Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 23/06/2021 i'w hateb ar 30/06/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ56695 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer incwm sylfaenol cyffredinol i Gymru?

 
2
OQ56675 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu hyrwyddo cydraddoldeb o fewn gweithlu'r sector cyhoeddus yng Nghymru?

 
3
OQ56685 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth Llywodraeth Cymru i gyn-filwyr yng Nghymru?

 
4
OQ56701 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyfraddau tlodi plant yn Nwyrain De Cymru?

 
5
OQ56680 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â charchardai a'r gwasanaeth prawf ers yr etholiad?

 
6
OQ56698 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo cydlyniant rhwng cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a thrigolion Dyffryn Clwyd?

 
7
OQ56668 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran cynlluniau ar gyfer banc cymunedol yng Nghymru?

 
8
OQ56671 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran agor banc cymunedol yng Nghymru?

 
9
OQ56702 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd ar drywydd datganoli gweinyddu lles?

 
10
OQ56694 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i gyn-filwyr yng Ngogledd Cymru?

 
11
OQ56687 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chomisiynwyr yr heddlu a throseddu yng Nghymru ynghylch ymgysylltu â'r gymuned leol ar blismona a diogelwch cymunedol?

 
12
OQ56676 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd o ran banc cymunedol Cymru?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ56672 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r sector cyfreithiol ar ffyrdd y gellid hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol drwy ddeddfwriaeth?

 
2
OQ56703 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch effeithiolrwydd gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfiawnder?

 
3
OQ56679 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am asesiad cyfreithiol Llywodraeth Cymru o Ddeddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2021?

 
4
OQ56688 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am gynigion ar gyfer comisiwn sefydlog i ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru?

 
5
OQ56692 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r sector cyfreithiol ynghylch effaith deddfwriaeth a chanllawiau ar lefelau ffosffad mewn ardaloedd cadwraeth arbennig afonol?

 
6
OQ56678 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Beth yw’r amserlen ar gyfer gweithredu argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?

 
7
OQ56691 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa sylwadau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cyflwyno i Lywodraeth y DU ynghylch cynlluniau i'w gwneud yn ofynnol cael cardiau adnabod gyda llun er mwyn pleidleisio?

 
8
OQ56697 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa sylwadau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cyflwyno ar ran Llywodraeth Cymru ynghylch priodoldeb y ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â chludiant o'r cartref i'r ysgol?

 
9
OQ56704 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch gwneud cynnydd o ran datganoli darlledu i Gymru?

 
10
OQ56693 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion cyfreithiol ynghylch gorfodi amodau cynllunio?

Comisiwn y Senedd

1
OQ56682 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am ymdrechion i ddiogelu'r Senedd i sicrhau bod Aelodau a staff yn ddiogel?

 
2
OQ56696 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am gyflwyno trefniadau rhannu swyddi ar gyfer Aelodau'r Senedd?

 
3
OQ56689 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am dalu'r cyflog byw go iawn i weithwyr a chontractwyr y Senedd?

 
4
OQ56673 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Beth mae'r Comisiwn yn ei wneud i gefnogi'r ymgyrch rhuban gwyn?

 
5
OQ56681 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am ei bolisi TGCh ar gyfer y chweched Senedd?

 
6
OQ56705 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

A wnaiff y Comisiwn gadarnhau ei drefniadau ar gyfer cwrdd yn ystod y tymor sydd i ddod?

 
7
OQ56690 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gamau y mae'r Comisiwn yn eu cymryd i gynyddu bioamrywiaeth ar ystâd y Senedd?

 
8
OQ56707 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2021

Pa gamau sy'n cael eu cymryd i adeiladu ar ymgyrch pleidlais 16 i sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn cael cyfle i ymgysylltu gyda gwaith yn y Senedd?