Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 02/06/2021 i'w hateb ar 09/06/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweinidog yr Economi

1
OQ56564 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i’r addunedau amlinellwyd yn y Maniffesto Diwylliannol ar gyfer Adferiad gan What Next? Cymru?

 
2
OQ56533 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol economi Cymru?

 
3
OQ56538 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y defnydd o arferion diswyddo ac ailgyflogi gan gwmnïau sy'n cael cyllid gan Lywodraeth Cymru?

 
4
OQ56566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi busnesau canol trefi yn etholaeth Mynwy?

 
5
OQ56552 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am dwristiaeth hygyrch yng Nghymru?

 
6
OQ56544 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau economaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau yn Sir Benfro dros y 12 mis nesaf?

 
7
OQ56543 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ysgogi twf busnesau cynhyrchu bwyd bob dydd yng Nghymru?

 
8
OQ56537 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau economi cymoedd y de yn ystod tymor y Senedd hon?

 
9
OQ56561 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth i'r diwydiant twristiaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
10
OQ56541 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau yn y Rhondda ar ôl COVID-19?

 
11
OQ56555 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Sut mae strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru i ddarparu swyddi sy'n talu'n well wedi newid yn sgil y pandemig?

 
12
OQ56531 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygiad SA1 yn Abertawe?

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1
OQ56572 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth seibiant i ofalwyr di-dâl yn Nwyrain De Cymru?

 
2
OQ56565 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y rôl y mae cyfleusterau meddygol cymunedol wedi'i chwarae yn ystod pandemig y coronafeirws?

 
3
OQ56536 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi menywod yng Nghymru sy'n profi'r menopos?

 
4
OQ56570 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo defnyddio mwy o ragnodi cymdeithasol mewn practisau meddygon teulu?

 
5
OQ56569 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi iechyd meddwl menywod yn dilyn pandemig COVID-19?

 
6
OQ56562 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion i roi'r brechlyn COVID-19 i blant?

 
7
OQ56550 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fuddsoddi mewn cyfleusterau iechyd yn Ne Clwyd?

 
8
OQ56542 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y niferoedd sydd wedi manteisio ar y brechlyn COVID-19?

 
9
OQ56539 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r ôl-groniad mewn triniaeth yn y GIG?

 
10
OQ56551 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ofal sylfaenol yn ardal Caergybi?

 
11
OQ56547 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am adfer gwasanaethau iechyd yn ne-ddwyrain Cymru yn sgil pandemig COVID-19?

 
12
OQ56534 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/06/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau fasgwlar yng ngogledd Cymru?