Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 10/05/2023 i'w hateb ar 17/05/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ59514 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am sicrhau mynediad cyfartal at doiledau cyhoeddus i bobl anabl?

 
2
OQ59510 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn a ddysgwyd hyd yma o'r cynllun peilot incwm sylfaenol ar gyfer pobl sy'n gadael gofal?

 
3
OQ59512 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer banciau bwyd?

 
4
OQ59527 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran mynd i'r afael ag allgáu ariannol?

 
5
OQ59505 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau tlodi plant yng Nghanol De Cymru?

 
6
OQ59526 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa ystyriaeth mae'r Gweinidog wedi ei rhoi i effaith wythnos waith pedwar diwrnod ar economi Cymru?

 
7
OQ59516 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am greu'r ganolfan breswyl gyntaf i fenywod yng Nghymru ar gyfer menywod sy'n ymwneud â'r system cyfiawnder troseddol?

 
8
OQ59518 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â thlodi plant ym Mlaenau Gwent?

 
9
OQ59520 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei sgyrsiau gyda Phlaid Cymru am y Cytundeb Cydweithio?

 
10
OQ59502 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith byw mewn llety dros dro ar dlodi plant?

 
11
OQ59523 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru'n ei rhoi i weithio gyda mudiadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol i gefnogi peilot ar gyfer aml-fanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ogwr fel ymateb ymarferol i dlodi cartrefi unigol?

 
12
OQ59531 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella diogelwch menywod?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ59530 (w) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa drafodaethau mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn dilyn penderfyniad y Senedd ar 25 Ebrill 2023 yn atal ei chydsyniad ar gyfer y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)?

 
2
OQ59525 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei rhoi i ddatblygu rôl Fforwm Rhyng-Seneddol y DU o ran craffu ar faterion deddfwriaethol a chyfansoddiadol a'u goruchwylio?

 
3
OQ59509 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol amlinellu'r costau i Lywodraeth Cymru o ddarparu diwygio'r Senedd?

 
4
OQ59511 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i atal lledaenu twyllwybodaeth yn ystod etholiadau Cymru?

 
5
OQ59515 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa gyngor mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynglŷn â sicrhau bod y rheoliadau a wneir o dan Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) yn gydnaws â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020?

 
6
OQ59529 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa drafodaethau mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith ynglŷn â gweithredu Deddf Trefn Gyhoeddus 2023?

 
7
OQ59524 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi ei rhoi i gynrychiolaeth Cymru ar gyngor partneriaeth y cytundeb masnach a chydweithredu?

 
8
OQ59528 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa drafodaethau mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith ynglŷn ag ymgyrch cyfraith Hillsborough?

Comisiwn y Senedd

1
OQ59506 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa gamau mae'r Comisiwn yn eu cymryd i hyrwyddo Senedd Cymru i'r byd?

 
2
OQ59513 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gefnogaeth y mae'n ei ddarparu i staff y Comisiwn a staff yr Aelodau sy'n profi aflonyddu?

 
3
OQ59508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa waith allgymorth y mae'r Comisiwn yn ei wneud i hyrwyddo gwaith y Senedd ledled Cymru?

 
4
OQ59522 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Sut mae'r Comisiwn yn cefnogi ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig i ymweld â'r Senedd?

 
5
OQ59535 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

Pa drafodaethau gafodd y Comisiwn ynglŷn â chynrychiolaeth y Senedd yng nghoroni Brenin Charles III?

 
6
OQ59517 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Comisiwn ystyried treial o ddarparu dyddiau gwyliau blynyddol ychwanegol i'r gweithwyr hynny sy'n teithio dramor ar eu gwyliau drwy ddulliau heblaw am hedfan, fel ar drenau a coetsys, i helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd?