Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/12/2021 i'w hateb ar 15/12/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ57354 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i alluogi Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i fuddsoddi'n weithredol mewn cynhyrchu ynni ac effeithlonrwydd ynni wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

 
2
OQ57348 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effeithiolrwydd y cynllun buddsoddi i arbed?

 
3
OQ57372 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gymorth ariannol y bydd y Gweinidog yn ei roi i awdurdodau lleol i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau dros fisoedd y gaeaf?

 
4
OQ57351 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi caffael Llywodraeth Cymru yn y sector cyhoeddus?

 
5
OQ57366 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl clercod cynghorau cymuned?

 
6
OQ57381 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ddarparu cyfarpar diogelu personol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol?

 
7
OQ57378 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i ddarparu gwasanaethau cam-drin domestig wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio cyfiawnder cymdeithasol?

 
8
OQ57376 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud ynghylch i ba raddau y mae awdurdodau lleol wedi croesawu byrddau gwasanaethau cyhoeddus fel ffordd o sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n fwy effeithlon?

 
9
OQ57379 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i awdurdodau lleol yn Nwyrain De Cymru i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau yn ystod y pandemig?

 
10
OQ57363 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ariannu mentrau i adfywio canol trefi yn y dyfodol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

 
11
OQ57380 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i gefnogi awdurdodau lleol i gynyddu bioamrywiaeth wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

 
12
OQ57375 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw asesiad o effeithiolrwydd byrddau gwasanaethau cyhoeddus o ran ysgogi gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ57349 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cyfathrebu â ffermwyr ynghylch sefyllfaoedd posibl lle ceir achosion o TB?

 
2
OQ57373 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hyrwyddo bwyd a diod o Ogledd Cymru?

 
3
OQ57362 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i wahardd hela trywydd ar ei dir ar les anifeiliaid?

 
4
OQ57387 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i arallgyfeirio ar ffermydd?

 
5
OQ57364 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella lles anifeiliaid?

 
6
OQ57357 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth i wella lles anifeiliaid mewn lladd-dai?

 
7
OQ57370 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Sut mae'r Llywodraeth yn cefnogi ailgartrefu cŵn?

 
8
OQ57365 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu addewid Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar y defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu ffermio?

 
9
OQ57369 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa fesurau y mae'r Llywodraeth wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod cadwyni cyflenwi amaethyddol yn eco-gyfeillgar ac yn gynaliadwy?

 
10
OQ57367 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael ag anffurfio anghyfreithlon fel tocio clustiau cŵn mewn lleoliadau domestig?

 
11
OQ57353 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i leihau effaith llygredd amaethyddol ar ansawdd afonydd a dyfrffyrdd Cymru?

 
12
OQ57368 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen dileu TB Llywodraeth Cymru?