Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 07/06/2023 i'w hateb ar 14/06/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ59633 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o nifer y gweithwyr GIG sydd wedi cael mynediad at hyfforddiant drwy Academi Cymru?

 
2
OQ59634 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am adeiladau gwag sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon?

 
3
OQ59646 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru ynghylch eu defnydd o bwerau benthyca i ariannu prosiectau cyfalaf?

 
4
OQ59662 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr angen i ddyrannu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i gefnogi trigolion bregus?

 
5
OQ59652 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Beth yw asesiad cyfredol Llywodraeth Cymru o gynnydd o ran cydweithio rhwng awdurdodau lleol?

 
6
OQ59647 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effeithiolrwydd byrddau gwasanaethau cyhoeddus?

 
7
OQ59628 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen buddsoddi i arbed?

 
8
OQ59656 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hwyluso'r gwaith o rannu arfer gorau a gwybodaeth rhwng cynghorau?

 
9
OQ59631 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Sut mae'r Gweinidog yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu â phreswylwyr ac yn cyfathrebu â hwy?

 
10
OQ59661 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a ddarperir gan borthladdoedd rhydd?

 
11
OQ59651 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol ar gyfer buddsoddiad cyfalaf?

 
12
OQ59664 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am statws Trysorlys Cymru?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ59645 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu a rheoli bywyd gwyllt ym Mro Morgannwg?

 
2
OQ59655 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo bwyd a diod o Ogledd Cymru?

 
3
OQ59657 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei chynnig i sioeau amaethyddol yn Nwyrain De Cymru?

 
4
OQ59648 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i ddiogelu a gwella bywyd gwyllt ar hyd cyrsiau dŵr yng Ngorllewin De Cymru?

 
5
OQ59659 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith ar Gymru a gaiff penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â bwrw ymlaen â'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) ar Gymru?

 
6
OQ59637 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Sut mae'r Gweinidog yn helpu busnesau amaethyddol i arallgyfeirio?

 
7
OQ59663 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog ymateb i adroddiad diweddar Archwilio Cymru ar gyllid rhaglenni datblygu gwledig a ddyrannwyd sydd heb ei wario?

 
8
OQ59629 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar gadw primatiaid fel anifeiliaid anwes?

 
9
OQ59660 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol cynaliadwyedd bwyd yng Nghymru?

 
10
OQ59653 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau beth yw'r camau nesaf ar gyfer cyflwyno CCTV gorfodol mewn lladd-dai?

 
11
OQ59635 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaharddiad ar gynaeafu cyllyll môr yn Llanfairfechan?

 
12
OQ59650 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch twristiaeth mewn cymunedau gwledig?