Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/11/2021 i'w hateb ar 10/11/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ57136 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fesurau lleihau carbon yng Nghymru?

 
2
OQ57139 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i warchod coedwigoedd yn Islwyn?

 
3
OQ57134 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu seilwaith gwyrdd ar draws Sir Benfro?

 
4
OQ57133 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer effeithlonrwydd ynni cynaliadwy yng Nghymru?

 
5
OQ57138 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith bosibl datganoli rheolaeth dros Ystâd y Goron yng Nghymru ar ynni adnewyddadwy?

 
6
OQ57152 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol trafnidiaeth gyhoeddus yn Nwyrain De Cymru?

 
7
OQ57149 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y fframwaith rheoleiddio cyfredol ar gyfer plannu coed at ddibenion gwrthbwyso carbon?

 
8
OQ57145 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r system drafnidiaeth yng Ngorllewin De Cymru?

 
9
OQ57130 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol i wella trafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig?

 
10
OQ57150 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i greu mannau naturiol newydd?

 
11
OQ57160 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi terfynau newydd Sefydliad Iechyd y Byd 2021 ar lygredd aer mewn cyfraith?

 
12
OQ57153 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut mae'r Llywodraeth yn bwriadu gostwng allyriadau fel rhan o gynllun Cymru sero net?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ57154 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella addysgu hanesion a phrofiadau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y cwricwlwm?

 
2
OQ57157 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut mae polisïau addysg y Gweinidog yn cyfrannu at darged sero net Llywodraeth Cymru?

 
3
OQ57141 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut bydd rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif o fudd i ddisgyblion Dyffryn Clwyd?

 
4
OQ57151 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol addysg Gymraeg yn Nwyrain De Cymru?

 
5
OQ57143 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiogelu cymunedau Cymraeg?

 
6
OQ57147 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynghylch hyrwyddo manteision addysgol prentisiaethau yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ57161 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gymwysterau TGAU a lefel A y flwyddyn nesaf?

 
8
OQ57137 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen ysgolion yr 21ain ganrif?

 
9
OQ57128 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y telerau ac amodau ar gyfer athrawon cyflenwi sy'n gweithio yng Nghymru?

 
10
OQ57146 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg oed meithrin?

 
11
OQ57144 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch ymdrechion y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg yng Ngorllewin De Cymru?

 
12
OQ57148 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/11/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau cyflenwad o athrawon Cymraeg fel rhan o'r strategaeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?