Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 19/03/2020 i'w hateb ar 24/03/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ55294 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch rhoi cymorth i landlordiaid a thenantiaid ym mhob sector yng ngoleuni'r achosion o coronafeirws?

 
2
OAQ55296 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru i ymateb i'r achosion o coronafeirws?

 
3
OAQ55286 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella'r canlyniadau i ddioddefwyr canser yr ofari yng Nghymru?

 
4
OAQ55283 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio staff yn y sector gofal cymdeithasol?

 
5
OAQ55299 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith coronafeirws ar arholiadau ysgolion yng Nghymru eleni?

 
6
OAQ55285 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiogelu data yn y GIG?

 
7
OAQ55301 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i fusnesau a chyflogeion yn ystod y pandemig coronafeirws?

 
8
OAQ55297 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r economi yng Nghanol De Cymru?

 
9
OAQ55300 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i brofi ac olrhain achosion o coronafeirws, fel y mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi galw am ei wneud?

 
10
OAQ55298 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaethau ar gyfer pobl ddigartref yn ystod yr argyfwng coronafeirws?

 
11
OAQ55291 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi banciau bwyd yn ystod yr argyfwng coronafeirws?

 
12
OAQ55302 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r risg o gynnydd mewn trais domestig yn ystod y cyfnod o ynysu oherwydd yr achosion o coronafeirws?

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

1
OAQ55281 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynyddu cysylltiadau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru?

 
2
OAQ55289 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu swyddi o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws?

 
3
OAQ55288 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau yn Sir y Fflint?

 
4
OAQ55279 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth brys y bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu ar gyfer busnesau bach ledled Cymru yng ngoleuni'r achosion o coronafeirws?

 
5
OAQ55284 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau sy'n cael eu cymryd i ymdrin ag effaith coronafeirws ar drafnidiaeth gyhoeddus?

 
6
OAQ55287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y mesurau economaidd sydd ar waith mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd sydd wedi'i ddatgan?

 
7
OAQ55280 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Gweinidog roi manylion y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i liniaru effaith coronafeirws ar fusnesau bach yng Nghymru?

 
8
OAQ55292 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi busnesau bach a microfusnesau yn Aberafan yn ystod yr argyfwng coronafeirws er mwyn sicrhau bod busnesau'n gallu goroesi a pharhau i weithredu ar ôl y cyfnod hwn?

Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

1
OAQ55290 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ffordd y bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn gweithio yn y dyfodol?

 
2
OAQ55282 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cael gyda Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill ynghylch marchnad sengl y DU?

 
3
OAQ55293 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU mewn perthynas â negodiadau'r UE a'r DU ynghylch perthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol?

 
4
OAQ55295 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/03/2020

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am wasanaethau cynghori busnesau yn y cyfnod ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd?