Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 04/03/2021 i'w hateb ar 09/03/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56423 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyflawni cynllun adfer COVID-19 ar gyfer busnesau?

 
2
OQ56422 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad i addysg bellach ac uwch i weithwyr yng Nghymru a allai fod yn bwriadu ailhyfforddi?

 
3
OQ56414 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wireddu potensial economaidd Casnewydd yn llawn?

 
4
OQ56393 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o berfformiad Cadw ledled Gogledd Cymru?

 
5
OQ56385 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y defnydd o gyllid sydd heb ei ddyrannu yng nghyllideb flynyddol y llynedd?

 
6
OQ56425 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gamau y bydd y Prif Weinidog yn eu cymryd i sicrhau bod lles plant a phobl ifanc yn cael ei flaenoriaethu wrth ystyried llacio'r cyfyngiadau symud?

 
7
OQ56426 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu ei buddsoddiad mewn prosiectau cyfalaf?

 
8
OQ56388 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol Maes Awyr Caerdydd?

 
9
OQ56421 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth a roddwyd i brosiect Rhondda Skyline?

 
10
OQ56417 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am adfer gwasanaethau iechyd clinigol arfaethedig mewn ysbytai yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
11
OQ56420 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo hawliau cymunedau LGBT+ yn Islwyn?

 
12
OQ56418 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i'r sector twristiaeth drwy gydol pandemig y coronafeirws?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OQ56381 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu hawliau dynol pobl anabl?

 
2
OQ56405 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am ymdrechion i atal caethwasiaeth fodern yng ngogledd Cymru?

 
3
OQ56396 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

Pa gamau pellach y bydd y Dirprwy Weinidog yn eu cymryd i hyrwyddo mwy o gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru?

 
4
OQ56401 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog amlinellu cyfraniad y sector gwirfoddol a gwirfoddoli yn ystod y pandemig?

 
5
OQ56413 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r trydydd sector yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
6
OQ56424 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am ddiogelu hawliau dynol pobl hŷn yng Nghymru?