Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 07/10/2021 i'w hateb ar 12/10/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57008 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl sy'n agored i niwed dros fisoedd y gaeaf?

 
2
OQ57009 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bargen deg i staff gofal cymdeithasol?

 
3
OQ57026 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am driniaeth canser yng ngogledd Cymru?

 
4
OQ57029 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed ar reilffordd Treherbert yn y Rhondda fel rhan o fetro de Cymru?

 
5
OQ56994 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r economi yn Sir Benfro?

 
6
OQ56989 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran datblygu cynllun strategol ar gyfer y grid ynni yn y dyfodol hyd at 2050?

 
7
OQ57028 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Faint o gartrefi rhent cymdeithasol y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y byddant wedi cael eu hôl-osod erbyn diwedd 2022 fel rhan o'r rhaglen i leihau allyriadau carbon o holl dai Cymru?

 
8
OQ56987 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch atal y toriad mewn credyd cynhwysol, yn unol â'r hyn y gofynnwyd amdano gan arweinwyr y llywodraethau datganoledig?

 
9
OQ56993 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y diwydiant rasio ceffylau yng Nghymru?

 
10
OQ57031 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella rhagolygon cyflogaeth pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yn Islwyn, nad ydynt mewn hyfforddiant na gwaith ar hyn o bryd?

 
11
OQ57017 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â thlodi plant?

 
12
OQ57005 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/10/2021

Sut mae'r Llywodraeth yn gwella trafnidiaeth gyhoeddus i gymunedau yn Nwyrain De Cymru?