Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/09/2021 i'w hateb ar 15/09/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ56836 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am awdurdodau lleol yn defnyddio hysbysiadau cosb benodedig?

 
2
OQ56819 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyraniadau'r gyllideb i'r portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â darparu gwasanaethau i blant?

 
3
OQ56802 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa ystyriaeth y gwnaiff Llywodraeth Cymru ei rhoi i'r effaith ar Gymru o gyllid ychwanegol posibl y GIG a gofal cymdeithasol yn Lloegr wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol?

 
4
OQ56829 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gyllideb a ddyrennir i gynllunio datblygu strategol ac economaidd yn ne-ddwyrain Cymru?

 
5
OQ56832 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa asesiad o'r goblygiadau treth i Gymru y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o bolisi porthladdoedd rhydd Llywodraeth y DU?

 
6
OQ56810 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith y dreth trafodion tir?

 
7
OQ56813 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi treth incwm Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ56822 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog egluro pwrpas yr ymgynghoriad cyfredol ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar?

 
9
OQ56833 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiwygiadau i ffiniau llywodraeth leol?

 
10
OQ56800 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau atebolrwydd swyddogion llywodraeth leol i gynghorwyr etholedig?

 
11
OQ56812 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu cyllid yn y dyfodol i Gyngor Sir Powys?

 
12
OQ56821 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael i wella trefniadau etholiadol i'w gwneud yn haws i bobl gymryd rhan mewn etholiadau llywodraeth leol?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ56805 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid yng Nghymru yn ystod tymor y Senedd hon?

 
2
OQ56831 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith amgylcheddol unedau dofednod dwys yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
3
OQ56814 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i reoleiddio bridio cŵn yng Nghymru?

 
4
OQ56817 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd am drwsio ffyrdd yng ngogledd Cymru yr effeithwyd arnynt gan lifogydd eleni?

 
5
OQ56815 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith dwyn anifeiliaid anwes ar les anifeiliaid yng Nghymru?

 
6
OQ56823 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi am gyfrifoldeb cyfredol Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu parc busnes Bryn Cegin, Bangor?

 
7
OQ56801 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer ffermio âr a da byw cymysg ar raddfa fach a chanolig sy'n cael eu rhedeg gan deuluoedd yng nghymoedd de Cymru?

 
8
OQ56808 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ffermwyr yn Sir Benfro?

 
9
OQ56824 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa fesurau y bydd y Gweinidog yn eu cynnig i gryfhau'r ffordd y caiff anifeiliaid eu hamddiffyn yng Nghymru yn ystod tymor presennol y Senedd?

 
10
OQ56835 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi arloesedd yn y diwydiant ffermio yng Ngorllewin De Cymru?

 
11
OQ56820 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i liniaru llygredd amaethyddol yng Nghymru?

 
12
OQ56806 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/09/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch effaith polisïau Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl ffermwyr?