Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 17/03/2021 i'w hateb ar 24/03/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OQ56475 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu ysgol feddygol yng ngogledd Cymru?

 
2
OQ56498 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am farwolaethau mewn cartrefi gofal o ganlyniad i COVID-19 yng Nghymru?

 
3
OQ56499 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru?

 
4
OQ56492 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at driniaethau canser yn dilyn pandemig COVID-19?

 
5
OQ56505 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wella gwasanaethau iechyd i bobl yn y Rhondda?

 
6
OQ56476 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y ddarpariaeth o ofal sylfaenol yn ardal Llanharan?

 
7
OQ56500 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyfraddau heintio COVID-19 yn Nwyrain De Cymru?

 
8
OQ56478 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd i bobl Sir Benfro?

 
9
OQ56503 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fonitro amrywiolion newydd o feirws SARS-CoV-2?

 
10
OQ56501 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am recriwtio nyrsys yng Ngogledd Cymru?

 
11
OQ56495 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adolygiad cyflogau'r GIG?

Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

1
OQ56485 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogi llesiant ac iechyd meddwl yng Ngorllewin De Cymru?

 
2
OQ56488 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl sy'n dioddef o orbryder yn dilyn y cyfyngiadau symud?

 
3
OQ56486 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynigion i gryfhau'r Gymraeg fel iaith gymunedol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
4
OQ56497 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Beth yw polisïau Llywodraeth Cymru i adeiladu partneriaethau ar gyfer iechyd meddwl da yng Nghymru?

 
5
OQ56493 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa wasanaethau sydd ar waith i gefnogi pobl sy'n dioddef o byliau o banig a gorbryder?

 
6
OQ56477 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi sector y celfyddydau yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ56479 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth a gynigir i bobl yn Sir Benfro i ddiogelu a gwella eu hiechyd meddwl yn ystod y pandemig?

 
8
OQ56504 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ymateb i anghenion iechyd meddwl pobl ifanc?

 
9
OQ56491 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hybu llesiant meddwl pobl Ynys Môn?

 
10
OQ56502 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Addysg am bwysigrwydd hybu'r Gymraeg mewn perthynas â gwaith llywodraethwyr ysgol?

 
11
OQ56494 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc yng Nghymru?

 
12
OQ56484 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu ymyriadau byr i gefnogi pobl sy'n dioddef o orbryder ac iselder?