Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 16/11/2022 i'w hateb ar 23/11/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ58731 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i leihau'r defnydd dyddiol o ddŵr mewn cartrefi?

 
2
OQ58740 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adolygiad Llywodraeth Cymru o welliannau cyffyrdd ar yr A483?

 
3
OQ58745 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Beth mae'r Gweinidog wedi'i wneud i leihau ôl-troed carbon ei hadran yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

 
4
OQ58727 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyfleoedd ddaw yn sgil datblygu ynni gwynt ar y môr arnofiol yng Nghymru?

 
5
OQ58747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu ansawdd ac argaeledd teithiau trenau yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr?

 
6
OQ58752 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisi Llywodraeth Cymru i wella amgylcheddau trefol mewnol?

 
7
OQ58730 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o faint o stoc tai gwag sydd ar dir sy'n eiddo i awdurdodau cyhoeddus?

 
8
OQ58737 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r potensial o ddefnyddio pŵer y môr i gynhyrchu ynni adnewyddadwy?

 
9
OQ58739 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus?

 
10
OQ58759 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o rôl bosib ffermio cefnforol adfywiol yn y broses o frwydro yn erbyn newid hinsawdd ac adfer bioamrywiaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
11
OQ58749 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau nad yw costau trafnidiaeth yn effeithio ar bresenoldeb dysgwyr yn yr ysgol?

 
12
OQ58732 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghwm Cynon?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ58751 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi dysgwyr yng Nghanol De Cymru y mae eu mynediad at addysg wedi ei effeithio gan yr argyfwng costau byw?

 
2
OQ58743 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gamau mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau bod addysg yn cael ei ddarparu mewn fformat wyneb yn wyneb?

 
3
OQ58748 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i gefnogi dysgwyr ôl-16 oed yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr sy'n derbyn y lwfans cynhaliaeth addysg?

 
4
OQ58753 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut fydd cyflwyno'r cwricwlwm newydd yn mynd i'r afael ag effaith amddifadedd ar addysg?

 
5
OQ58738 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ynglŷn â datblygu hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol?

 
6
OQ58755 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut fydd cwricwlwm newydd Cymru yn helpu pobl ifanc i adnabod niwed ar-lein ac amddiffyn eu hunain rhagddo?

 
7
OQ58756 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gefnogaeth y mae'r Llywodraeth yn ei rhoi i sicrhau gweithgareddau hamdden drwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobol ifanc?

 
8
OQ58757 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar unrhyw gynnydd mewn denu pobl i hyfforddi fel athrawon i ddysgu mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg?

 
9
OQ58750 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol?

 
10
OQ58758 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfraddau absenoldeb ysgolion?

 
11
OQ58734 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau ym maes addysgu gartref ar bobl yn Sir Ddinbych?

 
12
OQ58735 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gynlluniau sydd ar y gweill gan Lywodraeth Cymru i hyfforddi mwy o athrawon cyfrwng Cymraeg yng Nghymru?