Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/10/2020 i'w hateb ar 13/10/2020

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ55713 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi ynghylch mynd i'r afael â lledaeniad COVID-19 ar ystâd y llysoedd yng Nghymru?

 
2
OQ55717 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith y pandemig parhaus ar 1,000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn yng Nghymru?

 
3
OQ55715 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am alluoedd profi COVID-19 Cymru?

 
4
OQ55683 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o adferiad economaidd ar ôl y pandemig yng Nghymru?

 
5
OQ55706 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiogelwch tân cladin yng Nghymru yn sgil datgeliadau bod tystysgrif diogelwch tân wedi'i llofnodi'n dwyllodrus ar gyfer blociau o fflatiau yng Nghaerdydd a thu hwnt?

 
6
OQ55711 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Sut mae'r Prif Weinidog yn sicrhau bod gwariant Llywodraeth Cymru yn cynnig gwerth am arian?

 
7
OQ55699 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf o ran COVID-19 yn Ynys Môn?

 
8
OQ55680 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu pobl yn y Rhondda i oresgyn effaith y coronafeirws?

 
9
OQ55684 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo diogelwch cymunedol yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
10
OQ55675 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi pobl yng Nghymru y mae clefyd Parkinson's yn effeithio arnynt?

 
11
OQ55687 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rhaglen brechu rhag y ffliw eleni?

 
12
OQ55714 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â'r setliad datganoli?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OQ55705 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cynnal hawliau dynol pobl hŷn drwy'r pandemig COVID-19?

 
2
OQ55708 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015?

 
3
OQ55674 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am y sector gwirfoddol yng Nghymru a'i ymateb i'r pandemig COVID-19?

 
4
OQ55712 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Sut mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru?

 
5
OQ55685 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod?

 
6
OQ55677 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/10/2020

Pa drafodaethau y mae'r Dirprwy Weinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch rhoi mesurau ar waith i gynyddu amrywiaeth mewn cynghorau lleol?