Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/10/2022 i'w hateb ar 26/10/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ58608 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa adnoddau ariannol ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu i awdurdodau lleol i'w helpu i ddelio â'r argyfwng costau byw?

 
2
OQ58622 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r arweinyddiaeth etholedig newydd yng Nghyngor Sir Fynwy?

 
3
OQ58616 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i sut y gall helpu awdurdodau lleol i ddyfeisio cynlluniau wrth gefn i liniaru costau ynni uwch?

 
4
OQ58605 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i helpu awdurdodau lleol drwy'r argyfwng costau byw?

 
5
OQ58625 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru i gynnal eu gwasanaethau statudol?

 
6
OQ58621 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gyllido awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru?

 
7
OQ58603 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ddiwygio polisi treth oherwydd yr argyfwng costau byw?

 
8
OQ58609 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith datganiad cyllidol Llywodraeth y DU ar Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
9
OQ58617 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â threfniadau ariannu ar ôl yr UE?

 
10
OQ58613 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith cynllun cyllidol tymor canolig Llywodraeth y DU ar gyllid llywodraeth leol Cymru?

 
11
OQ58612 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i annog trawsnewid digidol mewn llywodraeth leol?

 
12
OQ58626 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa gynnydd y mae'r Gweinidog wedi'i wneud ar baratoi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ58618 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei darparu i annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn?

 
2
OQ58600 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Beth yw cynllun Llywodraeth Cymru i leihau'r risg o achosion o ffliw adar yn Sir Ddinbych?

 
3
OQ58614 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Sut fydd y cynllun ffermio cynaliadwy newydd o fudd i ffermwyr tenant ifanc ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed?

 
4
OQ58630 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am safbwynt y Llywodraeth ar rasio milgwn?

 
5
OQ58627 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud mewn perthynas â'i bwriad datganedig i ystyried rheoleiddio rasio milgwn?

 
6
OQ58602 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd er mwyn sicrhau bod gan ddatblygiadau tai newydd fannau gwyrdd cymunedol?

 
7
OQ58624 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am fesurau Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â lledaeniad ffliw adar yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
8
OQ58611 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth ariannol i ffermwyr Cymru ar ôl y polisi amaethyddol cyffredin?

 
9
OQ58623 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith cynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar Wastadeddau Gwent?

 
10
OQ58604 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru i wella safonau lles anifeiliaid?

 
11
OQ58606 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa ystyriaeth y mae Pwyllgor Sefydlog y Cabinet ar Ogledd Cymru wedi'i rhoi i gydweithio ar draws ffiniau drwy Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy?

 
12
OQ58615 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd am gefnogi tai fforddiadwy yng Ngogledd Cymru?