Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 06/01/2021 i'w hateb ar 13/01/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

1
OQ56099 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa ddarpariaeth ariannol bellach y bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud o fewn ei chyllideb flynyddol i fynd i'r afael ag effaith COVID-19 ar anghydraddoldebau a oedd eisoes yn bodoli yng Nghymru?

 
2
OQ56117 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i gefnogi pobl y mae'r coronafeirws yn Nwyrain De Cymru wedi effeithio arnynt wrth lunio cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-2022?

 
3
OQ56107 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i ariannu gwasanaethau ieuenctid yng nghyllideb y flwyddyn nesaf?

 
4
OQ56115 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau'r risgiau i gyllid cyhoeddus yn sgil pandemig COVID-19?

 
5
OQ56104 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa adnoddau sydd wedi'u neilltuo yng nghyllideb 2021-22 ar gyfer addysg yn y cyfnod ôl-COVID?

 
6
OQ56111 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gyllid ychwanegol y mae’r Gweinidog yn bwriadu ei roi i’r gyllideb amgylchedd a materion gwledig yn y flwyddyn ariannol bresenol?

 
7
OQ56082 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa fesurau sydd ar waith i wella tryloywder proses gyllidebol Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ56074 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i gyllid ar gyfer busnesau yn Alun a Glannau Dyfrdwy wrth ddyrannu cyllideb Llywodraeth Cymru?

 
9
OQ56085 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y bydd Gogledd Cymru yn elwa o gyllideb 2021-22?

 
10
OQ56078 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y bydd cyllideb Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau y mae'r cyfyngiadau symud cenedlaethol diweddaraf yn effeithio arnynt?

 
11
OQ56103 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weinyddu cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor?

 
12
OQ56114 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth ariannol ychwanegol a roddwyd i Lywodraeth Cymru gan Drysorlys y DU mewn ymateb i bandemig y coronafeirws?

Y Gweinidog Addysg

1
OQ56086 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fesurau i alluogi myfyrwyr i ddatblygu eu haddysg yng Nghymru yn ystod y pandemig presennol?

 
2
OQ56097 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sicrhau bod gan bob disgybl fynediad at yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i alluogi dysgu o bell?

 
3
OQ56116 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau cysondeb o safbwynt dysgu o bell mewn ysgolion ar draws Cymru?

 
4
OQ56113 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau na chaiff dysgwyr yng Nghymru eu hallgáu'n ddigidol?

 
5
OQ56106 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu ysgolion i ddod o hyd i ffyrdd mwy arloesol o ddarparu addysg yng nghyd-destun y cyfyngiadau a ddaw yn sgil atal y pandemig?

 
6
OQ56087 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella safonau addysg yng Nghanol De Cymru drwy gydol pandemig COVID-19?

 
7
OQ56079 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith parhau i gau ysgolion ar safonau addysgol yng Ngogledd Cymru?

 
8
OQ56098 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael ag effaith COVID -19 ar anghydraddoldebau mewn addysg yng Nghymru?

 
9
OQ56101 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth i athrawon yn ystod pandemig COVID-19?

 
10
OQ56112 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran paratoi asesiadau allanol i gymryd lle yr arholiadau TGAU/UG/Safon Uwch ffurfiol?

 
11
OQ56090 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael yn ddiweddar gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch mynd i'r afael â'r gagendor digidol wrth i ddisgyblion barhau i ddysgu o bell?

 
12
OQ56075 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau ychwanegol y gellir eu cymryd mewn ysgolion i ddiogelu staff a disgyblion rhag lledaeniad asymptomatig COVID-19?

Comisiwn y Senedd

1
OQ56092 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i ymgysylltu â phleidleiswyr sydd newydd gael yr hawl i bleidleisio, yn enwedig gan fod ysgolion a cholegau wedi symud i ddysgu ar-lein unwaith eto?

 
2
OQ56081 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gynlluniau sydd gan y Comisiwn i addasu ffyrdd o weithio i Aelodau, eu staff a staff y Comisiwn gan ddefnyddio gwersi a ddysgwyd o'r cyfyngiadau symud cyn y chweched Senedd?

 
3
OQ56100 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2021

Pa gamau fydd yn cael eu cymryd gan y Comisiwn i adolygu strwythurau ei dimau ymgysylltu yn sgil effaith pandemig COVID-19 a'r gwariant arnynt?