Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 23/06/2022 i'w hateb ar 28/06/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ58286 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig?

 
2
OQ58258 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau nad yw cost trafnidiaeth gyhoeddus yn effeithio'n andwyol ar bresenoldeb disgyblion cynradd ac uwchradd?

 
3
OQ58281 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am Ddeddf Syndrom Down 2022?

 
4
OQ58285 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad ar gynllun gweithredu ar gyfer gwasanaethau canser Llywodraeth Cymru?

 
5
OQ58262 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella mynediad at ddeintyddion y GIG yng Ngogledd Cymru?

 
6
OQ58275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi ac annog entrepreneuriaid ifanc yn Sir Ddinbych?

 
7
OQ58268 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal gyda Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
8
OQ58266 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at feddygon teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan?

 
9
OQ58245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl gyda chostau byw cynyddol?

 
10
OQ58284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa asesiadau diogelu y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud o ran diogelwch menywod wrth ddrafftio'r cynllun gweithredu LHDTC+ arfaethedig?

 
11
OQ58282 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i annog diwydiant i leihau allyriadau niweidiol?

 
12
OQ58250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus ym Mlaenau Gwent?