Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/01/2022 i'w hateb ar 26/01/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ57516 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Sir Ddinbych ynghylch atgyweirio seilwaith a ddifrodwyd gan storm Christoph?

 
2
OQ57498 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn codi ymwybyddiaeth o effaith newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau lleol?

 
3
OQ57523 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd prosiect creu coetiroedd Llywodraeth Cymru?

 
4
OQ57507 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i wahardd hela trywydd ar dir y mae'n ei reoli?

 
5
OQ57514 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i wneud ffyrdd sy’n llifogi’n gyson yn fwy gwydn?

 
6
OQ57494 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i warchod natur ar draws parth 200 milltir forol Cymru?

 
7
OQ57528 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau teithio llesol yng Nghaerffili?

 
8
OQ57511 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau rheilffordd yn Islwyn?

 
9
OQ57520 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y pwyntiau gwefru ceir ar stoc tai hŷn?

 
10
OQ57503 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y broses bresennol o ddynodi safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig?

 
11
OQ57522 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?

 
12
OQ57496 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Sut y bydd y Gweinidog yn ymgorffori'r hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar draws holl bortffolios polisi Llywodraeth Cymru?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ57499 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro?

 
2
OQ57506 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiogelwch mewn ysgolion ac o'u hamgylch?

 
3
OQ57510 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Llywodraeth roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i ddarparu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd?

 
4
OQ57521 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth ariannol ar gyfer addysg bellach?

 
5
OQ57493 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gymorth y mae'r Gweinidog yn ei ddarparu i ysgolion sydd â lefelau staffio is o ganlyniad i COVID-19?

 
6
OQ57519 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Sut y bydd Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn gwella cynwysoldeb i bob dysgwr?

 
7
OQ57508 (w) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wneud y Gymraeg mor hygyrch â phosibl yng Nghaerdydd?

 
8
OQ57489 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y pandemig ar y bwlch cyrhaeddiad?

 
9
OQ57491 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn Abertawe?

 
10
OQ57518 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau nad oes unrhyw darfu ar ddarpariaeth addysg oherwydd COVID-19 yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol?

 
11
OQ57512 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ba gyfleusterau cymunedol sydd ar gael yn Islwyn o ganlyniad i raglen ysgolion yr 21ain ganrif?

 
12
OQ57524 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael i ysgolion gwledig yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?