns about the donation and agree that it's absolutely crucial that this matter is independently investigated. But more importantly, in the meantime, my constituents have to continue to live with the stink and the stench coming from the Withyhedge landfill site. As I've said before, this is an environmental and, indeed, a public health issue. Therefore, the Welsh Government must make a statement explaining its position in relation to this ongoing issue. Does the Welsh Government believe it's acceptable that the people of Pembrokeshire continue to suffer? My constituents and I are absolutely clear the operator should have its licence immediately revoked and the Welsh Government and Natural Resources Wales should take this action with immediate effect.

Trefnydd, rwy'n codi eto yn y Siambr hon i ofyn am ddatganiad brys ar y sefyllfa ar safle tirlenwi Withyhedge yn fy etholaeth i. Fel sydd eisoes wedi'i godi y prynhawn yma, mae pryderon difrifol iawn am y rhodd a dderbyniodd y Prif Weinidog gan Dauson Environmental Group, sy'n gweithredu'r safle tirlenwi hwn. Rwy'n rhannu pryderon yr Aelodau am y rhodd ac yn cytuno ei bod yn gwbl hanfodol bod y mater hwn yn destun ymchwiliad annibynnol. Ond yn bwysicach byth, yn y cyfamser, mae'n rhaid i fy etholwyr barhau i fyw gyda'r drewdod a'r aroglau drwg sy'n dod o safle tirlenwi Withyhedge. Fel y dywedais o'r blaen, mae hwn yn fater amgylcheddol ac, yn wir, yn fater iechyd y cyhoedd. Felly, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud datganiad yn egluro'i safbwynt o ran y mater parhaus hwn. Ydy Llywodraeth Cymru yn credu ei bod hi'n dderbyniol bod pobl sir Benfro yn parhau i ddioddef? Mae fy etholwyr a minnau'n gwbl glir y dylai'r gweithredwr gael ei drwydded wedi'i dirymu'n syth ac y dylai Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru gymryd y camau hyn ar unwaith.

Thank you very much, Paul Davies, for your question. As I responded last week, this is a really important issue in terms of the impact on your community and residents. Also, it is the responsibility of Natural Resources Wales, as you know, to monitor, inspect and review. I will take this back to the Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs in terms of the impacts, again, that you bring forward to us in the business statement today—the adverse impacts on your community.

Diolch yn fawr iawn, Paul Davies, am eich cwestiwn. Fel y gwnes i ymateb yr wythnos diwethaf, mae hwn yn fater pwysig iawn o ran yr effaith ar eich cymuned a'ch preswylwyr. Hefyd, cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y gwyddoch chi, yw monitro, archwilio ac adolygu. Byddaf i'n mynd â hyn yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig o ran yr effeithiau, unwaith eto, yr ydych yn eu cyflwyno i ni yn y datganiad busnes heddiw—yr effeithiau niweidiol ar eich cymuned.

A gaf i alw am ddatganiad am drafnidiaeth gyhoeddus yn ein cymunedau gwledig, os gwelwch yn dda? Yr wythnos diwethaf, cawsom ni ddealltwriaeth bod Trafnidiaeth Cymru yn bwriadu torri gwasanaethau trên llinell y Cambrian, fel dŷn ni wedi ei glywed. Bydd pedwar gwasanaeth y diwrnod yn llai, gyda'r gwasanaethau yn cael eu hymestyn yn yr haf ar gyfer ymwelwyr, gan amddifadu pobl sy'n byw yn y cymunedau sy'n cael eu gwasanaethu gan y llinell yma ac sy'n ddibynnol arni ar gyfer eu haddysg, ar gyfer gwaith, siopa a phethau eraill hanfodol. Mae hyn, wrth gwrs, yn dilyn toriadau i'r gwasanaethau bysys—y T2, y T3 a'r 32—sy'n golygu bod pobl bellach yn ddibynnol ar geir neu ar gael lifftiau gan deulu a chyfeillion. Yn yr holl achosion yma, dŷn ni ddim wedi cael unrhyw fath o ymgynghoriad dilys na digonol. Yn achos y rheilffordd, mae o'n dilyn y ffaith bod y Llywodraeth wedi tynnu arian ffordd Llanbedr i ffwrdd, gan annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a bellach dydy pobl Llanbedr ddim yn mynd i fedru defnyddio'r rheilffordd yr un mor aml. Fedrwch chi, felly, sicrhau nad ydy hyn yn mynd i ddigwydd, a gofyn i'r Gweinidog trafnidiaeth ddod a rhoi datganiad brys i ni ynghylch hyn, i ddangos sut mae'r Llywodraeth yma yn mynd i ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus addas i bobl Dwyfor Meirionnydd a chymunedau gwledig? 

May I ask for a statement on public transport in our rural communities, please? Last week, we had an understanding that Transport for Wales intends to cut the Cambrian line services, as we've heard. There will be four services fewer a day, with services extended in the summer for visitors, disenfranchising those people who live in those communities who are served by this line and who are dependent on it for their education, for employment, for shopping and other essentials. This, of course, follows cuts to the bus services—the T2, the T3 and the 32—which means that people are now dependent on cars or lifts from family and friends. In all of these cases, we haven't received any kind of valid or adequate consultation. In terms of the railway, it follows the fact that the Government has withdrawn the Llanbedr road funding, encouraging people to use public transport, and now the people of Llanbedr can't use the railway as often. So, can you ensure that this isn't going to happen, and ask the Minister for transport to give an urgent statement to us on these issues, to demonstrate how this Government is going to provide appropriate public transport for the people of Dwyfor Meirionnydd and rural areas? 

14:45

Diolch yn fawr, Mabon ap Gwynfor—crucial points that I'm sure you will be raising with the Cabinet Secretary for North Wales and Transport this afternoon as he gives a statement on his transport priorities. But also, to recognise—and I think a question came to the First Minister from your colleague—it's really important that we look at this from a rural perspective as well. This is very much cross-Government in terms of the Cabinet Secretary for Climate Change and Rural Affairs. Clearly, there are pressures, but, actually, Transport for Wales challenges over the last year have turned a corner, consistently seeing improvements, but also looking at what can be afforded and where the travel habits of passengers post COVID are clearer. Again, I'm sure those questions will be for the Cabinet Secretary later on this afternoon.

Diolch yn fawr, Mabon ap Gwynfor—pwyntiau hollbwysig yr wyf yn siŵr y byddwch chi'n eu codi gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth y prynhawn yma wrth iddo roi datganiad ar ei flaenoriaethau trafnidiaeth. Ond hefyd, i gydnabod—ac rwy'n credu bod cwestiwn wedi dod i'r Prif Weinidog gan eich cyd-Aelod—mae'n bwysig iawn ein bod ni'n ystyried hyn o safbwynt gwledig hefyd. Mae hyn yn drawslywodraethol o ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig. Yn amlwg, mae yna bwysau, ond, mewn gwirionedd, mae heriau Trafnidiaeth Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi troi cornel, gan weld gwelliannau'n gyson, ond gan hefyd ystyried yr hyn y gellir ei fforddio a lle mae arferion teithio teithwyr ar ôl COVID yn gliriach. Unwaith eto, rwy'n siŵr y bydd y cwestiynau hynny ar gyfer yr Ysgrifennydd Cabinet yn ddiweddarach y prynhawn yma.

I'd like a statement on what the Welsh Government continues to do to protect children's rights. I'm sure the Trefnydd is aware that, last week, the Royal College of Paediatricians and Child Health published a report with wide publicity calling for the UK Government and Northern Ireland Assembly to follow the lead shown by Wales and Scotland and get rid of the defence of reasonable punishment, making it illegal for parents to use physical punishment against their children. The report also brought forward evidence showing that children are 2.6 times more likely to experience mental health problems if physically punished and are much more likely to behave in a more violent manner later on in life if physically punished. So, would she agree that, in Wales, we've made a very positive move when we did change the law and that similar legislation should be brought in as quickly as possible in England and Northern Ireland so that all children living there, including Welsh children, of course, living in those countries or visiting those countries, have the same protection against physical punishment as children do here in Wales?

Hoffwn i gael datganiad ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i'w wneud i ddiogelu hawliau plant. Rwy'n siŵr bod y Trefnydd yn ymwybodol bod Coleg Brenhinol y Pediatregwyr ac Iechyd Plant wedi cyhoeddi adroddiad yr wythnos diwethaf a gafodd gyhoeddusrwydd eang ac a oedd yn galw ar Lywodraeth y DU a Chynulliad Gogledd Iwerddon i ddilyn arweiniad Cymru a'r Alban a dileu'r amddiffyniad o gosb resymol, gan ei gwneud hi'n anghyfreithlon i rieni ddefnyddio cosb gorfforol yn erbyn eu plant. Cyflwynodd yr adroddiad dystiolaeth hefyd a oedd yn dangos bod plant 2.6 gwaith yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl os ydyn nhw’n cael eu cosbi'n gorfforol a'u bod yn llawer mwy tebygol o ymddwyn mewn modd mwy treisgar yn ddiweddarach mewn bywyd os ydyn nhw'n cael eu cosbi'n gorfforol. Felly, a fyddai hi'n cytuno, yng Nghymru, ein bod ni wedi cymryd cam cadarnhaol iawn pan wnaethon ni newid y gyfraith ac y dylai deddfwriaeth debyg gael ei chyflwyno cyn gynted â phosibl yn Lloegr a Gogledd Iwerddon fel bod pob plentyn sy'n byw yno, gan gynnwys plant o Gymru, wrth gwrs, sy'n byw yn y gwledydd hynny neu'n ymweld â'r gwledydd hynny, yn cael yr un amddiffyniad rhag cosb gorfforol ag y mae plant yma yng Nghymru?

Diolch yn fawr, Julie Morgan. Can I just also acknowledge and recognise the powerful role that you've played? You indeed delivered the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Act 2020, which came into force in March 2022. Can we recognise again today across this Chamber that this was a historic step in protecting children's rights and welfare, which you took forward in your former ministerial role, but, indeed, campaigned for for many years before that, and, indeed, sought to make that change in England when you were an MP for Cardiff North as well? I remember those times when you were calling for that.

I think what is important about this—and we take enormous pride as the Welsh Government in having removed the defence of reasonable punishment in Wales—is that this law is giving children equal protection from assault as adults have. It shows how we value our children and respect and support their right to be protected from violence. Also, you were giving that further evidence that came forth from the Royal College of Paediatrics and Child Health about protecting children's rights and evidence of the impact in terms of mental health. I'm very pleased to say that the latest survey results, which I'm sure you're aware of, on ending the physical punishment of children, continue to show high levels of awareness of the law. We've worked hard before and after implementation, which you drove forward, to make sure people were fully informed of the change and what it would mean for them. Over two thirds of those with caring responsibilities for children under seven don't see any justification for physically punishing a child and they support the law, a clear indication that we in Wales have turned a corner and are determined to show how we value our children and respect and support their right to be protected from violence. Thank you for your leadership on this matter.

Diolch yn fawr, Julie Morgan. A gaf i hefyd gydnabod y rôl bwerus yr ydych chi wedi'i chwarae? Yn wir, fe wnaethoch chi gyflawni Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020, a ddaeth i rym ym mis Mawrth 2022. A gawn ni gydnabod eto heddiw ar draws y Siambr hon fod hwn yn gam hanesyddol o ran amddiffyn hawliau a lles plant, y gwnaethoch chi ei ddatblygu yn eich rôl weinidogol flaenorol, ond, yn wir, y gwnaethoch chi ymgyrchu drosto am flynyddoedd lawer cyn hynny, ac, yn wir, fe geisioch chi wneud y newid hwnnw yn Lloegr pan oeddech chi'n AS dros Ogledd Caerdydd hefyd? Rwy'n cofio'r adegau hynny pan oeddech chi'n galw am hynny.

Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig am hyn—ac rydyn ni'n ymfalchïo'n fawr fel Llywodraeth Cymru ein bod wedi dileu'r amddiffyniad o gosb resymol yng Nghymru—yw bod y gyfraith hon yn rhoi'r un amddiffyniad i blant rhag ymosodiad ag sydd gan oedolion. Mae'n dangos sut yr ydyn ni'n gwerthfawrogi ein plant ac yn parchu ac yn cefnogi eu hawl i gael eu hamddiffyn rhag trais. Hefyd, roeddech chi'n rhoi'r dystiolaeth arall honno a gafwyd gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ynghylch amddiffyn hawliau plant a thystiolaeth o'r effaith o ran iechyd meddwl. Rwy'n falch iawn o ddweud bod canlyniadau'r arolwg diweddaraf, yr wyf yn siŵr eich bod chi'n ymwybodol ohonyn nhw, ar ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben, yn parhau i ddangos lefelau uchel o ymwybyddiaeth o'r gyfraith. Rydyn ni wedi gweithio'n galed cyn ac ar ôl ei gweithredu, y gwnaethoch chi ei ysgogi, i sicrhau bod pobl yn cael gwybod yn llawn am y newid a'r hyn y byddai'n ei olygu iddyn nhw. Nid yw dros ddwy ran o dair o'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu am blant o dan saith oed yn gweld unrhyw gyfiawnhad dros gosbi plentyn yn gorfforol ac maen nhw'n cefnogi'r gyfraith, arwydd clir ein bod ni yng Nghymru wedi troi cornel ac yn benderfynol o ddangos sut yr ydyn ni'n gwerthfawrogi ein plant ac yn parchu ac yn cefnogi eu hawl i gael eu hamddiffyn rhag trais. Diolch am eich arweiniad ar y mater hwn.

Can I call for two statements today, please, Trefnydd, with, first, an urgent statement from the Cabinet Secretary for Health on the prevention of future death reports in the Betsi Cadwaladr University Health Board? As you may know, the health board recorded 28 of these reports in a 16-month period. This is more than all of the other Welsh health boards combined, and it's a statistic that, of course, is very troubling for patients and their loved ones across the whole of north Wales. Quite rightly, they've been calling for an independent inquiry into why that health board doesn't appear to be learning from its mistakes, and I agree with them. I think we need an opportunity to question the Minister about this, given that, in reports over the weekend, it's suggested that she didn't feel that an independent inquiry into these deaths and why there was such a volume of them in north Wales was appropriate.

Secondly, I'd like to receive an update from the Cabinet Secretary for transport on the issue of unadopted roads. Sandy Cove in Kinmel Bay, which has around 250 properties on unadopted roads, experienced flooding during storm Pierrick just over 10 days ago. Part of the consequence of that flooding was made worse because of the lack of drainage on that estate. It clearly needs an improvement to the drainage infrastructure. Those roads need to be up to an adoptable standard, and the poor condition of them is making life a misery for local residents. So, we do need some updates from the Cabinet Secretary on the work that the Welsh Government is taking forward to address this issue of unadopted roads. I know that there has been an unadopted roads fund that has been established in Wales in recent years, but I don't think it's making sufficient progress on this matter, and we need to move it forward.

A gaf i alw am ddau ddatganiad heddiw, os gwelwch yn dda, Trefnydd, gyda, yn gyntaf, ddatganiad brys gan Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd ar adroddiadau atal marwolaethau yn y dyfodol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? Fel y gwyddoch, efallai, cofnododd y bwrdd iechyd 28 o'r adroddiadau hyn mewn cyfnod o 16 mis. Mae hyn yn fwy na phob un o fyrddau iechyd eraill Cymru gyda'i gilydd, ac mae'n ystadegyn sydd, wrth gwrs, yn peri gofid mawr i gleifion a'u hanwyliaid ar draws y gogledd yn gyfan gwbl. Yn gwbl briodol, maen nhw wedi bod yn galw am ymchwiliad annibynnol i pam nad yw'n ymddangos bod y bwrdd iechyd hwnnw'n dysgu o'i gamgymeriadau, ac rwy'n cytuno â nhw. Rwy'n credu bod angen cyfle arnon ni i holi'r Gweinidog am hyn, o gofio, mewn adroddiadau dros y penwythnos, bod awgrym nad oedd hi'n teimlo bod ymchwiliad annibynnol i'r marwolaethau hyn a pham bod cynifer ohonyn nhw yn y gogledd yn briodol.

Yn ail, hoffwn i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros drafnidiaeth ar fater ffyrdd heb eu mabwysiadu. Fe wynebodd Sandy Cove ym Mae Cinmel, sydd â thua 250 eiddo ar ffyrdd heb eu mabwysiadu, lifogydd yn ystod storm Pierrick ychydig dros 10 diwrnod yn ôl. Cafodd canlyniadau'r llifogydd hwnnw eu gwaethygu'n rhannol oherwydd diffyg draenio ar yr ystad honno. Mae'n amlwg bod angen gwella'r seilwaith draenio. Mae angen i'r ffyrdd hynny fod wedi cyrraedd safon fabwysiadwy, ac mae eu cyflwr gwael yn gwneud bywyd yn anodd i drigolion lleol. Felly, mae angen yr wybodaeth ddiweddaraf arnom gan yr Ysgrifennydd Cabinet am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ymdrin â'r mater hwn o ffyrdd heb eu mabwysiadu. Rwy'n gwybod bod cronfa ffyrdd heb eu mabwysiadu wedi'i sefydlu yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond nid wyf yn credu ei bod yn gwneud cynnydd digonol ar y mater hwn, ac mae angen i ni ei symud ymlaen.

14:50

Diolch yn fawr, and thank you very much for those two questions. In fact, that point about Betsi Cadwaladr came up last week as well—I'm not sure if you were in the Chamber at that time—but it was an important issue that was raised, particularly to feed back on that point that the health board, Betsi Cadwaladr, has established an investigations and learning programme, and the medical director is the nominated senior responsible officer. That's got direct oversight from the chief executive and the wider executive team. It's important that that's also linked closely to the quality, safety and experience committee so that it can escalate issues and make sure the process is robust in place. Clearly, the Cabinet Secretary is keeping a close watch on what is happening in terms of these issues and you will have the opportunity to question her when she comes forward for her oral questions shortly.

You also raise an important point about the impact of flooding and, of course, this is particularly relating to unadopted roads. I think it's important that this is very much a cross-Government issue as well in terms of the Cabinet Secretary for North Wales and Transport, who will be giving his statement this afternoon on transport priorities, in terms of an opportunity there for you to raise these issues. But it's also, in terms of the infrastructure, an issue for the Minister for climate change and rural affairs in terms of the impact of the storm and flooding. So, again, thank you for raising that this afternoon.

Diolch yn fawr, a diolch yn fawr iawn am y ddau gwestiwn hynny. Mewn gwirionedd, fe gododd y pwynt hwnnw am Betsi Cadwaladr yr wythnos diwethaf hefyd—nid wyf i'n siŵr a oeddech chi yn y Siambr bryd hynny—ond roedd yn fater pwysig a godwyd, yn enwedig i adrodd yn ôl ar y pwynt hwnnw bod y bwrdd iechyd, Betsi Cadwaladr, wedi sefydlu rhaglen ymchwiliadau a dysgu, a'r cyfarwyddwr meddygol yw'r uwch swyddog cyfrifol enwebedig. Mae'r rhaglen honno'n cael ei goruchwylio'n uniongyrchol gan y prif weithredwr a'r tîm gweithredol ehangach. Mae'n bwysig bod cysylltiad agos hefyd â'r pwyllgor ansawdd, diogelwch a phrofiad fel y gall uwchgyfeirio materion a sicrhau bod y broses yn gadarn. Yn amlwg, mae'r Ysgrifennydd Cabinet yn cadw llygad barcud ar yr hyn sy'n digwydd o ran y materion hyn a byddwch chi'n cael cyfle i'w holi pan ddaw hi ymlaen ar gyfer ei chwestiynau llafar yn fuan.

Rydych chi hefyd yn codi pwynt pwysig am effaith llifogydd ac, wrth gwrs, mae hyn yn arbennig o berthnasol i ffyrdd heb eu mabwysiadu. Rwy'n credu ei bod yn bwysig bod hwn yn fater trawslywodraethol hefyd o ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, a fydd yn rhoi ei ddatganiad y prynhawn yma ar flaenoriaethau trafnidiaeth, o ran cyfle yno i chi godi'r materion hyn. Ond mae hefyd, o ran y seilwaith, yn fater i'r Gweinidog newid hinsawdd a materion gwledig o ran effaith y storm a'r llifogydd. Felly, unwaith eto, diolch am godi hynny y prynhawn yma.

Good afternoon, Minister. I would like to request a statement, if I may, from the Cabinet Secretary for Culture and Social Justice on the state of disability employment support here in Wales, following the shameful announcement by the UK Government on the scrapping of the Work and Health Programme. This decision, coupled with plans to cut disability benefits for 420,000 people, raises grave concern over the job prospects for disabled individuals here in Wales. Department for Work and Pensions research this year showed that the Work and Health Programme helped participants find paid work 27 per cent more often, with over 80 per cent satisfied with the personalised support. Many charities and disabled people now fear that, without this tailored employment support, employers may revert to discriminatory hiring practices against disabled job applicants. So, I would like the Minister, please, to raise this issue with her equivalent in the UK Parliament to express our severe concern and to ask for that decision to be reversed. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Gweinidog. Hoffwn i ofyn am ddatganiad, os caf i, gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol ar gyflwr cymorth cyflogaeth anabledd yma yng Nghymru, yn dilyn y cyhoeddiad cywilyddus gan Lywodraeth y DU ar ddileu'r Rhaglen Gwaith ac Iechyd. Mae'r penderfyniad hwn, ynghyd â chynlluniau i dorri budd-daliadau anabledd i 420,000 o bobl, yn codi pryder mawr ynghylch y rhagolygon swyddi i unigolion anabl yma yng Nghymru. Dangosodd ymchwil gan yr Adran Gwaith a Phensiynau eleni fod y Rhaglen Gwaith ac Iechyd wedi helpu cyfranogwyr i ddod o hyd i waith â thâl 27 y cant yn amlach, gyda thros 80 y cant yn fodlon â'r cymorth personol. Mae llawer o elusennau a phobl anabl yn ofni nawr, heb y cymorth cyflogaeth penodol hwn, y gall cyflogwyr ddychwelyd i arferion cyflogi gwahaniaethol yn erbyn ymgeiswyr swyddi anabl. Felly, hoffwn i'r Gweinidog, os gwelwch yn dda, godi'r mater hwn gyda'i Haelod cyfatebol yn Senedd y DU i fynegi ein pryder mawr ac i ofyn i'r penderfyniad hwnnw gael ei wrthdroi. Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr, Jane Dodds. I'm particularly glad that you've raised this issue because, amongst the announcements that came at the end of last week and over the weekend, which were announcements made by the Prime Minister—announcements that were about the fact that he wants to cut benefits for 420,000 sick and disabled people; that was the headline—underneath the headline, there was this cut of £100 million to the Work and Health Programme, which is operating in England and Wales, and we understand that it's going to end in the autumn, providers have been told. It has been an important programme. It was launched back in November 2017 and it had some EU funding. It was primarily a voluntary scheme, aimed at helping disabled people into work. This, as I said, was in the context of a much wider policy coming from the Prime Minister, from Rishi Sunak, who wants to cut benefits, and, as you say, charities have described this as a full-time assault on disabled people.

There will be a consultation, I understand, as well, on personal independence payments, which help disabled people cover extra costs of living with an impairment or ill health. So, just to reassure Jane Dodds and the Senedd, this is something that the Cabinet Secretary for Culture and Social Justice will be raising with the UK Government. We actually do have bilateral arrangements there, as part of the inter-ministerial Government procedures, to meet directly with the UK Government Ministers on social security, and we will be reminding them that these reforms don't align with our vision for a compassionate, equitable and fair benefits system. We very clearly set that out in our Welsh Government Welsh benefits charter, and we are very concerned that these changes have the potential to widen inequalities in society and to push more people into poverty.

Diolch yn fawr, Jane Dodds. Rwy'n arbennig o falch eich bod chi wedi codi'r mater hwn oherwydd, ymhlith y cyhoeddiadau a ddaeth ddiwedd yr wythnos diwethaf a thros y penwythnos, a oedd yn gyhoeddiadau a gafodd ei gwneud gan Brif Weinidog y DU—cyhoeddiadau a oedd yn ymwneud â'r ffaith ei fod eisiau torri budd-daliadau i 420,000 o bobl sâl ac anabl; dyna oedd y pennawd—o dan y pennawd, roedd y toriad hwn o £100 miliwn i'r Rhaglen Gwaith ac Iechyd, sy'n gweithredu yng Nghymru a Lloegr, ac rydyn ni'n deall ei bod yn mynd i ddod i ben yn yr hydref, mae darparwyr wedi cael gwybod. Mae hi wedi bod yn rhaglen bwysig. Cafodd ei lansio nôl ym mis Tachwedd 2017 ac roedd yn cael rhywfaint o arian gan yr UE. Cynllun gwirfoddol oedd hi'n bennaf, gyda'r nod o helpu pobl anabl i gael gwaith. Roedd hyn, fel y dywedais i, yng nghyd-destun polisi llawer ehangach gan Brif Weinidog y DU, gan Rishi Sunak, sydd eisiau torri budd-daliadau, ac, fel y dywedwch, mae elusennau wedi disgrifio hyn fel ymosodiad di-baid ar bobl anabl.

Bydd ymgynghoriad, rwy'n deall, hefyd, ar daliadau annibyniaeth personol, sy'n helpu pobl anabl i dalu costau ychwanegol byw gydag amhariad neu afiechyd. Felly, er mwyn tawelu meddwl Jane Dodds a'r Senedd, mae hyn yn rhywbeth y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol yn ei godi gyda Llywodraeth y DU. Mae gennym ni drefniadau dwyochrog yno, fel rhan o weithdrefnau rhyng-weinidogol y Llywodraeth, i gwrdd yn uniongyrchol â Gweinidogion Llywodraeth y DU ar nawdd cymdeithasol, a byddwn ni'n eu hatgoffa nad yw'r diwygiadau hyn yn cyd-fynd â'n gweledigaeth ar gyfer system fudd-daliadau dosturiol, gyfiawn a theg. Fe wnaethon ni nodi hynny'n glir iawn yn siarter budd-daliadau Cymru Llywodraeth Cymru, ac rydyn ni'n bryderus iawn bod gan y newidiadau hyn y potensial i ehangu anghydraddoldebau mewn cymdeithas a gwthio mwy o bobl i dlodi.

14:55

Diolch, Llywydd. Business Secretary, I'm asking again, for the second week running, for an urgent statement from the Welsh Government on the Cass review and, of course, what it means for future Welsh gender services in Wales.

May I say that I was glad to see Welsh Labour finally ban puberty blockers? But, this was through no policy change of your own but as a result of England doing so and therefore resulting, of course, in there being no pathway for under-18s to received prescribed puberty blockers. This Senedd needs clarity, Cabinet Secretary. It would be preferable in an oral statement—either that or a written statement, but we need clarity. People are calling for it from all corners of Wales now. The Government needs to be clear on this. England, last week, had a statement and questions on the important Cass review report, and even Scotland, this week, will have a statement and questions on the report. Yet, here in Wales, we are still waiting for a statement, still waiting for this Welsh Government to admit that they've got it wrong and still waiting for clarity over what this means for gender services for people, going forward. It is wrong that a statement hasn't yet been forthcoming. We need answers. Wales needs answers and we need a statement, please, Cabinet Secretary, and we need it urgently.

Diolch, Llywydd. Ysgrifennydd Busnes, rwy'n gofyn eto, am yr ail wythnos yn olynol, am ddatganiad brys gan Lywodraeth Cymru ar adolygiad Cass ac, wrth gwrs, yr hyn y mae'n ei olygu ar gyfer gwasanaethau rhywedd Cymru yng Nghymru yn y dyfodol.

A gaf i ddweud fy mod i'n falch o weld Llafur Cymru yn gwahardd meddyginiaeth atal y glasoed o'r diwedd? Ond, nid oedd hyn drwy unrhyw newid a wnaethoch chi i bolisi, ond o ganlyniad i newid polisi yn Lloegr, ac roedd hynny'n golygu, wrth gwrs, nad oedd unrhyw lwybr i bobl ifanc dan 18 oed gael meddyginiaeth atal y glasoed ar bresgripsiwn. Mae angen eglurder ar y Senedd hon, Ysgrifennydd Cabinet. Byddai'n well mewn datganiad llafar—naill ai hynny neu ddatganiad ysgrifenedig, ond mae angen eglurder arnon ni. Mae pobl yn galw amdano o bob cwr o Gymru erbyn hyn. Mae angen i'r Llywodraeth fod yn glir ynglŷn â hyn. Yr wythnos diwethaf, cafodd Lloegr ddatganiad a chwestiynau ar adroddiad pwysig adolygiad Cass, bydd hyd yn oed yr Alban, yr wythnos hon, yn cael datganiad a chwestiynau ar yr adroddiad. Ac eto, yma yng Nghymru, rydyn ni'n dal i aros am ddatganiad, yn dal i aros i'r Llywodraeth Cymru hon gyfaddef iddyn nhw fod yn anghywir ac yn dal i aros am eglurder ynghylch beth mae hyn yn ei olygu i wasanaethau rhywedd i bobl, wrth symud ymlaen. Nid yw'n iawn nad yw datganiad wedi'i gyflwyno eto. Mae angen atebion arnom. Mae angen atebion ar Gymru ac mae angen datganiad arnom, os gwelwch yn dda, Ysgrifennydd Cabinet, ac mae ei angen arnom ar frys.

Thank you for the question, which I did respond to last week, and I will repeat what I said last week in response to your question, Laura Anne Jones. The Cass review, we know and we understand, aims to ensure that children and young people who are questioning their gender identity or are experiencing gender dysphoria and require support from the NHS receive a high standard of care that meets their needs and is safe, holistic and effective. We're committed to improving the gender identity development pathway and the support available for young people in Wales in line with the commitments in our LGBTQ+ action plan. We will consider the report findings. We will continue to be driven by evidence that best supports the needs of the young people of Wales who are questioning their gender. We commission gender identity services for young people from NHS England, and NHS Wales is represented on the gender dysphoria services transformation programme board in England. And the work of that programme has already been shaped by the findings in the interim Cass report. But I do want to also add the point this afternoon that the transformation programme has made good progress following the interim Cass review, and this includes two new children and young people gender services, which opened this month. Up to eight regional centres will be commissioned and the NHS Wales Joint Commissioning Committee will be working with NHS England to consider a regional centre in Wales. Progress also includes the establishment of the national Children and Young People's Gender Dysphoria Research Oversight Board, chaired by Professor Sir Simon Wessely. And the joint commissioning committee will now work with the transformation programme as they develop an implementation plan following consideration of the final Cass report. But I think, also, we must recognise that our young people in Wales must and do have the opportunity to express their views and to influence the way forward in Wales.

Diolch am y cwestiwn, y gwnes i ei ateb yr wythnos diwethaf, ac fe wnaf i ailadrodd yr hyn a ddywedais i'r wythnos diwethaf mewn ymateb i'ch cwestiwn, Laura Anne Jones. Nod adolygiad Cass, yr ydyn ni'n ei wybod ac yr ydyn ni'n ei ddeall, yw sicrhau bod plant a phobl ifanc sy'n cwestiynu eu hunaniaeth rhywedd neu sy'n profi dysfforia rhywedd ac sydd angen cymorth gan y GIG yn cael gofal o safon uchel sy'n diwallu eu hanghenion ac sy'n ddiogel, yn gyfannol ac yn effeithiol. Rydyn ni wedi ymrwymo i wella'r llwybr datblygu hunaniaeth rhywedd a'r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghymru yn unol â'r ymrwymiadau yn ein cynllun gweithredu LHDTC+. Fe wnawn ni ystyried canfyddiadau'r adroddiad. Fe wnawn ni barhau i gael ein hysgogi gan dystiolaeth sy'n cefnogi anghenion pobl ifanc Cymru sy'n cwestiynu eu rhywedd orau. Rydyn ni'n comisiynu gwasanaethau hunaniaeth rhywedd ar gyfer pobl ifanc o GIG Lloegr, ac mae GIG Cymru wedi'i gynrychioli ar fwrdd y rhaglen trawsnewid gwasanaethau dysfforia rhywedd yn Lloegr. Ac mae gwaith y rhaglen honno eisoes wedi'i lunio gan y canfyddiadau yn adroddiad dros dro Cass. Ond rwyf i hefyd eisiau ychwanegu'r pwynt y prynhawn yma fod y rhaglen drawsnewid wedi gwneud cynnydd da yn dilyn adolygiad dros dro Cass, ac mae hyn yn cynnwys dau wasanaeth rhywedd newydd i blant a phobl ifanc, a agorodd y mis hwn. Bydd hyd at wyth canolfan ranbarthol yn cael eu comisiynu a bydd Cyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru yn gweithio gyda GIG Lloegr i ystyried canolfan ranbarthol yng Nghymru. Mae'r cynnydd hefyd yn cynnwys sefydlu Bwrdd Goruchwylio Ymchwil Dysfforia Rhywedd Plant a Phobl Ifanc cenedlaethol, dan gadeiryddiaeth yr Athro Syr Simon Wessely. A bydd y cyd-bwyllgor comisiynu yn gweithio nawr gyda'r rhaglen drawsnewid wrth iddyn nhw ddatblygu cynllun gweithredu ar ôl ystyried adroddiad terfynol Cass. Ond rwy'n credu hefyd fod yn rhaid i ni gydnabod bod yn rhaid i'n pobl ifanc yng Nghymru gael y cyfle i fynegi eu barn a dylanwadu ar y ffordd ymlaen yng Nghymru.

15:00
Cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau
Motions to elect Members to committees

Yr eitem nesaf, felly, fydd y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau. Yn unol â Rheolau Sefydlog 12.24 a 12.40, os nad oes unrhyw wrthwynebiad, rwy'n cynnig bod y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau yn cael eu grwpio ar gyfer eu trafod a'u pleidleisio. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu hynny? Nac oes, does yna ddim gwrthwynebiad. Felly, fe wnaf i alw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynigion yn ffurfiol. Heledd Fychan.

The next item will be the motions to elect Members to committees. In accordance with Standing Orders 12.24 and 12.40, unless there are any objections, I propose that the motions to elect Members to committees are grouped for debate and for voting. Does any Member object? No, there is no objection. Therefore, I will call on a member of the Business Committee to move the motions formally. Heledd Fychan. 

Cynnig NNDM8546 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Mark Drakeford (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) a Sam Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Gareth Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Motion NNDM8546 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Mark Drakeford (Welsh Labour) in place of Jack Sargeant (Welsh Labour) and Sam Rowlands (Welsh Conservatives) in place of Gareth Davies (Welsh Conservatives) as members of the Health and Social Care Committee.

Cynnig NNDM8547 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Hefin David (Llafur Cymru) a Jack Sargeant (Llafur Cymru) yn aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Tom Giffard (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig), a Gareth Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle James Evans (Ceidwadwyr Cymreig), yn aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Motion NNDM8547 Elin Jones

To propose that the Senedd:

1. In accordance with Standing Order 17.3, elects Hefin David (Welsh Labour) and Jack Sargeant (Welsh Labour) as a members of the Children, Young People and Education Committee.

2. In accordance with Standing Order 17.14, elects Tom Giffard (Welsh Conservatives) in place of Laura Anne Jones (Welsh Conservatives), and Gareth Davies (Welsh Conservatives) in place of James Evans (Welsh Conservatives), as members of the Children, Young People and Education Committee.

Cynnig NNDM8548 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Mark Drakeford (Llafur Cymru) yn lle John Griffiths (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Motion NNDM8548 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Mark Drakeford (Welsh Labour) in place of John Griffiths (Welsh Labour) as a member of the Standards of Conduct Committee.

Cynnig NNDM8549 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Julie Morgan (Llafur Cymru) yn lle Jenny Rathbone (Llafur Cymru) a Carolyn Thomas (Llafur Cymru) yn lle Huw Irranca-Davies (Llafur Cymru) yn aelodau o’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Motion NNDM8549 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Julie Morgan (Welsh Labour) in place of Jenny Rathbone (Welsh Labour) and Carolyn Thomas (Welsh Labour) in place of Huw Irranca-Davies (Welsh Labour) as members of the Climate Change, Environment, and Infrastructure Committee.

Cynnig NNDM8550 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Lee Waters (Llafur Cymru) yn lle Hefin David (Llafur Cymru) a Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Tom Giffard (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Motion NNDM8550 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Lee Waters (Welsh Labour) in place of Hefin David (Welsh Labour) and Laura Anne Jones (Welsh Conservatives) in place of Tom Giffard (Welsh Conservatives) as members of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee.

Cynnig NNDM8551 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Jenny Rathbone (Llafur Cymru) yn lle Buffy Williams (Llafur Cymru) yn aelod o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Motion NNDM8551 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Jenny Rathbone (Welsh Labour) in place of Buffy Williams (Welsh Labour) as a member of the Economy, Trade, and Rural Affairs Committee.

Cynnig NNDM8552 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol John Griffiths (Llafur Cymru) yn lle Buffy Williams (Llafur Cymru), a Peter Fox (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Joel James (Ceidwadwyr Cymreig), yn aelodau o’r Pwyllgor Deisebau.

Motion NNDM8552 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects John Griffiths (Welsh Labour) in place of Buffy Williams (Welsh Labour), and Peter Fox (Welsh Conservatives) in place of Joel James (Welsh Conservatives), as members of the Petitions Committee.

Cynnig NNDM8553 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Buffy Williams (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) a James Evans (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Diben Arbennig Ymchwiliad COVID-19 Cymru.

Motion NNDM8553 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Buffy Williams (Welsh Labour) in place of Jack Sargeant (Welsh Labour) and James Evans (Welsh Conservatives) in place of Altaf Hussain (Welsh Conservatives) as members of the Wales COVID-19 Inquiry Special Purpose Committee.

Cynnig NNDM8554 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Carolyn Thomas (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Julie Morgan (Llafur Cymru) yn lle Sarah Murphy (Llafur Cymru) a Joel James (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Motion NNDM8554 Elin Jones

To propose that the Senedd:

1. In accordance with Standing Order 17.3, elects Carolyn Thomas (Welsh Labour) as a member of the Equality and Social Justice Committee.

2. In accordance with Standing Order 17.14, elects Julie Morgan (Welsh Labour) in place of Sarah Murphy (Welsh Labour) and Joel James (Welsh Conservatives) in place of Altaf Hussain (Welsh Conservatives) as members of the Equality and Social Justice Committee.

Cynnig NNDM8555 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Jack Sargeant (Llafur Cymru) yn lle Jayne Bryant (Llafur Cymru), Lee Waters (Llafur Cymru) yn lle Carolyn Thomas (Llafur Cymru), Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Sam Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig), a James Evans (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Joel James (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Motion NNDM8555 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 17.14, elects Jack Sargeant (Welsh Labour) in place of Jayne Bryant (Welsh Labour), Lee Waters (Welsh Labour) in place of Carolyn Thomas (Welsh Labour), Altaf Hussain (Welsh Conservatives) in place of Sam Rowlands (Welsh Conservatives), and James Evans (Welsh Conservatives) in place of Joel James (Welsh Conservatives) as members of the Local Government and Housing Committee.

Cynigiwyd y cynigion.

Motions moved.

Mae'r cynigion wedi'u gwneud yn ffurfiol. Y cwestiwn yw a ddylid derbyn y cynigion. A oes gwrthwynebiad? Nac oes. Felly, mae'r cynigion yna wedi'u derbyn, ac mae'r Aelodau wedi'u hethol i'r gwahanol bwyllgorau.

The motions are formally moved. The proposal is to agree the motions. Does any Member object? No, there is no objection. Therefore, the motions are agreed, and the Members have been elected to the various committees.

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motions agreed in accordance with Standing Order 12.36.

3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
3. Questions to the Counsel General

Eitem 3 sydd nesaf, y cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Gareth Davies.

Item 3 is next, the questions to the Counsel General, and the first question is from Gareth Davies. 

Aildroseddwyr Ifanc
Youth Reoffenders

Can Gareth Davies's microphone be unmuted, please?

A wnewch chi ddad-dawelu microffon Gareth Davies, os gwelwch yn dda?

1. Sut mae'r glasbrint ar gyfer cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru yn mynd i'r afael ag amlder cynyddol troseddau a gyflawnwyd gan bob aildroseddwr ifanc? OQ60956

1. How does the youth justice blueprint for Wales address the increasing frequency of offences committed by each youth re-offender? OQ60956

Thank you for your question. The youth justice blueprint sets out our vision for youth justice in Wales. This includes reducing the number of children in the youth justice system through effective diversion activity, preventing reoffending and supporting children to live rewarding, crime-free lives.

Diolch i chi am eich cwestiwn. Mae'r glasbrint ar gyfer cyfiawnder ieuenctid yn nodi ein gweledigaeth ni ar gyfer cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys lleihau niferoedd plant yn y system cyfiawnder ieuenctid drwy weithgarwch dargyfeirio effeithiol, gan atal aildroseddu a chefnogi plant i fyw bywydau gwerthfawr, heb droseddu.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Thank you very much, Counsel General. I would like to congratulate you on your reappointment to your position last week, as I believe that this is your first questions session since your reappointment. So, congratulations on our behalf. I would appreciate it if you could make an assessment regarding the success of the Youth Justice Blueprint for Wales, and whether the blueprint adequately addresses the frequency rate of offences committed per reoffender.

The blueprint addresses youth recidivism, which has been coming down across England and Wales for the past decade, but the frequency rate of offences is still very high. The most recent data for south Wales demonstrate an increase in the number of offences committed by each offender. Youth criminality is a concern in Wales, given its disproportionate nature. The 18-25 age group in Wales accounts for approximately 12 per cent of the total population, but we know that 18 to 25-year-olds are committing 33 per cent of all recorded crime in south Wales, as one example.

Although some statistics are looking good, other things are moving in the wrong direction. Although good work is being undertaken to prevent young people from engaging in criminality to begin with, the frequency rate would imply that not enough is being done to address young people already in that cycle of crime. So, given that the Counsel General is responsible for youth justice and probation policy development, and given that the Welsh Government wishes to see youth crime and justice devolved, how is the Welsh Government looking to tackle the issue of offence frequency among youth reoffenders in Wales?  

Diolch yn fawr iawn i chi, Cwnsler Cyffredinol. Fe hoffwn i eich llongyfarch chi ar achlysur eich ailbenodi i'ch swydd yr wythnos diwethaf, gan fy mod i'n credu mai hwn yw eich sesiwn cwestiynau cyntaf ers eich ailbenodi. Felly, llongyfarchiadau i chi ar ein rhan ni. Fe garwn i chi wneud asesiad ynghylch llwyddiant Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru, ac a yw'r glasbrint yn mynd i'r afael mewn ffordd ddigonol â chyfradd amlder y troseddau a gyflawnir fesul aildroseddwr.

Mae'r glasbrint yn mynd i'r afael ag atgwympo ieuenctid, sydd wedi bod yn gostwng ledled Cymru a Lloegr dros y degawd diwethaf, ond mae cyfradd amlder y troseddau yn parhau i fod yn fawr iawn. Mae'r data diweddaraf ar gyfer y de yn arddangos cynnydd yn nifer y troseddau a gyflawnir gan bob troseddwr. Mae troseddoldeb ieuenctid yn bryder yng Nghymru, o ystyried ei natur anghymesur. Mae'r grŵp oedran 18-25 oed yng Nghymru yn rhoi cyfrif am oddeutu 12 y cant o gyfanswm y boblogaeth, ond fe wyddom ni fod pobl ifanc 18 i 25 oed yn cyflawni 33 y cant o'r holl droseddau a gofnodir yn y de, fel un enghraifft.

Er bod gwedd dda ar rai ystadegau, mae materion eraill yn mynd i'r cyfeiriad anghywir. Er bod gwaith da yn cael ei wneud i atal pobl ifanc rhag ymgysylltu â throseddoldeb yn y lle cyntaf, mae'r gyfradd amlder yn awgrymu nad oes digon yn cael ei wneud i fynd i'r afael â phobl ifanc sydd eisoes yn y cylch hwnnw o droseddu. Felly, o gofio mai'r Cwnsler Cyffredinol sy'n gyfrifol am gyfiawnder ieuenctid a datblygu polisi prawf, ac o ystyried bod Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld troseddau ieuenctid a chyfiawnder yn cael eu datganoli, sut mae Llywodraeth Cymru yn ceisio mynd i'r afael â mater amlder troseddau ymhlith aildroseddwyr ieuenctid yng Nghymru?  

Could I thank you for what I thought was an incisive question, and a very pertinent question, in terms of the work that's going on at the moment, with regard to looking at the issues of youth justice and probation. As you know, at the moment, responsibility for criminal justice, including youth justice, is a reserved matter, but many aspects of it, quite rightly, are devolved Welsh services, and they are integral to the youth justice system. In fact, they are the major part, I think, of the youth justice system: issues around housing, education, healthcare and so on.

I think that it is also important to recognise, of course, that the youth justice blueprint, which we operate, is something that has been agreed jointly, in co-operation between the Welsh Government, the UK Government, policing in Wales and, indeed the Youth Justice Board. One of the areas that we are concerned with, obviously, is the availability of adequate and full disaggregation of data, so you can fully understand what is happening in various parts of Wales. We do have a number of interventions as well. So, the children and communities grant includes the promoting positive engagement fund.

What has happened with youth justice over the decade,and I understand the point you're making in terms of indications that there is a rise in reoffending and in certain areas in terms of crime, is, nevertheless that—. The objective being to keep young people out of the criminal justice system, to look for diversionary measures as soon as possible, is something that, looking over the decade, has been extremely successful. So, for example, whereas there has been some increases in reoffences in some areas, I think it's worth noting that offending by children has significantly reduced over the past 10 years. The youth justice data analysts provided the data—. Data is not always available, but the data we do have certainly shows us that, according to the Youth Justice Board, published statistics in 2021 showed that there were 613 young people in Wales who'd received a caution or conviction—now, that is 76 per cent fewer than in 2013-14. So, the progress that's been made, and the success in the youth justice area, is, I think, important, but I don't think there is any grounds for complacency.

I think the approach that we've adopted is the correct approach, recognising the impact of early years experiences on children, but also looking at the most important way of actually keeping young people out of the future criminal justice system, which is by that early intervention. So, the figures we have are much lower than they've been in the past. The increase in first-time entrance into the justice system is lower than it has been in the past, but there is considerable attention being given to how we actually not only maintain that, but how do we actually improve it.

I recently attended the counterparts in terms of youth justice in Scotland, and was very impressed with the work that is going on in terms of very early intervention in terms of identification of people who are on that criminal pathway. And by criminality, it's not just young people who might commit an offence, it is also the exploitation of young people that brings them into the criminal system as well. So, the prevention framework, I think, is something that brings all the evidence and work together into one place. That's the direction we want to go in. I think it is also the case—. That is why it is so important, I think, that youth justice is something that is devolved, because we need to actually have that consistent setting of youth justice policy and its engagement with 90 per cent of its functions, which are already devolved functions.

A gaf i ddiolch i chi am gwestiwn treiddgar iawn yn fy marn i, a chwestiwn perthnasol iawn, o ran y gwaith sy'n digwydd ar hyn o bryd, i ystyried materion cyfiawnder ieuenctid a phrawf? Fel gwyddoch chi, ar hyn o bryd, mae'r cyfrifoldeb dros gyfiawnder troseddol, gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, yn fater a gedwir yn ei ôl, ond mae llawer o agweddau arno, yn gwbl briodol, yn wasanaethau sy'n ddatganoledig i Gymru, ac maen nhw'n rhan annatod o'r system cyfiawnder ieuenctid. Mewn gwirionedd, y nhw yw prif ran y system cyfiawnder ieuenctid, yn fy marn i: materion sy'n ymwneud â thai, addysg, gofal iechyd ac ati.

Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig cydnabod hefyd, wrth gwrs, fod y glasbrint ar gyfer cyfiawnder ieuenctid, yr ydym ni'n ei weithredu, yn rhywbeth y cytunwyd arno gyda'n gilydd, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, plismona yng Nghymru ac, yn wir, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid. Un o'r meysydd yr ydym ni'n ymdrin â nhw, yn amlwg, yw argaeledd agregiad data sy'n ddigonol a chyflawn, er mwyn i chi allu llwyr ddeall yr hyn sy'n digwydd mewn gwahanol rannau o Gymru. Mae gennym ni nifer o ymyraethau hefyd. Felly, mae'r grant plant a chymunedau yn cynnwys y gronfa hybu ymgysylltiad cadarnhaol.

Yr hyn sydd wedi digwydd gyda chyfiawnder ieuenctid dros y degawd, ac rwy'n deall y pwynt yr ydych chi'n ei wneud o ran yr arwyddion fod cynnydd wedi bod o ran aildroseddu ac mewn rhai meysydd o droseddu, yw, serch hynny—. Yr amcan yw cadw pobl ifanc allan o'r system cyfiawnder troseddol, a chwilio am fesurau dargyfeiriol cyn gynted â phosibl, sy'n rhywbeth sydd, o edrych dros y degawd, wedi bod yn hynod lwyddiannus. Felly, er enghraifft, er i gynnydd fod o ran rhai troseddau mewn rhai meysydd, rwy'n credu ei bod hi'n werth nodi bod troseddu gan blant wedi lleihau yn sylweddol dros y 10 mlynedd diwethaf. Roedd y dadansoddwyr data cyfiawnder ieuenctid yn darparu'r data—. Nid yw data ar gael bob amser, ond mae'r data sydd gennym ni'n dangos yn eglur i ni, yn ôl y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, bod ystadegau a gyhoeddwyd yn 2021 yn dangos bod 613 o bobl ifanc yng Nghymru a oedd wedi derbyn rhybudd neu euogfarn—nawr, dyna 76 y cant yn llai nag oedd yn 2013-14. Felly, mae'r cynnydd sydd wedi bod, a'r llwyddiant yn y maes cyfiawnder ieuenctid, yn bwysig, yn fy marn i, ond nid wyf i'n credu bod unrhyw achos inni fod yn hunanfodlon.

Rwy'n credu mai'r dull gweithredu y gwnaethom ni ei fabwysiadu yw'r dull cywir, sy'n cydnabod effaith profiadau'r blynyddoedd cynnar ar blant, ond sy'n edrych ar y ffordd bwysicaf o gadw pobl ifanc allan o'r system cyfiawnder troseddol yn y dyfodol hefyd, sef trwy'r ymyrraeth gynnar honno. Felly, mae'r ffigurau sydd gennym ni'n llawer llai nag y maen nhw wedi bod yn y gorffennol. Mae'r cynnydd yn niferoedd mynediad i'r system gyfiawnder am y tro cyntaf yn llai nag y bu yn y gorffennol, ond mae cryn dipyn o sylw yn cael ei roi i'r ffordd y byddwn ni nid yn unig yn parhau â hynny, ond sut y byddwn ni'n cael gwelliant mewn gwirionedd.

Yn ddiweddar, bûm yn ymweld â'n cymheiriaid ni yn yr Alban o ran cyfiawnder ieuenctid, ac roedd y gwaith sy'n mynd rhagddo yn gynnar iawn yno i nodi pobl sydd ar y llwybr troseddol hwnnw yn gwneud argraff fawr arnaf i. A thrwy droseddoldeb, nid dim ond pobl ifanc a allai fod yn cyflawni troseddau, mae camfanteisio ar bobl ifanc yn dod â nhw i mewn i'r system droseddol hefyd. Felly, mae'r fframwaith atal, yn fy marn i, yn rhywbeth sy'n dod â'r holl dystiolaeth a'r chydweithio i'r un lle. Dyna'r cyfeiriad yr ydym ni'n awyddus i fynd iddo. Rwy'n credu bod hynny'n wir hefyd—. Dyna pam mae hi mor bwysig, yn fy marn i, fod cyfiawnder ieuenctid yn rhywbeth a ddylid ei ddatganoli, oherwydd mewn gwirionedd mae angen i ni fod â chysondeb fel hyn yn y trefniant o bolisi cyfiawnder ieuenctid a'i ymgysylltiad â 90 y cant o'i swyddogaethau, sy'n swyddogaethau a ddatganolwyd eisoes.

15:05

Counsel General, I believe it's very important, when we look at youth justice, that we take a child-centred approach, and see a child as a child first and an offender second, and I'm very pleased to say that this is the approach of the Newport youth justice service's team. They've actually been lauded by the University of Warwick for taking a unique and groundbreaking approach in relation to their Levelling the Playing Field project, which uses the power of sport for these purposes. So, I wonder, Counsel General, would you congratulate the Newport youth justice service's team for this approach and this work, and might you be willing to meet with them?

Cwnsler Cyffredinol, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn, wrth edrych ar gyfiawnder ieuenctid, ein bod ni'n cymryd ymagwedd sy'n rhoi'r plentyn yn y canol, ac yn ystyried plentyn yn blentyn yn gyntaf ac yn droseddwr yn ail, ac rwy'n falch iawn o ddweud mai honno yw ymagwedd tîm gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid Casnewydd. Maen nhw wedi cael eu canmol gan Brifysgol Warwick am fabwysiadu dull unigryw ac arloesol o ran eu prosiect Levelling the Playing Field, sy'n defnyddio grym chwaraeon i'r dibenion hyn. Felly, tybed, Cwnsler Cyffredinol, a wnewch chi longyfarch tîm gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid Casnewydd am yr ymagwedd hon a'r gwaith hwn, ac a fyddech chi'n barod i gwrdd â nhw?

Firstly, I would be happy to meet and, indeed, I've met with a number of the youth service teams around Wales and, indeed, I met with some of their equivalents in Scotland. And what I can say is that the work that they are doing is impressive and often very, very difficult, and requires an enormous amount of commitment. What is, I think, clear is that there are two aspects. Of course, up to 18, young people then become adults, but, of course, all the evidence is that the 18 to 25 element is just as important, as people are still forming, moving into adulthood, and understanding that interconnectivity between those two is absolutely vital. But I do commend—. I would be happy to meet with any youth justice service to actually talk about this. And, in fact, there's been an enormous amount of work going work, and engagement, really looking towards the preparation for the devolution of youth justice in the future.

Yn gyntaf, fe fyddwn i'n hapus i gwrdd ac, yn wir, rwyf i wedi cwrdd â nifer o dimau'r gwasanaeth ieuenctid ledled Cymru ac, yn wir, fe gwrddais i â rhai o'u cymheiriaid nhw yn yr Alban. A'r hyn y gallaf i ei ddweud yw bod y gwaith y maen nhw'n ei wneud yn drawiadol ac yn aml yn anodd iawn, iawn, ac yn gofyn ymrwymiad mawr iawn. Yr hyn sy'n eglur, yn fy marn i, yw bod dwy agwedd ar hynny. Wrth gwrs, hyd at 18 oed, mae pobl ifanc yn mynd yn oedolion wedyn, ond, wrth gwrs, y dystiolaeth amlwg yw bod yr elfen o 18 i 25 yr un mor bwysig hefyd, gan fod pobl yn dal i ymffurfio, wrth ddechrau bod yn oedolion, ac mae deall y rhyng-gysylltedd rhwng y ddwy elfen yn gwbl hanfodol. Ond rwy'n cymeradwyo—. Fe fyddwn i'n hapus i gwrdd ag unrhyw wasanaeth cyfiawnder ieuenctid i siarad am hyn mewn gwirionedd. Ac, mewn gwirionedd, fe fu yna lawer iawn o waith yn mynd rhagddo, ac ymgysylltu hefyd, gan edrych at baratoi ar gyfer datganoli cyfiawnder ieuenctid yn y dyfodol, mewn gwirionedd.

Obviously, this sits absolutely on the jagged edge of criminal justice, with criminal justice not being devolved, but I'm very glad to hear that you're working so closely, and you continue to do so, on this really important issue. I'd like to applaud this blueprint for reducing massively the numbers of children who are actually sent into offender institutions, because this normally actually exacerbates the problem, partly because of their young age and their impressionability, and there’s a recruitment into much deeper levels of criminality.

It’s 12 months since the Equality and Social Justice Committee published our report, '60 per cent—Giving them a voice' on speech, language and communications difficulties experienced by the youth justice system, and after the youth justice summit convened on 24 January by the former Minister for Social Justice, where Neath Port Talbot was lauded for the excellence of its service, it isn’t 60 per cent, it’s more like 80 per cent, if Neath Port Talbot is to be believed, because they are the blueprint for the services we want across Wales. What our report was asking for was an increase in the number of speech, language and communications therapists in our youth justice services because 80 per cent, four in five, of these young people simply don’t understand what the court is telling them and probably never understood what their teacher was telling them, either. So, it has to be a really important service to ensure that young people are listened to and that we are putting in place the right service for that individual.

Yn amlwg, mae hyn yn gorwedd yn gyfan gwbl ar ymyl garw cyfiawnder troseddol, gan nad yw cyfiawnder troseddol wedi ei ddatganoli, ond rwy'n falch iawn o glywed eich bod chi'n gweithio mor agos, a'ch bod chi'n parhau i wneud hynny, ynglŷn â'r mater pwysig iawn hwn. Fe hoffwn i gymeradwyo'r glasbrint hwn ar gyfer gostwng yn sylweddol niferoedd y plant sy'n cael eu hanfon i sefydliadau troseddwyr, oherwydd mae hynny'n gwaethygu'r broblem fel arfer, yn rhannol oherwydd eu hoedran ifanc a'u natur argraffadwy, ac fe geir recriwtio i lefelau llawer dyfnach o droseddu.

Mae 12 mis wedi bod ers i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol gyhoeddi ein hadroddiad, '60%—Rhoi llais iddyn nhw' ar yr anawsterau o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu a brofir yn y system cyfiawnder ieuenctid, ac ar ôl i'r uwchgynhadledd cyfiawnder ieuenctid a ymgynullwyd ar 24 of fis Ionawr gan y cyn-Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, pryd canmolwyd Castell-nedd Port Talbot am ragoriaeth ei wasanaeth, nid 60 y cant ydyw, mae'n debycach i 80 y cant, os gellir credu Castell-nedd Port Talbot, oherwydd dyma'r glasbrint ar gyfer y gwasanaethau yr ydym ni'n dymuno bod â nhw ledled Cymru. Yr hyn yr oedd ein hadroddiad yn ei ofyn amdano oedd cynnydd yn nifer y therapyddion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ein gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid gan nad yw 80 y cant, pedwar o bob pump, o'r bobl ifanc hyn yn deall yr hyn y mae'r llys yn ei ddweud wrthyn nhw ac mae'n debyg nad oedden nhw erioed wedi deall yr hyn yr oedd eu hathro nhw'n ei ddweud wrthyn nhw yn yr ysgol, chwaith. Felly, mae'n rhaid i hwn fod yn wasanaeth pwysig iawn i sicrhau bod pobl ifanc yn cael gwrandawiad teg a'n bod ni'n rhoi'r gwasanaeth priodol ar waith ar gyfer yr unigolyn arbennig hwnnw.

15:10

I think you make a very important point. I sat in the youth court in Cardiff recently and listened to a number of the cases there, and what was very clear to me was that, I think with every individual that appeared there, you could look at a background of either poverty or disadvantage. But you also saw that, in terms of the issues around the understanding, the engagement, the communication, quite often there were a lot of people who'd been failed by the education system, basically, who had dropped out of the education system. Hence the sort of approach we have of intervention and support is exactly the right direction to go. It's got to be treating young people as young people, and also putting them first in their interest, and looking at how they can be kept out of the criminal justice system by the right sort of interventions, and recognition of that. That's also what I saw when I was in Scotland, and I'm sure exactly the same thing is happening in parts of England as well. There has been a very massive shift, I think, in our thinking about young people, certainly from when I was a teenager, to how the system is now operating, and in particularly to how it has changed, certainly in Wales, over the past decade or so with the move in that particular direction.

Rwy'n credu eich bod chi'n gwneud pwynt pwysig iawn. Fe eisteddais i yn y llys ieuenctid yng Nghaerdydd yn ddiweddar a gwrando ar nifer o'r achosion yno, a'r hyn a oedd yn amlwg iawn i mi oedd, rwy'n credu, wrth i bob unigolyn ddod gerbron yno, roeddech chi'n gallu amgyffred cefndir naill ai o dlodi neu o anfantais. Ond roeddech chi'n gweld hefyd, o ran y materion sy'n ymwneud â dealltwriaeth, ymgysylltiad, cyfathrebu, yr oeddech chi'n gweld yn aml iawn fod llawer o bobl wedi cael eu siomi gan y system addysg, yn y bôn, rhai a oedd wedi ymadael â'r system addysg. Felly'r math o ddull o ymyrraeth a chymorth fel sydd gennym ni yw'r cyfeiriad cwbl gywir i fynd iddo. Mae'n rhaid trin pobl ifanc fel pobl ifanc, a'u rhoi nhw'n gyntaf er eu lles nhw hefyd, ac ystyried sut y gellir eu cadw nhw allan o'r system cyfiawnder troseddol drwy'r math priodol o ymyraethau, a chydnabyddiaeth o hynny. Dyna'r hyn a welais i hefyd pan oeddwn i yn yr Alban, ac rwy'n siŵr fod yr un peth yn union yn digwydd mewn rhannau o Loegr hefyd. Mae newid aruthrol fawr wedi bod, rwy'n credu, yn ein hystyriaeth o bobl ifanc, yn sicr o'r amser pan oeddwn i yn fy arddegau, o gymharu â sut mae'r system yn gweithio erbyn hyn, ac yn enwedig o ran sut mae hi wedi newid, yn sicr yng Nghymru, dros y degawd diwethaf gyda'r symudiad i'r cyfeiriad arbennig hwnnw.

Disodli Deddf Crwydraeth 1824
Replacing the Vagrancy Act 1824

2. Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch amserlenni ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth i ddisodli Deddf Crwydraeth 1824? OQ60957

2. What discussions has the Counsel General had with the UK Government regarding timescales for introducing legislation to replace the Vagrancy Act 1824? OQ60957

The Criminal Justice Bill, introducing legislation to replace the Vagrancy Act, is being considered in line with established constitutional procedures. Welsh Government laid a legislative consent memorandum covering the Bill on 29 January. We expect a date for Report Stage to be announced soon.

Mae'r Bil Cyfiawnder Troseddol, i gyflwyno deddfwriaeth i ddisodli'r Ddeddf Crwydraeth, yn cael ei ystyried yn unol â gweithdrefnau cyfansoddiadol sefydledig. Gosododd Llywodraeth Cymru femorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil ar 29 o fis Ionawr. Rydym ni'n disgwyl i ddyddiad y Cyfnod Adrodd gael ei gyhoeddi yn fuan.

Thank you for that answer, Counsel General. I think there is broad agreement that the Georgian legislation that is enforced in Wales is no longer fit for purpose. It was reported two weeks ago that 2,500 arrests have been made in England and Wales since 2019, and of course some of these may be legitimate anti-social behaviour issues, but often homeless people have been targeted and victimised under this Act, which is completely unacceptable.

The UK Government announced that it wished to repeal the Vagrancy Act once replacement legislation was prepared, but there was a disagreement over the content of the replacement Bill. There has been a lot of misinformation and scaremongering over the contents of this Bill, which has led to it being omitted from the King’s Speech, thus keeping the Vagrancy Act on the statute book for longer.

It is understandable that replacement legislation must take into account the potential for problematic anti-social behaviour that disrupts the lives of businesses and the public, and I think that can be addressed in a compassionate way. With the dust settling on the replacement Bill and a new Home Secretary in place, has the Counsel General had discussions with the UK Government regarding their intentions to replace the Vagrancy Act and what their timescale is for doing this?

Diolch i chi am yr ateb yna, Cwnsler Cyffredinol. Rwy'n credu bod cytundeb eang nad yw'r ddeddfwriaeth Sioraidd a orfodir yng Nghymru yn addas i'r diben erbyn hyn. Bythefnos yn ôl, adroddwyd bod 2,500 o arestiadau wedi cael eu gwneud yng Nghymru a Lloegr ers 2019, ac wrth gwrs fe allai rhai o'r rhain fod yn faterion gwirioneddol o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond yn aml mae pobl ddigartref yn cael eu targedu a'u herlid o dan y Ddeddf hon, ac mae hynny'n gwbl annerbyniol.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei bod yn awyddus i ddiddymu'r Ddeddf Crwydraeth pan fydd deddfwriaeth newydd yn barod, ond roedd anghytundeb ynghylch yr hyn a gaiff ei gynnwys yn y Bil newydd. Bu llawer o wybodaeth anghywir a chodi bwganod dros gynnwys y Bil hwn, sydd wedi arwain at ei hepgor o Araith y Brenin, a chan hynny gadw'r Ddeddf Crwydraeth ar y llyfr statud am gyfnod hwy.

Mae hi'n ddealladwy ei bod hi'n rhaid i ddeddfwriaeth newydd roi ystyriaeth i'r tebygolrwydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol problemus a fyddai'n tarfu ar fywydau busnesau a'r cyhoedd, ac rwy'n credu y gellir mynd i'r afael â hynny mewn ffordd dosturiol. Gyda'r llwch yn hel ar y Bil newydd ac Ysgrifennydd Cartref newydd yn ei swydd, a yw'r Cwnsler Cyffredinol wedi cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch ei bwriad i ddisodli'r Ddeddf Crwydraeth a beth yw ei hamserlen ar gyfer gwneud hynny?

15:15

Thank you for the question and thank you for raising this particular issue. Obviously, the discussions that would take place in terms of the policy and issues around the legislative consent issues would, obviously, primarily engage a Cabinet Secretary in respect of this. But, obviously, there are issues that have been raised that are in the Criminal Justice Bill that do cause deep concern. On the one hand, obviously, the issue of abolishing the Vagrancy Act 1824, this 200-year-old appalling piece of legislation, is absolutely right. But I have to say that we think that the way in which UK Government has approached it is actually wholly wrong.

As you know, we had a legislative consent memorandum on 29 January, and that underlined, really, the deep concerns that we have with the proposals in the Bill, and things like so-called nuisance begging, nuisance rough-sleeping and so on, which would replace the Vagrancy Act. And I have to say that there's a real concern about what seems to be a suggestion of criminalising homeless people. I was very interested really that the magazine, The Big Issue, that really addresses a lot of the homeless issues—. I was very concerned reading one of the reports from a whistleblower in UK Government, one of the civil servants, who said this:

'I have never been so ashamed to call myself a civil servant. The code requires us to work on whatever the government wants us to, but after years of crackpot Tory ideas, I can’t take it anymore. Criminalising homelessness has been the straw that has broken the camel’s back.' 

And I very much agreed with the comments made by Bob Blackman, again, a Conservative MP, who said that the proposals were outrageous and worse than vagrancy. Can I say that criminalising homeless people is not a solution to homelessness? The idea that someone who's homeless could be fined up to £2,500 is absolutely ludicrous in terms of the belief that such a fine could ever be paid. And the idea of imprisonment is, again, a totally contradictory objective.

The approach that we've taken in Wales is to take a person-centred approach to assist people off the streets. I think recent changes to our legislation highlight that all the rough-sleepers are a priority for housing and homelessness assistance. Again, as I've just reiterated in my last point, criminalising homeless people is not a solution to this. I do think UK Government is going in exactly the wrong direction on this, and I'm hoping that there will be room for substantial changes, and certainly these parts, to improve it. There'd be nothing worse than replacing the Vagrancy Act with something that's even worse that the Vagrancy Act.

Diolch i chi am y cwestiwn a diolch am godi'r mater arbennig hwn. Yn amlwg, fe fyddai'r trafodaethau a fyddai'n cael eu cynnal o ran y polisi a'r materion sy'n ymwneud â phynciau cydsyniad deddfwriaethol, yn amlwg, yn ymgysylltu yn bennaf ag Ysgrifennydd Cabinet yn hynny o beth. Ond, yn amlwg, fe geir materion a godwyd yn y Bil Cyfiawnder Troseddol sy'n peri pryder mawr. Ar y naill law, yn amlwg, mae mater diddymu Deddf Crwydraeth 1824, y darn gwarthus hwn o ddeddfwriaeth sydd yn 200 mlwydd oed, yn gwbl briodol. Ond mae'n rhaid i mi ddweud ein bod ni o'r farn fod y ffordd y mae Llywodraeth y DU wedi mynd ati yn gwbl amhriodol mewn gwirionedd.

Fel gwyddoch chi, fe gawsom ni femorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar 29 o fis Ionawr, ac roedd hwnnw'n tanlinellu, mewn gwirionedd, y pryderon dwfn sydd gennym ni gyda'r cynigion yn y Bil, a phethau fel cardota niwsans, achosi niwsans drwy gysgu ar y stryd, a fyddai'n disodli'r Ddeddf Crwydraeth. Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod pryder gwirioneddol ynglŷn â'r hyn sy'n ymddangos fel awgrym o droseddoli pobl ddigartref. Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn gwirionedd wrth ddarllen y cylchgrawn, The Big Issue, sy'n mynd i'r afael yn wirioneddol â llawer o'r materion am ddigartrefedd—. Roeddwn i'n bryderus iawn o ddarllen un o'r adroddiadau gan chwythwr chwiban yn Llywodraeth y DU, un o'r gweision sifil, a ddywedodd hyn:

'Nid wyf i erioed wedi bod â chymaint o gywilydd i'm galw fy hun yn was sifil. Mae'r cod yn ei gwneud hi'n ofynnol i ni weithio ar beth bynnag mae'r llywodraeth yn dymuno i ni ei wneud, ond ar ôl blynyddoedd o syniadau Torïaidd hanner call, ni allaf ddioddef dim mwy. Troseddoli digartrefedd oedd y pennog gyda phwn a dorrodd asgwrn cefn y ceffyl.'

Ac roeddwn i'n cytuno llawer iawn â'r sylwadau a wnaeth Bob Blackman, AS Ceidwadol, unwaith eto, a oedd yn dweud bod y cynigion yn warthus ac yn waeth na chrwydraeth. A gaf i ddweud nad yw troseddoli pobl ddigartref yn datrys digartrefedd? Mae'r syniad y gallai rhywun sy'n ddigartref gael dirwy o hyd at £2,500 yn hollol chwerthinllyd o ran y goel y gallai dirwy o'r fath gael ei thalu fyth. Ac mae'r syniad o garcharu, unwaith eto, yn amcan cwbl anghyson.

Yr ymagwedd y gwnaethom ni ei mabwysiadu yng Nghymru yw defnyddio dull sy'n rhoi'r unigolyn yn y canol ar gyfer helpu pobl oddi ar y strydoedd. Rwy'n credu bod y newidiadau diweddar i'n deddfwriaeth ni'n amlygu ffaith bod yr holl bobl sy'n cysgu allan yn flaenoriaeth ar gyfer cymorth tai a digartrefedd. Unwaith eto, fel dywedais i unwaith eto wrth wneud fy mhwynt diwethaf, nid yw troseddoli pobl ddigartref yn ddatrysiad i hyn. Rwy'n credu bod Llywodraeth y DU yn mynd i'r cyfeiriad cwbl anghywir yn hyn o beth, ac rwy'n gobeithio y bydd lle i wneud newidiadau sylweddol, ac yn sicr yn y rhannau hyn, er mwyn ei wella. Ni fyddai unrhyw beth gwaeth na disodli'r Ddeddf Crwydraeth gyda rhywbeth sydd hyd yn oed yn waeth na'r Ddeddf Crwydraeth.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau yn awr gan lefarwyr y pleidiau, ac, yn gyntaf, llefarwyr y Ceidwadwyr Cymreig, Mark Isherwood.  

Questions now from the party spokespeople, and, first of all, the Welsh Conservatives spokesperson, Mark Isherwood. 

Diolch. Can I be heard? Yes. In which case, public inquiries are major investigations convened by a Government Minister. The only justification required for a public inquiry is the existence of public concern about a particular event or set of events. Although initiated and funded by Government, public inquiries are run independently. Your responsibilities as Counsel General include provision of legal advice to the Welsh Government. On 21 March, the Institute for Fiscal Studies released their 'Major challenges for education in Wales' report, which found that the latest round of Programme for International Student Assessment scores brought those in Wales to their lowest-ever level, significantly below the average across Organisation for Economic Co-operation and Development countries and significantly below those seen across the rest of the UK, that low educational outcomes are not likely to be a reflection of higher poverty in Wales, a different ethnic mix of pupils, statistical biases or differences in resources, and that they're more likely to reflect differences in policy and approach.

They recommended a pause and, in some cases, rethink of past and ongoing reforms in areas including placing greater emphasis on specific knowledge in the new Curriculum for Wales, and delaying reforms to GCSEs to give proper time to consider their effects on long-term outcomes, teacher workload and inequalities. Tomorrow, a call will therefore be made— 

Diolch. A oes rhywun yn fy nghlywed i? Oes. Os felly, ymchwiliadau eang a gynullir gan Weinidog yn y Llywodraeth yw ymchwiliadau cyhoeddus. Yr unig gyfiawnhad sy'n ofynnol ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus yw bodolaeth pryder ymhlith cyhoedd am ddigwyddiad neu gyfres benodol o ddigwyddiadau. Er mai'r Llywodraeth sy'n eu cychwyn a'u hariannu nhw, cynhelir ymchwiliadau cyhoeddus yn annibynnol. Mae eich cyfrifoldebau chi'r Cwnsler Cyffredinol yn cynnwys rhoi cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. Ar 21 o fis Mawrth, fe gyhoeddodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ei adroddiad 'Major challenges for education in Wales', a oedd yn canfod bod y rownd ddiweddaraf o sgoriau Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr yn dodi'r rhai yng Nghymru ar eu lefel waelaf erioed, yn sylweddol waeth na'r cyfartaledd ar draws gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ac yn sylweddol waeth na'r rhai a welwyd ledled gweddill y DU, ac nad yw canlyniadau addysgol gwael yn debygol o fod yn adlewyrchiad o dlodi gwaeth yng Nghymru, na chymysgedd ethnig gwahanol o ddisgyblion, na rhagfarnau ystadegol na gwahaniaethau o ran adnoddau, a'u bod nhw'n fwy tebygol o fod yn adlewyrchu gwahaniaethau o ran polisi ac ymagwedd.

Fe wnaethon nhw argymell seibiant ac, mewn rhai achosion, ailfeddwl am ddiwygiadau yn y gorffennol a pharhaus mewn meysydd gan gynnwys rhoi mwy o bwyslais ar wybodaeth benodol yng Nghwricwlwm newydd Cymru, a gohirio diwygiadau i TGAU i roi amser priodol i ystyried eu heffeithiau ar ganlyniadau hirdymor, llwyth gwaith athrawon ac anghydraddoldebau. Yfory, fe fydd galwad yn cael ei gwneud felly— 

Mark, you need to ask your question now, please. 

Mark, mae angen i chi ofyn eich cwestiwn chi nawr, os gwelwch chi'n dda.

—will therefore be made for the Welsh Government to commission an independent review into its current educational reforms. In the interest of public concern, what advice would you therefore give to the Welsh Government regarding this?

—yn cael ei gwneud felly i Lywodraeth Cymru gomisiynu adolygiad annibynnol i'w diwygiadau addysgol presennol. Er mwyn tawelu pryderon y cyhoedd, pa gyngor a fyddech chi'n ei roi felly i Lywodraeth Cymru yn hyn o beth?

15:20

Can I just say, in response to that question, my advice would be, actually, to you, that you should direct this question to the Cabinet Secretary for education?

A gaf i ddweud, mewn ymateb i'r cwestiwn yna, fy nghyngor i chi fyddai, mewn gwirionedd, y dylech gyfeirio'r cwestiwn hwn at yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg?

Well, thank you, but I trust, given your role as Counsel General providing advice to Welsh Government, relevant Ministers would come to you for advice accordingly. And your priority, as I said, on such important matters, should be public concern and not otherwise.

So, let me try another. North Wales's Betsi Cadwaladr University Health Board is facing calls to be the subject of a public inquiry after 28 prevention of future deaths reports were recorded over a 16-month period, more than the combined number handed to the other six Welsh health boards. A special ITV Wales report reveals the scale of coroners' concerns about the care people receive from this health board before their deaths, with a bereaved husband warning the recorded number of prevention of future deaths reports could be the tip of the iceberg. As you're aware, a prevention of future deaths report can be issued by a coroner if they have concerns about the circumstances in which someone died, and if it appears there is a risk of deaths occurring. A public inquiry would build confidence back into the system and help make improvements to long-standing issues. In the interest of public concern, what advice would you therefore give, as the Counsel General, to the Welsh Government regarding this?

Wel, diolch i chi, ond rwy'n hyderu yn rhinwedd eich swydd yn Gwnsler Cyffredinol y byddech chi'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru, ac y byddai Gweinidogion perthnasol yn dod atoch chi am gyngor yn unol â hynny. Ac fe ddylai eich blaenoriaeth chi fod, fel dywedais i, ar faterion mor bwysig, o ran pryderon y cyhoedd ac nid fel arall.

Gadewch i mi roi cynnig ar rywbeth arall. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gogledd Cymru yn wynebu galwadau i fod yn destun ymchwiliad cyhoeddus ar ôl i 28 o adroddiadau atal marwolaethau yn y dyfodol gael eu cofnodi dros gyfnod o 16 mis, mwy na'r nifer cyfun a roddwyd i'r chwe bwrdd iechyd arall yng Nghymru. Mae adroddiad arbennig gan ITV Cymru yn datgelu maint pryderon crwneriaid am y gofal y mae pobl yn ei gael gan y bwrdd iechyd hwn cyn marw gyda gŵr mewn profedigaeth yn rhybuddio y gallai nifer yr adroddiadau atal marwolaethau yn y dyfodol a gofnodir fod yn ddim ond brig y rhewfryn. Fel gwyddoch chi, fe all crwner gyhoeddi adroddiad atal marwolaethau yn y dyfodol os oes ganddo bryderon ynglŷn â'r amgylchiadau lle bu rhywun farw, ac os yw hi'n ymddangos bod perygl y gallai marwolaethau ddigwydd. Fe fyddai ymchwiliad cyhoeddus yn ennyn hyder yn y system unwaith eto ac yn helpu i wneud gwelliannau ar faterion hirsefydlog. Er mwyn tawelu pryderon y cyhoedd, pa gyngor a fyddech chi'n ei roi, felly, yn Gwnsler Cyffredinol, i Lywodraeth Cymru ynglŷn â hyn?

Of course, the coroner's service is a reserved service; it's something I believe should be devolved. But all the other areas that you have actually raised should be directed to the appropriate Cabinet Secretary.

Wrth gwrs, mae gwasanaeth y crwner yn wasanaeth a gedwid yn ôl; mae'n rhywbeth y dylid ei ddatganoli yn fy marn i. Ond fe ddylid cyfeirio'r meysydd eraill y gwnaethoch chi eu codi i gyd at yr Ysgrifennydd Cabinet priodol.

Well, again, I'm very concerned, as Counsel General, you won't share the advice that you will inevitably have given or be asked to give to Welsh Government Ministers on these matters.

So, I'll have one final go. At the last meeting of the cross-party autism group, which I chair, several attendees shared their experiences of the health and social care system. Participants shared feelings of being targeted by staff in services, with one participant stating that this has affected their ability to feel safe in Wales. Some attendees felt that they had been intentionally parent-blamed and noted this seemed to be aimed at mothers in particular. Some also described how damaging this has been and how it has put the custody of their children at risk. One described their experience with services as one of hostility and prejudices. Participants raised a lack of training and understanding from staff in autism services, and resistance to adopting an autism diagnosis, and many agree there's a lack of accountability regarding the issues raised.

A local authority that several participants identified as of issue was Flintshire County Council, stating that they would like to see an independent public inquiry into the standards of practice in Flintshire. In the interest of public concern, what advice would you therefore give to the Welsh Government Ministers, as Counsel General, to the Welsh Government regarding this, which presumably you would be asked to provide?

Wel, unwaith eto, rwy'n bryderus iawn, fel Cwnsler Cyffredinol, nad ydych chi'n fodlon rhannu'r cyngor y mae hi'n anochel eich bod chi wedi ei roi neu y gofynnwyd i chi ei roi i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar y materion hyn.

Felly, fe roddaf i un cynnig olaf arni. Yng nghyfarfod olaf y grŵp awtistiaeth trawsbleidiol, yr wyf i'n ei gadeirio, fe rannodd nifer o'r rhai a oedd yn bresennol eu profiadau nhw o'r system iechyd a gofal cymdeithasol. Rhannodd cyfranogwyr ymdeimlad o gael eu hymlid gan staff mewn gwasanaethau, gydag un cyfranogwr yn nodi bod hyn wedi effeithio ar ei allu i deimlo yn ddiogel yng Nghymru. Roedd rhai a oedd yn bresennol yn teimlo eu bod nhw wedi bod yn destun ymagwedd o weld bai ar rieni ac yn nodi bod hynny'n cael ei anelu at famau yn arbennig. Roedd rhai yn disgrifio pa mor niweidiol fu hyn hefyd a sut mae hyn wedi peryglu gwarchodaeth eu plant. Roedd un yn disgrifio ei brofiad gyda'r gwasanaethau yn un o elyniaeth a rhagfarnau. Cododd y cyfranogwyr ddiffyg hyfforddiant a dealltwriaeth gan staff mewn gwasanaethau awtistiaeth, ac amharodrwydd i dderbyn diagnosis o awtistiaeth, ac mae llawer yn cytuno bod diffyg atebolrwydd ynghylch y materion a godwyd.

Un awdurdod lleol a nodwyd gan sawl cyfranogwr fel mater o bryder oedd Cyngor Sir y Fflint, a dywedwyd yr hoffen nhw weld ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i safonau'r ymarfer yn sir y Fflint. Er mwyn tawelu pryderon y cyhoedd, pa gyngor a fyddech chi'n ei roi felly i Weinidogion Llywodraeth Cymru, yn Gwnsler Cyffredinol, i Lywodraeth Cymru ynglŷn â hyn, y byddai gofyn i chi ei roi, mae'n debyg?

I'll just give you the same advice I've given before, that the issues you raise are not unimportant issues, but they should be raised with the appropriate Cabinet Secretary.

Ni wnaf i ddim ond rhoi'r un cyngor i chi ag a roddais i o'r blaen, sef nad yw'r materion yr ydych chi'n eu codi nhw'n rhai dibwys, ond fe ddylech chi eu codi nhw gyda'r Ysgrifennydd priodol yn y Cabinet.

I hope, Counsel General, I'm on firmer ground, given that your list of ministerial responsibilities still includes elections policy and the Senedd reform Bill, to say that democratic reform—democratic health, rather—in its broadest sense, is part of your area of responsibility. I was wondering if you see a connection between that and the mental health and well-being of democracies' elected representatives. And I'm particularly prompted to ask you that following a recent article by Isabel Hardman, the journalist at The Spectator, who has talked about the crisis of mental health among MPs in Westminster. Now, there may be particular reasons for that crisis there now, but I think it's important to recognise it's a universal problem. Indeed, when the Apolitical Foundation, which is a global think tank, produced its report on mental health and well-being recently, I think around 10 per cent of those responding were actually Members of this institution. So, do you see the connection between democratic health and the mental health and well-being of politicians in terms of attracting and keeping people in politics, so it can be properly representative? And also healthy people make better decisions and so should we be concerned about this growing crisis in terms of mental health and elected representatives?

Rwy'n gobeithio, Cwnsler Cyffredinol, fy mod i ar dir cadarnach, o gofio bod eich rhestr chi o gyfrifoldebau gweinidogol yn parhau i gynnwys polisi etholiadau a Bil diwygio'r Senedd, i ddweud bod diwygio democrataidd—iechyd democrataidd, yn hytrach—yn ei ystyr ehangaf, yn rhan o faes eich cyfrifoldeb. Roeddwn i'n meddwl tybed a ydych chi'n gweld cysylltiad rhwng hynny ac iechyd meddwl a llesiant cynrychiolwyr etholedig democratiaethau. Ac rwy'n arbennig o awyddus i ofyn i chi, yn dilyn erthygl ddiweddar gan Isabel Hardman, newyddiadurwr y cylchgrawn The Spectator, sydd wedi siarad am argyfwng iechyd meddwl ymhlith ASau yn San Steffan. Nawr, efallai y bydd rhesymau penodol am yr argyfwng hwnnw yno nawr, ond rwy'n credu ei bod hi'n bwysig cydnabod ei bod hi'n broblem gyffredinol. Yn wir, pan gynhyrchodd y Sefydliad Anwleidyddol, sy'n felin drafod fyd-eang, ei adroddiad ar iechyd meddwl a llesiant yn ddiweddar, rwy'n credu bod tua 10 y cant o'r rhai a ymatebodd yn Aelodau o'r sefydliad hwn. Felly, a ydych chi'n gweld y cysylltiad rhwng iechyd democrataidd ac iechyd meddwl a llesiant gwleidyddion o ran denu a chadw pobl mewn gwleidyddiaeth, ar gyfer bod yn wirioneddol gynrychioliadol? Ac mae pobl iach yn gwneud penderfyniadau gwell hefyd ac felly a ddylem fod yn poeni am yr argyfwng cynyddol hwn o ran iechyd meddwl a chynrychiolwyr etholedig?

15:25

Well, thank you for the question. It raises really quite a number of issues, and those are the stress and pressures that there are on people who decide to go into public service—that's effectively what politicians are. We're living in an environment where it is a very, very difficult environment, particularly with regard to social media, having to deal with the consequences of social media, information, misinformation, and all the particular challenges. I suspect the actual stress and pressures and the impact on physical and mental health are probably greater now in public service and in politics than they actually ever have been. So, the point, I think, you're raising, is absolutely right. We want good governance; we want people to come forward into public service; we don't want people to be dissuaded from coming into public service because of the fear of either the way in which social media might be used to attack them, or indeed to attack members of their family, and also the impact that it might have on people's health. I think we've already seen, haven't we, a number of politicians from different political parties who have already said that they are not going to continue in public service for those very reasons, and sometimes it's the reason because of the impact directly on them, but quite often it's the impact on the people who are around them and on their families, who quite often, through social media, are seen as fair game.

I think there is an issue in terms of well-being. I think it is up to Parliaments, and indeed here to the Senedd, to actually be aware of that. I know this is something that obviously is being considered, and, as someone on the Commission, that's obviously something that is being raised. But I do think it is part and parcel of the picture of something I've talked about, which is democratic health, and I suppose you're right: it's not just about getting people to participate within the system; it's also about enabling people who want to participate within it or want to contribute in some way or other. So, there is a joinder to that. I hope that begins to contribute something towards what is an important issue that you have raised.

Diolch am y cwestiwn. Mae hyn yn codi cryn dipyn o faterion mewn gwirionedd, a'r rhain yw'r straen a'r pwysau sydd ar bobl sy'n penderfynu ymgymryd â gwasanaethu'r cyhoedd—dyna yw gwleidyddion i bob pwrpas. Rydym ni'n byw mewn amgylchedd lle mae'r amgylchedd yn un anodd dros ben yn enwedig o ran y cyfryngau cymdeithasol, a gorfod ymdrin â chanlyniadau'r cyfryngau cymdeithasol, gwybodaeth, camwybodaeth, a'r heriau arbennig eraill i gyd. Rwy'n amau bod effeithiau'r straen a'r pwysau gwirioneddol o ran gwasanaethu'r cyhoedd a gwleidyddiaeth yn fwy nawr nag y buon nhw erioed o'r blaen, mae'n debyg. Felly, mae'r pwynt, rwy'n credu, yr ydych chi'n ei godi, yn gwbl gywir. Fe garem ni weld llywodraethu da; rydym ni'n awyddus i weld pobl yn ymgyflwyno i wasanaeth y cyhoedd; nid ydym ni'n dymuno i bobl gael eu rhwystro rhag gwasanaethu'r cyhoedd oherwydd pryder y gellid defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol naill ai i ymosod arnyn nhw, neu i ymosod ar aelodau o'u teuluoedd nhw'n wir, a'r effaith y gallai hynny ei gael ar iechyd pobl hefyd. Rwy'n credu ein bod ni eisoes wedi gweld, onid ydym ni, nifer o wleidyddion o wahanol bleidiau gwleidyddol sydd eisoes wedi dweud nad ydyn nhw am barhau i wasanaethu'r cyhoedd am yr union resymau hynny, ac weithiau dyna'r rheswm oherwydd yr effaith yn uniongyrchol arnyn nhw, ond yn aml iawn hefyd oherwydd yr effaith ar y bobl sydd o'u cwmpas nhw ac ar eu teuluoedd nhw, sy'n aml iawn, drwy'r cyfryngau cymdeithasol, yn cael eu hystyried yn gocyn hitio.

Rwyf i o'r farn fod yna broblem o ran llesiant. Rwy'n credu mai mater i'r Seneddau, ac yn wir i'r Senedd yn y fan hon, yw bod yn ymwybodol o hynny mewn gwirionedd. Rwy'n gwybod bod hyn yn amlwg yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried, ac, fel un sydd ar y Comisiwn, mae hynny'n amlwg yn rhywbeth a gaiff ei godi. Ond rwy'n credu bod hon yn rhan annatod o'r darlun o'r hyn yr oeddwn i'n sôn amdano, sef iechyd democrataidd, ac mae'n debyg eich bod chi'n iawn: nid mater o ddenu pobl i fod â rhan yn y system yw hynny'n unig; mae'n ymwneud â galluogi pobl sy'n dymuno bod â rhan ynddi neu sy'n awyddus i gyfrannu mewn rhyw ffordd neu'i gilydd hefyd. Felly, mae yna gyplysiad i hynny. Rwy'n gobeithio y bydd hynny'n dechrau cyfrannu rhywbeth at y mater pwysig y gwnaethoch chi ei godi.

Given the—[Inaudible.]—nature of this increasingly important issue, as you say, at a time of rising abuse and threats in politics, which creates an even more challenging environment, I was wondering if you would possibly raise it at the next meeting of the Interministerial Group for Elections and Registration. I notice that, actually, democratic health is on the agenda of the next meeting, as was resilience. I was heartened at that until I read it was the resilience of print suppliers of election materials, but maybe you could raise resilience in a different sense, which is of people who are at the heart of democracy after all, and maybe suggest some ideas. I think, here, we've got a good story in the sense that our HR department—one of the issues raised by Isabel Hardman—is actually as big as Westminster's, which is a much bigger institution. But some of the other ideas that have been suggested in terms of mandatory training, not just induction training, but every year, for every politician, could that be part of the agenda of our new national school of government, not just training civil servants, Counsel General, but also current and future elected leaders as well? Alongside a code of conduct, why don't we have a job description, so that we don't just have 'don'ts', we also have some positive 'dos', and we don't just have committees of standards of conduct, but committees of positive workplace cultures as well in our parliamentary institutions? 

O ystyried—[Anghlywadwy.]—natur y mater cynyddol bwysig hwn, fel rydych chi'n dweud, mewn cyfnod o gamdriniaeth a bygythiadau cynyddol mewn gwleidyddiaeth, sy'n creu amgylchedd sy'n fwy heriol fyth hyd yn oed, roeddwn i'n meddwl tybed a fyddech chi'n codi hyn yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru. Rwy'n sylwi bod iechyd democrataidd ar agenda'r cyfarfod nesaf, mewn gwirionedd fel roedd cydnerthedd. Fe gefais i fy nghalonogi gan hynny nes i mi ddarllen mai cydnerthedd cyflenwyr argraffu deunyddiau etholiad oedd hwnnw, ond efallai y gallech chi godi cydnerthedd mewn ystyr wahanol, sef mai pobl sydd wrth wraidd democratiaeth wedi'r cyfan, ac awgrymu rhai syniadau efallai. Rwy'n credu, yn y fan hon, fod gennym ni stori dda yn yr ystyr bod ein hadran Adnoddau Dynol—un o'r materion a godwyd gan Isabel Hardman—mor fawr â'r un yn San Steffan mewn gwirionedd, sy'n sefydliad llawer mwy. Ond rhai o'r syniadau eraill a awgrymwyd o ran hyfforddiant gorfodol, nid dim ond hyfforddiant dechreuol, ond yn flynyddol, i bob gwleidydd, a allai hynny fod yn rhan o agenda ein hysgol lywodraethu genedlaethol newydd, nid yn unig  wrth hyfforddi gweision sifil, y Cwnsler Cyffredinol, ond arweinwyr etholedig presennol ac arweinwyr etholedig y dyfodol hefyd? Ochr yn ochr â chod ymddygiad, pam nad oes disgrifiad swydd gennym ni, fel nad dim ond 'y pethau na ddylech chi eu gwneud' sydd gennym ni, ond bod 'rhai pethau y dylech chi eu gwneud' hefyd sy'n gadarnhaol, ac nid dim ond bod â phwyllgorau ymddygiad, ond ein bod ni â phwyllgorau o ddiwylliannau cadarnhaol yn y gweithle yn ogystal ag yn ein sefydliadau seneddol? 

I think those are all valid points, and I'm sure you'll be making those points to the Commission during the coming year. I think what you're really reflecting upon is that the state of our democratic health is multifactorial, it has so many aspects to it, from civic society to also those who are in politics, who are in public service, and their well-being, because that well-being also relates to their capacity to actually deliver that public service as well as possible. I think it is one of the factors why we need to see this Senedd reformed and increased in size, because of those very pressures and demands that are there, to ensure people can do their job properly and also be satisfied that they have the resource and the time available to be able to do the best job possible, which is what most people want to do. As I say, I look forward to you contributing what I think are important parts of debate that have often not been raised, but I think what is important is that these are things that are very much within the ownership of the Senedd. I think one area that goes on top of that is, probably, often, the lack of understanding in civic society of those particular roles, that there's an educational role and an engagement role as well that is equally important. 

Rwy'n credu bod y rhain yn bwyntiau dilys bob un, ac rwy'n siŵr y byddwch chi'n rhoi'r pwyntiau hynny gerbron y Comisiwn yn ystod y flwyddyn i ddod. Rwy'n credu mai'r hyn yr ydych chi'n ei ystyried mewn gwirionedd yw bod cyflwr ein hiechyd democrataidd â llawer o agweddau arno, mae cymaint o agweddau arno, o'r gymdeithas ddinesig hyd at y rhai sydd mewn gwleidyddiaeth hefyd, sy'n gwasanaethu'r cyhoedd, a'u llesiant, oherwydd mae'r llesiant hwnnw'n ymwneud hefyd â'u gallu nhw i ddarparu'r gwasanaeth cyhoeddus hwnnw cystal ag y gallen nhw. Rwy'n credu mai dyma un o'r ffactorau o ran pam mae angen i ni weld y Senedd hon yn cael ei diwygio a'i chynyddu o ran maint, oherwydd y pwysau a'r gofynion sydd yma, i sicrhau y gall pobl wneud eu gwaith yn iawn a'u bod nhw'n fodlon hefyd fod yr adnoddau a'r amser ar gael ganddyn nhw i allu gwneud y gwaith gorau posibl, yr hyn y mae'r rhan fwyaf yn awyddus i'w wneud. Fel rwy'n dweud, rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu at ran bwysig o'r drafodaeth sydd, yn fy marn i, yn rhan bwysig o ddadleuon na chawsant eu codi, ond rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig yw bod y rhain yn bethau sydd o fewn perchnogaeth y Senedd i raddau helaeth. Rwy'n credu mai un maes sydd ar ben hyn yw, yn ôl pob tebyg, yn aml, y diffyg dealltwriaeth sydd yn y gymdeithas ddinesig o ran y swyddogaethau penodol hynny, a bod swyddogaethau addysgol a swyddogaethau ymgysylltu'r un mor bwysig hefyd. 

15:30

Mae cwestiwn 3 [OQ60960] wedi'i dynnu'n ôl. Felly, cwestiwn 4, James Evans.

Question 3 [OQ60960] has been withdrawn. So, we'll move on to question 4, James Evans. 

Llywodraeth y DU yn Deddfu mewn Meysydd Polisi Datganoledig
UK Government Legislating in Devolved Policy Areas

4. Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio Llywodraeth y DU i ddeddfu mewn meysydd polisi datganoledig? OQ60941

4. What is the Welsh Government's position on using the UK Government to legislate in devolved policy areas? OQ60941

Thank you for the question. Legislation that can be made in Wales should be made in Wales. Legislation made by the UK Parliament or the UK Government must respect devolution.

Diolch i chi am y cwestiwn. Dylai deddfwriaeth y gellir ei llunio yng Nghymru gael ei llunio yng Nghymru. Mae'n rhaid i ddeddfwriaeth a lunir gan Senedd y DU neu Lywodraeth y DU fod yn parchu datganoli.

Thank you very much for your answer, Counsel General. When I sat on the legislation and constitution and justice committee—I forget the name; I’ve been off it for a bit long now—we were getting concerned about, actually, how much the Welsh Government was using the UK Government to legislate in devolved areas. It’s a very serious concern because I want to see Welsh law made by Welsh policy makers here in the Senedd, and not made by people up the M4 who don’t really understand the needs of Wales. It doesn’t give us here the opportunity to scrutinise that law and make sure it’s futureproofed for us here.

One concern that we did have is about the capacity within the Welsh Government. So, can you confirm today, Counsel General, whether the Welsh Government does have the appropriate legislative and legal capacity within the Welsh Government so that we can make sure that law is made in Wales, for Wales?

Diolch yn fawr iawn i chi am eich ateb, Cwnsler Cyffredinol. Pan oeddwn i'n eistedd ar y pwyllgor deddfwriaeth, cyfansoddiad a chyfiawnder—rwy'n methu â chofio'r enw; nid wyf i wedi bod arno ers cryn amser erbyn hyn—roeddem ni'n mynd yn bryderus, mewn gwirionedd, ynglŷn â chymaint yr oedd Llywodraeth Cymru yn defnyddio Llywodraeth y DU ar gyfer deddfu mewn meysydd datganoledig. Mae hwnnw'n bryder difrifol iawn oherwydd rwyf i'n awyddus i weld cyfraith Cymru yn cael ei llunio gan y rhai sy'n llunio polisïau Cymru yma yn y Senedd, ac nid gan bobl ar ben arall yr M4 nad ydyn nhw wir yn deall anghenion Cymru. Nid yw hynny'n rhoi cyfle i ni graffu ar y gyfraith honno yn y fan hon a sicrhau ei bod hi'n addas i'r dyfodol i ni yma.

Roedd un pryder gennym ni ynglŷn â'r gallu o fewn Llywodraeth Cymru. Felly, a wnewch chi gadarnhau heddiw, Cwnsler Cyffredinol, a yw'r gallu deddfwriaethol a chyfreithiol priodol gan Lywodraeth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod cyfraith yn cael ei llunio yng Nghymru, er mwyn Cymru?

Well, thank you for the question, and it’s obviously one I’ve been presented with many times by the Legislation, Justice and Constitution Committee. So, part of my answer remains the same, and that is this: the principles that I outlined in the beginning, in my first response to your question, remain. But, of course, there are many factors that begin to take us away from that.

The first of them is, of course, that we don’t have any control over the UK Government’s legislative programme. The Government introduces many Bills; at one stage, I think we had 32 UK Government Bills that were in process. Now, where those Bills overlap into devolved areas, we have no option but to engage in the legislative consent process; that’s what our Standing Orders require us to do. So, those are not choices that we’ve made for the UK Government to legislate on our behalf. Where we engage with those legislative consent processes, what we do presses very, very strongly the Sewel convention. I can tell you that engagement on the Sewel convention has been extremely difficult, because there have been, in the last couple of years, increasing numbers of breaches, so that where what should be the case is that, on an area that would affect devolved responsibilities, consent should be required, the UK Government regularly now presses ahead and says, 'No, we will consult.' Consulting has absolutely no judicial or legal status whatsoever, and in those circumstances it is a breach.

When we talk about the Victims and Prisoners Bill as one example—and we have a legislative consent memorandum coming on 30 April—that is a very classic example where engagement has taken place, it has been positive on areas, for example, with public advocates and their work in respect of devolved areas, and we were anticipating amendments that would require consent. Suddenly, there’s been a turnabout now to impose or to push through Westminster the issue of consultation only. Now, that is a breach of Sewel. There is no logic to it, and it’s difficult to understand where that sudden intervention has come from that has suddenly changed the tone and nature of those particular negotiations. But that is becoming a very common trend.

Can I say that there are other areas, though, of course, where UK Government legislation is raising issues that we would not have the capacity to legislate on without disrupting our own legislative programme and the planning of that? And, of course, you realise the planning is not just resource in terms of the drafting and preparation of legislation; it’s also managing the flow of legislation and the time the committees have to actually deal with it. I’ll give you one example, which is the Tobacco and Vapes Bill. I think that’s a good example of an opportunity where we’ve engaged with the UK Government, where, in fact, there’s been four-nation engagement on it, and I think there are a number of other examples where that's happened as well.

So, it is very rare that we would go to UK Government to legislate on our behalf. Where it has happened, it has normally been in circumstances where UK Government is legislating in an area, and we've identified that it's not part of our legislative programme at the moment, but there would be benefits to the people of Wales were something to be extended to Wales. But that actually is very rare. The majority of issues that go beyond our own legislative programme, where we are specifically legislating, normally arises out of the engagement with UK Government over its own legislative programme. I have to say that engagement is very, very difficult; in some areas it has improved, but there is still a fundamental weakness in the application of the Sewel convention.

Wel, diolch i chi am y cwestiwn, ac mae hwn yn amlwg yn gwestiwn y mae'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad wedi ei ofyn i mi sawl gwaith. Felly, mae rhan o'r ateb sydd gennyf i yn aros yr un, sef: mae'r egwyddorion a amlinellais i ar y dechrau, yn fy ymateb cyntaf i'ch cwestiwn, yn parhau. Ond, wrth gwrs, mae yna lawer o ffactorau sy'n dechrau ein tynnu ni i ffwrdd oddi wrth hynny.

Y cyntaf ohonyn nhw, wrth gwrs, yw nad oes unrhyw reolaeth gennym ni dros raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU. Mae'r Llywodraeth yn cyflwyno llawer o Filiau; ar un cyfnod, rwy'n credu bod gennym ni 32 o Filiau Llywodraeth y DU a oedd yn cael eu prosesu. Nawr, pan fo'r Biliau hynny'n gorgyffwrdd â meysydd datganoledig, nid oes unrhyw ddewis gennym ni ond cyfranogi yn y broses cydsyniad deddfwriaethol; dyna'r gofyniad i ni yn ein Rheolau Sefydlog. Felly, nid dewisiadau a wnaethom ni mo'r rhain i Lywodraeth y DU fod yn deddfu ar ein rhan. Pan fyddwn ni'n ymgysylltu â'r prosesau cydsyniad deddfwriaethol hynny, mae'r hyn a wnawn ni'n pwysleisio confensiwn Sewel i raddau helaeth iawn. Fe allaf i ddweud wrthych chi fod ymgysylltiad ynglŷn â chonfensiwn Sewel wedi bod yn anodd dros ben, oherwydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, fe welwyd cynnydd yn nifer y toriadau arno, fel pryd bynnag y dylid bod yn gofyn caniatâd, o ran unrhyw faes a fyddai'n effeithio ar gyfrifoldebau datganoledig, mae Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen yn rheolaidd erbyn hyn ac yn dweud, "Nage, am ymgynghori yr ydym ni." Nid oes gan ymgynghori unrhyw statws barnwrol na chyfreithiol o gwbl, ac mewn amgylchiadau fel hynny mae toriad.

Pan fyddom ni'n siarad am y Bil Dioddefwyr a Charcharorion yn un enghraifft—ac mae gennym ni femorandwm cydsyniad deddfwriaethol yn dod ar 30 o fis Ebrill—mae honno'n enghraifft nodedig iawn lle mae ymgysylltiad wedi digwydd, mae hynny wedi bod yn gadarnhaol mewn rhai meysydd, er enghraifft, gydag eiriolwyr cyhoeddus a'u gwaith nhw o ran meysydd datganoledig, ac roeddem ni'n rhagweld gwelliannau a fyddai'n gofyn caniatâd. Yn sydyn, fe ddaeth newid nawr i orfodi neu wthio mater ymgynghoriad yn unig drwy San Steffan. Nawr, mae hwnnw'n doriad ar gonfensiwn Sewel. Nid oes unrhyw resymeg i'r peth, ac mae hi'n anodd deall o ble mae'r ymyrraeth sydyn honno wedi dod sydd wedi newid naws a natur y trafodaethau penodol hynny ar amrantiad. Ond mae honno'n mynd yn duedd gyffredin iawn.

A gaf i ddweud bod meysydd eraill, wrth gwrs, lle mae deddfwriaeth Llywodraeth y DU yn codi materion na fyddai'r gallu gennym ni i ddeddfu arnyn nhw heb amharu ar ein rhaglen ddeddfwriaethol ein hunain a chynlluniad honno? Ac, wrth gwrs, rydych chi'n sylweddoli nad unig ystyr cynllunio yw'r adnoddau ar gyfer drafftio a pharatoi deddfwriaeth; mae hynny'n rheoli llif y ddeddfwriaeth a'r amser sydd gan y pwyllgorau i ymdrin â hi mewn gwirionedd hefyd. Gadewch i mi roi un enghraifft i chi, sef y Bil Tybaco a Fêps. Rwy'n credu bod honno'n enghraifft dda o gyfle i ni fod ag ymgysylltiad â Llywodraeth y DU, pryd, mewn gwirionedd, y bu ymgysylltiad â phedair cenedl ynglŷn â hyn, ac rwy'n credu bod nifer o enghreifftiau eraill pryd y digwyddodd hynny hefyd.

Felly, rhywbeth anghyffredin iawn yw i ni fod yn troi at Lywodraeth y DU i ddeddfu ar ein rhan. Pryd y digwyddodd hynny, roedd hynny fel arfer mewn amgylchiadau pan oedd Llywodraeth y DU yn deddfu ar faes, a ninnau wedi nodi nad yw hwnnw'n rhan o'n rhaglen ddeddfwriaethol ni ar hyn o bryd, ond fe fyddai manteision i bobl Cymru pe byddai rhywbeth yn cael ei ymestyn i Gymru. Ond rhywbeth anghyffredin iawn yw hwnnw mewn gwirionedd. Mae'r rhan fwyaf o faterion sy'n mynd y tu hwnt i'n rhaglen ddeddfwriaethol ni, pryd y byddwn ni'n deddfu yn benodol, yn deillio fel arfer o'r ymgysylltiad â Llywodraeth y DU ynglŷn â'i rhaglen ddeddfwriaethol hi. Mae'n rhaid i mi ddweud bod ymgysylltu yn anodd tu hwnt; mae hynny wedi gwella mewn rhai meysydd, ond mae gwendid sylfaenol yn parhau o ran cymhwyso confensiwn Sewel.

15:35
Y Bil Dioddefwyr a Charcharorion
The Victims and Prisoners Bill

5. Pa gyngor y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i gydweithwyr yn y Cabinet o ran effaith y Bil Dioddefwyr a Charcharorion ar drigolion Cymru? OQ60943

5. What advice has the Counsel General given Cabinet colleagues regarding the impact of the Victims and Prisoners Bill on Welsh residents? OQ60943

Thank you for that question. I am working with Cabinet colleagues on the impacts of the Bill on their portfolios. We are engaging with the UK Government on several elements of the Bill. The Cabinet Secretary for Culture and Social Justice will lead a legislative consent motion—the one I've just referred to, I'm afraid—in the debate on the Bill on 30 April.

Diolch am y cwestiwn yna. Rwy'n gweithio gyda chyd-Ysgrifenyddion yn y Cabinet ar effeithiau'r Bil ar eu portffolios nhw. Rydym ni'n ymgysylltu â Llywodraeth y DU ynglŷn â sawl elfen o'r Bil. Fe fydd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol yn arwain cynnig cydsyniad deddfwriaethol—yr un yr wyf i newydd gyfeirio ato, mae arnaf i ofn—yn y ddadl ar y Bil ar 30 o fis Ebrill.

I'm grateful to the Counsel General for his response. Counsel General, I've raised a number of times the concerns I have for this Bill, in that it does not go anywhere near far enough to meet the asks of the Hillsborough Law Now campaign. This Bill is seriously lacking in key areas, such as a duty of candour. Victims who cannot be assured of getting the full truth at the first time of asking are unlikely to attain the justice they deserve. What are the Welsh Government's options to try and encourage the UK Government for a rethink of this Bill?

Rwy'n ddiolchgar i'r Cwnsler Cyffredinol am ei ymateb. Cwnsler Cyffredinol, fe godais i'r pryderon sydd gennyf i am y Bil hwn sawl tro, am nad yw'n mynd yn ddigon pell o gwbl i ateb gofynion ymgyrch 'Hillsborough Law Now.' Mae'r Bil hwn yn ddifrifol ddiffygiol mewn meysydd allweddol, megis dyletswydd gonestrwydd. Mae dioddefwyr na allan nhw fod yn sicr o gael y cyfiawn wir ar y gofyniad cyntaf yn annhebygol o gael y cyfiawnder y maen nhw'n ei haeddu. Beth yw dewisiadau Llywodraeth Cymru o ran ceisio annog Llywodraeth y DU i ailystyried y Bil hwn?

Can I firstly thank you for continuing to raise this issue and the issue of the Hillsborough law? As you know, I met with some of the Hillsborough campaigners some while back, and have also been engaged with them. It is certainly the case that the—. Well, to start with, the Bill has certain other elements to it that are things that I think we as a Government would support, in respect of, for example, contaminated blood and contaminated blood compensation, and the issue that has been there for quite some time. So, those are things that I think are positive within the Bill.

But the point you specifically raise is: does this Bill actually address the issues that were raised by the Hillsborough campaigners? The fact of the matter is that it doesn't. What it does do is have a very weak-hearted, I think, attempt at creating public advocates, the purpose of which is extremely unclear at the moment. And this of course is the area where I met with the UK Government Minister last week—myself and another Cabinet Secretary met—really just to push the point that they respect the public advocates in guidance, that where that related specifically to the carrying out of devolved functions, there should be a requirement to consent. That's what Sewel says, and that is what we expected to be the case. The Bill is obviously at Report Stage in the House of Lords at the moment, so it was very, very disappointing that, at very short notice, we were told that the UK Government was going to lay an amendment that only required it to consult. And it's for that reason that this matter will be coming on 30 April as a matter of legislative consent.

The one area, of course, that you've raised consistently is the issue of a public duty of candour, and it seems to me that that is absolutely fundamental. It is not in the Bill. A duty of candour is basically an obligation on public servants to tell the truth. It isn't a legal obligation on them to do so and to come forward proactively with that. And that is one of the fundamental demands in respect of a so-called Hillsborough law. What I am very pleased to say is that, of course, Sir Keir Starmer has already indicated that an incoming Labour Government will introduce a full Hillsborough law, it will introduce public advocates. I am certain that it will also respect the devolution settlement, but it also will establish that duty of candour, which I think is fundamental.

There is of course a very much easier way to press on, and that would be, basically, to open the doors of legal aid to those who become victims. That would have been the most simple and straightforward way of actually doing this, and it seems to me that it's a step too far. But the lack of a duty of candour is something that applies in any event, even with the opening doors of legal aid, were that to happen. So, it doesn't go anywhere near what I think we were expecting and, I'm afraid, it is a very half-hearted attempt at responding to those demands that were made.

A gaf i ddiolch i chi yn gyntaf am ddal ati i godi'r mater hwn a mater cyfraith Hillsborough? Fel gwyddoch chi, fe gwrddais i â rhai o ymgyrchwyr Hillsborough beth amser yn ôl, ac rwyf i wedi ymgysylltu â nhw hefyd. Mae'n sicr yn wir fod y—. Wel, i ddechrau, mae gan y Bil rai elfennau eraill ynddo sy'n faterion y byddem ni yn y Llywodraeth yn eu cefnogi nhw, rwy'n credu, o ran gwaed halogedig ac iawndal gwaed halogedig, ac mae'r mater hwnnw'n bodoli ers cryn amser. Felly, mae'r rhain yn bethau cadarnhaol sydd yn y Bil yn fy marn i.

Ond y pwynt yr ydych chi'n ei godi yn benodol yw: a yw'r Bil hwn yn mynd i'r afael mewn gwirionedd â'r materion a godwyd gan ymgyrchwyr Hillsborough? Y gwir amdani yw nad yw yn gwneud hynny. Yr hyn y mae'n ei wneud yw rhoi ymgais gwangalon iawn, rwy'n credu, ar greu eiriolwyr cyhoeddus, ac y mae pwrpas hynny'n annelwig iawn ar hyn o bryd. A hwnnw, wrth gwrs, yw'r maes yr oeddwn i'n cwrdd â Gweinidog Llywodraeth y DU yr wythnos diwethaf—roedd Ysgrifennydd Cabinet arall a minnau'n cwrdd—mewn gwirionedd dim ond i wthio'r pwynt eu bod nhw'n parchu'r eiriolwyr cyhoeddus mewn canllawiau, pan fyddai hynny'n ymwneud yn benodol â chyflawni swyddogaethau datganoledig, ac y dylai fod gofyniad i gydsynio. Dyna'r hyn y mae Sewel yn ei ddweud, a dyna'r hyn yr oeddem ni'n ei ddisgwyl a fyddai'n digwydd. Mae'r Bil yn amlwg yn y Cyfnod Adrodd yn Nhŷ'r Arglwyddi ar hyn o bryd, felly roedd hi'n siomedig tu hwnt, ar fyr rybudd, i ni fod yn clywed bod Llywodraeth y DU am gyflwyno gwelliant a oedd yn ei gwneud hi'n ofynnol iddi wneud dim ond ymgynghori. Ac am y rheswm hwnnw fe fydd y mater hwn yn dod ar 30 o fis Ebrill fel mater o gydsyniad deddfwriaethol.

Yr un maes, wrth gwrs, yr ydych chi wedi bod yn ei godi yn gyson yw mater dyletswydd gonestrwydd cyhoeddus, ac mae hi'n ymddangos i mi fod hwnnw'n gwbl sylfaenol. Nid oes sôn am hynny yn y Bil. Mae dyletswydd gonestrwydd yn rhwymedigaeth sylfaenol sydd ar weision cyhoeddus i ddweud y gwir. Nid oes dyletswydd gyfreithiol arnyn nhw i wneud hynny a dod ymlaen â hynny'n rhagweithiol. A dyna un o'r gofynion sylfaenol o ran cyfraith Hillsborough, fel y gelwir hi. Yr hyn yr wyf i'n falch iawn o'i ddweud yw, wrth gwrs, yw bod Syr Keir Starmer eisoes wedi nodi y bydd Llywodraeth Lafur sy'n dod i mewn yn cyflwyno cyfraith Hillsborough lawn, a fydd yn cyflwyno eiriolwyr cyhoeddus. Rwy'n sicr y bydd yn parchu'r setliad datganoli hefyd, ond fe fydd yn sefydlu'r ddyletswydd honno i fod yn onest hefyd, sy'n sylfaenol yn fy marn i.

Wrth gwrs, fe geir ffordd lawer haws o fwrw ymlaen, a honno fyddai, yn y bôn, agor drysau cymorth cyfreithiol i'r rhai sy'n mynd yn ddioddefwyr. Honno fyddai wedi bod y ffordd fwyaf syml ac uniongyrchol o wneud hyn mewn gwirionedd, ac mae hi'n ymddangos i mi ei fod yn gam yn rhy bell. Ond mae diffyg dyletswydd gonestrwydd yn rhywbeth sy'n berthnasol beth bynnag, hyd yn oed wrth agor drysau cymorth cyfreithiol, pe byddai hynny'n digwydd. Felly, nid yw hyn yn mynd yn agos at fod yr hyn yr oeddwn i'n credu yr oeddem ni'n ei ddisgwyl ac, mae arnaf i ofn, ymgais lipa iawn yw hon i ymateb i'r gofynion hynny a wnaethpwyd.

15:40
Eithrio'r Brenin
The Exemption of the Monarch