Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 09/03/2023 i'w hateb ar 14/03/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ59239 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa ystyriaeth roddodd Llywodraeth Cymru i Fil Diwygio Cydnabod Rhywedd yr Alban wrth greu'r Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru?

 
2
OQ59264 (w) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymateb y Llywodraeth i’r adolygiad ffyrdd?

 
3
OQ59252 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i ddarparu cyfleusterau chwaraeon modern ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed?

 
4
OQ59277 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r diwydiant ynni adnewyddadwy?

 
5
OQ59276 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i gyfyngu ar faint o amser y mae ambiwlansys yn cael eu gorfodi i aros mewn ciwiau y tu allan i ysbytai?

 
6
OQ59273 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf o ran cyflwyno'r siarter gofalwyr di-dâl?

 
7
OQ59241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Sut mae'r Llywodraeth yn sicrhau bod gweithwyr meddygol proffesiynol yn deall yr anawsterau y mae llawer o gleifion yn eu hwynebu yn dilyn defnyddio rhwyll mewn llawdriniaethau?

 
8
OQ59250 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella'r modd o gael gafael ar ddeintyddiaeth y GIG yng Ngorllewin Clwyd?

 
9
OQ59274 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Sut fydd Llywodraeth Cymru yn helpu datblygu potensial economaidd cymoedd de Cymru?

 
10
OQ59278 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei darparu yn effeithiol yn ne-ddwyrain Cymru?

 
11
OQ59266 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi iechyd meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 
12
OQ59275 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau llygredd afon yng Nghanol De Cymru?

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ59269 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i ddod â thai gwag yn ôl i ddefnydd?

 
2
OQ59245 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar effaith arllwysiad carthion ar ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn?

 
3
OQ59268 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?

 
4
OQ59255 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau gostyngiad mewn sbwriel a thipio anghyfreithlon yng Nghanol De Cymru?

 
5
OQ59237 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer morlyn llanw Bae Abertawe? 

 
6
OQ59248 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu elusennau sy'n darparu gwasanaethau cymorth tai a digartrefedd?

 
7
OQ59271 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i leihau lefelau digartrefedd yn Nwyrain De Cymru?

 
8
OQ59243 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru o ran ailstocio coedwigaeth a choetir?

 
9
OQ59254 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wneud trafnidiaeth i bobl sy'n dysgu mewn sefydliadau addysg uwch yn fwy hygyrch a fforddiadwy?

 
10
OQ59249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gael gafael ar gronfa diogelwch adeiladau Cymru?

 
11
OQ59259 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella diogelwch ar y ffyrdd?

 
12
OQ59258 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i warchod hawliau lesddeiliaid yng Ngorllewin De Cymru?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ59256 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi dysgwyr yng Nghanol De Cymru gyda chost y diwrnod ysgol?

 
2
OQ59244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o'r effaith y mae costau byw cynyddol yn ei gael ar gynlluniau ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif?

 
3
OQ59246 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth anghenion dysgu ychwanegol yn Sir Drefaldwyn?

 
4
OQ59261 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o rôl sgiliau adeiladu fel rhan o gwricwlwm amgen ar gyfer disgyblion ysgol?

 
5
OQ59263 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i hyrwyddo partneriaeth gymdeithasol yn y sector addysg uwch yng Ngorllewin De Cymru?

 
6
OQ59257 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith cyllideb Llywodraeth Cymru ar safonau addysgol?

 
7
OQ59262 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa ystyriaeth mae'r Gweinidog wedi ei roi i gydnabod cyfraniad Eileen a Trefor Beasley i'r frwydr dros hawliau i wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg?

 
8
OQ59270 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i helpu myfyrwyr gyda phwysau costau byw?

 
9
OQ59265 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyfleoedd sydd ar gael i gael mynediad i addysg ôl-16 oed cyfrwng Cymraeg? 

 
10
OQ59253 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hwyluso trafodaethau rhwng awdurdodau lleol ac ysgolion yn ystod y cyfnod hwn o galedi ariannol difrifol?

 
11
OQ59242 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi disgyblion ysgolion byddar?

 
12
OQ59260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella canlyniadau addysgol yng Ngogledd Cymru?