Y Cyfarfod Llawn

Plenary

12/10/2021

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae'r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae'r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o'r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. Cyn i ni ddechrau, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer Cyfarfod Llawn heddiw, ac mae'r rheini wedi eu nodi ar eich agenda. Hoffwn atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i Aelodau yn y Siambr ag i'r rhai sy'n ymuno drwy gyswllt fideo.

Welcome all to this afternoon's Plenary session. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in a hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in Senedd proceedings, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are set out on your agenda. I'd like to remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Chamber as to those joining virtually.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Peter Fox. 

The first item this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Peter Fox. 

Cefnogi Pobl sy'n Agored i Niwed
Supporting Vulnerable People

1. Sut bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl sy'n agored i niwed dros fisoedd y gaeaf? OQ57008

1. How will the Welsh Government support vulnerable people over the winter months? OQ57008

Llywydd, households are under unprecedented financial pressure resulting from the pandemic, our exit from the European Union, the rising cost of living and damaging cuts to welfare supported by the UK Government. We are tackling the inequalities that can lead to poverty while helping people to maximise incomes and build financial resilience.

Llywydd, mae aelwydydd o dan bwysau ariannol digynsail o ganlyniad i'r pandemig, ein hymadawiad â'r Undeb Ewropeaidd, costau byw cynyddol a thoriadau niweidiol i daliadau lles a gefnogwyd gan Lywodraeth y DU. Rydym ni'n mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a all arwain at dlodi wrth helpu pobl i sicrhau'r incwm mwyaf a datblygu cadernid ariannol.

Thank you, First Minister, for that answer. I'd like to welcome the work that the Welsh Government is doing to support vulnerable people, and I particularly want to pay tribute to our charities and other third sector organisations that are doing some fantastic work to help our communities.

As you will know, First Minister, the UK Government has recently announced a package of support worth £500 million to help people through the pandemic, as well as the winter months. This money will be provided to councils in England by October. Because of this, Wales will receive an additional £25 million. Can you confirm how this money will be used to support families across Wales and whether councils will directly receive this funding so that they can ensure that help is received by those who need it most? Thank you. 

Diolch, Prif Weinidog, am yr ateb yna. Hoffwn groesawu'r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynorthwyo pobl agored i niwed, a hoffwn dalu teyrnged yn arbennig i'n helusennau a sefydliadau eraill yn y trydydd sector sy'n gwneud gwaith gwych i helpu ein cymunedau.

Fel y byddwch chi'n gwybod, Prif Weinidog, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £500 miliwn yn ddiweddar i helpu pobl drwy'r pandemig, yn ogystal â misoedd y gaeaf. Bydd yr arian hwn yn cael ei ddarparu i gynghorau yn Lloegr erbyn mis Hydref. Oherwydd hyn, bydd Cymru yn derbyn £25 miliwn yn ychwanegol. A wnewch chi gadarnhau sut bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo teuluoedd ledled Cymru a pha un a fydd cynghorau yn cael yr arian hwn yn uniongyrchol fel y gallan nhw sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf? Diolch.

Well, Llywydd, I agree with what Peter Fox said about the importance of voluntary and third sector organisations that have done so much to help families and communities over the recent pandemic period. But let's be clear: the UK Government is taking £300 million out of the pockets of some of the poorest families in Wales and is offering £25 million in return. It's absolutely no bargain at all for those vulnerable families and the support that they will need over this winter.

Now, we have already provided over £25 million in additional investment in our discretionary assistance fund, a fund abandoned by the Conservative Party in England, where there's no recourse to such a nationally run, rules-based scheme. We will look to see how we can use the £25 million to the very best effect, supporting the range of organisations that make a difference to people's lives, while being absolutely clear sighted about the fact that to lose £300 million and to be offered £25 million in compensation is no deal at all. 

Wel, Llywydd, rwy'n cytuno â'r hyn a ddywedodd Peter Fox am bwysigrwydd sefydliadau gwirfoddol a thrydydd sector sydd wedi gwneud cymaint i helpu teuluoedd a chymunedau dros gyfnod y pandemig yn ddiweddar. Ond gadewch i ni fod yn glir: mae Llywodraeth y DU yn tynnu £300 miliwn o bocedi rhai o'r teuluoedd tlotaf yng Nghymru ac yn cynnig £25 miliwn yn gyfnewid am hynny. Nid yw'n fargen o gwbl i'r teuluoedd agored i niwed hynny a'r cymorth y bydd ei angen arnyn nhw dros y gaeaf hwn.

Nawr, rydym ni eisoes wedi darparu dros £25 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol yn ein cronfa cymorth dewisol, cronfa y cefnwyd arni gan y Blaid Geidwadol yn Lloegr, lle nad oes unrhyw hawl i gynllun mor genedlaethol wedi ei seilio ar reolau. Byddwn yn edrych i weld sut y gallwn ni ddefnyddio'r £25 miliwn i sicrhau'r effaith orau posibl, gan gynorthwyo'r ystod o sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gan fod yn gwbl glir ynghylch y ffaith nad yw colli £300 miliwn a chael cynnig £25 miliwn i wneud iawn am hynny yn unrhyw fargen o gwbl.

First Minister, loneliness has been a significant issue for thousands of people during the pandemic, and, as we enter the winter months, more people could feel even more isolated from friends and family. When people are lonely, they can be at greater risk of isolating themselves from services as well, and that can, in turn, be made worse if there are already barriers to accessing those services, like long waiting lists. I know the Red Cross has drawn attention to how people suffering from loneliness can need tailored support when they're waiting for treatment, support that isn't just about their physical ailment but about coping with the process of waiting, especially if that is prolonging the time before they can interact with friends and family more easily. So, First Minister, what support is in place, or could be put in place, please, to help people on long waiting lists to cope with the isolation that that might bring them, as well as, of course, the impact on their physical health?

Prif Weinidog, mae unigrwydd wedi bod yn broblem sylweddol i filoedd o bobl yn ystod y pandemig, ac wrth i ni ddechrau misoedd y gaeaf, gallai mwy o bobl deimlo eu bod wedi eu hynysu hyd yn oed yn fwy oddi wrth ffrindiau a theulu. Pan fydd pobl yn unig, gallan nhw fod mewn mwy o berygl o ynysu eu hunain oddi wrth wasanaethau hefyd, a gall hynny, yn ei dro, gael ei waethygu os oes rhwystrau eisoes i ddefnyddio'r gwasanaethau hynny, fel rhestrau aros hir. Rwy'n gwybod bod y Groes Goch wedi tynnu sylw at sut y gallai fod angen cymorth wedi ei deilwra ar bobl sy'n dioddef o unigrwydd pan fyddan nhw'n aros am driniaeth, cymorth nad yw'n ymwneud â'u salwch corfforol yn unig ond ag ymdopi â'r broses o aros, yn enwedig os yw hynny yn ymestyn yr amser cyn y gallan nhw ryngweithio â ffrindiau a theulu yn haws. Felly, Prif Weinidog, pa gymorth sydd ar waith, neu y gellid ei roi ar waith, os gwelwch yn dda, i helpu pobl ar restrau aros hir i ymdopi â'r ynysigrwydd y gallai hynny ei achosi iddyn nhw, yn ogystal â'r effaith ar eu hiechyd corfforol, wrth gwrs?

Llywydd, I thank Delyth Jewell for that important point. She will knew that some analysts say that loneliness should be added to the five giants that Beveridge set out at the start of the welfare state as one of the great social policy challenges of our time. I thank her for what she said about the importance of the Red Cross. She will know that, over last winter, the Welsh Government funded a series of actions by the Red Cross itself to assist in returning people to their own homes when they were discharged—sometimes after a brief period just visiting an A&E department; sometimes after a stay in hospital—precisely to make sure that those people who are lonely and isolated had another human being alongside them when they returned to their own homes, and were helped to settle in and make sure they had everything that they needed. Can I commend as well the work of the Older People's Commissioner for Wales in this area? I know my colleague Julie Morgan has been working closely with the commissioner and her office to put services in place to combat loneliness amongst old people. And sometimes this is a very simple set of arrangements, in the field that Peter Fox pointed to, of the voluntary and the third sector—just a simple phone call to somebody who doesn't hear another human voice from one day to the next, and just takes an interest in how they are doing and what they are going through, can make a real difference to people. And there are many, many volunteers now, in all parts of Wales, who take part in those simple but effective measures that can make a difference to loneliness.

Llywydd, diolch i Delyth Jewell am y pwynt pwysig yna. Bydd hi'n gwybod bod rhai dadansoddwyr yn dweud y dylid ychwanegu unigrwydd at y pum cawr a nodwyd gan Beveridge ar ddechrau'r wladwriaeth les yn un o heriau polisi cymdeithasol mawr ein hoes. Rwy'n diolch iddi am yr hyn a ddywedodd am bwysigrwydd y Groes Goch. Bydd yn gwybod bod Llywodraeth Cymru, dros y gaeaf diwethaf, wedi ariannu cyfres o gamau gweithredu gan y Groes Goch ei hun i helpu i ddychwelyd pobl i'w cartrefi eu hunain ar ôl iddyn nhw gael eu rhyddhau—weithiau ar ôl cyfnod byr yn ymweld ag adran damweiniau ac achosion brys; weithiau ar ôl aros yn yr ysbyty—am yr union reswm o wneud yn siŵr bod gan y bobl hynny sy'n unig ac yn ynysig berson arall ochr yn ochr â nhw pan oedden nhw'n dychwelyd i'w cartrefi eu hunain, ac yn cael eu helpu i ymgartrefu a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw bopeth yr oedd ei angen arnyn nhw. A gaf i gymeradwyo hefyd waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn y maes hwn? Rwy'n gwybod bod fy nghyd-Weinidog Julie Morgan wedi bod yn gweithio yn agos gyda'r comisiynydd a'i swyddfa i roi gwasanaethau ar waith i fynd i'r afael ag unigrwydd ymhlith hen bobl. Ac weithiau mae hyn yn gyfres syml iawn o drefniadau, yn y maes y cyfeiriodd Peter Fox ato, o'r sector gwirfoddol a'r trydydd sector—gall dim mwy na galwad ffôn syml i rywun nad yw'n clywed llais dynol arall o un diwrnod i'r llall, a chymryd diddordeb mewn sut mae'n teimlo a'r hyn y mae'n mynd drwyddo, wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl. A cheir llawer iawn o wirfoddolwyr erbyn hyn, ym mhob rhan o Gymru, sy'n cymryd rhan yn y mesurau syml ond effeithiol hynny a all wneud gwahaniaeth i unigrwydd.

13:35

First Minister, in my constituency of Bridgend, I have been asking residents about their experiences of contacting primary care. The feedback has ranged from 'very good' to people who felt that they have waited too long. I am concerned that this could particularly impact vulnerable people over the winter months. So, how can Welsh Government ensure that our GP surgeries have the best technology so that people can make appointments and have a consistent service across Bridgend?

Prif Weinidog, yn fy etholaeth i ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rwyf i wedi bod yn holi trigolion am eu profiadau o gysylltu â gofal sylfaenol. Mae'r adborth wedi amrywio o 'dda iawn' i bobl a oedd yn teimlo eu bod nhw wedi aros yn rhy hir. Rwy'n pryderu y gallai hyn effeithio ar bobl agored i niwed yn arbennig yn ystod misoedd y gaeaf. Felly, sut gall Llywodraeth Cymru sicrhau bod gan ein meddygfeydd teulu y dechnoleg orau fel y gall pobl wneud apwyntiadau a chael gwasanaeth cyson ledled Pen-y-bont ar Ogwr?

Well, I thank Sarah Murphy for that point. As primary care has quite rightly relied on technological ways of providing advice and treatment outcomes to people, so the need to make sure that those technological platforms are effective for people is even more important than it was before. As part of our access arrangement with the General Practitioners Committee Wales, we provided millions of pounds of fresh investment to assist GP practices in making sure that their telephone systems, for example, were fit for today's society. I know the picture is mixed, in the way that the Member for Bridgend has mentioned. In the end, as she will know, these are private contractors who make their own arrangements for telephony services. We work with them, though, and we work with GPC Wales, including by additional funding, to try to make the performance of the whole system as good as it is for the best. And I know, from the work that she has done in her own constituency, which she shared with me, that she's come across some very good examples of where people feel that the service they get from their own surgery meets their needs very well. Now we need the rest to be in the same position.

Wel, diolch i Sarah Murphy am y pwynt yna. Gan fod gofal sylfaenol wedi dibynnu yn gwbl briodol ar ffyrdd technolegol o ddarparu cyngor a chanlyniadau triniaeth i bobl, mae'r angen i wneud yn siŵr bod y llwyfannau technolegol hynny yn effeithiol i bobl hyd yn oed yn bwysicach nag yr oedd o'r blaen. Yn rhan o'n trefniant mynediad gyda Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, fe wnaethom ddarparu miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad newydd i gynorthwyo meddygfeydd teulu i wneud yn siŵr bod eu systemau ffôn, er enghraifft, yn addas ar gyfer y gymdeithas sydd ohoni. Rwy'n gwybod bod y darlun yn gymysg, yn y ffordd y mae'r Aelod dros Ben-y-bont ar Ogwr wedi sôn. Yn y pen draw, fel y bydd yn gwybod, contractwyr preifat yw'r rhain sy'n gwneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer gwasanaethau teleffon. Fodd bynnag, rydym ni'n gweithio gyda nhw, ac rydym ni'n gweithio gyda Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, gan gynnwys drwy gyllid ychwanegol, i geisio gwneud perfformiad y system gyfan cystal ag y mae ar gyfer y gorau. Ac rwy'n gwybod, o'r gwaith y mae hi wedi ei wneud yn ei hetholaeth ei hun, y gwnaeth hi ei rannu â mi, ei bod hi wedi dod o hyd i rai enghreifftiau da iawn lle mae pobl yn teimlo bod y gwasanaeth y maen nhw'n ei gael gan eu meddygfa eu hunain yn diwallu eu hanghenion yn dda iawn. Nawr mae angen i'r gweddill fod yn yr un sefyllfa.

Staff Gofal Cymdeithasol
Social Care Staff

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bargen deg i staff gofal cymdeithasol? OQ57009

2. What steps is the Welsh Government taking to deliver a fair deal for social care staff? OQ57009

I thank Carolyn Thomas, Llywydd, for that question. Last year, we convened the social care fair work forum, to look at how the terms and conditions of the workforce can be improved. We are committed to paying social care workers the real living wage in this Senedd term and are working with partners to take this forward.

Diolch i Carolyn Thomas, Llywydd, am y cwestiwn yna. Y llynedd, fe wnaethom ni gynnull y fforwm gwaith teg gofal cymdeithasol, i edrych ar sut y gellir gwella telerau ac amodau'r gweithlu. Rydym ni wedi ymrwymo i dalu'r cyflog byw gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol yn ystod y tymor Senedd hwn ac rydym ni'n gweithio gyda phartneriaid i fwrw ymlaen â hyn.

Thank you for that answer, First Minister. I welcome the Welsh Labour Government's commitment to creating a stronger and better-paid workforce, and in particular the decision that care workers should be paid the real living wage and that this will be delivered during the current Senedd. I have been contacted by residents working in the sector who love their job, but the last few years have understandably taken a toll. One constituent in particular explained that, last year, she had worked Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year's Eve and New Year's Day with no enhancement of pay. Can you reassure these residents that this Welsh Government is fully committed to improving working conditions, as well as pay, for those working in the social care sector in Wales, so that they can continue to provide the exemplary care they are relied upon for and that they really enjoy doing? Thank you.

Diolch am yr ateb yna, Prif Weinidog. Rwy'n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Lafur Cymru i greu gweithlu cryfach sy'n cael ei dalu yn well, ac yn arbennig y penderfyniad y dylid talu'r cyflog byw gwirioneddol i weithwyr gofal ac y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn ystod y Senedd bresennol. Mae trigolion sy'n gweithio yn y sector wedi cysylltu â mi gan ddweud eu bod yn caru eu swydd, ond yn ddealladwy, mae'r blynyddoedd diwethaf wedi cael effaith. Eglurodd un etholwr yn benodol ei bod hi wedi gweithio, y llynedd, Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan heb gyflog ychwanegol. A wnewch chi roi sicrwydd i'r trigolion hyn bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo yn llwyr i wella amodau gwaith, yn ogystal â thâl, i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, fel y gallan nhw barhau i ddarparu'r gofal rhagorol y dibynnir arnyn nhw amdano ac y maen nhw wir yn mwynhau ei wneud? Diolch.

Llywydd, I think Carolyn Thomas makes a very important point. We are committed to the real living wage in the social care sector and to funding it. But the challenge of recruiting and retaining the skilled workforce in social care is more than simply a pay issue. It does, quite definitely, depend upon decent working terms and conditions being offered to people who do this vitally important work. Now, back in 2017, the Senedd legislated to deal with some of the most egregious examples of where terms and conditions were not being observed, including—some Members will be familiar with this—what's called the 'clipping' practice, and we legislated to put regulations around the practice of zero-hours contracts in the system. And, indeed, over the pandemic, the Welsh Government has funded proper sick pay for social care workers because we knew that anything up to 80 per cent of employers did not provide occupational sick pay in this sector.

Now, the social care fair work forum is looking at the wider package of reforms that are needed if people in this sector are to be properly valued and retained. And we know that in a very, very diverse workforce there are some employers who do absolutely the right thing by their employees, and we know that there are those who continue, for example, to ask their employees to pay for the costs of their own uniforms, to pay for the costs of their own DBS checks. And in a sector where we have to work harder to make sure that we're able to make those jobs attractive to people, there still are practices that do not support that sector-wide requirement. So, our ambition is to work with the best employers, and there are many of them, in the sector, and then to persuade the rest of the employers in social care that, alongside the money the Welsh Government will invest on paying the real living wage, they have to do more to make sure that the terms and conditions under which people are employed continue to attract people into this vital work. 

Llywydd, rwy'n credu bod Carolyn Thomas yn gwneud pwynt pwysig iawn. Rydym ni wedi ymrwymo i'r cyflog byw gwirioneddol yn y sector gofal cymdeithasol ac i'w ariannu. Ond mae'r her o recriwtio a chadw'r gweithlu medrus ym maes gofal cymdeithasol yn fwy na mater o gyflog yn unig. Mae yn dibynnu, yn bendant, ar gynnig telerau ac amodau gwaith addas i bobl sy'n gwneud y gwaith hanfodol bwysig hwn. Nawr, yn ôl yn 2017, deddfodd y Senedd i ymdrin â rhai o'r enghreifftiau mwyaf dybryd o le nad oedd telerau ac amodau yn cael eu bodloni, gan gynnwys—bydd rhai Aelodau yn gyfarwydd â hyn—yr hyn a elwir yn arfer 'clipio', ac fe wnaethom ni ddeddfu i wneud rheoliadau yn gysylltiedig â'r arfer o gontractau dim oriau yn y system. Ac, yn wir, dros y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu tâl salwch priodol i weithwyr gofal cymdeithasol gan ein bod ni'n gwybod nad oedd unrhyw beth hyd at 80 y cant o gyflogwyr yn darparu tâl salwch galwedigaethol yn y sector hwn.

Nawr, mae'r fforwm gwaith teg gofal cymdeithasol yn edrych ar y pecyn ehangach o ddiwygiadau sydd eu hangen os yw pobl yn y sector hwn yn mynd i gael eu gwerthfawrogi a'u cadw yn briodol. Ac rydym ni'n gwybod bod rhai cyflogwyr mewn gweithlu amrywiol dros ben sy'n sicr yn gwneud y peth iawn dros eu gweithwyr, ac rydym ni'n gwybod bod rhai sy'n parhau, er enghraifft, i ofyn i'w gweithwyr dalu am gostau eu gwisgoedd eu hunain, i dalu am gostau eu gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd eu hunain. Ac mewn sector lle mae'n rhaid i ni weithio yn galetach i wneud yn siŵr ein bod ni'n gallu gwneud y swyddi hynny yn ddeniadol i bobl, ceir arferion o hyd nad ydyn nhw'n cefnogi'r gofyniad sector cyfan hwnnw. Felly, ein huchelgais yw gweithio gyda'r cyflogwyr gorau yn y sector, ac mae llawer ohonyn nhw yn bodoli, ac yna perswadio gweddill y cyflogwyr ym maes gofal cymdeithasol bod yn rhaid iddyn nhw wneud mwy, ochr yn ochr â'r arian y bydd Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi mewn talu'r cyflog byw gwirioneddol, i wneud yn siŵr bod telerau ac amodau cyflogaeth pobl yn parhau i ddenu pobl i'r gwaith hanfodol hwn.

13:40

First Minister, one of the things that has been welcomed by my party is the social care financial payment—the bonus payment—which, of course, many people are receiving in their pay packets this month. But those bonus payments must get through to everybody who is part of that social care workforce, who's been working on the front line during the pandemic, and that includes advocacy workers who are not employed directly by local authorities. Unfortunately, I've been informed by Dewis—the Dewis Centre for Independent Living, which has offices in my constituency, in Colwyn Bay, provides advocacy services to people with mental health problems and disabilities across the whole of Conwy and Denbighshire—that its advocates are not eligible for the bonus payment, while people in neighbouring local authorities who are advocates but work for the local authority are receiving these payments. That, to me, doesn't seem like a very level playing field. Can I ask, First Minister, will you look into this in order that those people who have been doing valuable work, going into people's homes at very difficult times during the pandemic, do have the opportunity to benefit from these bonus payments in recognition of their work? 

Prif Weinidog, un o'r pethau sydd wedi cael eu croesawu gan fy mhlaid i yw'r taliad ariannol ar gyfer gofal cymdeithasol—y taliad bonws—y mae llawer o bobl, wrth gwrs, yn ei gael yn eu pecynnau cyflog y mis hwn. Ond mae'n rhaid i'r taliadau bonws hynny gyrraedd pawb sy'n rhan o'r gweithlu gofal cymdeithasol hwnnw, sydd wedi bod yn gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig, ac mae hynny yn cynnwys gweithwyr eiriolaeth nad ydyn nhw'n cael eu cyflogi yn uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Yn anffodus, rwyf i wedi cael gwybod gan Dewis—mae Canolfan Byw Annibynnol Dewis, sydd â swyddfeydd yn fy etholaeth i, ym Mae Colwyn, yn darparu gwasanaethau eiriolaeth i bobl â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau ledled Conwy a sir Ddinbych gyfan—nad yw ei heiriolwyr yn gymwys i gael y taliad bonws, ond bod pobl mewn awdurdodau lleol cyfagos sy'n eiriolwyr ond yn gweithio i'r awdurdod lleol yn derbyn y taliadau hyn. Nid yw hynny, yn fy marn i, yn ymddangos fel chwarae teg iawn. A gaf i ofyn, Prif Weinidog, a wnewch chi ymchwilio i hyn er mwyn i'r bobl hynny sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwerthfawr, yn mynd i gartrefi pobl ar adegau anodd iawn yn ystod y pandemig, gael y cyfle i elwa ar y taliadau bonws hyn i gydnabod eu gwaith?

Well, Llywydd, the Welsh Government was very pleased to be able to provide a payment of £500 early in the pandemic, and £735 later in the pandemic—£735 because we failed to persuade the UK Government to allow that payment to be made without it being subject to tax and national insurance contributions. Sixty-four thousand workers in the sector have benefited from those payments. I am, of course, willing to look into any anomaly, and I'll take up the point that the Member has made specifically, while endorsing the point he originally made about the recognition that those payments were designed to give to people who do these jobs for us here in Wales.FootnoteLink 

Wel, Llywydd, roedd Llywodraeth Cymru yn falch iawn o allu darparu taliad o £500 yn gynnar yn y pandemig, a £735 yn ddiweddarach yn y pandemig—£735 gan ein bod ni wedi methu â pherswadio Llywodraeth y DU i ganiatáu i'r taliad hwnnw gael ei wneud heb iddo fod yn destun cyfraniadau treth ac yswiriant gwladol. Mae 64,000 o weithwyr yn y sector wedi elwa ar y taliadau hynny. Rwyf i, wrth gwrs, yn fodlon ymchwilio i unrhyw anghysondeb, a byddaf i'n nodi'r pwynt y mae'r Aelod wedi ei wneud yn benodol, wrth gymeradwyo'r pwynt a wnaeth yn wreiddiol am y gydnabyddiaeth y bwriadwyd i'r taliadau hynny ei rhoi i bobl sy'n gwneud y swyddi hyn i ni yma yng Nghymru.FootnoteLink

When I raised the issue of reduced day-care centre provision in Caerphilly County Borough Council for disabled adults and the implications this has for clients, their families and staff, you referred the matter to Caerphilly County Borough Council. Well, it may be a coincidence, but the Labour administration there decided to take a step back and consult properly on the matter. The old Welsh idiom of taro'r post i'r pared glywed springs to mind. You will also be pleased to hear that my colleague Delyth Jewell and I met with the council leader and the cabinet member for social services on this matter yesterday. During that meeting, it was stressed by them that the recruitment of social care staff is difficult and will continue to be so until there is parity between their wages and NHS staff. Can you accelerate your plans for fairer pay for social care workers in light of household budgets being squeezed and winter fuel prices increasing?

Pan godais y mater o lai o ddarpariaeth canolfannau gofal dydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer oedolion anabl a goblygiadau hyn i gleientiaid, eu teuluoedd a'u staff, fe wnaethoch chi gyfeirio'r mater at Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Wel, efallai ei fod yn gyd-ddigwyddiad, ond penderfynodd y weinyddiaeth Lafur yno gymryd cam yn ôl ac ymgynghori yn iawn ar y mater. Mae'r hen idiom Cymraeg 'taro'r post i'r pared glywed' yn dod i'r meddwl. Byddwch chi hefyd yn falch o glywed bod fy nghyd-Aelod Delyth Jewell a minnau wedi cyfarfod ag arweinydd y cyngor a'r aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol ar y mater hwn ddoe. Yn ystod y cyfarfod hwnnw, fe wnaethon nhw bwysleisio bod recriwtio staff gofal cymdeithasol yn anodd ac y bydd yn parhau i fod felly tan fod cydraddoldeb rhwng eu cyflogau nhw a rhai staff y GIG. A wnewch chi gyflymu eich cynlluniau ar gyfer tâl tecach i weithwyr gofal cymdeithasol yng ngoleuni'r ffaith bod cyllidebau aelwydydd o dan bwysau a bod prisiau tanwydd y gaeaf yn cynyddu?

13:45

I certainly agree that people who work in the sector will feel the impact of the failures of the UK Government to contain the rises in energy prices, in food prices, and to have had a workable plan for the way in which the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Welsh Government led a successful recruitment campaign for social care workers in August and September, and I've seen the encouraging results of that campaign, encouraging enough for us to want to use the campaign again at the end of this month and into the autumn and winter to try to do everything we can to bring the many benefits that people who work in the sector feel from the important work that they do. We want to roll out a real living wage, but we will wait for the advice of the social care fair work forum in doing that, because we need to be confident that the money that the public purse will provide will make its way directly into the pay packets of those who it is intended to advantage.

Rwy'n sicr yn cytuno y bydd pobl sy'n gweithio yn y sector yn teimlo effaith methiannau Llywodraeth y DU i reoli'r cynnydd i brisiau ynni, i brisiau bwyd, ac i fod â chynllun ymarferol ar gyfer y ffordd y mae'r Deyrnas Unedig wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Arweiniodd Llywodraeth Cymru ymgyrch recriwtio lwyddiannus ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol ym mis Awst a mis Medi, ac rwyf i wedi gweld canlyniadau calonogol yr ymgyrch honno, digon calonogol i ni fod eisiau defnyddio'r ymgyrch eto ddiwedd y mis hwn a thua'r hydref a'r gaeaf i geisio gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflwyno'r manteision niferus y mae pobl sy'n gweithio yn y sector yn eu teimlo o'r gwaith pwysig y maen nhw'n ei wneud. Rydym ni eisiau cyflwyno cyflog byw gwirioneddol, ond byddwn yn aros am gyngor y fforwm gwaith teg gofal cymdeithasol o ran gwneud hynny, gan fod angen i ni fod yn hyderus y bydd yr arian y bydd pwrs y wlad yn ei ddarparu yn mynd yn uniongyrchol i becynnau cyflog y rhai y bwriedir iddyn nhw fod o fantais iddyn nhw.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Ar ran y Ceidwadwyr, Paul Davies.

Questions now from the party leaders. On behalf of the Conservatives, Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, last Sunday was World Mental Health Day, and before I go on to ask my questions, I'm sure that you and everyone in this Chamber will join me in sending our very best wishes to our colleague Andrew R.T. Davies as he takes some time now to focus on his own health.

I appreciate that the Welsh Government has provided some additional funding to reprioritise mental health in light of the COVID-19 pandemic. However, the fact remains that some people have been without face-to-face appointments for several months now, and some have been unable to access specialist support. I appreciate that there will be a statement later today on the 'Together For Mental Health' delivery plan, but can you tell us what targeted action the Welsh Government is now taking to ensure that those who need support and assistance can access services wherever they live in Wales?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, roedd hi'n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ddydd Sul diwethaf, a chyn i mi symud ymlaen i ofyn fy nghwestiynau, rwy'n siŵr y gwnewch chi a phawb yn y Siambr hon ymuno â mi i anfon ein dymuniadau gorau i'n cyd-Aelod Andrew R.T. Davies wrth iddo gymryd ychydig o amser nawr i ganolbwyntio ar ei iechyd ei hun.

Rwy'n sylweddoli bod Llywodraeth Cymru wedi darparu rhywfaint o gyllid ychwanegol i ail-flaenoriaethu iechyd meddwl yng ngoleuni pandemig COVID-19. Fodd bynnag, y gwir amdani o hyd yw bod rhai pobl wedi bod heb apwyntiadau wyneb yn wyneb ers sawl mis bellach, ac nid yw rhai wedi gallu cael gafael ar gymorth arbenigol. Rwy'n sylweddoli y bydd datganiad yn ddiweddarach heddiw ar gynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl', ond a wnewch chi ddweud wrthym ni pa gamau wedi eu targedu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd bellach i sicrhau y gall y rhai y mae angen cymorth a chefnogaeth arnyn nhw gael mynediad at wasanaethau lle bynnag y maen nhw'n byw yng Nghymru?

I thank Paul Davies for that question, and of course I very much associate myself with what he said in sending our very best wishes on behalf of the Welsh Government and the Labour Party to the leader of the opposition. I hope to see him back in his place in the Chamber as swiftly as he feels able to do that.

The general point that Paul Davies raises is an important one: it was World Mental Health Day, as he said, at the weekend. Mental health remains the single largest budget line in the whole of the NHS in Wales, and our health boards generally overspend the amount of money that is allocated to them for that purpose. What we tried to do during the pandemic was to strengthen those no-referral services, those primary and preventative services that people can get to without having to go through a gatekeeper in the first place, and to get help when they first feel the need to do so. We're particularly focused on that with young people, as the Member will know, in our increased investment in school counselling, in the work that we've done with the youth service to make sure workers there are as prepared as they can be to respond to the needs of young people, and in our commitment to the whole-school approach.

The demand for mental health services has risen significantly during the pandemic and the ability to provide those services face to face has to take into account the clinical conditions in which the service operates. But I believe that throughout Wales, there are very dedicated and determined people who work in the service trying to do exactly what Paul Davies has suggested.

Diolch i Paul Davies am y cwestiwn yna, ac wrth gwrs rwyf i'n sicr yn cysylltu fy hun â'r hyn a ddywedodd o ran anfon ein dymuniadau gorau ar ran Llywodraeth Cymru a'r Blaid Lafur at arweinydd yr wrthblaid. Rwy'n gobeithio ei weld yn ôl yn ei le yn y Siambr cyn gynted ag y mae'n teimlo y gall wneud hynny.

Mae'r pwynt cyffredinol y mae Paul Davies yn ei godi yn un pwysig: roedd hi'n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, fel y dywedodd, dros y penwythnos. Iechyd meddwl yw'r llinell gyllideb fwyaf o hyd yn y GIG cyfan yng Nghymru, ac yn gyffredinol mae ein byrddau iechyd yn gorwario'r swm o arian sy'n cael ei ddyrannu iddyn nhw at y diben hwnnw. Yr hyn y gwnaethom ni geisio ei wneud yn ystod y pandemig oedd cryfhau'r gwasanaethau dim atgyfeiriadau hynny, y gwasanaethau sylfaenol ac ataliol hynny y gall pobl eu cyrraedd heb orfod mynd drwy borthgeidwad yn y lle cyntaf, a chael cymorth pan fyddan nhw'n teimlo'r angen i wneud hynny gyntaf. Rydym ni'n canolbwyntio yn benodol ar hynny gyda phobl ifanc, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, yn ein buddsoddiad cynyddol mewn cwnsela mewn ysgolion, yn y gwaith yr ydym ni wedi ei wneud gyda'r gwasanaeth ieuenctid i wneud yn siŵr bod gweithwyr yno mor barod ag y gallan nhw fod i ymateb i anghenion pobl ifanc, ac yn ein hymrwymiad i'r dull ysgol gyfan.

Mae'r galw am wasanaethau iechyd meddwl wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y pandemig ac mae'n rhaid i'r gallu i ddarparu'r gwasanaethau hynny wyneb yn wyneb ystyried yr amodau clinigol y mae'r gwasanaeth yn gweithredu ynddyn nhw. Ond rwy'n credu bod pobl ymroddedig a phenderfynol iawn ledled Cymru sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn ceisio gwneud yn union yr hyn y mae Paul Davies wedi ei awgrymu.

First Minister, as you will be aware, as well as struggling to access mental health services, there are also people across Wales who are really struggling to access their GP, as mentioned earlier on in this session. The pandemic has exposed the fact that there are not enough doctors and staff in primary care. Whilst I understand that there has been recruitment activity taking place, that's of little comfort to those patients waiting day in, day out to book an appointment to see their GP. I accept what you said earlier, that the picture is mixed, but many are left waiting for up to an hour or even longer on the phone to speak to someone, and when they finally get through they are often told there are no available appointments, and to call back the following day.

We know that there has been a reduction in the number of GPs; according to the Welsh Government's own data, between 2018 and 2020, there has been a reduction in the number of GPs per 10,000 of population in three out of seven of our health boards—in Betsi Cadwaladr, Powys and Aneurin Bevan health boards. So, First Minister, with the population numbers in those areas growing over the same period, what assessment have you made of the impact the reduction of GPs in those areas has had on patient care?

Prif Weinidog, fel y byddwch chi'n ymwybodol, yn ogystal â chael trafferth yn cael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl, ceir pobl ledled Cymru sy'n cael trafferth fawr yn cael gafael ar eu meddyg teulu hefyd, fel y soniwyd yn gynharach yn y sesiwn hon. Mae'r pandemig wedi amlygu'r ffaith nad oes digon o feddygon a staff ym maes gofal sylfaenol. Er fy mod i'n deall bod gweithgarwch recriwtio wedi digwydd, nid yw hynny'n fawr o gysur i'r cleifion hynny sy'n aros ddydd ar ôl dydd i drefnu apwyntiad i weld eu meddyg teulu. Rwy'n derbyn yr hyn y gwnaethoch chi ei ddweud yn gynharach, bod y darlun yn gymysg, ond mae llawer yn cael eu gadael yn aros am hyd at awr neu hyd yn oed yn hirach ar y ffôn i siarad â rhywun, a phan fyddan nhw'n cael ateb o'r diwedd, dywedir wrthyn nhw yn aml nad oes unrhyw apwyntiadau ar gael, ac i ffonio eto y diwrnod canlynol.

Rydym ni'n gwybod y bu gostyngiad i nifer y meddygon teulu; yn ôl data Llywodraeth Cymru ei hun, rhwng 2018 a 2020, bu gostyngiad i nifer y meddygon teulu fesul 10,000 o'r boblogaeth yn nhri o'n saith bwrdd iechyd—ym myrddau iechyd Betsi Cadwaladr, Powys ac Aneurin Bevan. Felly, Prif Weinidog, gyda'r niferoedd poblogaeth yn yr ardaloedd hynny yn tyfu dros yr un cyfnod, pa asesiad ydych chi wedi ei wneud o'r effaith y mae'r gostyngiad i nifer y meddygon teulu yn yr ardaloedd hynny wedi ei chael ar ofal cleifion?

13:50

The assessment that the Welsh Government makes is that the future of primary care cannot depend on GPs alone. The nature of the GP population is changing. The sorts of contracts that people emerging into the world of primary care wish to take up are changing, and we have to change with it. We have to change with it primarily by expanding the range of professional voices who are able to provide primary care services. A focus exclusively on GPs will not give us the sustainable future for primary care that we need here in Wales.

GPs remain fundamental to that primary care team—leading it, responsible for clinical standards, making sure that they see those people who only a GP can see. But at the same time, they will oversee broader teams involving physiotherapists, pharmacists, advanced practice nurses and paramedic professionals, all of whom are able to provide a clinically effective service to people who need a primary care contact. That is the way in which we will find a future for primary care that meets the needs of the Welsh population and that, through that mix of professionals who will be at the front line, can make sure that the right sort of help is available to the patient far quicker than if we were simply to be relying on the model that has served us well up until now, but that is reaching the end of its exclusive usefulness.

Yr asesiad y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yw na all dyfodol gofal sylfaenol ddibynnu ar feddygon teulu yn unig. Mae natur y boblogaeth meddygon teulu yn newid. Mae'r mathau o gontractau y mae pobl sy'n cyrraedd y byd gofal sylfaenol yn dymuno manteisio arnyn nhw yn newid, ac mae'n rhaid i ni newid gyda nhw. Mae'n rhaid i ni newid gyda nhw yn bennaf drwy ehangu'r amrywiaeth o leisiau proffesiynol sy'n gallu darparu gwasanaethau gofal sylfaenol. Ni fydd canolbwyntio ar feddygon teulu yn unig yn rhoi i ni y dyfodol cynaliadwy ar gyfer gofal sylfaenol sydd ei angen arnom ni yma yng Nghymru.

Mae meddygon teulu yn parhau i fod yn hanfodol i'r tîm gofal sylfaenol hwnnw—ei arwain, yn gyfrifol am safonau clinigol, gwneud yn siŵr eu bod nhw'n gweld y bobl hynny dim ond meddyg teulu sy'n gallu eu gweld. Ond ar yr un pryd, byddan nhw'n goruchwylio timau ehangach sy'n cynnwys ffisiotherapyddion, fferyllwyr, nyrsys practis uwch a gweithwyr parafeddygol proffesiynol, y mae pob un ohonyn nhw'n gallu darparu gwasanaeth sy'n effeithiol yn glinigol i bobl y mae angen cyswllt gofal sylfaenol arnyn nhw. Dyna'r ffordd y byddwn ni'n dod o hyd i ddyfodol ar gyfer gofal sylfaenol sy'n diwallu anghenion poblogaeth Cymru ac a all, drwy'r cymysgedd hwnnw o weithwyr proffesiynol a fydd ar y rheng flaen, wneud yn siŵr bod y math cywir o gymorth ar gael i'r claf yn llawer cyflymach na phe baem ni'n dibynnu yn syml ar y model sydd wedi ein gwasanaethu ni yn dda hyd yma, ond sy'n cyrraedd diwedd ei ddefnyddioldeb unigryw.

First Minister, there is a serious issue here for patients trying to get access to their GPs. Mair Hopkin from the Royal College of General Practitioners has said that the crisis in GP surgeries actually predated COVID, with a lot of patients finding it difficult to get an appointment before the pandemic, and having to wait several weeks for an appointment. We've heard from Dr Phil White, chairman of the BMA's Welsh GP committee—he's said that problems were developing before COVID, with more GPs being lost to early retirement. And doctors themselves have highlighted the impact that this has on the whole system—doctors like Dr Oelmann, a GP at Clark Avenue surgery in Cwmbran, who has made it clear that it's not just GPs, it's right through the system. There are backlogs in secondary care, the ambulance service, social care. He's right to say that everything is interlinked, and that none of it can be viewed in isolation. It goes around in a circle and becomes more and more difficult for staff, and indeed for patients. Therefore, First Minister, do you accept the view of the Royal College of GPs that the crisis in GP surgeries predates COVID? And, given the impact the pandemic has had, what urgent steps will your Government take to specifically address the development of primary care in this parliamentary term? Given that one of your Government aims set out in the 'A Healthier Wales' review was to improve the experience and quality of care for individuals and families, how will you achieve this if the number of GPs continues to decline, and our population continues to grow?

Prif Weinidog, mae problem ddifrifol yma i gleifion sy'n ceisio cael gafael ar eu meddygon teulu. Mae Mair Hopkin o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol wedi dweud bod yr argyfwng mewn meddygfeydd teulu wedi rhagflaenu COVID mewn gwirionedd, gyda llawer o gleifion yn ei chael hi'n anodd cael apwyntiad cyn y pandemig, ac yn gorfod aros sawl wythnos am apwyntiad. Rydym ni wedi clywed gan Dr Phil White, cadeirydd pwyllgor ymarferwyr cyffredinol Cymdeithas Feddygol Prydain—mae wedi dweud y bu problemau yn datblygu cyn COVID, yn sgil colli mwy o feddygon teulu i ymddeoliad cynnar. Ac mae meddygon eu hunain wedi tynnu sylw at yr effaith y mae hyn yn ei chael ar y system gyfan—meddygon fel Dr Oelmann, meddyg teulu ym meddygfa Clark Avenue yng Nghwmbrân, sydd wedi ei gwneud yn eglur nad mater o feddygon teulu yn unig ydyw, ei fod drwy'r system gyfan. Mae ôl-groniadau ym maes gofal eilaidd, y gwasanaeth ambiwlans, gofal cymdeithasol. Mae'n iawn wrth ddweud bod popeth wedi ei gysylltu, ac na ellir ystyried dim ohono ar ei ben ei hun. Mae'n mynd o gwmpas mewn cylch ac yn mynd yn fwy ac yn fwy anodd i staff, ac yn wir i gleifion. Felly, Prif Weinidog, a ydych chi'n derbyn barn Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol bod yr argyfwng mewn meddygfeydd teulu yn rhagflaenu COVID? Ac, o ystyried yr effaith y mae'r pandemig wedi ei chael, pa gamau brys wnaiff eich Llywodraeth chi eu cymryd i fynd i'r afael yn benodol â datblygu gofal sylfaenol yn y tymor seneddol hwn? O gofio mai un o nodau eich Llywodraeth chi a nodwyd yn adolygiad 'Cymru Iachach' oedd gwella profiad ac ansawdd y gofal i unigolion a theuluoedd, sut byddwch chi'n cyflawni hyn os bydd nifer y meddygon teulu yn parhau i ostwng, a'n poblogaeth yn parhau i dyfu?

I agree with what the Member says about the pressures that there are on the system, and they are in all parts of the system. Many GPs have chosen to take early retirement because of the changes in their pension arrangements that his Government at Westminster introduced, which meant that it was simply financially not sensible for them to continue in the jobs that they had done. We have urged the UK Government many times to remove the perverse incentives that have led to some people taking themselves out of the workforce earlier than they otherwise would have done.

The future of GP services—GPs in that narrow sense—lies in our ability to recruit more people into the profession, and to train here in Wales. He'll be well aware of the very healthy figures that we have achieved in recent times in reaching and overreaching the targets that we had set for GP trainees in Wales. I think in an answer to a question last week I explained how the number of GP trainees in north Wales was to be raised again next year. GPs by themselves are not the whole answer to primary care, in the way that I've described already, Llywydd, and what we will do as a Government is to invest in that wider set of professionals, changing the nature of primary care, bringing it into line with the way in which people who work in it see their futures as professional workers here in Wales, providing them with the twenty-first century surgeries that we are committed to in our manifesto, and continuing to celebrate the efforts that day in, day out see thousands and thousands of people successfully treated by primary care clinicians in Wales every single day.

Rwy'n cytuno â'r hyn y mae'r Aelod yn ei ddweud am y pwysau sydd ar y system, ac maen nhw ym mhob rhan o'r system. Mae llawer o feddygon teulu wedi dewis ymddeol yn gynnar oherwydd y newidiadau i'w trefniadau pensiwn a gyflwynwyd gan ei Lywodraeth ef yn San Steffan, a oedd yn golygu nad oedd yn synhwyrol yn ariannol iddyn nhw barhau yn y swyddi yr oedden nhw wedi eu gwneud. Rydym ni wedi annog Llywodraeth y DU droeon i gael gwared ar y cymhellion gwrthnysig sydd wedi arwain at rai pobl yn tynnu eu hunain o'r gweithlu yn gynharach nag y bydden nhw wedi ei wneud fel arall.

Mae dyfodol gwasanaethau meddygon teulu—meddygon teulu yn yr ystyr gul honno—wedi ei seilio ar ein gallu i recriwtio mwy o bobl i'r proffesiwn, ac i hyfforddi yma yng Nghymru. Bydd yn ymwybodol iawn o'r ffigurau iach iawn rydym ni wedi eu sicrhau yn ddiweddar o ran cyrraedd a rhagori ar y targedau roeddem ni wedi eu gosod ar gyfer meddygon teulu dan hyfforddiant yng Nghymru. Rwy'n credu mewn ateb i gwestiwn yr wythnos diwethaf i mi esbonio sut y byddai nifer y meddygon teulu dan hyfforddiant yn y gogledd yn cael ei chynyddu eto y flwyddyn nesaf. Nid meddygon teulu yn unig yw'r ateb cyfan i ofal sylfaenol, yn y ffordd yr wyf i wedi ei disgrifio eisoes, Llywydd, a'r hyn y byddwn ni'n ei wneud fel Llywodraeth yw buddsoddi yn y gronfa ehangach honno o weithwyr proffesiynol, gan newid natur gofal sylfaenol, sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r ffordd y mae pobl sy'n gweithio yn y maes yn ystyried eu dyfodol fel gweithwyr proffesiynol yma yng Nghymru, darparu meddygfeydd yr unfed ganrif ar hugain ar eu cyfer yn unol â'n hymrwymiad ymrwymo iddyn nhw yn ein maniffesto, a pharhau i ddathlu'r ymdrechion sy'n golygu bod miloedd ar filoedd o bobl, ddydd ar ôl dydd, yn cael eu trin yn llwyddiannus gan glinigwyr gofal sylfaenol yng Nghymru bob un dydd.

13:55

Thank you, Llywydd. Can I at the outset on behalf of my party also send our messages of support to Andrew R.T. Davies? Many people will have taken courage and inspiration from him speaking openly about the challenges that he's facing with his own mental and emotional well-being, something, of course, that many of us will face at different times in our life.

First Minister, MPs at Westminster have today described the UK's pandemic response as one of the worst public health failures in UK history. I agree with that damning assessment. First Minister, do you? 

Diolch, Llywydd. I ddechrau, a gaf i ar ran fy mhlaid hefyd anfon ein negeseuon o gefnogaeth at Andrew R.T. Davies? Bydd llawer o bobl wedi cael eu calonogi a'u hysbrydoli ganddo yn siarad yn agored am yr heriau y mae'n eu hwynebu gyda'i les meddwl ac emosiynol ei hun, rhywbeth, wrth gwrs, y bydd llawer ohonom ni'n eu hwynebu ar wahanol adegau yn ein bywydau.

Prif Weinidog, mae ASau yn San Steffan heddiw wedi disgrifio ymateb y DU i'r pandemig fel un o'r methiannau iechyd cyhoeddus gwaethaf yn hanes y DU. Rwy'n cytuno â'r asesiad damniol hwnnw. Prif Weinidog, a ydych chi?

I've not had an opportunity to read the report published today. I've seen newspaper accounts of it. It is clearly a report that merits proper consideration, and I plan to do that. I'm not in a position to endorse or deny any verdicts that Members of Parliament came to until I've had an opportunity to study what they've had to say in more detail than I've had an opportunity to do so far. 

Nid wyf i wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw. Rwyf i wedi gweld adroddiadau papur newydd arno. Mae'n amlwg yn adroddiad sy'n haeddu ystyriaeth briodol, ac rwy'n bwriadu gwneud hynny. Nid wyf i mewn sefyllfa i gymeradwyo na gwadu unrhyw ddyfarniadau y mae Aelodau Seneddol wedi eu gwneud nes y byddaf i wedi cael cyfle i astudio'r hyn a fu ganddyn nhw i'w ddweud yn fanylach nag yr wyf i wedi cael cyfle i'w wneud hyd yn hyn.

First Minister, among the report's many findings is its conclusion that the decision by both the UK and the Welsh Government to abandon community testing against World Health Organization advice on 12 March 2020 was a fatal error that cost many lives. Notwithstanding the fact that you haven't had the opportunity to study the report, do you acknowledge that general criticism? Do you accept that it would have been better during that early phase of the pandemic to have followed your own policy in Wales, independent of Westminster, in relation to this, as you did indeed do on so many other matters in the later stages with considerable success? 

Prif Weinidog, ymysg canfyddiadau niferus yr adroddiad mae ei gasgliad bod penderfyniad Llywodraethau'r DU a Chymru i roi'r gorau i brofion cymunedol yn erbyn cyngor Sefydliad Iechyd y Byd ar 12 Mawrth 2020 yn gamgymeriad angheuol a arweiniodd at golli llawer o fywydau. Er gwaethaf y ffaith nad ydych chi wedi cael y cyfle i astudio'r adroddiad, a ydych chi'n cydnabod y feirniadaeth gyffredinol honno? A ydych chi'n derbyn y byddai wedi bod yn well yn ystod cyfnod cynnar hwnnw y pandemig i fod wedi dilyn eich polisi eich hun yng Nghymru, yn annibynnol ar San Steffan, yng nghyswllt hyn, fel y gwnaethoch chi yn wir ar gynifer o faterion eraill yn y camau diweddarach gyda chryn lwyddiant?

I thank Adam Price for that. Llywydd, I've been asked the question many times, 'Were there things that you would have done differently had you known then what you know now?' I think that that question is particularly pertinent to those very early stages of coronavirus, when so many things that we have learned since we simply weren't aware of in the way that we are now, whether that is community testing or whether it's the example I've most often given, which is: had we understood the extent to which coronavirus was already seeded through the United Kingdom, and had we understood the rapidity with which this virus would spread to other parts and to other communities, we would have acted earlier to introduce some of the measures that were only introduced in the second half of March. But we didn't know those things then. We were following the advice that we had at the time. As our knowledge grew and as we were able to make our own independent decisions because we had the knowledge base that allowed us to do so, as Adam Price says, the Welsh Government has not hesitated to take our own decisions where we thought that that was in the best interests of Wales. But at each point, I think it is fair for people to think about: what did we know then, what do we know now, and in the light of circumstances at the time, did we make the best decisions that we were able to?

Diolch i Adam Price am hynna. Llywydd, gofynnwyd y cwestiwn i mi droeon, 'A oedd pethau y byddech chi wedi eu gwneud yn wahanol pe baech chi'n gwybod bryd hynny yr hyn rydych chi'n ei wybod nawr?' Rwy'n credu bod y cwestiwn hwnnw yn arbennig o berthnasol i gamau cynnar iawn hynny y coronafeirws, pan nad oeddem ni'n ymwybodol yn yr un ffordd o gynifer o bethau yr ydym ni wedi eu dysgu ers hynny, boed hynny'n brofion cymunedol neu yr enghraifft yr wyf i wedi ei rhoi amlaf, sef: pe baem ni wedi deall i ba raddau yr oedd y coronafeirws eisoes wedi ei sefydlu drwy'r Deyrnas Unedig, ac wedi deall pa mor gyflym y byddai'r feirws hwn yn lledaenu i rannau eraill ac i gymunedau eraill, byddem ni wedi gweithredu yn gynharach i gyflwyno rhai o'r mesurau a gyflwynwyd dim ond yn ail hanner mis Mawrth. Ond doedden ni ddim yn gwybod y pethau hynny bryd hynny. Roeddem ni'n dilyn y cyngor a gawsom ni ar y pryd. Wrth i'n gwybodaeth dyfu ac wrth i ni allu gwneud ein penderfyniadau annibynnol ein hunain oherwydd bod gennym ni'r sylfaen wybodaeth a ganiataodd i ni wneud hynny, fel y mae Adam Price yn ei ddweud, nid yw Llywodraeth Cymru wedi petruso cyn gwneud ein penderfyniadau ein hunain pan oeddem ni'n credu bod hynny er budd pennaf Cymru. Ond ar bob pwynt, rwy'n credu ei bod hi'n deg i bobl feddwl am: yr hyn yr oeddem ni'n ei wybod bryd hynny, yr hyn yr ydym ni'n ei wybod nawr, ac yng ngoleuni amgylchiadau ar y pryd, a wnaethom ni'r penderfyniadau gorau yr oeddem ni'n gallu eu gwneud?

14:00

I, of course, understand the point about hindsight, but I suppose the crux of the matter here was that the WHO had the foresight at the time to emphasise the importance of community testing. Indeed, I remember our party criticising the Welsh Government's decision to abandon community testing at the time, on that basis, because there was advice there that actually has been borne out in terms of its importance. In the entire 147-page report, ostensibly about the UK as a whole, Wales is mentioned I think just nine times, and the majority of those references are in the footnotes. Doesn't that make the case for Wales to have its own inquiry, because without it, if we delegate to Westminster, the experiences of the bereaved families that you met last week, First Minister, will simply be forgotten, and the lessons for Wales that should be learnt will be lost?

Rwy'n deall, wrth gwrs, y pwynt am ôl-ddoethineb, ond mae'n debyg mai craidd y mater yma oedd bod gan Sefydliad Iechyd y Byd y craffter ar y pryd i bwysleisio pwysigrwydd profion cymunedol. Yn wir, rwy'n cofio ein plaid ni yn beirniadu penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i brofion cymunedol ar y pryd, ar y sail honno, oherwydd bod y cyngor yno a gadarnhawyd yn y pen draw mewn gwirionedd o ran ei bwysigrwydd. Yn 147 tudalen cyfan yr adroddiad, am y DU yn ei chyfanrwydd i bob golwg, rwy'n credu mai dim ond naw gwaith y cyfeirir at Gymru, ac mae'r rhan fwyaf o'r cyfeiriadau hynny yn y troednodiadau. Onid yw hynny yn hyrwyddo'r ddadl i Gymru gael ei hymchwiliad ei hun, oherwydd hebddo, os byddwn ni'n dirprwyo i San Steffan, bydd profiadau'r teuluoedd sydd wedi dioddef profedigaeth y gwnaethoch chi gyfarfod â nhw yr wythnos diwethaf, Prif Weinidog, yn cael eu hanghofio, a bydd y gwersi i Gymru a ddylai gael eu dysgu yn cael eu colli?

Well, Llywydd, as I've said, I've not had a proper opportunity to study the report, but even from the newspaper account that I have seen, it seemed to me to strengthen the argument for the Welsh experience to be properly investigated within the wider UK context. This report, as I understand it, was never meant to be about the experience in Scotland, Wales, or Northern Ireland, but it does set out very clearly the decisions that were made at a UK level, and without understanding that, you cannot understand the way in which decisions were made here in Wales. But let me repeat, because I know the Member has heard me say this before, that I have been very clear with the UK Government that the Welsh Government's decisions, and those taken by other relevant bodies in Wales, have to be scrutinised within a UK-wide inquiry in a full and comprehensive manner. Wales cannot and must not be an afterthought or a footnote in any UK-wide inquiry. I set out, as he knows, in my letter to Michael Gove on 10 September, a series of tests that we would apply to give us the confidence, or otherwise, that the Welsh experience was being given the attention within a UK inquiry that it needs and deserves, so that those families get the best possible answers.

Now, there are a number of tests coming up for the UK Government in this regard. I am yet to receive a reply to that letter, and I will look very carefully at it when it arrives. I'm hoping to have a face-to-face meeting with the Prime Minister within the next coming days, and I plan to use that opportunity to make these points directly to him. He has promised bereaved families that the lead of the inquiry—the judge, as I hope it will be—to oversee the inquiry, will be appointed before Christmas. I would expect Scotland, Wales and Northern Ireland to be properly involved in that appointment—not to read about it in a press release. So, there are a number of ways in which, over the weeks ahead, the UK Government can demonstrate that this is to be an inquiry that sets out the actions that were taken at a UK level, therefore providing the proper context to understand what happened in Wales, but has a focus on the Welsh experience, which will give confidence to people who will look to it that the actions of the Welsh Government and of others have been fully and properly scrutinised and the answers to questions that people have properly addressed in the process.

Wel, Llywydd, fel yr wyf i wedi ei ddweud, nid wyf i wedi cael cyfle iawn i astudio'r adroddiad, ond hyd yn oed o'r adroddiad papur newydd yr wyf i wedi ei weld, roedd yn ymddangos i mi ei fod yn cryfhau'r ddadl dros ymchwilio yn iawn i brofiad Cymru yng nghyd-destun ehangach y DU. Nid bwriad yr adroddiad hwn erioed, yn ôl yr hyn yr wyf i'n ei ddeall, oedd bod am y profiad yng Nghymru, yr Alban, na Gogledd Iwerddon, ond mae yn nodi yn eglur iawn y penderfyniadau a gafodd eu gwneud ar lefel y DU, a heb ddeall hynny, ni allwch chi ddeall y ffordd y cafodd penderfyniadau eu gwneud yma yng Nghymru. Ond gadewch i mi ailadrodd, oherwydd gwn fod yr Aelod wedi fy nghlywed i'n dweud hyn o'r blaen, fy mod i wedi bod yn eglur iawn gyda Llywodraeth y DU bod yn rhaid craffu ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru, a'r rhai a wnaed gan gyrff perthnasol eraill yng Nghymru, o fewn ymchwiliad y DU gyfan mewn ffordd lawn a chynhwysfawr. Ni all ac ni ddylai Cymru fod yn ôl-ystyriaeth nac yn droednodyn mewn unrhyw ymchwiliad y DU gyfan. Nodais, fel y mae'n gwybod, yn fy llythyr at Michael Gove ar 10 Medi, gyfres o brofion y byddem ni'n eu defnyddio i roi'r hyder i ni, neu fel arall, fod profiad Cymru yn cael y sylw o fewn ymchwiliad ar lefel y DU y mae ei angen ac yn ei haeddu, fel bod y teuluoedd hynny yn cael yr atebion gorau posibl.

Nawr, mae nifer o brofion ar y gorwel i Lywodraeth y DU yn hyn o beth. Nid wyf i wedi cael ateb i'r llythyr hwnnw eto, a byddaf yn edrych yn ofalus iawn arno pan fydd yn cyrraedd. Rwy'n gobeithio cael cyfarfod wyneb yn wyneb â Phrif Weinidog y DU yn ystod y diwrnodau nesaf, ac rwy'n bwriadu defnyddio'r cyfle hwnnw i wneud y pwyntiau hyn yn uniongyrchol iddo. Mae wedi addo i deuluoedd sydd wedi dioddef profedigaeth y bydd arweinydd yr ymchwiliad—rwyf i'n gobeithio mai'r barnwr fydd hynny—i oruchwylio'r ymchwiliad, yn cael ei benodi cyn y Nadolig. Byddwn i'n disgwyl i'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon fod yn rhan briodol yn y penodiad hwnnw—nid darllen amdano mewn datganiad i'r wasg. Felly, ceir nifer o ffyrdd y gall Llywodraeth y DU, dros yr wythnosau nesaf, ddangos y bydd hwn yn ymchwiliad sy'n nodi'r camau a gymerwyd ar lefel y DU, gan ddarparu'r cyd-destun priodol felly i ddeall yr hyn a ddigwyddodd yng Nghymru, ond sy'n canolbwyntio ar brofiad Cymru, a fydd yn rhoi hyder i'r bobl a fydd yn edrych arno fod gweithredoedd Llywodraeth Cymru ac eraill wedi bod yn destun craffu llawn a thrwyadl a bod yr atebion i'r cwestiynau sydd gan bobl yn cael sylw priodol yn y broses.

Triniaeth Canser
Cancer Treatment

3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am driniaeth canser yng ngogledd Cymru? OQ57026

3. Will the First Minister make a statement on cancer treatment in north Wales? OQ57026

Llywydd, cancer services in north Wales continue to recover from the impact of the pandemic. In July this year, for example, 374 patients started definitive cancer treatment, and that is 114 more than in the July of the previous year.

Llywydd, mae gwasanaethau canser yn y gogledd yn parhau i adfer ar ôl y pandemig. Ym mis Gorffennaf eleni, er enghraifft, dechreuodd 374 o gleifion driniaeth canser ddiffiniol, ac mae hynny 114 yn fwy nag ym mis Gorffennaf y flwyddyn gynt.

Thank you, First Minister, and I'm only sorry that I had to raise this with you today, but such are my concerns. First Minister, NHS diagnostic and therapy service waiting times for July this year show an eleven-fold increase in the number of people waiting over eight weeks for one of seven key tests used to diagnose cancer, and startlingly, one third of patients in the Betsi Cadwaladr region do not start their first definitive treatment in the month within 62 days of first being suspected of cancer. I've been really shocked recently to hear of some of my constituents and patients of Betsi Cadwaladr University Health Board learning that they are being informed, on some occasions, of a life-changing, devastating cancer diagnosis simply by the telephone rather than a personable face-to-face discussion, and this has caused a lot of further anxiety to my constituents. Even more troubling, I know of one constituent who, following a stage 4 terminal cancer diagnosis, was not even advised of the treatment options available at the time of this diagnosis, instead, just saying simply that a referral will be made at some stage going forward to Wrexham or Liverpool. That was until I made several representations on their behalf.

Diolch, Prif Weinidog, ac mae'n ddrwg gen i y bu'n rhaid i mi godi hyn gyda chi heddiw, ond dyna faint fy mhryderon. Prif Weinidog, mae amseroedd aros gwasanaeth diagnostig a therapi y GIG ar gyfer mis Gorffennaf eleni yn dangos cynnydd o un ar ddeg gwaith i nifer y bobl sy'n aros dros wyth wythnos am un o saith prawf allweddol a ddefnyddir i wneud diagnosis o ganser, ac yn syfrdanol, nid yw traean o gleifion yn rhanbarth Betsi Cadwaladr yn dechrau eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn y mis o fewn 62 diwrnod i'r amheuaeth gyntaf o fod â chanser. Rwyf i wedi cael sioc fawr yn ddiweddar o glywed am rai o fy etholwyr i a chleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darganfod eu bod nhw'n cael gwybod, ar rai achlysuron, am ddiagnosis canser ofnadwy sy'n newid bywydau, dros y ffôn yn hytrach na thrafodaeth bersonol wyneb yn wyneb, ac mae hyn wedi achosi llawer o bryder pellach i fy etholwyr i. Hyd yn oed yn fwy gofidus, rwy'n gwybod am un etholwr, yn dilyn diagnosis o ganser angheuol cam 4, na chafodd wybod hyd yn oed am yr opsiynau triniaeth a oedd ar gael ar adeg y diagnosis hwn, gan glywed yn hytrach y bydd atgyfeiriad yn cael ei wneud rywbryd yn y dyfodol i Wrecsam neu Lerpwl. Roedd hynny tan i mi gyfathrebu sawl gwaith ar ei ran.

14:05

Can you come to a question now, Janet Finch-Saunders?

A wnewch chi ddod at gwestiwn nawr, Janet Finch-Saunders?

Yes, of course.

Alongside delayed diagnoses, there is a concerning gap between diagnosis and finding that treatment. So, what steps, First Minister, will you take to ensure that you close that gap between a devastating cancer diagnosis and the treatment options available to those affected? Diolch, Llywydd.

Gallaf, wrth gwrs.

Ochr yn ochr ag oedi cyn gwneud diagnosis, ceir bwlch sy'n peri pryder rhwng diagnosis a chael y driniaeth honno. Felly, pa gamau, Prif Weinidog, wnewch chi eu cymryd i sicrhau eich bod chi'n cau'r bwlch hwnnw rhwng diagnosis ofnadwy o ganser a'r opsiynau triniaeth sydd ar gael i'r rhai y mae'n effeithio arnyn nhw? Diolch, Llywydd.

Llywydd, I thank the Member for that question. As you understand, I'm not in a position ever to comment on individual encounters between clinicians and their patients. I think there are two general points that the Member makes that I'd like to address. She's right that diagnostic services are under huge pressure. We worried on the floor of the Senedd during the pandemic about the delays in people coming forward to make their conditions known to clinicians. Thankfully, we've had some impact on that and more people are coming forward, but, of course, when they come forward in those numbers, it inevitably puts diagnostic systems under pressure. She will know that the Betsi Cadwaladr health board has recently approved a business case to pilot three rapid diagnostic centres—one in each of its three main hospitals—and that they are in the business now of recruiting the specialist nurses and the radiology time that they will need to get those diagnostic centres up and running early, as they hope, in the new year. So, I hope that that will make a difference to some of the individuals that Janet Finch-Saunders has mentioned this afternoon.

On the issue of how clinicians communicate their diagnoses to people, I don't think it's possible, in the Chamber of the Senedd, to make general rules about how that is best done. It needs to be done sensitively, of course, and it needs to be done with the best interests of the patient at the heart of it. And there will be some patients, won't there, for whom it is better for them that they have a conversation with their clinician while they're in their own homes, rather than asking them, ill as they are, to make inconvenient journeys to quite-far-away destinations where there are a lot of other very ill people, to be told what the clinician is able to tell them in a conversation in their own homes. Now, that won't suit everybody, I completely understand that, but nor do I think that it is probably right to say that everybody will prefer to make that journey to wait to see somebody to be told what they could've been told in other circumstances. It's for the clinician, with the patient, to make a judgment about the best way in which that can be done. And we have to have some trust in our clinicians that they go about that business—they're in the business of treating people with cancer, after all, that is what they've dedicated their professional lives to doing, and that they do it with that sensitivity in mind. 

Llywydd, diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Fel y byddwch chi'n deall, nid wyf i byth mewn sefyllfa i wneud sylwadau am gyfarfodydd unigol rhwng clinigwyr a'u cleifion. Rwy'n credu bod dau bwynt cyffredinol y mae'r Aelod yn eu gwneud yr hoffwn i roi sylw iddyn nhw. Mae hi'n iawn bod gwasanaethau diagnostig o dan bwysau aruthrol. Roeddem ni'n poeni ar lawr y Senedd yn ystod y pandemig am yr oedi cyn i bobl ddod ymlaen i roi gwybod i glinigwyr am eu cyflyrau. Diolch byth, rydym ni wedi cael rhywfaint o effaith ar hynny ac mae mwy o bobl yn dod yn eu blaenau, ond, wrth gwrs, pan fyddan nhw'n dod yn eu blaenau yn y niferoedd hynny, mae'n anochel ei fod yn rhoi systemau diagnostig dan bwysau. Bydd hi'n gwybod bod bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wedi cymeradwyo achos busnes yn ddiweddar i dreialu tair canolfan diagnosis cyflym—un ym mhob un o'i dri phrif ysbyty—a'u bod nhw wrthi bellach yn recriwtio'r nyrsys arbenigol a'r amser radioleg y bydd ei angen arnyn nhw i agor y canolfannau diagnostig hynny yn gynnar, fel y maen nhw'n ei obeithio, yn y flwyddyn newydd. Felly, rwy'n gobeithio y bydd hynny yn gwneud gwahaniaeth i rai o'r unigolion y mae Janet Finch-Saunders wedi sôn amdanyn nhw y prynhawn yma.

O ran sut y mae clinigwyr yn cyfathrebu eu diagnosis â phobl, nid wyf i'n credu ei bod hi'n bosibl, yn Siambr y Senedd, wneud rheolau cyffredinol ynghylch y ffordd orau o wneud hynny. Mae angen ei wneud mewn modd sensitif, wrth gwrs, ac mae angen ei wneud gyda budd pennaf y claf yn ganolog iddo. A bydd rhai cleifion, oni fydd, y mae'n well iddyn nhw gael sgwrs gyda'u clinigydd pan fyddan nhw yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na gofyn iddyn nhw, yn sâl fel y maen nhw, i wneud teithiau anghyfleus i fannau eithaf pell i ffwrdd lle mae llawer o bobl sâl iawn eraill, i gael gwybod yr hyn y gall y clinigydd ei ddweud wrthyn nhw mewn sgwrs yn eu cartrefi eu hunain. Nawr, ni fydd hynny yn addas i bawb, rwy'n deall hynny yn llwyr, ond nid wyf i chwaith yn credu ei bod hi'n iawn dweud, mae'n debyg, y bydd yn well gan bawb wneud y daith honno i aros i weld rhywun i gael gwybod yr hyn y gallen nhw fod wedi cael ei wybod o dan amgylchiadau eraill. Mater i'r clinigydd, ar y cyd â'r claf, yw penderfynu ar y ffordd orau o wneud hynny. Ac mae'n rhaid i ni gael rhywfaint o ffydd yn ein clinigwyr eu bod nhw'n mynd ati i wneud hynny—maen nhw yn y busnes o drin pobl â chanser, wedi'r cyfan, dyna'r hyn y maen nhw wedi ymroi eu bywydau proffesiynol i'w wneud, a'u bod nhw'n gwneud hynny gan ystyried y sensitifrwydd hwnnw.

Rheilffordd Treherbert
The Treherbert Railway Line

4. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed ar reilffordd Treherbert yn y Rhondda fel rhan o fetro de Cymru? OQ57029

4. Will the First Minister provide an update on the works undertaken on the Treherbert line in Rhondda as part of the south Wales metro? OQ57029

I thank Buffy Williams for that, Llywydd. The electrification and signalling work required to deliver four services per hour on new, greener trains on the Treherbert line has now started and is scheduled to be completed in mid-2023.

Diolch i Buffy Williams am hynna, Llywydd. Mae'r gwaith trydaneiddio a signalau sydd ei angen i ddarparu pedwar gwasanaeth yr awr ar drenau newydd, gwyrddach ar reilffordd Treherbert bellach wedi dechrau a disgwylir iddo gael ei gwblhau ganol 2023.

14:10

Thank you, First Minister. The metro will transform the way that we travel across south Wales, and I couldn't be happier that Rhondda will benefit from the £0.25 billion investment. We've had some real problems on the Treherbert line in the past, so a more modern, more green and more reliable service in the future will really benefit residents in Rhondda Fawr.

One of the only regions in south Wales currently excluded from the plans is Rhondda Fach. Residents in Maerdy face either a two-hour bus journey to Cardiff or the hassle of buying multiple tickets, paying over the odds for the bus and train. We have had train buses linking the Fach and Fawr in the past. What steps will the Welsh Government take to ensure that residents of Rhondda Fach benefit from the south Wales metro?

Diolch, Prif Weinidog. Bydd y metro yn gweddnewid y ffordd rydym ni'n teithio ar draws de Cymru, ac ni allwn i fod yn hapusach y bydd y Rhondda yn elwa ar y buddsoddiad o £0.25 biliwn. Rydym ni wedi cael problemau gwirioneddol ar reilffordd Treherbert yn y gorffennol, felly bydd gwasanaeth mwy modern, mwy gwyrdd a mwy dibynadwy yn y dyfodol o fudd gwirioneddol i drigolion Rhondda Fawr.

Un o'r unig ranbarthau yn y de sydd wedi ei eithrio o'r cynlluniau ar hyn o bryd yw Rhondda Fach. Mae trigolion y Maerdy naill ai yn wynebu taith bws o ddwy awr i Gaerdydd neu'r drafferth o brynu tocynnau lluosog, gan dalu mwy na'r angen am y bws a'r trên. Rydym ni wedi cael bysiau trên yn cysylltu'r Rhondda Fach a'r Rhondda Fawr yn y gorffennol. Pa gamau wnaiff Llywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau bod trigolion Rhondda Fach yn elwa ar fetro de Cymru?

I thank the Member for what she said about the impact of the work that the Welsh Government is funding on residents of Treherbert. One of the things, Llywydd, that we have certainly learnt about the metro system is that it has lifted the aspirations of many other communities wanting now to share in the investment that is already going on. I had a series of conversations with my colleague Ken Skates about the way in which we could capitalise on the excitement about the investment that the Welsh Government is making in the south Wales metro, the north Wales metro, the metro plans around Swansea, to bring other communities into that picture in the future.

I know that Transport for Wales is working on ideas to improve connectivity for Rhondda Fach, into the investment that's already being planned and delivered for people who live in Treherbert. I think I know that the—. I was told when I visited, anyway, the Taff's Well depot, where I went to see for myself some of the new rolling stock that will be deployed in south Wales, that the Member for the Rhondda was due to make a visit there as well. So, I know that she will have seen for herself the improvements that that will bring.

Of course, the Welsh Government is committed to making sure that as many communities as possible are able to benefit from what is an investment, after all, of over £700 million. I don't like to use the word 'transformation' too often, Llywydd, because I think that it is often overused. But, I genuinely think that in this case, the services will transform what is available to people in those communities. 

Diolch i'r Aelod am yr hyn a ddywedodd am effaith y gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei ariannu ar drigolion Treherbert. Un o'r pethau, Llywydd, yr ydym ni'n sicr wedi ei ddysgu am y system metro yw ei bod hi wedi codi dyheadau llawer o gymunedau eraill sy'n dymuno bellach ran o'r buddsoddiad sydd eisoes yn digwydd. Cefais i gyfres o sgyrsiau gyda fy nghyd-Weinidog Ken Skates am y ffordd y gallem ni fanteisio ar y cyffro ynghylch y buddsoddiad y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud ym metro de Cymru, metro gogledd Cymru, y cynlluniau metro o amgylch Abertawe, i dynnu cymunedau eraill i mewn i'r darlun hwnnw yn y dyfodol.

Rwy'n gwybod bod Trafnidiaeth Cymru yn gweithio ar syniadau i wella cysylltedd ar gyfer Rhondda Fach, i'r buddsoddiad sydd eisoes yn cael ei gynllunio a'i ddarparu ar gyfer pobl sy'n byw yn Nhreherbert. Rwy'n credu fy mod i'n gwybod bod—. Dywedwyd wrthyf pan wnes i ymweld â depo Ffynnon Taf beth bynnag, lle es i weld drosof fy hun rai o'r cerbydau newydd a fydd yn cael eu defnyddio yn y de, fod yr Aelod dros y Rhondda i fod i ymweld yno hefyd. Felly, rwy'n gwybod y bydd hi wedi gweld drosti ei hun y gwelliannau a ddaw yn sgil hynny.

Wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod cynifer o gymunedau â phosibl yn gallu elwa ar yr hyn sy'n fuddsoddiad, wedi'r cyfan, o dros £700 miliwn. Nid wyf i'n hoffi defnyddio'r gair 'gweddnewid' yn rhy aml, Llywydd, gan fy mod i'n credu ei fod yn aml yn cael ei orddefnyddio. Ond, rwyf i wir yn credu y bydd y gwasanaethau, yn yr achos hwn, yn gweddnewid yr hyn sydd ar gael i bobl yn y cymunedau hynny.

Tynnwyd cwestiwn 5 [OQ56994] yn ôl. Felly, cwestiwn 6—Russell George.

Question 6 [OQ56994] was withdrawn. Therefore, question 6—Russell George.

Y Grid Ynni yn y Dyfodol
The Future Energy Grid

6. Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran datblygu cynllun strategol ar gyfer y grid ynni yn y dyfodol hyd at 2050? OQ56989

6. What progress has the Welsh Government made in developing a strategic plan for the future energy grid to 2050? OQ56989

Llywydd, Wales needs an integrated, long-term plan for the gas and electricity networks. This is essential to achieve our climate change ambitions. The tender for an independent partner to lead this work was published on 29 September, and a contractor is expected to be appointed in November.

Llywydd, mae angen cynllun hirdymor integredig ar gyfer y rhwydweithiau nwy a thrydan ar Gymru. Mae hyn yn hanfodol er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau o ran y newid yn yr hinsawdd. Cyhoeddwyd y tendr am bartner annibynnol i arwain y gwaith hwn ar 29 Medi, a disgwylir i gontractwr gael ei benodi ym mis Tachwedd.

Diolch, Llywydd. Thank you, First Minister, for your reply. I can understand that there is a need for a planned approach to developing grid networks, and taking a strategic approach. I saw the press release from the Welsh Government last month in regard to taking a joint approach, and the Welsh Government taking a lead in terms of bringing relevant parties together to access and gather evidence, and to consider scenarios and advice. What I'm concerned about, First Minister, is that all parties are being brought together in this regard. You will be aware of the long-term history in my own constituency in regard to the mid-Wales connection project.

I think that what is important, when you do bring parties together, is that you bring all partners, including tourism groups, businesses that might be affected, the Campaign for the Protection of Rural Wales and a number of other parties. It seems like, to date—and I hope that you will tell me that I'm wrong—the only parties involved are renewable energy companies themselves, network distributors and the National Grid. Will there be an opportunity for these other stakeholders that I have mentioned to also be involved in this piece of work that your Government is leading on? 

Diolch, Llywydd. Diolch, Prif Weinidog, am eich ateb. Gallaf i ddeall bod angen dull wedi ei gynllunio o ddatblygu rhwydweithiau grid, a mabwysiadu dull strategol. Gwelais y datganiad i'r wasg gan Lywodraeth Cymru fis diwethaf ynghylch mabwysiadu dull gweithredu ar y cyd, a Llywodraeth Cymru yn arwain o ran dwyn partïon perthnasol at ei gilydd i gael gafael ar dystiolaeth a'i chasglu, ac i ystyried senarios a chyngor. Yr hyn yr wyf i'n pryderu amdano, Prif Weinidog, yw bod yr holl bartïon yn cael eu dwyn ynghyd yn hyn o beth. Byddwch chi'n ymwybodol o'r hanes hirdymor yn fy etholaeth i o ran prosiect cysylltu canolbarth Cymru.

Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig, pan fyddwch chi yn dwyn partïon at ei gilydd, yw eich bod chi'n cynnwys yr holl bartneriaid, gan gynnwys grwpiau twristiaeth, busnesau y gallai effeithio arnyn nhw, yr Ymgyrch dros Ddiogelu Cymru Wledig a nifer o bartïon eraill. Mae'n ymddangos, hyd yn hyn—ac rwy'n gobeithio y gwnewch chi ddweud wrthyf fy mod i'n anghywir—mai'r unig bartïon sy'n cymryd rhan yw'r cwmnïau ynni adnewyddadwy eu hunain, dosbarthwyr rhwydwaith a'r Grid Cenedlaethol. A fydd cyfle i'r rhanddeiliaid eraill hyn yr wyf i wedi sôn amdanyn nhw hefyd fod yn rhan o'r darn hwn o waith y mae eich Llywodraeth yn arwain arno?

I thank Russell George for that. I thank him for the question, which I think is one of the very important questions on the order paper today. Wales has suffered from the way in which the current system has developed. He will know that the way that grid developments in Wales have happened is on a bid basis. Bids are made from gas and electricity grid companies to Ofgem. These bids compete with one another for investment, and Ofgem has operated on the basis that they will only agree enhanced grid connections when the demand is already there and demonstrated. Now, the purpose of the Welsh Government's initiative is to bring those companies, those six companies, around the table with the Welsh Government and with Ofgem to plan the future. And that will have to, I think, persuade Ofgem to fund grid connections where there is anticipated demand as well as already demonstrated demand.

Now, I take the point that Russell George has made about the importance of taking a wider set of interests with us on this journey, and I think there’s a real appetite in Wales from communities and individuals to be part of the way in which we make our energy system fit for the climate change emergency that we face. I’ve been following closely the Garn Fach development that is proposed for the Member’s own constituency. I saw recently that over 400 people had replied to the pre-consultation process and that support for the Garn Fach proposals outnumbered those who had reservations about it by more than 2:1. I think that tells me that views are changing in Wales, and that people have a higher understanding today of the obligation that we all have to play our part in meeting the challenge that is already on our doorstep, and that we have to be able to do that in all parts of Wales, and there is a job of work, as the Member has said, to make sure that all voices are part of that conversation, while the conversation itself is firmly concentrated on making sure that we all do everything we can to deal with the difficulties we know this planet is already experiencing.

Diolch i Russell George am hynna. Diolch iddo am y cwestiwn, sydd, yn fy marn i, yn un o'r cwestiynau pwysig iawn ar y papur trefn heddiw. Mae Cymru wedi dioddef o'r ffordd y mae'r system bresennol wedi datblygu. Bydd yn gwybod mai'r ffordd y mae datblygiadau grid yng Nghymru wedi digwydd yw ar sail cais. Gwneir ceisiadau gan gwmnïau grid nwy a thrydan i Ofgem. Mae'r ceisiadau hyn yn cystadlu â'i gilydd am fuddsoddiad, ac mae Ofgem wedi gweithredu ar y sail y byddan nhw'n cytuno i gysylltiadau grid uwch dim ond pan fydd y galw eisoes yno ac yn cael ei ddangos. Nawr, diben menter Llywodraeth Cymru yw dod â'r cwmnïau hynny, y chwe chwmni hynny, o amgylch y bwrdd gyda Llywodraeth Cymru a gydag Ofgem i gynllunio'r dyfodol. A bydd yn rhaid i hynny, rwy'n credu, berswadio Ofgem i ariannu cysylltiadau grid lle rhagwelir y bydd galw yn ogystal â'r galw a ddangoswyd eisoes.

Nawr, rwy'n derbyn y pwynt y mae Russell George wedi ei wneud ynghylch pwysigrwydd ystyried cyfres ehangach o fuddiannau ar y daith hon, ac rwy'n credu bod awydd gwirioneddol yng Nghymru ymysg cymunedau ac unigolion i fod yn rhan o'r ffordd yr ydym ni'n gwneud ein system ynni yn addas ar gyfer yr argyfwng newid yn yr hinsawdd sy'n ein hwynebu. Rwyf i wedi bod yn dilyn yn agos ddatblygiad Garn Fach sydd wedi ei gynnig ar gyfer etholaeth yr Aelod ei hun. Gwelais yn ddiweddar fod dros 400 o bobl wedi ymateb i'r broses cyn-ymgynghori a bod y gefnogaeth i gynigion Garn Fach yn fwy na'r rhai a oedd ag amheuon yn ei gylch o fwy na 2:1. Rwy'n credu bod hynny yn dweud wrthyf fod safbwyntiau yn newid yng Nghymru, a bod gan bobl ddealltwriaeth uwch heddiw o'r rhwymedigaeth sydd ar bob un ohonom ni i chwarae ein rhan o ran ymateb i'r her sydd eisoes ar garreg ein drws, a bod yn rhaid i ni allu gwneud hynny ym mhob rhan o Gymru, ac mae gwaith i'w wneud, fel y dywedodd yr Aelod, i wneud yn siŵr bod pob llais yn rhan o'r sgwrs honno, tra bod y sgwrs ei hun yn canolbwyntio yn gadarn ar wneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ymdrin â'r anawsterau yr ydym ni'n gwybod y mae'r blaned hon eisoes yn eu dioddef.

14:15
Ôl-osod Cartrefi Rhent Cymdeithasol
The Retrofitting of Socially Rented Homes

7. Faint o gartrefi rhent cymdeithasol y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y byddant wedi cael eu hôl-osod erbyn diwedd 2022 fel rhan o'r rhaglen i leihau allyriadau carbon o holl dai Cymru? OQ57028

7. How many socially rented homes does the Welsh Government expect to have been retrofitted by the end of 2022 as part of the programme to reduce carbon emissions from all Welsh housing? OQ57028

Llywydd, we have committed almost £700 million [Correction: £70 million]FootnoteLink into our optimised retrofit programme in the last 18 months to explore how best to decarbonise homes in Wales. By the end of 2022, this investment is forecast to have reduced emissions from around 5,000 social homes.

Llywydd, rydym ni wedi ymrwymo bron i £700 miliwn [Cywiriad: £70 miliwn]FootnoteLink i'n rhaglen ôl-osod wedi ei hoptimeiddio yn ystod y 18 mis diwethaf i archwilio'r ffordd orau o ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru. Erbyn diwedd 2022, rhagwelir y bydd y buddsoddiad hwn wedi lleihau allyriadau o tua 5,000 o gartrefi cymdeithasol.

Thank you very much, First Minister. Last week, I took advantage of the Open Doors programme to visit some of the building sites in my constituency and observe the fantastic construction work going on. Given the urgency of creating the green skills jobs we need to retrofit our inadequately insulated homes, particularly from the cold winds of Tory cuts and our country’s failure overall to generate sufficient renewable energy to avoid us being involved in this scramble for scarce gas, I was really surprised that a lot of the skilled constructors I met didn’t always have an apprentice working alongside them. Given that I know you have the ambition to retrofit all these socially rented homes, I wondered what the Welsh Government can do to fast forward this programme of decarbonising all our homes if we don’t have the skills that we need to do the job.

Diolch yn fawr iawn, Prif Weinidog. Yr wythnos diwethaf, fe wnes i fanteisio ar y rhaglen Drysau Agored i ymweld â rhai o'r safleoedd adeiladu yn fy etholaeth i ac i weld y gwaith adeiladu gwych sy'n cael ei wneud. O gofio'r brys i greu'r swyddi sgiliau gwyrdd sydd eu hangen arnom ni i ôl-osod ein cartrefi sydd wedi eu hinswleiddio yn annigonol, yn enwedig rhag gwyntoedd oer toriadau'r Torïaid a methiant ein gwlad yn gyffredinol i gynhyrchu digon o ynni adnewyddadwy i'n hatal rhag bod yn rhan o'r crafangu hwn am nwy prin, roedd yn syndod mawr i mi nad oedd gan lawer o'r adeiladwyr medrus y gwnes i gyfarfod â nhw brentis bob amser yn gweithio ochr yn ochr â nhw. Gan fy mod i'n gwybod bod gennych chi'r uchelgais i ôl-osod yr holl gartrefi rhent cymdeithasol hyn, roeddwn i'n meddwl tybed beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i gyflymu datblygiad y rhaglen hon o ddatgarboneiddio ein holl gartrefi os nad oes gennym ni'r sgiliau sydd eu hangen arnom ni i wneud y gwaith.

Well, Llywydd, I think Jenny Rathbone makes a series of really important points. Just as the operation of the grid has been left to the marketplace, so meeting the energy needs of the United Kingdom has been largely navigated in the same way by the current UK Government. It wasn't true even of previous Conservative Governments, who, at the start of the last decade, provided the feed-in tariffs that have led to the growth in solar and wind renewable energies in Wales. Now, the approach of the Welsh Government is very different. We look to a planned approach. We look to the UK Government to make sure that there is genuine investment in marine technologies, for example, so that we can make sure that we are not left reliant upon marketplace availability of scarce commodities, with the prices that we now are seeing being charged for gas.

The Member makes another really important point, Llywydd, about the supply chain and about the skills involved in it. If my colleague Julie James had been answering this question, you would have heard her passion for the way in which the retrofit programme can create the jobs that are needed for the future. Now, the apprenticeship programme in Wales has been affected during the pandemic. It has been harder to be able to supply those practical experiences for young people that allow them to get the qualifications that they need. But, alongside the rest of the economy, there is strong recovery in all of that, and we certainly will be working closely with the sector to make sure that, as we move to build houses for the future that do not need retrofitting—and that's really important—but also to work to retrofit social care homes, private-rented properties and privately owned properties as well, there is the skilled and competent workforce there equipped to do so to take advantage of those opportunities and to help us all in the challenge of addressing climate change.

Wel, Llywydd, rwy'n credu bod Jenny Rathbone yn gwneud cyfres o bwyntiau pwysig iawn. Yn union fel y mae gweithrediad y grid wedi cael ei adael i'r farchnad, felly hefyd y mae Llywodraeth bresennol y DU wedi llywio'r gwaith o ddiwallu anghenion ynni'r Deyrnas Unedig i raddau helaeth. Nid oedd yn wir hyd yn oed am Lywodraethau Ceidwadol blaenorol, a wnaeth, ar ddechrau'r degawd diwethaf, ddarparu'r tariffau bwydo i mewn sydd wedi arwain at dwf i ynni adnewyddadwy solar a gwynt yng Nghymru. Nawr, mae dull Llywodraeth Cymru yn wahanol iawn. Rydym ni'n edrych ar ddull gweithredu wedi ei gynllunio. Rydym ni'n disgwyl i Lywodraeth y DU wneud yn siŵr bod buddsoddiad gwirioneddol mewn technolegau morol, er enghraifft, fel y gallwn ni wneud yn siŵr nad ydym yn ddibynnol ar y ffaith bod prinder nwyddau ar gael yn y farchnad, gyda'r prisiau rydym ni'n eu gweld yn cael eu codi am nwy bellach.

Mae'r Aelod yn gwneud pwynt pwysig iawn arall, Llywydd, am y gadwyn gyflenwi ac am y sgiliau sy'n gysylltiedig â hi. Pe bai fy nghyd-Weinidog Julie James wedi bod yn ateb y cwestiwn hwn, byddech chi wedi clywed ei hangerdd at y ffordd y gall y rhaglen ôl-osod greu'r swyddi sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol. Nawr, bu effaith ar y rhaglen brentisiaethau yng Nghymru yn ystod y pandemig. Mae wedi bod yn anoddach gallu darparu'r profiadau ymarferol hynny i bobl ifanc sy'n caniatáu iddyn nhw gael y cymwysterau sydd eu hangen arnyn nhw. Ond, ochr yn ochr â gweddill yr economi, mae adferiad cryf yn hynny i gyd, ac yn sicr byddwn yn gweithio yn agos gyda'r sector i wneud yn siŵr, wrth i ni symud i adeiladu tai ar gyfer y dyfodol nad oes angen eu hôl-osod—ac mae hynny yn bwysig iawn—ond hefyd i weithio i ôl-osod cartrefi gofal cymdeithasol, eiddo rhent preifat ac eiddo preifat hefyd, bod y gweithlu medrus a chymwys sydd wedi ei baratoi i wneud hynny ar gael i fanteisio ar y cyfleoedd hynny ac i'n helpu ni i gyd yn yr her o fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

14:20
Credyd Cynhwysol
Universal Credit

8. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch atal y toriad mewn credyd cynhwysol, yn unol â'r hyn y gofynnwyd amdano gan arweinwyr y Llywodraethau datganoledig? OQ56987

8. What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding halting the cut to universal credit, as requested by leaders of devolved Governments? OQ56987

Llywydd, the UK Government has chosen to ignore all the evidence provided by the Welsh Government on the severe financial hardship caused by cutting that £20 a week payment. It is simply indefensible to take money away from the poorest people in Wales just as they are facing a serious cost-of-living crisis.

Llywydd, mae Llywodraeth y DU wedi dewis anwybyddu'r holl dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei darparu o'r caledi ariannol difrifol a achoswyd drwy dorri'r taliad hwnnw o £20 yr wythnos. Yn syml, ni ellir cyfiawnhau cymryd arian oddi wrth y bobl dlotaf yng Nghymru ar yr union adeg y maen nhw'n wynebu argyfwng cost byw difrifol.

I thank the First Minister for that response, and I genuinely am desperately worried for the autumn and the winter for my constituents, some of whom rely on universal credit to top up their wages, some of whom are out of work, but, for all of them, this makes the difference—it's make or break—between going into debt and poverty and possibly homelessness.

I would urge the First Minister to continue his discussions with the UK Government to seek to find additional funding to put in across the UK into these disadvantaged communities and vulnerable families to see them through this autumn and winter and spring, which will be long and hard. But I would also ask the First Minister: what more can we do in Wales, not only in terms of support, which he's mentioned previously, but in terms of supporting advice—debt advice, homelessness advice, crisis advice and support throughout Wales—so that we can at least be there when, inevitably, people are going to face these desperate times across this winter?

Diolch i'r Prif Weinidog am yr ateb yna, ac rwyf i'n wirioneddol yn poeni yn fawr iawn am yr hydref a'r gaeaf i fy etholwyr i, y mae rhai ohonyn nhw yn dibynnu ar gredyd cynhwysol i atodi eu cyflogau, y mae rhai ohonyn nhw yn ddi-waith, ond, i bob un ohonyn nhw, mae hyn yn gwneud y gwahaniaeth—mae'n fater o lwyddo neu fethu—rhwng mynd i ddyled a thlodi ac o bosibl digartrefedd.

Byddwn i'n annog y Prif Weinidog i barhau â'i drafodaethau gyda Llywodraeth y DU i geisio dod o hyd i gyllid ychwanegol i'w gyfrannu ledled y DU at y cymunedau difreintiedig hyn a theuluoedd agored i niwed i'w diogelu drwy'r hydref a'r gaeaf a'r gwanwyn, a fydd yn hir ac yn galed. Ond byddwn i hefyd yn gofyn i'r Prif Weinidog: beth arall allwn ni ei wneud yng Nghymru, nid yn unig o ran cymorth, y mae wedi sôn amdano o'r blaen, ond o ran cyngor ategol—cyngor ar ddyled, cyngor ar ddigartrefedd, cyngor a chymorth argyfwng ledled Cymru—fel y gallwn ni fod yno o leiaf pan fydd pobl, yn anochel, yn wynebu'r cyfnod enbyd hwn y gaeaf hwn?

Llywydd, I thank Huw Irranca-Davies for that question. He has vividly put the predicament that will face so many families here in Wales. The Joseph Rowntree Foundation recently estimated that fuel prices alone will result in those families—. A family of two children managing on £20,000 a year, fuel prices alone will place a £3 a week extra demand on their budgets. And then when you take into account all the other cost pressures that we know are there in the economy, that will be £8 a week. That's over £700 a year, at a time when they are losing £1,000 from the very modest incomes that they have available to them. Of course we will continue to press the UK Government. The £20 cut in universal credit is the single largest cut in welfare for over 70 years. You have to go back to the 1930s to find a Government that was prepared to load the burden of addressing the financial circumstances of the nation onto the shoulders of those least able to bear it in this way.

Now, as well as the other things we are doing, I fully agree with what Huw Irranca-Davies said, Llywydd, about the need to make sure that as many as people as possible in Wales are getting the help that is already there in the system, and far, far too many families in Wales miss out on the help that is there. We carried out a welfare benefits take-up campaign back in March of this year; it has resulted in hundreds of thousands of pounds in additional benefit being claimed by Welsh families, and we're going to repeat that benefit take-up campaign at the end of this month and through the rest of the winter months. You've then got to make sure, as Huw Irranca-Davies said, that the facilities are there to deal with the extra demand that will be generated, and I'm very pleased to say that the Welsh Government is going to fund 35 full-time equivalent new welfare benefit advisers for advice Cymru so that the person power is there, when the campaign results in more people coming forward, to give them the advice that they will need. All those people will have been recruited by the end of this month, and they will be there to do exactly what Huw Irranca-Davies said, Llywydd: to make sure that we do more to help people to get the help that is still there, even as that really important strand in assistance is being taken away from them.

Llywydd, diolch i Huw Irranca-Davies am y cwestiwn yna. Mae wedi disgrifio yn fyw y cyfyng-gyngor a fydd yn wynebu cynifer o deuluoedd yma yng Nghymru. Amcangyfrifodd Sefydliad Joseph Rowntree yn ddiweddar y bydd prisiau tanwydd yn unig yn arwain i'r teuluoedd hynny—. I deulu o ddau o blant sy'n byw ar £20,000 y flwyddyn, bydd prisiau tanwydd yn unig yn gorfodi gofyniad ychwanegol o £3 yr wythnos ar eu cyllidebau. Ac yna pan fyddwch chi'n ystyried yr holl bwysau cost eraill yr ydym ni'n gwybod sy'n bodoli yn yr economi, bydd hynny yn £8 yr wythnos. Mae hynny dros £700 y flwyddyn, ar adeg pan fyddan nhw'n colli £1,000 o'r incwm cymedrol iawn sydd ar gael iddyn nhw. Wrth gwrs, byddwn ni'n parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU. Y toriad o £20 i gredyd cynhwysol yw'r toriad unigol mwyaf i les ers dros 70 mlynedd. Mae'n rhaid i chi fynd yn ôl i'r 1930au i ddod o hyd i Lywodraeth a oedd yn barod i lwytho'r baich o fynd i'r afael ag amgylchiadau ariannol y genedl ar ysgwyddau'r rhai lleiaf abl i'w hysgwyddo fel hyn.

Nawr, yn ogystal â'r pethau eraill rydym ni'n eu gwneud, rwy'n cytuno yn llwyr â'r hyn a ddywedodd Huw Irranca-Davies, Llywydd, am yr angen i wneud yn siŵr bod cynifer o bobl â phosibl yng Nghymru yn cael y cymorth sydd eisoes yno yn y system, ac mae llawer iawn gormod o deuluoedd yng Nghymru yn colli allan ar y cymorth sydd ar gael. Fe wnaethom ni gynnal ymgyrch manteisio ar fudd-daliadau lles yn ôl ym mis Mawrth eleni; mae wedi arwain at gannoedd o filoedd o bunnoedd ychwanegol yn cael eu hawlio mewn budd-daliadau gan deuluoedd Cymru, ac rydym ni'n mynd i ailadrodd yr ymgyrch manteisio ar fudd-daliadau honno ddiwedd y mis hwn a thrwy weddill misoedd y gaeaf. Yna, mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr, fel y dywedodd Huw Irranca-Davies, fod y cyfleusterau ar gael i ymdrin â'r galw ychwanegol a fydd yn cael ei gynhyrchu, ac rwy'n falch iawn o ddweud bod Llywodraeth Cymru yn mynd i ariannu 35 o gynghorwyr budd-daliadau lles cyfwerth ag amser llawn newydd ar gyfer cyngor Cymru fel bod y grym pobl ar gael, pan fydd yr ymgyrch yn arwain at fwy o bobl yn dod yn eu blaenau, i roi'r cyngor y bydd ei angen arnyn nhw. Bydd yr holl bobl hynny wedi eu recriwtio erbyn diwedd y mis hwn, a byddan nhw ar gael i wneud yn union yr hyn a ddywedodd Huw Irranca-Davies, Llywydd: i wneud yn siŵr ein bod ni'n gwneud mwy i helpu pobl i gael y cymorth sydd ar gael o hyd, hyd yn oed wrth i'r llinyn cymorth pwysig iawn hwnnw gael ei gymryd oddi arnyn nhw.

14:25
Y Diwydiant Rasio Ceffylau
The Horse-racing Industry

9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y diwydiant rasio ceffylau yng Nghymru? OQ56993

9. Will the First Minister make a statement on the horse-racing industry in Wales? OQ56993

Llywydd, the Welsh Government recognises the economic value of the three race tracks in Wales, from Bangor-on-Dee in the north to Ffos Las in the south-west and Chepstow in the south-east of Wales, and the many people who work in this industry. 

Llywydd, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod gwerth economaidd y tri thrac rasio yng Nghymru, o Fangor Is-y-coed yn y gogledd i Ffos Las yn y de-orllewin a Chas-gwent yn y de-ddwyrain, a'r llawer iawn o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant hwn.

First Minister, the week beginning 13 September was National Racehorse Week across the UK, which is designed to showcase many of the fascinating aspects of horse racing, and open the doors of many of the horse trainers to show the high standards of love, care and attention that race horses receive. In Scotland and England, specific organisations have been set up to promote horse racing and to highlight the benefits that it has to their economy and tourism industry. In Scotland, Scottish Racing promotes and supports its five racecourses, assisting in the development of a sustainable horse-racing industry and its success globally. The organisation promotes all sectors of the industry and plays an integral part in delivering long-term prosperity and sustainability to the sport in Scotland. Sadly, in Wales, we have no such organisation, yet we have some of the finest trainers in Britain. Tim Vaughan, for example, who owns and operates a racing stable in the Vale of Glamorgan, has trained horses that have won many prestigious races, including the Scottish Grand National, and I believe that Wales deserves the same level of representation as other nations in the UK. I am confident that such an organisation promoting Welsh horse racing would undoubtedly benefit our economy and industry here in Wales. I am further confident that there would cross-party support for such an organisation. With this in mind, could the First Minister commit to meeting with myself and the necessary representatives of the industry to explore the possibility of setting up a specific Welsh organisation? Thank you.

Prif Weinidog, roedd hi'n Wythnos Genedlaethol y Ceffylau Rasio ledled y DU yn ystod yr wythnos a ddechreuodd ar 13 Medi, sydd â'r bwriad o arddangos llawer o'r agweddau hynod ddiddorol ar rasio ceffylau, ac agor drysau llawer o'r hyfforddwyr ceffylau i ddangos y safonau uchel o gariad, gofal a sylw y mae ceffylau rasio yn eu derbyn. Yn yr Alban a Lloegr, mae sefydliadau penodol wedi eu sefydlu i hyrwyddo rasio ceffylau ac i dynnu sylw at y manteision sydd ganddo i'w heconomi a'u diwydiant twristiaeth. Yn yr Alban, mae Scottish Racing yn hyrwyddo ac yn cefnogi ei phum cae rasio, gan gynorthwyo datblygiad diwydiant rasio ceffylau cynaliadwy a'i lwyddiant yn fyd-eang. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo pob sector o'r diwydiant ac yn chwarae rhan annatod yn y gwaith o sicrhau ffyniant a chynaliadwyedd hirdymor i'r gamp yn yr Alban. Yn anffodus, yng Nghymru, nid oes gennym ni sefydliad o'r fath, ac eto mae gennym ni rai o'r hyfforddwyr gorau ym Mhrydain. Mae Tim Vaughan, er enghraifft, sy'n gweithredu ac yn berchen ar stabl rasio ym Mro Morgannwg, wedi hyfforddi ceffylau sydd wedi ennill llawer o rasys mawreddog, gan gynnwys Grand National yr Alban, ac rwy'n credu bod Cymru yn haeddu'r un lefel o gynrychiolaeth â gwledydd eraill yn y DU. Rwy'n hyderus y byddai sefydliad o'r fath sy'n hyrwyddo rasio ceffylau yng Nghymru yn sicr o fudd i'n heconomi a'n diwydiant yma yng Nghymru. Rwyf i hefyd yn hyderus y byddai cefnogaeth drawsbleidiol i sefydliad o'r fath. Gyda hyn mewn golwg, a wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo i gyfarfod â mi a chynrychiolwyr angenrheidiol y diwydiant i archwilio'r posibilrwydd o sefydlu sefydliad penodol yng Nghymru? Diolch.

Well, Llywydd, I'll think carefully about what the Member has said this afternoon. The Welsh Government has provided over £1 million of funding to the industry from the spectator sport survival fund during the pandemic, and I've enjoyed many good days going horse racing myself, so I recognise what he says about its attractiveness to people, and particularly what he said about the standards of the industry here in Wales. He will understand that Government has to put its energies where we think the need is most urgent. I and my Ministers have been focused this week, Llywydd, on the steel industry and the urgent need to provide assistance to it, with its high-energy bills, to sustain that industry, with the thousands and thousands of people who rely upon it here in Wales. So, while I will, of course, think carefully about what the Member has said, in the end, Government has to decide where its energies and investments can most fruitfully be invested, and there are choices to be made in that.

Wel, Llywydd, fe wnaf i feddwl yn ofalus am yr hyn y mae'r Aelod wedi ei ddweud y prynhawn yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £1 miliwn o gyllid i'r diwydiant o'r gronfa diogelu chwaraeon gwylwyr yn ystod y pandemig, ac rwyf i wedi mwynhau llawer o ddiwrnodau da yn mynd i rasio ceffylau fy hun, felly rwy'n cydnabod yr hyn y mae'n ei ddweud am ei atyniad i bobl, ac yn enwedig yr hyn a ddywedodd am safonau'r diwydiant yma yng Nghymru. Bydd yn deall bod yn rhaid i'r Llywodraeth roi ei hegni lle'r ydym ni'n credu y mae'r angen mwyaf brys. Rwyf i a fy Ngweinidogion wedi canolbwyntio yr wythnos hon, Llywydd, ar y diwydiant dur a'r angen dybryd i roi cymorth iddo, gyda'i filiau ynni uchel, i gynnal y diwydiant hwnnw, gyda'r miloedd ar filoedd o bobl sy'n dibynnu arno yma yng Nghymru. Felly, er y gwnaf i, wrth gwrs, feddwl yn ofalus am yr hyn y mae'r Aelod wedi ei ddweud, yn y pen draw, mae'n rhaid i'r Llywodraeth benderfynu ble y gellir buddsoddi ei hegni a'i buddsoddiadau yn fwyaf ffrwythlon, ac mae dewisiadau i'w gwneud yn hynny o beth.

Members in the Chamber, First Minister, are fascinated to know whether you were actually riding the horses that were being raced, or whether you were just watching. [Laughter.] We'll think of it as a spectator sport for you, but you can correct us if we were wrong.

Mae aelodau yn y Siambr, Prif Weinidog, yn awyddus iawn i gael gwybod a oeddech chi mewn gwirionedd yn marchogaeth y ceffylau a oedd yn cael eu rasio, neu a oeddech chi'n gwylio. [Chwerthin.] Fe wnawn ni feddwl amdano fel camp gwyliwr i chi, ond gallwch chi ein cywiro os oeddem ni'n anghywir.

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Felly, eitem 2, y datganiad a chyhoeddiad busnes. Galwaf ar y Trefnydd i wneud y datganiad.

So, item 2, the business statement and announcement. I call on the Trefnydd to make the statement.

Diolch, Llywydd. There are no changes to this week's Plenary business. Draft business for the next three sitting weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Diolch, Lywydd. Nid oes unrhyw newidiadau i fusnes y Cyfarfod Llawn yr wythnos hon. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos eistedd nesaf wedi ei nodi ar y datganiad a'r cyhoeddiad busnes, sydd i'w gweld ymysg y papurau cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Minister, could I call for an urgent statement from the Minister for Education and the Welsh Language on our schools' readiness for the implementation of the new curriculum? Alongside the obvious impact the pandemic has had, many schools are currently really struggling with staff absences, and supply teachers are difficult to source at the moment due to the amount of teachers self-isolating and infected with COVID themselves. And this is clearly going to impact on the outcomes of the current Estyn inspections when trying to gauge the readiness of schools for the new curriculum. School meetings have been dominated by discussions on COVID rather than the implementation of this new curriculum. Headteachers and their teams are overstretched and need additional support, so I'd be grateful if the Minister could come to the Chamber to address these issues. 

Gweinidog, a gaf i alw am ddatganiad brys gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg ar barodrwydd ein hysgolion i weithredu'r cwricwlwm newydd? Ochr yn ochr â'r effaith amlwg y mae'r pandemig wedi ei chael, mae llawer o ysgolion yn ei chael hi'n anodd iawn ar hyn o bryd yn sgil absenoldebau staff, ac mae'n anodd dod o hyd i athrawon cyflenwi ar hyn o bryd oherwydd faint o athrawon sy'n hunan-ynysu ac wedi eu heintio â COVID eu hunain. Ac mae'n amlwg y bydd hyn yn effeithio ar ganlyniadau'r arolygiadau Estyn presennol wrth geisio mesur parodrwydd ysgolion ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae cyfarfodydd ysgol wedi bod yn llawn trafodaethau ar COVID yn hytrach na gweithredu'r cwricwlwm newydd hwn. Mae gormod o bwysau ar benaethiaid a'u timau ac mae angen cymorth ychwanegol arnyn nhw, felly byddwn i'n ddiolchgar pe gallai'r Gweinidog ddod i'r Siambr i roi sylw i'r materion hyn.

14:30

Thank you, Laura. We are well on our way on the journey to making our new curriculum a reality in our schools and other settings across Wales. Of course the pandemic has affected preparations for reform. The recent survey results from the Education Workforce Council, and the Government social research service, show the challenges that obviously we face due to the pandemic. But there does remain a very strong commitment to these reforms throughout the whole of the sector, and I think it's very important that we do have a very clear national structure in place so that the implementation can be supported, and, obviously, it needs to be backed up by strong regional and local support.

The 'Curriculum for Wales: the journey to curriculum roll-out' document, which was published on 22 September, sets out that framework, and I'm sure you've had a chance to look at that, and it's backed up by £7.24 million in funding to support the curriculum development in this financial year.

Diolch, Laura. Rydym ni ymhell ar ein ffordd ar y daith i wireddu ein cwricwlwm newydd yn ein hysgolion a lleoliadau eraill ledled Cymru. Wrth gwrs, mae'r pandemig wedi effeithio ar baratoadau ar gyfer diwygio. Mae canlyniadau'r arolwg diweddar gan Gyngor y Gweithlu Addysg, a gwasanaeth ymchwil cymdeithasol y Llywodraeth, yn dangos yr heriau sydd yn amlwg yn ein hwynebu ni oherwydd y pandemig. Ond mae ymrwymiad cryf iawn o hyd i'r diwygiadau hyn ledled y sector cyfan, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn bod gennym ni strwythur cenedlaethol clir iawn ar waith fel bod modd cefnogi'r gweithredu, ac, yn amlwg, mae angen ei ategu gan gefnogaeth ranbarthol a lleol gref.

Mae'r ddogfen 'Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu'r cwricwlwm', a gyhoeddwyd ar 22 Medi, yn nodi'r fframwaith hwnnw, ac rwy'n siŵr eich bod chi wedi cael cyfle i edrych ar hynny, ac mae'n cael ei gefnogi gan £7.24 miliwn o gyllid i ategu datblygiad y cwricwlwm yn y flwyddyn ariannol hon.

Trefnydd, the Aneurin Bevan University Health Board has introduced significant temporary changes to maternity services because of staff shortages. So, home birthing has been suspended and midwifery-led units in the Royal Gwent, Nevill Hall, Ysbyty Aneurin Bevan and Ysbyty Ystrad Fawr will be temporarily closed, centralising all birthing services at the Grange hospital in Cwmbran. The health board expects that those changes will be in place until 18 October.

I'd like a statement from the Government please to tell us what support is being offered to the health board to ensure that staffing levels won't be affected like this again, particularly as we go into the winter months when COVID-19 is likely, unfortunately, to be more prevalent in our communities. And could that statement please also outline what support the Government could give through the health board to expectant mothers and their families, who will have to make changes to their plans at what is an already anxious time? I'm thinking especially of mothers who have elected to have either home births or local births because of traumatic births in the past. This could have really serious implications for them, so I'd be grateful to know what support could be offered urgently to them and, of course, to all families who will be affected by this.

Trefnydd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyflwyno newidiadau dros dro sylweddol i wasanaethau mamolaeth oherwydd prinder staff. Felly, mae geni yn y cartref wedi ei atal a bydd unedau wedi eu harwain gan fydwragedd yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Nevill Hall, Ysbyty Aneurin Bevan ac Ysbyty Ystrad Fawr ar gau dros dro, gan ganoli'r holl wasanaethau geni yn Ysbyty'r Faenor yng Nghwmbrân. Mae'r bwrdd iechyd yn disgwyl y bydd y newidiadau hynny mewn grym tan 18 Hydref.

Hoffwn i gael datganiad gan y Llywodraeth os gwelwch yn dda i ddweud wrthym ni ba gymorth sy'n cael ei gynnig i'r bwrdd iechyd i sicrhau na fydd effaith fel hyn ar lefelau staffio eto, yn enwedig wrth i ni fynd i fisoedd y gaeaf pan fydd COVID-19 yn debygol, yn anffodus, o fod yn fwy cyffredin yn ein cymunedau ni. Ac a oes modd i'r datganiad hwnnw hefyd amlinellu pa gymorth y gallai'r Llywodraeth ei roi drwy'r bwrdd iechyd i famau beichiog a'u teuluoedd, a fydd yn gorfod gwneud newidiadau i'w cynlluniau ar adeg sydd eisoes yn bryderus? Rwy'n meddwl yn arbennig am famau sydd wedi dewis cael genedigaethau yn y cartref neu enedigaethau lleol oherwydd genedigaethau trawmatig yn y gorffennol. Gallai hyn fod â goblygiadau difrifol iawn iddyn nhw, felly byddwn i'n ddiolchgar o wybod pa gymorth y byddai modd ei gynnig ar frys iddyn nhw ac, wrth gwrs, i bob teulu y bydd hyn yn effeithio arnyn nhw.

Thank you. I know the Minister and her officials are working closely with the health board around this issue. You mentioned that, hopefully, they would only be in place until 18 October, so there will not be time to have a Government statement, but I'm sure if the Minister has anything new that she wishes to inform Members of, she will do a written statement.FootnoteLink

Diolch. Rwy'n gwybod bod y Gweinidog a'i swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd ar y mater hwn. Fe wnaethoch chi sôn, gobeithio, mai dim ond tan 18 Hydref y bydden nhw ar waith, felly ni fydd amser i gael datganiad gan y Llywodraeth, ond rwy'n siŵr petai gan y Gweinidog unrhyw beth newydd y mae'n dymuno rhoi gwybod i'r Aelodau amdano, bydd yn gwneud datganiad ysgrifenedig.FootnoteLink

Could I ask for two statements from the Government please? Firstly, on the implications of the Supreme Court decision last week to rule two Scottish Acts to be out of competence. Those Acts contained a number of provisions that we have already enacted in this place, notably on the place of the rights of children in legislation. It appears to me that that has a direct read-across to legislation that is on the Welsh statute book, and I think it's important that we do have a statement from the Counsel General to understand what the Welsh Government believes is the situation with Welsh law as a consequence of this Supreme Court judgment.

And, secondly, could I have a statement from the Government on the current role of legislative consent motions? We're used to legislative consent motions in this place, but normally they tend to refer to quite minor matters that either impact upon legislative competence here or where the Welsh Government is seeking to enact legislation on a relatively minor matter as part of a UK process. It appears to me that in this Senedd there's been an increase in the number of LCMs, and also an increase in not just the quantity of LCMs themselves but in the nature of those LCMs, where there is too much legislation, Welsh legislation, reaching the statute book without proper scrutiny in this place. It is important that this Parliament has the opportunity to scrutinise all legislation that affects Wales within devolved areas before it reaches the statute book. And it is important, I think, that as a Parliament we're able to understand the processes that the Welsh Government intends to put in place to ensure that Welsh legislation does not reach the statute book without any scrutiny at all.

A gaf i ofyn am ddau ddatganiad gan y Llywodraeth os gwelwch yn dda? Yn gyntaf, ar oblygiadau penderfyniad y Goruchaf Lys yr wythnos diwethaf i ddyfarnu bod dwy Ddeddf yn yr Alban y tu hwnt i gymhwysedd. Roedd y Deddfau hynny yn cynnwys nifer o ddarpariaethau yr ydym ni eisoes wedi eu deddfu yn y lle hwn, yn enwedig ar le hawliau plant mewn deddfwriaeth. Mae'n ymddangos i mi fod hynny'n cysylltu'n uniongyrchol â deddfwriaeth sydd ar lyfr statud Cymru, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig i ni gael datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol i ddeall, yn ôl barn Llywodraeth Cymru, beth yw'r sefyllfa o ran cyfraith Cymru o ganlyniad i'r dyfarniad hwn gan y Goruchaf Lys.

Ac, yn ail, a gaf i ddatganiad gan y Llywodraeth ar swyddogaeth bresennol cynigion cydsyniad deddfwriaethol? Rydym ni wedi arfer â chynigion cydsyniad deddfwriaethol yn y lle hwn, ond fel arfer mae tuedd iddyn nhw gyfeirio at faterion eithaf bach sydd naill ai'n effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol yma neu pan fo Llywodraeth Cymru yn ceisio deddfu deddfwriaeth ar fater cymharol fach yn rhan o broses y DU. Mae'n ymddangos i mi y bu cynnydd yn nifer y cynigion cydsyniad deddfwriaethol yn y Senedd hon, a hefyd gynnydd nid yn unig yn nifer y cynigion cydsyniad deddfwriaethol eu hunain, ond yn natur y cynigion cydsyniad deddfwriaethol hynny, lle mae gormod o ddeddfwriaeth, deddfwriaeth Cymru, yn cyrraedd y llyfr statud heb graffu priodol yn y lle hwn. Mae'n bwysig bod y Senedd hon yn cael cyfle i graffu ar yr holl ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar Gymru o fewn meysydd datganoledig cyn iddo gyrraedd y llyfr statud. Ac mae'n bwysig, yn fy marn i, ein bod ni fel Senedd yn gallu deall y prosesau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar waith i sicrhau nad yw deddfwriaeth Cymru yn cyrraedd y llyfr statud heb unrhyw graffu o gwbl.

Thank you. With regard to your first point around the Supreme Court's decision, I know that the Counsel General and Minister for the Constitution is currently having discussions to understand the implications of that decision.

In relation to LCMs, I think we have seen a significant number—I think we've got about 14 at the moment that the Welsh Government are considering. At the current time, I think there's only probably about seven of them that we could recommend the Senedd grants approval to. And I think it's really important that we work very closely with the UK Government. There is such a huge amount of legislation coming through at the moment, and obviously the Welsh Government can only process, and the Senedd can only scrutinise, so much. But I do think it is really important that Members have that opportunity to scrutinise LCMs as they come through.

Diolch. O ran eich pwynt cyntaf ynghylch penderfyniad y Goruchaf Lys, rwy'n gwybod bod y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn cael trafodaethau ar hyn o bryd i ddeall goblygiadau'r penderfyniad hwnnw.

O ran cynigion cydsyniad deddfwriaethol, rwy'n credu ein bod ni wedi gweld nifer sylweddol—rwy'n credu bod gennym ni tua 14 y mae Llywodraeth Cymru yn ei ystyried ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, rwy'n credu mai dim ond tua saith ohonyn nhw y gallem ni argymell bod y Senedd yn eu cymeradwyo. Ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn ein bod ni'n gweithio'n agos iawn gyda Llywodraeth y DU. Mae cymaint o ddeddfwriaeth yn dod drwodd ar hyn o bryd, ac yn amlwg ni all Llywodraeth Cymru ond prosesu, ac ni all y Senedd ond craffu ar hyn a hyn. Ond rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn bod Aelodau yn cael y cyfle hwnnw i graffu ar gynigion cydsyniad deddfwriaethol wrth iddyn nhw ddod drwodd.

14:35

Trefnydd, I'm sure you'd agree that north Wales continues to have a world-class reputation for delivering exceptional events and being a world-renowned destination. And following on from a point I raised with you before the summer, in regards the UK City of Culture competition, I'm sure you are delighted to see that Wrexham has been shortlisted to be named UK City of Culture 2025, along with seven other candidates across the United Kingdom. And you'll know more than anybody, Trefnydd, the fantastic culture that Wrexham has to offer, including Wrexham Football Club, and the historical Racecourse ground there as well; the Pontcysyllte aqueduct, which has received UNESCO world heritage status; the cultural community centre of Tŷ Pawb; theatres, churches, and many more, which you will be fully aware of. And of course, winning the UK City of Culture would not only have huge benefits for Wrexham, but for all of north Wales, and indeed our nation more broadly, creating jobs, driving investment, delivering long-lasting benefits. I would welcome a Welsh Government statement, outlining their support for Wrexham's bid to secure the UK City of Culture title, and hear how the Welsh Government would work together with local authorities to ensure that Wrexham has the best chance possible to win the UK City of Culture bid 2025.

Trefnydd, rwy'n siŵr y byddech chi'n cytuno bod gan ogledd Cymru enw da o'r radd flaenaf am gyflwyno digwyddiadau eithriadol a bod yn gyrchfan fyd-enwog. Ac yn dilyn pwynt y gwnes i ei godi gyda chi cyn yr haf, o ran cystadleuaeth Dinas Diwylliant y DU, rwy'n siŵr eich bod chi'n falch iawn o weld bod Wrecsam wedi cyrraedd y rhestr fer i gael ei henwi'n Ddinas Diwylliant y DU 2025, ynghyd â saith ymgeisydd arall ledled y Deyrnas Unedig. A byddwch chi'n gwybod yn fwy na neb, Trefnydd, y diwylliant gwych sydd gan Wrecsam i'w gynnig, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Wrecsam, a'r Cae Ras hanesyddol yno hefyd; dyfrbont Pontcysyllte, sydd wedi derbyn statws treftadaeth y byd UNESCO; canolfan gymunedol ddiwylliannol Tŷ Pawb; theatrau, eglwysi, a llawer mwy, y byddwch chi'n gwbl ymwybodol ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, yn ogystal â dod â manteision enfawr i Wrecsam, byddai ennill Dinas Diwylliant y DU hefyd yn dod â manteision enfawr i ogledd Cymru yn gyfan gwbl, ac yn wir ein gwlad yn ehangach, gan greu swyddi, ysgogi buddsoddiad, sicrhau manteision hirdymor. Byddwn i'n croesawu datganiad gan Lywodraeth Cymru, yn amlinellu ei chefnogaeth i gais Wrecsam i sicrhau teitl Dinas Diwylliant y DU, a chlywed sut y byddai Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag awdurdodau lleol i sicrhau bod gan Wrecsam y cyfle gorau posibl i ennill cais Dinas Diwylliant y DU 2025.

Thank you. Yes, I was very, very pleased to see that my constituency of Wrexham had been shortlisted for UK City of Culture; I think the announcement will be made in May of next year. And certainly, as a Welsh Government, we will be doing all we can to look at how we can support Wrexham, and I know that the Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip is currently in discussions. You named many places within the constituency and just outside, in the constituency of Clwyd South—Ken Skates's constituency—that have got that fantastic reputation, but, absolutely, none other than the Racecourse, I quite agree.

Diolch. Oeddwn, roeddwn i yn falch iawn o weld bod fy etholaeth i yn Wrecsam wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Dinas Diwylliant y DU. Rwy'n credu y bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud ym mis Mai y flwyddyn nesaf. Ac yn sicr, fel Llywodraeth Cymru, byddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i ystyried sut y gallwn ni gefnogi Wrecsam, ac rwy'n gwybod bod y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip, mewn trafodaethau ar hyn o bryd. Fe wnaethoch chi enwi llawer o leoedd yn yr etholaeth ac ychydig y tu allan, yn etholaeth De Clwyd—etholaeth Ken Skates—sydd â'r enw da gwych hwnnw, ond, yn hollol, dim llai na'r Cae Ras, rwy'n cytuno yn llwyr.

Trefnydd, dwi'n nodi'r datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd heddiw o ran diogelwch tomenni glo, gyda 33 yn fwy o domenni glo rŵan yn y categori risg uchaf, sef cyfanswm o 327. Wel, mae hyn eisoes wedi creu pryder mawr yn y cymunedau hynny sydd yn byw yng nghysgod tomenni glo, a hoffwn felly ofyn am ddatganiad pellach yn y Siambr hon gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn nodi pryd bydd lleoliad y tomenni hyn yn cael ei wneud yn wybyddus. Mae hyn yn gwestiwn sydd gan nifer o bobl sydd yn byw yn eu cysgod nhw. Hefyd, sut mae'r trafodaethau o ran ariannu'r gwaith yn mynd gyda Llywodraeth Prydain, ac a fydd yna ymgyrch benodol i godi ymwybyddiaeth o ran sut y gall y cyhoedd roi adroddiad os ydynt yn poeni am ddiogelwch tomen lo ac unrhyw newid, yn fwy na'r hyn a nodir yn y datganiad heddiw?

Trefnydd, I note the written statement that was published today in terms of coal tip safety, with 33 more tips in the highest risk category, which leads to a total of 327. That's caused a great deal of anxiety in those communities that live in the shadow of those tips, so I'd like to ask for a further statement in the Chamber from the Minister for Climate Change to note when the location of these tips will be made known. This is a question that a number of people who live in their shadows have. Also, how have the discussions regarding the funding of this work gone with the UK Government, and will there be a specific campaign to raise awareness of how people can report their concerns about the safety of tips and any changes, more than what is noted in the statement today?

Thank you. And as you say, the written statement was issued yesterday, giving us an update on coal tip safety by the Minister for Climate Change. There's a huge amount of work that's gone into this piece of work—partnership working between the Coal Authority, UK Government, local authorities and Welsh Government. And as you say, there have been further coal tips highlighted as having high risk. Local authorities have the data as to where these are, obviously, sited. As you say, it does cause concern. I think it's really important not to cause even more concern to people. You'll be aware the Welsh Government brought forward a helpline—it was obviously in my portfolio in the previous term. The discussions around funding are really important, because this is significant funding. And clearly, it predates devolution—it predates 1999—so therefore, the UK Government really need to up their game in this area and ensure that we have the funding that is absolutely needed to make these coal tips safe.

Diolch. Ac fel yr ydych chi'n ei ddweud, cafodd y datganiad ysgrifenedig ei gyhoeddi ddoe, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am ddiogelwch tipiau glo gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. Mae llawer iawn o waith wedi ei wneud ar y darn hwn o waith—gwaith partneriaeth rhwng yr Awdurdod Glo, Llywodraeth y DU, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. Ac fel yr ydych chi'n ei ddweud, y mae wedi ei nodi bod gan ragor o dipiau glo risg uchel. Mae gan awdurdodau lleol y data o ran ble mae'r rhain, yn amlwg. Fel yr ydych chi'n ei ddweud, mae yn peri pryder. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn peidio ag achosi hyd yn oed mwy o bryder i bobl. Byddwch chi'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno llinell gymorth—roedd yn amlwg yn fy mhortffolio i yn y tymor blaenorol. Mae'r trafodaethau ynghylch cyllid yn bwysig iawn, oherwydd bod hwn yn gyllid sylweddol. Ac yn amlwg, mae'n rhagflaenu datganoli—mae'n rhagflaenu 1999—felly, mae angen gwirioneddol i Lywodraeth y DU wella ei pherfformiad yn y maes hwn a sicrhau bod gennym ni'r arian sydd wir ei angen arnom i wneud y tipiau glo hyn yn ddiogel.

Given the ongoing disinvestment of the banking industry in our high streets, and, in some circumstances, that we don't even have the lender of last resort in our post offices—certainly some of my communities don't any longer have a post office—I just wondered whether we could have a Welsh Government statement on how we can protect the digitally excluded, who are really not comfortable with a cashless, paperless society, to ensure that they've still got a secure place to keep their savings and that they can still access cash without having to be charged for the privilege.

O ystyried dadfuddsoddi parhaus y diwydiant bancio yn ein strydoedd mawr, ac, mewn rhai amgylchiadau, nad oes gennym ni hyd yn oed fenthyciwr dewis olaf yn ein swyddfeydd post—yn sicr nid oes gan rai o fy nghymunedau i swyddfa bost erbyn hyn—roeddwn i'n meddwl tybed a gawn ni ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ar sut y gallwn ni ddiogelu'r rhai sydd wedi eu hallgáu'n ddigidol, sy'n wirioneddol anghyfforddus â chymdeithas ddi-arian, ddi-bapur, i sicrhau bod ganddyn nhw le diogel o hyd i gadw eu cynilion ac y gallan nhw barhau i gael gafael ar arian parod heb orfod talu am y fraint.

14:40

Thank you. We are very concerned, as a Government, at the reduction of banking services right across Wales. We've seen an ever increasing number of bank closures across the country. So, we do continue to use our influence, both with the UK Government and with the banking sector, to ensure that high street banking services are maintained. I don't think it's just the digitally excluded; we all rely on banking services. I think we all need to speak to somebody, don't we, from time to time, but I think you highlighted a specific group that need additional support. We've seen, I think, more banks closing due to the pandemic, where again we've seen cash used less and less, which again has an impact on people who are digitally excluded. And we know that there are increasingly a number of people who are very removed from conventional banking services, and we really don't want to leave anyone behind. We've also seen—I think I mentioned this when I was asked about banking services previously—we've seen a reduction in the number of free-to-use ATMs, while I think we've seen an increase in the ones that charge. So, we are committed to supporting the creation of a community bank for Wales, and, at the current time, we're working with the private sector to develop proposals in line with the regulatory approval process, and I think that would be the most opportune time to have a statement.

Diolch. Rydym ni'n bryderus iawn, fel Llywodraeth, am leihau gwasanaethau bancio ledled Cymru. Rydym ni wedi gweld nifer cynyddol o fanciau yn cau ledled y wlad. Felly, rydym ni yn parhau i ddefnyddio ein dylanwad, ar Lywodraeth y DU ac ar y sector bancio, i sicrhau bod gwasanaethau bancio'r stryd fawr yn cael eu cynnal. Nid wyf i'n credu bod hwn yn berthnasol i'r rhai sydd wedi eu hallgáu'n ddigidol yn unig; mae pob un ohonom ni'n dibynnu ar wasanaethau bancio. Rwy'n credu bod angen i bob un ohonom ni siarad â rhywun, onid oes, o bryd i'w gilydd, ond rwy'n credu eich bod chi wedi tynnu sylw at grŵp penodol y mae angen cymorth ychwanegol arnyn nhw. Rydym ni wedi gweld, rwy'n credu, fwy o fanciau yn cau oherwydd y pandemig, lle rydym ni wedi gweld unwaith eto arian parod yn cael ei ddefnyddio'n llai a llai, sydd unwaith eto yn effeithio ar bobl sydd wedi eu hallgáu'n ddigidol. Ac rydym ni'n ymwybodol bod nifer cynyddol o bobl yn bell iawn o wasanaethau bancio confensiynol, ac nid ydym ni eisiau gadael neb ar ei hôl hi mewn gwirionedd. Rydym ni hefyd wedi gweld—rwy'n credu i mi sôn am hyn pan ofynnwyd i mi am wasanaethau bancio o'r blaen—rydym ni wedi gweld gostyngiad yn nifer y peiriannau codi arian parod y mae modd eu defnyddio am ddim, er fy mod i'n credu ein bod ni wedi gweld cynnydd yn y rhai sy'n codi tâl. Felly, rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi camau i greu banc cymunedol i Gymru, ac, ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda'r sector preifat i ddatblygu cynigion yn unol â'r broses gymeradwyo reoleiddiol, ac rwy'n credu mai dyna fyddai'r adeg fwyaf amserol i gael datganiad.

Recently, I visited the Tennant canal at Aberdulais to meet representatives of its owners and members of the Neath and Tennant Canals Trust to discuss its future, following a fall in the water levels. Many residents are concerned about the future of the canal, its historic infrastructure and role in sustaining wildlife. Whilst there are issues to resolve with NRW and other public bodies, it does remind me of the importance of our canals to our environment, tourism and well-being. Will the Government arrange a debate for us to consider the strategic importance of our canals, please?

Yn ddiweddar, es i ar ymweliad â chamlas Tenant yn Aberdulais i gwrdd â chynrychiolwyr ei pherchnogion ac aelodau o Ymddiriedolaeth Camlesi Castell-nedd a Thenant i drafod ei dyfodol, yn dilyn gostyngiad yn lefelau'r dŵr. Mae llawer o drigolion yn pryderu am ddyfodol y gamlas, ei seilwaith hanesyddol a'i swyddogaeth o ran cynnal bywyd gwyllt. Er bod materion i'w datrys gyda CNC a chyrff cyhoeddus eraill, mae yn fy atgoffa o bwysigrwydd ein camlesi i'n hamgylchedd, twristiaeth a lles. A wnaiff y Llywodraeth drefnu dadl i ni ystyried pwysigrwydd strategol ein camlesi, os gwelwch yn dda?

Thank you. I think you make a very important point about the role that canals play, certainly in relation to biodiversity, and you will be aware it's COP15 this week, which really highlights biodiversity. We do make a range of statements, and I'm sure the Minister will be making one following COP15, where she can cover that.

Diolch. Rwy'n credu eich bod chi’n gwneud pwynt pwysig iawn am y rhan y mae camlesi'n ei chwarae, yn sicr o ran bioamrywiaeth, a byddwch chi'n ymwybodol ei bod yn COP15 yr wythnos hon, sydd yn tynnu sylw yn wirioneddol at fioamrywiaeth. Rydym ni yn gwneud amrywiaeth o ddatganiadau, ac rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn gwneud un yn dilyn COP15, pan all gynnwys hynny.

Diolch, Llywydd. Trefnydd, could we have a statement, and I think the Minister for Social Justice is best placed to speak on it, on the very urgent need to make public sexual harassment a specific criminal offence in England and Wales? I referred to it in my recent topical question to the Minister on women's safety in public places. But, since then, it's become clear that the roadblock to reform is the Prime Minister himself. As well as blocking a new law on harassment, the Prime Minister personally intervened to torpedo attempts to make misogyny a hate crime. It emerged this weekend, however, that Tory peers and MPs plan to defy Johnson and push ahead with attempts to change that law. I know it falls outside this institution's legislative powers, of course, but, just as Boris Johnson's dismissal of misogyny and gender-based harassment sends a dangerous public message, the Welsh Government ought to counter that and do what it can to realise change in the law to protect Welsh women and girls.

Diolch, Llywydd. Trefnydd, a gawn ni ddatganiad, ac rwy'n credu mai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol sydd yn y sefyllfa orau i siarad amdano, ar yr angen dybryd i wneud aflonyddu rhywiol cyhoeddus yn drosedd benodol yng Nghymru a Lloegr? Fe wnes i gyfeirio ato yn fy nghwestiwn amserol diweddar i'r Gweinidog ar ddiogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus. Ond, ers hynny, mae'n amlwg mai Prif Weinidog y DU ei hun yw'r rhwystr i ddiwygio. Yn ogystal â rhwystro cyfraith newydd ar aflonyddu, ymyrrodd Prif Weinidog y DU yn bersonol i geisio chwalu'r ymgais i wneud casineb at fenywod yn drosedd casineb. Daeth i'r amlwg y penwythnos hwn, fodd bynnag, fod Arglwyddi ac ASau Torïaidd yn bwriadu herio Johnson a bwrw ymlaen ag ymdrechion i newid y gyfraith honno. Rwy'n gwybod ei fod y tu hwnt i bwerau deddfwriaethol y sefydliad hwn, wrth gwrs, ond, yn union fel y mae diystyriaeth Boris Johnson o gasineb yn erbyn menywod ac aflonyddu ar sail rhywedd yn anfon neges gyhoeddus beryglus, dylai Llywodraeth Cymru wrthwynebu hynny a gwneud yr hyn y gall ei wneud i wireddu newid yn y gyfraith i amddiffyn menywod a merched Cymru.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Thank you. I think, whilst I've been on my feet, the Minister for Social Justice has issued a written statement on hate crime. But we've been very clear that the current hate crime regime that we have isn't fit for purpose. It fails to deal with misogyny, and I think that's an absolute major demonstration of what is wrong with the regime. Earlier this year, you may be aware, the UK Government agreed to a pilot, where police would record crimes of violence motivated by a person's sex or gender. I think we need to see a bit of urgent progress on this. I know the UK Government will be considering the recommendations that come from the Law Commission on this, so I would urge the Law Commission, firstly, to expedite the report to the UK Government, and then certainly I would expect the UK Government to bring forward some action around the recommendations, and I know the Minister for Social Justice has written to UK Ministers several times to highlight this.

Diolch. Rwy'n credu, tra fy mod i wedi bod ar fy nhraed, fod y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar droseddau casineb. Ond rydym ni wedi bod yn glir iawn nad yw'r drefn troseddau casineb bresennol sydd gennym ni yn addas i'r diben. Mae'n methu ag ymdrin â chasineb yn erbyn menywod, ac rwy'n credu bod hynny yn enghraifft bwysig lwyr o'r hyn sydd o'i le ar y gyfundrefn. Yn gynharach eleni, efallai eich bod chi'n ymwybodol, cytunodd Llywodraeth y DU i gynllun treialu, lle byddai'r heddlu'n cofnodi troseddau trais a gafodd eu hysgogi gan ryw neu rywedd unigolyn. Rwy'n credu bod angen i ni weld ychydig o gynnydd ar frys ar hyn. Rwy'n gwybod y bydd Llywodraeth y DU yn ystyried yr argymhellion a ddaw gan Gomisiwn y Gyfraith ar hyn, felly byddwn i'n annog Comisiwn y Gyfraith, yn gyntaf, i hwyluso'r adroddiad i Lywodraeth y DU, ac yna yn sicr byddwn i'n disgwyl i Lywodraeth y DU gyflwyno rhywfaint o gamau gweithredu ar yr argymhellion, ac rwy'n gwybod bod y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi ysgrifennu at Weinidogion y DU sawl gwaith i dynnu sylw at hyn.

14:45
3. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Cynnydd ar y Cynllun Cyflawni ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’
3. Statement by the Deputy Minister for Mental Health and Well-being: Progress on ‘Together for Mental Health’ Delivery Plan

Yr eitem nesaf yw datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: cynnydd ar y cynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’. Galwaf ar y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle.

The next item is a statement by the Deputy Minister for Mental Health and Well-being: progress on 'Together for Mental Health' delivery plan. I call the Deputy Minister for Mental Health and Well-being, Lynne Neagle.

Thank you, Deputy Presiding Officer. We are 12 months into delivering our refreshed 'Together for Mental Health' delivery plan, and I want to provide an update on our progress. The delivery plan was revised in light of the pandemic, realising the need for it to adapt to evolving levels of need. The plan is ambitious, and establishes the absolute need for cross-Government, multi-agency working to deliver on the agreed actions. To assure us and our partners on progress, we have commissioned an evaluation of our 10-year strategy. This will provide an independent, evidence-based assessment of our progress and will inform next steps.

The pandemic has brought into sharper focus the actions in the delivery plan that needed to be accelerated. We have strengthened support for low-level mental health issues in response to the higher levels of anxiety that we have seen. We have expanded our CALL helpline, which supports over a 100 people a day, providing advice, support and often just someone to talk to. For the first time in Wales, we have rolled out online cognitive behavioural therapy. This digital support is overseen by clinicians and has received over 12,000 sign-ups in the first 12 months. It does not need a referral from a health professional, so it can be accessed when it is needed, providing timely access to support, taking pressure off more specialist services.

Health boards are reporting higher acuity and complexity of patient need and an increased demand for non-clinical support for lower level mental health issues. The ministerial delivery and oversight board, which I chair, is critical to understand the latest evidence and operational intelligence to ensure services can meet changing mental health needs. We are transforming the response to crisis care and are on track to establish single points of contact to respond to mental health crisis in all health board areas by April 2022. These will be for anyone to use, regardless of age or circumstance, and will provide individuals with immediate access to signposting, a trained mental health worker or a referral into specialist services. We have also improved mental health conveyance as part of the crisis care pathway, with a pilot run by St John Cymru. This support has already provided transport for over 400 people, with an average response time of one hour. It has the potential to reduce pressure on the police, ambulance service and mental health community staff whilst providing appropriate and compassionate transport for our most vulnerable people.

We have delivered the specialist perinatal mother and baby unit in Tonna, and it is already making a significant difference to new mothers who need this support and who can now access that closer to home. There is more to do, and I'm determined to see an increase in the pace of health boards achieving the Royal College of Psychiatrists standards for both community and in-patient perinatal mental health services. We must ensure that we have specialist mother and baby provision that is easily accessible for mothers from north Wales, and I am determined to see this put in place as soon as possible.

The delivery plan also includes actions on suicide prevention, and we are working with the police, the NHS and Public Health Wales to establish a real-time surveillance system for Wales. This will be hosted by Public Health Wales, and this approach will be crucial to our efforts to prevent suicide but also to ensure a timely and appropriate response for those bereaved by suicide in Wales.

All of these improvements have been supported by an increase in investment of almost £128 million over the past five years into the mental health ring-fenced budget. This year alone, we have provided an additional £42 million, and our programme for government continues our commitment to prioritise investment in mental health.

We know that the workforce are the lifeblood of our NHS services, and workforce pressures are a real challenge to progress. Health Education and Improvement Wales and Social Care Wales are on course to consult on a long-term mental health workforce strategy by the end of this year, as well as securing more immediate solutions to respond to demand.

Specialist mental health services are vitally important for those who need that higher level of support. Our delivery plan highlights actions we are taking to develop a secure in-patient strategy and further support for early intervention in psychosis services. However, specialist provision is only one part of the challenge to provide the right support at the right time in the right place. By taking an early intervention and prevention approach, we can meet this challenge and reduce demand on specialist services.

All Cabinet colleagues have agreed that mental health impacts will be considered and support embedded across Government. Our whole-system approach is a good example of this in practice, where I am working closely with the Minister for Education and the Welsh Language to drive progress. This work, along with the implementation of our NEST framework through regional partnership boards, underpins our longer term, preventative approach.

In employment, we are progressing action around employability as a key protective factor for mental health. We continue to provide advice and support to employers through the Healthy Working Wales programme and we have expanded our in-work and out-of-work health employability programmes as the pandemic has progressed. These will become more important as support like furlough comes to an end.

In housing, we have ensured that mental health is integrated as part of key programmes, including the rapid rehousing through homelessness scheme. Poverty and financial hardship are drivers of poor mental health, and we are integrating our approach to mental health and debt support provision. During the first year of the single advice fund it secured almost £44 million of additional welfare benefits, and this includes supporting people with mental health issues.

In terms of legislation, we have discussed widely with partners and stakeholders the potential benefits to Wales of the proposed reforms of the UK Mental Health Act 1983. I will be writing to the UK Secretary of State for Health to explore whether legislation brought forward to reform the Act should be extended to Wales, with the exception of those proposals where we have existing or more robust safeguards already in place—for instance, for care and treatment planning in Wales. This, of course, would have to be done in a way that respected the devolution settlement and the Sewel convention. It would be subject to the Senedd passing a legislative consent motion.

Welsh Government will also be consulting shortly on new regulations for Wales to support the implementation of the liberty protection safeguards, which will replace the current deprivation of liberty safeguards. These important safeguards will provide a more effective system, putting the person deprived of liberty at the heart of the decision-making process, and will better integrate the LPS into everyday care, support and treatment planning.

I have provided a snapshot of delivery here today. Overall, whilst there remains a significant challenge to services, we are making constructive progress on our 'Together for Mental Health' delivery plan. And whilst I am encouraged by this progress, I do not underestimate the ongoing challenge ahead. However, I am committed to driving actions across Government and with stakeholders to improve the mental health and well-being of the nation as part of our wider approach to recover from this very difficult time. Diolch yn fawr. 

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rydym ni wedi cwblhau 12 mis o ran ein cynllun cyflawni newydd, 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' ac rwy'n dymuno rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd ni. Fe ddiwygiwyd y cynllun cyflawni oherwydd y pandemig, wrth sylweddoli'r angen i'w addasu ar gyfer lefelau o anghenion sy'n esblygu. Mae'r cynllun yn un uchelgeisiol, ac yn sefydlu'r angen hanfodol am waith amlasiantaethol ar draws y Llywodraeth i gyflawni'r camau y cytunwyd arnyn nhw. I roi sicrwydd i ni a'n partneriaid ni am y cynnydd, rydym ni wedi comisiynu gwerthusiad o'n strategaeth 10 mlynedd. Fe fydd hwnnw'n rhoi asesiad annibynnol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'n cynnydd ni ac fe fydd yn llywio'r camau nesaf.

Mae'r pandemig wedi gwneud i ni ganolbwyntio mwy ar yr angen i gyflymu'r gweithgarwch o ran rhai camau gweithredu yn y cynllun cyflawni. Rydym ni wedi cryfhau'r gefnogaeth i faterion iechyd meddwl lefel isel fel ymateb i'r cyfraddau uwch o bryder a welsom ni. Rydym ni wedi ehangu ein llinell gymorth CALL ni, sy'n cefnogi dros 100 o bobl y dydd, gan roi cyngor, cymorth neu ddim ond cynnig clust i wrando, yn aml. Am y tro cyntaf yng Nghymru, rydym ni wedi cyflwyno therapi gwybyddol ymddygiadol ar-lein. Mae'r cymorth digidol hwn yn cael ei oruchwylio gan glinigwyr ac mae wedi cael dros 12,000 o bobl yn cofrestru ar ei gyfer yn ei 12 mis cyntaf. Nid oes angen atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol, ac felly fe ellir cael gafael arno pan fydd angen amdano, gan gynnig cymorth amserol, gan dynnu pwysau oddi ar wasanaethau mwy arbenigol.

Mae byrddau iechyd yn adrodd am gyfradd uwch o ddwyster a chymhlethdod o ran anghenion cleifion a mwy o alw am gymorth anghlinigol ar gyfer materion iechyd meddwl lefel is. Mae'r bwrdd cyflawni a goruchwylio gweinidogol, yr wyf i'n ei gadeirio, yn hanfodol ar gyfer deall y dystiolaeth a'r wybodaeth weithredol ddiweddaraf i sicrhau bod gwasanaethau yn gallu diwallu anghenion iechyd meddwl newidiol. Rydym ni'n trawsnewid yr ymateb i ofal argyfwng ac rydym ni ar y trywydd iawn i sefydlu safleoedd cyswllt unigol i ymateb i'r argyfwng iechyd meddwl ym mhob ardal bwrdd iechyd erbyn mis Ebrill 2022. Fe all unrhyw un eu defnyddio nhw, beth bynnag yw eu hoedran a'u hamgylchiadau, a bydd y rhain yn galluogi unigolion i gael gafael ar unwaith ar arwyddbyst, a gweithiwr iechyd meddwl hyfforddedig neu atgyfeiriad at wasanaethau arbenigol. Rydym ni wedi gwella trawsgludiad iechyd meddwl hefyd yn rhan o'r llwybr gofal argyfwng, gyda chynllun treialu yn cael ei redeg gan St John Cymru. Mae'r cymorth hwn wedi darparu cludiant i dros 400 o bobl eisoes, gydag amser ymateb cyfartalog o un awr. Mae ganddo'r potensial i leihau'r pwysau ar yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a staff y gymuned iechyd meddwl wrth ddarparu cludiant priodol a charedig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Rydym ni wedi sefydlu'r uned mamau a babanod amenedigol arbenigol yn Nhonnau, ac mae honno'n gwneud gwahaniaeth sylweddol eisoes i famau newydd sydd ag angen cymorth fel hyn ac sy'n gallu cael gafael ar hwnnw'n nes i'w cartrefi erbyn hyn. Mae mwy i'w wneud eto, ac rwy'n benderfynol o weld cynnydd yng nghyfradd y byrddau iechyd sy'n cyrraedd safonau Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol cymunedol ac ar gyfer cleifion mewnol. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym ni ddarpariaeth arbenigol ar gyfer mamau a babanod sy'n hygyrch i famau yn y gogledd, ac rwy'n benderfynol o weld hynny'n digwydd cyn gynted â phosibl.

Mae'r cynllun cyflawni yn cynnwys camau gweithredu hefyd ynglŷn ag atal hunanladdiad, ac rydym ni'n gweithio gyda'r heddlu, y GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sefydlu system wyliadwriaeth amser real i Gymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru a fydd yn cynnal honno, ac fe fydd y dull hwn yn hanfodol i'n hymdrechion ni o ran atal hunanladdiad ond i sicrhau ymateb amserol a phriodol hefyd i'r rhai sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad yng Nghymru.

Ategwyd yr holl welliannau hyn gan gynnydd mewn buddsoddiad o bron i £128 miliwn dros y pum mlynedd diwethaf i'r gyllideb a neilltuwyd ar gyfer iechyd meddwl. Dim ond eleni, rydym ni wedi darparu £42 miliwn ychwanegol, ac mae ein rhaglen lywodraethu ni'n parhau â'n hymrwymiad ni i flaenoriaethu buddsoddiad mewn iechyd meddwl.

Fe wyddom ni mai'r gweithlu yw swm a sylwedd ein gwasanaethau ni yn y GIG, ac mae pwysau ar y gweithlu yn her wirioneddol o ran symud ymlaen. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ar y trywydd iawn i ymgynghori ar strategaeth hirdymor ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl erbyn diwedd eleni, yn ogystal â sicrhau atebion mwy uniongyrchol i ymateb i'r galw.

Mae gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol yn hanfodol bwysig i'r rhai sydd ag angen y gyfradd uwch honno o gymorth. Mae ein cynllun cyflawni ni'n tynnu sylw at y camau yr ydym ni'n eu cymryd i ddatblygu strategaeth ddiogel i gleifion mewnol a chymorth pellach ar gyfer ymyrraeth gynnar mewn gwasanaethau seicosis. Er hynny, dim ond un rhan yn unig o'r her yw darpariaeth arbenigol i gynnig y cymorth priodol ar yr adeg iawn yn y lle iawn. Drwy fabwysiadu dull o ymyrraeth ac atal yn gynnar, fe allwn ni ymateb i'r her hon a lleihau'r galw am wasanaethau arbenigol.

Mae pob cyd-Aelod yn y Cabinet wedi cytuno y bydd effeithiau ar iechyd meddwl yn cael eu hystyried a byd cefnogaeth ar draws y Llywodraeth. Mae ein dull system gyfan ni'n enghraifft ymarferol dda o hyn, lle rwy'n gweithio yn agos gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i ysgogi cynnydd. Mae'r gwaith hwn, ynghyd â gweithredu ein fframwaith NEST ni drwy gyfrwng byrddau partneriaeth rhanbarthol, yn sail i'n dull ataliol tymor hwy.

O ran cyflogaeth, rydym ni'n parhau i weithredu ar sail ystyried cyflogadwyedd fel elfen ddiogelu allweddol ar gyfer iechyd meddwl. Fe fyddwn ni'n parhau i roi cyngor a chymorth i gyflogwyr drwy'r rhaglen Cymru Iach ar Waith ac rydym ni wedi ehangu ein rhaglenni cyflogadwyedd iechyd mewn gwaith a'r tu allan i'r gwaith fel roedd y pandemig yn datblygu. Fe fydd y rhain yn dod yn bwysicach wrth i gymorth megis ffyrlo ddod i ben.

O ran tai, rydym ni wedi sicrhau bod iechyd meddwl yn cael ei integreiddio yn rhan o raglenni allweddol, gan gynnwys y cynllun ailgartrefu cyflym drwy ddigartrefedd. Mae tlodi a chaledi ariannol yn sbardun i anhwylder meddyliol, ac rydym ni'n integreiddio ein dull ni o ymdrin â darpariaeth iechyd meddwl a chymorth gyda dyledion. Yn ystod blwyddyn gyntaf y gronfa gynghori sengl fe sicrhawyd bron i £44 miliwn o fudd-daliadau lles ychwanegol, ac mae hyn yn cynnwys cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl.

O ran deddfwriaeth, rydym ni wedi trafod yn eang y manteision posibl i Gymru yn sgil diwygiadau arfaethedig i Ddeddf Iechyd Meddwl y DU 1983 gyda phartneriaid a rhanddeiliaid. Fe fyddaf i'n ysgrifennu at Ysgrifennydd Iechyd Gwladol y DU i ystyried a ddylid ymestyn y ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i ddiwygio'r Ddeddf i Gymru, ac eithrio'r cynigion hynny lle mae gennym fesurau diogelu cyfredol neu fwy cadarn ar waith eisoes—er enghraifft, ar gyfer cynllunio gofal a thriniaeth yng Nghymru. Fe fyddai hi'n rhaid gwneud hyn, wrth gwrs, mewn ffordd a fyddai'n parchu'r setliad datganoli a chonfensiwn Sewel. Fe fyddai amodol ar y Senedd yn pasio cynnig cydsyniad deddfwriaethol.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori yn fuan hefyd ar reoliadau newydd i Gymru ar gyfer cefnogi'r gwaith o weithredu'r mesurau i ddiogelu rhyddid, a fydd yn disodli'r mesurau cyfredol i ddiogelu rhag colli rhyddid. Fe fydd y mesurau diogelu pwysig hyn yn cynnig system fwy effeithiol, gan roi'r unigolyn sy'n cael ei amddifadu o'i ryddid wrth galon y broses o wneud penderfyniadau, ac fe fydd yn integreiddio'r mesurau i ddiogelu rhyddid yn well i gynllunio gofal, cymorth a thriniaeth bob dydd.

Rwyf i wedi rhoi cipolwg i chi ar gyflawni yn y fan hon heddiw. Yn gyffredinol, o ystyried yr her sylweddol barhaus i wasanaethau, rydym ni'n gwneud cynnydd mawr o ran ein cynllun cyflawni ni, 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl'. Ac er fy mod i'n cael fy nghalonogi gan y cynnydd hwn, nid wyf i'n bychanu'r her barhaus sydd o'n blaenau ni. Eto i gyd, rwyf i wedi ymrwymo i sbarduno camau gweithredu ar draws y Llywodraeth a chyda rhanddeiliaid i wella iechyd meddwl a llesiant y genedl yn rhan o'n dull ehangach ni i gael adferiad wedi'r cyfnod anodd iawn hwn. Diolch yn fawr. 

14:50

Diolch, Dirprwy Lywydd. Minister, thank you very much for your statement. I want to mention World Mental Health Day and the significance that that day has to raise the profile of those people who are suffering with their mental health. And I want to put on the record my best wishes to my friend and colleague Andrew R.T. Davies, who I hope makes a speedy recovery, and also to my brave colleague Sam Kurtz, who last week opened up about his own struggles with his mental health during lockdown. I hope that, in raising personal struggles, it will help those people who are suffering in silence to seek the help and support that they need. 

Minister, the mental health delivery plan has been refreshed, and it's right that the Government focuses on cross-departmental working, which is right to address the mental health problems. It will take all Government departments to step up to the plate to deal with this. You mentioned you've commissioned an evaluation of the 10-year strategy. Can you outline what methodology and scrutiny will be used to ensure that this Senedd can scrutinise that evaluation when it comes forward? You also mentioned that the delivery plan needs to be accelerated, and I totally agree with you on that. We have no time to lose, and the NHS workforce in Wales is a key part of ensuring that that delivery plan is delivered, and delivered at pace. So, Minister, recruitment shortages in the mental health workforce are a challenge. On workforce plans, last week, you said that HEIW was making good progress on longer term workforce plans. So, when do you expect these plans to be published, and, when more staff are recruited, where will you be placing these professionals?

You also mentioned the delivery and oversight board, which you chair, and I think this is a step in the right direction to, as you said, ensure that services can change and meet the mental health needs that come forward. One thing that I think was omitted from the statement was a position on child and adolescent mental health services support for young people. As I've raised previously, detentions of young people have gone up by 666 per cent in under-16s being detained since March, and two thirds of those were defined as female. That's a shocking statistic, and I think this should be immediately looked at to try and resolve this problem. In CAMHS, four out of seven people are reporting less than 50 per cent assessed at local primary mental health support service levels within 28 days. So, can you outline what efforts you and the oversight board are making to investigate these figures further and ensure that the young girls who have passed early intervention get that crisis care that they need?

With that in mind, 24/7 crisis care centres are vitally important so that people have the care and at the right time, as you said. Crisis care is vital to help save people's lives, and also they reduce the pressure on wider services, and I was wondering what more support can be given to deliver those 24/7 crisis care centres.

You mentioned the perinatal mother and baby care unit at Tonna, and I welcome this. However, you have said that there are gaps in north Wales. So, can you just outline what progress you have made to fill the gaps, and not just in north Wales, but across mid and west Wales as well, so we have that provision right across our country?

Minister, you also mentioned the work with the UK Government over the need to update the Mental Health Act, and I welcome this cross-governmental work and I think it's very positive. However, do you think that maybe we should look at having an updated Welsh mental health Act here in Wales, made in Wales, decided by Welsh policy makers, to make sure that we have fantastic mental health services here in Wales? You mentioned the liberty safeguard regulations, and I look forward to seeing that detail coming forward and having wider discussions with you about that.

And finally, Minister, will you outline your top priorities now for improving mental health services in Wales? I think it would be very useful if I could get to judge or appraise the top five or six measures and what you really want to get on top of in this first term of the Senedd. Diolch, Dirprwy Lywydd. Thank you, Minister, for your statement.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Gweinidog, diolch yn fawr am eich datganiad chi. Fe hoffwn i sôn am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd a'r arwyddocâd sydd gan y diwrnod hwnnw i godi proffil y bobl hynny sy'n dioddef oherwydd cyflyrau iechyd meddwl. Ac rwyf i am ddymuno'r gorau ar goedd i'm cyfaill a'm cydweithiwr Andrew R.T. Davies, sydd gobeithio, yn brysio i wella, a'm cydweithiwr dewr Sam Kurtz hefyd, a fynegodd yn ddidwyll iawn yr wythnos diwethaf ei anawsterau ei hun gyda'i iechyd meddwl yn ystod y cyfnod clo. Rwy'n gobeithio, wrth godi anawsterau personol, y bydd hyn yn annog y bobl hynny sy'n dioddef yn dawel i geisio'r cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw.

Gweinidog, fe adnewyddwyd y cynllun cyflawni iechyd meddwl, a pheth da yw i'r Llywodraeth ganolbwyntio ar weithio trawsadrannol, sy'n beth da i fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl. Fe fydd hi'n rhaid i adrannau'r Llywodraeth i gyd ddod i'r adwy i ymdrin â hyn. Roeddech chi'n sôn eich bod chi wedi comisiynu gwerthusiad o'r strategaeth 10 mlynedd. A wnewch chi amlinellu pa fethodoleg a chraffu a ddefnyddir i sicrhau y gall y Senedd hon graffu ar y gwerthusiad pan gaiff hwnnw ei gyflwyno? Roeddech chi'n sôn hefyd fod angen cyflymu'r cynllun cyflawni, ac rwyf i'n cytuno yn llwyr â chi yn hynny o beth. Nid oes gennym ni amser i'w golli, ac mae gweithlu'r GIG yng Nghymru yn rhan allweddol o'r gwaith o sicrhau bod y cynllun cyflawni hwnnw'n cael ei gyflawni, a'i gyflawni ar garlam. Felly, Gweinidog, mae prinder recriwtio yn y gweithlu iechyd meddwl yn her. O ran cynlluniau'r gweithlu, yr wythnos diwethaf, roeddech chi'n dweud bod AaGIC yn gwneud cynnydd da o ran cynlluniau gweithlu tymor hwy. Felly, pryd ydych chi'n disgwyl i'r cynlluniau hyn gael eu cyhoeddi, a phan gaiff mwy o staff eu recriwtio, ym mha le y byddwch chi'n lleoli'r gweithwyr proffesiynol hyn?

Roeddech chi'n sôn hefyd am y bwrdd cyflawni a goruchwylio yr ydych chi'n ei gadeirio ac rwyf i o'r farn fod hwn yn gam i'r cyfeiriad iawn, fel roeddech chi'n dweud, at sicrhau y gall gwasanaethau newid a diwallu'r anghenion o ran iechyd meddwl a ddaw i'r amlwg. Un peth a hepgorodd y datganiad yn fy marn i oedd safbwynt ar gymorth gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed i bobl ifanc. Fel rwyf i wedi dweud o'r blaen, mae nifer y bobl ifanc yn y ddalfa wedi cynyddu 666 y cant mewn pobl dan 16 oed sy'n cael eu dal ers mis Mawrth, ac fe ddiffiniwyd dwy ran o dair o'r rhain yn fenywaidd. Mae hwnnw'n ystadegyn brawychus, ac rwyf i'n credu y dylid ystyried hyn ar unwaith i geisio datrys y broblem hon. Mewn CAMHS, mae pedwar o bob saith o bobl yn adrodd mai llai na 50 y cant sydd wedi eu hasesu ar lefelau gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol o fewn 28 diwrnod. Felly, a wnewch chi amlinellu pa ymdrechion a wnewch chi a'r bwrdd goruchwylio i ymchwilio ymhellach i'r ffigurau hyn a sicrhau bod y merched ifanc sydd wedi pasio ymyrraeth gynnar yn cael y gofal argyfwng hwnnw sydd ei angen arnyn nhw?

Gyda hynny mewn golwg, mae canolfannau gofal argyfwng 24/7 yn hanfodol bwysig i sicrhau bod pobl yn cael y gofal ac yn yr amser priodol, fel roeddech chi'n dweud. Mae gofal brys yn hanfodol i helpu i achub bywydau pobl, a hefyd maen nhw'n lleihau'r pwysau ar wasanaethau ehangach, tybed pa gymorth arall y gellir ei roi i ddarparu'r canolfannau gofal argyfwng 24/7 hynny.

Roeddech chi'n sôn am yr uned gofal mamau a babanod amenedigol yn Nhonnau, ac rwy'n croesawu hynny. Eto i gyd, rydych chi wedi dweud fod yna fylchau yn y gogledd. Felly, a wnewch chi amlinellu pa gynnydd a wnaethoch chi o ran llenwi'r bylchau, ac nid yn y gogledd yn unig, ond ar draws y canolbarth a'r gorllewin hefyd, fel bod y ddarpariaeth honno gennym ni ledled Cymru?

Gweinidog, roeddech chi'n sôn hefyd am y gwaith gyda Llywodraeth y DU ynghylch yr angen i ddiweddaru'r Ddeddf Iechyd Meddwl, ac rwy'n croesawu'r gwaith traws-lywodraethol hwn ac o'r farn ei fod yn rhywbeth adeiladol iawn. Serch hynny, a ydych chi'n credu efallai y dylem ni ystyried cael Deddf iechyd meddwl wedi'i diweddaru yma yng Nghymru, a luniwyd yng Nghymru, a benderfynwyd gan y rhai sy'n llunio polisi yng Nghymru, i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl rhagorol gennym ni yma yng Nghymru? Fe wnaethoch chi grybwyll y rheoliadau diogelu rhyddid, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y manylion hynny'n cael eu cyflwyno a chael trafodaethau ehangach gyda chi ynglŷn â hynny.

Ac yn olaf, Gweinidog, a wnewch chi amlinellu eich prif flaenoriaethau chi nawr i wella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru? Rwyf i o'r farn y byddai hi'n ardderchog i mi gael barnu neu arfarnu'r pump neu chwe phrif fesur a'r hyn yr ydych chi'n wir yn dymuno ei gyflawni yn ystod y tymor Seneddol cyntaf hwn. Diolch, Dirprwy Lywydd. Diolch, Gweinidog, am eich datganiad.

14:55

Thank you very much, James Evans. There were lots and lots of questions and points there, but, before I start to respond to you, can I just place on record my good wishes to Andrew R.T. Davies for a speedy recovery and to say how helpful I think it is to everyone that he has shown this courage in speaking out, as indeed Sam Kurtz did last week? In doing so, he helps everyone. So, I send him my best wishes for a speedy recovery.

If I can start with the points that James Evans made about our evaluation of the 'Together for Mental Health' delivery plan, that has begun already, and we've contracted with people to undertake that evaluation for us in as thorough a way as we can. Possibly there'll be engagement with stakeholders, et cetera, and that work itself is due to be completed by next year—by September 2022. And I think then we'll have to look at what we take from that evaluation, because, obviously, we're going to have to have new plans going forward. And I think, at that point, then, we would want to be engaging with relevant committees and with the Senedd to make sure that we're also listening to the views of everybody here. But it's vitally important that the plan we take forward is one that will work for people who are going to be in receipt of services.

You mentioned workforce pressures. The workforce pressures are very significant indeed and are something that I am focusing a lot of my time and effort on. The plan that will be consulted on by HEIW and Social Care Wales will identify in a very comprehensive way, I hope, where we need to have the different staff. We know that we've had some success with attracting psychiatrists to come and work in Wales, but we've got shortages in other specialities as well. So, that comprehensive piece of work that is being undertaken by HEIW should give us that full picture. That should be completed by the end of this year, and then we'll go out to consultation. But we aren't resting on our laurels in the meantime. HEIW are looking at what immediate steps we can take to fill vacancies in shortage areas. And I have asked officials to look at whether we can pilot a form of psychological assistance—rather than having fully qualified clinical psychologists, that we can look at earlier intervention with psychology assistance—which is being used very effectively in Aneurin Bevan University Health Board. I'm meeting them shortly to discuss what they are doing.

In terms of CAMHS, they continue to be a top priority for me, just as implementing the whole-system reforms of 'Mind over matter' is at the very centre of what I am trying to do. It's why I have come into Government, and I am completely committed to delivering on that. We have seen fluctuations in the average waiting time for children and young people to access specialist CAMHS during the pandemic. Data over the last 12 months shows that the average wait to receive a first appointment for specialist CAMHS is 4.4 weeks, and that ranges from three to six weeks. The latest waiting times data for under-18s primary mental health provisions shows that 83 per cent of young people received their local primary mental health service assessments within eight weeks of referral. We did see a sharp increase in referrals, but thankfully that is now showing signs of levelling off. Nevertheless, we are not complacent, and making sure that children and young people are seen in a timely way is a top priority for me. I meet with the vice-chairs regularly, officials have those regular, ongoing discussions with health boards to drive performance, and where I've had particular concerns about the performance of a health board, I have had a special meeting where I've gone there to discuss their performance and to seek assurances that they are addressing this matter as a question of urgency.

I note your welcome for the 24-hour crisis care provision. I think we are on course to deliver that. It's a big undertaking, a big change, but I am confident that we will be there by the end of this year, and we will be in a position then where people will be able to ring 111 for mental health in Wales. But below that, we're also undertaking an exercise where the delivery unit has been visiting all health boards to discuss the crisis services that operate for children and young people in particular, but across the board. They will be making recommendations about what more we need to do to improve the crisis support beyond that phone line. So, it's very much a major priority for me.

Thank you for your welcome for the joint working on the Mental Health Act. Clearly, it's important that, where we can work with the UK Government in a constructive way, we do that. You asked whether we should have a new law for Wales on mental health. My honest and considered answered is that, no, that is not the challenge that we face at the moment. We know what needs to happen. We've got the Mental Health (Wales) Measure 2010, which was made in Wales by a Conservative Member, Jonathan Morgan, who took that through this Senedd. Our challenge is to ensure that we are delivering across the whole system. So, I don't think that it's about legislation per se, but we are very happy to build on the legislative opportunities that are arising where they present themselves.

Finally, in terms of my priorities, my priority is to ensure that everybody in Wales, but especially children and young people, can get access to timely mental health support when they need it, at the same time as we are shifting the whole system in Wales to one of prevention and early intervention, so that fewer people need to access those specialist services in the first place. So, that is what is driving my work and what is taking up my time. Thank you.

Diolch yn fawr iawn i chi, James Evans. Roedd gennych chi gant a mil o gwestiynau a phwyntiau, ond, cyn i mi ddechrau ymateb i chi, a gaf innau fynegi fy nymuniadau gorau ar goedd i Andrew R.T. Davies am adferiad buan a dweud pa mor llesol i bawb yn fy marn i yw ei fod ef wedi dangos dewrder fel hyn wrth siarad, fel yn wir y gwnaeth Sam Kurtz yr wythnos diwethaf? Wrth wneud fel hyn, mae hynny'n helpu pawb. Felly, rwy'n anfon fy nymuniadau gorau iddo am adferiad buan.

Os caf i ddechrau gyda'r pwyntiau a wnaeth James Evans am ein gwerthusiad ni o'r cynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl', mae hynny wedi dechrau eisoes, ac rydym ni wedi llunio cytundeb gyda phobl i gynnal y gwerthusiad hwnnw i ni mewn ffordd mor drylwyr ag y gallwn ni. Efallai y ceir ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac ati, ac fe ddisgwylir i'r gwaith hwnnw ei hun gael ei gwblhau erbyn y flwyddyn nesaf—erbyn mis Medi 2022. Ac rwy'n credu wedyn y bydd yn rhaid i ni edrych ar yr hyn a ddysgwn ni o'r gwerthusiad hwnnw, oherwydd, yn amlwg, fe fydd yn rhaid i ni gael cynlluniau newydd wrth symud ymlaen. Ac rwy'n credu, bryd hynny, y byddem ni'n dymuno ymgysylltu â phwyllgorau perthnasol a chyda'r Senedd i sicrhau ein bod ni'n gwrando ar farn pawb yn hyn o beth hefyd. Ond mae hi'n hanfodol bwysig fod y cynllun a fabwysiadwn yn un a fydd yn gweithio i'r bobl a fydd yn cael y gwasanaethau.

Roeddech chi'n sôn am y pwysau ar y gweithlu. Mae'r pwysau ar y gweithlu yn sylweddol iawn wir a dyma rywbeth yr wyf i'n canolbwyntio llawer o'm hamser a'm hymdrech arno. Fe fydd y cynllun yr ymgynghorir ag ef gan AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru yn nodi mewn ffordd gynhwysfawr iawn, rwy'n gobeithio, y mannau hynny lle mae angen i ni fod â'r staff gwahanol. Fe wyddom ein bod ni wedi gweld rhywfaint o lwyddiant o ran denu seiciatryddion i ddod i weithio yng Nghymru, ond mae yna brinder mewn arbenigeddau eraill hefyd. Felly, fe ddylai'r darn cynhwysfawr hwnnw o waith sy'n cael ei wneud gan AaGIC roi'r darlun llawn hwnnw inni. Fe ddylai hynny gael ei gwblhau erbyn diwedd eleni, ac yna fe fyddwn ni'n ymgynghori. Ond nid ydym ni'n gorffwys ar ein bri yn y cyfamser. Mae AaGIC yn edrych ar ba gamau uniongyrchol y gallwn ni eu cymryd i lenwi swyddi gwag mewn ardaloedd lle mae prinder. Ac rwyf i wedi gofyn i swyddogion ystyried a allwn ni dreialu math o gymorth seicolegol—yn hytrach na chael seicolegwyr clinigol cwbl gymwysedig, y gallwn ni edrych ar ymyrraeth gynharach gyda chymorth seicoleg—sy'n cael ei defnyddio'n effeithiol iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Fe fyddaf i'n cwrdd â nhw cyn bo hir i drafod yr hyn maen nhw'n ei wneud.

O ran CAMHS, maen nhw'n parhau i fod yn brif flaenoriaeth i mi, yn union fel mae gweithredu'r diwygiadau system gyfan o 'Cadernid Meddwl' yn ganolog i'r hyn yr wyf yn ceisio ei wneud. Dyna pam yr wyf i wedi mynd i mewn i'r Llywodraeth, ac rwyf i wedi ymrwymo yn llwyr i gyflawni hynny. Rydym ni wedi gweld amrywiadau yn yr amser aros cyfartalog y bydd plant a phobl ifanc yn cael cymorth CAMHS arbenigol yn ystod y pandemig. Mae data dros y 12 mis diwethaf yn dangos mai 4.4 wythnos yw'r amser aros cyfartalog i gael apwyntiad cyntaf ar gyfer CAMHS arbenigol, ac mae hynny'n amrywio o dair i chwe wythnos. Mae'r data amseroedd aros diweddaraf ar gyfer darpariaethau iechyd meddwl sylfaenol i bobl ifanc dan 18 oed yn dangos bod 83 y cant o bobl ifanc wedi derbyn eu hasesiadau gwasanaeth iechyd meddwl sylfaenol lleol nhw o fewn wyth wythnos i'w hatgyfeirio. Fe welsom ni gynnydd sydyn yn yr atgyfeiriadau, ond diolch byth mae hynny bellach yn dangos arwyddion o arafu. Serch hynny, nid ydym ni'n hunanfodlon, ac mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu trin mewn ffordd amserol yn brif flaenoriaeth i mi. Rwy'n cyfarfod â'r is-gadeiryddion yn rheolaidd, mae swyddogion yn cael trafodaethau rheolaidd, parhaus fel hyn gyda byrddau iechyd i ysgogi perfformiad, a phan oedd gennyf bryderon penodol am berfformiad bwrdd iechyd, roeddwn yn cael cyfarfod arbennig yno i drafod eu perfformiad nhw a cheisio sicrwydd eu bod nhw'n mynd i'r afael â'r mater hwnnw gyda'r brys haeddiannol.

Rwy'n nodi eich croeso chi i'r ddarpariaeth gofal argyfwng 24 awr. Rwy'n credu ein bod ni ar y trywydd iawn i gyflawni hynny. Mae hwn yn ymrwymiad mawr, yn newid mawr, ond rwy'n ffyddiog y byddwn ni'n cyrraedd yno erbyn diwedd eleni, ac fe fyddwn ni mewn sefyllfa bryd hynny lle bydd pobl yn gallu ffonio 111 ar gyfer gofal iechyd meddwl yng Nghymru. Ond ar lefel is na hynny, rydym ni'n cynnal ymarfer hefyd lle mae'r uned gyflawni wedi bod yn ymweld â'r holl fyrddau iechyd i drafod y gwasanaethau argyfwng sy'n gweithredu ar gyfer plant a phobl ifanc yn benodol, ond yn gyffredinol hefyd. Fe fyddan nhw'n gwneud argymhellion ynghylch beth arall y mae angen i ni ei wneud i wella'r cymorth argyfwng y tu hwnt i'r llinell ffôn honno. Felly, mae hon yn flaenoriaeth fawr i mi.

Diolch i chi am eich croeso i'r cydweithio ar y Ddeddf Iechyd Meddwl. Yn amlwg, mae hi'n bwysig, lle gallwn ni weithio gyda Llywodraeth y DU mewn ffordd adeiladol, ein bod ni'n gwneud felly. Roeddech chi'n gofyn a ddylem ni fod â chyfraith newydd i Gymru o ran iechyd meddwl. Fy ateb gonest ac ystyriol i yw nad honno yw'r her sy'n ein hwynebu ni ar hyn o bryd. Rydym ni'n gwybod pa bethau sydd angen iddyn nhw ddigwydd. Mae gennym ni Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, a luniwyd yng Nghymru gan Aelod Ceidwadol, Jonathan Morgan, a ddygodd hynny drwy'r Senedd hon. Ein her ni yw sicrhau ein bod ni'n gweld cyflawniadau ledled y system gyfan. Felly, nid wyf i o'r farn mai ymwneud â deddfwriaeth y mae hynny fel y cyfryw, ond rydym ni'n hapus iawn i adeiladu ar y cyfleoedd deddfwriaethol sy'n codi lle maen nhw'n ymgyflwyno.

Yn olaf, o ran fy mlaenoriaethau i, fy mlaenoriaeth i yw sicrhau bod pawb yng Nghymru, ond plant a phobl ifanc yn arbennig felly, yn gallu cael gafael ar gymorth iechyd meddwl amserol pan fydd ei angen arnyn nhw, a symud y system gyfan yng Nghymru, ar yr un pryd â hynny, tuag at un o atal ac ymyrryd yn gynnar, fel nad oes angen am y gwasanaethau arbenigol hynny ar gymaint o bobl yn y lle cyntaf. Felly, dyna sy'n ysgogi fy ngwaith i a'r hyn sy'n mynd â'm hamser i. Diolch i chi.

15:00

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Mi wnaf i, os caf i, anfon fy nymuniadau gorau i Andrew R.T. Davies. Dwi eisiau gyrru dymuniadau gorau i bawb, wrth gwrs, sydd yn wynebu heriau tebyg lle bynnag y bôn nhw. Wrth gwrs, y gwir amdani ydy ein bod ni mewn sefyllfa freintiedig i allu gwneud llawer mwy na dymuno'n dda i bobl mewn geiriau. Mae Llywodraeth yn gallu gweithredu, rydym ni i gyd yn gallu dal y Llywodraeth i gyfrif, a bod yn benderfynol i beidio â bodloni tan ein bod ni'n gwybod bod gennym ni'r gwasanaethau yn eu lle y mae pobl Cymru eu hangen. Achos rydym ni yn wynebu argyfwng. Ac efallai mai'r peth sydd fwyaf rhwystredig ydy arafwch y cynnydd, er gwaethaf mor amlwg ydy'r argyfwng hwnnw. Lleiafrif sydd yn cael triniaeth o gwbl am iechyd meddwl, ac o'r rheini sydd yn cael triniaeth, mae llawer, wrth gwrs, yn gorfod aros yn rhy hir.

Dwi yn croesawu, yn sicr, y ffaith bod adroddiad wedi cael ei gomisiynu gan y Dirprwy Weinidog i ddysgu mwy am lle mae'r cynnydd yn digwydd, lle dydy'r cynnydd ddim yn ddigwydd. Mi wnaf innau ychwanegu cwestiwn yn gofyn am eglurder, ychydig bach mwy, am y gwaith hwnnw. Pwy fydd yn gwneud hwnnw? Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, gwybod bod yna olwg annibynnol yn mynd i fod yn cael ei gymryd ar hyn. Mi ddywedodd y Dirprwy Weinidog yn ei hateb eiliad yn ôl y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn—dwi'n meddwl mis Medi y flwyddyn nesaf ddywedoch chi. Fydd yr adrodd yn ôl yn digwydd erbyn mis Medi, ynteu gorffen y gwaith casglu fydd yn digwydd erbyn hynny? Achos eisiau annog pethau i symud ymlaen mor gyflym â phosibl ydw i. A hefyd, oherwydd y broblem rydym ni'n gwybod sydd gennym ni efo gwasanaethau gofal iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, allaf i gael sicrwydd y bydd yr asesiad yn cynnwys beth sy'n digwydd o ran cynnydd ym maes cefnogaeth i blant a phobl ifanc, yn benodol? 

Rydym ni wedi cael rhestr gan y Dirprwy Weinidog heddiw o wahanol ffyrdd, yn cynnwys ambell i fenter newydd, mae pobl yn gallu cael mynediad at gefnogaeth. Dydy'r rheini ddim yn gweithio i bobl os dydyn nhw ddim yn gwybod amdanyn nhw, wrth gwrs, a dwi'n meddwl bod yna lawer o bobl sydd yn teimlo nad ydyn nhw'n gwybod lle i fynd i chwilio am gefnogaeth. Felly, tybed all y Dirprwy Weinidog ddweud wrthym ni pa waith sydd yn cael ei wneud i sicrhau bod yna gryfhau yn digwydd ar y signposting yna, sydd mor hanfodol er mwyn i bobl sydd â problem fechan, o bosib, rŵan, gael yr help amserol sydd ei angen arnyn nhw er mwyn atal, gobeithio, hynny rhag troi yn broblem fwy dwys a allai olygu angen triniaeth seiciatrig uwch. 

Yn olaf, dwi'n troi at ddata a thryloywder. Mae Mind Cymru wedi codi pryderon dros y blynyddoedd, mae'n rhaid dweud, ynglŷn â'r broses o gasglu'r data sydd ei angen i fesur cynnydd yn strategaeth y Llywodraeth, achos dydy'r set ddata graidd iechyd meddwl rydyn ni wedi bod yn ei ddisgwyl yn hir iawn amdani yn dal ddim yn weithredol. A dwi'n dweud ein bod ni'n disgwyl yn hir—dwi'n meddwl fy mod i'n iawn i ddweud bod y set ddata i fod yn barod yn wreiddiol erbyn mis Rhagfyr 2014. Wnaeth yr amserlen honno ddim cael ei chyrraedd. Mae wedi llithro eto, a dwi'n meddwl mai'r dyddiad sydd gennym ni bellach ydy y bydd o'n weithredol erbyn 2022. Felly, pa bryd? Dechrau 2022? Rydyn ni'n cael sicrwydd bod hyn yn mynd i gael ei weithredu y flwyddyn nesaf. Ydy'r Gweinidog yn derbyn mewn difrif nad oes posib mesur llwyddiant na chynnydd ar y strategaeth heb fod y mesuryddion a'r data craidd yn eu lle gennym ni? 

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. If I may send my best wishes to Andrew R.T. Davies. But I want to wish everyone well who is facing similar challenges wherever they may be. The truth is that we are in a very privileged position to do much more than wishing well, using words alone. The Government can take action, all of us can hold the Government to account and be determined not to be satisfied until we have the services in place that the people of Wales need. Because we are facing a crisis. And perhaps what is most frustrating is the slow progress despite how clear the crisis is. It’s a minority who receive treatment at all for mental health issues, and of those who receive treatment, many of them do have to wait too long.

I do welcome certainly the fact that a report has been commissioned by the Deputy Minister to learn more about where the progress is taking place, where the progress isn’t taking place. I will add a question asking for clarity about that work: who will be doing that work? It’s important for us to know, I think, that there is an independent look being taken at this. The Deputy Minister said in her response a moment ago that the work will be completed by, I think, September of next year. Will the report be published by September or will that be the end date of gathering the information? Because I would want to encourage things to move forward as quickly as possible. Also, because of the issue that we know that we have with child and adolescent mental health services, can I have an assurance that that assessment will include what is happening in terms of progress in that support for children and young people specifically?

We’ve had a list from the Deputy Minister today of the different ways, including some new initiatives, that people can access support. Those don’t work for people if they don’t know about them, of course. I think that there are many people who feel that they don’t know where to go to seek support. So, perhaps the Deputy Minister could tell us what work is being done to ensure that there is a strengthening of that signposting that is so vital, so that people who may have a small issue now can receive that timely support that they need to prevent that from becoming a more intensive issue that might need that elevated psychiatric care.

Finally, I turn to data and transparency. Mind Cymru have voiced concerns over years, I have to say, about the work of gathering the data to measure progress against the Government strategy, because the core mental health data—we’ve been waiting for that for a long time. That hasn’t been received yet. We’ve been waiting a long time, as I said, and I think it’s correct to say that the dataset was meant to be ready by December 2014. That timetable wasn’t adhered to, it slipped again and I think that the date that we now have is that it will be available by 2022. So, when? At the beginning of 2022? Will 2022 be achieved at all? Hopefully it will be achieved next year. Does the Deputy Minister accept, truth be told, that we can’t measure the progress and success of the strategy without having the measures and the core data in place?

15:05

Thank you for those questions, Rhun. I absolutely agree that we're in a position in this Chamber where we can take action and not just talk about things, and that is absolutely what I want to do. Can I just correct a mistake that I made about the completion date of the evaluation of the 'Together for Mental Health' delivery plan? It's actually April 2022. I was struggling to reach my papers there. So, earlier than I said. I can't see any reason why it wouldn't be ready at that time, and I also can't see any difficulty with making that available. Certainly, with other evaluations that the Welsh Government has commissioned, those have been published and made available on the Welsh Government website.

I should be clear, though, that this is an evaluation of the whole delivery plan, which I've tried to give you a flavour of today, which doesn't just cover direct mental health services—it covers housing, benefits advice, all those things. I wouldn't want you to think that it is the only thing that we are doing to track what's happening in mental health services. As I said in the statement, I chair a ministerial delivery and oversight board, which was actually set up by my predecessor, Eluned Morgan, because we recognised there was a need to have stronger oversight of the whole mental health system in Wales. That meets bimonthly, it's chaired by me, and I have a report on that on every single work stream that is being taken forward on mental health in Wales. Every single work stream has to report what they're doing. They have to highlight any risks, and they have to RAG rate their work. It's a relatively new body, but I feel that it is one that is coming into its own and that will help give us that assurance, as well, of course, as the evaluation across the piece of the delivery plan. 

Your referred to CAMHS as well in your comments. Can I also assure you that, in addition to the ministerial delivery and oversight board, we've also got the ministerial task and finish group on the whole-system approach, which is jointly chaired by myself and Jeremy Miles? That used to be the task and finish group on the whole-school approach, but following 'Mind over matter: Two years on', we recognised that although there was a lot of focus on the whole-school approach, we needed to make sure that we didn't take our foot off the pedal on the more specialist services. So, that task and finish group was adapted to cover the whole system that would impact on a child, from school right up to the tier 4 services. I hope that that does give you some assurance that there are a number of mechanisms in place to scrutinise and drive performance in this area.

You mentioned the core data set, and I entirely recognise that it is vital that we have data if we're going to improve services. Before I became a Minister, I was constantly calling for the core data set myself. I don't recognise the date of it having meant to be ready by 2014, although I acknowledge that we haven't made as much progress as we would have liked, and that's partly due to the pandemic. Just to confirm to the Member that this work was relaunched in September as the mental health outcomes and measures board, and this work has been separated into two phases, which are developing an integrated mental health outcomes framework and a communication plan. That work should be completed by March 2022, and then there will be a period of implementation. But also to assure the Member that I entirely recognise where he's coming from on the need for robust data and driving that forward will be a priority for me.

Diolch am y cwestiynau yna, Rhun. Rwy'n llwyr gytuno ein bod ni mewn sefyllfa yn y Siambr hon lle y gallwn ni weithredu ac nid dim ond siarad am bethau, a dyna'n union yr wyf i'n awyddus i'w wneud. A gaf i gywiro camgymeriad a wneuthum i am ddyddiad cwblhau'r gwerthusiad o'r cynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl'? Mis Ebrill 2022 fydd hynny, mewn gwirionedd. Roeddwn i'n cael trafferth i gael gafael ar fy mhapurau gynnau. Felly, yn gynharach nag y dywedais i. Ni allaf i weld unrhyw reswm pam na fydd yn barod bryd hynny, ac ni allaf weld unrhyw anhawster i sicrhau bod hwnnw ar gael. Yn sicr, gyda gwerthusiadau eraill a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, fe gyhoeddwyd y rhain a'u rhoi nhw ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, fe ddylwn i egluro mai gwerthusiad o'r cynllun cyflawni cyfan yw hwn, yr wyf i wedi ceisio rhoi rhagflas ohono i chi heddiw, ac nid yw'n cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl uniongyrchol yn unig—mae'n cynnwys tai, cyngor ar fudd-daliadau, yr holl bethau hyn. Ni fyddwn i'n dymuno i chi feddwl mai dyma'r unig beth yr ydym ni'n ei wneud i dracio yr hyn sy'n digwydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Fel y dywedais i yn y datganiad, rwy'n cadeirio bwrdd cyflawni a goruchwylio gweinidogol, a sefydlwyd mewn gwirionedd gan fy rhagflaenydd i, Eluned Morgan, oherwydd roeddem ni'n cydnabod bod angen cael goruchwyliaeth gryfach o'r system iechyd meddwl gyfan ni yng Nghymru. Mae hwnnw'n cyfarfod bob deufis, a chaiff ei gadeirio gennyf fi, ac mae gennyf adroddiad ar hynny ynglŷn â phob ffrwd waith unigol sy'n cael ei datblygu ar iechyd meddwl yng Nghymru. Mae'n rhaid i bob ffrwd waith unigol adrodd am yr hyn y mae'n ei wneud. Mae'n rhaid tynnu sylw at unrhyw risgiau, ac mae'n rhaid gwerthuso'r gwaith. Corff cymharol newydd yw hwn, ond rwy'n teimlo ei fod yn un sy'n magu stêm ac fe fydd yn helpu i roi'r sicrwydd hwnnw i ni, hefyd, wrth gwrs, fel mae'r gwerthusiad cyfunol o'r cynllun cyflawni yn ei wneud.

Roeddech chi'n cyfeirio hefyd at CAMHS yn eich sylwadau. A gaf i eich sicrhau chi hefyd, yn ogystal â'r bwrdd cyflawni a goruchwylio gweinidogol, fod gennym ni'r grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol ar y dull system gyfan hefyd, a chaiff hwnnw ei gadeirio ar y cyd gan Jeremy Miles a minnau? Arferai hwnnw fod yn grŵp gorchwyl a gorffen ar y dull ysgol gyfan, ond yn dilyn 'Cadernid meddwl. Ddwy flynedd yn ddiweddarach', roeddem ni'n cydnabod, er bod llawer o ganolbwyntio ar y dull ysgol gyfan, fod angen i ni sicrhau nad oeddem ni'n arafu o ran y gwasanaethau mwy arbenigol. Felly, fe addaswyd y grŵp gorchwyl a gorffen hwnnw i gwmpasu'r system gyfan a fyddai'n effeithio ar blentyn, o'r ysgol hyd at y gwasanaethau haen 4. Rwy'n gobeithio bod hynny'n rhoi rhywfaint o sicrwydd i chi fod yna nifer o systemau ar waith i graffu ar berfformiad yn y maes hwn a'i sbarduno ymlaen.

Roeddech chi'n sôn am y set ddata graidd, ac rwy'n cydnabod yn llwyr ei bod hi'n hanfodol i ni fod â data os ydym ni'n dymuno gwella gwasanaethau. Cyn i mi ddod yn Weinidog, roeddwn i fy hun yn galw yn gyson am y set ddata graidd. Nid wyf i'n cydnabod y dyddiad y dylid bod wedi ei gyflawni erbyn 2014, er fy mod i'n cydnabod nad ydym ni wedi gwneud cymaint o gynnydd ag y byddem ni wedi ei ddymuno, ac mae hynny'n rhannol oherwydd y pandemig. Ond dim ond i gadarnhau i'r Aelod, fe gafodd y gwaith hwn ei ail-lansio ym mis Medi fel bwrdd canlyniadau a mesurau iechyd meddwl, ac fe rannwyd y gwaith hwn yn ddau gam, sy'n datblygu fframwaith canlyniadau iechyd meddwl integredig a chynllun cyfathrebu. Fe ddylid cwblhau'r gwaith hwnnw erbyn mis Mawrth 2022, ac yna fe fydd yna gyfnod o roi hynny ar waith. Ond i sicrhau'r Aelod hefyd fy mod i'n cydnabod ei safbwynt ef yn llwyr o ran yr angen am ddata cadarn ac fe fydd bwrw ymlaen â hynny'n flaenoriaeth i mi.

15:10

Thank you, Minister, for bringing forward this important statement today. As both an individual Member of the Senedd and also as chair of the cross-party group on mental health, I'd like to pass on my best wishes to Andrew R.T. Davies and say just how impressive his openness, and indeed the openness of Sam Kurtz, was last week. C.S. Lewis once remarked that we read so that we know we are not alone, and there are many, many people who will have read Andrew R.T. Davies's comments last week and felt reassured that they are not alone.

Minister, we went into this COVID pandemic with an intensifying need to both address and prevent mental and emotional illness across our population, and we're emerging from the pandemic with that need even more pressing and intense, particularly for children and young people, as you have identified today. Indeed, Barnardo's produce a UK-wide quarterly practitioner survey, and since April of last year, respondents have consistently ranked the increase in mental health and well-being issues amongst children, young people and families as the No. 1 issue. And of course, in the workplace, we know that presenteeism is now costing businesses more than absenteeism. There's also emerging evidence linking the body's vulnerability to cancer to the combined impact of social isolation and sustained elevated levels of cortisol that comes with many mental illnesses and with stress. And this further demonstrates—

Diolch, Gweinidog, am gyflwyno'r datganiad pwysig hwn heddiw. Yn Aelod unigol o'r Senedd ac yn gadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar iechyd meddwl hefyd, fe hoffwn i fynegi fy nymuniadau gorau i Andrew R.T. Davies a dweud pa mor drawiadol oedd ei ddiffuantrwydd ef, a diffuantrwydd Sam Kurtz yn wir, yr wythnos diwethaf. Fe ddywedodd C.S. Lewis un tro ein bod ni'n darllen er mwyn gwybod nad ydym ni ar ein pennau ein hunain, ac mae llawer o bobl a fydd wedi darllen sylwadau Andrew R.T. Davies yr wythnos diwethaf wedi cael cysur o wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Gweinidog, fe aethom ni i mewn i'r pandemig COVID hwn gydag angen cynyddol i fynd i'r afael â salwch meddwl ac emosiynol ledled ein poblogaeth ni ac atal hynny, ac rydym ni'n codi o'r pandemig gyda'r angen hwnnw yn fwy dybryd a dwys, hyd yn oed, yn arbennig o ran plant a phobl ifanc, fel y gwnaethoch chi nodi heddiw. Yn wir, mae Barnardo's yn cynhyrchu arolwg ymarferwyr bob chwarter ledled y DU, ac ers mis Ebrill y llynedd, mae ymatebwyr wedi nodi'r cynnydd cyson mewn materion iechyd meddwl a llesiant ymhlith plant, pobl ifanc a theuluoedd fel y mater pwysicaf un. Ac wrth gwrs, yn y gweithle, fe wyddom ni fod presenoliaeth bellach yn costio mwy i fusnesau nag absenoliaeth. Mae tystiolaeth yn dod i'r amlwg hefyd sy'n cysylltu tuedd y corff i fod yn agored i gael canser ag effaith gyfunol ynysu cymdeithasol a chyfraddau uwch parhaus o cortisol sy'n dod yn sgil llawer o salwch meddwl yn ogystal â straen. Ac mae hyn yn amlygu ymhellach—

15:15

Can the Member ask the question now, please?

A wnaiff yr Aelod ofyn ei gwestiwn nawr, os gwelwch chi'n dda?

It further demonstrates that we do need to tackle mental illness. Now, one question in particular, cross-Government working, and you've alluded to it today, could you elaborate on how you're working with particularly the education and economy departments to tackle mental illness? And can you also identify how you're promoting the online cognitive behavioural therapy resource that has proven so popular to date and will be invaluable for many, many people?

Mae'n amlygu ymhellach yr angen i ni fynd i'r afael â salwch meddwl. Nawr, un cwestiwn yn benodol, o ran gweithio ar draws y Llywodraeth, ac rydych chi wedi cyfeirio at hyn heddiw, a wnewch chi ymhelaethu ar sut yr ydych chi'n gweithio gyda'r adrannau addysg ac economi yn arbennig i fynd i'r afael â salwch meddwl? Ac a wnewch chi nodi hefyd sut yr ydych chi'n hybu'r adnodd therapi gwybyddol ymddygiadol ar-lein sydd wedi bod mor boblogaidd hyd yma ac a fydd o werth amhrisiadwy i lawer iawn o bobl?

Thank you, Ken. And thank you, too, for the work that you're doing in chairing the cross-party group, which I also very much appreciate. As you've highlighted, that cross-Government working on mental health is absolutely crucial, and there is a huge amount of work going on across Government in this area. I'm working closely with the Minister for education on the delivery of the whole-system approach to children's mental health and I feel that we're making good progress there and we're going to be hearing more about that shortly.

We've also got a range of employment projects that are designed to support people who are at risk of leaving employment because they've got mental health problems, and we've also got a peer support programme that is designed to ensure that some of the people who are furthest from the workplace can get back into employment. But I think it's really important that we don't stop there, and I'm very pleased to say that I've had very positive discussions with colleagues across Government about the need to work together on mental health. I see mental health as everybody's business in Government. We're taking a different approach to the budget this year, where we're having thematic discussions and one of those has been around the need to protect funding in mental health and to ensure that decisions taken in other departments don't cause disadvantage to people with mental health problems. So, I think we're making good progress. I also referred to the housing issues, but there's much more that we can do and I think we're all up for that challenge.

And just to say—I should have said in response to Rhun as well—that we are really upping our activity to promote the tier 0 support that's available. There's been a significantly enhanced presence of the C.A.L.L. helpline and SilverCloud on social media. I know that my predecessor, Eluned Morgan asked health boards to make sure that they were much more open in terms of advertising how everybody can access their services. But, of course, there's always more that we can do. But I'm focused on trying to improve the awareness of the support that is available and there is a lot of support available out there, especially at that tier 0, which we've invested very heavily in.

Diolch, Ken. A diolch hefyd am y gwaith yr ydych chi'n ei wneud wrth gadeirio'r grŵp trawsbleidiol, yr wyf i'n ei werthfawrogi yn fawr iawn hefyd. Fel y gwnaethoch chi dynnu sylw ato, mae'r ffaith bod y gwaith o ran iechyd meddwl yn digwydd ar draws y Llywodraeth yn gwbl hanfodol, ac mae llawer iawn o waith yn digwydd ar draws y Llywodraeth yn y maes hwn. Rwy'n gweithio yn agos gyda'r Gweinidog addysg i ddarparu'r dull system gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl plant ac rwy'n teimlo ein bod ni'n gweld cynnydd da yn y maes hwn ac fe fyddwn ni'n clywed mwy am hynny cyn bo hir.

Mae gennym ni nifer o brosiectau cyflogaeth hefyd a gynlluniwyd i gefnogi pobl sydd mewn perygl o adael cyflogaeth oherwydd bod ganddyn nhw broblemau iechyd meddwl, ac mae gennym ni raglen cymorth cymheiriaid hefyd a gynlluniwyd i sicrhau bod rhai o'r bobl sydd bellaf o'r gweithle yn gallu dychwelyd i gyflogaeth. Ond rwy'n credu ei bod hi'n bwysig iawn nad ydym ni'n gorffwys yn y fan honno, ac rwy'n falch iawn o ddweud fy mod i wedi cael trafodaethau cadarnhaol iawn gyda chyd-Aelodau ar draws y Llywodraeth am yr angen i gydweithio ynglŷn ag iechyd meddwl. Rwy'n gweld iechyd meddwl yn fusnes i bawb yn y Llywodraeth. Rydym ni'n mabwysiadu dull gwahanol o ymdrin â'r gyllideb eleni, ac y byddwn ni'n cael trafodaethau thematig ac mae un o'r rhain wedi bod yn ymwneud â'r angen i ddiogelu cyllid ym maes iechyd meddwl a sicrhau nad yw penderfyniadau a wneir mewn adrannau eraill yn achosi anfantais i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Felly, rwy'n credu ein bod ni'n gwneud cynnydd da. Roeddwn i'n cyfeirio hefyd at y materion o ran tai, ond mae llawer mwy y gallwn ni ei wneud ac rwyf i o'r farn ein bod ni'n eiddgar i gyd i wynebu'r her honno.

A dim ond dweud—fe ddylwn i fod wedi dweud mewn ymateb i Rhun hefyd—ein bod ni'n cynyddu ein gweithgarwch ni i hybu'r cymorth haen 0 sydd ar gael. Mae'r llinell gymorth C.A.L.L. a SilverCloud ar y cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn llawer mwy i'r amlwg. Fe wn i fod fy rhagflaenydd i, Eluned Morgan, wedi gofyn i fyrddau iechyd sicrhau eu bod nhw'n llawer mwy amlwg o ran hysbysebu sut y gall pawb gael gafael ar eu gwasanaethau nhw. Ond, wrth gwrs, mae mwy y gallwn ni ei wneud bob amser. Ond rwyf i'n canolbwyntio ar geisio gwella ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael ac mae llawer o gefnogaeth ar gael yno, yn enwedig ar yr haen 0 honno, yr ydym ni wedi buddsoddi llawer iawn ynddi hi.

I'm grateful for the opportunity to raise a couple of questions about the progress of the 'Together for Mental Health' delivery plan and to explore the key issues for the next plan. I also want to recognise the contribution to this work by those who have lived experiences of mental ill health, for their energy and commitment in providing their advice. My questions are: whilst welcoming the update this afternoon, can the Minister outline exactly how those who have lived experiences of mental ill health have contributed to the mental health strategy and any evaluation of the delivery plan? My second question is: you say in your statement that, by taking an early intervention and prevention approach, we can meet the challenge and reduce demand on specialist services, will the Minister consider the need for mental health A&E services to provide that early intervention? My third and last is: I would like to welcome the work being done on the long-term mental health workforce strategy; can the Minister confirm specifically which gaps in staffing need to be addressed and whether the health boards have the resources to recruit? Thank you.

Rwy'n ddiolchgar am y cyfle i godi un neu ddau o gwestiynau ynglŷn â chynnydd o ran y cynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' ac archwilio'r materion allweddol ar gyfer y cynllun nesaf. Rwyf i am gydnabod cyfraniad at y gwaith hwn hefyd gan y rhai sydd wedi byw trwy gyfnodau o salwch meddwl, am eu hegni a'u hymrwymiad nhw wrth ddarparu eu cyngor. Fy nghwestiynau i yw: er fy mod i'n croesawu'r diweddariad y prynhawn yma, a wnaiff y Gweinidog amlinellu sut yn union y mae'r rhai sydd wedi byw trwy gyfnodau o salwch meddwl wedi cyfrannu at y strategaeth iechyd meddwl ac unrhyw werthusiad o'r cynllun cyflawni? Fy ail gwestiwn i yw: rydych chi'n dweud yn eich datganiad y gallwn ni, drwy fabwysiadu dull ymyrryd ac atal cynnar, ymateb i'r her a lleihau'r galw ar wasanaethau arbenigol, a wnaiff y Gweinidog ystyried yr angen am wasanaethau damweiniau ac achosion brys iechyd meddwl i ddarparu'r ymyrraeth gynnar honno? Fy nhrydydd cwestiwn a fy un olaf i yw: fe hoffwn i groesawu'r gwaith sy'n cael ei wneud ar strategaeth hirdymor y gweithlu iechyd meddwl; a wnaiff y Gweinidog gadarnhau yn benodol pa fylchau o ran staffio y mae angen mynd i'r afael â nhw ac a oes gan y byrddau iechyd yr adnoddau ar gyfer recriwtio? Diolch i chi.

Thank you very much, Altaf Hussain, for those questions. You are absolutely right: lived experience is absolutely crucial, and if we are going to have effective policies, they have to be co-produced with people with lived experience. We already have the input of people who have mental health issues across the board, really, in the work that we're doing. We have a youth stakeholder group that informs the work in education. We also consult with Young Wales about mental health, and I am going to be attending their workshop on mental health in a few weeks' time.

But, we have also got people with lived experience who are involved in the partnership council, which takes forward a lot of this work across Government as well. But, I'm always open to looking at what more we can do to have lived experience, and one of the areas that I'm particularly interested in is the area of suicide prevention, where I think people with lived experience have got a huge role to play.

You mentioned mental health A&E. I think, really, that we don't want people to be getting to that situation where they are in an emergency. The last place that we want people who are in huge distress to be is A&E, really. So, what we are trying to do is prevent those problems from escalating.

We know from the work that was commissioned previously by the Welsh Government on urgent access to NHS services that many of the problems that people are presenting in crisis with are not mental illnesses. They are problems with debt, with housing, relationships—those everyday problems that we have but that have spiralled out of control. So, our approach is to try and stem those problems and support people earlier, but with a crisis provision there if people really need it.

As I said in response to James Evans, the detailed work on the gaps in the workforce across Wales—. This is a complex issue because, obviously, all health boards are different. They have different populations. That work is being done by HEIW and Social Care Wales, and when they have completed that work and drawn up the plan, then we'll have to look at resources. But, as far as I'm concerned, as Minister, the workforce is a key challenge to delivering the reforms that we want to see. So, I will certainly do everything that I can to assure you that we will find the resources that we need to. 

Diolch yn fawr iawn, Altaf Hussain, am y cwestiynau yna. Rydych chi yn llygad eich lle: mae profiad bywyd unigolion yn gwbl hanfodol, ac os ydym ni am gael polisïau effeithiol, mae'n rhaid i ni eu llunio nhw ar y cyd â phobl sydd â phrofiad bywyd. Mae gennym fewnbwn eisoes gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gyffredinol, mewn gwirionedd, yn y gwaith yr ydym ni'n ei wneud. Mae'r grŵp rhanddeiliaid ieuenctid gennym ni sy'n llywio'r gwaith ym myd addysg. Rydym ni'n ymgynghori hefyd gyda Cymru Ifanc ynghylch iechyd meddwl, ac fe fyddaf i'n mynd i'w gweithdy nhw ar iechyd meddwl ymhen ychydig wythnosau.

Ond, mae gennym ni bobl hefyd sydd â phrofiad bywyd sy'n ymwneud â'r cyngor partneriaeth, sy'n bwrw ymlaen â llawer o'r gwaith hwn ar draws y Llywodraeth hefyd. Ond, rwyf i bob amser yn agored i ystyried unrhyw beth arall y gallwn ni ei wneud i gael profiad bywyd pobl, ac un o'r meysydd y mae gennyf i ddiddordeb arbennig ynddo yw maes atal hunanladdiad, ac rwy'n credu bod gan bobl sydd â phrofiad bywyd swyddogaeth aruthrol yn y maes hwn.

Roeddech chi'n sôn am adran damweiniau ac achosion brys iechyd meddwl. Yn fy marn i, mewn gwirionedd, nid ydym ni'n dymuno gweld pobl yn y fath gyflwr o argyfwng. Y lle olaf y byddem ni'n dymuno gweld pobl sydd mewn ing mawr yw mewn adran damweiniau ac achosion brys, mewn gwirionedd. Felly, yr hyn yr ydym ni'n ceisio ei wneud yw atal y problemau hynny rhag gwaethygu.

Fe wyddom ni o'r gwaith a gomisiynwyd yn flaenorol gan Lywodraeth Cymru ar fynediad brys i wasanaethau'r GIG nad salwch meddwl yw llawer o'r problemau y mae pobl yn eu hymgyflwyno mewn argyfwng. Problemau dyled, tai, perthnasoedd ydyn nhw—y problemau bob dydd hynny sydd gan bawb ohonom ni ond sydd wedi mynd allan o reolaeth. Felly, ein dull ni o weithredu yw ceisio atal y problemau hynny a chefnogi pobl yn gynharach, ond gyda darpariaeth argyfwng ar gael pe byddai gwir angen hynny ar bobl.

Fel y dywedais i mewn ymateb i James Evans, y gwaith manwl ar y bylchau yn y gweithlu ledled Cymru—. Mae hwn yn fater cymhleth oherwydd, yn amlwg, mae pob bwrdd iechyd yn wahanol. Mae ganddyn nhw boblogaethau gwahanol. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru, a phan fyddan nhw wedi cwblhau'r gwaith hwn ac wedi llunio'r cynllun, yna fe fydd yn rhaid i ni edrych ar yr adnoddau. Ond, o'm rhan i, yn Weinidog, mae diogelu gweithlu yn her allweddol o ran cyflawni'r diwygiadau yr ydym ni'n awyddus i'w gweld. Felly, fe fyddaf i'n sicr yn gwneud popeth sydd yn fy ngallu i'ch sicrhau chi y byddwn ni'n dod o hyd i'r adnoddau y mae angen i ni eu cael. 

15:20

Weinidog, 10 mlynedd yn ôl, profodd etholwr i fi ddirywiad yn ei iechyd meddwl, a olygodd ei fod o'n gorfod mynd am ofal arbenigol. Presgreibiwyd cyffuriau gwrthiselder a gwrthseicotig iddo, ac mae o wedi bod yn eu defnyddio nhw ers hynny. Ond, er hynny, dydy o ddim wedi cael adolygiad o'r feddyginiaeth yma ers y cyfnod cyntaf—dros 10 mlynedd. Aeth o am adolygiad i'r ysbyty lleol, ond dywedwyd wrtho y byddai'n rhaid iddo gael referral oddi wrth y meddyg teulu. Dywedodd y meddyg teulu yn ei dro ei fod o'n methu â'i helpu fo achos ei fod o'n methu â presgreibio neu addasu meddyginiaeth o'r fath. Roedd y claf mewn cylch seithug.

A wnewch chi, Weinidog, felly sicrhau y byddwch chi'n rhoi canllawiau clir ynghylch pa mor aml y dylid adolygu meddyginiaeth wrthseicotig, a phwy all ei hadolygu, a bod cleifion sydd mewn sefyllfa fregus iawn yn derbyn dealltwriaeth glir a syml o natur y feddyginiaeth, pa mor aml y caiff ei hadolygu, a phwy fydd yn gwneud yr adolygu, gan osgoi sefyllfa ble mae claf yn cael ei wthio o un rhan o'r gwasanaeth i'r llall, heb fod neb yn cymryd cyfrifoldeb, a chleifion yn mynd ar goll yn y system?  

Minister, 10 years ago, a constituent of mine saw a decline in mental health, which meant that he had to go for specialist care. He was prescribed anti-depressants and anti-psychotic drugs, and he's been using them since that time. Despite that, he hasn't had a review of that medication since that very early period, over 10 years ago. He went for a review to the local hospital but he was told that he would have to have a referral from a GP. The GP, in turn, said that he couldn't help because he couldn't prescribe or change such medication. So, the patient was in a cycle.

Can you ensure that you put clear guidance in place as to how often anti-psychotic medication should be reviewed, and who can review it, and that patients who are in very vulnerable situations have a clear and simple understanding of the nature of the medicine, how often it will be reviewed, and who will carry out that review, avoiding a situation where a patient is pushed from one part of the health service to another without anyone taking responsibility, and patients being lost in the system?   

Thank you very much for that question, and I'm very sorry to hear that your constituent has had that experience. Clearly, that is something that shouldn't have happened, and if you would like to write to me with the details of the constituent, I will certainly follow that up with the health board. But, I am also very happy to look at the wider issue that you have raised about the need for there to be guidance on timings, et cetera, for reviews of medication. Everybody should have regular medication reviews, whether it is physical or mental health, and that is a serious shortcoming if that hasn't happened.

But, what I would also say as well is that, what you have described—that sort of merry-go-round of services—is what we, as a Government, are committed to ending. It's in our programme for government that there will be no wrong door for people with mental health problems. That applies to adults and children, and that's what we want to see. But, if you'd like to write to me, I'd be very happy to follow up your constituent's situation.

Diolch yn fawr i chi am y cwestiwn yna, ac mae hi'n ddrwg iawn gennyf i glywed bod eich etholwr chi wedi cael profiad o'r fath. Yn amlwg, dyma rywbeth na ddylai fod wedi digwydd, a phe byddech chi'n ysgrifennu ataf i gyda manylion yr etholwr, fe fyddaf i'n sicr o geisio mynd ar drywydd hynny gyda'r bwrdd iechyd. Ond, rwy'n hapus iawn hefyd i edrych ar y mater ehangach y gwnaethoch chi ei godi ynghylch yr angen i gael arweiniad ar amseru, ac ati, ar gyfer adolygiadau o feddyginiaethau. Fe ddylai pawb gael adolygiadau cyson o'u meddyginiaethau nhw, boed hynny ar gyfer eu hiechyd corfforol neu feddyliol nhw, ac mae hwnnw'n ddiffyg difrifol os nad yw hynny wedi digwydd.

Ond, yr hyn yr hoffwn ei ddweud hefyd yw, yr hyn y gwnaethoch chi ei ddisgrifio—y math hwnnw o gylch seithug o wasanaethau—yw'r hyn yr ydym ni, yn y Llywodraeth, wedi ymrwymo i'w ddirwyn i ben. Yn ein rhaglen lywodraethu ni, ni fydd yna ddrws anghywir i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae hynny'n berthnasol i oedolion a phlant, a dyna'r hyn yr ydym ni'n awyddus i'w weld. Ond, pe byddech chi'n ysgrifennu ataf i, fe fyddwn i'n hapus iawn i fynd ar drywydd sefyllfa eich etholwr chi.

15:25

Whilst welcoming this statement, I note that these don’t exist in the ether. If the ambition and the actions are delivered upon in this, they’ll have a real, tangible effect on our constituents, not least those who attended the Bridgend mental health round-table organised by my good friend, Sarah Murphy, and which we co-hosted last week. They raised many of the issues that you’ve referred to, curiously, in this report: referrals; signposting; and continuity of funding, curiously, for some of the wider support organisations on the ground. So, could I simply ask the Minister: what level of confidence do you have that our constituents within the Cwm Taf health area will have that prompt and timely access to early intervention, which is key, but also to acute services? What can she do to monitor progress in the individual health boards, and share that data with us? And will she, as has been said by other Members of the Senedd, engage directly with people with real, lived experience—listen to their experience of whether things are getting better at the speed she wants to see as well, and which our constituents certainly want to see?

Er fy mod i'n croesawu'r datganiad hwn, rwy'n nodi nad yw'r pethau hyn yn bodoli mewn rhyw wagle. Os cyflawnir yr uchelgais a'r camau gweithredu yn hyn o beth, fe fyddan nhw'n cael effaith wirioneddol, ddiriaethol ar ein hetholwyr ni, yn enwedig y rhai a oedd yn bresennol ym mwrdd crwn iechyd meddwl Pen-y-bont ar Ogwr a drefnwyd gan fy nghyfaill da, Sarah Murphy, y gwnaethom ni ei lywyddu ar y cyd yr wythnos diwethaf. Fe godwyd llawer o'r materion yr ydych chi wedi cyfeirio atyn nhw, yn rhyfedd iawn, yn yr adroddiad hwn: atgyfeiriadau; cyfeirio; a pharhad cyllid, yn rhyfedd iawn, ar gyfer rhai o'r sefydliadau cymorth ehangach sydd ar lawr gwlad. Felly, a gaf i ofyn i'r Gweinidog: pa lefel o ffydd sydd gennych chi y bydd ein hetholwyr ni yn ardal iechyd Cwm Taf yn cael mynediad at ymyrraeth gynnar yn gyflym ac yn amserol, sy'n rhywbeth allweddol, ond at wasanaethau acíwt hefyd? Beth all hi ei wneud i fonitro cynnydd yn y byrddau iechyd unigol, a rhannu'r data hynny gyda ni? Ac a wnaiff hi, fel dywedodd Aelodau eraill o'r Senedd, ymgysylltu yn uniongyrchol â phobl sydd â phrofiad bywyd gwirioneddol—gwrandewch ar eu profiad nhw ynghylch a yw pethau yn wir yn gwella ar y cyflymder y mae hi'n dymuno ei weld hefyd, ac y mae ein hetholwyr ni'n dymuno ei weld, yn sicr?

Thank you very much, Huw, and can I thank both you and Sarah for the round-table that you organised? I think things like that are an incredibly valuable opportunity to listen to that lived experience at a local level, and I do really commend you for doing it.

We do have to make sure that what we say in this Chamber becomes reality. I hope that I’ve given a flavour of some of the mechanisms that are there within Government, in terms of the ministerial delivery and oversight board and the other bodies that we’ve got. Also, I meet regularly with vice chairs. I’ve told the regional partnership boards that I am coming around to visit every one of them to discuss how they are taking forward our NEST framework, which is our key early-intervention mechanism for children and young people. But I’m always looking to do more in this area, and I will certainly take away what you’ve said as well about lived experience to check that we're doing absolutely everything we can to make sure that the voices of those with mental health problems are fully heard in the development of our policies.

Diolch yn fawr iawn, Huw, ac a gaf i ddiolch i chi a Sarah am y bwrdd crwn y gwnaethoch chi ei drefnu? Rwyf i o'r farn fod pethau fel hyn yn gyfle arbennig o werthfawr i wrando ar brofiad bywyd felly ar lefel leol, ac rwy'n eich canmol chi'n fawr am wneud fel hyn.

Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr bod yr hyn a ddywedwn ni yn y Siambr hon yn cael ei wireddu. Rwy'n gobeithio fy mod i wedi rhoi rhagflas o rai o'r dulliau sydd o fewn y Llywodraeth, o ran y bwrdd cyflawni a goruchwylio gweinidogol a'r cyrff eraill sydd gennym ni. Yn ogystal â hynny, rwy'n cyfarfod ag is-gadeiryddion yn rheolaidd. Rwyf i wedi dweud wrth y byrddau partneriaeth rhanbarthol fy mod i am ddod o gwmpas i ymweld â phob un ohonyn nhw i drafod sut y maen nhw'n datblygu ein fframwaith NEST ni, sef ein dull ymyrraeth gynnar allweddol ar gyfer plant a phobl ifanc. Ond rwyf i'n bwriadu gwneud mwy yn y maes hwn trwy'r amser, ac fe fyddaf i'n sicr yn cadw'r hyn y gwnaethoch chi ei ddweud mewn cof hefyd o ran profiad bywyd i sicrhau ein bod ni'n gwneud popeth sydd yn ein gallu i sicrhau bod lleisiau'r rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu clywed yn llawn wrth ddatblygu ein polisïau ni.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I welcome this statement and delivery plan as mental health can affect anyone, regardless of colour, age or creed, and it’s vital that we tackle this head on and with some urgency. I find it very encouraging, actually, that this Government have appointed you, Lynne, as the Minister for mental health, because I know you’re a long-term campaigner on it, and you listen to people across the Chamber and you act on it. So, I welcome that, and I also welcome your focus on prevention. I think that is absolutely the right thing to do.

I’d also like to take this opportunity, Deputy Presiding Officer, to commend everyone that did talk in the last mental health debate last week. I listened at home because I was ill at home, unfortunately, and couldn’t do my speech, but I found it a really, really good thing and a very powerful debate, actually, and I think it will make some difference going forward. And it’s this openness and honesty that will cement mental health no longer being a taboo subject, won’t it, Minister, and show that mental health issues can affect anyone.

I was going to say to Members in my speech last week—I was going to ask them to raise their hands—

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rwy'n croesawu'r datganiad hwn a'r cynllun cyflawni oherwydd fe all iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, heb ystyried ei dras, ei oedran na'i grefydd, ac mae hi'n hanfodol ein bod ni'n mynd i'r afael â hyn ar fyrder a chyda rhywfaint o frys. Mae hi'n galonogol iawn i mi, mewn gwirionedd, fod y Llywodraeth hon wedi eich penodi chi, Lynne, yn Weinidog Iechyd Meddwl, oherwydd fe wn i eich bod chi wedi ymgyrchu amdano ers talwm, ac rydych chi'n gwrando ar bobl ar draws y Siambr ac rydych chi'n gweithredu yn hyn o beth. Felly, rwyf yn croesawu hynna, ac rwy'n croesawu eich pwyslais chi ar ataliaeth hefyd. Rwyf i o'r farn mai dyna'r peth cwbl briodol i'w wneud.

Fe hoffwn i achub ar y cyfle hwn hefyd, Dirprwy Lywydd, i roi canmoliaeth i bawb a siaradodd yn y ddadl iechyd meddwl ddiwethaf yr wythnos diwethaf. Gartref yn sâl yr oeddwn i'n gwrando ar honno, yn anffodus, ac ni allwn i roi fy araith, ond roeddwn i'n ei hystyried hi'n rhywbeth gwirioneddol dda ac yn ddadl rymus iawn, mewn gwirionedd, ac rwy'n credu y bydd hi'n gwneud rhyw gymaint o wahaniaeth wrth symud ymlaen. A'r elfen honno o fod yn agored a diffuant a fydd yn gwneud yn gwbl siŵr na fydd iechyd meddwl bellach yn bwnc sy'n cael ei osgoi, onid e, Gweinidog, ac yn dangos y gall materion iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un.

Roeddwn i am ddweud wrth yr Aelodau yn fy araith i'r wythnos diwethaf—yr oeddwn i am ofyn iddyn nhw godi eu dwylo—

Can I remind Members that it's not a speech? You've got a question to ask. You're going over time.

A gaf i atgoffa Aelodau nad araith mo hon? Mae gennych chi gwestiwn i'w ofyn. Rydych chi'n mynd dros eich amser.

—if they’ve been affected by mental health or if they know someone who has been affected by mental health and been shocked by who it affected, because it is important that your plan can show that it can affect anyone, anywhere, like with Andrew R.T. Davies, and ensures that help is accessible to everyone, everywhere.

To this end, Minister, I’d like you to look at a Bill that’s going through the current UK Parliament at the moment. It’s ensuring that there’s parity between mental health and physical health, and ensuring that mental health first aid training forms a part of all first aid training within our businesses across the UK. So, can you ensure that that extends to Wales, and that it is happening in Wales? And then I’d also like to say as to your work in hospitals, if I may, just quickly—

—a yw salwch meddwl wedi effeithio arnyn nhw neu os ydyn nhw'n adnabod unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan salwch meddwl ac wedi cael sioc o ddeall pwy sydd wedi dioddef hynny, oherwydd mae hi'n bwysig bod eich cynllun chi'n gallu dangos y gall hyn effeithio ar unrhyw un, yn unrhyw le, fel gydag Andrew R.T. Davies, ac yn sicrhau bod cymorth ar gael i bawb, ym mhobman.

I'r perwyl hwn, Gweinidog, fe hoffwn i chi ystyried Bil sy'n mynd drwy Senedd bresennol y DU ar hyn o bryd. Mae hwnnw'n sicrhau bod cydraddoldeb rhwng iechyd meddwl ac iechyd corfforol, a sicrhau bod hyfforddiant cymorth cyntaf iechyd meddwl yn rhan o'r holl hyfforddiant cymorth cyntaf yn ein busnesau ni ledled y DU. Felly, a wnewch chi sicrhau bod hynny'n ymestyn i Gymru, a'i fod yn digwydd yng Nghymru? Ac yna fe hoffwn i ddweud hefyd o ran eich gwaith mewn ysbytai, os caf i, yn gyflym—

—that there's a safe space for adolescent mental health first aid patients in hospitals. Thank you.

—bod llecyn diogel ar gyfer cleifion cymorth cyntaf iechyd meddwl y glasoed mewn ysbytai. Diolch i chi.

Thank you, Laura, for those points, and thank you for your kind words, and I'm very keen to work cross-party to deliver this agenda, and I certainly echo your strong points about the contribution everybody's openness has made.

I belive we should have parity between mental and physical health, and that is what I've called for for a long time in this Senedd, and that is very much what I'm trying to drive forward. I'm aware of your interest in mental health first aid. I think that's one of a range of tools that can be used to support people, but, in this context of education, I would say that what we are doing is much more fundamental and radical than that really, and is designed to prevent people needing that mental health first aid. It's about embedding prevention and early intervention at a much earlier stage, really. But I'm very happy to look at the legislation that you've referred to, but please be assured that early intervention and prevention is absolutely core to what we're doing. 

Diolch, Laura, am y pwyntiau yna, a diolch i chi am eich geiriau caredig, ac rwy'n awyddus iawn i weithio yn drawsbleidiol i gyflawni'r agenda hon, ac rwy'n sicr yn adleisio eich pwyntiau cadarn chi ynglŷn â'r cyfraniad a wnaeth didwylledd pob un.

Rwy'n credu y dylem ni fod â chydraddoldeb rhwng iechyd meddwl ac iechyd corfforol, a dyna'r hyn yr wyf i wedi galw amdano ers amser maith yn y Senedd hon, a dyna'n union yr wyf yn ceisio ei ysgogi. Rwy'n ymwybodol o'ch diddordeb chi mewn cymorth cyntaf ym maes iechyd meddwl. Rwy'n credu bod hwnnw'n un o blith amrywiaeth o ddulliau y gellir eu defnyddio nhw i gefnogi pobl, ond, yn y cyd-destun hwn o addysg, fe fyddwn i'n dweud bod yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yn llawer mwy sylfaenol a radical na hynny mewn gwirionedd, ac fe'i cynlluniwyd i atal pobl rhag bod ag angen am y cymorth cyntaf hwnnw o ran iechyd meddwl. Ystyr hyn yw ymgorffori atal ac ymyrryd yn gynnar yn llawer cynharach, mewn gwirionedd. Ond rwy'n hapus iawn i edrych ar y ddeddfwriaeth yr ydych chi'n cyfeirio ati hi, ond cofiwch, da chi, fod ymyrraeth gynnar ac atal yn gwbl greiddiol i'r hyn yr ydym ni'n ei wneud.

15:30
4. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cefnogi lles meddwl mewn addysg
4. Statement by the Minister for Education and Welsh Language: Supporting mental well-being in education

Yr eitem nesaf yw datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg— cefnogi lles meddwl mewn addysg. Galwaf ar Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles. 

The next item is a statement by the Minister for Education and Welsh Language on supporting mental well-being in education. I call on the Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles. 

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae cefnogi lles emosiynol a meddyliol dysgwyr yn hanfodol os ydyn ni eisiau helpu pob person ifanc i gyflawni ei botensial.

Rydyn ni yma yng Nghymru yn gweithredu'n gyflym. Eleni yn unig rydym wedi darparu lefelau cyllid uwch nag erioed i gefnogi dysgwyr. O ganlyniad, mae 24,000 yn rhagor o sesiynau cwnsela wedi helpu 6,000 yn rhagor o blant a phobl ifanc. Rydyn ni wedi darparu cyllid i gyflwyno trefniadau lles cyffredinol a threfniadau sydd wedi'u targedu i bron 30,000 o blant a phobl ifanc. Rydym wedi helpu hyfforddi dros 4,000 o staff ysgolion, ac rydym wrthi yn cyflwyno ein cynlluniau peilot mewn ysgolion ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i blant a'r glasoed yn genedlaethol, gyda mwy na 100 o ymarferwyr iechyd meddwl cyfwerth ag amser llawn yn cynnig cefnogaeth yn uniongyrchol mewn ysgolion. 

Ond mae mwy eto i'w wneud. Mae cefnogi ysgolion i ddatblygu dull o fynd i'r afael â chwestiwn iechyd meddwl a lles ar lefel ysgol gyfan yn allweddol i'n strategaeth. Dyna sut y bydd modd gwneud y newidiadau sylfaenol y mae pob un ohonom ni am eu gweld ar draws ein system addysg. Cyhoeddwyd y fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ym mis Mawrth, ac rydym wedi ei wneud yn ganllaw statudol. 

Thank you, Dirprwy Lywydd. Supporting the emotional and mental well-being of learners is essential if we are to support every young person to reach their full potential. 

We in Wales have acted at pace. In the current year alone, we have provided record levels of funding to support learners. This has resulted in an additional 24,000 counselling sessions, benefiting an additional 6,000 children and young people. We have provided funding to deliver both universal and targeted well-being interventions for nearly 30,000 children and young people. We have helped to train over 4,000 school staff, and we are rolling our children and mental health adolescent services school in-reach pilots nationally, with over 100 full-time equivalent mental health practitioners providing support directly in schools.

But there is still more to do. Supporting schools to develop a whole-school approach to mental health and well-being is key to our strategy. And that is how we will enable the fundamental changes we all want to see across our education system. The framework on embedding a whole-school approach was published in March and we have made it statutory guidance.

This is a long-term piece of work and I want to ensure that our work in schools is replicated across other public services and across communities. This is why we have ensured strong links between our whole-school approach framework and the Together for Children and Young People NEST/NYTH framework, which complements our whole-school framework by strengthening the response of our partners and the whole system to the well-being of our children and young people.

I also want to ensure our successful work in schools is extended across the whole education system. I've therefore identified further education as a priority for further action. Investment has been made to support the mental health and well-being of both staff and learners within the further education sector, with nearly £7 million allocated to support a range of tailored initiatives. Part of this investment has also been dedicated to the work-based learning and adult learning sectors. Funding is being used to support national, collaborative and institutional projects, which include staff training, peer mentoring and the employment of pastoral coaches and well-being officers, as well as providing counselling.

Higher education also remains a priority. We all know the challenges students have faced since the start of the pandemic. Over the past year, we have allocated an additional £50 million through the Higher Education Funding Council for Wales to help universities address student hardship. This includes £10 million to provide increased support to students facing financial, emotional or mental health difficulties. Support for students in higher education is tailored to their needs, reflecting their status as independent adults and recognising the particular pressures they face around living independently, managing their own money and coping with the challenge of independent study.

I want ambition to be at the heart of our work and, in thinking about the mental, physical and social well-being of our young people, it is therefore right that we consider how and when we learn. As such, we have committed, in the programme for government, to explore reform of the school day and the school year. We haven't had a serious conversation about the way we structure school time in Wales for decades. That's far too long.

Going back to normal without first discussing it in the context of staff and learner well-being, tackling the impact of disadvantage on attainment and curriculum reform, would be a wasted opportunity. I'm leading work on the rhythm of the school day and year, and conversations with learners, with school staff, families, employers, unions and communities across the country over the coming weeks will underpin our wider work. Starting by talking to young people themselves, the school workforce and business representatives, followed by wider national engagement in the run up to Christmas, I will speak at first hand to those who can benefit most from reform and who can best help us shape our proposals.

At the same time, we are reviewing UK and international evidence to identify new ways to provide learners with opportunities to learn new skills and engage in new activities. These opportunities can lead to improved emotional well-being and mental health, increased participation in physical activities, healthier eating habits, improved social skills, as well as increased levels of confidence, school readiness—

Mae hwn yn ddarn hirdymor o waith ac rwyf am sicrhau bod ein gwaith mewn ysgolion yn cael ei ailadrodd ar draws gwasanaethau cyhoeddus eraill ac ar draws cymunedau. Dyna pam rydym ni wedi sicrhau cysylltiadau cryf rhwng ein fframwaith dull ysgol gyfan a fframwaith NEST/NYTH Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc, sy'n ategu ein fframwaith ysgol gyfan drwy gryfhau ymateb ein partneriaid a'r system gyfan i les ein plant a'n pobl ifanc.

Rwyf hefyd eisiau sicrhau bod ein gwaith llwyddiannus mewn ysgolion yn cael ei ymestyn ar draws y system addysg gyfan. Rwyf felly wedi nodi bod addysg bellach yn flaenoriaeth ar gyfer gweithredu pellach. Gwnaed buddsoddiad i gefnogi iechyd meddwl a lles staff a dysgwyr yn y sector addysg bellach, gyda bron i £7 miliwn wedi'i ddyrannu i gefnogi amrywiaeth o fentrau wedi'u teilwra. Mae rhan o'r buddsoddiad hwn hefyd wedi'i neilltuo ar gyfer y sectorau dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion. Mae cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau cenedlaethol, cydweithredol a sefydliadol, sy'n cynnwys hyfforddiant staff, mentora cyfoedion a chyflogi hyfforddwyr bugeiliol a swyddogion lles, yn ogystal â darparu cwnsela.

Mae addysg uwch hefyd yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Rydym i gyd yn gwybod am yr heriau mae myfyrwyr wedi'u hwynebu ers dechrau'r pandemig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi dyrannu £50 miliwn ychwanegol drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i helpu prifysgolion i fynd i'r afael â chaledi myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys £10 miliwn i roi mwy o gymorth i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol, emosiynol neu iechyd meddwl. Mae cymorth i fyfyrwyr mewn addysg uwch wedi'i deilwra i'w hanghenion, gan adlewyrchu eu statws fel oedolion annibynnol a chydnabod y pwysau penodol maen nhw’n eu hwynebu o ran byw'n annibynnol, rheoli eu harian eu hunain ac ymdopi â her astudio annibynnol.

Rwyf am i uchelgais fod wrth wraidd ein gwaith ac, wrth feddwl am les meddyliol, corfforol a chymdeithasol ein pobl ifanc, mae'n iawn felly ein bod yn ystyried sut a phryd y byddwn yn dysgu. Felly, rydym wedi ymrwymo, yn y rhaglen ar gyfer y llywodraeth, i archwilio diwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol. Dydyn ni ddim wedi cael sgwrs ddifrifol am y ffordd rydyn ni'n strwythuro amser ysgol yng Nghymru ers degawdau. Mae hynny'n llawer rhy hir.

Byddai mynd yn ôl i'r arfer heb ei drafod yn gyntaf yng nghyd-destun lles staff a dysgwyr, gan fynd i'r afael ag effaith anfantais ar gyrhaeddiad a diwygio'r cwricwlwm, yn gyfle wedi’i wastraffu. Rwy'n arwain gwaith ar rythm y diwrnod a'r flwyddyn ysgol, a bydd sgyrsiau gyda dysgwyr, gyda staff ysgolion, teuluoedd, cyflogwyr, undebau a chymunedau ledled y wlad dros yr wythnosau nesaf yn sail i'n gwaith ehangach. Gan ddechrau drwy siarad â phobl ifanc eu hunain, gweithlu'r ysgol a chynrychiolwyr busnes, ac yna ymgysylltiad cenedlaethol ehangach yn y cyfnod cyn y Nadolig, byddaf yn siarad yn uniongyrchol â'r rhai a all elwa fwyaf o ddiwygio ac a all ein helpu i lunio ein cynigion orau.

Ar yr un pryd, rydym yn adolygu tystiolaeth y DU a thystiolaeth ryngwladol i nodi ffyrdd newydd o roi cyfleoedd i ddysgwyr ddysgu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd. Gall y cyfleoedd hyn arwain at well lles emosiynol ac iechyd meddwl, mwy o gyfranogiad mewn gweithgareddau corfforol, arferion bwyta iachach, gwell sgiliau cymdeithasol, yn ogystal â lefelau uwch o hyder, parodrwydd ar gyfer yr ysgol—

15:35

Sorry, Minister. Can I remind Members, please, to let the Minister speak and not have private conversations in the Chamber, so others can listen? Sorry, Minister.

Mae'n ddrwg gennyf, Gweinidog. A gaf i atgoffa'r Aelodau, os gwelwch yn dda, i adael i'r Gweinidog siarad a pheidio â chael sgyrsiau preifat yn y Siambr, fel y gall eraill wrando? Mae'n ddrwg gennyf, Gweinidog.

Thank you, Dirprwy Lywydd. An important part of this is aligning how we access learning with modern patterns of living. Work is now beginning in earnest and I'll announce further details over coming weeks.

To conclude, Dirprwy Lywydd, we in Wales have a proud record of supporting mental health and well-being. And working across the sector, with key partners, we will continue on our journey in supporting a culture change across our education system, where mental well-being is put front and centre in all that we do.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rhan bwysig o hyn yw alinio sut rydym yn cael mynediad at ddysgu gyda phatrymau byw modern. Mae'r gwaith bellach yn dechrau o ddifrif a byddaf yn cyhoeddi rhagor o fanylion dros yr wythnosau nesaf.

I gloi, Dirprwy Lywydd, mae gennym ni yng Nghymru hanes balch o gefnogi iechyd a lles meddwl. A thrwy weithio ar draws y sector, gyda phartneriaid allweddol, byddwn yn parhau ar ein taith i gefnogi newid diwylliant ar draws ein system addysg, lle mae lles meddwl yn cael ei roi ar flaen ac wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I welcome this statement, Minister. Children across Wales have had an extremely difficult time over this pandemic, and the period has highlighted how vulnerable our children's mental health and well-being is through turbulence and significant change in their lives. Ensuring that every measure is there to support them is paramount as we go forward, and therefore I welcome anything that you could put forward right now in that regard. And I thank you for the work that you've done with Lynne Neagle on it.

Our children need all the support possible. As you said in your statement, you outlined 100 dedicated mental health practitioners. Do you think that that will be enough to cover all schools, and is this number significant enough to cover all the geographical areas? So, I'd just like a little bit more information on that, please.

Of course, we welcome the additional counselling sessions and the training of staff. But it's all very well having the provision in place and having the provision available to be signposted to, but we need people to signpost those children in the right direction in the first place. So, everything that I've said before—and you've heard many times as well, Lynne—is that we need to have dedicated mental health ambassadors throughout student year groups and teaching staff in all of our schools and education providers, so that there is someone there who you can go to, who can signpost you in that right direction to the provision that you're providing and who can look out for the signals of those who are struggling and ask that life-saving question, 'Are you okay?'

And also I welcome what you said, that there's been some staff training, as I said just now. But due to the amount of time that our teachers spend with our children, which is sometimes significantly more than parents, don't you agree with me that it's about time that mental health first aid training formed an integral part of all teachers' training, going forward?

There's also a lot of good work going on in our schools already, as we know. It's important that all learning environments keep talking about mental health, like here in this Chamber, to make sure it's no longer a taboo subject and they're not afraid to admit to any mental health issues or think that they are weak because they do so, because it shows great strength to admit this and to get that help, and that is the message that we need to keep getting across.

We are now more aware than ever of the causes—especially after this pandemic—of mental health issues, but we are also now more aware than ever of what we can do to protect our mental health. Would you agree with me, Minister, that physical activity and socialising have now been recognised as significant and important parts of school life, more so than ever before? And would you agree with me that now is the time to accept the importance of physical activity in the curriculum, invest in it and ensure its importance is recognised in the school timetable—so, I'd welcome your thoughts on that—and to ensure that all schools have all-weather facilities, so physical activity can continue, even in those winter months?

I also note what you say, that you hope there'll be an opportunity for children to develop healthier eating habits, and I wholeheartedly support that. But I hope that, alongside that, also healthier eating options in school meals will be available in our schools—judging from my son's options, it's not that good. So, it is something that we definitely need to look at, if we are serious about that part of our children's well-being.

Also, you said you want to look the structure of school in Wales. This has been bandied around for years, as we know, but I praise you for now saying that you're going to look into it, and with such regard for it. But because, as we know, this would be such a significant change, if you started changing the hours of school and everything else, there really has to be a holistic approach to this. Because the knock-on effect from changing school hours is massive, not only for school transport issues, but parents' working hours, for early years provision, because it all has got to be married together to change the school provision. But I welcome—. Any sort of extension of after-school activities, of course I would welcome. But I'd just like to know your initial thoughts—I know you're looking into it, but your initial thoughts—on how you see the school day panning out. Thank you. 

Diolch, Dirprwy Lywydd. Rwy'n croesawu'r datganiad hwn, Gweinidog. Mae plant ledled Cymru wedi cael cyfnod anodd iawn dros y pandemig hwn, ac mae'r cyfnod wedi amlygu pa mor agored i niwed yw iechyd a lles meddwl ein plant drwy gynnwrf a newid sylweddol yn eu bywydau. Mae sicrhau bod pob mesur yno i'w cefnogi yn hollbwysig wrth i ni symud ymlaen, ac felly rwy'n croesawu unrhyw beth y gallech chi ei gyflwyno ar hyn o bryd yn hynny o beth. A diolch ichi am y gwaith yr ydych wedi'i wneud gyda Lynne Neagle arno.

Mae angen yr holl gymorth posibl ar ein plant. Fel y gwnaethoch chi ei ddweud yn eich datganiad, fe wnaethoch chi amlinellu 100 o ymarferwyr iechyd meddwl penodol. Ydych chi’n credu y bydd hynny'n ddigon i gwmpasu pob ysgol, ac ydy'r nifer hwn yn ddigon sylweddol i gwmpasu'r holl ardaloedd daearyddol? Felly, hoffwn gael ychydig mwy o wybodaeth am hynny, os gwelwch yn dda.

Wrth gwrs, rydym yn croesawu'r sesiynau cwnsela ychwanegol a hyfforddiant staff. Ond mae'n ddigon hawdd cael y ddarpariaeth ar waith a chael y ddarpariaeth ar gael i gyfeirio ati, ond mae angen i bobl gyfeirio'r plant hynny i'r cyfeiriad cywir yn y lle cyntaf. Felly, popeth yr wyf wedi'i ddweud o'r blaen—ac rydych chi wedi’i glywed droeon hefyd, Lynne—yw bod angen i ni gael llysgenhadon iechyd meddwl pwrpasol ledled grwpiau blwyddyn myfyrwyr a staff addysgu ym mhob un o'n hysgolion a'n darparwyr addysg, fel bod rhywun yno y gallwch fynd ato, a all eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir at y ddarpariaeth yr ydych yn ei darparu ac sy'n gallu chwilio am arwyddion y rhai sy'n yn ei chael hi'n anodd ac yn gofyn y cwestiwn hwnnw sy'n achub bywydau, 'Ydych chi'n iawn?'

A hefyd rwyf yn croesawu'r hyn y gwnaethoch chi ei ddweud, bod rhywfaint o hyfforddiant staff wedi bod, fel y dywedais yn awr. Ond oherwydd faint o amser mae ein hathrawon yn ei dreulio gyda'n plant, sydd weithiau'n llawer mwy na rhieni, onid ydych yn cytuno â mi ei bod yn hen bryd i hyfforddiant cymorth cyntaf iechyd meddwl fod yn rhan annatod o hyfforddiant yr holl athrawon, wrth symud ymlaen?

Mae llawer o waith da yn digwydd yn ein hysgolion yn barod hefyd, fel y gwyddom ni. Mae'n bwysig bod pob amgylchedd dysgu yn parhau i siarad am iechyd meddwl, fel yma yn y Siambr hon, i sicrhau nad yw bellach yn bwnc tabŵ ac nad oes arnynt ofn cyfaddef i unrhyw broblemau iechyd meddwl na chredu eu bod yn wan oherwydd eu bod yn gwneud hynny, oherwydd mae'n dangos cryfder mawr i gyfaddef hyn ac i gael y cymorth hwnnw, a dyna'r neges mae angen i ni barhau i'w chyfleu.

Rydym yn awr yn fwy ymwybodol nag erioed o'r achosion—yn enwedig ar ôl y pandemig hwn—o faterion iechyd meddwl, ond rydym hefyd yn fwy ymwybodol nag erioed o'r hyn y gallwn ei wneud i ddiogelu ein hiechyd meddwl. A fyddech yn cytuno â mi, Gweinidog, fod gweithgarwch corfforol a chymdeithasu bellach wedi'u cydnabod fel rhannau sylweddol a phwysig o fywyd yr ysgol, yn fwy felly nag erioed o'r blaen? Ac a fyddech yn cytuno â mi mai dyma'r amser i dderbyn pwysigrwydd gweithgarwch corfforol yn y cwricwlwm, buddsoddi ynddo a sicrhau bod ei bwysigrwydd yn cael ei gydnabod yn amserlen yr ysgol—felly, byddwn yn croesawu eich barn ar hynny—ac i sicrhau bod gan bob ysgol gyfleusterau pob tywydd, fel y gall gweithgarwch corfforol barhau, hyd yn oed yn ystod misoedd y gaeaf?

Rwy'n nodi hefyd yr hyn a ddywedwch, eich bod yn gobeithio y bydd cyfle i blant ddatblygu arferion bwyta'n iachach, ac rwyf yn llwyr gefnogi hynny. Ond rwy'n gobeithio, ochr yn ochr â hynny, y bydd opsiynau bwyta'n iachach mewn prydau ysgol ar gael yn ein hysgolion—a barnu o opsiynau fy mab, nid yw mor dda â hynny. Felly, mae'n rhywbeth y mae angen i ni edrych arno'n bendant, os ydym o ddifrif am y rhan honno o les ein plant.

Hefyd, fe wnaethoch chi ddweud eich bod am edrych ar strwythur yr ysgol yng Nghymru. Mae hyn wedi'i drafod yn anffurfiol ers blynyddoedd, fel y gwyddom ni, ond rwyf yn eich canmol am ddweud yn awr eich bod yn mynd i ymchwilio iddo, a gyda'r fath barch ato. Ond oherwydd, fel y gwyddom ni, byddai hyn yn newid mor sylweddol, pe baech yn dechrau newid oriau'r ysgol a phopeth arall, mae'n rhaid cael ymagwedd gyfannol at hyn. Gan fod yr effaith ganlyniadol o newid oriau ysgol yn enfawr, nid yn unig ar gyfer materion cludiant i'r ysgol, ond oriau gwaith rhieni, ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar, oherwydd mae'n rhaid i'r cyfan gyd-fynd â'i gilydd i newid darpariaeth yr ysgol. Ond rwyf yn croesawu—. Unrhyw fath o estyniad i weithgareddau ar ôl ysgol, wrth gwrs, byddwn i'n eu croesawu. Ond hoffwn wybod eich syniadau cychwynnol—gwn eich bod yn ymchwilio iddo, ond eich syniadau cychwynnol—ar sut yr ydych yn gweld y diwrnod ysgol yn datblygu. Diolch.

15:40

Diolch to Laura Anne Jones for that wide range of questions. I'll try and do justice to the breadth and depth of the questions that she covered in her contribution. In relation, firstly, to the question of the recruitment of over 100 whole-time equivalent staff to support the work of the CAMHS in-reach pilots and other interventions, I think it is a challenge to meet that target in itself, actually. It's a considerable number of additional professionals to recruit into the system in a reasonably short period of time. I think the experience on the ground is that the health boards are in different places on the journey, dependent on their participation in some of the work of the pilots to date. But I think, actually, that'll be a significant contribution to our agenda in this space.

I think she made a very important point in relation to counselling services and the range of benefits they can bring, but also some of the challenges in delivering that larger scale implementation. I mentioned some of the numbers in my statement, which the funding is intended to cover. Alongside that, she will, I know, be reassured to know that there is a review of the counselling service happening as well, so that we can learn from that, and that'll be followed up shortly by a series of one-to-one consultations with stakeholders across the system, and I think also making sure we capture experiences right across the system will be important. Some of the additional funding that has been made available will be around providing additional training to counsellors, forging links with providers of complementary services, where they're relevant, as well as addressing some of the waiting lists, because there is, as she will know, significant demand in the system at the moment. So, there's a kind of holistic approach being taken to that, the provision of counselling services. 

The Member took the opportunity that she had already taken with my colleague the Deputy Minister for Mental Health and Well-being to raise the point that she makes frequently about mental health first aid. I think I have little to add to my colleague's observations here. What we don't want to do is to follow a path that takes us to a less ambitious outcome than I think the framework is going to take us towards. And really, we share this ambition in Government to make sure that we have the most ambitious approach to mental health in a whole-school context throughout everything that we do. We are mindful that there is a range of resources and interventions available to school leaders in making some of the judgments that they make in implementing the whole-school approach. And so, in order to help them navigate what can be quite a crowded space, I think, if you're making judgments about the best interventions, the best resources to use, we've commissioned Public Health Wales to develop a toolkit of evidence-based interventions, which will support schools in choosing which of the well-being interventions best support the individual—you know, the blend of needs that they have amongst their cohort. That work was paused during the COVID period, but that's actually now restarted, and I hope that that will be a useful tool for schools in addressing some of these questions.

I welcome her support for our emphasis on physical activity in the new curriculum, and indeed in encouraging that in the existing provision. She will know that we have recently provided an additional £20 million in funding to support access to play and sporting, creative and expressive activities, building on the Summer of Fun, through the renew and reform programme, and I know that she shares my passion for making sure that young people have opportunities to support their well-being generally through physical activities.

She closed with some questions in relation to the reform of the school day and the school year. As I say, the conversations with learners—we will start with learners and then the other stakeholders that we work with throughout the system—will be undertaken before the end of this year with a view to consultation in 2022. From my point of view, what I want to see in relation to the school day is to provide a range of opportunities for our learners, building on the things that we have seen have worked over the course of the last year and some of our other responses to the pressures that COVID has brought on our young people. Now, some of that will be about learning, but some of it will be in the way that she was, I think, hoping for, around play and cultural experiences, to have a richer set of experiences for our young people. There are lots of international examples that we can draw on. There are some examples within the UK—other parts of the UK—in Scotland and in England in particular, which we will be drawing on. We are already doing an evaluation of some of those things. Obviously, that will form part of the broader public conversation that follows.

Diolch i Laura Anne Jones am yr ystod eang honno o gwestiynau. Fe wnaf i geisio gwneud cyfiawnder ag ehangder a dyfnder y cwestiynau y gwnaeth hi ymdrin â nhw yn ei chyfraniad. O ran, yn gyntaf, y cwestiwn o recriwtio dros 100 o staff cyfwerth ag amser llawn i gefnogi gwaith cynlluniau treialu mewngymorth CAMHS ac ymyriadau eraill, rwy'n credu ei bod yn her cyrraedd y targed hwnnw ynddo'i hun, mewn gwirionedd. Mae'n nifer sylweddol o weithwyr proffesiynol ychwanegol i recriwtio i'r system mewn cyfnod cymharol fyr. Rwy'n credu mai'r profiad ar lawr gwlad yw bod y byrddau iechyd mewn gwahanol leoedd ar y daith, yn dibynnu ar eu cyfranogiad yn rhywfaint o waith y cynlluniau treialu hyd yma. Ond rwy'n credu, mewn gwirionedd, y bydd hynny'n gyfraniad sylweddol i'n hagenda yn y lle hwn.

Rwy'n credu iddi wneud pwynt pwysig iawn o ran gwasanaethau cwnsela a'r amrywiaeth o fanteision y gallan nhw eu cynnig, ond hefyd rhai o'r heriau o ran cyflawni'r gweithredu ar y raddfa fwy honno. Soniais am rai o'r niferoedd yn fy natganiad, y bwriedir i'r cyllid eu cynnwys. Ochr yn ochr â hynny, gwn y bydd yn dawel ei meddwl o wybod bod adolygiad o'r gwasanaeth cwnsela'n digwydd hefyd, fel y gallwn ddysgu o hynny, a bydd hynny'n cael ei ddilyn yn fuan gan gyfres o ymgynghoriadau unigol gyda rhanddeiliaid ar draws y system, ac rwy'n credu hefyd y bydd sicrhau ein bod yn cipio profiadau ar draws y system yn bwysig. Bydd rhywfaint o'r cyllid ychwanegol sydd ar gael yn ymwneud â darparu hyfforddiant ychwanegol i gwnselwyr, llunio cysylltiadau â darparwyr gwasanaethau cydategol, lle maen nhw’n berthnasol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'r rhestrau aros, oherwydd, fel y bydd hi'n gwybod, mae galw sylweddol yn y system ar hyn o bryd. Felly, mae rhyw fath o ddull cyfannol yn cael ei ddefnyddio at hynny, darparu gwasanaethau cwnsela.

Manteisiodd yr Aelod ar y cyfle yr oedd eisoes wedi'i gael gyda fy nghyd-Weinidog y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles i godi'r pwynt mae hi'n ei wneud yn aml am gymorth cyntaf iechyd meddwl. Nid wyf yn credu bod gennyf fawr ddim i'w ychwanegu at sylwadau fy nghyd-Aelod yma. Yr hyn nad ydym ni am ei wneud yw dilyn llwybr sy'n mynd â ni at ganlyniad llai uchelgeisiol nag y credaf fod y fframwaith yn mynd â ni tuag ato. Ac mewn gwirionedd, rydym ni'n rhannu'r uchelgais hon yn y Llywodraeth i sicrhau bod gennym y dull mwyaf uchelgeisiol o ymdrin ag iechyd meddwl mewn cyd-destun ysgol gyfan drwy bopeth a wnawn. Rydym yn ymwybodol bod amrywiaeth o adnoddau ac ymyriadau ar gael i arweinwyr ysgolion wrth wneud rhai o'r dyfarniadau a wnânt wrth weithredu'r dull ysgol gyfan. Ac felly, er mwyn eu helpu i lywio'r hyn a all fod yn ofod eithaf gorlawn, rwy'n credu, os ydych yn llunio barn am yr ymyriadau gorau, yr adnoddau gorau i'w defnyddio, rydym wedi comisiynu Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu pecyn cymorth o ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn cefnogi ysgolion i ddewis pa rai o'r ymyriadau lles sy'n cefnogi'r unigolyn orau—wyddoch chi, y cyfuniad o anghenion sydd ganddyn nhw ymhlith eu carfan. Cafodd y gwaith hwnnw ei oedi yn ystod cyfnod COVID, ond mae hynny wedi'i ailgychwyn yn awr, ac rwy'n gobeithio y bydd hynny'n arf defnyddiol i ysgolion wrth fynd i'r afael â rhai o'r cwestiynau hyn.

Rwy'n croesawu ei chefnogaeth i'n pwyslais ar weithgarwch corfforol yn y cwricwlwm newydd, ac yn wir wrth annog hynny yn y ddarpariaeth bresennol. Bydd yn gwybod ein bod wedi darparu £20 miliwn ychwanegol yn ddiweddar mewn cyllid i gefnogi'r gallu i gael gafael ar weithgareddau chwarae a chwaraeon, creadigol a mynegiannol, gan adeiladu ar yr Haf o Hwyl, drwy'r rhaglen adnewyddu a diwygio, a gwn ei bod hi'n rhannu fy angerdd am sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfleoedd i gefnogi eu lles yn gyffredinol drwy weithgareddau corfforol.

Caeodd gyda rhai cwestiynau am ddiwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol. Fel y dywedais i, bydd y sgyrsiau gyda dysgwyr—byddwn ni'n dechrau gyda dysgwyr ac yna'r rhanddeiliaid eraill yr ydym yn gweithio gyda nhw drwy'r system—yn cael eu cynnal cyn diwedd eleni gyda'r bwriad o ymgynghori yn 2022. O'm safbwynt i, yr hyn yr wyf i am ei weld o ran y diwrnod ysgol yw darparu amrywiaeth o gyfleoedd i'n dysgwyr, gan adeiladu ar y pethau yr ydym wedi gweld sydd wedi gweithio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a rhai o'n hymatebion eraill i'r pwysau mae COVID wedi'u rhoi ar ein pobl ifanc. Nawr, bydd rhywfaint o hynny'n ymwneud â dysgu, ond bydd rhywfaint ohono yn y ffordd yr oedd, rwy’n credu, yn gobeithio, o amgylch profiadau chwarae a diwylliannol, i gael set gyfoethocach o brofiadau i'n pobl ifanc. Mae llawer o enghreifftiau rhyngwladol y gallwn ni eu defnyddio. Mae rhai enghreifftiau o fewn y DU—rhannau eraill o'r DU—yn yr Alban ac yn Lloegr yn benodol, y byddwn ni'n eu defnyddio. Rydym eisoes yn cynnal gwerthusiad o rai o'r pethau hynny. Yn amlwg, bydd hynny'n rhan o'r sgwrs gyhoeddus ehangach sy'n dilyn.

15:45

Diolch, Dirprwy Lywydd. Diolch am y datganiad hefyd, Weinidog. Roeddwn i eisiau gofyn i chi am eco-bryder neu bryder yn ymwneud â'r argyfwng newid hinsawdd, sy'n effeithio ar niferoedd cynyddol o bobl ifanc. Fel byddwch chi'n ei wybod, mae hwn yn fater dwi wedi bod yn ceisio perswadio'r Llywodraeth i weithredu arno ers dechrau'r Senedd yma.

Mae academyddion ym Mhrifysgol Caerfaddon wedi cynnal ymchwiliad mewn i'r maes, ac mae hwnna wedi ffeindio bod 60 y cant o bobl ifanc naill ai yn pryderu yn fawr neu yn pryderu yn enbyd am newid hinsawdd. Ac mae'r academyddion wedi pwysleisio bod eco-bryder yn ofn sydd yn gwbl resymegol a dealladwy. Felly, nid darbwyllo’r bobl ifanc sydd angen digwydd yma, ond eu cefnogi mewn ffordd. Allaf i ofyn ichi, plis, pa newidiadau yn y cwricwlwm y byddech chi'n fodlon ystyried eu cyflwyno er mwyn delio â'r ffenomenon yma o bryder newid hinsawdd, a hefyd i ddelio â'r tystiolaeth sydd wrth wraidd y pryder? Dwi'n meddwl bod angen cyfiawnhau y pryder hwn; mae angen dangos ein bod ni oll yn gwrando ar bobl ifanc am sut maen nhw'n teimlo, yn gwrando arnyn nhw hefyd ynglŷn â beth yw eu syniadau nhw, a gwneud iddyn nhw deimlo'n llai ynysig yn yr holl sefyllfa.

Wrth gwrs, mae angen ffocysu ar y fframio, ar sut mae'r bobl ifanc yn dysgu am newid hinsawdd—nid dim ond am y trychinebau, ond hefyd y gweithrediad sydd gennym ni oll, neu'r agency sydd gyda ni. Buaswn i yn hoffi gweld mwy o gymorth hefyd ar gyfer athrawon, ac efallai mwy o hyfforddiant ar sut i ymdopi â'r pryder hwn sydd yn cael ei brofi gan fwy a mwy o blant.

Mae hwn yn faes, Weinidog, lle dwi wir yn meddwl y byddem ni'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau nifer fawr iawn o blant trwy wrando ar yr hyn maen nhw yn ei ddweud wrthym ni. Buaswn i wir yn hoffi gweld symudiad gan y Llywodraeth ar hyn. Buaswn i'n hapus iawn, a brwdfrydig, yn wir, i weithio gyda'r Llywodraeth yn y maes, a buaswn i wir yn awyddus i glywed eich barn chi ar beth gall gael ei wneud tu mewn i ysgolion i ddelio â'r eco-bryder yma.

Ac yn olaf, Weinidog, yn ystyried bod newid hinsawdd yn un—wel, mae hi'n un sialens enfawr, nag yw hi, o fewn nifer o sialensau sydd yn wynebu'r genhedlaeth nesaf, sut ydy'r Llywodraeth yn bwriadu helpu plant i ddod dros straen y pandemig? Dwi'n gwybod i hyn gael ei grybwyll gan Laura Jones ychydig funudau yn ôl. Mae plant wedi colli amser gyda ffrindiau, maen nhw wedi gweld rhieni a pherthnasau yn dioddef, rhai wedi colli teulu. Fel gyda newid hinsawdd, dŷn ni'n gallu gweld yr effaith mae'r pandemig yn ei gael ar gymunedau cyfan, ac mae angen i'r bobl ifanc hyn allu prosesu sut maen nhw'n teimlo, i ddysgu am rannu profiadau a gallu dod trwy'r sefyllfa sydd yn sefyllfa mor anodd. So, sut ydy'r Llywodraeth yn mynd ati i wneud yn siŵr bod cymorth ar gael tu mewn i ysgolion i helpu gyda hyn, plis?

Thank you, Dirprwy Lywydd. Thank you for the statement also, Minister. I wanted to ask you about eco-anxiety or anxiety related to the climate change emergency, which is affecting an increasing number of young people. As you'll be aware, this is an issue that I've been trying to persuade the Government to act upon since the beginning of this Senedd.

Academics at the University of Bath have undertaken an inquiry into this issue, which found that 60 per cent of young people are either very concerned or extremely concerned about climate change. And the academics have also emphasised that eco-anxiety is an entirely rational and understandable fear. So, this isn't about convincing the young people otherwise here, but supporting them in a way. So, may I ask you what changes in the curriculum you would be willing to consider making to deal with this phenomenon of climate change anxiety, and also the evidence on which this anxiety is based? I think that we need to legitimise this concern; we need to demonstrate that we're all listening to young people when they tell us how they feel, that we're also asking them for their ideas, and that we're making them feel less isolated in facing the whole situation.

Of course, we need to focus on the framing, about how young people learn about climate change. It's not just about the disasters, but about the agency that we all have; I repeat, it's about having that agency. I would also like to see more support given to teachers and perhaps more training on how to cope with this anxiety that is being experienced by an increasing number of children.

This is an issue, Minister, on which I think we could make a major difference to children's lives by listening to what they're telling us. I would really like to see movement on this by the Government, and I'd be more than happy, and enthusiastic, to work with the Government on this, and I am genuinely eager to hear your view on what can be done in schools to respond to this eco-anxiety.

And finally, Minister, bearing in mind that climate change is but one huge challenge amongst a number of challenges facing the next generation, how does the Government intend to help children to recover from the stress caused by the pandemic? I know this was mentioned by Laura Jones earlier. Children have lost out on time spent with friends, they've seen parents and relatives suffering, and some have lost members of the family. As with climate change, we can see the impact that the pandemic is having on whole communities, and these young people need to be able to process how they feel in order to learn about sharing experiences and be able to come through such a difficult situation. So, how is the Government going to ensure that support is available in schools to help with this, please?

Diolch i Delyth Jewell am y cwestiynau ar ddau faes pwysig iawn. O ran y cwestiwn cyntaf, o ran eco-bryder, rwyf wedi cydnabod eisoes yn y trafodaethau rŷn ni wedi eu cael mor bwysig yw cymryd ystyriaeth o hyn, ac mae e'n rhan greiddiol o'r gwaith rŷn ni'n ei wneud eisoes, wrth gwrs, yn ein hysgolion, er mwyn sicrhau bod eco-bryder, fel ystod ehangach o bryderon, yn rhan o'r ddealltwriaeth o anghenion ein disgyblion ni.

O ran beth yw'r rôl i hynny yn ein cwricwlwm, wel, mae'r cwricwlwm, wrth gwrs, yn darparu ystod eang o newidiadau sy'n mynd i gynorthwyo athrawon i allu cefnogi'n dysgwyr ni i fynd i'r afael â chwestiynau i wneud gyda newid hinsawdd yn gyffredinol, gydag eco-bryder fel rhan o hwnnw. Rwy'n cytuno'n llwyr â hi bod dealltwriaeth ehangach, nid yn unig o'r sialens, ond yr hyn gellid ei wneud fel unigolion, yn rhan bwysig o ymateb i'r cwestiwn yna o eco-bryder a'r cwestiynau llesiant ac iechyd meddwl sydd yn dod o hynny. Ond fe fyddwn i'n dadlau'n sicr iawn fod hynny'n greiddiol i'r cwricwlwm fel mae wedi'i ddylunio eisoes. Mae'n thema gyson drwy'r cwricwlwm yn ei gyfanrwydd, ac yn benodol yn y cyd-destun iechyd a llesiant fel maes o brofiad. Rŷn ni wrthi'n darparu adnoddau, wrth gwrs, ar gyfer y cwricwlwm newydd, a chefnogi'r sector i gomisiynu a datblygu adnoddau, a phwyslais ar adnoddau yng nghyd-destun newid hinsawdd yn rhan o hynny. Felly, fe wnaf i sicrhau ein bod ni'n darparu cefnogaeth i sicrhau adnoddau ym maes eco-bryder fel rhan ehangach o hwnnw.

Roedd yr ail set o gwestiynau yn ymwneud â pha gefnogaeth rŷn ni'n ei darparu i ddelio ag impact y pandemig ar iechyd meddwl a llesiant ein pobl ifanc ni. Byddwn i'n ei chyfeirio hi at y gwaith roedd y Dirprwy Weinidog yn sôn amdano yn ei datganiad hi—ac rwyf wedi cyfeirio ato fe—o ran y fframwaith ysgol gyfan. Mae'n newid y diwylliant o fewn ysgol fel bod pob rhan o gymuned yr ysgol yn gweld pwysigrwydd yr agenda hon ac yn cael y sgiliau i allu darparu cefnogaeth i'n dysgwyr ni, ond i'r gweithlu addysg hefyd yn ehangach. Mae hynny'n ymateb sylfaenol i'r hyn sydd wedi digwydd dros y cyfnod diwethaf. Wrth gwrs, mae seiliau'r peth yn dod cyn cyfnod COVID, ond rwy'n credu ein bod ni gyd wedi dysgu pa mor bwysig mae hyn wedi bod yn ystod y flwyddyn i 18 mis diwethaf.

Ac o ran y cynllun adnewyddu a diwygio, mae arian penodol wedi'i ddyrannu o fewn hynny er mwyn sicrhau gweithio ar lefel un wrth un, efallai, gyda rhai disgyblion sydd angen hynny, i ddarparu cefnogaeth benodol wedi'i theilwra i'w hanghenion personol nhw. Mae hwnna'n rhan o'r cynllun ehangach; mae lot o enghreifftiau eraill, wrth gwrs, yn y cynllun hwnnw, a byddwn i'n cyfeirio'r Aelod at y ddogfen honno.

I thank Delyth Jewell for those questions on two very important areas. In terms of the first, and eco-anxiety, I've already acknowledged in the discussions that we've had how important it is to take this into account, and it's a core part of the work that we're already undertaking in our schools in order to ensure that eco-anxiety, as with a whole range of other anxieties, is part of our understanding of the needs of our pupils.

In terms of the role of that in our curriculum, well, the curriculum, of course, provides for a broad range of changes that will assist teachers in supporting our learners in tackling issues around climate change generally, and eco-anxiety will be part of that. I agree entirely with her that a broader understanding, not only of the challenge, but also in terms of what we as individuals can do, is an important part of responding to that issue of eco-anxiety and issues of well-being and mental health that arise from that. But I would certainly argue that that's at the heart of the curriculum as it is currently designed. It is a constant theme throughout the whole curriculum, and specifically in the context of health and well-being as an area of learning and experience. We are currently providing resources for the new curriculum, and supporting the sector in commissioning and developing those resources, with an emphasis on resources in the context of climate change as part of that. So, I will ensure that we do provide support to provide materials around eco-anxiety as a broader part of that.

The second set of questions related to what support we're providing in dealing with the impact of the pandemic on the mental health and well-being of our young people. I would refer her to the work that the Deputy Minister referred to in her statement—and I've already referred to this—in terms of the whole-school framework. It's a change of culture within schools so that all parts of the school community understand the importance of this agenda and have the skills to provide support for our learners, but also for the education workforce more broadly. And that is a fundamental response to what has happened over recent times. Of course, the foundations were laid pre COVID, but I think we've all learnt just how important this has been over the past year to 18 months.

And in terms of the renew and reform programme, specific funding has been provided within that in order to ensure that we're able to work one to one with those pupils who need that, in order to provide specific support tailored for their needs. That's part of the broader programme; there are many other examples, of course, and I would refer the Member to that document.

15:50

Thank you, Minister, for your statement today; I have a few questions arising. A whole-school approach is obviously one that ensures that a policy is embedded across school life, and indeed if it's done well, then that can be the case. However, there is a danger that a whole-school approach, if not well planned and adequately analysed, can, in fact, simply place additional measures on actual teachers to deliver mental well-being support, in addition to their existing curriculum, without additional time being allocated or additional training. What discussions have you had or do you intend on having with teachers and their trade unions to ensure that adequate time and training can be provided to deliver meaningful well-being support?

And, secondly, a key stressor on our learners, which perhaps is not discussed as widely as it should be, is the impact that teacher stress has on them. Teaching is widely recognised as a highly stressful occupation; it would be naive of us to think that teachers don't convey this stress to their students at times. This can be in terms of teacher absence as a result of mental health issues, making continuity and quality of learning difficult, or students picking up on teacher stress during lessons and becoming stressed themselves as a result. Therefore, what work is being done to support teachers with their own mental health issues, and does the Minister agree with me that more needs to be done in this area?

Diolch, Gweinidog, am eich datganiad heddiw; mae gennyf ychydig o gwestiynau'n codi. Mae'n amlwg bod dull ysgol gyfan yn un sy'n sicrhau bod polisi wedi'i wreiddio ar draws bywyd yr ysgol, ac yn wir os yw wedi'i wneud yn dda, yna gall hynny fod yn wir. Fodd bynnag, mae perygl y gall dull ysgol gyfan, os nad yw wedi'i gynllunio'n dda a'i ddadansoddi'n ddigonol, roi mesurau ychwanegol ar athrawon gwirioneddol i ddarparu cymorth lles meddwl, yn ogystal â'u cwricwlwm presennol, heb neilltuo amser ychwanegol na hyfforddiant ychwanegol. Pa drafodaethau yr ydych chi wedi'u cael neu a ydych yn bwriadu eu cael gydag athrawon a'u hundebau llafur i sicrhau y gellir darparu digon o amser a hyfforddiant i ddarparu cymorth lles ystyrlon?

Ac, yn ail, un o'r prif straen ar ein dysgwyr, nad yw efallai'n cael ei drafod mor eang ag y dylai fod, yw'r effaith mae straen athrawon yn ei chael arnynt. Mae'r addysgu'n cael ei gydnabod yn eang fel galwedigaeth sy'n achosi straen mawr; byddai'n naïf i ni feddwl nad yw athrawon yn cyfleu'r straen hwn i'w myfyrwyr ar adegau. Gall hyn fod o ran absenoldeb athrawon o ganlyniad i faterion iechyd meddwl, gwneud parhad ac ansawdd y dysgu yn anodd, neu fyfyrwyr yn sylwi ar straen athrawon yn ystod gwersi ac yn profi straen eu hunain o ganlyniad. Felly, pa waith sy'n cael ei wneud i gefnogi athrawon gyda'u problemau iechyd meddwl eu hunain, ac a yw'r Gweinidog yn cytuno â mi fod angen gwneud mwy yn y maes hwn?