Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 12/10/2022 i'w hateb ar 19/10/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ58580 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i wneud parciau cenedlaethol yn fwy atebol i bobl leol?

 
2
OQ58587 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn Nwyrain De Cymru?

 
3
OQ58553 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa mor llwyddiannus y mae Llywodraeth Cymru wedi bod o ran cael pobl allan o'u ceir ac ar drafnidiaeth gyhoeddus?

 
4
OQ58564 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi ei wneud o ddigonolrwydd hawliau datblygu a ganiateir yng Nghymru?

 
5
OQ58566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch adeiladau ymhellach i'w datganiad ysgrifenedig ar 7 Hydref?

 
6
OQ58561 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl cynghorau lleol o ran helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei thargedau ailgylchu?

 
7
OQ58556 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau cyflenwad cynaliadwy o dai?

 
8
OQ58589 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella diogelwch ynni yn Islwyn?

 
9
OQ58584 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw waith sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â'r anghysondeb ar draws awdurdodau lleol o ran y trothwyon milltiroedd a ddefnyddir wrth ddarparu trafnidiaeth am ddim i'r ysgol, yn dilyn cyhoeddi'r adolygiad o'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr ym mis Mawrth 2022?

 
10
OQ58559 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am y cymorth sydd ar gael i bobl yn Arfon yr effeithiwyd arnynt gan broblemau gyda chynllun Arbed 2?

 
11
OQ58582 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio â'r sector preifat i annog mwy o adeiladu tai yng Ngogledd Cymru?

 
12
OQ58560 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Network Rail am wella dibynadwyedd trenau yng Nghymru?

Gweinidog yr Economi

1
OQ58563 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â'r manteision posib o greu parthau buddsoddi trethi isel yng Nghymru?

 
2
OQ58575 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hyrwyddo prosiectau treftadaeth ffydd yng Ngogledd Cymru?

 
3
OQ58579 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella treftadaeth hanesyddol Casnewydd?

 
4
OQ58571 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ynghylch y strategaeth arloesi i Gymru?

 
5
OQ58557 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o faint o byllau nofio allai orfod cau'r gaeaf hwn o ganlyniad i brisiau ynni cynyddol a'r argyfwng costau byw?

 
6
OQ58583 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â'r diffyg yn y gweithlu a'r bwlch sgiliau yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ58562 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o sut mae lefelau buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn cysylltedd digidol yn effeithio ar economi gogledd Cymru?

 
8
OQ58577 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i fusnesau yn sgil chwyddiant a chynnydd mewn costau ynni?

 
9
OQ58588 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i warchod yr economi yn Islwyn?

 
10
OQ58578 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith economaidd polisïau ffyniant bro Llywodraeth y DU ym Mlaenau Gwent?

 
11
OQ58555 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Cwnsler Cyffredinol am gynnydd a'r amserlen a ragwelir ar gyfer dadansoddiad anghenion arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer prentisiaethau yn y sector cyfreithiol yng Nghymru?

 
12
OQ58569 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2022

Pa gefnogaeth all Llywodraeth Cymru ei ddarparu i fusnesau bach sy'n ei chael hi'n anodd y gaeaf hwn oherwydd yr argyfwng costau byw?