Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 07/07/2021 i'w hateb ar 14/07/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ56764 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Ngorllewin Clwyd?

 
2
OQ56760 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Beth yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer defnyddio technoleg arloesol i wella ansawdd aer yng Nghymru?

 
3
OQ56782 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiogelwch tân mewn fflatiau uchel yng Nghaerdydd?

 
4
OQ56769 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gyda'r Gweinidog gan arweinwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ynghylch Cyfoeth Naturiol Cymru?

 
5
OQ56771 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r toriadau a wnaed i'r gyllideb taliad disgresiwn at gostau tai gan Lywodraeth y DU?

 
6
OQ56774 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r cyfraniad y byddai morlyn llanw bae Abertawe yn ei wneud tuag at gyrraedd targedau amgylcheddol Llywodraeth Cymru?

 
7
OQ56779 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau tai Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru?

 
8
OQ56763 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o allbwn carbon Llywodraeth Cymru?

 
9
OQ56787 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effeithiolrwydd cynllun cymorth i brynu Llywodraeth Cymru?

 
10
OQ56789 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddirywion i awdurdodau lleol am fethu â chwrdd â thargedau ailgylchu?

 
11
OQ56793 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd aer yn Nwyrain De Cymru?

 
12
OQ56778 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y meini prawf asesu ar gyfer dewis safleoedd i leoli prosiectau cynhyrchu ynni ar raddfa fawr?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ56784 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynllun tai cymunedau Cymraeg?

 
2
OQ56780 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg yng Ngogledd Cymru?

 
3
OQ56786 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa ddarpariaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghanol Caerdydd o gynllun adnewyddu a diwygio Llywodraeth Cymru dros wyliau'r haf?

 
4
OQ56772 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa gamau y bydd y Gweinidog yn eu cymryd i leihau'r amser ysgol a gaiff ei golli yn ystod pandemig COVID-19?

 
5
OQ56767 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cymell colegau i gadw cyrsiau amaethyddol ac amgylcheddol?

 
6
OQ56758 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyrhaeddiad addysgol yng Nghymru?

 
7
OQ56790 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r pwyslais ar chwaraeon ac addysg gorfforol yn y cwricwlwm?

 
8
OQ56783 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am rôl consortia addysg rhanbarthol?

 
9
OQ56768 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am system swigod COVID-19 mewn ysgolion?

 
10
OQ56765 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd tuag at gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

 
11
OQ56791 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran cyflwyno'r cwricwlwm newydd i Gymru yn Islwyn?

 
12
OQ56761 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Choleg Pen-y-bont ar Ogwr ynghylch ei weledigaeth ar gyfer addysg ôl-16?