Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 15/06/2022 i'w hateb ar 22/06/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ58217 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi pobl y mae materion cladin wedi effeithio arnynt?

 
2
OQ58230 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o werth coed i amgylchedd iach?

 
3
OQ58226 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn Nyffryn Clwyd?

 
4
OQ58237 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu nifer y rhandiroedd cymunedol yn ne-ddwyrain Cymru?

 
5
OQ58229 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa waith y mae'r Gweinidog yn ei wneud ar gynllunio defnydd tir i sicrhau y gwneir y defnydd gorau o dir yng nghyd-destun Cymru Sero Net?

 
6
OQ58232 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod seilwaith digonol ar waith lle cynigir datblygiadau tai newydd?

 
7
OQ58208 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cymunedau sy'n cael eu taro gan lifogydd dro ar ôl tro?

 
8
OQ58220 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i adfywio canol trefi yn Nwyrain De Cymru?

 
9
OQ58200 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau'r perygl o lifogydd yn etholaeth Mynwy?

 
10
OQ58209 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno cynllun dychwelyd ernes yng Nghymru?

 
11
OQ58222 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa ymgysylltiad a gaiff y Gweinidog â sefydliadau amgylcheddol yng Nghymru cyn ac yn ystod Cynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig COP 15 ym mis Hydref 2022?

 
12
OQ58202 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith mesuryddion talu ymlaen llaw ar denantiaid rhent?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ58198 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi yn Ne Clwyd drwy raglen ysgolion yr 21ain ganrif?

 
2
OQ58233 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am hyfforddi darpar feddygon drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgol feddygol Bangor?

 
3
OQ58207 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o sut y bydd technoleg yn effeithio ar addysg plant a phobl ifanc yn ystod tymor y Senedd hon?

 
4
OQ58228 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl y model consortia mewn ysgolion?

 
5
OQ58227 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn ehangu addysg Gymraeg yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
6
OQ58231 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi disgyblion sy'n cymryd eu arholiadau eleni o ystyried effaith COVID?

 
7
OQ58214 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu addysg alwedigaethol yn sir Benfro?

 
8
OQ58218 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am baratoi ar gyfer arholiadau TGAU yr haf?

 
9
OQ58221 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Sut y mae'r Llywodraeth yn annog plant yn Nwyrain De Cymru i ddechrau addysg bellach?

 
10
OQ58219 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gefnogi dysgwyr sydd wedi colli cyfleoedd gwirfoddoli hanfodol o ganlyniad i’r pandemig?

 
11
OQ58239 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i godi lefelau cyrhaeddiad disgyblion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
12
OQ58205 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu prydau ysgol am ddim yng Nghymru?