Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/04/2023 i'w hateb ar 26/04/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Economi

1
OQ59396 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddenu ymwelwyr i mewn i Orllewin De Cymru?

 
2
OQ59411 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i dyfu sgiliau pobl ifanc?

 
3
OQ59408 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa gefnogaeth fydd Llywodraeth Cymru yn ei darparu ar gyfer gardd goffa mwyngloddio cenedlaethol Cymru a Glofa Universal yn Senghennydd?

 
4
OQ59383 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n hyrwyddo'r sector twristiaeth yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?

 
5
OQ59409 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith Ystâd y Goron ar economi Cymru?

 
6
OQ59394 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd taliadau defnyddwyr ffyrdd yn ei chael ar yr economi? 

 
7
OQ59387 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o briodoldeb hysbysebu a noddi gamblo ym myd chwaraeon Cymru?

 
8
OQ59399 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gryfhau'r diwydiant twristiaeth yn etholaeth Mynwy o safbwynt economaidd?

 
9
OQ59382 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Beth yw asesiad presennol Llywodraeth Cymru o gynnydd o ran ei pholisi diwydiannol ar gyfer de-ddwyrain Cymru?

 
10
OQ59402 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effeithiau gorlifiadau carthion amrwd i ddyfrffyrdd Cymru ar dwristiaeth?

 
11
OQ59392 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Sut mae Busnes Cymru'n cefnogi'r sector cyfreithiol i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o ddatganoli cyfiawnder? 

 
12
OQ59384 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa ffrydiau ariannu sydd gan Lywodraeth Cymru ar gael i gefnogi clybiau pêl-droed lleol?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OQ59406 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol?

 
2
OQ59405 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd aros yn adran damweiniau ac achosion brys Ysbyty Athrofaol y Faenor?

 
3
OQ59412 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod safleoedd ysbytai yn Nwyrain De Cymru yn hygyrch i bawb?

 
4
OQ59407 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael â chamddefnyddio botox er mwyn gwneud elw?

 
5
OQ59388 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau tynnu cwyr clust diogel o fewn y GIG?

 
6
OQ59397 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am recriwtio nyrsys?

 
7
OQ59380 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gyflymu'r llwybr trin canser?

 
8
OQ59398 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ddigonolrwydd gwasanaethau deintyddol plant yn y GIG?

 
9
OQ59395 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb o ran trin cleifion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o fewn y GIG?

 
10
OQ59403 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith carthion amrwd sy'n dod i ddyfrffyrdd Cymru ar iechyd cyhoeddus yn y dyfodol?

 
11
OQ59391 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am wasanaethau iechyd meddwl amenedigol ar gyfer merched a’u babanod yn Arfon?