Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 13/10/2021 i'w hateb ar 20/10/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ57034 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd y toriad o £20 yr wythnos i gredyd cynhwysol yn ei chael ar gymunedau Cymru?

 
2
OQ57042 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i annog amrywiaeth mewn cyflogaeth yn y sector cyhoeddus?

 
3
OQ57061 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar fancio cymunedol?

 
4
OQ57059 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ddarpariaeth canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol?

 
5
OQ57038 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaethau bancio cymunedol?

 
6
OQ57056 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa cymorth dewisol?

 
7
OQ57060 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa gymorth a gyhoeddwyd ar gyfer aelwydydd sy'n agored i niwed dros y gaeaf?

 
8
OQ57070 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â throseddau casineb yn ne-ddwyrain Cymru?

 
9
OQ57062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn amddiffyn trigolion rhag tlodi tanwydd y gaeaf hwn?

 
10
OQ57044 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth o sut y gall dynion gymryd cyfrifoldeb yn unigol ac ar y cyd am roi terfyn ar drais gwrywaidd yn erbyn menywod?

 
11
OQ57032 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i gefnogi'r sector gwirfoddol yn Sir Benfro?

 
12
OQ57050 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd cynhwysiant digidol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ57051 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith ynghylch yr ymgyrch i roi cydnabyddiaeth gyfreithiol i briodasau dyngarol?

 
2
OQ57055 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda'r sector cyfreithiol i sefydlu Cyngor Cyfraith Cymru?

 
3
OQ57039 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Weinidogion Cymru ynghylch cyfrifoldeb am domenni glo risg uwch?

 
4
OQ57049 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am y newidiadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gwneud i bolisi etholiadau cyn etholiad y Senedd yn 2026?

 
5
OQ57036 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gamau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cymryd i sicrhau annibyniaeth Cyngor Cyfraith Cymru wrth y llywodraeth?

 
6
OQ57065 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o faint o raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n cyffwrdd ar feysydd datganoledig?

 
7
OQ57046 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am ymateb y llywodraeth i'r argymhellion a wnaed gan y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?

 
8
OQ57067 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â defnyddio cardiau adnabod pleidleiswyr yng Nghymru?

 
9
OQ57057 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch lefelau llygredd aer yng Nghaerdydd?

 
10
OQ57064 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A yw Llywodraeth Cymru'n bwriadu deddfu i newid y system bleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd?

 
11
OQ57073 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod etholiadau'n cael eu cynnal yn deg yng Nghymru?

 
12
OQ57076 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad ar weithredu argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?

Comisiwn y Senedd

1
OQ57053 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Beth mae'r Comisiwn yn ei wneud i ymgysylltu ag ysgolion yng Ngogledd Cymru?

 
2
OQ57041 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad ynghylch ei berthynas â bwrdd pensiynau cynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd?

 
3
OQ57068 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa waith y mae'r Comisiwn yn ei wneud i ymgysylltu â phobl ifanc 16 ac 17 oed am waith y Senedd, o ystyried eu bod wedi cael yr hawl i bleidleisio yn ddiweddar?

 
4
OQ57045 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/10/2021

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad am y cymorth iechyd meddwl sydd ar gael i gyflogeion y Senedd?