Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/02/2018 i'w hateb ar 13/02/2018

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ51777 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru'n mynd i'r afael â thlodi yng Ngorllewin De Cymru?

 
2
OAQ51773 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am y rhagolwg economaidd i Gymru ar ôl Brexit?

 
3
OAQ51748 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pryderon Llywodraeth Cymru am ddyfodol y diwydiant amaethyddiaeth yng Nghymru yn sgil Brexit?

 
4
OAQ51781 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladd Caergybi?

 
5
OAQ51741 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o ddadansoddiad Centre for Cities y gallai 112,000 o weithwyr wynebu colli eu swyddi yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd yn unig, o ganlyniad i awtomeiddio?

 
6
OAQ51766 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am berthynas Llywodraeth Cymru â llywodraethau rhyngwladol a gweinyddiaethau is-ranbarthol?

 
7
OAQ51776 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella lles cŵn a chŵn bach yng Nghymru?

 
8
OAQ51782 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cyfleusterau addysgol yn Islwyn?

 
9
OAQ51779 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gylch gorchwyl ymchwiliad Paul Bowen CF y galwyd amdano ym mis Tachwedd 2017?

 
10
OAQ51747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hyrwyddo a datblygu'r iaith Gymraeg yng Nghasnewydd?

 
11
OAQ51775 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag anffurfio organau cenhedlu benywod yng Nghymru?

 
12
OAQ51780 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?

 
13
OAQ51742 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cryfhau economi Cwm Cynon?

 
14
OAQ51774 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi'r gymuned drawsryweddol yng Nghymru?

 
15
OAQ51783 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2018

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o adroddiad Age Cymru, Care in Crisis?