Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 09/06/2021 i'w hateb ar 16/06/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ56606 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith cynlluniau awdurdodau lleol ar gyfer datblygiadau tai yng Nghymru?

 
2
OQ56589 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog nodi ymagwedd Llywodraeth Cymru at bolisi cynllunio yng Nghymru?

 
3
OQ56605 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd yng Ngogledd Cymru?

 
4
OQ56611 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu deddf aer glân i Gymru?

 
5
OQ56603 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu'r argymhellion a restrwyd yn ei adroddiad ar y llifogydd yn 2020?

 
6
OQ56586 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar reoli ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru?

 
7
OQ56578 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi landlordiaid cyfrifol?

 
8
OQ56577 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth o achosion newid yn yr hinsawdd?

 
9
OQ56580 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer partïon i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol 2021?

 
10
OQ56614 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Llywodraeth Cymru tuag at wireddu'r economi gylchol yn Islwyn?

 
11
OQ56596 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau bod digon o dai fforddiadwy a chymdeithasol yn cael eu darparu ledled Cymru?

 
12
OQ56591 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar reoleiddio eiddo gosod tymor byr?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ56597 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol i gynorthwyo disgyblion sydd wedi colli amser addysgu wyneb yn wyneb oherwydd cyfyngiadau COVID-19?

 
2
OQ56595 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth o addysg feddygol yng ngogledd Cymru? Trosglwyddwyd i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 
3
OQ56613 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am addysgu plant am newid yn yr hinsawdd mewn ysgolion?

 
4
OQ56601 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi iechyd meddwl myfyrwyr yng Nghymru?

 
5
OQ56604 (w) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar y trafodaethau mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynglŷn â sicrhau’r hawl i lywodraethwyr ysgol gwblhau gwiriadau DBS ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol ag addewid ei ragflaenydd ar 17 Mawrth 2021?

 
6
OQ56582 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn addysg yn Ne Clwyd drwy raglen ysgolion yr 21ain ganrif?

 
7
OQ56598 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu cyfleoedd ar gyfer addysg awyr agored yn ystod tymor y Senedd hon?

 
8
OQ56602 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod addysg cyfrwng Gymraeg yn hygyrch i bob plentyn a chymuned, yn arbennig yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru?

 
9
OQ56612 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau hawl pob plentyn yng Nghymru i gael mynediad at addysg cyfrwng Gymraeg?

 
10
OQ56590 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella safonau addysg ym Mreseli Sir Benfro?

 
11
OQ56583 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi plant a phobl ifanc byddar mewn addysg yng Nghymru?

 
12
OQ56600 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am raglen ysgolion yr 21ain ganrif yng Ngorllewin De Cymru?