Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 02/03/2022 i'w hateb ar 09/03/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ57756 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ba adnoddau ychwanegol y bydd eu hangen ar awdurdodau lleol i weithredu'r trothwyon newydd ar gyfer llety hunanarlwyo sy'n gymwys ar gyfer ardrethi annomestig?

 
2
OQ57750 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ba ofynion a ystyriwyd wrth benderfynu ar y setliad cyfalaf ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn?

 
3
OQ57737 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gydag awdurdodau lleol ynghylch effaith cyfraddau treth cyngor ar yr argyfwng costau byw?

 
4
OQ57730 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa ddyraniadau ychwanegol y bydd y Gweinidog yn eu gwneud i'r portffolio newid hinsawdd i gynorthwyo awdurdodau lleol fel Cyngor Sir Caerfyrddin i gefnogi cymunedau y mae llifogydd wedi effeithio arnynt?

 
5
OQ57735 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid ar gyfer y cynllun buddsoddi i arbed ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23?

 
6
OQ57738 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Thlysorlys y DU i sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru y cyllid sydd ei angen arni i gefnogi'r rhai sy'n wynebu argyfwng costau byw?

 
7
OQ57755 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau arfaethedig i'r dreth trafodiadau tir yng Nghymru?

 
8
OQ57757 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hawliau grwpiau cymunedol i brynu asedau cyhoeddus?

 
9
OQ57758 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa gamau y mae'r Gweinidog wedi'u cymryd i sicrhau bod y setliad llywodraeth leol yn deg i holl drigolion Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?

 
10
OQ57760 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y paratoadau i dderbyn ffoaduriaid o Wcráin, yn dilyn ei chyfarfod ag arweinwyr llywodraeth leol?

 
11
OQ57763 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ariannu rhaglen y Cymoedd Technoleg wrth ddyrannu'r gyllideb ar gyfer portffolio'r economi?

 
12
OQ57747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod y pecyn cymorth costau byw yn ffordd effeithiol o fynd i'r afael â'r argyfwng?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ57742 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am raglen ddiwygiedig Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu TB?

 
2
OQ57753 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am brisiadau TB yng Nghymru?

 
3
OQ57749 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddileu TB yng nghanolbarth Cymru?

 
4
OQ57746 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Beth yw strategaeth y Gweinidog ar gyfer cynyddu faint o lysiau a gaiff eu tyfu yng Nghymru?

 
5
OQ57743 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa rôl y bydd y cynllun ffermio cynaliadwy yn ei chwarae yn y broses o adfer rhywogaethau?

 
6
OQ57745 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â sefydliadau partner i sicrhau bod safonau iechyd a lles anifeiliaid yn cael eu cynnal?

 
7
OQ57733 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael o fewn Llywodraeth Cymru ac yn allanol i sicrhau bod bwyd a diod lleol ar gael mewn ysgolion, cartrefi gofal ac ysbytai?

 
8
OQ57759 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun ffermio cynaliadwy?

 
9
OQ57741 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru i annog perchenogaeth gyfrifol ar gŵn?

 
10
OQ57736 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Sut y bydd y Gweinidog yn adolygu effaith cyllid a hyfforddiant newydd i awdurdodau lleol ar wella'r broses o orfodi deddfwriaeth lles anifeiliaid?

 
11
OQ57752 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned?

 
12
OQ57744 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynhyrchu bwyd cynaliadwy?