Y Cyfarfod Llawn

Plenary

21/09/2022

Cynnwys

Contents

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd 1. Questions to the Minister for Climate Change
2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg 2. Questions to the Minister for Education and Welsh Language
3. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 3. Questions to the Minister for Finance and Local Government
4. Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 4. Questions to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd
5. Cwestiynau Amserol 5. Topical Questions
6. Datganiadau 90 Eiliad 6. 90-second Statements
7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol—Tlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Clyd 7. Debate on the Equality and Social Justice Committee Report—Fuel poverty and the Warm Homes Programme
8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith—Ynni adnewyddadwy yng Nghymru 8. Debate on the Climate Change, Environment and Infrastructure Committee Report—Renewable energy in Wales
9. Cynnig i gymeradwyo'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Chweched Senedd a nodi'r adroddiad cydymffurfio ar gyfer y cyfnod 2021-22 9. Motion to approve the Official Languages Scheme for the Sixth Senedd and note the annual report on the Official Languages Scheme for 2021-22
10. Dadl ar Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig—Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 10. Debate on the Economy, Trade and Rural Affairs Committee Report—Review of the Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021
Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro Motion to suspend Standing Orders
11. Dadl Plaid Cymru: Costau byw 11. Plaid Cymru Debate: Cost of living
12. Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig 12. Time allocated to the Welsh Conservatives
13. Cyfnod Pleidleisio 13. Voting Time
14. Dadl Fer: Darparu prydau ysgol am ddim i bawb: Yr heriau a'r cyfleoedd 14. Short Debate: Delivering on universal free school meals: The challenges and opportunities
15. Dadl Fer (Joel James (Canol De Cymru)) 15. Short Debate (Joel James (South Wales Central))

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Prynhawn da. Dyma ni'n cychwyn ar ein cyfarfod am heddiw. 

Good afternoon. We begin our meeting for today. 

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd
1. Questions to the Minister for Climate Change

Yr eitem gyntaf fydd y cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd a ohiriwyd o 14 Medi, ac mae'r cwestiwn cyntaf i'w ateb gan y Dirprwy Weinidog ac i'w ofyn gan Natasha Asghar. 

The first item will be questions to the Minister for Climate Change, postponed from 14 September, and the first question is to be answered by the Deputy Minister and is to be asked by Natasha Asghar. 

Lleihau Allyriadau Carbon
Reducing Carbon Emissions

Thank you so much, Presiding Officer. Minister, there is a growing—. Sorry.

Diolch yn fawr, Lywydd. Weinidog, mae ymwybyddiaeth gynyddol—. Mae'n ddrwg gennyf.

1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau allyriadau carbon yng Nghymru? OQ58380

1. What action is the Welsh Government taking to reduce carbon emissions in Wales? OQ58380

Diolch. Last year, we raised our ambition to achieve net-zero emissions by 2050, and, ahead of COP26 last year, we published Net Zero Wales, our emissions reduction plan, which we are now working on implementing, and our current climate change adaptation plan, 'A Climate Conscious Wales'.

Diolch. Y llynedd, gwnaethom gynyddu ein huchelgais i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050, a chyn COP26 y llynedd, gwnaethom gyhoeddi Cymru Sero Net, ein cynllun lleihau allyriadau yr ydym yn awr yn gweithio ar ei gyflawni, a’n cynllun presennol ar gyfer ymaddasu i newid hinsawdd, ’Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd'.

Thank you so much, Deputy Minister. Apologies, I think I just got excited being back for the first day officially, or the second day. 

There's a growing awareness that our diet and food choices have a significant impact on our carbon footprint. Food transport, packaging and processing make up 6 per cent of carbon emissions from rich countries, so buying locally produced food means lower emissions. You recently announced two new schemes—a small grants woodland creation scheme, the woodland creation grant, with £32 million funding of funding for farmers and landowners to plant 86 million trees by the end of this decade. Now, concerns have been raised that encouraging tree planting could hinder our farmers' ability to produce food, so I'd like to ask, Deputy Minister, how these schemes will ensure that increasing tree cover, by increasing trees in Wales, will take place on land identified as less productive rather than on prime land, thereby sustaining local food production.

Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Weinidog. Ymddiheuriadau, credaf fy mod wedi cyffroi i fod yn ôl ar gyfer y diwrnod cyntaf yn swyddogol, neu'r ail ddiwrnod.

Mae ymwybyddiaeth gynyddol fod ein diet a'n dewis o fwyd yn cael effaith sylweddol ar ein hôl troed carbon. Cludo, pecynnu a phrosesu bwyd sydd i gyfrif am 6 y cant o allyriadau carbon o wledydd cyfoethog, felly mae prynu bwyd a gynhyrchir yn lleol yn golygu allyriadau is. Yn ddiweddar, rydych wedi cyhoeddi dau gynllun newydd—cynllun grantiau bach ar gyfer creu coetir, y grant creu coetir, gyda £32 miliwn o gyllid i ffermwyr a thirfeddianwyr ar gyfer plannu 86 miliwn o goed erbyn diwedd y degawd hwn. Nawr, mynegwyd pryderon y gallai annog plannu coed amharu ar allu ein ffermwyr i gynhyrchu bwyd, felly hoffwn ofyn, Ddirprwy Weinidog, sut y bydd y cynlluniau hyn yn sicrhau y bydd y gwaith o gynyddu gorchudd coed, drwy gynyddu'r nifer o goed yng Nghymru, yn digwydd ar dir a nodir fel tir llai cynhyrchiol yn hytrach nag ar dir o ansawdd uchel, a chynnal cynhyrchiant bwyd lleol drwy hynny.

Thank you. As you know, the target of 86 million trees is the breakdown of what we need to plant to meet our carbon emission targets as set out by the UK Climate Change Committee, an independent body. We all sign up on a cross-party basis to achieving net zero. We endorse the work of the UK climate change commission. This is simply pointing out in practice what that will mean. We set up a deep-dive a year ago now to understand why we haven't been meeting our tree planting targets, and set out a series of practical actions, co-produced with the different sectors, to work through how we do that, and that includes a new sustainable farming scheme that my colleague Lesley Griffiths has published, and that sets out how we'll work with the farming community to achieve those targets. 

It's a false dichotomy to say it's one or another; it's tree planting at the expense of growing food. That's simply not the case. And we want to work on the principle of the right tree in the right place, for sure, but also planting on the hedges and edges of farms, where farmers are happy to plant trees and it doesn't displace their primary activity. Overall, to meet those climate change committee targets, we do need a change in land use of some 10 per cent. So, there will be changes, because, without those changes, the farming sector simply will not be resilient. They'll not be able to produce the food we all rely upon because climate change will disrupt them. So, it's in all our interests to get beyond the headlines, to get beyond the division and work together to achieve something that can achieve our collective goals. 

Diolch. Fel y gwyddoch, y targed o 86 miliwn o goed yw’r hyn sydd angen i ni ei blannu i gyflawni ein targedau allyriadau carbon fel y’u nodir gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, corff annibynnol. Rydym oll yn cytuno ar sail drawsbleidiol i gyflawni sero net. Rydym yn cymeradwyo gwaith comisiwn y DU ar y newid yn yr hinsawdd. Yn syml, mae hyn yn nodi'n ymarferol yr hyn y bydd hynny'n ei olygu. Cychwynnwyd archwiliad dwfn gennym flwyddyn yn ôl bellach i ddeall pam nad ydym wedi bod yn cyflawni ein targedau plannu coed, a gwnaethom bennu cyfres o gamau ymarferol, a gynhyrchwyd ar y cyd â’r gwahanol sectorau, i nodi sut y gwnawn hynny, ac mae hynny’n cynnwys cynllun ffermio cynaliadwy newydd y mae fy nghyd-Aelod, Lesley Griffiths, wedi’i gyhoeddi, ac mae hwnnw'n nodi sut y byddwn yn gweithio gyda’r gymuned ffermio i gyflawni'r targedau hynny.

Mae dweud ei fod yn un peth neu'r llall yn ddeuoliaeth ffug; fod coed yn cael eu plannu ar draul tyfu bwyd. Nid yw hynny'n wir o gwbl. Ac rydym yn awyddus i weithio ar egwyddor y goeden iawn yn y lle iawn, yn sicr, ond hefyd, plannu ar berthi ac ymylon ffermydd, lle mae ffermwyr yn barod i blannu coed a lle nad yw hynny'n disodli eu prif weithgarwch. Yn gyffredinol, er mwyn cyflawni targedau’r pwyllgor newid hinsawdd, mae angen newid oddeutu 10 y cant o ddefnydd tir. Felly, fe fydd newidiadau, oherwydd heb y newidiadau hynny, yn syml iawn, ni fydd y sector ffermio yn wydn. Ni fyddant yn gallu cynhyrchu'r bwyd y mae pob un ohonom yn dibynnu arno gan y bydd y newid yn yr hinsawdd yn amharu arnynt. Felly, mae er lles pob un ohonom i fynd y tu hwnt i'r penawdau, i roi'r rhaniadau o'r neilltu a chydweithio i gyflawni rhywbeth a all gyflawni ein nodau cyffredin.

Un dull sydd wedi cael ei ddefnyddio yn effeithiol gan Lywodraeth Cymru i leihau allyriadau, wrth gwrs, yw i gyflwyno cyfyngiadau cyflymder ar amryw ffyrdd yng Nghymru. Nid yn unig mae hynny yn dod â budd amgylcheddol, mae hefyd yn dod â budd o safbwynt diogelwch i drigolion yn y cyffiniau hynny. A dwi eisiau amlygu i chi, os caf fi, fod ymgyrch wedi'i lansio ym mhentref Glasfryn ger Cerrigydrudion i gyflwyno cyfyngiadau cyflymder yno. Os teithiwch chi ar yr A5 o Fangor yr holl ffordd i'r Amwythig, Glasfryn yw'r unig bentref ar y siwrnai yna lle does yna ddim cyfyngiadau o safbwynt cyflymdra, er bod yna gyffyrdd prysur yn y pentref, er bod yna dai fetr neu ddau un unig o ymyl y ffordd. Yn wir, yr hyn welwch chi pan fyddwch chi'n cyrraedd y pentref yw arwyddion yn nodi terfyn cyflymder cenedlaethol, sydd, i bob pwrpas, wrth gwrs, yn atgoffa ac yn annog gyrwyr i yrru 60 milltir yr awr, sy'n gwbl annerbyniol.

A gaf fi felly eich gwahodd chi, Ddirprwy Weinidog, i gwrdd â'r ymgyrchwyr lleol, o dan arweiniad y Cynghorydd Gwennol Ellis, naill ai fan hyn yng Nghaerdydd neu, gorau oll, pan ddowch chi i'r gogledd, a bod yna gyfle i chi ddod i Glasfryn i weld eich hunan y sefyllfa yna ac i ddeall, os medrwch chi, pam y mae hi'n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar hyn ar unwaith?

One method that has been used effectively by the Welsh Government to decrease emissions, of course, is the introduction of speed limits on some roads in Wales. Not only does that bring environmental benefits, but it brings benefits in terms of safety for residents in those areas. And I want to point out that a campaign has been launched in Glasfryn near Cerrigydrudion to introduce speed limits there. If you travel on the A5 from Bangor all the way to Shrewsbury, Glasfryn is the only village on that journey where there are no speed limits in place, even though there are busy junctions in the village and homes only a metre or two from the side of the road. Indeed, what you see when you reach the village are national speed limit signs, which, to all intents and purposes, remind drivers to drive at 60 miles an hour, which is entirely unacceptable. 

May I invite you, Deputy Minister, to meet with the local campaigners, under the leadership of Councillor Gwennol Ellis, either here in Cardiff or, better still, when you come to the north, so that you have an opportunity to visit Glasfryn and see for yourself the situation there and to understand why it's so important that the Welsh Government takes action on this straight away?

Well, of course, we are taking action to reduce speed limits. All speeds on local roads will have a default speed limit of 20 mph from next September, with the ability for local authorities to provide for exceptions to keep it at 30 mph. And that, no doubt, will have a knock-on effect about people's sense of speed on other roads. So, we'll also be looking at our setting local speed limits policy. Also, we've announced in a written statement a short while ago that we've now received the full report of the roads review panel, which we'll be going through over the next couple of months, with officials looking in detail at each of the many recommendations they've made, and speed limits is very much central to their analysis of what we need to do, both to achieve our carbon emissions but also to save lives. 

Clearly, local roads are the responsibility of local authorities. Trunk roads are the responsibility of the Welsh Government. And I recognise there are examples where a community feels the road speeds are too fast, and that is something we're going to look at as part of our overall package of modal shift. 

Wel, wrth gwrs, rydym yn cymryd camau i ostwng terfynau cyflymder. Bydd gan bob ffordd lleol derfyn cyflymder diofyn o 20 mya o fis Medi nesaf, gyda’r gallu i awdurdodau lleol ddarparu ar gyfer eithriadau i’w cadw ar 30 mya. A bydd hynny, heb os, yn cael effaith ganlyniadol ar ymdeimlad pobl o gyflymder ar ffyrdd eraill. Felly, byddwn hefyd yn edrych ar ein polisi gosod terfynau cyflymder lleol. Hefyd, rydym wedi cyhoeddi mewn datganiad ysgrifenedig yn ddiweddar ein bod bellach wedi derbyn adroddiad llawn y panel adolygu ffyrdd, y byddwn yn ei archwilio dros y misoedd nesaf, gyda swyddogion yn edrych yn fanwl ar bob un o'r llu o argymhellion a wnaethant, ac yn sicr, mae terfynau cyflymder yn ganolog i'w dadansoddiad o'r hyn y mae angen inni ei wneud, er mwyn cyflawni ein hamcanion o ran allyriadau carbon ond hefyd i achub bywydau.

Yn amlwg, cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw ffyrdd lleol. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw'r cefnffyrdd. Ac rwy'n cydnabod bod enghreifftiau i'w cael lle mae'r gymuned yn teimlo bod cyflymder ffyrdd yn rhy gyflym, ac mae hynny'n rhywbeth y byddwn yn ei ystyried fel rhan o'n pecyn cyffredinol i newid dulliau teithio.

13:35

Yr ail gwestiwn i'w ateb y prynhawn yma gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, ac i'w ofyn gan Rhys ab Owen.

The second question to be answered this afternoon by the Minister for Rural Affairs and North Wales, and to be asked by Rhys ab Owen.

Y Gronfa Diogelwch Adeiladau
The Building Safety Fund

2. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa diogelwch adeiladau? OQ58400

2. Will the Minister provide an update on the building safety fund? OQ58400

Thank you. Our Welsh building safety fund is open for responsible persons to submit an expression of interest for residential buildings 11m or more. To date, 261 expressions of interest have been received and 163 require an intrusive survey. This survey work is ongoing and scheduled for completion early autumn.

Diolch. Mae cronfa diogelwch adeiladau Cymru ar agor i unigolion sy'n gyfrifol gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer adeiladau preswyl sy'n 11m neu'n uwch. Hyd yma, rydym wedi cael 261 datganiad o ddiddordeb ac mae angen cynnal arolwg ymwthiol o 163 ohonynt. Mae'r gwaith arolygu hwn yn mynd rhagddo, a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn gynnar yn yr hydref.

Diolch yn fawr, Weinidog. Now, you may be aware that, last month, there were two balcony fires in the Victoria Wharf development, not far from here, in Cardiff Bay. Taylor Wimpey, the developer of that development, said over two years ago that they would be willing to do the remediation work there, but it still has not started. Now, I'm on record as saying that I wanted a Welsh Bill with regard to building safety, but the Government disagreed. When will you enact the legal protections within the UK Government Building Safety Act 2022?

Diolch yn fawr, Weinidog. Nawr, efallai eich bod yn ymwybodol o ddau dân fis diwethaf ar falconïau yn natblygiad Victoria Wharf, heb fod ymhell o’r fan hon, ym Mae Caerdydd. Dywedodd Taylor Wimpey, datblygwr y datblygiad hwnnw, dros ddwy flynedd yn ôl y byddent yn fodlon gwneud y gwaith cyweirio yno, ond nid yw'r gwaith wedi dechrau o hyd. Nawr, rwyf wedi dweud ar goedd fy mod yn awyddus i gael Bil Cymru mewn perthynas â diogelwch adeiladau, ond roedd y Llywodraeth yn anghytuno. Pryd y byddwch yn rhoi'r amddiffyniadau cyfreithiol yn Neddf Diogelwch Adeiladau 2022 Llywodraeth y DU ar waith?

Thank you. As a Government, we were very concerned to hear of the recent fire you refer to at Victoria Wharf. I understand it may have been a result of the sun shining through an open balcony door and igniting some loose flakes of wood on a balcony and that led to the fire. I'm very relieved no one was hurt and the fire was put out quickly.

The Minister is continuing to work closely with UK Government colleagues and will be bringing forward the issue that you raise in the very near future. You'll be aware that we have our own Welsh building safety fund, which opened on 30 September last year, and it's good to see those expressions of interest that I referred to in the opening question. I think that's absolutely a starting point for accessing support, and I'm pleased to see that people have really grasped the importance of this.

Diolch. Fel Llywodraeth, roeddem yn bryderus iawn wrth glywed am y tân diweddar y cyfeiriwch ato yn Victoria Wharf. Deallaf efallai ei fod wedi digwydd o ganlyniad i’r haul yn tywynnu drwy ddrws balconi agored ac yn cynnau darnau bach rhydd o bren ar falconi, a bod hynny wedi arwain at y tân. Rwy'n falch iawn na chafodd unrhyw un eu hanafu a bod y tân wedi'i ddiffodd yn gyflym.

Mae’r Gweinidog yn parhau i weithio’n agos gyda swyddogion yn Llywodraeth y DU, a bydd yn cyflwyno’r mater a godwch yn y dyfodol agos iawn. Fe fyddwch yn ymwybodol fod gennym ein cronfa diogelwch adeiladau ein hunain yng Nghymru a agorodd ar 30 Medi y llynedd, ac mae’n dda gweld y datganiadau o ddiddordeb hynny y cyfeiriais atynt yn y cwestiwn agoriadol. Credaf fod hynny’n sicr yn fan cychwyn ar gyfer sicrhau mynediad at gymorth, ac rwy’n falch o weld bod pobl o ddifrif wedi deall pwysigrwydd hyn.

Minister, the fact remains that delays to the implementation of the Welsh Government's building safety fund has meant that many residents and owners of flats across Wales have been put into precarious financial positions, been unable to sell or remortgage their properties because lenders outright refuse to lend money when EWS1 certificates are not available, and surveys have not been carried out. The situation has been made worse because no definitive timeline has been given and people have been left in limbo for years, not knowing if the situation will ever be resolved. Not only is this devastating for those who own and bought their properties in good faith, it has stagnated the property market to such an extent that many future flat owners may be put off from purchasing in Wales. The fact of the matter now is that it's destroying what was once a healthy property market. Minister, what assessment has this Government made of the impact of the delay in providing fire risk surveys and assessments, and of the impact that building safety passports has had on the property market in Wales? Thank you.

Weinidog, erys y ffaith bod yr oedi cyn rhoi cronfa diogelwch adeiladau Llywodraeth Cymru ar waith wedi golygu bod llawer o drigolion a pherchnogion fflatiau ledled Cymru wedi’u rhoi mewn sefyllfa ariannol ansicr, wedi methu gwerthu neu ailforgeisio eu heiddo gan fod benthycwyr yn gwrthod benthyg arian pan nad oes tystysgrifau EWS1 ar gael, ac arolygon heb eu cynnal. Mae'r sefyllfa wedi'i gwaethygu gan na roddwyd amserlen bendant, ac mae pobl wedi bod mewn limbo ers blynyddoedd heb wybod a fydd y sefyllfa'n cael ei datrys byth. Nid yn unig fod hyn yn ddinistriol i'r rhai sy'n berchen ar eu heiddo ac wedi'i brynu gyda phob ewyllys da, ond mae wedi arafu'r farchnad eiddo i'r fath raddau fel y gallai llawer o ddarpar berchnogion fflatiau fod yn amharod i brynu yng Nghymru. Y ffaith amdani bellach yw bod hyn yn dinistrio’r hyn a fu unwaith yn farchnad eiddo iach. Weinidog, pa asesiad y mae’r Llywodraeth hon wedi’i wneud o effaith yr oedi wrth ddarparu arolygon ac asesiadau risgiau tân, a’r effaith y mae pasbortau diogelwch adeiladau wedi’i chael ar y farchnad eiddo yng Nghymru? Diolch.

I don't recognise the scenario the Member describes; 163 buildings have been identified for intrusive survey work already. Whilst I appreciate that work was hoped to be completed by the end of the summer, as I say, it is extended into the autumn. That's largely due to the need to secure permission from responsible owners to access buildings. The Minister continues to work very closely with developers in Wales and with the Home Builders Federation in respect of the developers pact. I think that's a very important piece of work that will bring forward a lot of comfort to many of the people that you refer to. The contracts will be signed very shortly, and I know the Minister is down to meet with the developers next month, in early October. I think you need to look at the significant work we've done in relation to this. This is a very important piece of work that's a priority for this Government, and the work is ongoing.

Nid wyf yn cydnabod y senario y mae’r Aelod yn ei disgrifio; mae 163 o adeiladau eisoes wedi eu nodi ar gyfer cynnal arolygiadau ymwthiol. Er fy mod yn sylweddoli mai’r gobaith oedd cwblhau’r gwaith erbyn diwedd yr haf, fel y dywedaf, mae wedi'i ymestyn i’r hydref. Mae hynny'n bennaf oherwydd yr angen i sicrhau caniatâd gan y perchnogion cyfrifol i gael mynediad i adeiladau. Mae’r Gweinidog yn parhau i weithio’n agos iawn gyda datblygwyr yng Nghymru a chyda'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi mewn perthynas â'r cytundeb datblygwyr. Credaf fod hwnnw'n waith pwysig iawn a fydd yn dod â chryn dipyn o gysur i lawer o'r bobl y cyfeiriwch atynt. Bydd y contractau’n cael eu llofnodi cyn bo hir, a gwn fod y Gweinidog i fod i gyfarfod â’r datblygwyr fis nesaf, ddechrau mis Hydref. Credaf fod angen ichi edrych ar y gwaith sylweddol a wnaethom mewn perthynas â hyn. Mae hwn yn waith pwysig iawn sy’n flaenoriaeth i’r Llywodraeth hon, ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo.

May I extend my best wishes to the Minister for Climate Change, who I know can't be here today, and thank you for taking the questions? I just want to echo the concerns of my colleague Rhys ab Owen in relation to the fire that happened recently. A fire is a fire. However it started, the concerns were that it could have spread and we could have ended up in a terrible situation, as was Grenfell five years ago. There are many aspects to this and I just wanted to pick on one, if I may. Many homeowners have taken developers themselves to court. Those developers have told the Welsh Government that they will, of course, make good their properties and abide by the developer agreement. We know that people cannot afford to just sit and wait, both physically, in terms of their own safety, and emotionally as well, with the stress that they're under. We know that there are six developers, who have been named, who are yet to engage in the list that was published in July. I just wondered, in the interests of transparency, whether you can commit to publishing a list of which developers have agreed to sign that developer agreement, which have refused or nor engaged, and what the consequences could be. Thank you. Diolch yn fawr iawn.

A gaf fi ddymuno'n dda i’r Gweinidog Newid Hinsawdd, y gwn na all fod yma heddiw, a diolch i chi am ateb y cwestiynau? Hoffwn adleisio pryderon fy nghyd-Aelod, Rhys ab Owen, mewn perthynas â’r tân a ddigwyddodd yn ddiweddar. Tân yw tân. Sut bynnag y dechreuodd, y pryder oedd y gallai fod wedi lledu ac y gallem fod wedi wynebu sefyllfa ofnadwy, fel a ddigwyddodd yn Grenfell bum mlynedd yn ôl. Mae sawl agwedd ar hyn, ac roeddwn yn awyddus i ganolbwyntio ar un, os caf. Mae llawer o berchnogion tai wedi mynd â'r datblygwyr eu hunain i'r llys. Mae’r datblygwyr hynny wedi dweud wrth Lywodraeth Cymru y byddant, wrth gwrs, yn cyweirio eu heiddo ac yn cadw at y cytundeb datblygwr. Gwyddom na all pobl fforddio gwneud dim heblaw aros, yn gorfforol, o ran eu diogelwch eu hunain, ac yn emosiynol hefyd, gyda'r straen sydd arnynt. O'r rhestr a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, gwyddom fod chwe datblygwr, sydd wedi’u henwi, nad ydynt wedi ymgysylltu eto. Er tryloywder, tybed a wnewch chi ymrwymo i gyhoeddi rhestr o ba ddatblygwyr sydd wedi cytuno i lofnodi'r cytundeb datblygwyr, pa rai sydd wedi gwrthod neu sydd heb ymgysylltu, a beth y gallai’r canlyniadau fod. Diolch yn fawr iawn.

13:40

Thank you. I share your concerns about the fire in Victoria Wharf. I'm sure the Minister will certainly consider your request. Certainly, from the information I have here, I think we're awaiting confirmation from one more developer around medium or high-rise buildings. I know the Minister is aware of some instances—I think a number of instances—where the responsible person and the managing agents have engaged with consultants privately to undertake that survey work, and I know the Minister is looking at reimbursing survey costs and looking at retrospective funding. I think she's always made it very, very clear that leaseholders should not be made to pay for fire safety issues that are not of their making, and I know she has another meeting, as I said, planned with developers. 

Diolch. Rhannaf eich pryderon ynglŷn â'r tân yn Victoria Wharf. Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn ystyried eich cais. Yn sicr, o'r wybodaeth sydd gennyf yma, credaf ein bod yn aros am gadarnhad gan un datblygwr arall ynghylch adeiladau canolig neu uchel. Gwn fod y Gweinidog yn ymwybodol o rai achosion—sawl achos, rwy’n credu—lle mae’r unigolyn cyfrifol a’r asiantau rheoli wedi ymgysylltu ag ymgynghorwyr yn breifat i wneud y gwaith arolygu hwnnw, a gwn fod y Gweinidog yn edrych ar ad-dalu costau arolygon ac yn edrych ar ariannu ôl-weithredol. Credaf ei bod bob amser wedi nodi'n glir iawn na ddylid gorfodi lesddeiliaid i dalu am broblemau diogelwch tân nad ydynt yn gyfrifol am eu creu, a gwn fod ganddi gyfarfod arall, fel y dywedais, wedi'i gynllunio gyda datblygwyr.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Natasha Asghar. 

Questions now from party spokespeople. The Conservative spokesperson, Natasha Asghar. 

Thanks so much, Presiding Officer. Deputy Minister, in 2019, the Welsh Government made a number of commitments regarding transparency, accountability and participation. One of these commitments was to raise awareness of the Welsh Government's finances, specifically about where money comes and how it is spent. You will be aware that I've tried on a number of occasions to discover the amount of money spent by you on road projects across Wales, before they were brought to a sudden halt by your roads review, only to be met by deliberate delay and obfuscation. It took a freedom of information request to discover that a total of £24 million was spent on road projects across Wales prior to this cancellation. This comes after your Government wasted £157 million on the M4 relief road project. Welsh businesses are crying out for better road infrastructure, and communities, such as Llanbedr, desperately need relief roads or bypasses to relieve pollution and congestion. So, Deputy Minister, will you now abandon this absurd policy of freezing road improvement projects in Wales and actually invest in the infrastructure we so desperately need? 

Diolch yn fawr, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, yn 2019, gwnaeth Llywodraeth Cymru nifer o ymrwymiadau ynghylch tryloywder, atebolrwydd a chyfranogiad. Un o’r ymrwymiadau hyn oedd codi ymwybyddiaeth o gyllid Llywodraeth Cymru, yn benodol ynglŷn ag o ble y daw arian a sut y caiff ei wario. Fe fyddwch yn ymwybodol fy mod, ar sawl achlysur, wedi ceisio darganfod faint o arian a wariwyd gennych ar brosiectau ffyrdd ledled Cymru, cyn iddynt gael eu dirwyn i ben yn sydyn gan eich adolygiad ffyrdd, ac ni chefais unrhyw beth ond oedi bwriadol a diffyg eglurder. Bu'n rhaid gwneud cais rhyddid gwybodaeth i ddarganfod bod cyfanswm o £24 miliwn wedi’i wario ar brosiectau ffyrdd ledled Cymru cyn iddynt gael eu canslo. Daw hyn ar ôl i’ch Llywodraeth wastraffu £157 miliwn ar brosiect ffordd liniaru’r M4. Mae busnesau Cymru yn erfyn am well seilwaith ffyrdd, ac mae taer angen ffyrdd lliniaru neu ffyrdd osgoi ar gymunedau, fel Llanbedr, i fynd i'r afael â llygredd a thagfeydd. Felly, Ddirprwy Weinidog, a wnewch chi roi’r gorau i’r polisi hurt o rewi prosiectau gwella ffyrdd yng Nghymru a buddsoddi yn y seilwaith y mae cymaint o'i angen arnom?

Well, I'm not sure why this is such a complicated policy to grasp, really. We have all committed to meeting our climate change targets. Seventeen per cent of the emissions come from transport. Now, that means we need to take a different approach to transport if we're going to meet those net-zero goals, because transport has been the slowest changing sector since the targets were first set in 1990. So, we need a different approach. There doesn't seem to be a basic understanding of that on the Conservative benches. They sign up to the high-level targets, but when you then have to translate what that means in practice they run away from it, and the politics of it are difficult, but we need leadership in these challenging times. I understand from the new Prime Minister that she's committed to achieving net zero: she's announced that she's going to increase drilling in the North sea; she's going to start fracking; and she's going to, quote, 'build roads faster'. Well, each of those will increase our emissions. They'll take us further away from achieving the net zero that we heard from Boris Johnson, just last November at COP, that they were committed to do. So, there's a complete cognitive dissonance on the Tory benches between what they say they want to do and what they're actually prepared to support.

Now, we've looked at an evidence-based approach through an expert panel on road building to look to schemes currently in development, not the ones being built, which will carry on, but those not yet commenced, to see whether those are consistent with achieving our Wales transport strategy objectives in order to achieve our carbon budgets. As I say, we've just received that report. We're going through that in detail, and we'll be making a statement to the Senedd in the autumn about it. But it's clear, from the tone again of her statements, that she's not prepared to face up to the consequences of her own promises. 

Wel, nid wyf yn siŵr pam fod hwn yn bolisi mor gymhleth i’w ddeall. Mae pob un ohonom wedi ymrwymo i gyflawni ein targedau newid hinsawdd. Daw 17 y cant o'r allyriadau o drafnidiaeth. Nawr, golyga hynny fod angen inni fabwysiadu dull gwahanol o ymdrin â thrafnidiaeth os ydym am gyflawni'r nodau sero net hynny, gan mai trafnidiaeth yw'r sector sydd wedi newid arafaf ers gosod y targedau am y tro cyntaf ym 1990. Felly, mae angen dull gweithredu gwahanol arnom. Nid ymddengys bod dealltwriaeth sylfaenol o hynny ar feinciau'r Ceidwadwyr. Maent yn ymrwymo i’r targedau lefel uchel, ond pan fydd yn rhaid i chi drosi hynny wedyn i’r hyn y mae’n ei olygu’n ymarferol, maent yn cilio oddi wrtho, ac mae gwleidyddiaeth y peth yn anodd, ond mae angen arweiniad arnom yn y cyfnod heriol hwn. Deallaf gan Brif Weinidog newydd y DU ei bod wedi ymrwymo i gyflawni sero net: mae hi wedi cyhoeddi y bydd yn cynyddu drilio ym Môr y gogledd; mae'n mynd i ddechrau ffracio; ac mae'n mynd i, rwy'n dyfynnu, 'adeiladu ffyrdd yn gyflymach'. Wel, bydd pob un o’r pethau hynny'n cynyddu ein hallyriadau. Byddant yn mynd â ni ymhellach oddi wrth gyflawni'r sero net y clywsom gan Boris Johnson fis Tachwedd diwethaf yn y COP eu bod wedi ymrwymo i'w gyflawni. Felly, mae anghysondeb gwybyddol llwyr ar feinciau'r Torïaid rhwng yr hyn y maent yn dweud eu bod am ei wneud a'r hyn y maent yn barod i'w gefnogi mewn gwirionedd.

Nawr, rydym wedi edrych ar ddull sy'n seiliedig ar dystiolaeth drwy banel arbenigol ar adeiladu ffyrdd i edrych ar gynlluniau sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, nid y rhai sydd wrthi'n cael eu hadeiladu, gan y bydd y rheini'n parhau, ond y rhai nad ydynt wedi dechrau eto, i weld a ydynt yn gydnaws ag amcanion strategaeth trafnidiaeth Cymru er mwyn cyflawni ein cyllidebau carbon. Fel y dywedaf, rydym newydd dderbyn yr adroddiad hwnnw. Rydym yn ei archwilio'n fanwl, a byddwn yn gwneud datganiad arno i’r Senedd yn yr hydref. Ond mae'n amlwg, o gywair ei datganiadau unwaith eto, nad yw hi'n barod i wynebu canlyniadau ei haddewidion ei hun.

Deputy Minister, I know you love to bring in the UK Government, but let's focus on Wales, which is what you and I are responsible for here. So, you must agree that inadequate road infrastructure is actually damaging businesses and hindering job creation at a time when we are just recovering from the effects of the pandemic. Your failure to improve roads means increased congestion, higher carbon emissions, and makes the economy less productive and competitive. The Road Haulage Association has said that your approach is, and I quote, 

'incoherent, unsustainable and will damage business, jobs and mobility in Wales while failing to address climate change.' 

Logistics UK said the logistics industry relies on efficient roadworks to keep the nation stocked with all the goods our economy needs to function and that freezes on all new road building projects is, in fact, a step backwards. Even the Labour MP—not Conservative, the Labour MP—for Alyn and Deeside criticised the decision to cancel the road in Flintshire, which would reduce air pollution for his constituents living in Ashton and Shotton. So, Deputy Minister, do you accept that the efficient and cost-effective movement of goods is fundamental for the economy and that your anti-roads approach, which we've seen again and again, to addressing climate change is out of date as we move to a new, cleaner, greener vehicle spectrum?

Ddirprwy Weinidog, gwn eich bod wrth eich bodd yn trafod Llywodraeth y DU, ond gadewch inni ganolbwyntio ar Gymru, sef yr hyn yr ydych chi a minnau’n gyfrifol amdano yma. Felly, mae'n rhaid ichi gytuno bod seilwaith ffyrdd annigonol yn niweidio busnesau ac yn amharu ar y gwaith o greu swyddi ar adeg pan ydym yn ymadfer wedi effeithiau’r pandemig. Mae eich methiant i wella ffyrdd yn golygu mwy o dagfeydd, allyriadau carbon uwch, ac yn gwneud yr economi'n llai cynhyrchiol a chystadleuol. Mae’r Gymdeithas Cludo ar y Ffyrdd wedi dweud bod eich dull gweithredu, ac rwy'n dyfynnu,

'yn anghydlynol, yn anghynaladwy a bydd yn niweidio busnesau, swyddi a symudedd yng Nghymru gan fethu mynd i'r afael â newid hinsawdd.'

Dywedodd Logistics UK fod y diwydiant logisteg yn dibynnu ar waith ffordd effeithlon i gyflenwi i'r wlad yr holl nwyddau sydd eu hangen ar ein heconomi i weithredu, a bod rhewi pob prosiect adeiladu ffyrdd newydd, mewn gwirionedd, yn gam yn ôl. Beirniadodd hyd yn oed yr AS Llafur—nid Ceidwadwr, yr AS Llafur—dros Alun a Glannau Dyfrdwy y penderfyniad i ganslo'r ffordd yn sir y Fflint, a fyddai’n lleihau llygredd aer i’w etholwyr sy’n byw yn Aston a Shotton. Felly, Ddirprwy Weinidog, a ydych yn derbyn bod symud nwyddau'n effeithlon ac yn gosteffeithiol yn hollbwysig i’r economi, a bod eich dull gweithredu gwrth-ffyrdd, yr ydym wedi’i weld dro ar ôl tro, o fynd i’r afael â'r newid hinsawdd wedi dyddio wrth inni symud i sbectrwm o gerbydau newydd, glanach a gwyrddach?

13:45

I appreciate the Member will have written that down before she had a chance to listen to what I said and the challenge that I gave to her. I don't accept the premise of her point. The movement of goods and people is clearly critical. That is not currently possible because we have congestion. You don't solve congestion by building more roads. There's ample international evidence that if you build more road capacity, you encourage more traffic, which leads to greater congestion and then demands for more road building. And we've been doing that for over 50 years. They shake their heads, but I'd like to see the evidence they have to contradict what I've just said. The academic research on that is absolutely clear. And if we can remove traffic from the roads that doesn't need to be there, that, in fact, opens up space for the freight sector. 

We obviously want to see freight shifting from roads onto railways where that's possible, but failure to adequately invest in the railways by the Conservative Government in Wales, where we are £5 billion short of investment—which, again, if they were sincere in their views, they would acknowledge—has hampered our ability to achieve modal shift from road to rail for freight. But it's simply not the case that we have inadequate roads at the moment. What we have not been doing is sufficiently investing in maintaining existing roads. And one of the objectives of the roads review is to look at how we could move investment away from building new roads to look after the ones we have and, as we do it, encourage modal shift. 

I again say to the Member on the benches opposite, you've signed up to net zero by 2050, 17 per cent of emissions come from transport—how do you plan to cut those emissions so that we meet our targets? I wait to hear your answer.

Rwy’n sylweddoli y bydd yr Aelod wedi ysgrifennu hynny cyn iddi gael cyfle i wrando ar yr hyn a ddywedais a’r her a roddais iddi. Nid wyf yn derbyn cynsail ei phwynt. Mae symud nwyddau a phobl yn amlwg yn hollbwysig. Nid yw hynny’n bosibl ar hyn o bryd gan fod gennym dagfeydd. Nid ydych yn datrys tagfeydd drwy adeiladu mwy o ffyrdd. Mae digon o dystiolaeth ryngwladol yn dangos, os byddwch yn adeiladu mwy o gapasiti ffyrdd, eich bod yn annog mwy o draffig, sy'n arwain at fwy o dagfeydd ac yna at fwy o alw am adeiladu ffyrdd. Ac rydym wedi bod yn gwneud hynny ers dros 50 mlynedd. Maent yn ysgwyd eu pennau, ond hoffwn weld y dystiolaeth sydd ganddynt i wrth-ddweud yr hyn yr wyf newydd ei ddweud. Mae’r ymchwil academaidd ar hynny'n gwbl glir. Ac os gallwn dynnu traffig nad oes angen iddo fod yno oddi ar y ffyrdd, mae hynny, mewn gwirionedd, yn gwneud mwy o le ar gyfer y sector cludo nwyddau.

Rydym yn amlwg am weld cludiant nwyddau'n symud oddi ar ffyrdd ac ar y rheilffyrdd lle bo modd, ond mae methiant y Llywodraeth Geidwadol i fuddsoddi’n ddigonol yn y rheilffyrdd yng Nghymru, lle rydym £5 biliwn yn brin o fuddsoddiad—sydd, unwaith eto, pe baent yn ddiffuant yn eu safbwyntiau, yn rhywbeth y byddent yn ei gydnabod—wedi llesteirio ein gallu i newid dulliau teithio oddi ar y ffordd ac ar y rheilffyrdd mewn perthynas â chludiant nwyddau. Ond nid yw'n wir fod gennym ffyrdd annigonol ar hyn o bryd. Yr hyn nad ydym wedi bod yn ei wneud yw buddsoddi’n ddigonol mewn cynnal a chadw ffyrdd presennol. Ac un o amcanion yr adolygiad ffyrdd yw edrych ar sut y gallem symud buddsoddiad oddi wrth adeiladu ffyrdd newydd i ofalu am y rhai sydd gennym, ac wrth inni wneud hynny, hybu newid mewn dulliau teithio.

Dywedaf eto wrth yr Aelod ar y meinciau gyferbyn, rydych wedi ymrwymo i sero net erbyn 2050, daw 17 y cant o allyriadau o drafnidiaeth—sut y bwriadwch dorri'r allyriadau hynny er mwyn inni gyflawni ein targedau? Arhosaf i glywed eich ateb.

Thank you so much for the answer. Firstly, I would actually improve things by giving us some electric vehicle charging points, which I've stood here countless times, again and again, requesting all across Wales, which is what we're responsible for here, Deputy Minister. The simple fact is that your Government has objectively failed to provide Wales with the road infrastructure it needs and deserves. We are not in a time when we are on horses and carts. This is not Little House on the Prairie; we are actually in Wales in 2022. Your imposition of a 20 mph speed limit is unpopular and proving counterproductive. More than 1,600 people have signed a petition calling for a public poll on this change—a demand that is currently being considered by the Petitions Committee. And Monmouthshire County Council has already confirmed that two areas in Caldicot will in fact revert to 30 mph after congestion was made worse. To add insult to injury, your transport strategy plans to introduce road tolls and congestion charges. So, Deputy Minister, cars in Wales are a necessity because public transport here is unreliable, inconvenient and, in many places, non-existent, thanks to 22 years of Welsh Labour Government. But my question is: when will you stop trying to force drivers off the road and stop punishing motorists for the dismal record of failure?

Diolch yn fawr iawn am yr ateb. Yn gyntaf, byddwn yn gwella pethau drwy ddarparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan, rhywbeth yr wyf wedi sefyll yma dro ar ôl tro yn gofyn amdanynt ledled Cymru, sef yr hyn yr ydym yn gyfrifol amdano yma, Ddirprwy Weinidog. Y ffaith syml yw bod eich Llywodraeth wedi methu darparu’r seilwaith ffyrdd y mae Cymru ei angen ac yn ei haeddu. Nid ydym yn byw ar adeg lle rydym yn teithio gyda cheffylau a cherti. Nid Little House on the Prairie mo hyn; rydym yng Nghymru yn 2022. Mae gosod terfyn cyflymder o 20 mya yn amhoblogaidd ac yn wrthgynhyrchiol. Mae mwy na 1,600 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw am bleidlais gyhoeddus ar y newid hwn—galwad sy’n cael ei hystyried ar hyn o bryd gan y Pwyllgor Deisebau. Ac mae Cyngor Sir Fynwy eisoes wedi cadarnhau y bydd dwy ardal yng Nghil-y-coed yn dychwelyd i 30 mya wedi i dagfeydd waethygu. I roi halen ar y briw, mae eich strategaeth drafnidiaeth yn bwriadu cyflwyno tollau ffyrdd a thaliadau atal tagfeydd. Felly, Ddirprwy Weinidog, mae ceir yng Nghymru yn angenrheidiol am fod trafnidiaeth gyhoeddus yma yn annibynadwy, yn anghyfleus, ac mewn llawer o fannau, heb fod yn bodoli, diolch i 22 mlynedd o Lywodraeth Lafur Cymru. Ond fy nghwestiwn yw: pryd y byddwch yn rhoi'r gorau i geisio gorfodi gyrwyr oddi ar y ffordd ac yn rhoi'r gorau i gosbi modurwyr oherwydd eich methiant chi?

I'm not sure how you put a sigh on the Record, Llywydd, but perhaps that—

Nid wyf yn siŵr sut mae rhoi ochenaid yn y Cofnod, Lywydd, ond efallai—

Excellent. Mission accomplished, in that case.

I don't know where to begin, really. First of all, there has been no imposition of 20 mph speed limits. The Senedd agreed by overwhelming majority at the beginning of the summer to change the default speed limit. It's entirely within the power of local highways authorities to make exceptions to that. And by the way, that process only happened with the support of Conservative Members in the Senedd. It was Conservative Members who voted to set up the process of a taskforce for 20 mph; it was Conservative Members in the last Senedd who voted to bring this policy forward. There's a picture circulating of Andrew R.T. Davies with Rod King on—[Interruption.] Natasha Asghar is now distancing herself from the leader of the Welsh Conservative group, but very clearly, this would not have happened had it not been for the support of Conservative Members. We are now following through on that and this Senedd has democratically voted to take it forward, giving the full power to local authorities to set their own speed limits under the exceptions criteria. So, that's simply false and erroneous and misleading and disingenuous.

In terms of electric vehicles, of course, we want people to switch to electric vehicles. I've switched to an electric car and I must say, it's a pleasant experience. But the UK Climate Change Committee are very clear: we're not going to achieve net zero by switching to electric vehicles. Again, that is another false point not based on fact or evidence. And I know that the Member's speeches are often fact-free zones, but they need to have some tethering to reality. We clearly need to reduce the amount of journeys we make, and we have a target of a 10 per cent reduction in car journeys. Of those journeys we do make, we need to make more of them by public transport, and of the journeys that can only be made by car—and there are a minority of journeys that can only be made by car—we want them to be done as quickly as possible by electric vehicles. I pay credit to the UK Government for setting an ambitious target for stopping sales of petrol vehicles by the end of the decade. It was a bold and innovative move of theirs, which I support wholly. But I'm afraid yet again the Conservative benches are not willing to follow the evidence on following through their commitment to achieving net zero. I ask again: if every single thing we announce you're opposed to, what's your alternative?

Ardderchog. Os felly, fe lwyddais.

Nid wyf yn gwybod ble i ddechrau, a dweud y gwir. Yn gyntaf oll, nid yw terfynau cyflymder 20 mya yn orfodol. Cytunodd y Senedd drwy fwyafrif llethol ar ddechrau’r haf i newid y terfyn cyflymder diofyn. Mae gwneud eithriadau i hynny o fewn gallu awdurdodau priffyrdd lleol yn llwyr. A chyda llaw, dim ond gyda chefnogaeth Aelodau Ceidwadol yn y Senedd y digwyddodd y broses honno. Aelodau Ceidwadol a bleidleisiodd i sefydlu’r broses o greu tasglu ar gyfer 20 mya; Aelodau Ceidwadol yn y Senedd ddiwethaf a bleidleisiodd i gyflwyno’r polisi hwn. Mae llun yn mynd o gwmpas o Andrew R.T. Davies gyda Rod King ar—[Torri ar draws.] Mae Natasha Asghar bellach yn ymbellhau oddi wrth arweinydd grŵp y Ceidwadwyr Cymreig, ond yn amlwg, ni fyddai hyn wedi digwydd oni bai am gefnogaeth Aelodau Ceidwadol. Rydym bellach yn bwrw ymlaen â hynny, ac mae’r Senedd hon wedi pleidleisio’n ddemocrataidd i fwrw ymlaen â hynny, gan roi’r grym llawn i awdurdodau lleol osod eu terfynau cyflymder eu hunain o dan y meini prawf ar gyfer eithriadau. Felly, mae hynny, yn syml, yn anghywir ac yn gyfeiliornus ac yn gamarweiniol ac yn anonest.

O ran cerbydau trydan, wrth gwrs, rydym am i bobl newid i gerbydau trydan. Rwyf i wedi newid i gar trydan ac mae'n rhaid dweud, mae'n brofiad dymunol. Ond mae Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd wedi dweud yn glir iawn: nid ydym yn mynd i gyflawni sero net drwy newid i gerbydau trydan. Unwaith eto, mae hwnnw’n bwynt anghywir arall nad yw’n seiliedig ar ffaith na thystiolaeth. A gwn fod areithiau’r Aelod yn aml yn barthau di-ffaith, ond mae angen iddynt gael rhywfaint o gysylltiad â realiti. Mae’n amlwg fod angen inni leihau nifer y teithiau a wnawn, ac mae gennym darged o ostyngiad o 10 y cant mewn teithiau ceir. O’r teithiau yr ydym yn eu gwneud, mae angen inni wneud mwy ohonynt ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac o’r teithiau na ellir ond eu gwneud mewn car—ac mae nifer fach o deithiau na ellir ond eu gwneud mewn car—rydym am iddynt gael eu gwneud cyn gynted â phosibl mewn cerbydau trydan. Rwy’n canmol Llywodraeth y DU am osod targed uchelgeisiol i wahardd gwerthu cerbydau petrol erbyn diwedd y degawd. Roedd yn gam beiddgar ac arloesol ganddynt, ac rwy'n ei gefnogi'n llwyr. Ond ofnaf unwaith eto nad yw meinciau'r Ceidwadwyr yn fodlon dilyn y dystiolaeth ar gadw at eu hymrwymiad i gyflawni sero net. Gofynnaf eto: os ydych yn gwrthwynebu pob un dim a gyhoeddwn, beth sydd gennych i'w gynnig yn lle hynny?

13:50

Llefarydd Plaid Cymru, Delyth Jewell. 

Plaid Cymru spokesperson, Delyth Jewell. 

Diolch, Llywydd. I would also like to extend my best wishes to the Minister for Climate Change and hope for her speedy recovery.

Minister, the Welsh Government has set a target of net zero emissions by 2050 and is, through our co-operation agreement, examining advice that could potentially bring this forward to 2050. The climate and nature crises, interwoven as they are, are the greatest threats facing our country, our world. So, achieving net zero as quickly as possible is vital. On Thursday 8 September, Liz Truss set out the UK Government's response to high energy prices, including accelerating new oil and gas licensing and lifting the ban on fracking. The newly appointed Secretary of State for business, Jacob Rees-Mogg, has made his scepticism about tackling climate change clear. He is an investor in oil and coal mining through Somerset Capital Management and has recently stated, and I quote,

'We need to be thinking about exploiting every last cubic inch of gas from the North Sea'.

This would spell disaster for the climate and would severely undermine efforts to reach net zero. So, what I'd like to know, Minister, is what discussions the Welsh Government has had, or plans to have, with the UK Government about how the implications of their new energy policies will impact on our net zero plans in Wales. 

Diolch, Lywydd. Hoffwn innau roi fy nymuniadau gorau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd a gobeithio y caiff wellhad buan.

Weinidog, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed allyriadau sero net erbyn 2050, a thrwy ein cytundeb cydweithio, mae'n archwilio cyngor a allai ddod â hyn ymlaen, o bosibl, i 2050. Yr argyfyngau hinsawdd a natur, wedi’u cydblethu fel y maent, yw’r bygythiadau mwyaf sy'n wynebu ein gwlad, ein byd. Felly, mae cyflawni sero net cyn gynted â phosibl yn hanfodol. Ar ddydd Iau 8 Medi, nododd Liz Truss ymateb Llywodraeth y DU i brisiau ynni uchel, gan gynnwys cyflymu'r broses o roi trwyddedau olew a nwy newydd a chodi’r gwaharddiad ar ffracio. Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros fusnes sydd newydd ei benodi, Jacob Rees-Mogg, wedi nodi ei amheuaeth ynghylch mynd i’r afael â newid hinsawdd yn glir. Mae’n fuddsoddwr mewn mwyngloddio olew a glo drwy Somerset Capital Management, ac mae wedi datgan yn ddiweddar, ac rwy'n dyfynnu,

'Mae angen inni fod yn meddwl am fanteisio ar bob modfedd giwbig o nwy o Fôr y Gogledd'.

Byddai hyn yn drychinebus i'r hinsawdd ac yn tanseilio ymdrechion i gyflawni sero net yn sylweddol. Felly Weinidog, hoffwn wybod pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael, neu'n bwriadu eu cael, gyda Llywodraeth y DU ynghylch sut y bydd goblygiadau eu polisïau ynni newydd yn effeithio ar ein cynlluniau sero net yng Nghymru.

I share the disbelief I think you're expressing, and frustration, in the announcements that came from UK Government, and, clearly, their obsession with fossil fuels. It is deeply depressing, I think, to see how far back they want to go. As you heard the First Minister say very clearly yesterday, there will be no fracking here in Wales, and I think that will be shared by the Plaid Cymru bench, the pleasure in that. I think it's so disappointing and so frustrating that the UK Government don't share our ambition. Like you said, we're looking to be net zero by 2050, and with the co-operation agreement—. I think you meant 2035, but yes, as you say, we are currently exploring that. The thing is, and this is a real reality, the UK cannot reach its targets without our support, but we in Wales can't reach our target either without the UK Government helping us and playing its part—its fair part, I think it's fair to say—here in Wales. 

Rhannaf yr anghrediniaeth y credaf eich bod yn ei mynegi, a'r rhwystredigaeth gyda'r cyhoeddiadau a wnaed gan Lywodraeth y DU, ac yn amlwg, eu hobsesiwn â thanwydd ffosil. Yn fy marn i, mae’n ddigalon iawn gweld pa mor bell yn ôl y maent yn dymuno mynd. Fel y clywsoch y Prif Weinidog yn dweud yn glir iawn ddoe, ni fydd unrhyw ffracio yma yng Nghymru, a chredaf y bydd mainc Plaid Cymru yn rhannu hynny, yn falch o hynny. Credaf ei bod mor siomedig ac mor rhwystredig nad yw Llywodraeth y DU yn rhannu ein huchelgais. Fel y dywedoch chi, rydym yn gobeithio cyflawni sero net erbyn 2050, a chyda'r cytundeb cydweithio—. Credaf mai 2035 roeddech chi'n ei feddwl, ond fel y dywedwch, rydym yn archwilio hynny ar hyn o bryd. Y peth yw, ac mae hyn yn realiti go iawn, ni all y DU gyflawni ei thargedau heb ein cymorth ni, ond ni allwn ninnau yng Nghymru gyflawni ein targed ychwaith heb i Lywodraeth y DU ein helpu a chwarae ei rhan—ei rhan deg, credaf ei bod yn deg dweud—yma yng Nghymru.

Thank you for that, Minister. The second and final question I'd like to ask is on another issue—community empowerment. It cuts across portfolios, including climate change and also rural affairs. But focusing on this portfolio, there was community anger in Llanbradach recently after a private company destroyed a beautiful bluebell woodland that was important to many people. The company had failed to seek planning permission and had pledged to restore the site after hundreds protested, and thank goodness that they did. While the destruction contravened existing regulations, it could have been prevented had the site been in public ownership. The Institute of Welsh Affairs recently has published a report advocating passing a community empowerment Bill, which would enable communities to take ownership of local assets that are deemed significant. The report states that Wales has the fewest statutory rights in Britain in relation to land. Obviously, community voices could be and, I would argue, should be a lot stronger as well. Could you tell me what the Welsh Government's position is in terms of introducing legislation to empower communities so that places like Llanbradach and all over Wales can ensure that these treasured community assets are protected, please?

Diolch, Weinidog. Mae'r ail gwestiwn a'r olaf yr hoffwn ei ofyn yn ymwneud â mater arall—grymuso cymunedau. Mae'n ymwneud â sawl portffolio, gan gynnwys newid hinsawdd yn ogystal â materion gwledig. Ond gan ganolbwyntio ar y portffolio hwn, gwelwyd dicter cymunedol yn Llanbradach yn ddiweddar ar ôl i gwmni preifat ddinistrio coetir clychau’r gog hardd a oedd yn bwysig i lawer o bobl. Nid oedd y cwmni wedi cael caniatâd cynllunio, a gwnaethant addo adfer y safle ar ôl i gannoedd o bobl brotestio, a diolch byth eu bod wedi gwneud hynny. Er bod y dinistr yn mynd yn groes i'r rheoliadau presennol, gellid bod wedi ei atal pe bai'r safle wedi bod mewn perchnogaeth gyhoeddus. Mae’r Sefydliad Materion Cymreig wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar yn dadlau o blaid pasio Bil grymuso cymunedau, a fyddai’n galluogi cymunedau i berchnogi asedau lleol yr ystyrir eu bod yn bwysig. Dywed yr adroddiad mai Cymru sydd â'r nifer lleiaf o hawliau statudol ym Mhrydain mewn perthynas â thir. Yn amlwg, gallai lleisiau cymunedol fod, a byddwn yn dadlau y dylent fod, yn llawer cryfach hefyd. A wnewch chi ddweud wrthyf beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar gyflwyno deddfwriaeth i rymuso cymunedau fel y gall lleoedd fel Llanbradach a ledled Cymru sicrhau bod yr asedau cymunedol gwerthfawr hyn yn cael eu diogelu, os gwelwch yn dda?

Thank you. I'm not aware that the Minister is looking at anything. I would suggest that you write to her. But I think the point you raise is really important. If you look at the local development plan process, for instance, it's very transparent, and it needs to have that community involvement. I would think that the Minister would be very keen to increase community involvement. Going back to your first question about the nature emergency, the last thing we would want to see is the destruction of an area such as the one you describe. 

Diolch. Nid wyf yn ymwybodol fod y Gweinidog yn edrych ar unrhyw beth. Byddwn yn awgrymu eich bod yn ysgrifennu ati. Ond credaf fod y pwynt a godwch yn bwysig iawn. Os edrychwch ar broses y cynlluniau datblygu lleol, er enghraifft, mae'n dryloyw iawn, ac mae angen iddi gael yr ymwneud cymunedol hwnnw. Byddwn yn disgwyl y byddai’r Gweinidog yn awyddus iawn i gynyddu cyfranogiad y gymuned. I ddychwelyd at eich cwestiwn cyntaf ynglŷn â'r argyfwng natur, y peth olaf y byddem yn dymuno'i weld yw ardal fel yr un a ddisgrifiwch yn cael ei dinistrio.

Mae cwestiwn 3 [OQ58406] wedi'i dynnu nôl. 

Question 3 [OQ58406] has been withdrawn.

Datblygiadau Cynhyrchu Ynni Newydd
New Energy Production Developments

4. Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod lleisiau cymunedau'n cael eu clywed mewn perthynas â datblygiadau cynhyrchu ynni newydd? OQ58393

4. How does the Welsh Government ensure that communities' voices are heard with regard to new energy production developments? OQ58393

Engagement and consultation are central to the planning process, and opportunities for communities to express their views on energy schemes are integral to both the preparation of development plans and the determination of planning applications.

Mae ymgysylltu ac ymgynghori'n hollbwysig i'r broses gynllunio, ac mae cyfleoedd i gymunedau fynegi eu barn ar gynlluniau ynni'n hanfodol i'r gwaith o baratoi cynlluniau datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio.

Planning guidance is also critical when it comes to engagement. Given the fact that 'Future Wales' has set out an ambition for significant additional windfarms to be built onshore across the country, there are many communities now that are concerned about the potential impacts upon them, and indeed many businesses that are concerned about the potential impacts upon them, too. One such area is the area in the north of my constituency between Betws-yn-Rhos and Moelfre and as far down as Llanfair Talhaearn, where there is a proposal that is being brought forward by a windfarm company for turbines of up to 250m tall, which could be in very close proximity to people's homes. Given that there's no clear guidance from the Welsh Government on acceptable levels of noise, distance of turbines from property and the size of onshore wind turbines, does the Welsh Government intend to review the guidance that is available to developers, for local communities to hold developers to account through the planning process that now might follow? 

Mae canllawiau cynllunio hefyd yn hollbwysig o ran ymgysylltu. O ystyried y ffaith bod 'Cymru’r Dyfodol' wedi gosod uchelgais ar gyfer adeiladu nifer sylweddol o ffermydd gwynt ychwanegol ar y tir ledled y wlad, mae llawer o gymunedau bellach yn pryderu am yr effeithiau posibl arnynt, ac yn wir, mae llawer o fusnesau'n pryderu am yr effeithiau posibl arnynt hwythau hefyd. Un ardal o’r fath yw’r ardal yng ngogledd fy etholaeth rhwng Betws-yn-Rhos a Moelfre ac mor bell i lawr â Llanfair Talhaearn, lle mae cynnig yn cael ei gyflwyno gan gwmni ffermydd gwynt ar gyfer tyrbinau hyd at 250m o uchder, a allai fod yn agos iawn at gartrefi pobl. O ystyried nad oes canllawiau clir gan Lywodraeth Cymru ar lefelau derbyniol o sŵn, pellter tyrbinau oddi wrth eiddo a maint tyrbinau gwynt ar y tir, a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu adolygu’r canllawiau sydd ar gael i ddatblygwyr, fel y gall cymunedau lleol ddwyn datblygwyr i gyfrif drwy'r broses gynllunio a allai ddilyn yn awr?

13:55

I understand there are often concerns when there are large infrastructure projects. I well remember the claims made when Gwynt y Môr was being developed by people in Llandudno claiming that visitors would stay away from the tourist destination, which has clearly proven to be unfounded. So, we should note there are people who are concerned. There are also people who are very supportive of renewable energy, not least now in the energy crisis we face, where wind is the easiest to deploy and the cheapest to commission. So, we certainly shouldn't turn our face against wind.

As you rightly say, we have set out pre-assessed areas for wind energy that establishes a presumption in favour of large-scale wind development. That doesn't, however, give a blank cheque to developers to put what they like there; they have to pass a series of checks that are set out in policy 18 of 'Future Wales', which includes noise. So, there are detailed criteria listed under that where they have to pass the test. Our officials will be making sure that the proposals are subject to acute examination, but there's no getting away from the fact that we do need to see far more wind deployed quickly if we are to meet both our need for energy security, but also for carbon neutrality. 

Deallaf fod pryderon yn aml yn codi pan fydd gennych brosiectau seilwaith mawr. Cofiaf yr honiadau a wnaed pan oedd Gwynt y Môr yn cael ei ddatblygu, gan bobl yn Llandudno a oedd yn honni y byddai ymwelwyr yn cadw draw o’r cyrchfan i dwristiaid, rhywbeth sy’n amlwg wedi cael ei wrthbrofi. Felly, dylem nodi bod rhai pobl yn bryderus. Mae pobl hefyd sy’n gefnogol iawn i ynni adnewyddadwy, yn enwedig yn ystod yr argyfwng ynni sy’n ein hwynebu, gan mai ynni gwynt yw'r hawsaf i’w roi ar waith a’r rhataf i’w gomisiynu. Felly, yn sicr, ni ddylem droi cefn ar ynni gwynt.

Fel y dywedwch, yn gwbl gywir, rydym wedi nodi ardaloedd a aseswyd ymlaen llaw ar gyfer ynni gwynt sy’n sefydlu rhagdybiaeth o blaid datblygiad ynni gwynt ar raddfa fawr. Nid yw hynny, fodd bynnag, yn rhoi rhwydd hynt i ddatblygwyr adeiladu yno fel y mynnont; mae'n rhaid iddynt basio cyfres o wiriadau a nodir ym mholisi 18 yn 'Cymru'r Dyfodol', sy'n cynnwys sŵn. Felly, mae meini prawf manwl wedi'u rhestru yno lle mae'n rhaid iddynt basio'r prawf. Bydd ein swyddogion yn sicrhau bod y cynigion cael eu harchwilio'n fanwl, ond nid oes dianc rhag y ffaith bod angen inni weld llawer mwy o ynni gwynt yn cael ei roi ar waith yn gyflym os ydym am ddiwallu ein hangen i ddiogelu ffynonellau ynni, ond hefyd ein hangen i ddod yn garbon niwtral.

Dyw Huw Irranca-Davies ddim yma i ofyn cwestiwn 5 [OQ58376], felly cwestiwn 6, Peter Fox. 

Huw Irranca-Davies is not here to ask question 5 [OQ58376]. Question 6, Peter Fox. 

Gwella Diogelwch Dŵr
Improving Water Security

6. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella diogelwch dŵr yng Nghymru? OQ58387

6. What action is the Welsh Government taking to improve water security in Wales? OQ58387

Thank you. Our natural resources are under pressure from climate change, extreme weather and population growth. A more integrated and sustainable approach to the way we manage our water resources will enable us to maximise economic and social benefits in an equitable way, whilst protecting vital ecosystems and the environment.

Diolch. Mae ein hadnoddau naturiol dan bwysau o ganlyniad i newid hinsawdd, tywydd eithafol a thwf y boblogaeth. Bydd ymagwedd fwy integredig a chynaliadwy tuag at y ffordd yr ydym yn rheoli ein hadnoddau dŵr yn ein galluogi i wneud y mwyaf o fuddion economaidd a chymdeithasol mewn ffordd deg, gan ddiogelu ecosystemau hanfodol a'r amgylchedd ar yr un pryd.

Thank you, Minister. All of us in this Chamber know that this summer has been exceptionally hot and dry for a long period of time; indeed, March to August this year is likely to be the third-driest six-month period since records began in 1865. Despite a recent increase in rainfall, Natural Resources Wales confirmed earlier this month that all parts of Wales have moved to drought status. Obviously, this is of concern for people across the country who will need a reliable water supply for basic everyday activity. The lack of rainfall has placed even more pressure on the agricultural sector at an already difficult time, potentially increasing the cost of food further. Minister, how is the Welsh Government working with partners such as the UK Government, Welsh Water and NRW to secure better water supplies in Wales, and what considerations are you giving to accessing additional water supplies? I'll give you an example in my own constituency, where the water being pumped out from the Severn tunnel—the great spring, some 11 million gallons a day—is pouring into the Severn estuary. Some of that water is already used by a local brewery, some used to be used by the old paper mill, but there are 11 million gallons a day, and that could be perfect water that could be funneled and tunneled into local reservoirs, or whatever. It's just an example of how we could do more in this changing time we have. 

Diolch, Weinidog. Gŵyr pob un ohonom yn y Siambr hon fod yr haf hwn wedi bod yn eithriadol o boeth a sych am gyfnod hir o amser; yn wir, mae’n debygol mai mis Mawrth i fis Awst eleni fydd y cyfnod o chwe mis sychaf ond dau ers i gofnodion ddechrau ym 1865. Er gwaethaf cynnydd diweddar mewn glawiad, cadarnhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gynharach y mis hwn fod pob rhan o Gymru wedi newid i statws sychder. Yn amlwg, mae hyn yn peri pryder i bobl ledled y wlad y bydd angen cyflenwad dŵr dibynadwy arnynt ar gyfer gweithgarwch sylfaenol o ddydd i ddydd. Mae’r diffyg glawiad wedi rhoi mwy fyth o bwysau ar y sector amaethyddol ar adeg sydd eisoes yn anodd, gan gynyddu costau bwyd ymhellach o bosibl. Weinidog, sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid fel Llywodraeth y DU, Dŵr Cymru a CNC i sicrhau gwell cyflenwadau dŵr yng Nghymru, a pha ystyriaethau a roddir gennych i gyrchu cyflenwadau dŵr ychwanegol? Rhoddaf enghraifft i chi yn fy etholaeth i, lle mae’r dŵr sy’n cael ei bwmpio allan o dwnnel Hafren—y ffynnon anferth, oddeutu 11 miliwn o alwyni y dydd—yn cael ei arllwys i aber afon Hafren. Mae rhywfaint o’r dŵr hwnnw eisoes yn cael ei ddefnyddio gan fragdy lleol, roedd rhywfaint yn arfer cael ei ddefnyddio gan yr hen felin bapur, ond mae yna 11 miliwn o alwyni y dydd, a gallai hwnnw fod yn ddŵr perffaith y gellid ei gyfeirio a’i dwnelu i mewn i gronfeydd dŵr lleol, neu beth bynnag. Mae'n enghraifft o sut y gallem wneud mwy yn yr oes hon o newid mawr.

Thank you. The Member is right; we are in drought status right across Wales, and certainly we've seen some prolonged dry weather this year. I think, again, it reflects the challenges that we do face in tackling climate change. I think one of the first things I would say is it's really important that we all, every single one of us—every member of the public, every business—use water wisely, and that we continue to use water wisely not just while we're in drought status, but all the time, and manage this very precious resource at this time. The Welsh Government brought together a drought liaison group—that was convened, I think, probably, early August. That continues to meet weekly, and that brings all stakeholders from right across Wales together to help steer the direction and agree the actions that we need to protect Welsh water resources. NRW's drought teams across Wales continue to meet regularly and, certainly, from my own portfolio, from an agricultural point of view, my officials continue to meet with them as well. There's a lot of ecological monitoring going on. They respond to incidents very quickly.

The point you raise around the Severn tunnel, I am aware of that. I think there have been some further discussions, or I think the Minister is looking, perhaps, to have some further discussions—I know that there were some in the past—between the water companies and Network Rail to see what could be done, maybe the potential transfer of the pumped tunnel water, for instance, to the main supply infrastructure. I don't think there have been any recent developments, but as I say, I think the Minister is looking to see what further can be done.

Diolch. Mae’r Aelod yn llygad ei le; rydym mewn statws sychder ledled Cymru, ac yn sicr, rydym wedi gweld tywydd sych am gyfnod hir eleni. Credaf, unwaith eto, fod hyn yn adlewyrchu’r heriau yr ydym yn eu hwynebu wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd. Credaf mai un o'r pethau cyntaf y byddwn yn eu dweud yw ei bod yn bwysig iawn ein bod oll, pob un ohonom—pob aelod o'r cyhoedd, pob busnes—yn defnyddio dŵr yn ddoeth, a'n bod yn parhau i ddefnyddio dŵr yn ddoeth, nid yn unig tra byddwn mewn statws sychder, ond drwy'r amser, ac yn rheoli'r adnodd gwerthfawr hwn ar yr adeg hon. Daeth Llywodraeth Cymru â grŵp cyswllt sychder ynghyd—cafodd ei gynnull, yn ôl pob tebyg, ddechrau mis Awst, rwy'n credu. Mae'n parhau i gyfarfod yn wythnosol, gan ddod â’r holl randdeiliaid o bob rhan o Gymru ynghyd i helpu i lywio’r cyfeiriad a chytuno ar y camau gweithredu sydd eu hangen arnom i ddiogelu adnoddau dŵr Cymru. Mae timau sychder CNC ledled Cymru yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd, ac yn sicr, o’m portffolio i, o safbwynt amaethyddol, mae fy swyddogion yn parhau i gyfarfod â hwy hefyd. Mae llawer o fonitro ecolegol yn mynd rhagddo. Maent yn ymateb i ddigwyddiadau'n gyflym iawn.

Ar y pwynt a godwch ynglŷn â thwnnel Hafren, rwy'n ymwybodol o hynny. Credaf fod rhai trafodaethau pellach wedi bod, neu credaf fod y Gweinidog yn bwriadu, efallai, cael trafodaethau pellach—gwn fod rhai wedi bod yn y gorffennol—rhwng y cwmnïau dŵr a Network Rail i weld beth y gellid ei wneud, efallai'r posibilrwydd o drosglwyddo'r dŵr a bwmpiwyd o'r twnnel, er enghraifft, i'r prif seilwaith cyflenwi. Ni chredaf fod unrhyw ddatblygiadau diweddar wedi bod, ond fel y dywedaf, rwy'n credu bod y Gweinidog yn edrych i weld beth arall y gellir ei wneud.

14:00
Rhewi Rhenti ac Atal Troi Allan
Freezing Rents and Suspending Evictions

7. A wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i rewi rhenti ac atal troi allan er mwyn helpu tenantiaid drwy'r argyfwng costau byw? OQ58395

7. Will the Welsh Government commit to freezing rents and suspending evictions to help tenants through the cost-of-living crisis? OQ58395

Thank you. Since November 2021, we have announced £380 million of funding to help Welsh households manage the cost-of-living crisis. On 1 December this year, the law will change to provide better protection and clearer rights for tenants in Wales.

Diolch. Ers mis Tachwedd 2021, rydym wedi cyhoeddi £380 miliwn o gyllid i helpu aelwydydd Cymru i reoli'r argyfwng costau byw. Ar 1 Rhagfyr eleni, bydd y gyfraith yn newid er mwyn darparu mwy o ddiogelwch a hawliau cliriach i denantiaid yng Nghymru.

Okay, thank you. Earlier this month, the Scottish Government committed that they would be freezing rents and suspending evictions to help tenants through the cost-of-living crisis. This year, Wales has seen the highest increase in the cost of renting outside London, with rents up to an eye-watering 13.9 per cent increase, on average. This comes alongside rising fuel, energy and food prices, which are hitting people across Wales in the pocket. Does the Minister agree with me that Welsh Government could act as soon as possible to ensure that tenants are not pushed further, through evictions and rent increases? I understand that social housing rent is set on an annual basis, and if something could be done at least until the end of March next year to help them through winter, it would be really appreciated, just as the Scottish Government are doing.

Iawn, diolch. Yn gynharach yn y mis, ymrwymodd Llywodraeth yr Alban i rewi rhenti ac atal troi allan i helpu tenantiaid drwy'r argyfwng costau byw. Eleni, yng Nghymru y gwelwyd y cynnydd uchaf yng nghost rhentu y tu allan i Lundain, gyda chynnydd syfrdanol o hyd at 13.9 y cant ar gyfartaledd mewn rhenti. Daw hyn ochr yn ochr â chynnydd ym mhrisiau tanwydd, ynni a bwyd, sy'n taro pobl ledled Cymru. A yw'r Gweinidog yn cytuno â mi y gallai Llywodraeth Cymru weithredu cyn gynted â phosibl i sicrhau nad effeithir ymhellach ar denantiaid drwy droi allan a chodi rhenti? Rwy'n deall bod rhent tai cymdeithasol yn cael ei osod yn flynyddol, a byddai'n dda pe bai modd gwneud rhywbeth o leiaf tan ddiwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf i'w helpu drwy'r gaeaf, yn union fel y mae Llywodraeth yr Alban yn ei wneud.

Thank you. I am aware that the Minister completely understands the calls for urgent action on rent control. But I think it's absolutely vital that any steps that the Welsh Government takes to address the issues don't lead to a reduction in the private rented sector or a potential rise in homelessness. I think unintended consequences must be obviously avoided.

The Minister has asked for some research to be undertaken, because I think you need that stronger evidence base before you bring in any new legislation. So, that research has been commissioned to make sure that she has that robust evidence base, so that she can understand fully the potential impact of any measures that the Welsh Government should take. Welsh Government's also committed to publishing a White Paper on new approaches to affordable rents for local people on local incomes, and a right to adequate housing, and obviously that forms part of the agreement with Plaid Cymru in relation to the co-operation agreement. I mentioned in December that the legislation would come into force and the minimum notice period for no-fault evictions for new tenants will be increased to  six months, and the Welsh Government's currently consulting on extending the minimum notice period to existing tenants. That again would increase the security of tenure.

Diolch. Rwy'n ymwybodol fod y Gweinidog yn deall y galwadau am weithredu brys ar reoli rhenti. Ond rwy'n credu ei bod yn gwbl hanfodol nad yw unrhyw gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r problemau'n arwain at leihau'r sector rhentu preifat na chynnydd posibl mewn digartrefedd. Yn amlwg, rwy'n credu bod rhaid osgoi canlyniadau anfwriadol.

Mae'r Gweinidog wedi gofyn am gyflawni gwaith ymchwil, oherwydd rwy'n credu eich bod angen y sylfaen dystiolaeth gryfach honno cyn i chi gyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth newydd. Felly, comisiynwyd yr ymchwil honno i sicrhau bod ganddi sylfaen dystiolaeth gadarn, er mwyn iddi allu deall yn llawn beth yw effaith bosibl unrhyw fesurau y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i gyhoeddi Papur Gwyn ar ddulliau newydd o osod rhenti fforddiadwy i bobl leol ar incwm lleol, a hawl i dai digonol, ac yn amlwg mae hynny'n rhan o'r cytundeb gyda Phlaid Cymru mewn perthynas â'r cytundeb cydweithio. Soniais ym mis Rhagfyr y byddai'r ddeddfwriaeth yn dod i rym a bydd y cyfnod rhybudd gofynnol ar gyfer troi allan heb fai ar gyfer tenantiaid newydd yn cael ei gynyddu i chwe mis, ac mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar ymestyn y cyfnod rhybudd gofynnol i denantiaid presennol. Byddai hynny eto yn gwella diogelwch deiliadaeth.

Minister, while the idea of rent controls and suspending evictions may seem like a good idea to help people, history shows us that it's not a good solution to fix the problems that we currently face. In 2017, the Irish Government brought in rent controls, and that led to a housing shortage, higher rents due to loopholes and landlords withdrawing properties from the market. The reason why rents are so high is because we don't have enough houses here in Wales. We need to prioritise house building to increase supply and reduce demand. So, does the Minister agree with me that if rent controls are introduced, we will potentially see a rise in homelessness and more rental accommodation being put on the open market, as landlords leave the sector, thus compounding the issues we currently face?

Weinidog, er efallai fod y syniad o reoli rhenti ac atal troi allan yn ymddangos fel syniad da i helpu pobl, mae hanes yn dangos i ni nad yw'n ateb da i ddatrys y problemau sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd. Yn 2017, cyflwynodd Llywodraeth Iwerddon fesurau rheoli rhenti, ac arweiniodd hynny at brinder tai, rhenti uwch oherwydd bylchau yn y gyfraith a landlordiaid yn tynnu eiddo oddi ar y farchnad. Y rheswm pam fod rhenti mor uchel yw oherwydd nad oes gennym ddigon o dai yma yng Nghymru. Mae angen blaenoriaethu adeiladu tai er mwyn cynyddu'r cyflenwad a lleihau'r galw. Felly, a yw'r Gweinidog yn cytuno â mi, os cyflwynir mesurau rheoli rhenti, y byddwn o bosibl yn gweld cynnydd mewn digartrefedd a mwy o ddarpariaeth rhent yn cael ei rhoi ar y farchnad agored, wrth i landlordiaid adael y sector, gan ddwysáu'r problemau sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd?

Well, the Member will have heard me say in my answer to Carolyn Thomas that I think it's really important that we don't have unintended consequences. And one of the things I think that could happen is that you could see landlords exiting the market in large numbers, and that, therefore, would reduce the supply of property, which could lead to significantly increased homelessness. There are other potential unintended consequences as well. If you look at international evidence, you will see that rent control measures can create a target rather than a cap, and I think, again, that's a very important thing to avoid. Obviously, the Welsh Government's priority is the 20,000 new houses for the rented sector over the term of Government.

Wel, bydd yr Aelod wedi fy nghlywed yn dweud yn fy ateb i Carolyn Thomas fy mod yn credu ei bod hi'n bwysig iawn nad ydym yn cael canlyniadau anfwriadol. Ac un o'r pethau a allai ddigwydd yn fy marn i yw y gallech weld niferoedd mawr o landlordiaid yn gadael y farchnad, ac y byddai hynny, felly, yn lleihau'r cyflenwad o eiddo, a allai arwain at gynyddu digartrefedd yn sylweddol. Mae yna ganlyniadau anfwriadol eraill yn bosibl hefyd. Os edrychwch ar dystiolaeth ryngwladol, fe welwch y gall mesurau rheoli rhent greu targed yn hytrach na chap, ac unwaith eto, credaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn osgoi hynny. Yn amlwg, blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw'r 20,000 o dai newydd i'r sector rhentu dros dymor y Llywodraeth.

14:05
Diogelu Coetiroedd Hynafol
Protecting Ancient Woodlands

8. Pa bolisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru sydd ar waith i ddiogelu coetiroedd hynafol? OQ58392

8. What Welsh Government policies and legislation are in place to protect ancient woodlands? OQ58392

Thank you. Our planning policies set out a strong framework for the protection of trees, including ancient woodlands. We are amending the Forestry Act 1967 to provide better protection for the environment and a more effective deterrent for illegal felling. Our sustainable farm scheme will provide support to protect and manage ancient woodlands. 

Diolch. Mae ein polisïau cynllunio yn gosod fframwaith cryf ar gyfer gwarchod coed, gan gynnwys coetiroedd hynafol. Rydym yn diwygio Deddf Coedwigaeth 1967 i ddarparu gwell amddiffyniad i'r amgylchedd a dull mwy effeithiol o atal torri coed yn anghyfreithlon. Bydd ein cynllun ffermio cynaliadwy yn rhoi cymorth i warchod a rheoli coetiroedd hynafol. 

Thank you for that answer. The issue I'm about to raise was raised at spokespersons' questions. It's always good to see party spokespeople involving themselves in the work, however fleetingly, of directly elected Members. Over the summer, residents of Llanbradach in my constituency were horrified to find that contractors had started digging up land on a site locally known as Bluebell wood. This area has been very important to the local community for generations and holds great sentimental value to many people. The excavation work started without planning permission, and following community campaigning has been stopped on the orders of Caerphilly County Borough Council. However, residents are fearful that without sufficient protections in place the work could start again at any time, especially as the land is privately owned. Can the Minister therefore advise on what options are available to the local community to try and ensure that these woods are protected for future generations?

Diolch am yr ateb hwnnw. Cafodd y mater yr wyf am ei godi ei grybwyll yng nghwestiynau'r llefarwyr. Mae bob amser yn dda gweld llefarwyr ar ran y pleidiau yn cymryd rhan, ni waeth pa mor fach, yng ngwaith Aelodau a etholir yn uniongyrchol. Dros yr haf, dychrynodd trigolion Llanbradach yn fy etholaeth wrth weld bod contractwyr wedi dechrau cloddio tir ar safle a elwir yn goedwig clychau'r gog yn lleol. Bu'r ardal hon yn bwysig iawn i'r gymuned leol ers cenedlaethau ac mae'n dal i fod yn bwysig i lawer o bobl. Dechreuodd y gwaith cloddio heb ganiatâd cynllunio, ac yn dilyn ymgyrchu cymunedol cafodd ei atal ar orchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Fodd bynnag, mae trigolion yn ofni y gallai'r gwaith ddechrau eto ar unrhyw adeg os na cheir digon o amddiffyniadau ar waith, yn enwedig gan fod y tir mewn dwylo preifat. A wnaiff y Gweinidog roi gwybod felly pa opsiynau sydd ar gael i'r gymuned leol i geisio sicrhau bod y goedwig yn cael ei gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol?

Thank you. I know that there is concern right across the community in Llanbradach and Caerphilly about the destruction of the Bluebell woodlands, and it was distressing to see some of the pictures. I think, if there's any positive to come out of it, it is the fact that there has been such a strong community reaction, who understand the value that biodiversity has to their area. I think we've got a long way to go to make sure that developers also understand the value.

I think our policy framework is strong; it sets clearly out in 'Planning Policy Wales' that planning authorities should protect ancient woodlands, semi-natural woodlands, and individual veteran and ancient trees. NRW's standing advice to authorities also makes clear that planning permission should be refused if the development would result in a loss or deterioration of the ancient woodland, unless there are wholly exceptional reasons. I believe that, in this case, action was taken to clear the land before planning permission was applied for, and there is enforcement action being taken by the local authority. So, I think I should pay tribute to the leader and cabinet member of Caerphilly council and the community council for taking strong action when they became aware that this destruction had taken place. The community can request that tree preservation orders be made on trees that they consider to be of value, but I think this is an example of where it's important that we all come together to make sure that, if there are transgressions, they're dealt with severely and that we raise the level of appreciation for ancient woodlands so that action isn't taken in the first place.

Diolch. Gwn fod pryder ar draws y gymuned yn Llanbradach a Chaerffili ynglŷn â dinistrio coetir clychau'r gog, ac roedd gweld rhai o'r lluniau'n peri gofid. Yn fy marn i, y peth mwyaf cadarnhaol ynglŷn â hyn yw'r ffaith bod yr ymateb cymunedol mor gryf, gan eu bod yn deall gwerth bioamrywiaeth i'w hardal. Rwy'n meddwl bod gennym dipyn o ffordd i fynd i wneud yn siŵr fod datblygwyr hefyd yn deall y gwerth.

Rwy'n credu bod ein fframwaith polisi yn gryf; mae 'Polisi Cynllunio Cymru' yn nodi'n glir y dylai awdurdodau cynllunio ddiogelu coetiroedd hynafol, coetiroedd lled-naturiol, a hen goed unigol a choed hynafol. Mae cyngor sefydlog CNC i'r awdurdodau hefyd yn ei gwneud hi'n glir y dylid gwrthod caniatâd cynllunio os byddai'r datblygiad yn arwain at golli neu ddirywiad coetir hynafol, oni bai bod rhesymau cwbl eithriadol. Yn yr achos hwn, rwy'n credu bod camau wedi'u cymryd i glirio'r tir cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio, ac mae camau gorfodi ar y gweill gan yr awdurdod lleol. Felly, rwy'n credu y dylwn dalu teyrnged i arweinydd ac aelod cabinet cyngor Caerffili a'r cyngor cymuned am weithredu cryf pan ddaethant yn ymwybodol fod y dinistr hwn wedi digwydd. Gall y gymuned ofyn am wneud gorchmynion cadw coed ar goed y maent yn eu hystyried yn werthfawr, ond rwy'n credu bod hon yn enghraifft o ble mae'n bwysig ein bod i gyd yn dod at ein gilydd i wneud yn siŵr fod camau llym yn cael eu rhoi ar waith yn sgil unrhyw dramgwyddo, a'n bod yn gwella lefel ein gwerthfawrogiad o goetiroedd hynafol fel na cheir gweithredu o'r fath yn y lle cyntaf.

I'd very much like to get Welsh Government's help in protecting the ancient woodland at Penrhos coastal park in Holyhead. Permission was given around a decade ago to build a holiday park there; I don't think that permission should have been given then, certainly now, in the context of our new understanding of the depth of the climate and biodiversity emergencies and the appreciation of green public spaces, it certainly feels wrong. Now, I'd like to congratulate the rural affairs Minister on her expanded role, which includes, and I quote: local environment quality; the protection and management of wildlife; allotment and urban green infrastructure; community green spaces; access to the countryside; coasts; rights of way; and areas of outstanding natural beauty. It sounds like a description of a minister for Penrhos. So, Deputy Minister—it would be easier if I was asking the Minister herself this question—but how can you work with her to make sure that this ancient woodland, the only woodland of its kind near Holyhead, can be protected?

Hoffwn yn fawr gael help Llywodraeth Cymru i warchod y coetir hynafol ym mharc arfordirol Penrhos yng Nghaergybi. Cafwyd caniatâd tua degawd yn ôl i adeiladu parc gwyliau yno; nid wyf yn credu y dylid bod wedi rhoi caniatâd bryd hynny, ac yn sicr bellach, yng nghyd-destun ein dealltwriaeth newydd o ddyfnder yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth a gwerthfawrogiad o fannau cyhoeddus gwyrdd, mae'n sicr yn teimlo'n anghywir. Nawr, hoffwn longyfarch y Gweinidog materion gwledig ar ei rôl estynedig, sy'n cynnwys, ac rwy'n dyfynnu: ansawdd yr amgylchedd lleol; diogelu a rheoli bywyd gwyllt; rhandiroedd a seilwaith gwyrdd trefol; mannau gwyrdd cymunedol; mynediad at gefn gwlad; arfordiroedd; hawliau tramwy; ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol. Mae'n swnio fel disgrifiad o weinidog ar gyfer Penrhos. Felly, Ddirprwy Weinidog—byddai'n haws pe bawn i'n gofyn y cwestiwn hwn i'r Gweinidog ei hun—ond sut y gallwch chi weithio gyda hi i wneud yn siŵr fod modd gwarchod y coetir hynafol hwn, yr unig goetir o'i fath ger Caergybi?

Well, I think it is difficult when local authorities have given planning permission, and, as you said, it was some time ago. You'd like to think that, given the policy framework I've set out, that wouldn't happen if planning permission was given freshly today. What we can do retrospectively obviously is a more complex question, and certainly one I'd encourage him to engage in a conversation with his own council on Ynys Môn about. And we'd certainly be open to a conversation. These are delicate judgments, aren't they? But I think the problem that we all face is that developers can often make exceptional arguments in particular cases, but the cumulative impact is a considerable one, and we are facing not only a climate emergency but a nature emergency too. When it comes to individual decisions, these are often complex and sometimes opaque. So, I'm afraid I don't have a glib answer for him today, other than that I think he raises a set of reasonable points that we do need to reflect on with the local authority to see what the options might be.

Wel, rwy'n credu ei bod hi'n anodd pan fo awdurdodau lleol wedi rhoi caniatâd cynllunio, ac fel y dywedoch chi, roedd hyn beth amser yn ôl. O ystyried y fframwaith polisi a nodwyd gennyf, hoffwn feddwl na fyddai hynny'n digwydd pe bai caniatâd cynllunio yn cael ei roi o'r newydd heddiw. Mae'r hyn y gallwn ei wneud yn ôl-weithredol yn amlwg yn gwestiwn mwy cymhleth, ac yn sicr yn un y byddwn yn ei annog ef i'w drafod gyda'i gyngor ei hun ar Ynys Môn. Ac yn sicr fe fyddem yn agored i gael sgwrs. Mae'r rhain yn benderfyniadau dyrys, onid ydynt? Ond rwy'n credu mai'r broblem sy'n ein hwynebu i gyd yw y gall datblygwyr yn aml wneud dadleuon eithriadol mewn achosion penodol, ond mae'r effaith gronnus yn un sylweddol, ac rydym yn wynebu nid yn unig argyfwng hinsawdd ond argyfwng natur hefyd. O ran penderfyniadau unigol, mae'r rhain yn aml yn gymhleth ac weithiau'n ddyrys. Felly, mae arnaf ofn nad oes gennyf ateb rhwydd iddo heddiw, heblaw fy mod yn credu ei fod yn nodi cyfres o bwyntiau rhesymol y mae angen inni eu hystyried gyda'r awdurdod lleol i weld beth yw'r opsiynau posibl.

14:10
Help i Denantiaid
Help for Tenants

9. Pa gamau y mae'r Llywodraeth am eu cymryd i helpu tenantiaid yn ystod yr argyfwng costau byw presennol? OQ58408

9. What steps will the Government take to help tenants during the current cost-of-living crisis? OQ58408

Since November 2021, we've announced £380 million funding to help Welsh households manage the cost-of-living crisis. Leasing Scheme Wales is improving access to longer term affordable private rented sector housing. An additional £6 million homelessness prevention fund has been provided to local authorities to help sustain tenancies for people and avoid homelessness.

Ers mis Tachwedd 2021, rydym wedi cyhoeddi cyllid o £380 miliwn i helpu aelwydydd Cymru i reoli'r argyfwng costau byw. Mae Cynllun Lesio Cymru yn gwella mynediad at dai yn y sector rhentu preifat fforddiadwy mwy hirdymor. Mae cronfa atal digartrefedd ychwanegol gwerth £6 miliwn wedi cael ei darparu i awdurdodau lleol er mwyn helpu i gynnal tenantiaethau pobl ac osgoi digartrefedd.

Diolch yn fawr iawn i'r Gweinidog am gamu i mewn, munud olaf. Gaf i innau estyn fy nymuniadau gorau i'r Gweinidog am wellhad buan hefyd?

Mae tenantiaid a chymdeithasau tai fel ei gilydd yn hynod o bryderus am y misoedd nesaf ac yn ei chael hi'n anodd i flaengynllunio ac i gyllido heb fod ganddynt sicrwydd o beth fydd cyfraddau budd-daliadau. Mae'r synau mae'r Prif Weinidog newydd, Liz Truss, wedi eu gwneud dros yr haf yn sôn am dorri i lawr ar fudd-daliadau, ac mae hynny yn hynod o bryderus, yn enwedig gan fod rhenti yn cael eu talu drwy'r system credit cynhwysol, ac wrth gwrs mae'r LHA wedi cael ei rhewi ers 2020. Pa drafodaethau, felly, ydych chi wedi eu cael efo'r ysgrifennydd newydd dros waith a phensiynau yn Llundain? Ac a ydych chi wedi dwyn pwysau arni hi a'r Prif Weinidog newydd i sicrhau bod lefelau budd-daliadau yn cynyddu er mwyn cyfarch y cynnydd yn y costau byw, yn enwedig rhenti, a'u bod nhw hefyd yn cynyddu lefelau y lwfans tai lleol?

I thank the Minister for stepping in at the last moment. May I extend my best wishes to the Minister for a speedy recovery too?

Tenants and housing associations alike are extremely concerned about the next few months and find it difficult to forward plan and to fund without assurance as to the rates of benefits. The noises made by Liz Truss, the new Prime Minister, suggest that benefits may be cut, and that is extremely concerning, particularly because rents are paid through the universal credit system, and of course the local housing allowance has been frozen since 2020. What discussions, therefore, have you had with the new Secretary of State for Work and Pensions in London? And have you brought pressure to bear on her and the new Prime Minister to ensure that benefit levels increase in order to meet the increase in living costs, particularly rents, and that they also increase to increase the local housing allowance level?

Thank you. You raise a very important point, and clearly the Welsh Government needs to work very closely with the UK Government in relation to many of the issues you raise. You'll appreciate that the new Government coming in hasn't been a usual—. They certainly haven't had a honeymoon period, have they? It's been a difficult time to engage with the new Ministers, so I'm not aware of any specific conversations that have taken place.

I referred before to the homelessness prevention fund, and that £6 million that the Welsh Government brought forward was to plug a gap that the UK Government left with the budget reductions that were brought forward by the Department for Work and Pensions. And whilst the Welsh Government will continue to do all it can to help people with the unprecedented cost-of-living crisis, we have to recognise that we can't plug every gap. But I'm sure that the Minister will be having discussions with her new counterpart when she returns to work.

Diolch. Rydych yn codi pwynt pwysig iawn, ac yn amlwg mae angen i Lywodraeth Cymru weithio'n agos iawn â Llywodraeth y DU mewn perthynas â llawer o'r materion a grybwyllwch. Fe fyddwch yn deall nad yw'r Llywodraeth newydd sy'n dod i mewn wedi cael—. Yn sicr nid ydynt wedi cael mis mêl. Mae wedi bod yn gyfnod anodd ar gyfer ymgysylltu â Gweinidogion newydd, felly nid wyf yn ymwybodol o unrhyw sgyrsiau penodol sydd wedi digwydd.

Cyfeiriais o'r blaen at y gronfa atal digartrefedd, a bod y £6 miliwn a gyflwynodd Llywodraeth Cymru wedi'i fwriadu ar gyfer llenwi bwlch a adawodd Llywodraeth y DU gyda'r gostyngiadau yn y gyllideb a gyflwynwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Ac er y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i wneud popeth yn ei gallu i helpu pobl yn yr argyfwng costau byw digynsail, mae'n rhaid inni gydnabod na allwn lenwi pob bwlch. Ond rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn cael trafodaethau gyda'i swyddog cyfatebol newydd pan fydd yn dychwelyd i'r gwaith.

Gwaith Deuoli'r A465
The A465 Dualling Work

10. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi trigolion y mae gwaith deuoli'r A465 yn ardal Hirwaun wedi effeithio arnynt? OQ58407

10. How is the Welsh Government supporting residents affected by the A465 dualling work in the Hirwaun area? OQ58407

Transport for Wales is the acting authority responsible on behalf of the Welsh Government for ensuring that the contractor is fulfilling their responsibilities and duties to the residents of Hirwaun and those affected in the area. 

Trafnidiaeth Cymru yw'r awdurdod dros dro sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am sicrhau bod y contractwr yn cyflawni eu cyfrifoldebau a'u dyletswyddau i drigolion Hirwaun a'r rhai yr effeithir arnynt yn yr ardal. 

Diolch, Dirprwy Weinidog. Ar 8 Awst, fe fynychais gyfarfod cyhoeddus yn Hirwaun wedi'i drefnu gan gynghorwyr lleol, Karen Morgan ac Adam Rogers. Roedd yn glir bod y gwaith yn cael effaith mawr ar unigolion a busnesau, ac er bod cydnabyddiaeth o'r effaith gan Future Valleys Construction a chyngor Rhondda Cynon Taf, roedd yn amlwg nad oedd datrysiadau tymor byr i'r problemau a godwyd, gan gynnwys pryderon mawr o ran diogelwch yn sgil cynnydd mewn damweiniau yn yr ardal oherwydd y gwaith. Gaf i wahodd y Dirprwy Weinidog i ymweld â'r ardal a chwrdd â chynghorwyr lleol a thrigolion i weld effaith y gwaith—gwaith sydd wedi ei gomisiynu gan y Llywodraeth—a gweithio gyda Future Valleys Construction, trwy Trafnidiaeth i Gymru, i ganfod datrysiadau brys cyn bod rhywun yn cael ei anafu'n ddifrifol neu ei ladd mewn damwain, a chyn i fusnesau yn yr ardal fynd i'r wal oherwydd effaith y gwaith ar eu busnesau?

Thank you, Deputy Minister. On 8 August, I attended a public meeting in Hirwaun arranged by local councillors Karen Morgan and Adam Rogers. It was clear that the work was having a major impact on individuals and businesses, and although there was an acknowledgement of the impact from Future Valleys Construction and Rhondda Cynon Taf council, it was clear that there were no short-term solutions to the problems raised, including major concerns regarding safety following an increase in accidents in the area due to the work. May I invite the Minister to visit the area and to meet local councillors and residents to see the impact of this work—work commissioned by the Government—and work with Future Valleys Construction, through Transport for Wales, to seek urgent solutions before someone is seriously injured or killed in an accident, and before businesses in the area fail due to the impact on them?

Well, I fully acknowledge that large road schemes like this are disruptive. They are noisy. They do cause harm to the environment. They do create considerable emissions. It's one of the reasons why we are reviewing our approach to road building. Just to note one point that Heledd Fychan made about this road being commissioned by the Government, I think it was commissioned by Ieuan Wyn Jones when he was the transport Minister when there was a coalition Government, so I don't think it's quite fair to make the insinuation that she does. It is being led, as you know, by a consortium, the Future Valleys consortium, and they assure us they have a whole series of measures in place to liaise with the local community, they have a range of engagement activities, they have a large reach on social media where they'll inform people when there are road closures. There is a community outreach officer whose role it is to meet with residents and community councillors who have concerns, and that's the right place to take the concerns. If you don't feel that you are getting satisfactory answers, by all means get in touch with me again, but that should be the first port of call. 

As I say, we do need to think very hard about these large, expensive and difficult road schemes and whether or not continuing to do what we've always done is going to produce the result that we all want to see if we're going to achieve net zero and we're going to achieve well-being in our communities. 

Wel, rwy'n cydnabod yn llwyr fod cynlluniau ffyrdd mawr fel hyn yn aflonyddgar. Maent yn swnllyd. Maent yn achosi niwed i'r amgylchedd. Maent yn creu allyriadau sylweddol. Mae'n un o'r rhesymau pam ein bod yn adolygu ein hymagwedd tuag at adeiladu ffyrdd. Os caf nodi un pwynt a wnaeth Heledd Fychan am y ffordd a gomisiynwyd gan y Llywodraeth, rwy'n meddwl mai Ieuan Wyn Jones a'i comisiynodd pan oedd yn Weinidog trafnidiaeth yn ystod y Llywodraeth glymblaid, felly nid wyf yn meddwl ei bod hi'n deg ichi wneud yr ensyniad a wnewch. Mae'n cael ei arwain, fel y gwyddoch, gan gonsortiwm, consortiwm Cymoedd y Dyfodol, ac maent yn ein sicrhau bod ganddynt gyfres gyfan o fesurau ar waith i gysylltu â'r gymuned leol, mae ganddynt ystod o weithgareddau ymgysylltu, mae ganddynt gyrhaeddiad mawr ar y cyfryngau cymdeithasol lle byddant yn hysbysu pobl pan fydd ffyrdd yn cael eu cau. Ceir swyddog allgymorth cymunedol gyda rôl i gyfarfod â thrigolion a chynghorwyr cymuned sydd â phryderon, a dyna'r lle cywir i leisio pryderon. Os nad ydych yn teimlo eich bod yn cael atebion boddhaol, ar bob cyfrif cysylltwch â mi eto, ond dyna ddylai fod yn fan cychwyn. 

Fel y dywedais, mae angen inni feddwl yn galed iawn am y cynlluniau ffyrdd mawr, drud ac anodd hyn ac a yw parhau i wneud yr hyn yr ydym bob amser wedi'i wneud yn mynd i gynhyrchu'r canlyniad y mae pawb ohonom eisiau ei weld os ydym am gyflawni sero net ac os ydym am sicrhau llesiant yn ein cymunedau. 

14:15
2. Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg
2. Questions to the Minister for Education and Welsh Language

Yr eitem nesaf, felly, yw cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg a ohiriwyd o 14 Medi. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Llyr Gruffydd. 

The next item is questions to the Minister for Education and Welsh Language, postponed from 14 September. The first question is from Llyr Gruffydd. 

Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Support for Students

1. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi myfyrwyr sy'n gwneud cyrsiau prifysgol israddedig sy'n gymwys i gael cyllid y GIG? OQ58403

1. What steps will the Welsh Government take to support students undertaking undergraduate university courses that are eligible for NHS funding? OQ58403

Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru i adolygu cynllun bwrsariaeth gwasanaeth iechyd gwladol Cymru. Rŷn ni'n cydnabod effaith costau byw cynyddol ar fyfyrwyr gofal iechyd proffesiynol ac rŷn ni'n ceisio nodi camau y gellir eu cymryd ar unwaith i roi cymorth ychwanegol iddyn nhw.

The Welsh Government is working with Health Education and Improvement Wales to review the NHS Wales bursary scheme. We recognise the impact of increasing costs of living on healthcare professional students and we're working to identify immediate actions that could provide additional support.

Wel, rŷch chi wedi ateb fy nghwestiwn nesaf i, rwy'n credu, a diolch ichi am hynny, oherwydd rôn i'n mynd i dynnu sylw at y ffaith bod etholwr sy'n dechrau gradd nyrsio oedolion eleni wedi cysylltu â mi yn esbonio y bydd yn derbyn £5,855 y flwyddyn i'w gynorthwyo â chostau byw. Wrth gwrs, mae costau llety hunanarlwyo i fyfyrwyr dros £6,000 yn ei achos ef, felly mae yna ddiffyg yna yn barod, heb sôn am roi bwyd ar y bwrdd. Ond beth roedd e'n ei ddweud oedd, wrth gwrs, pe bai e'n astudio cwrs arall neu'n penderfynu peidio â chymryd bwrsariaeth iechyd tuag at ffioedd y cwrs, yna mi fyddai fe'n gallu cael hyd at £10,700 y flwyddyn i dalu costau byw. Y cwestiwn roedd e am i fi ofyn oedd pam fo gymaint o wahaniaeth yn hynny o beth a beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i fynd i'r afael â'r anghymelliad, neu'r disincentive, yna i rywun fod yn astudio cwrs i fod yn nyrs, yn enwedig yng nghyd-destun y ffaith bod yna ddiffyg yn y gweithlu. Felly, dwi'n croesawu'r ffaith bod yna adolygu yn digwydd, ond efallai y gallwch chi roi syniad inni o bryd bydd yna newid ar lawr gwlad. 

Well, you've answered my next question, and thank you for that, because I was going to highlight the fact that a constituent who is starting to study an adult nursing degree this year has contacted me explaining that they will receive £5,855 per year to help with living costs. Of course, self-catering accommodation for students is over £6,000 in his case, so there is a problem there, never mind getting food on the table. But what he was saying is that, if he was studying another course or decided not to take an NHS bursary for the fees, then he could access up to £10,700 per year to pay living costs. And the question he wanted me to ask was why there is such a difference in that regard and what is the Government doing to tackle that disincentive for someone to study a course in nursing, particularly in the context that there is a shortage in the workforce. So, I welcome the fact that there is review ongoing, but perhaps you could give us an idea of when there will be a change on the ground.  

Mae rhai newidiadau wedi digwydd eisoes. Felly, mae HEIW eisoes wedi cynyddu'r lwfans sydd ar gael i fyfyrwyr ynglŷn â llety placements er enghraifft, a hefyd trafnidiaeth. Felly, mae rhai camau eisoes wedi cael eu cymryd. Rŷn ni wedi sefydlu bwrdd rhaglen bwrsariaethau a chymhellion er mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu adnewyddu'r fwrsariaeth i sicrhau ei fod e yn creu cymhelliad, fel mae'r Aelod yn dweud. Byddan nhw'n edrych ar ystod eang o ffactorau, yn cynnwys y rhai mae e wedi sôn amdanyn nhw heddiw. 

Some changes have already been made. So, HEIW has already increased the allowance available to students with regard to placement accommodation and so on, and transport. So, some steps have already been taken. We've established a programme board for bursaries and incentives to ensure that we can renew the bursary to ensure that it does provide those incentives, as the Member said. They'll look at a range of factors, including those that he's mentioned today. 

I think the same constituent possibly contacted me, although I think they named us individually rather than collectively on this occasion. They explained that because their household income was just over the eligibility threshold for an income-assessed NHS bursary, their son wasn't eligible. He was already short £317 before taking into account food, laundry and travel expenses. They pointed out that their other son, who was not studying for a nursing course but a general alternative course, would be £3,000 a year better off on the funding he currently receives through the system currently in place. So, how would you address the constituent's closing question to, I think, both of us: what could be done to amend the inequitable treatment of nursing students who are starting their studies this term?

Rwy'n credu bod yr un etholwr o bosibl wedi cysylltu â mi, er fy mod yn credu iddynt ein henwi'n unigol yn hytrach na gyda'n gilydd y tro hwn. Fe wnaethant esbonio nad oedd eu mab yn gymwys oherwydd bod incwm eu cartref ychydig dros y trothwy cymhwysedd ar gyfer bwrsariaeth GIG a asesir ar sail incwm. Roedd eisoes yn brin o £317 cyn ystyried treuliau bwyd, golchi dillad a theithio. Fe wnaethant dynnu sylw at y ffaith y byddai eu mab arall, nad oedd yn astudio ar gyfer cwrs nyrsio ond yn hytrach, ar gyfer cwrs amgen cyffredinol, £3,000 y flwyddyn yn well ei fyd ar yr arian y mae'n ei dderbyn yn awr drwy'r system sydd yn ei lle ar hyn o bryd. Felly, sut y byddech chi'n ateb cwestiwn olaf yr etholwr, i'r ddau ohonom, rwy'n credu: beth y gellid ei wneud i ddiwygio'r ffordd annheg y mae myfyrwyr nyrsio sy'n dechrau eu hastudiaethau y tymor hwn yn cael eu trin?

Well, I refer Mark Isherwood to the answer I gave a moment ago, but I would say, both to him and to Llyr Gruffydd, that, if you would like to write to me about the particular constituent, I would be able to look into that in more detail—unless you have already; I certainly have had some correspondence on this. But I'd be very happy to look into that in more detail. 

Wel, rwy'n cyfeirio Mark Isherwood at yr ateb a roddais eiliad yn ôl, ond rwyf am ddweud wrtho ef ac wrth Llyr Gruffydd, os hoffech chi ysgrifennu ataf ynglŷn â'r etholwr penodol, gallwn edrych ar hynny'n fwy manwl—oni bai eich bod wedi gwneud hynny eisoes; rwy'n sicr wedi cael peth gohebiaeth ar hyn. Ond byddwn yn hapus iawn i edrych yn fanylach ar hynny. 

Ariannu Ysgolion
The Funding of Schools

2. Sut mae Llywodraeth Cymru yn ystyried effaith yr argyfwng costau byw wrth ariannu ysgolion yng Ngorllewin De Cymru? OQ58402

2. What consideration does the Welsh Government give to the impact of the cost-of-living crisis when funding schools in South Wales West? OQ58402

Mae'r argyfwng costau byw yn cael, a bydd yn parhau i gael, effaith sylweddol ar bob gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys ein hysgolion. Fel y mae'r Prif Weinidog wedi egluro, dim ond Llywodraeth y Deyrnas Unedig sydd â'r grym ariannol sydd â'r grym ariannol i fynd i'r afael ag effeithiau andwyol y cynnydd mewn costau ynni a chostau eraill.

The cost-of-living crisis is having, and will continue to have, a significant impact on all public services, including our schools. As the First Minister has made clear, only the UK Government has the financial firepower to tackle the crippling effects of rising energy and other costs.

14:20

Diolch, Weinidog. Ar ymweliad ag ysgolion yn fy rhanbarth ddechrau'r tymor, roedd y pennaeth yn sôn wrthyf i am ei phryder am wresogi a goleuo'r dosbarthiadau eleni; roedd hi wrthi fel lladd nadroedd yn trio diffodd pob switsh mewn golwg. Ac mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhybuddio bod cyllidebau ysgolion ar draws Cymru'n wynebu heriau enfawr yn sgil effaith chwyddiant a phrisiau ynni. Yn ôl arolwg gan y National Association of Head Teachers, mae 37 y cant o benaethiaid yn rhagweld bydd y costau hyn yn creu diffyg yn eu cyllidebau, a na fydd opsiwn heblaw ystyried diswyddiadau. Byddai hynny'n drychinebus ar adeg pan fo ein plant a'n pobl ifanc angen y gefnogaeth orau bosib yn sgil effaith y pandemig ar eu haddysg. Mae NAHT Cymru hefyd wedi rhybuddio am effaith niweidiol bosib os na fydd awdurdodau lleol yn darparu'r cyllid llawn ar gyfer codiadau cyflog athrawon, ond mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer hyn. Felly a fydd unrhyw gefnogaeth ariannol ychwanegol ar gael ar gyfer ysgolion er mwyn ymdopi â'r holl heriau ariannol hyn?

Thank you, Minister. On a visit to schools in my region the head told me about her concern about heating and lighting in the classrooms; she was trying to switch off all of the switches in sight. And the Welsh Local Government Association has warned that budgets for schools across Wales face huge challenges as a result of inflation and the increase in energy prices. According to a National Association of Head Teachers review, 37 per cent of heads foresee that these costs will create a deficit in their budgets, and there won’t be an option other than to consider redundancies. That could be disastrous at a time when our children and young people need the best possible support as a result of the pandemic. NAHT Wales has also warned of the damaging impact if local authorities don’t provide the full funding for wage rises for teachers. The Welsh Government has announced that there won’t be additional funding to pay for this. So, will any additional financial support be available for schools to cope with all of these funding crises?

O ran costau tâl y gweithlu, mae'r arian hwnnw eisoes wedi ei ddyrannu fel rhan o negodiadau yr RSG y llynedd. Dyna oedd y sail iddyn nhw gael eu cytuno. Rwy'n cytuno â beth mae Sioned Williams yn ei ddweud ynglŷn â'r pwysau sydd ar ein hysgolion ni oherwydd cynnydd mewn costau gwresogi a chostau eraill o ran chwyddiant ac ati. Fel mae'r Aelod yn gwybod o'r hyn rôn ni'n ei drafod yn y Senedd ddoe, mae cyllideb Llywodraeth Cymru yn prynu £600 miliwn yn llai o adnoddau ac o wasanaethau nag oedd hi ym mis Tachwedd diwethaf. Felly, mae galw ar y Prif Weinidog yn San Steffan a'r Canghellor i sicrhau ein bod ni'n cael arian i wneud i fyny am hynny, oherwydd dyna oedd pawb yn cytuno ar ddiwedd y llynedd oedd yr angen ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yma yng Nghymru. Dim ond gan y Llywodraeth yn San Steffan mae'r gallu a'r grym ariannol i allu gwneud yn iawn am hynny.

Does dim, yn anffodus, atebion syml yn y maes hwn. O ran cyllidebau ysgolion yn benodol—roedd yr Aelod yn sôn am waith y WLGA yn hyn o beth—rŷn ni yn gwybod, yn sgil y ffaith ein bod ni wedi parhau i ariannu ysgolion dros gyfnod COVID, er bod llai o ddarpariaeth wedi bod mewn amryw o ffyrdd gwahanol, fod yr arian wrth gefn sydd gan ysgolion yng Nghymru wedi cynyddu yn sylweddol iawn dros y cyfnod hwnnw. Felly, rŷn ni yn cefnogi awdurdodau lleol i weithio gydag ysgolion i sicrhau bod defnydd y ffynhonnell honno o arian hefyd yn cael ei gymryd i mewn i ystyriaeth wrth edrych ar y sefyllfa heriol mae ysgolion yn ei wynebu.

In terms of workforce salaries, that funding has already been allocated according to the revenue support grant last year. That was the basis for their agreement. I agree with the comments made by Sioned Williams on the pressures on our schools because of the increase in the costs of heating and other costs related to inflation and so on. As the Member will know from what we were discussing in the Senedd yesterday, the Welsh Government’s budget buys £600 million less in services than it did in November of last year. So, we are calling on the Prime Minister and the Chancellor to make up that deficit, because that’s what everyone agreed was the need for public services in Wales at the end of last year. It's only the Westminster Government that has the financial firepower to make up that deficit.

Unfortunately, there are no simple solutions in this area. In terms of school budgets specifically—the Member mentioned the work of the WLGA in this regard—we do know, in light of the fact that we have continued to fund schools throughout the COVID period, although there’s been less provision in many different ways, that the reserves for schools in Wales have increased substantially over that period. So, we are supporting local authorities to work with schools to ensure that that source of funding is also taken into account as they look at the challenging situations faced by schools.

Minister, we're only too aware of the pressures facing our schools, thanks to the crisis in the cost of living at the moment, and a recent survey by NASUWT found that teachers are providing money, food and clothing to help children and families with cost-of-living pressures. It also said that nearly seven in 10 teachers saw that more of their pupils were lacking in energy and in concentration as well. Given that this cost-of-living crisis is known to be impacting both teachers and pupils' welfare, Minister, what further support could be made available to teachers, pupils and families to help them through this difficult and challenging time?

Weinidog, rydym yn ymwybodol iawn o'r pwysau sy'n wynebu ein hysgolion yn sgil yr argyfwng costau byw ar hyn o bryd, a chanfu arolwg diweddar gan Gymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) fod athrawon yn darparu arian, bwyd a dillad i helpu plant a theuluoedd gyda phwysau costau byw. Dywedodd hefyd fod bron i saith o bob 10 athro wedi gweld bod llai o egni gan fwy o'u disgyblion a llai o allu i ganolbwyntio hefyd. Weinidog, o ystyried ei bod yn hysbys fod yr argyfwng costau byw yn effeithio ar les athrawon a disgyblion, pa gefnogaeth bellach y gellid ei darparu i athrawon, disgyblion a theuluoedd i'w helpu drwy'r cyfnod anodd a heriol hwn?

Well, I would welcome any support that the UK Government is prepared to provide in terms of additional funding to the Welsh Government to support public services and support families across Wales. I think the failure to be clear about that is a significant concern for public services right across Wales. We have, as the Member will know, a number of initiatives to support the very real cost-of-living crisis that families right across Wales are facing, such as the pupil development grant, PDG-Access, the free school meals programme that we were discussing yesterday in the Senedd, the school holiday enrichment programme and, indeed, many others.

This Government will always do everything we can to support families under pressure in Wales in very, very difficult circumstances, despite the pressures that the Member is aware that the Welsh Government's budget itself faces. What we need is a partner in Westminster prepared to step up to the plate as well.

Wel, byddwn yn croesawu unrhyw gymorth y mae Llywodraeth y DU yn barod i'w ddarparu ar ffurf cyllid ychwanegol i Lywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus a chefnogi teuluoedd ledled Cymru. Rwy'n credu bod y methiant i fod yn glir am hynny yn bryder sylweddol i wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Mae gennym ni, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, nifer o gynlluniau i gefnogi'r argyfwng costau byw go iawn y mae teuluoedd ledled Cymru yn ei wynebu, megis y grant datblygu disgyblion—mynediad, y rhaglen prydau ysgol am ddim yr oeddem yn ei thrafod yn y Senedd ddoe, y rhaglen gwella gwyliau'r haf, a llawer o bethau eraill yn wir.

Bydd y Llywodraeth hon bob amser yn gwneud popeth yn ein gallu i gefnogi teuluoedd dan bwysau yng Nghymru mewn amgylchiadau anodd iawn er gwaethaf y pwysau y mae'r Aelod yn ymwybodol fod cyllideb Llywodraeth Cymru ei hun yn ei wynebu. Yr hyn sydd ei angen arnom yw partner yn San Steffan sy'n barod i gamu i'r adwy hefyd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Laura Anne Jones.

Questions now from party spokespeople. Conservative spokesperson, Laura Anne Jones.

Diolch, Llywydd. Minister, I stood here back in 2021 when I first came to this Senedd, the last Senedd, and whilst on education committee, I came late to the review, but I listened to the evidence and believed the Government when they said they wanted to change relationships and sexuality education, which was desperately needed, for the better. I relayed my own experience of RSE, which, alongside many others', highlighted the real need for change in this area. It was strongly agreed by all that what was delivered needed be factual and, most importantly, age appropriate. I even spoke on the issue of RSE within weeks of my return and, back then, I said

'I was at first...sceptical and uncomfortable with the idea of my 10-year-old son being taught RSE at that sort of level. But having taken the evidence and listened to people throughout the committee process of scrutinising this, I am now comfortable with what my son would potentially be taught.'

Years down the line, it would appear my original concerns have now come to fruition. What we are seeing is children and young people that are being exposed to material that's not age-appropriate and is already having a negative impact and effect on our young people. Perhaps the RSE code is too flexible, Minister, too open to differing delivery and focus per school across Wales. Minister, you have the opportunity to streamline the guidance to protect and educate our children with fact and information that does, as it was originally intended to do, provide our children with the information that they need to navigate their way through confusing times and developing into an adult and all that goes with that. Do you not agree, Minister, that the guidance perhaps is too loose and, to date, is not ensuring that safe, fact-based information as promised to our young people to ensure fulfilling and safe relationships is, in fact, being delivered?

Diolch, Lywydd. Weinidog, sefais yma yn ôl yn 2021 pan ddeuthum i'r Senedd hon am y tro cyntaf, y Senedd ddiwethaf, ac er fy mod ar y pwyllgor addysg, fe ddeuthum yn hwyr i'r adolygiad, ond fe wrandewais ar y dystiolaeth a chredu'r Llywodraeth pan ddywedasant eu bod eisiau newid addysg cydberthynas a rhywioldeb er gwell, rhywbeth yr oedd ei angen yn fawr. Fe nodais fy mhrofiad fy hun o addysg cydberthynas a rhywioldeb, a amlygodd, yn debyg i brofiad llawer o rai eraill, fod gwir angen newid yn y maes hwn. Cytunai pawb fod angen i'r hyn a gyflwynid fod yn ffeithiol, ac yn bwysicaf oll, yn briodol i oedran. Fe siaradais ar fater addysg cydberthynas a rhywioldeb o fewn wythnosau i ddychwelyd, ac yn ôl bryd hynny, fe ddywedais

'Roeddwn i'n amheus...ar y dechrau ac yn anghyfforddus â'r syniad bod fy mab 10 oed yn cael ei addysgu am gydberthynas a rhywioldeb ar y math hwnnw o lefel. Ond ar ôl clywed y dystiolaeth a gwrando ar bobl drwy gydol proses y pwyllgor o graffu ar hyn, rwyf bellach yn gyfforddus â'r hyn y byddai fy mab o bosibl yn cael ei addysgu yn ei gylch.'

Flynyddoedd ers hynny, mae'n ymddangos bod sail i fy mhryderon gwreiddiol. Yr hyn a welwn yw plant a phobl ifanc yn dod i gysylltiad â deunydd nad yw'n briodol i'w hoedran ac sydd eisoes yn cael effaith negyddol ar ein pobl ifanc. Efallai fod y cod addysg cydberthynas a rhywioldeb yn rhy hyblyg, Weinidog, yn rhy agored i wahanol ffyrdd o'i gyflwyno a'r ffocws arno gan ysgolion ledled Cymru. Weinidog, mae gennych gyfle i symleiddio'r canllawiau i warchod ac addysgu ein plant gyda ffeithiau a gwybodaeth sydd, fel y bwriadwyd iddynt ei wneud yn wreiddiol, yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ein plant i lywio'u ffordd drwy gyfnod dryslyd a datblygu i fod yn oedolion a'r cyfan sy'n mynd gyda hynny. Onid ydych chi'n cytuno, Weinidog, fod y canllawiau'n rhy llac o bosibl, a hyd yma, nad ydynt yn sicrhau'r wybodaeth ddiogel, seiliedig ar ffeithiau a addawyd i'n pobl ifanc i sicrhau bod perthnasoedd boddhaus a diogel yn cael eu cyflwyno?

14:25

It is very important that young people in Wales are given an education that enables them to navigate the world in which we live and understand the challenges that young people face, which certainly I didn't face when I was at their age, and that is the underlying purpose and effect of the relationships and sexuality education code and guidance. The Member will be very well aware that there is a public debate fomented by many who are keen to share misinformation in relation to the effect of the code and guidance, and I would have hoped that she might have been able to resist the temptation of lending weight to that misleading set of claims.

The code is very clear and, in the way that she said in her question, is very specific about the limitations and restrictions and requirements that apply to the teaching of RSE at different developmental stages. I would invite any Member or indeed any member of the public with an interest in this area to read the code itself, and not to believe some of the claims that are being made about it. It's an area of great sensitivity, and I find it just implausible—. The Member claims that this is already something that she is concerned about. We are two weeks into the introduction of the new curriculum. So, the material that is being talked about by some of the groups that are seeking to misrepresent the position simply is not the product of the Welsh education system, and I hope that she will find a way of distancing herself from those claims.

Mae'n bwysig iawn fod pobl ifanc yng Nghymru yn cael addysg sy'n eu galluogi i ymdopi â'r byd lle'r ydym yn byw ac yn deall yr heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, heriau nad oeddwn i yn sicr yn eu hwynebu pan oeddwn i eu hoedran hwy, a dyna bwrpas ac effaith sylfaenol y cod a'r canllawiau addysg cydberthynas a rhywioldeb. Bydd yr Aelod yn ymwybodol iawn fod dadl gyhoeddus wedi'i hysgogi gan nifer o bobl sy'n awyddus i rannu camwybodaeth mewn perthynas ag effaith y cod a'r canllawiau, a byddwn wedi gobeithio y gallai fod wedi gallu gwrthsefyll y demtasiwn i gefnogi'r gyfres gamarweiniol honno o honiadau.

Mae'r cod yn glir iawn, ac yn y ffordd y dywedodd hi yn ei chwestiwn, mae'n benodol iawn ynglŷn â'r cyfyngiadau a'r gofynion sy'n berthnasol i addysgu addysg cydberthynas a rhywioldeb ar wahanol gamau datblygiadol. Hoffwn wahodd unrhyw Aelod, neu'n wir unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd â diddordeb yn y maes, i ddarllen y cod ei hun, ac i beidio â chredu rhai o'r honiadau a wneir yn ei gylch. Mae'n destun sensitifrwydd mawr, ac nid wyf yn credu—. Mae'r Aelod yn honni bod hyn eisoes yn rhywbeth y mae hi'n poeni yn ei gylch. Pythefnos sydd wedi mynd heibio ers cyflwyno'r cwricwlwm newydd. Felly, nid cynnyrch system addysg Cymru yw'r deunydd y mae rhai o'r grwpiau sy'n ceisio camliwio'r sefyllfa yn siarad amdano, ac rwy'n gobeithio y daw o hyd i ffordd o ymwrthod â'r honiadau hynny.

Minister, I do not marry myself with those comments; I'm talking as a parent myself of a nearly teenager and from what I've heard up and down Wales. Like many parents up and down Wales, I feel tremendously let down so far from what I'm hearing is being delivered on the ground. What is happening, I fear, is having the opposite effect of was intended, and we all wanted the same thing. In fact, there's an adverse effect, seemingly an already damaging effect, on some children in reality, some seeing what is being taught as a joke because it's gone to extremes, ridiculous, and it has increased some bullying. This is what I'm hearing from children.

It's hugely disappointing that the fact-based, appropriate learning that was wanted and needed is not being delivered. Minister, will you commit to reviewing the RSE content that is being taught in Wales and give us an idea of how it's being delivered and what in fact is being delivered as we go through this term? Thank you.

Weinidog, nid wyf yn cefnogi'r sylwadau hynny; rwy'n siarad fel rhiant fy hun i un sydd bron yn eu harddegau ac o'r hyn a glywais ar hyd a lled Cymru. Fel llawer o rieni ar hyd a lled Cymru, rwy'n teimlo siom enfawr hyd yma ynghylch yr hyn a glywaf sy'n cael ei gyflwyno ar lawr gwlad. Rwy'n ofni bod yr hyn sy'n digwydd yn cael yr effaith groes i'r hyn a fwriadwyd, ac roeddem i gyd eisiau'r un peth. Mewn gwirionedd, mae yna effaith andwyol. effaith sydd eisoes i'w gweld yn niweidiol, ar rai plant, gyda rhai'n gweld yr hyn sy'n cael ei ddysgu fel jôc oherwydd ei fod wedi mynd i eithafion, yn hurt, ac mae wedi cynyddu rhai achosion o fwlio. Dyma rwy'n ei glywed gan blant.

Mae'n hynod siomedig nad yw'r dysgu priodol, seiliedig ar ffeithiau a oedd ei eisiau a'i angen yn cael ei gyflwyno. Weinidog, a wnewch chi ymrwymo i adolygu cynnwys addysg cydberthynas a rhywioldeb sy'n cael ei ddysgu yng Nghymru gan roi syniad i ni sut y'i cyflwynir a'r hyn a gyflwynir mewn gwirionedd wrth inni fynd drwy'r tymor hwn? Diolch.

The generic nature of the Member's allegations, the lack of specificity, the broad-brush approach that she's taking to this question are incredibly unhelpful. The curriculum has been taught for a matter of days, actually, in schools, so I would be interested in hearing from her either in the Chamber or separately of the specifics to which she is referring. I think it's incumbent on all of us to be cautious and careful about how we make allegations in this place.

I certainly will not commit to reviewing the code. This code is a code that this Senedd has endorsed, is being rolled out in schools in Wales, is being done so by teachers who are committed to the well-being and welfare of the young people they are teaching, and I stand with them in making sure that those young people have access to a full curriculum designed to keep them safe and healthy.

Mae natur generig honiadau'r Aelod, diffyg penodoldeb, y dull bras o ymwneud â'r cwestiwn hwn yn anhygoel o ddi-fudd. Mae'r cwricwlwm wedi bod yn cael ei ddysgu ers mater o ddyddiau yn yr ysgolion mewn gwirionedd, felly byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed ganddi naill ai yn y Siambr neu ar wahân ynghylch manylion yr hyn y mae'n cyfeirio ato. Rwy'n credu ei bod yn ddyletswydd ar bob un ohonom i fod yn ofalus ac yn wyliadwrus ynglŷn â sut y gwnawn honiadau yn y lle hwn.

Yn sicr, ni fyddaf yn ymrwymo i adolygu'r cod. Mae'r cod y mae'r Senedd hon wedi'i gymeradwyo yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion yng Nghymru, yn cael ei wneud felly gan athrawon sydd wedi ymrwymo i lesiant a lles y bobl ifanc y maent yn eu dysgu, ac rwy'n sefyll gyda hwy i wneud yn siŵr fod y bobl ifanc hynny'n cael cwricwlwm llawn sydd wedi'i lunio ar gyfer eu cadw'n ddiogel ac yn iach.

Minister, I completely agree with you; we do need it to keep children safe and healthy. What is clear is that Stonewall, a once admired and groundbreaking group, clearly has had a stranglehold on advising this Government, which in itself raises concerns when they deem children as young as three to be able to determine themselves as trans. Many groups have raised concerns that children and young people in Wales are being exposed to ideas far beyond their age range at such impressionable ages in their journeys to becoming adults. These were my main concerns originally, but I trust this Government to use this opportunity to expand RSE delivery for good. Maybe we need to revisit giving parents the opt-out if they continue to be concerned over the rest of this term.

And what a let-down it is from the goodwill of the last Senedd and collective want to ensure that it was delivered in a way that it is not confusing for our young people and was appropriate. I feel let down, and I want you to reassure people today, Minister, that if parents want to see what is being taught to their children in each school, that they'll be able to have access to those materials used in classrooms, to allay their fears or to see what is actually going on. And, Minister, if they're not satisfied with that content that their child is receiving, would you let them opt out?

Weinidog, rwy'n cytuno'n llwyr â chi; mae ei angen arnom i gadw plant yn ddiogel ac yn iach. Yr hyn sy'n amlwg yw bod Stonewall, grŵp a gâi ei edmygu ac a dorrai dir newydd ar un adeg, yn amlwg â gafael haearnaidd ar gynghori'r Llywodraeth hon, rhywbeth sydd ynddo'i hun yn codi pryderon pan fyddant yn ystyried bod plant mor ifanc â thair oed yn gallu penderfynu eu bod yn drawsrywiol. Mae nifer o grwpiau wedi mynegi pryderon fod plant a phobl ifanc yng Nghymru yn cael eu gwneud yn agored i syniadau ymhell y tu hwnt i'w hystod oedran ar adeg mor hawdd gwneud argraff arnynt ar eu taith i ddod yn oedolion. Dyma oedd fy mhrif bryderon yn wreiddiol, ond mae gennyf hyder y gwnaiff y Llywodraeth hon ddefnyddio'r cyfle hwn i ehangu darpariaeth addysg cydberthynas a rhywioldeb er lles. Efallai fod angen inni ailystyried rhoi'r gallu i rieni optio allan os ydynt yn parhau i fod yn bryderus dros weddill y tymor hwn.

Ac am siom yw hyn o ystyried ewyllys da y Senedd ddiwethaf a'r awydd cytûn i sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno mewn ffordd briodol nad yw'n ddryslyd i'n pobl ifanc. Rwy'n teimlo'n siomedig, ac rwyf am i chi dawelu meddyliau pobl heddiw, Weinidog, os yw rhieni eisiau gweld beth sy'n cael ei ddysgu i'w plant ym mhob ysgol, y byddant yn gallu gweld y deunydd a gaiff ei ddefnyddio mewn ystafelloedd dosbarth, i dawelu eu hofnau neu i weld beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Ac os nad ydynt yn fodlon â'r cynnwys y mae eu plentyn yn ei dderbyn, a fyddech chi'n gadael iddynt optio allan?

14:30

General assertions by the Member doesn't create a new reality on the ground. She asserts that there is confusion; she asserts many things in her contribution today. Let's just look at the evidence in reality here.

The Member is aware that the code already requires schools to engage with parents in relation to the content of the RSE curriculum, and schools are doing that. It's absolutely core to the requirement of the code and guidance that that should happen, as actually is consistent with our approach to the curriculum in general. Schools are on a journey to introducing better informed, age-appropriate RSE across our school system. I want to support them in doing that. They have the benefit of the code, they have the guidance, and they have an increasing amount of resource that enables them and supports them to do that. All schools know that they need to, and do, engage with parents in relation to this issue. That is the best way of making sure that our young people get the education that they need.

Nid yw honiadau cyffredinol gan yr Aelod yn creu realiti newydd ar lawr gwlad. Mae hi'n haeru bod yna ddryswch; mae hi'n haeru llawer o bethau yn ei chyfraniad heddiw. Gadewch i ni edrych ar y dystiolaeth mewn gwirionedd.

Mae’r Aelod yn ymwybodol fod y cod eisoes yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion ymgysylltu â rhieni mewn perthynas â chynnwys y cwricwlwm addysg cydberthynas a rhywioldeb, ac mae ysgolion yn gwneud hynny. Mae'n greiddiol i ofynion y cod a'r canllawiau y dylai hynny ddigwydd, ac mae hynny mewn gwirionedd yn gyson â'n hymagwedd at y cwricwlwm yn gyffredinol. Mae ysgolion ar daith i gyflwyno addysg cydberthynas a rhywioldeb sy'n fwy gwybodus ac addas i oedran ar draws ein system ysgolion. Rwyf eisiau eu cefnogi i wneud hynny. Gallant fanteisio ar y cod, mae ganddynt y canllawiau, ac mae ganddynt fwyfwy o adnoddau i'w galluogi a'u cefnogi i wneud hynny. Mae pob ysgol yn gwybod bod angen iddynt ymgysylltu â rhieni mewn perthynas â’r mater hwn ac maent yn gwneud hynny. Dyna’r ffordd orau o wneud yn siŵr fod ein pobl ifanc yn cael yr addysg sydd ei hangen arnynt.

Cwestiynau nawr gan lefarydd Plaid Cymru, Heledd Fychan.

Questions now from Plaid Cymru spokesperson, Heledd Fychan. 

Diolch, Llywydd, a diolch, Weinidog. Hoffwn innau ganolbwyntio ar addysg cydberthynas a rhywioldeb, ond o ongl hollol, hollol wahanol. Hoffwn groesawu'r datganiad ysgrifenedig gwnaethoch gyhoeddi dros yr haf parthed honiadau camarweiniol ynglŷn ag addysg cydberthynas a rhywioldeb, a gresyn bod llefarydd yr wrthblaid wedi cerdded allan heb i ni gael y drafodaeth yma rŵan.

Gwn eich bod wedi gofyn i'r grŵp sydd yn lledaenu honiadau camarweiniol roi'r gorau i ddosbarthu'r wybodaeth ffug hon, ac rwyf yn cytuno â'r hyn y dywedoch o ran tactegau ymosodol y grŵp hwn. Mae'n fy arswydo innau, yn arbennig o weld yr hyn sydd wedi digwydd yng Ngwynedd wedi ei dargedu at yr aelod cabinet, Beca Brown. Serch hynny, fel rydych yn gwybod, mae'r grŵp hwn yn parhau gyda'i ymgyrch, gyda chyfres o gyfarfodydd wedi eu trefnu ledled Cymru dros yr wythnosau nesaf.

Gwn fod camau wedi eu cymryd yn barod gan y Llywodraeth, ond pa gamau eraill fydd y Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau diogelwch cynghorwyr, staff awdurdodau lleol ac athrawon, wrth i'r elfen hon o'r cwricwlwm newydd gael ei chyflwyno?

Thank you, Llywydd, and thank you, Minister. I'd like to focus on relationships and sexuality education, but from a completely different angle. I'd like to welcome the written statement that you published over the summer regarding misleading allegations with regard to relationships and sexuality education, and it's a cause of regret that the opposition spokesperson has walked out without us having this discussion now.

I know that you have asked the group spreading these misleading allegations to cease sharing this misinformation, and I agree with what you said about this group's aggressive tactics. It frightens me, particularly having seen what happened in Gwynedd, targeted at the member of the cabinet, Beca Brown. Despite this, as you will know, this group is continuing its campaign, with a series of meetings arranged across Wales over the coming weeks. 

I know that steps have already been taken by the Government, but what other steps will the Government be taking to ensure the safety of councillors, local authority staff and teachers, as this element of the new curriculum is rolled out?

Mae'r Aelod yn gwneud pwynt pwysig yn y cwestiwn olaf. Rŷn ni'n gweithio gyda'n partneriaid yn gyffredinol i sicrhau bod y wybodaeth iawn ar gael a bod canllawiau ar gael i allu mynd i'r afael â hyn. Mae wir yn bwysig—ac mae'n drueni nad yw llefarydd y Ceidwadwyr yma i glywed hyn eto—mae wir yn bwysig bod y drafodaeth gyhoeddus ynghlwm â'r maes polisi hwn yn digwydd mewn ffordd sydd yn gyfrifol ac yn seiliedig ar ffeithiau yn hytrach na honiadau.

The Member makes an important point in the last question. We are working with our partners generally to ensure that accurate information is available and that guidance is available to tackle this. It's very important—and it is a shame that the Conservative spokesperson isn't here to listen to this—it's very important that the public debate in this policy area is undertaken in a responsible manner, based on facts rather than allegations.

Cytuno'n llwyr, Weinidog, a diolch am yr ateb hwnnw. Mae'n amlwg bod y grŵp yn targedu rhieni gyda'i ymgyrch o gam-wybodaeth, ac hyd yn oed Aelodau o'r Senedd fe ymddengys. Nodaf fod y Llywodraeth wedi creu canllaw i'r cwricwlwm i rieni a gofalwyr, a dogfen dwi'n credu sy'n wych ac yn egluro'r newidiadau yn effeithiol. Ond, o siarad â nifer o rieni a gofalwyr, prin neb sydd wedi gweld yr adnodd pwysig hwn.

Sut felly ydych chi am sicrhau bod pob rhiant a gofalwr yn derbyn copi o'r taflenni hyn, ac yn cefnogi ysgolion i egluro'r newidiadau, rhag ofn eu bod hwythau hefyd yn cael eu bygwth gan y rhai sy'n ymgyrchu yn erbyn y newidiadau? Mae angen sicrhau bod pob plentyn yn elwa o'r newidiadau hyn, ac ofnaf fod yna nerfusrwydd ac ofn o ran cyflwyno'r pwnc hwn os ydy'r ymgyrch hon yn parhau i fynd rhagddi.

I agree with you entirely, Minister, and thank you for that response. It's clear that the group is targeting parents with its campaign of misinformation, and even Members of the Senedd it would appear. I note that the Government has formulated guidance to the curriculum for parents and carers, an excellent document in my view, and one that explains the changes effectively. However, from speaking to a number of parents and carers, I note that very few of them have seen this important resource.

How therefore will you ensure that every parent and carer receives a copy of these leaflets, and how will you support schools in explaining the changes, in case they too are threatened by those who are campaigning against these changes? We must ensure that every child benefits from these changes, but I'm afraid that there will be a reluctance and fear in terms of introducing this subject if this campaign continues.

Wel, dyna yw'r risg, fel mae'r Aelod yn dweud. Dyna pam mae e mor bwysig bod y drafodaeth yn digwydd mewn ffordd gymedrol, ffeithiol, oherwydd mae amryw o heriau o flaen athrawon ar hyn o bryd. Rydym ni wedi cyflwyno cwricwlwm o'r newydd ac mae angen sicrhau eu bod nhw'n cael y gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn llwyddiannus yn y maes hwn ac ym mhob maes arall.

Rydyn ni'n gweithio gyda'r awdurdodau lleol a gyda'r consortia i edrych ar beth allwn ni ei wneud i gefnogi rhieni ymhellach yn hyn o beth. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi sicrhau bod playlist penodol ar gael ar Hwb, sydd yn cynnwys ystod o adnoddau mewn 12 iaith i sicrhau bod yr awdurdodau lleol ac ysgolion yn cael eu cefnogi ac i hwyluso'r gwaith y maen nhw eisoes yn ei wneud i weithio gyda rhieni a'r gymuned ehangach i sicrhau bod pawb yn deall beth sy'n digwydd ar lawr gwlad go iawn, yn hytrach na beth sy'n cael ei honni.

Well, that's the risk, as the Member set out. That's why it is so important that the debate happens in a factual and measured manner, because there are a number of challenges facing teachers at the moment. We have introduced a new curriculum and we need to ensure that they do get the support that they need in order to do that in a way that can be successful in this area and in all other areas.

We are working with the local authorities and with the consortia to look at what we can do to further support parents in this area. To date, we have ensured that there is a specific playlist available on Hwb, which includes a range of resources in 12 languages in order to ensure that local authorities and schools are supported and to facilitate the work that they're already undertaking to work with parents and the wider community to ensure that everyone understands what's happening on the ground in reality, rather than what's being claimed.

14:35
Disgyblion o Wahanol Gefndiroedd Economaidd-Gymdeithasol
Pupils from Different Socioeconomic Backgrounds

3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd er mwyn ceisio lleihau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion ysgol o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol? OQ58412

3. What steps is the Welsh Government taking to reduce the attainment gap between school pupils from different socioeconomic backgrounds? OQ58412

Roedd fy natganiad llafar ar 22 Mawrth yn amlinellu fy mwriad i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad, ac rwyf wedi rhoi ystod o fesurau ar waith i wireddu'r uchelgais hwn.

My oral statement on 22 March set out my intention to tackle the impact of poverty on attainment, and I have put in place a range of measures to realise this ambition.

Diolch, Weinidog. Fe fyddwch chi'n ymwybodol o adroddiad diweddar yr Education Policy Institute, sy'n dweud bod dim cynnydd wedi bod o ran lleihau'r bwlch rhwng disgyblion o wahanol gefndiroedd cymdeithasol dros y ddegawd diwethaf. Mae'r adroddiad yn dweud bod y disgyblion tlotaf ddwy flynedd y tu ôl i'w cyfoedion o gefndiroedd mwy llewyrchus, ar gyfartaledd. Rwy'n gwybod eich bod chi'n poeni am hyn, Weinidog; rydych chi wedi gwneud hynny'n hysbys. Ond, allwch chi esbonio i ni beth sydd wedi mynd o'i le a beth fyddwch chi'n ei wneud i daclo'r broblem, ynghyd â beth rydych chi wedi ei ddweud? Rwy'n deall yr heriau y gwnaeth llymder eu hachosi, ond dyw hyn ddim yn esbonio pam fod y sefyllfa yn waeth yng Nghymru nag yw e yn Lloegr. Allwch chi ddweud hefyd beth yw eich dadansoddiad o ran gwraidd y broblem? Ydy e achos bod ysgolion mewn ardaloedd tlotach heb yr un adnoddau a chyllid, neu a oes heriau mewn atynnu athrawon efallai i rai o'r ardaloedd hyn? Sut fyddwch chi'n targedu adnoddau a chyllid er mwyn cefnogi disgyblion sy'n wynebu anfanteision? Ac yn olaf, Weinidog, faint o flaenoriaeth fyddwch chi'n ei rhoi i geisio dysgu grwpiau sydd angen mwy o gefnogaeth mewn grwpiau sydd yn llai, plis? Diolch yn fawr.

Thank you, Minister. You'll be aware of the recent report of the Education Policy Institute, stating that no progress has been made in trying to close the gap between pupils from different social backgrounds over the past decade. According to the report, the poorest pupils are two years behind their contemporaries from more affluent backgrounds, on average. I know that you are concerned about this, Minister; you've made that clear. But, can you give us an explanation as to what has gone wrong as well as detailing your plans to tackle this problem, on top of what you've already said? I understand the challenges caused by austerity, but this doesn't explain why the situation is worse in Wales than it is in England. Could you also tell us what your analysis is of what is at the heart of this problem? Is it the fact that schools in poorer areas don't have the same resources and funding, or are there challenges in attracting teachers, perhaps, to some of these areas? How will you be targeting resources and funding to support pupils facing such disadvantage? And finally, Minister, how much will you prioritise trying to teach those who need more support in smaller groups, please? Thank you.

Wel, mae amryw o gwestiynau pwysig iawn yng nghwestiwn yr Aelod. Mae'r adroddiad yn cydnabod bod y cefndir cymdeithasol yng Nghymru yn wahanol i'r cefndir cymdeithasol, ar gyfartaledd, yn Lloegr—hynny yw, bod lefelau o dlodi yn uwch yng Nghymru am resymau, efallai, sydd yn rhannol hanesyddol. Nid yw'r pwerau o ran trethi ac ati a gwariant ddim gyda ni i'n galluogi ni i fynd i'r afael â'r elfennau creiddiol hynny. Rydyn ni'n defnyddio'n hadnoddau ni i allu lliniaru effeithiau hynny y gorau y gallwn ni, ond mae heriau yn hynny o beth. Mae'r adroddiad yn dangos pethau pwysig i ni, ond mae'n cytuno â'n dadansoddiad ni eisoes, fel petai, o beth sydd angen ei wneud.

Yn y datganiad ym mis Mawrth, ac wedyn yn yr araith y gwnes i ei rhoi gyda'r Sefydliad Bevan, roedd rhaglen—byddwn i'n dweud rhaglen helaeth—o fesurau yn cael eu cysidro, ac rydym ni'n eu cymryd nhw. Felly, mae rhai o'r pethau hynny i wneud â sut rydym ni'n cefnogi'r gweithlu addysg i allu defnyddio strategaethau amgen, o ran hyfforddi athrawon, o ran sicrhau peer-to-peer support i arweinwyr ysgol ac o ran cefnogi ysgolion i allu recriwtio’r athrawon sydd eu hangen mewn ardaloedd sy'n fwy difreintiedig. Felly, mae ystod o bethau yn y maes hwnnw.

Wedyn, o ran cefnogi disgyblion a myfyrwyr yn uniongyrchol, mae cynlluniau o ran llefaredd a darllen, yn cynnwys cynllun mentora gyda phrifysgol i allu sicrhau bod lefelau llefaredd a darllen yn cynyddu. Ond mae hefyd yn edrych—ac efallai bod hyn yn mynd i wraidd y cwestiwn wnaethoch chi ei ofyn ar y diwedd—ar yr hyn sy'n digwydd eisoes ar lawr gwlad o ran setio. Hynny yw, pryd yn y llwybr ysgol ydyn ni'n rhannu a didoli disgyblion, ac wedyn oes achos i ni allu edrych eto ar hynny? Mae newid y system honno yn mynd i godi heriau, gyda llaw. Ond, mae'n sicr bod yn rhaid i ni edrych ar hynny.

O ran y cwestiwn o ran ariannu, wrth gwrs, mae gennym ni—rwyf wedi rhestru rhai ohonyn nhw eisoes heddiw—lot o gynlluniau sydd wedi'u targedu'n benodol iawn tuag at ysgolion ar sail y niferoedd o bobl ifanc difreintiedig. Felly, mae hynny wrth wraidd yr hyn rydym ni'n ei wneud beth bynnag. Ac mae'r EPI wedi dweud, er enghraifft, fod lot o'r pethau wnaethom ni yn sgil COVID wedi'u pwyso yn benodol tuag at blant a phobl ifanc sy'n ddifreintiedig.

Well, there are a number of important questions posed by the Member. The report does recognise that socioeconomic background in Wales is different to that, generally speaking, in England—that poverty levels are higher in Wales for reasons that are partly historical. The powers in terms of taxation and expenditure aren't in our hands to tackle those core elements. We use our resources to mitigate their impacts as much as we can, but there are challenges in that regard. The report does show us some important things, but it agrees with our own analysis of what needs to be done.

In the statement in March, and then in the speech I gave to the Bevan Foundation, a programme—I would say a broad-ranging programme—of measures was being considered, and we're implementing those. So, some of those things relate to how we support the education workforce to use alternative strategies, in terms of teacher training, in terms of ensuring peer-to-peer support for school leaders and in supporting schools in recruiting the teachers needed in those more disadvantaged areas. So, there's a range of things happening in that area.

Then, in terms of supporting pupils and students directly, there are plans in place in terms of speech and literacy, including a mentoring scheme with a university to ensure that speech and literacy levels are improved. This perhaps gets to the core of the question that you asked at the end of your contribution, in that we're also looking at what's already happening on the ground in terms of setting. That is, when in the school pathway should we be setting pupils, and is there a case to look again at that? Changing that system will be challenging, by the way. But, certainly, we do need to look at that.

In terms of the question in relation to funding—I've listed some of the plans that we have in place already today—we have a lot of schemes that are targeted at schools based on the number of pupils from disadvantaged backgrounds. So, that's at the heart of what we're doing. And the EPI has said, for example, that much of what we did in light of COVID had been weighted specifically towards children and young people from disadvantaged backgrounds.

14:40

Minister, a report for the UK Department for Education in 2015 found that the most successful schools are supporting the attainment of disadvantaged pupils, treating each pupil as an individual with specific challenges and needs. The less successful schools tended to view their disadvantaged pupils as a group whose home environment and lack of access to opportunities limited their chances of success. The most successful schools put effective systems in place to identify needs, select strategies, monitor progress and respond quickly, whilst providing pupils with extensive emotional support alongside supporting their academic progress. Minister, do you agree that this individual targeted approach is best suited to reducing the attainment gap between pupils from different socioeconomic backgrounds here in Wales? Thank you.

Weinidog, canfu adroddiad ar gyfer Adran Addysg y DU yn 2015 fod yr ysgolion mwyaf llwyddiannus yn cefnogi cyrhaeddiad disgyblion difreintiedig, gan drin pob disgybl fel unigolyn sydd â heriau ac anghenion penodol. Roedd yr ysgolion llai llwyddiannus yn tueddu i edrych ar eu disgyblion difreintiedig fel grŵp yr oedd eu hamgylchedd cartref a diffyg mynediad at gyfleoedd yn cyfyngu ar eu gobaith o lwyddo. Mae’r ysgolion mwyaf llwyddiannus yn rhoi systemau effeithiol ar waith i nodi anghenion, dewis strategaethau, monitro cynnydd ac ymateb yn gyflym, gan ddarparu cymorth emosiynol helaeth i ddisgyblion ochr yn ochr â chefnogi eu cynnydd academaidd. Weinidog, a ydych chi'n cytuno mai’r dull unigol hwn sydd wedi’i dargedu yw’r mwyaf addas ar gyfer lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol yma yng Nghymru? Diolch.

I think that's part of the answer. Actually, I strongly believe that the new curriculum that we're introducing in Wales, which has at its heart, really, a curriculum tailored to the needs of individual learners and putting each learner in the best possible position to fulfil their own potential, will be a huge step forward for us. We will all speak to schools in our constituencies and regions. My own experience is that where schools have high levels of disadvantage, they're very excited about the opportunity that the curriculum brings, because they can see there's a means of perhaps re-engaging some of those young people who've found it most of a challenge. So, I think, that is very important.

I finished my answer to Delyth Jewell by referencing the work we did in terms of COVID, and I think we will discover—we're already discovering—that the impact of that obviously has not been equally felt, and there's a very significant impact on those who are most disadvantaged, and so the support we've provided has very much been about making sure that the individual learner's needs are met and reflected. So, it hasn't been about a generic catch-up programme; it's been about remotivating, rebuilding confidence, re-engaging at that individual tailored level.

Rwy’n credu bod hynny’n rhan o’r ateb. A dweud y gwir, rwy’n credu’n gryf y bydd y cwricwlwm newydd yr ydym yn ei gyflwyno yng Nghymru, sydd wedi’i deilwra i anghenion dysgwyr unigol ac sy’n rhoi pob dysgwr yn y sefyllfa orau bosibl i gyflawni ei botensial ei hun, yn gam enfawr ymlaen i ni mewn gwirionedd. Bydd pawb ohonom yn siarad ag ysgolion yn ein hetholaethau a’n rhanbarthau. Yn fy mhrofiad i, mae ysgolion sydd â lefelau uchel o anfantais yn gyffrous iawn am y cyfleoedd a ddaw yn sgil y cwricwlwm oherwydd gallant weld bod yna ffordd efallai o ailennyn diddordeb rhai o’r bobl ifanc sydd wedi wynebu’r heriau mwyaf. Felly, rwy’n credu bod hynny’n bwysig iawn.

Gorffennais fy ateb i Delyth Jewell drwy gyfeirio at y gwaith a wnaethom mewn perthynas â COVID, ac rwy’n credu y byddwn yn darganfod—rydym eisoes yn darganfod—nad yw effaith hwnnw wedi'i theimlo'n gyfartal, a bod effaith sylweddol iawn ar y rhai mwyaf difreintiedig, ac felly mae'r cymorth a ddarparwyd gennym wedi ymwneud i raddau helaeth â sicrhau bod anghenion y dysgwr unigol yn cael eu diwallu a'u hadlewyrchu. Felly, nid oedd yn ymwneud â rhaglen dal i fyny generig; roedd yn ymwneud ag ailysgogi, ailadeiladu hyder, ail-ymgysylltu ar lefel sy'n addas i'r unigolyn.

Canlyniadau Arholiadau 2022
The 2022 Exam Results

4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ganlyniadau arholiadau 2022 yng Ngorllewin De Cymru? OQ58377

4. Will the Minister make a statement on the 2022 exam results in South Wales West? OQ58377

Qualifications Wales have sought to deliver grade outcomes for approved A-levels and GCSEs that are broadly midway between summer 2019 and summer 2021, at a national level. And the results that were achieved by learners demonstrate their resilience, and I congratulate them all on their achievements.

Mae Cymwysterau Cymru wedi ceisio darparu canlyniadau graddau ar gyfer Safon Uwch a TGAU cymeradwy sydd oddeutu hanner ffordd rhwng haf 2019 a haf 2021, ar lefel genedlaethol. Ac mae’r canlyniadau a gyflawnwyd gan ddysgwyr yn dangos eu gwytnwch, ac rwy’n eu llongyfarch i gyd ar eu cyflawniadau.

Minister, after such a troubling time, with the effect of the pandemic clearly impacting the lives of our young people, it is right that we celebrate the achievements of all our young people who have shown such fortitude in completing their studies. Many will have struggled because of absence, and some have questioned the fairness of the results. What lessons can we learn from the experience of this cohort of students as we plan for next year and beyond? Thank you.

Weinidog, ar ôl cyfnod mor gythryblus, gydag effaith y pandemig yn amlwg yn effeithio ar fywydau ein pobl ifanc, mae’n iawn inni ddathlu cyflawniadau ein holl bobl ifanc sydd wedi dangos cymaint o gryfder wrth gwblhau eu hastudiaethau. Bydd llawer wedi cael trafferth oherwydd absenoldeb, ac mae rhai wedi cwestiynu tegwch y canlyniadau. Pa wersi y gallwn eu dysgu o brofiad y garfan hon o ddisgyblion wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt? Diolch.

Well, I will take up the invitation to repeat my congratulations to young people in Wales, who have been through a very, very difficult period. I think, in some ways, this last year was the most disruptive in terms of the experience in the classroom, and so returning to an exam series in that context, I think, was a particularly challenging task. But I think the results have demonstrated the tenacity of our young people, their commitment to their own learning, and the incredible work that teachers and the wider education workforce have done in order to support our young people. We are looking at next year already, obviously. People studying exams next year will have experienced disruption in this year, so there will be some lessons to be learnt from the experience of the last year, of course, in that context.

Qualifications Wales have already said that the particular course adaptations that had to be implemented this year will not be in place for next year. However, there will be advanced notification of examined areas for young people to focus their revision in that way, so that is one aspect that will be developed from this year. And Qualifications Wales is currently working with other exam regulators in other parts of the UK to look at grading for next year and grade boundaries for next year. That work is currently under way.

Many of us will have spoken to learners on the results days for GCSEs and A-levels. My own experience of that was that the revision support and the online support that young people were able to draw on leading up to exams was appreciated, and we will certainly be looking to carry that over into the next year as well. We obviously hope that the year ahead is not like the last year, but certainly learners will have had the experience of this year, taking that forward into next year's exams, so they will need that additional support from us as well. 

Wel, rwyf am dderbyn y gwahoddiad i ailadrodd fy llongyfarchiadau i bobl ifanc yng Nghymru, sydd wedi bod drwy gyfnod anodd iawn. Mewn rhai ffyrdd, rwy’n credu mai’r flwyddyn ddiwethaf hon oedd y fwyaf aflonyddgar o ran y profiad yn yr ystafell ddosbarth, ac felly roedd dychwelyd at arholiadau yn y cyd-destun hwnnw yn dasg arbennig o heriol yn fy marn i. Ond rwy’n credu bod y canlyniadau wedi dangos dycnwch ein pobl ifanc, eu hymrwymiad i’w dysgu eu hunain, a’r gwaith anhygoel y mae athrawon a’r gweithlu addysg ehangach wedi’i wneud i gefnogi ein pobl ifanc. Rydym yn edrych ar y flwyddyn nesaf yn barod wrth gwrs. Bydd pobl sy’n astudio arholiadau y flwyddyn nesaf wedi profi aflonyddwch yn ystod y flwyddyn hon felly bydd rhai gwersi i’w dysgu o brofiadau’r flwyddyn ddiwethaf yn y cyd-destun hwnnw wrth gwrs.

Mae Cymwysterau Cymru eisoes wedi dweud na fydd yr addasiadau i gyrsiau penodol y bu’n rhaid eu gweithredu eleni yn weithredol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fodd bynnag, bydd pobl ifanc yn cael gwybod ymlaen llaw pa feysydd fydd yn cael eu harholi fel y gallant ganolbwyntio eu gwaith adolygu yn y ffordd honno, felly mae honno’n un agwedd a fydd yn cael ei datblygu o eleni ymlaen. Ac mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda rheoleiddwyr arholiadau eraill mewn rhannau eraill o'r DU ar hyn o bryd mewn perthynas â graddio a ffiniau graddau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r gwaith hwnnw ar y gweill ar hyn o bryd.

Bydd llawer ohonom wedi siarad â dysgwyr ar ddiwrnodau canlyniadau TGAU a Safon Uwch. Fy mhrofiad i o hynny oedd bod pobl ifanc yn gwerthfawrogi'r cymorth adolygu a’r cymorth ar-lein yr oeddent yn gallu manteisio arno cyn arholiadau, a byddwn yn sicr eisiau parhau â'r cymorth hwnnw y flwyddyn nesaf hefyd. Yn amlwg, rydym yn gobeithio na fydd y flwyddyn o'n blaenau yn debyg i'r flwyddyn ddiwethaf, ond yn sicr bydd dysgwyr wedi cael y profiad a gawsant eleni wrth iddynt symud ymlaen at arholiadau'r flwyddyn nesaf, felly byddant angen y cymorth ychwanegol hwnnw gennym ni hefyd. 

14:45
Cymorth i Ysgolion
Support for Schools

5. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru'n ei ddarparu i ysgolion yn sgil yr argyfwng costau byw? OQ58411

5. What support is the Welsh Government providing to schools in light of the cost-of-living crisis? OQ58411

Mae'r argyfwng costau byw yn cael, a bydd yn parhau i gael, effaith sylweddol ar bob gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys ein hysgolion ni. Mae'r Prif Weinidog eisoes wedi egluro yn y Senedd ddoe mai dim ond y Llywodraeth yn San Steffan sydd â'r grym ariannol i fynd i'r afael gydag effeithiau andwyol y cynnydd mewn costau ynni a chostau eraill.

The cost-of-living crisis is having, and will continue to have, significant impact on all public services, including our schools. The First Minister has already made clear in the Senedd yesterday that only the UK Government has the financial firepower to tackle the crippling effects of rising energy costs and other costs.

Diolch, Weinidog. Yn sicr, fel gwnaeth y Prif Weinidog bwysleisio hefyd, mae yna rôl gan y Llywodraeth hon ac mae yna bethau y gallem ni fod yn eu cyflawni. Soniodd y Prif Weinidog ddoe am yr ymgyrch o ran sicrhau bod pobl yn cymryd pob buddiant sydd ar gael ar y funud, gan gynnwys y rhai sydd o dan reolaeth Llywodraeth Cymru. Yn yr Alban, mae ganddyn nhw gynghorwyr mewn ysgolion penodol i gefnogi rhieni i sicrhau eu bod nhw'n cael pob buddiant. Ydy hyn yn rhywbeth yr ydych yn ystyried ei gyflwyno yma yng Nghymru?

Thank you, Minister. Certainly, as the First Minister emphasised, there is a role for this Government and there are other things that we could be doing. The First Minister mentioned yesterday the campaign in terms of ensuring that people do take up every benefit currently available, including those that are under the control of the Welsh Government. In Scotland, they have advisers in specific schools to support parents to ensure that they do receive every benefit available to them. Is that something that you are considering introducing here in Wales?

Mae eisoes yn digwydd mewn rhai ysgolion yng Nghymru. Mae ysgolion yn cefnogi teuluoedd mewn pob math o ffyrdd i sicrhau eu bod nhw'n cael mynediad at gefnogaeth ehangach. Un o’r ystyriaethau wnaeth y Prif Weinidog sôn amdano ddoe, wrth gwrs, oedd bod angen sicrhau bod unrhyw gysylltiad rhwng teuluoedd ac unrhyw gorff cyhoeddus yn caniatáu i bobl ddeall yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael ar eu cyfer nhw. Un o'r pethau, fel efallai fod yr Aelod yn gwybod, y gwnaethom ni ei ystyried yng nghyd-destun cynllun prydau am ddim oedd sut i atgoffa teuluoedd, er eu bod nhw'n cael prydau am ddim, os ydyn nhw'n gymwys eisoes i dderbyn cefnogaeth benodol, eu bod nhw'n gwybod hynny a bod cyfle iddyn nhw hysbysu'r ysgol o hynny fel bod yr ysgol yn gallu sicrhau eu bod nhw'n cael mynediad at yr ystod ehangach yna o gefnogaeth sydd i'w chael eisoes. Ac mae mwy i'w wneud hefyd o ran cyfathrebu a sicrhau ein bod ni hefyd fel Llywodraeth yn darparu gwybodaeth i ysgolion allu cefnogi teuluoedd sydd mewn angen.

It's already happening in some schools in Wales. Schools support families in all sorts of different ways to ensure that they can access support more broadly. One of the considerations mentioned by the First Minister yesterday was the need to ensure that any contact between families and any public body allows people to understand the range of support available to them. One of the things, and perhaps the Member is aware of this, that we considered in the context of free school meals was how to remind families that, although they already access free school meals, if they are already eligible to receive certain support, that they know that and that they can inform the school of that so that the school can ensure they have access to that broader range of support that is already available. And there's also more to be done in terms of communication and ensuring that we as a Government also provide information to schools to support families in need.

Minister, undoubtedly the cost of supplying energy to school buildings with the recent increases in wholesale energy prices is going to put enormous strain on finances, which, as we know, are already under considerable pressure. It is therefore a real concern that headteachers will have to make staffing cuts in order to balance budgets, as highlighted earlier by other Members. Whilst we all agree that the situation that schools find themselves in is far from ideal, I believe that the current situation gives cause to invest more vigorously in the energy efficiency of school buildings. I wonder therefore what plans you have to upgrade the energy efficiency of school buildings across Wales, and, given that many of them have highly suitable roof surfaces and sufficient ground space to support renewable energy generation, whether this Government is going to provide investment to enable schools in Wales to install solar panels or suitable wind turbines. Thank you.

Weinidog, diau y bydd y gost o gyflenwi ynni i adeiladau ysgolion, gyda'r cynnydd diweddar mewn prisiau ynni cyfanwerthol, yn rhoi straen enfawr ar gyllid, sydd, fel y gwyddom, eisoes dan bwysau sylweddol. O ganlyniad, mae'r ffaith y bydd yn rhaid i benaethiaid wneud toriadau staffio er mwyn cydbwyso cyllidebau, fel yr amlygwyd ynghynt gan Aelodau eraill, yn peri pryder gwirioneddol. Er ein bod ni i gyd yn cytuno bod y sefyllfa y mae ysgolion ynddi ymhell o fod yn ddelfrydol, credaf fod y sefyllfa bresennol yn rheswm dros fuddsoddi'n fwy helaeth yn effeithlonrwydd ynni adeiladau ysgolion. Tybed felly pa gynlluniau sydd gennych i uwchraddio effeithlonrwydd ynni adeiladau ysgolion ledled Cymru, ac o ystyried bod gan lawer ohonynt doeau addas iawn a digon o dir i gefnogi cynhyrchiant ynni adnewyddadwy, tybed a yw'r Llywodraeth hon am ddarparu buddsoddiad i alluogi ysgolion yng Nghymru i osod paneli solar neu dyrbinau gwynt addas. Diolch.

Well, that is a longer term solution to the challenge that the Member correctly describes as being imminent for schools, and I hope, as I'm sure he will, that when the statement is made on Friday, the Prime Minister will be clear in terms of the commitment that she's making to businesses and to individuals about the support for energy costs, which is certainly necessary in order for public services right across the UK not to feel the incredible pressure that otherwise they would.

On the broader point that the Member was making, in a number of ways he will know that we have a programme to ensure that the school estate, like every other part of the public estate in Wales, makes its contribution to reaching the goals, the ambitious targets that we've set for making Wales a net-zero nation. So, for new school builds, as he will know, from 1 January this year, any school seeking funding from the Welsh Government will need to be a net-zero school. But there are many schools, obviously, that are much older than that and there is a significant amount of the school estate that requires investment in order for them to be able to make that contribution as well, and there's work under way to understand the scale of that with our local authority partners and then to look at how that can be mapped out into the future.

Wel, mae hwnnw'n ateb mwy hirdymor i'r her y mae'r Aelod yn ei disgrifio'n gywir fel un sydd ar fin digwydd i ysgolion, ac rwy'n gobeithio, fel rwy'n siŵr y bydd ef, pan fydd y datganiad yn cael ei wneud ddydd Gwener, y bydd Prif Weinidog y DU yn glir ynghylch yr ymrwymiad y mae'n ei roi i fusnesau ac i unigolion am y cymorth tuag at gostau ynni, sy'n sicr yn angenrheidiol er mwyn sicrhau nad yw gwasanaethau cyhoeddus ar draws y DU yn teimlo'r pwysau anhygoel y byddent yn ei deimlo fel arall.

Ar y pwynt ehangach a wnaeth yr Aelod, mewn nifer o ffyrdd fe fydd yn gwybod bod gennym raglen i sicrhau bod ystad yr ysgol, fel pob rhan arall o'r ystad gyhoeddus yng Nghymru, yn gwneud ei gyfraniad tuag at gyrraedd y nodau, y targedau uchelgeisiol a osodwyd gennym er mwyn gwneud Cymru yn genedl sero net. Felly, o ran ysgolion a adeiladir o'r newydd, fel y gŵyr, o 1 Ionawr eleni, bydd angen i unrhyw ysgol sy'n gofyn am arian gan Lywodraeth Cymru fod yn ysgol sero net. Ond mae yna lawer o ysgolion, yn amlwg, sy'n llawer hŷn na hynny ac mae cryn dipyn o ystad yr ysgol angen buddsoddiad er mwyn iddynt hwy allu cyfrannu hefyd, ac mae gwaith ar y gweill i ddeall hyd a lled hynny gyda'n partneriaid yn yr awdurdodau lleol ac edrych wedyn ar sut y gellir mapio hynny i'r dyfodol.

Minister, there's been significant interest in the reported consultation on school uniforms, and the First Minister spoke about this yesterday. The Welsh Government, of course, has extended the pupil development grant to support more families with the cost of uniforms and school kit to the extent of £200, but the Children's Society have said that the average cost of school uniform is still over £300 per child per year, and that is completely unnecessary and unfair. It's three years since we brought in guidance to improve uniform affordability—two years, that is, before England—and the succession of Westminster Tory Governments have widened the inequality. Now we find that school uniform banks are springing up, alongside food banks, alongside proposed warmth banks, and yet the bankers can get their extended bonuses. Can you provide an update on what schools in my region are doing to ensure families claim all the support that is available to them, and on the timetable for that public consultation?

Weinidog, mae diddordeb sylweddol wedi bod yn yr ymgynghoriad yr adroddwyd yn ei gylch ar wisgoedd ysgol, a siaradodd y Prif Weinidog am hyn ddoe. Wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y grant datblygu disgyblion i roi hyd at £200 o gymorth i fwy o deuluoedd gyda chostau gwisg ysgol a chit ysgol, ond mae Cymdeithas y Plant wedi dweud bod cost gyfartalog gwisg ysgol yn dal i fod dros £300 y plentyn y flwyddyn, ac mae hynny’n annheg ac yn gwbl ddiangen. Mae tair blynedd ers inni gyflwyno canllawiau i wella fforddiadwyedd gwisg ysgol—dwy flynedd cyn Lloegr hynny yw—ac mae Llywodraethau Torïaidd olynol San Steffan wedi ehangu’r anghydraddoldeb. Nawr rydym yn gweld bod banciau gwisg ysgol yn agor, ochr yn ochr â banciau bwyd, ochr yn ochr â'r banciau cynhesu arfaethedig, ac eto gall y bancwyr gael eu bonysau disgwyliedig. A wnewch chi ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae ysgolion yn fy rhanbarth yn ei wneud i sicrhau bod teuluoedd yn hawlio’r holl gymorth sydd ar gael iddynt, ac am yr amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw?

14:50

I thank Joyce Watson for that supplementary question. She's right to say, of course, that the costs of school uniform are a considerable concern for many families. I wrote to schools over the summer recess, towards the end of the recess, to say to them that we will be looking again, as she says, at the guidance that's been in place for three years, effectively, at this point, but the scale of the issue is such that we need to look again at what more we can do. We know that the cost of uniform with school logos can be a real issue for families, so I will want to look at whether that is absolutely necessary and whether schools should be required to provide iron-on logos free of charge, so that the merits of the school uniform can be maintained without the costs being borne by those who are struggling most.

The PDG access grant that we run in Wales is the most generous of any part of the UK. It is actually worth up to £300 for pupils in year 7, which is a year where the costs are particularly challenging, but for other years it's £225, and this year it's been increased to that level. And that is one of a range of ways in which we support families, but the pressures that families are feeling due to costs are very, very real, and there are many families who don't qualify for free school meals who are also finding it challenging, obviously, which is why tackling some of those questions, like the cost of uniforms, is so important.

Diolch i Joyce Watson am y cwestiwn atodol hwnnw. Mae’n gywir i ddweud, wrth gwrs, fod costau gwisg ysgol yn bryder sylweddol i lawer o deuluoedd. Ysgrifennais at ysgolion dros doriad yr haf, tuag at ddiwedd y toriad, i ddweud wrthynt y byddwn yn edrych eto, fel y mae'n dweud, ar y canllawiau sydd wedi bod ar waith ers tair blynedd, i bob pwrpas, ar hyn o bryd, ond mae maint y mater yn golygu bod angen inni edrych eto ar beth arall y gallwn ei wneud. Gwyddom y gall cost gwisg ysgol gyda logos ysgol fod yn broblem wirioneddol i deuluoedd, felly byddaf am edrych i weld a yw hynny’n gwbl angenrheidiol ac a ddylai fod yn ofynnol i ysgolion ddarparu logos haearn smwddio yn rhad ac am ddim, fel y gellir cynnal rhinweddau’r wisg ysgol heb i'r rhai sy'n ei chael hi'n fwyaf anodd orfod talu'r costau.

Ein grant datblygu disgyblion ni yma yng Nghymru yw’r grant mwyaf hael yn unrhyw ran o’r DU. Mewn gwirionedd mae’n werth hyd at £300 i ddisgyblion ym mlwyddyn 7, sy’n flwyddyn lle mae’r costau’n arbennig o heriol, a £225 i flynyddoedd eraill, ac fe gafodd ei gynyddu i’r lefel honno eleni. A dyna un o amrywiaeth o ffyrdd yr awn ati i gefnogi teuluoedd, ond mae'r pwysau y mae teuluoedd yn ei deimlo oherwydd costau yn real iawn ac mae llawer o deuluoedd nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn amlwg yn ei chael hi'n anodd, a dyna pam ei bod hi mor bwysig ein bod yn mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau hyn, fel cost gwisg ysgol.

Help i Fyfyrwyr
Help for Students

6. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu myfyrwyr gyda heriau costau byw? OQ58394

6. What action is the Welsh Government taking to help students with cost-of-living challenges? OQ58394

Our priority continues to be ensuring that higher education students have access to support that enables them to meet their day-to-day living costs. Our student support system provides support equivalent to the national living wage, with the highest levels of grant being targeted to those students most in need.

Ein blaenoriaeth o hyd yw sicrhau bod myfyrwyr addysg uwch yn gallu cael cymorth sy'n eu galluogi i dalu eu costau byw o ddydd i ddydd. Mae ein system cymorth i fyfyrwyr yn darparu cymorth sy’n cyfateb i’r cyflog byw cenedlaethol, gyda’r lefelau grant uchaf yn cael eu targedu at y myfyrwyr sydd â’r angen mwyaf.

Thank you for that response, Minister. I'm sure you'll be as concerned as I am at the significant increase in inflation in the past few months and, of course, it's forecast to rise even further in the months ahead. The student finance regime hasn't changed to take account of those rising costs that many students are facing, particularly in terms of any increase in the level of grant that the Welsh Government makes available on an universal basis to all students—that has been frozen since the beginning of the introduction of the new student finance regime. And there's been no increase either in the maintenance grants that are available to students. What consideration has the Welsh Government given to actually looking at the levels of that universal grant and, indeed, the maintenance loans that are available to support students, given the situation that many will find themselves in over the next few months and years ahead?

Diolch ichi am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Rwy'n siŵr y byddwch yr un mor bryderus â minnau am y cynnydd sylweddol mewn chwyddiant yn y misoedd diwethaf ac wrth gwrs, rhagwelir y bydd yn codi'n uwch eto yn y misoedd i ddod. Nid yw’r drefn cyllid myfyrwyr wedi newid i ystyried y costau cynyddol y mae llawer o fyfyrwyr yn eu hwynebu, yn enwedig o ran cynyddu lefel y grant y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu ar sail gyffredinol i bob myfyriwr—mae hwnnw wedi’i rewi ers cyflwyno'r drefn cyllid myfyrwyr newydd. Ac ni fu cynnydd yn y grantiau cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ychwaith. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i rhoi i edrych ar lefelau’r grant cyffredinol hwnnw, ac yn wir y benthyciadau cynhaliaeth sydd ar gael i gefnogi myfyrwyr, o ystyried y sefyllfa y bydd llawer ohonynt yn ei hwynebu dros y misoedd nesaf a’r blynyddoedd i ddod?

Well, student support rates are in fact increased each year in line with our policy, and I'll be making statements about that in the coming weeks. We already have in Wales the most progressive student support system of any part of the UK, and I'm very proud of that, and we remain committed to that, which includes, as you will know, a mix of grant and additional support. For any student looking for an indication of the level of support available, we published a statement, I think either yesterday or this morning, which sets out the range of support that is available for higher education students across grants, loans and council tax reductions and so on. We will continue to look at what more we can do to support students. We've obviously made funding available in many different ways over the course of the last year to reflect some of these pressures, but I hope to be saying a little more about student support in the coming weeks.

Wel, mae cyfraddau cymorth i fyfyrwyr mewn gwirionedd yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â'n polisi, a byddaf yn gwneud datganiadau am hynny yn yr wythnosau nesaf. Eisoes yng Nghymru mae gennym y system cymorth myfyrwyr fwyaf blaengar yn unrhyw ran o’r DU, ac rwy’n falch iawn o hynny, ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i hynny, system sydd, fel y gwyddoch, yn cynnwys cymysgedd o grantiau a chymorth ychwanegol. Ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy'n chwilio am syniad o lefel y cymorth sydd ar gael, fe wnaethom gyhoeddi datganiad, naill ai ddoe neu’r bore yma, rwy'n credu, sy’n nodi’r ystod o gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr addysg uwch mewn perthynas â grantiau, benthyciadau a gostyngiadau yn y dreth gyngor ac yn y blaen. Byddwn yn parhau i edrych ar beth arall y gallwn ei wneud i gefnogi myfyrwyr. Rydym yn amlwg wedi sicrhau bod cyllid ar gael mewn llawer o wahanol ffyrdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i adlewyrchu rhywfaint o'r pwysau, ond rwy'n gobeithio dweud ychydig mwy am gymorth i fyfyrwyr yn yr wythnosau nesaf.

Yr Amgylchedd Dysgu Gorau
The Best Learning Environment

7. Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i greu'r amgylchedd dysgu gorau ar gyfer plant? OQ58399

7. What is the Government doing to create the best learning environment for children? OQ58399

14:55

Ensuring the school estate is fit for purpose is vital to creating a positive learning environment. This is why, since 2014, we have invested £1.22 billion through the whole of the Sustainable Communities for Learning programme, against a total programme spend with our stakeholders of £2.2 billion. 

Mae sicrhau bod yr ystad ysgolion yn addas at y diben yn hanfodol i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol. Dyna pam, ers 2014, ein bod wedi buddsoddi £1.22 biliwn drwy'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, yn erbyn cyfanswm o wariant gyda'n rhanddeiliaid ar y rhaglen o £2.2 biliwn. 

Diolch am yr ateb.

Thank you for that response.

This winter will be one of the most challenging in the history of devolution, because the cost-of-living crisis will have a brutal and merciless impact on almost everybody, but especially the most vulnerable, without significant state intervention. Education is one of the many places where this crisis will be felt. Some children not covered by our free school meals policy will be going hungry this winter. Have you given any thought to Plaid Cymru's calls to extend the universal free school meals programme as an emergency measure for secondary school children? And, further to your answer to Sioned Williams earlier—that there aren't going to be any further funds available to schools to combat the increased costs—where would you suggest that headteachers cut their budgets in order to keep the lights on? 

Y gaeaf hwn fydd un o'r rhai mwyaf heriol yn hanes datganoli, oherwydd bydd yr argyfwng costau byw yn cael effaith greulon a didrugaredd ar bawb bron, ond yn enwedig y rhai mwyaf bregus, heb ymyrraeth sylweddol gan y wladwriaeth. Mae addysg yn un o'r nifer o feysydd lle bydd yr argyfwng hwn i'w deimlo. Bydd rhai plant nad ydynt yn gymwys ar gyfer ein polisi prydau ysgol am ddim yn llwglyd y gaeaf hwn. A ydych chi wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i alwadau Plaid Cymru i ymestyn y rhaglen prydau ysgol am ddim i bawb fel mesur brys i gynnwys plant ysgolion uwchradd? Ac yn sgil eich ateb i Sioned Williams yn gynharach—nad oes unrhyw arian pellach ar gael i ysgolion i fynd i'r afael â'r costau cynyddol—lle byddech chi'n awgrymu y dylai penaethiaid dorri eu cyllidebau er mwyn cadw'r goleuadau ynghyn? 

Well, the Member will know that it's the Government's hope as well that we can do more in the area of free school meals, but the extension that the Member refers to in his question is one where we would need to make the kinds of cuts in other parts of our budget that the Member invites me to specify that schools should make in theirs. So, the challenge is very, very significant.

As well as having the commitment and the compassion for making the difference, we also have to find the resources for doing that, and that's the challenge that I'm sure he recognises that the Government here faces, in the absence of a commitment from the UK Government to make good, effectively, the cut in the Welsh Government's purchasing power through the funding that we already have. As I said earlier, the level of support that is required for public services to deal with energy costs—and that includes our education system—is the kind of level of support that we need the UK Government to step forward and provide to all parts of the UK.

Wel, bydd yr Aelod yn gwybod bod y Llywodraeth hefyd yn gobeithio y gallwn wneud mwy ym maes prydau ysgol am ddim, ond mae'r estyniad y mae'r Aelod yn cyfeirio ato yn ei gwestiwn yn un lle byddai angen i ni wneud y mathau o doriadau mewn rhannau eraill o'n cyllideb y mae'r Aelod yn gofyn i mi fanylu arnynt y dylai ysgolion eu gwneud yn eu cyllidebau hwy. Felly, mae'r her yn sylweddol iawn.

Yn ogystal â chael yr ymrwymiad a'r trugaredd i wneud y gwahaniaeth, mae'n rhaid i ni hefyd ddod o hyd i'r adnoddau i allu gwneud hynny, a dyna'r her y mae'r Llywodraeth hon yn ei hwynebu, fel y mae'n cydnabod, rwy'n siŵr, yn absenoldeb ymrwymiad gan Lywodraeth y DU i unioni'r toriad i bŵer prynu Llywodraeth Cymru drwy'r cyllid sydd gennym eisoes. Fel y dywedais yn gynharach, y gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus i ymdopi â chostau ynni—ac mae hynny'n cynnwys ein system addysg—yw'r math o lefel o gefnogaeth y mae angen i Lywodraeth y DU ei darparu i bob rhan o'r DU.

Mae cwestiwn 8 [OQ58392] wedi'i dynnu yn ôl. Cwestiwn 9, Carolyn Thomas.

Question 8 [OQ58392] is withdrawn. Question 9, Carolyn Thomas.

Natur a Bioamrywiaeth
Nature and Biodiversity

9. Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ysgolion yn addysgu plant am bwysigrwydd natur a bioamrywiaeth? OQ58396

9. How is the Welsh Government ensuring schools teach children about the importance of nature and biodiversity? OQ58396

Learning on the environment is mandatory in the Curriculum for Wales. The statements of what matters for the humanities and the science and technology areas of learning and experience include explicit references to the environment, to ensure that learners engage with the importance of nature and biodiversity.  

Mae addysg am yr amgylchedd yn orfodol yn y Cwricwlwm i Gymru. Mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer meysydd dysgu a phrofiad y dyniaethau a gwyddoniaeth a thechnoleg yn cynnwys cyfeiriadau penodol at yr amgylchedd i sicrhau bod dysgwyr yn ymdeimlo â phwysigrwydd natur a bioamrywiaeth.  

Thank you for the answer, Minister. According to research by the Royal Society for the Protection of Birds, only one in five children has a connection to nature, and time spent playing outdoors has halved in just one generation. Exploring the natural environment is incredibly beneficial for young children, particularly for their sensory and emotional development. It's important that these experiences occur at primary school age, because if a child does not connect with nature before the age of 12, they are less likely to as an adult.

If we are to tackle the nature crisis we face, we also need to make sure that our future generation of leaders understand the importance of preserving our biodiversity for the ecosystems and careful balance of life. Minister, what funding does the Welsh Government have in place to support schools to connect children with nature? Thank you.

Diolch am yr ateb, Weinidog. Yn ôl ymchwil gan yr RSPB, dim ond un o bob pump o blant sydd â chysylltiad â byd natur, ac mae'r amser a dreulir yn chwarae yn yr awyr agored wedi haneru mewn un genhedlaeth yn unig. Mae archwilio'r amgylchedd naturiol yn hynod fuddiol i blant ifanc yn enwedig ar gyfer datblygu eu synhwyrau a'u datblygiad emosiynol. Mae'n bwysig fod y profiadau hyn yn digwydd yn ystod oedran ysgol gynradd, oherwydd os nad yw plentyn yn cysylltu â natur cyn ei fod yn 12 oed, mae'n llai tebygol o wneud hynny fel oedolyn.

Os ydym am fynd i'r afael â'r argyfwng natur sy'n ein hwynebu, mae angen inni sicrhau hefyd fod arweinwyr y dyfodol yn deall pwysigrwydd cadw ein bioamrywiaeth ar gyfer ecosystemau a chydbwysedd bywyd gofalus. Weinidog, pa gyllid sydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ysgolion i gysylltu plant â byd natur? Diolch.

Well, as a former young ornithologist myself, I pay close attention to what the RSPB tells us in terms of the connection of young people with nature. I'm sure that most of us will recognise, from our own experience, just how important and enjoyable that is at a young age. There are two principal programmes that we fund and continue to support in the space of environmental education in schools. Eco-Schools is one, and the Size of Wales is another. We can use both those programmes to go beyond the classroom, if you like, and for young people to be able to engage with their broader environment, but also to have a sense of agency in terms of how they relate themselves to nature and to biodiversity. Between them, those programmes are funded by around £0.5 million a year over the last three years. That enables schools to engage with those programmes at no cost. In my own experience—and I'm sure hers will be from her region as well—when you speak to schools, both of those programmes are very valued, and most heads and most teaching staff see a real opportunity with the new curriculum to be able to make a real step forward in how those programmes play a part in the broader curriculum in schools as well. 

Wel, fel cyn-adaregwr ifanc fy hun, rwy'n rhoi sylw manwl i'r hyn y mae'r RSPB yn ei ddweud wrthym ynglŷn â chysylltiad pobl ifanc â byd natur. Rwy'n siŵr y bydd y rhan fwyaf ohonom yn cydnabod, o'n profiad ni ein hunain, pa mor bwysig a phleserus yw hynny pan yn ifanc. Mae dwy brif raglen yr ydym yn eu hariannu ac yn parhau i'w cefnogi yng nghyswllt addysg amgylcheddol mewn ysgolion. Mae Eco-Sgolion yn un, ac mae Maint Cymru yn un arall. Gallwn ddefnyddio'r ddwy raglen honno i fynd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth, fel petai, i bobl ifanc allu ymgysylltu â'u hamgylchedd ehangach, ond hefyd i gael ymdeimlad o reolaeth mewn perthynas â sut y maent yn ymwneud â natur a bioamrywiaeth. Rhyngddynt, cafodd y rhaglenni hynny oddeutu £0.5 miliwn y flwyddyn dros y tair blynedd diwethaf. Mae hynny'n galluogi ysgolion i ymgysylltu â'r rhaglenni hynny heb unrhyw gost. Yn fy mhrofiad i—ac rwy'n siŵr y bydd ei phrofiad hithau o'i rhanbarth yr un peth—pan fyddwch yn siarad ag ysgolion, mae'r ddwy raglen hynny'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr, ac mae'r rhan fwyaf o benaethiaid a'r rhan fwyaf o staff addysgu yn gweld cyfle go iawn gyda'r cwricwlwm newydd i allu gwneud cynnydd go iawn yn y ffordd y mae'r rhaglenni hynny'n chwarae rhan yn y cwricwlwm ehangach mewn ysgolion hefyd. 

Dyw Rhianon Passmore ddim yma i ofyn cwestiwn 10 [OQ58413].

Rhianon Passmore is not here to ask question 10 [OQ58413]. 

15:00
Effaith Chwyddiant ar Gyllidebau
The Effect of Inflation on Budgets

11. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith chwyddiant ar gyllidebau ysgolion ar gyfer 2022-23 ? OQ58383

11. What assessment has the Minister made of the effect of inflation on 2022-23 school budgets ? OQ58383

The rise in inflation is having a significant impact on all public services and will affect school budgets. We know that school reserves are currently in a higher position, and we support local authorities in working with schools to manage their budgets in light of the current circumstances.

Mae'r cynnydd mewn chwyddiant yn cael effaith sylweddol ar bob gwasanaeth cyhoeddus a bydd yn effeithio ar gyllidebau ysgolion. Rydym yn gwybod bod cronfeydd wrth gefn ysgolion mewn sefyllfa well ar hyn o bryd, ac rydym yn cefnogi awdurdodau lleol i weithio gydag ysgolion i reoli eu cyllidebau yn sgil yr amgylchiadau presennol.

I thank the Minister for that response. Can I correct something that's been said earlier? School budgets are not the responsibility of the headteacher; they're the responsibility of the governing body in law. That's an important point to remember.

Yes, maybe the average amount of money in school governing bodies is relatively high, but that doesn't mean that some schools aren't running with very little money in reserves, and some school reserves are more down to good luck and things that have happened than anything else. I mean, these budgets were set at a very different time than we're in now. We've got teachers' pay and energy costs—I don't know what the teachers' pay increase is going to be, but I would guess it's going to be a lot higher than school governors set it back in March and April when things were in an entirely different situation. How does the Minister think schools are going to be able to meet those additional costs, and what additional support is going to be given either by local authorities or by the Welsh Government?

Diolch i'r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. A gaf fi gywiro rhywbeth sydd wedi cael ei ddweud yn gynharach? Nid y pennaeth sy'n gyfrifol am gyllidebau ysgolion; maent yn gyfrifoldeb i'r corff llywodraethu yn unol â'r gyfraith. Mae hwnnw'n bwynt pwysig i'w gofio.

Ydy, efallai bod y swm cyfartalog o arian sydd gan gyrff llywodraethu ysgolion yn gymharol uchel, ond nid yw hynny'n golygu nad yw rhai ysgolion yn gweithredu gydag ond ychydig iawn o arian wrth gefn, ac mae rhai cronfeydd wrth gefn ysgolion yn fwy o ganlyniad i lwc dda a phethau sydd wedi digwydd na dim byd arall. Hynny yw, gosodwyd y cyllidebau hyn ar adeg wahanol iawn i'r un yr ydym ynddi yn awr. Mae gennym gostau cyflogau athrawon a chostau ynni—nid wyf yn gwybod beth fydd codiad cyflog yr athrawon, ond rwy'n dyfalu y bydd yn llawer uwch na'r hyn y gwnaeth llywodraethwyr ysgolion ei osod yn ôl ym mis Mawrth a mis Ebrill pan oedd pethau mewn sefyllfa hollol wahanol. Sut y mae'r Gweinidog yn meddwl y bydd ysgolion yn gallu talu'r costau ychwanegol hynny, a pha gymorth ychwanegol sy'n mynd i gael ei roi naill ai gan awdurdodau lleol neu gan Lywodraeth Cymru?

Just on the question of reserves specifically, I do take the Member's point that there is obviously a variable picture in different schools, and if you don't have the reserves, then this isn't applicable to that school. But the overall picture across the system in Wales is that, from the last data available, which is now coming up to a year old, school reserves have increased from £31 million in March 2020 to £180 million in March 2021. So, that's the overall picture across the system, and local authorities where that is the case will be working with schools to manage those increased reserves in a way that supports the needs of those schools.

As the Member will know, the local government settlement for this year increased by over 9 per cent. That will obviously be very significantly affected by the costs of inflation. There are obviously discussions with local authorities to understand where those pressures are, but as the Member will have heard me say in previous answers, there is a very real limitation on what the Welsh Government can do in the absence of the UK Government making good for the £600 million by which our budget has less purchasing power today than it did at the end of last year. 

Ar fater cronfeydd wrth gefn yn benodol, rwy'n derbyn pwynt yr Aelod fod yna ddarlun amrywiol mewn gwahanol ysgolion, ac os nad oes gennych gronfeydd wrth gefn, ni fyddai hyn yn berthnasol i'r ysgol honno. Ond y darlun cyffredinol ar draws y system yng Nghymru yw bod cronfeydd wrth gefn ysgolion, yn ôl y data diwethaf sydd ar gael, sydd bellach bron yn flwyddyn oed, wedi cynyddu o £31 miliwn ym mis Mawrth 2020 i £180 miliwn ym mis Mawrth 2021. Felly, dyna'r darlun cyffredinol ar draws y system, a bydd awdurdodau lleol lle mae hynny'n wir yn gweithio gydag ysgolion i reoli'r cronfeydd wrth gefn hynny sydd wedi cynyddu mewn ffordd sy'n cefnogi anghenion yr ysgolion hynny.

Fel y bydd yr Aelod yn gwybod, cynyddodd y setliad llywodraeth leol ar gyfer eleni dros 9 y cant. Bydd costau chwyddiant yn amlwg yn effeithio'n sylweddol iawn ar hynny. Yn amlwg, mae trafodaethau ar y gweill gydag awdurdodau lleol er mwyn deall ble mae'r pwysau, ond fel y bydd yr Aelod wedi fy nghlywed yn dweud mewn atebion blaenorol, mae cyfyngiad gwirioneddol ar yr hyn y gall Llywodraeth Cymru ei wneud os na fydd Llywodraeth y DU yn gwneud iawn am y £600 miliwn yn llai o bŵer prynu sydd gan ein cyllideb ni heddiw nag a oedd ganddi ddiwedd y llynedd.

Diolch i'r Gweinidog. 

Thank you, Minister. 

Just a couple of points from me at the end of those two question sessions. My expectation is that Members are here to ask their oral questions, if they've tabled questions, unless they have been formally withdrawn. My other expectation is that Members are here, and remain here, for the length of any ministerial question session they wish to be called in. Not all Members have met that expectation today either, and there are numerous guilty parties. Most of them are not in the Chamber to hear me say this at this point, but I'm hoping that their colleagues in almost every political party will pass the message on. I won't be as lenient next week. 

Mae gennyf un neu ddau o bwyntiau ar ddiwedd y ddwy sesiwn holi. Rwy'n disgwyl i'r Aelodau fod yma i ofyn eu cwestiynau llafar, os ydynt wedi cyflwyno cwestiynau, oni bai eu bod wedi cael eu tynnu'n ôl yn ffurfiol. Rwy'n disgwyl hefyd i'r Aelodau fod yma, ac aros yma, drwy gydol unrhyw sesiwn gwestiynau i'r Gweinidogion y maent am gael eu galw ynddi. Nid yw pob Aelod wedi bodloni'r disgwyliad hwnnw heddiw ychwaith, ac mae sawl un yn euog. Nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn y  Siambr i fy nghlywed yn dweud hyn, ond rwy'n gobeithio y bydd eu cyd-Aelodau ym mhob un o'r pleidiau gwleidyddol, bron, yn trosglwyddo'r neges. Ni fyddaf yr un mor drugarog yr wythnos nesaf. 

3. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
3. Questions to the Minister for Finance and Local Government
4. Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd
4. Questions to the Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd
5. Cwestiynau Amserol
5. Topical Questions

Mae'r cwestiwn amserol cyntaf i'w ofyn gan Hefin David, i'w ateb gan Weinidog yr Economi. 

The first topical question is to be asked by Hefin David and is to be answered by the Minister for Economy. 

Bearmach Cyf
Bearmach Ltd

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion diweddar bod Bearmach Cyf. ar Ystâd Ddiwydiannol Pantglas, Bedwas, wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr? TQ659

1. Will the Minister make a statement on the recent news that Bearmach Ltd at Pantglas Industrial Estate, Bedwas, has gone into administration? TQ659

Thank you for the question. We understand that Bearmach Ltd has gone into administration. Working Wales advisers have provided onsite support to Bearmach employees over a three-week period, and we will continue to work with staff affected, providing advice and support. It's my understanding that up to 89 people will be affected by this company closure and are facing redundancy. 

Diolch am y cwestiwn. Deallwn fod Bearmach Cyf wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Mae cynghorwyr Cymru'n Gweithio wedi rhoi cymorth ar y safle i weithwyr Bearmach dros gyfnod o dair wythnos, a byddwn yn parhau i weithio gyda staff yr effeithiwyd arnynt, i roi cyngor a chymorth. Rwy'n deall y bydd hyd at 89 o bobl yn cael eu heffeithio yn sgil cau'r cwmni hwn ac yn wynebu colli eu swyddi.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

That's a helpful initial answer. I was informed on Monday 12 September by Caerphilly council about Bearmach. They've manufactured and supplied spare parts for older Land Rover vehicles, based, as I said, at Pantglas industrial estate. The council had been informed by the Welsh Government late the previous Friday, and I understand the company have received Welsh Government grant support in the past. Has Careers Wales been involved with the company? The local authority said it will be in contact with them to help from an employability perspective, so I'd like to know that. Unfortunately, the exact numbers of those being made redundant wasn't confirmed. The Minister did confirm it in his answer; it was reported to us as 51, but now he's confirmed it's 89. This is obviously very disappointing news for the local economy in Bedwas and the surrounding area. I'd like to know what the Minister is planning to do to further support the economy in the area around Pantglas and Bedwas particularly. Can the Minister give us a further assessment of the impact of Bearmach's closure on the workforce of the local community, including his understanding of the role of Careers Wales? And can he please clarify what further support will be made available to former employees from the Welsh Government, in addition to that that he's already mentioned? 

Mae hwnnw'n ateb cychwynnol defnyddiol. Cefais wybod ddydd Llun 12 Medi gan gyngor Caerffili am Bearmach. Maent wedi cynhyrchu a chyflenwi partiau sbâr ar gyfer cerbydau Land Rover hŷn, ac wedi'u lleoli, fel y dywedais, ar ystad ddiwydiannol Pantglas. Roedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi gwybod i'r cyngor yn hwyr y dydd Gwener blaenorol, ac rwy'n deall bod y cwmni wedi derbyn cymorth grant gan Lywodraeth Cymru yn y gorffennol. A yw Gyrfa Cymru wedi ymwneud â'r cwmni? Dywedodd yr awdurdod lleol y bydd mewn cysylltiad â hwy i helpu o safbwynt cyflogadwyedd, felly hoffwn wybod hynny. Yn anffodus, ni chafodd union niferoedd y rhai sy'n cael eu diswyddo eu cadarnhau. Fe wnaeth y Gweinidog ei gadarnhau yn ei ateb; clywsom ei fod yn 51, ond yn awr, mae wedi cadarnhau ei fod yn 89. Mae hyn yn amlwg yn newyddion siomedig iawn i'r economi leol ym Medwas a'r cyffiniau. Hoffwn wybod beth y mae'r Gweinidog yn bwriadu ei wneud i gefnogi'r economi ymhellach yn yr ardal o gwmpas Pantglas a Bedwas yn enwedig. A oes modd i'r Gweinidog roi asesiad pellach inni o effaith cau Bearmach ar weithlu'r gymuned leol, gan gynnwys ei ddealltwriaeth o rôl Gyrfa Cymru? Ac a oes modd iddo egluro pa gymorth pellach a fydd ar gael i gyn-weithwyr gan Lywodraeth Cymru, yn ychwanegol at yr hyn mae eisoes wedi'i grybwyll? 

15:05

Thank you. I'll try and deal with each of those points. Our understanding is that 89 people were employed on the site, and given that it's our understanding that they've gone into administration and it's likely that there will be a site closure, they're all at risk of redundancy. My understanding is that a limited number of employees have been retained for a period of weeks to help support the closure of the business and remove stock onsite. For those who are not aware, Bearmach is an independent supplier of parts and accessories for Land Rover vehicles, and of course, there are still many of those in existence. 

Working Wales is part of the Careers Wales service, so they've been onsite providing support to employees. We're also beginning to work with them—we understand there is some trade union membership there—to look at advice and guidance both by group and individual sessions. Some of the main levers of support that we can provide are through our ReAct Plus programme. That is available for people either affected by possible redundancy, or, in this case, a live redundancy situation. So, we're working with Jobcentre Plus and, indeed, Working Wales to provide tailored information, advice and guidance. It also provides a vocational training grant of up to £1,500 to help people whose jobs have been made redundant to potentially acquire new skills to allow them to re-enter the labour market, including alternative employment.

I should say, and I'll happily confirm this again, that if people want more information, they can contact Working Wales on 0800 0284844. So, if people haven't had direct contact, they can do on that number, and I'll send the number and those details across to the constituency Member as well. We also provide a range of other support in the area, including the business productivity enhancement programme. We're looking to enhance the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the local area as well, so that there are, we hope, alternative sources of employment. 

Part of my concern is that whilst the labour market is currently very tight, if the forecasts from a range of economists from the Bank of England are right, we could face a number of similar situations facing the economy in the coming weeks and months. But, I'd be more than happy to talk to the Member even after this question, because I think this will be a moving picture. 

Diolch. Fe geisiaf ymdrin â phob un o'r pwyntiau hynny. Ein dealltwriaeth yw bod 89 o bobl yn gyflogedig ar y safle, ac o ystyried mai ein dealltwriaeth ni yw eu bod wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr a'i bod yn debygol y bydd y safle'n cau, maent i gyd mewn perygl o golli swyddi. Fy nealltwriaeth i yw bod nifer cyfyngedig o weithwyr wedi'u cadw am gyfnod o wythnosau i gynorthwyo gyda chau'r busnes a chael gwared ar stoc ar y safle. I'r rhai nad ydynt yn ymwybodol o hynny, mae Bearmach yn gwmni annibynnol sy'n cyflenwi rhannau ac ategolion ar gyfer cerbydau Land Rover, ac wrth gwrs, mae llawer o'r rheini yn dal mewn bodolaeth. 

Mae Cymru'n Gweithio yn rhan o wasanaeth Gyrfa Cymru, felly maent wedi bod ar y safle yn rhoi cymorth i weithwyr. Rydyn ninnau hefyd yn dechrau gweithio gyda hwy—rydym yn deall bod rhywfaint o aelodau undebau llafur yno—i edrych ar gyngor ac arweiniad drwy sesiynau grŵp a sesiynau i unigolion. Mae rhai o'r prif dulliau cymorth y gallwn eu darparu yn digwydd drwy ein rhaglen ReAct Plus. Mae hynny ar gael i bobl sydd naill ai wedi eu heffeithio gan ddiswyddiadau posib, neu yn yr achos hwn, sefyllfa ddiswyddo sy'n mynd rhagddi ar hyn o bryd. Felly, rydym yn gweithio gyda'r Ganolfan Byd Gwaith ac yn wir, Cymru'n Gweithio, i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad addas. Mae hefyd yn darparu grant hyfforddiant galwedigaethol o hyd at £1,500 i helpu pobl sydd wedi'u diswyddo i gaffael sgiliau newydd o bosibl er mwyn caniatáu iddynt ddychwelyd i'r farchnad lafur, gan gynnwys gwaith amgen.

Dylwn ddweud, a byddaf yn hapus i gadarnhau hyn eto, os yw pobl eisiau rhagor o wybodaeth, gallant gysylltu â Cymru'n Gweithio ar 0800 0284844. Felly, os nad yw pobl wedi dod i gysylltiad uniongyrchol, fe allant wneud hynny ar y rhif hwnnw, a byddaf yn anfon y rhif a'r manylion hynny at Aelod yr etholaeth hefyd. Rydym hefyd yn darparu ystod o gymorth arall yn yr ardal, gan gynnwys y rhaglen gwella cynhyrchiant busnes. Rydym yn edrych ar wella cystadleurwydd mentrau bach a chanolig yn yr ardal leol hefyd, fel bod ffynonellau cyflogaeth amgen ar gael, gobeithio. 

Tra bod y farchnad lafur yn dynn iawn ar hyn o bryd, os yw'r rhagolygon gan sawl economegydd o Fanc Lloegr yn gywir, rhan o fy mhryder yw y gallem weld nifer o sefyllfaoedd tebyg yn wynebu'r economi yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ond byddwn yn fwy na pharod i siarad gyda'r Aelod hyd yn oed ar ôl y cwestiwn hwn, oherwydd rwy'n credu y bydd yn ddarlun sy'n newid. 

Bearmach has been a good local employer for many years in the Bedwas and Trethomas area. Apart from the 50 jobs that have been quoted as being affected, there will also be, as we've heard, lots of other agency staff employed at the site, who have now lost their income at the worst possible time. This will also be a blow to local businesses who worked in tandem with Bearmach, or benefited from workers spending their money in the local community. Can you let the Chamber know whether Bearmach approached you for any financial assistance and what support was subsequently offered? And has the closure of Bearmach, a once-successful company that has been unable to weather the tough economic conditions, prompted a rethink in the Government's prioritisation of the car industry as a driver of the Welsh economy?  

Mae Bearmach wedi bod yn gyflogwr lleol da ers blynyddoedd lawer yn ardal Bedwas a Thretomos. Ar wahân i'r 50 o swyddi y nodwyd y byddant yn cael eu heffeithio, fel y clywsom, bydd llawer o staff asiantaeth eraill a gyflogwyd ar y safle bellach wedi colli eu hincwm ar yr amser gwaethaf posibl. Bydd hyn hefyd yn ergyd i fusnesau lleol a oedd yn cydweithio â Bearmach, neu'n elwa o fod gweithwyr yn gwario'u harian yn y gymuned leol. A wnewch chi roi gwybod i'r Siambr p'un a wnaeth Bearmach gysylltu â chi am unrhyw gymorth ariannol a pha gefnogaeth a gafodd ei chynnig wedyn? Ac a yw cau Bearmach, cwmni llwyddiannus ar un adeg sydd wedi methu ymdopi â'r amodau economaidd anodd, wedi ysgogi ailfeddwl ynghylch y modd y mae Llywodraeth yn blaenoriaethu'r diwydiant ceir fel sbardun i economi Cymru?  

I think there are two different questions there. Firstly, it's a point that is worth reflecting that agency workers, unless they've got acquired employment rights—. And there is a process; I remember doing this when I was an employment lawyer. If you've been there long enough, you can claim permanent status. Otherwise, they won't have redundancy protection and they won't be entitled to payments, because they won't have acquired employment rights and, indeed, the length of employment service. 

When it then comes to the challenge more broadly over the automotive sector, we do still see the automotive sector as a significant part of the Welsh economy, moving forward. It's obviously vulnerable to some of the changes that are taking place, and in particular the changes in our trading relationships outside of the UK, in particular our trading relationships with Europe. That has made a number of parts of the sector more vulnerable. But it will be a period of change for the sector, and there are opportunities, moving forward, in new methods of propulsion with the significant strength we still maintain here as part of the economy, and, indeed, part of the broader manufacturing picture.

I'll be meeting members of the Welsh automotive sector next week at the Welsh Automotive Forum Autolink conference. I've met them on a number of occasions, looking at challenges that the sector faces. We weren't aware in advance of the fairly immediate site closure. I've met with my own officials, and there weren't early warning signals. There wasn't engagement with the company in the longer term or even the short term in advance; we were aware of the closure when it took place. So, my officials have offered to engage with the company, as, indeed, you'll see; there's been official engagement through my department with the Working Wales service. As there is more information, I'm happy to share it with Members who have an interest.

Rwy'n meddwl bod dau gwestiwn gwahanol yno. Yn gyntaf, mae'n bwynt sy'n werth ei ystyried bod gweithwyr asiantaeth, oni bai eu bod wedi ennill hawliau cyflogaeth—. Ac mae yna broses; rwy'n cofio gwneud hyn pan oeddwn yn gyfreithiwr cyflogaeth. Os ydych chi wedi bod yno'n ddigon hir, gallwch hawlio statws parhaol. Fel arall, ni fydd ganddynt ddiogelwch diswyddo ac ni fydd ganddynt hawl i daliadau, oherwydd ni fyddant wedi ennill hawliau cyflogaeth na hyd gwasanaeth mewn cyflogaeth yn wir. 

O ystyried yr her gyda'r sector modurol yn fwy eang, rydym yn dal i weld y sector modurol yn rhan sylweddol o economi Cymru, wrth symud ymlaen. Mae'n amlwg yn agored i rai o'r newidiadau sy'n digwydd, ac yn arbennig y newidiadau yn ein perthynas fasnachu â gwledydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig, yn enwedig ein perthynas fasnachu ag Ewrop. Mae hynny wedi gwneud sawl rhan o'r sector yn fwy bregus. Ond bydd yn gyfnod o newid i'r sector, ac mae cyfleoedd, wrth symud ymlaen, drwy fathau newydd o yriant gyda'r cryfder sylweddol sy'n dal i fod gennym yma yn rhan o'r economi, ac yn rhan o'r darlun gweithgynhyrchu ehangach yn wir.

Byddaf yn cyfarfod ag aelodau o sector modurol Cymru yr wythnos nesaf yng nghynhadledd Autolink Fforwm Modurol Cymru. Rwyf wedi eu cyfarfod sawl gwaith i edrych ar heriau y mae'r sector yn eu hwynebu. Nid oeddem yn ymwybodol ymlaen llaw y byddai'r safle'n cau bron ar unwaith. Rwyf wedi cyfarfod â fy swyddogion fy hun, ac nid oedd unrhyw arwyddion cynnar. Ni chafwyd unrhyw ymgysylltiad â'r cwmni yn hirdymor na hyd yn oed yn y tymor byr ymlaen llaw; daethom yn ymwybodol o'r cau pan ddigwyddodd hynny. Felly, mae fy swyddogion wedi cynnig ymgysylltu â'r cwmni, fel y gwelwch; mae fy adran wedi ymgysylltu'n swyddogol â gwasanaeth Cymru'n Gweithio. Rwy'n hapus i rannu rhagor o wybodaeth wrth iddi ddod i law gyda'r Aelodau sydd â diddordeb.

15:10

Diolch i'r Gweinidog. Bydd Dirprwy Weinidog y celfyddydau a chwaraeon yn ateb yr ail gwestiwn. Galwaf ar Heledd Fychan.

Thank you, Minister. The Deputy Minister for arts and sport will answer the second question. I call on Heledd Fychan.

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai
Plas Menai National Outdoor Centre

2. Pa drafodaethau y mae'r Dirprwy Weinidog wedi'u cynnal gyda rhanddeiliaid lleol a chynrychiolwyr undebau ynglŷn â diogelu hawliau gweithwyr yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn ag allanoli gwasanaethau yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai? TQ660

2. What discussions has the Deputy Minister held with local stakeholders and union representatives on the protection of workers’ rights following the recent announcement regarding the outsourcing of services at Plas Menai National Outdoor Centre? TQ660

I thank Heledd Fychan for that question. I have held discussions on workers' rights with officials of the recognised union at Plas Menai, with Sport Wales, and with Siân Gwenllian, the constituency Senedd Member for the local area. Yesterday's announcement by Sport Wales confirms that Parkwood must safeguard staff employment terms and conditions, and I'm reassured that Sport Wales has followed a thorough engagement process with the staff and the union.

Diolch i Heledd Fychan am y cwestiwn hwnnw. Rwyf wedi cynnal trafodaethau ar hawliau gweithwyr gyda swyddogion yr undeb cydnabyddedig ym Mhlas Menai, gyda Chwaraeon Cymru, a chyda Siân Gwenllian, Aelod Senedd etholaethol yr ardal leol. Mae'r cyhoeddiad ddoe gan Chwaraeon Cymru yn cadarnhau bod yn rhaid i Parkwood ddiogelu telerau ac amodau cyflogaeth staff, ac rwy'n dawel fy meddwl bod Chwaraeon Cymru wedi dilyn proses ymgysylltu drylwyr gyda'r staff a'r undeb.

Diolch, Dirprwy Weinidog. A minnau wedi fy magu yn Ynys Môn, dwi'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd Plas Menai fel adnodd a chyflogwr lleol, a braf oedd medru ymweld â Phlas Menai ychydig fisoedd yn ôl fel aelod o'r pwyllgor diwylliant a chwaraeon. Yn ystod yr ymweliad, fe wnaethom fynegi pryder am y posibilrwydd o allanoli gwasanaethau, a rhaid cyfaddef does dim o'r pryderon hynny wedi'u lleddfu ddoe na heddiw. Rhaid cyfaddef hefyd fy mod yn synnu'n fawr at gefnogaeth y Llywodraeth i allanoli gan gorff wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru sydd hefyd â dyletswyddau o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Sut mae'r newid hwn yn cyd-fynd â'r egwyddorion hynny? Yn bellach, doedd dim cyfeiriad ddoe o gwbl chwaith yn eich datganiad am yr iaith Gymraeg a phwysigrwydd Plas Menai o ran swyddi da i Gymry Cymraeg yn yr ardal, a hefyd o ran darparu hyfforddiant a chyrsiau yn ddwyieithog. Pa sicrwydd allwch chi ei roi o ran yr elfen hon? Does yna ddim profiad, o beth dwi'n ei weld, gan y rhai sydd wedi cael y cytundeb o flaenoriaethu pethau yn ddwyieithog. Gan gydnabod bod yna nifer o bryderon pellach, da fyddai gwybod hefyd beth oedd y paramedrau pendant oedd yn eich datganiad rhwng Chwaraeon Cymru a'i bartner strategol newydd a gyfeiriwyd ato gennych.

Thank you, Deputy Minister. Having been brought up on Anglesey, I'm very aware of the importance of Plas Menai as a resource and a local employer, and it was good to visit Plas Menai just a few months ago as a member of the culture and sport committee. During the visit, we expressed concerns about the possibility of outsourcing services, and I must say that none of those concerns have been alleviated today or yesterday. I have to say that I'm very surprised at the support of the Government for outsourcing by a body sponsored by the Welsh Government that also has responsibility under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. How does this change conform with those principles? Further, there was no reference yesterday in your statement to the Welsh language and the importance of Plas Menai in terms of good jobs for Welsh speakers in the area, and also in providing training and courses bilingually. What assurance can you give in terms of this element? There's no experience, from what I can see, from those who've been handed the contract of prioritising bilingual activities. Recognising that there are a number of further concerns, it would also be good to know what parameters were set out in your statement between Sport Wales and its new strategic partner.

You'll be aware from the written statement I issued yesterday that Sport Wales announced the conclusion to its process to identify what they term as a strategic partner for the future management of Plas Menai in Gwynedd, and I think it's important to say that. We are talking about the management of the centre, we're talking about a specification there, a contract with Parkwood Leisure that is aimed at securing, safeguarding and expanding the future of Plas Menai. As you'll know, Plas Menai has had some difficulties over a number of years, and there have been a number of different options that have been presented to how we could safeguard and move that forward. Parkwood Leisure will bring vast experience, expertise and a track record in the area of outdoor activities in this partnership with Sport Wales, which does not currently exist at the site. So, we are looking at a partnership that will utilise and tap into the experience and expertise that we do have with a partner that will have the expertise that the centre does not have.

In terms of the specification and the contract, we have been very clear that the well-being of future generations Act has to be complied with, and that is written into the contract, as is a requirement for Parkwood Leisure to comply with the Sport Wales strategy and to be aligned with the Welsh Government's programme for government, along with the well-being of future generations Act. As you know, one of the seven ways of working includes the commitment and the development of the Welsh language. Parkwood Leisure have absolutely committed to all of that. In terms of the conditions of the employment for the people who work there, which was a primary consideration that I had, and I know that Sport Wales had, they have written into the contract a guarantee that terms and conditions for the employees at Plas Menai will be guaranteed, including their pension rights, for the entire period of the contract. They have also agreed within the terms of the contract that there will be no two-tier workforce, so that any new staff that are brought in after the commencement of the contract would also be employed on the existing terms and conditions that are currently enjoyed by the staff at Plas Menai.

I've had detailed discussions with the local, recognised unions at Sport Wales. It is a matter, of course, for Sport Wales, as an arm's-length body, to negotiate the fine detail of this and how it will affect their employees, but there is a recognition that this is the best way forward for the development and the future survival and growth, which is important, of Plas Menai. It is a contract that will seek to develop that centre into an all-year-round facility, which it currently isn't. And I'm satisfied that, with the monitoring processes that are going to be in place to monitor the performance of that contract, we will deliver, with ongoing capital investment from Welsh Government to develop the site, the management contract—because that's what it is; it will still be owned by Sport Wales and it's still owned by Welsh Government, so it's still a public sector facility. 

Fe fyddwch yn ymwybodol o'r datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd gennyf ddoe fod Chwaraeon Cymru wedi cwblhau ei broses i nodi beth y maent yn ei alw'n bartner strategol ar gyfer rheoli Plas Menai yng Ngwynedd yn y dyfodol, ac rwy'n credu ei bod hi'n bwysig dweud hynny. Rydym yn siarad am reoli'r ganolfan, rydym yn sôn am fanyleb, contract gyda Parkwood Leisure sydd â'r nod o sicrhau, diogelu ac ehangu dyfodol Plas Menai. Fel y gwyddoch, mae Plas Menai wedi cael ychydig o drafferthion dros nifer o flynyddoedd, ac mae nifer o opsiynau gwahanol wedi'u cyflwyno ynghylch sut y gallem ddiogelu a symud ymlaen o hynny. Bydd Parkwood Leisure yn dod â phrofiad helaeth, arbenigedd a hanes o lwyddiant ym maes gweithgareddau awyr agored i'r bartneriaeth hon gyda Chwaraeon Cymru, rhywbeth nad yw'n bodoli ar y safle ar hyn o bryd. Felly, rydym yn edrych ar bartneriaeth a fydd yn defnyddio ac yn manteisio ar y profiad a'r arbenigedd sydd gennym, gyda phartner a fydd â'r arbenigedd nad oes gan y ganolfan.

O ran y fanyleb a'r contract, rydym wedi bod yn glir iawn fod yn rhaid cydymffurfio â Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, ac mae hynny wedi'i ysgrifennu yn y contract, yn ogystal â gofyniad i Parkwood Leisure gydymffurfio â strategaeth Chwaraeon Cymru ac i gydweddu â rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru, ynghyd â Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Fel y gwyddoch, mae un o'r saith dull o weithio yn cynnwys ymrwymiad i'r Gymraeg a'i datblygiad. Mae Parkwood Leisure wedi ymrwymo'n llwyr i hynny i gyd. O ran amodau cyflogaeth y bobl sy'n gweithio yno, a oedd yn brif ystyriaeth i mi, ac i Chwaraeon Cymru, rwy'n gwybod, maent wedi cynnwys gwarant yn y contract y bydd telerau ac amodau gweithwyr Plas Menai yn cael eu gwarantu, gan gynnwys eu hawliau pensiwn, am gyfnod cyfan y contract. Maent hefyd wedi cytuno yn nhelerau'r contract na fydd gweithlu dwy haen, fel bod unrhyw staff newydd sy'n cael eu penodi ar ôl cychwyn y contract hefyd yn cael eu cyflogi ar y telerau ac amodau presennol y mae staff Plas Menai yn eu mwynhau ar hyn o bryd.

Rwyf wedi cael trafodaethau manwl gyda'r undebau lleol cydnabyddedig yn Chwaraeon Cymru. Mater i Chwaraeon Cymru wrth gwrs, fel corff hyd braich, yw trafod manylion hyn a sut y bydd yn effeithio ar eu gweithwyr, ond mae yna gydnabyddiaeth mai dyma'r ffordd orau ymlaen i'r datblygiad a goroesiad a thwf Plas Menai yn y dyfodol, sy'n bwysig. Mae'n gontract a fydd yn ceisio datblygu'r ganolfan yn gyfleuster gydol y flwyddyn, nad yw'n wir ar hyn o bryd. A chyda'r prosesau monitro sy'n mynd i fod ar waith i fonitro perfformiad y contract, ynghyd â buddsoddiad cyfalaf parhaus gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu'r safle, rwy'n fodlon y byddwn yn cyflawni'r contract rheoli—oherwydd dyna ydyw; bydd yn dal i fod ym mherchnogaeth Chwaraeon Cymru ac yn dal i fod ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru, felly mae'n dal i fod yn gyfleuster sector cyhoeddus. 

15:15

When I visited Plas Menai with the Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee with Heledd, I was struck by what a great facility it is, in a stunning setting, but also what further potential it could have to incorporate more activities as well. The offer did seem a little limited compared to other outdoor activity centres. I was concerned about the outsourcing of the facility to a private enterprise for profit, but hear that Parkwood Leisure will run it as a not-for-profit business; that staff will have their terms and conditions protected, as you've just said, which I understand was a concern of the unions and would be a concern of mine; that they would be complying to the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, as you've just said, which gives regard to the Welsh language; and that they will continue to employ local people, hopefully creating more all-year-round jobs going forward.

I'm aware that many public services have had to move to different operating models during years of austerity, and Parkwood Leisure already have experience of managing some of these. Please could the Minister confirm this, and what success have they had with those? Thank you.

Pan ymwelais â Phlas Menai gyda'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gyda Heledd, cefais fy synnu gan ba mor wych yw'r cyfleuster, mewn lleoliad syfrdanol, ond hefyd y potensial pellach a allai fod ganddo i ymgorffori rhagor o weithgareddau. Roedd yr arlwy'n ymddangos yn eithaf cyfyngedig o'i gymharu â chanolfannau gweithgareddau awyr agored eraill. Roeddwn yn pryderu y byddai'r cyfleuster yn cael ei roi allan i fenter breifat er elw, ond rwy'n clywed y bydd Parkwood Leisure yn ei redeg fel busnes nid-er-elw; y caiff telerau ac amodau staff eu diogelu, fel rydych newydd ei ddweud, ac roedd hynny, fel rwy'n deall, yn bryder i'r undebau a byddai'n bryder i mi; y byddent yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, fel rydych newydd ei ddweud, sy'n rhoi ystyriaeth i'r Gymraeg; ac y byddant yn parhau i gyflogi pobl leol, gan greu mwy o swyddi drwy gydol y flwyddyn wrth symud ymlaen gobeithio.

Rwy'n ymwybodol fod llawer o wasanaethau cyhoeddus wedi gorfod newid i wahanol fodelau gweithredu yn ystod blynyddoedd cyni, ac mae gan Parkwood Leisure brofiad eisoes o reoli rhai o'r rhain. Os gwelwch yn dda, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau hyn, a pha lwyddiant a gawsant gyda'r rheini? Diolch.

Can I thank Carolyn Thomas for that question? She's quite right that in these times of austerity and different approaches to how we can make businesses and facilities successful, we have to look at different models. And, if we were living in an ideal world, we probably wouldn't be looking at this type of model, but we're not, and so we are, because what we're looking to do is to ensure the future and the growth of that facility. You are quite right to say that this is not privatisation—the point I was trying to make to Heledd Fychan; Parkwood is a commissioned partner, and the assets remain within the ownership of Sport Wales. I talked about the ongoing capital investment that Sport Wales will continue to make into Plas Menai. The Parkwood contract would be via their charitable arm, Legacy Leisure, and that absolutely is a not-for-profit basis, and the contract is based on a not-for-profit basis. 

A gaf fi ddiolch i Carolyn Thomas am y cwestiwn hwnnw? Mae hi'n hollol gywir, ar yr adeg hon o gyni ac o wahanol ffyrdd o wneud busnesau a chyfleusterau'n llwyddiannus, mae'n rhaid inni edrych ar wahanol fodelau. A phe baem yn byw mewn byd delfrydol, mae'n debyg na fyddem yn edrych ar y math hwn o fodel, ond nid ydym, ac felly rydym yn gwneud hynny, oherwydd yr hyn y gobeithiwn ei wneud yw sicrhau dyfodol a thwf y cyfleuster hwn. Rydych yn hollol gywir i ddweud nad preifateiddio yw hyn—y pwynt yr oeddwn yn ceisio ei gyfleu i Heledd Fychan; mae Parkwood yn bartner a gomisiynwyd, ac mae'r asedau yn parhau o dan berchnogaeth Chwaraeon Cymru. Siaradais am y buddsoddiad cyfalaf parhaus y bydd Chwaraeon Cymru yn parhau i'w wneud ym Mhlas Menai. Byddai contract Parkwood yn cael ei weithredu drwy eu cangen elusennol, Legacy Leisure, a hynny'n bendant iawn ar sail nid-er-elw, ac mae'r contract wedi'i lunio ar sail nid-er-elw. 

First of all, can I say I chair the PCS cross-party group in the Senedd? Can I also say that I'm politically opposed to the outsourcing of services by the Welsh Government—absolutely, unequivocally opposed to it? Not-for-profit's a really interesting thing, because lots of places are not-for-profit; it's easy to get around it, of course, because you pay consultancy fees, you pay support fees, you pay the price that that company wants to charge for services, so, actually, the profit isn't made on the contract, it's made outside the contract. I'm sure that we have a situation where people's conditions will be protected from day 1, and I'm sure that also we will have an organisation saying, 'We need to make some changes to make us more efficient.' My experience of privatisation in any of its forms is that the workers pay the price by changes to their terms and conditions. If the current management and board are unable to run Plas Menai outdoor centre effectively, surely the most effective action would be to replace the board and senior management with people who can. Why does the Minister believe that that outsourcing will provide a better service, and why do you believe that the private sector can do it better than the public sector?

Yn gyntaf oll, a gaf fi ddweud fy mod yn cadeirio grŵp trawsbleidiol undeb y gwasanaethau cyhoeddus a masnachol yn y Senedd? A gaf fi ddweud hefyd fy mod yn gwrthwynebu rhoi gwasanaethau ar gontract allanol gan Lywodraeth Cymru—yn llwyr, yn ddigamsyniol yn ei wrthwynebu? Mae 'nid-er-elw' yn beth diddorol iawn, oherwydd mae llawer o lefydd 'nid-er-elw'; mae'n hawdd gweithio o gwmpas hynny, wrth gwrs, oherwydd eich bod yn talu ffioedd gwasanaethau ymgynghori, rydych chi'n talu ffioedd cymorth, rydych chi'n talu'r pris y mae'r cwmni hwnnw am ei godi am wasanaethau, felly, mewn gwirionedd, nid yw'r elw'n cael ei wneud ar y contract, mae'n cael ei wneud oddi allan i'r contract. Rwy'n siŵr fod gennym sefyllfa lle bydd amodau pobl yn cael eu diogelu o'r diwrnod cyntaf, ac rwy'n siŵr hefyd y bydd gennym ni sefydliad sy'n dweud, 'Mae angen inni wneud newidiadau i'n gwneud yn fwy effeithlon.' Yn fy mhrofiad i o breifateiddio ar unrhyw un o'i ffurfiau, bydd gweithwyr yn talu'r pris drwy newidiadau i'w telerau ac amodau. Os nad yw'r rheolwyr na'r bwrdd presennol yn gallu rhedeg canolfan awyr agored Plas Menai yn effeithiol, y camau mwyaf effeithiol fyddai disodli'r bwrdd a'r uwch reolwyr a rhoi pobl sy'n gallu gwneud hynny yn eu lle. Pam y mae'r Gweinidog yn credu y bydd rhoi'r gwaith ar gontract allanol yn darparu gwell gwasanaeth, a pham y credwch y gall y sector preifat ei wneud yn well na'r sector cyhoeddus?

15:20

Well, first of all, thank you for that question, Mike. First of all, I don't think that the private sector can do things better than the public sector. What we are faced with and what we were dealing with was an organisation that has tried several different options to deliver success for Plas Menai, including bringing in their own managers, bringing in marketing staff, and bringing in other ways of working that have not delivered those changes. What they have not been able to do is to bring in the kind of expertise in the development of the facility within the cost envelope that they have. You're absolutely right that what Parkwood Leisure will do as part of the contract is that they will be paid a management fee for running the management of that service. So, the service is not being outsourced, but the management of it is. The service remains part of Sport Wales, and I can't reiterate that enough; it remains part of Sport Wales. It remains a public sector body and a public sector provision. But the profit that will come to the organisation would be through their management fee, which, incidentally, will be considerably less than the current running costs of Plas Menai—some 32 per cent less than the running costs of Plas Menai.

Now, if Parkwood are unable to make money on that basis, that is their problem. That is what they have contracted for. That is what they have said that they can run the management of that organisation on, and that they can develop that organisation based on that level of management fee. Also written into the contract, and I think it is an important point that you make, Mike—. I spent many years, as you well know, as a trade union official, and I know only too well what happens with Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations contracts and that TUPE contracts are only as valuable as the paper they're written on on day 1. However, the difference here is that this is not a normal TUPE contract whereby the new employer takes over on day 1 and can then issue notice to change the terms and conditions. The terms and conditions of employees in Plas Menai are guaranteed for the lifetime of the contract. Any changes to staffing that might be required in Plas Menai will not be the decision of Parkwood Leisure, they will be the decision of Sport Wales. So, it is quite clear that this is a very different type of arrangement. This is a commissioned partnership arrangement whereby nothing happens in that organisation without the agreement of Sport Wales as the partner, with the commissioned partner, Parkwood Leisure.

Wel, yn gyntaf oll, diolch am y cwestiwn hwnnw, Mike. Yn gyntaf oll, nid wyf yn credu y gall y sector preifat wneud pethau'n well na'r sector cyhoeddus. Yr hyn yr oeddem yn ei wynebu a'r hyn yr oeddem yn ymdrin ag ef oedd sefydliad sydd wedi rhoi cynnig ar sawl opsiwn gwahanol i ddod â llwyddiant i Blas Menai, gan gynnwys dod â'u rheolwyr eu hunain i mewn, dod â staff marchnata i mewn, a chyflwyno ffyrdd eraill o weithio sydd heb gyflawni'r newidiadau hynny. Yr hyn nad ydynt wedi gallu ei wneud yw cyflwyno'r math o arbenigedd wrth ddatblygu'r cyfleuster o fewn y cyllid sydd ganddynt. Rydych chi'n hollol iawn mai'r hyn y bydd Parkwood Leisure yn ei wneud yn rhan o'r contract yw y byddant yn cael ffi am reoli'r gwasanaeth hwnnw. Felly, nid yw'r gwasanaeth yn cael ei roi ar gontract allanol, ond mae'r gwaith rheoli'n cael ei roi ar gontract allanol. Mae'r gwasanaeth yn parhau'n rhan o Chwaraeon Cymru, ac ni allaf ailadrodd hynny ddigon; mae'n parhau'n rhan o Chwaraeon Cymru. Mae'n parhau i fod yn gorff sector cyhoeddus ac yn ddarpariaeth sector cyhoeddus. Ond byddai'r elw a ddaw i'r sefydliad yn dod drwy eu ffi rheoli, a fydd, gyda llaw, gryn dipyn yn llai na chostau rhedeg Plas Menai ar hyn o bryd—tua 32 y cant yn llai na chostau rhedeg Plas Menai.

Nawr, os nad yw Parkwood yn gallu gwneud arian ar y sail honno, eu problem hwy yw hynny. Dyna y cawsant eu contractio i'w wneud. Dyna'r ffi y maent wedi dweud y gallant reoli'r sefydliad hwnnw arni, ac y gallant ddatblygu'r sefydliad yn seiliedig ar y lefel honno o ffi rheoli. Hefyd wedi'i ysgrifennu yn y contract, ac rwy'n credu eich bod yn gwneud pwynt pwysig, Mike—. Treuliais flynyddoedd lawer, fel y gwyddoch, yn swyddog undeb llafur, ac rwy'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd gyda chontractau Trosglwyddo Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth (TUPE) ac nad yw contractau TUPE ronyn yn fwy gwerthfawr na'r papur y maent wedi'u hysgrifennu arno ar y diwrnod cyntaf. Fodd bynnag, y gwahaniaeth yma yw nad contract TUPE arferol yw hwn, lle mae'r cyflogwr newydd yn cymryd yr awenau ar y diwrnod cyntaf ac yna'n gallu cyflwyno hysbysiad i newid y telerau ac amodau. Mae telerau ac amodau gweithwyr Plas Menai yn cael eu gwarantu ar gyfer oes y contract. Nid penderfyniad Parkwood Leisure fydd unrhyw newidiadau i staffio a allai fod eu hangen ym Mhlas Menai, Chwaraeon Cymru fydd yn penderfynu hynny. Felly, mae'n gwbl amlwg fod hwn yn fath gwahanol iawn o drefniant. Dyma drefniant partneriaeth a gomisiynwyd, lle nad oes dim yn digwydd yn y sefydliad heb gytundeb Chwaraeon Cymru fel partner, gyda'r partner a gomisiynwyd, Parkwood Leisure.

6. Datganiadau 90 Eiliad
6. 90-second Statements

Eitem 6 yw'r datganiadau 90-eiliad, ac yn gyntaf, Russell George.

Item 6 is the 90-second statements, and the first of those is from Russell George.

Diolch, Deputy Presiding Officer. I'm grateful for the opportunity to raise the fantastic work being done by Andy Airey, Mike Palmer and Tim Owen—better known as the 3 Dads Walking. The three fathers who each tragically lost their daughters due to taking their own lives are currently taking on their second challenge, which is a 500-mile trek to highlight suicide prevention and to raise money for the prevention charity, Papyrus. The 3 Dads Walking started their challenge at St Andrews House in Edinburgh on Saturday, 10 September, which was World Suicide Prevention Day, and they're arriving here at the Senedd on the evening of 1 October.

Suicide is the biggest killer, sadly, of people under the age of 35 in the UK, and every year, more than 200 schoolchildren sadly take their own lives. The 3 Dads Walking believe that, by raising awareness, we can all raise together the issues and prevent other families from being devastated in the same way. The dads are walking through each of the nations—Northern Ireland, Scotland, Wales and England—in memory of their daughters, Beth, Sophie and Emily, and they're close to raising an outstanding £1 million for the Papyrus Prevention of Young Suicide charity. I wanted to raise this in the Senedd this afternoon as it's an important issue to highlight, and I wanted to highlight the amazing work of the three dads. Diolch. Thank you.

Diolch, Ddirprwy Lywydd. Rwy'n ddiolchgar am y cyfle i dynnu sylw at y gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan Andy Airey, Mike Palmer a Tim Owen—tri gŵr sy'n fwy adnabyddus fel 3 Dads Walking. Mae'r tri thad, pob un ohonynt wedi colli merch yn sgil hunanladdiad, ar hyn o bryd yn cyflawni eu hail her, sef taith 500 milltir i dynnu sylw at atal hunanladdiad ac i godi arian i'r elusen atal hunanladdiad, Papyrus. Dechreuodd 3 Dads Walking eu her yn St Andrews House yng Nghaeredin ddydd Sadwrn, 10 Medi, sef Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, ac maent yn cyrraedd y Senedd gyda'r nos ar 1 Hydref.

Yn anffodus, hunanladdiad yw'r lladdwr mwyaf ymhlith pobl o dan 35 oed yn y DU, a phob blwyddyn, yn anffodus mae dros 200 o blant ysgol yn cyflawni hunanladdiad. Mae 3 Dads Walking yn credu, drwy godi ymwybyddiaeth, y gallwn i gyd drafod y mater gyda'n gilydd ac atal teuluoedd eraill rhag cael eu difetha yn yr un modd. Mae'r tadau'n cerdded drwy bob un o'r gwledydd—Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Lloegr—er cof am eu merched, Beth, Sophie ac Emily, ac maent yn agos at fod wedi codi £1 filiwn ar gyfer Papyrus, sef elusen atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc. Roeddwn am godi hyn yn y Senedd y prynhawn yma gan ei fod yn fater pwysig i dynnu sylw ato, ac roeddwn am dynnu sylw at waith anhygoel y tri thad. Diolch.

Today is World Alzheimer's Day. World Alzheimer's Day is a global opportunity to raise awareness, educate, encourage, support and demystify all types of dementia. Dementia is a complex condition and often people need specialist support to help them live their lives, keep them safe and protect their well-being. Research for Alzheimer's Society Cymru found that 45 per cent of people with a diagnosis in Wales felt that they hadn't received enough support in the past year. In Wales, there are around 50,000 people living with dementia, with this number estimated to rise to around 100,000 by 2050.

A diagnosis can be daunting, but it's better to know than not to know. Nine out of 10 people with dementia have said that they benefited from getting a diagnosis, allowing more time to plan for the future and unlock the door to treatment, care and support. So, my message this World Alzheimer's Day to everybody affected by dementia in the South Wales East region and across Wales is that you are not alone. If you are worried about your memory or the memory of your loved one, there is support out there for you from organisations such as Alzheimer's Society Cymru, who can support you in making the process of getting a dementia diagnosis as clear as possible. So, please do not suffer in silence. And I'd like to say to all of the Members here today in the Chamber and beyond the Chamber that those with Alzheimer's and dementia might forget us but we, together, must not forget them. Thank you. 

Mae'n Ddiwrnod Clefyd Alzheimer y Byd heddiw. Mae Diwrnod Clefyd Alzheimer y Byd yn gyfle byd-eang i godi ymwybyddiaeth, addysgu, annog, cefnogi a goleuo mewn perthynas â phob math o ddementia. Mae dementia'n gyflwr cymhleth ac yn aml mae angen cymorth arbenigol ar bobl i'w helpu i fyw eu bywydau, eu cadw'n ddiogel a gwarchod eu llesiant. Yn ôl ymchwil ar gyfer Cymdeithas Alzheimer Cymru, roedd 45 y cant o bobl a oedd wedi cael diagnosis yng Nghymru yn teimlo nad oeddent wedi cael digon o gefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yng Nghymru, mae tua 50,000 o bobl yn byw gyda dementia, ac amcangyfrifir y bydd y nifer yn codi i tua 100,000 erbyn 2050.

Mae diagnosis yn gallu bod yn frawychus, ond mae'n well gwybod na pheidio â gwybod. Mae naw o bob 10 o bobl sydd â dementia wedi dweud eu bod wedi elwa o gael diagnosis, gan ganiatáu mwy o amser i gynllunio ar gyfer y dyfodol ac agor y drws i driniaeth, gofal a chymorth. Felly, fy neges ar Ddiwrnod Clefyd Alzheimer y Byd i bawb yr effeithiwyd arnynt gan ddementia yn rhanbarth Dwyrain De Cymru a ledled Cymru yw nad ydych ar eich pen eich hun. Os ydych yn poeni am eich cof neu gof rhywun sy'n annwyl i chi, mae cefnogaeth ar gael i chi gan sefydliadau fel Cymdeithas Alzheimer Cymru, a all eich cynorthwyo i wneud y broses o gael diagnosis dementia mor glir â phosibl. Felly, peidiwch â dioddef mewn tawelwch. A hoffwn ddweud wrth bob un o'r Aelodau yma heddiw yn y Siambr a thu hwnt, efallai y bydd y rhai sydd ag Alzheimer's a dementia yn ein hanghofio ni ond gyda'n gilydd, rhaid i ni beidio â'u hanghofio hwy. Diolch. 

15:25

I'd like to pay tribute to the late Tony Paris, who sadly passed away last week. Tony was one of the Cardiff Three, who were wrongly convicted of the tragic and violent murder of Lynette White only a few minutes' walk from this Chamber. I remember as a young boy the protests in Cardiff for justice for the Cardiff Three. I also remember the persistent gossip about them. I also remember, as a young barrister, the former police officers, in open court, saying that they were still guilty of murder. And, despite receiving apologies from South Wales Police, that corruption trial against the former police officers fell because of missing evidence, which was later discovered a few days afterwards.

Injustice towards Tony Paris did not finish when he walked out of those prison gates. 

South Wales Police has a poor history when it comes to miscarriages of justice, especially with regard to people from ethnic minorities. This month also marks 70 years of the wrongful hanging of Mahmood Mattan at Cardiff prison. We cannot forget these miscarriages of justice. That's why I support Cassie Parris, the daughter of Tony, who carries on with his fight for justice and who is starting a campaign to name a street in Tony's beloved Butetown after him. Tony Paris championed justice for all; Wales and the world will be a poorer place without him. Diolch yn fawr. 

Hoffwn dalu teyrnged i'r diweddar Tony Paris, a fu farw yr wythnos diwethaf. Roedd Tony yn un o Dri Caerdydd, a gafwyd yn euog ar gam o lofruddiaeth drasig a threisgar Lynette White, a ddigwyddodd ond ychydig funudau ar droed o'r Siambr hon. Rwy'n cofio fel bachgen ifanc y protestiadau yng Nghaerdydd am gyfiawnder i Dri Caerdydd. Rwyf hefyd yn cofio'r clecs parhaus amdanynt. Rwy'n cofio hefyd, fel bargyfreithiwr ifanc, y cyn-heddweision, mewn llys agored, yn dweud eu bod yn dal i fod yn euog o lofruddiaeth. Ac er iddynt gael ymddiheuriadau gan Heddlu De Cymru, methodd yr achos llygredigaeth yn erbyn y cyn-heddweision oherwydd bod tystiolaeth ar goll, tystiolaeth y daethpwyd o hyd iddi ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

Ni ddaeth yr anghyfiawnder tuag at Tony Paris i ben pan gerddodd allan o'r carchar. 

Mae gan Heddlu De Cymru hanes gwael o gamweinyddu cyfiawnder, yn enwedig mewn perthynas â phobl o leiafrifoedd ethnig. Mae'r mis hwn hefyd yn nodi 70 mlynedd ers crogi Mahmood Mattan ar gam yng ngharchar Caerdydd. Ni allwn anghofio'r achosion hyn o gamweinyddu cyfiawnder. Dyna pam rwy'n cefnogi Cassie Parris, merch Tony, sy'n parhau ei frwydr dros gyfiawnder ac sy'n dechrau ymgyrch i enwi stryd ar ôl Tony yn ei annwyl Butetown. Roedd Tony Paris yn dadlau dros gyfiawnder i bawb; bydd Cymru a'r byd yn lle tlotach hebddo. Diolch yn fawr.