Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 15/09/2021 i'w hateb ar 22/09/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ56885 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cyn-filwyr yng Nghymru?

 
2
OQ56872 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gamau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod aelodaeth byrddau cyrff cyhoeddus yn adlewyrchu cymdeithas?

 
3
OQ56880 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau bancio i gyrff a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru?

 
4
OQ56845 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wrandawiadau cyn penodi ar gyfer penodiadau cyhoeddus?

 
5
OQ56864 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gyda chomisiynwyr heddlu a throseddu, yr heddlu, ac asiantaethau cyfiawnder troseddol ynglŷn â hiliaeth yn y system cyfiawnder?

 
6
OQ56888 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Beth yw asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol yng Nghymru?

 
7
OQ56876 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad Banc Cambria? Trosglwyddwyd i’w ateb yn ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi.

 
8
OQ56851 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi creu cynlluniau pantri bwyd yng Nghwm Cynon?

 
9
OQ56879 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi ar waith ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Ngogledd Cymru?

 
10
OQ56873 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella cynhwysiant digidol yn Nyffryn Clwyd?

 
11
OQ56884 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar y gwaith o gefnogi menywod sy’n ffoaduriaid o Afghanistan yng Nghymru?

 
12
OQ56866 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch effaith rheoliadau COVID-19 ar fynediad i addoldai?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ56891 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i annog defnyddio technoleg mewn etholiadau yng Nghymru?

 
2
OQ56856 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am y confensiwn cyfansoddiadol arfaethedig?

 
3
OQ56875 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith ynghylch canfyddiadau diweddar adroddiad yr Ombwdsmon Seneddol a'r Gwasanaeth Iechyd, Women's State Pension Age: Our Findings on the Department for Work and Pensions' Communication of Changes?

 
4
OQ56870 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i'r Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch galw ceisiadau cynllunio i mewn yng Nghymru?

 
5
OQ56861 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am sut mae'r setliad datganoli presennol yn galluogi Llywodraeth Cymru i hyrwyddo hawliau gweithwyr?

 
6
OQ56877 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ddatganoli cyfiawnder i Gymru?

 
7
OQ56853 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa sylwadau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cyflwyno i Lywodraeth y DU ynghylch adfer cymorth cyfreithiol ar gyfer cyngor cynnar ac ailasesu'r prawf moddion?

 
8
OQ56887 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Beth y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i sicrhau bod trefniadau cyfansoddiadol yn adlewyrchu strwythur gwleidyddol newydd y DU?

 
9
OQ56846 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol gadarnhau safbwynt Llywodraeth Cymru ar ddatganoli plismona a chyfiawnder?

 
10
OQ56849 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i'r Gweinidog Newid Hinsawdd ar y gofynion cyfreithiol o ran lleoli camerâu cyflymder yng Nghymru?

 
11
OQ56857 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad ar sail gyfreithiol rheoliadau COVID-19?

 
12
OQ56852 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal ynghylch diwygio'r peirianwaith rhynglywodraethol ar lefel y DU?

Comisiwn y Senedd

1
OQ56865 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am gynlluniau i alluogi pob Aelod i fynychu ystâd y Senedd i gymryd rhan ym musnes y Senedd?

 
2
OQ56882 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Beth yw cynlluniau'r Comisiwn ar gyfer ailagor adeilad y Pierhead?

 
3
OQ56847 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa gynigion sydd gan Gomisiwn y Senedd i wneud ystâd y Senedd yn garbon niwtral?

 
4
OQ56844 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/09/2021

Pa waith y mae'r Comisiwn yn ei wneud i sicrhau bod ystâd y Senedd yn ystyriol o bobl â dementia?