Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 30/05/2022 i'w hateb ar 08/06/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ58137 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am lefelau tlodi tanwydd yn etholaeth Rhondda?

 
2
OQ58122 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch sefydlu canolfan breswyl i fenywod yn Abertawe?

 
3
OQ58115 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'i chyd-Weinidogion ynghylch hyrwyddo hawliau pobl anabl?

 
4
OQ58138 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith y gyfradd chwyddiant bresennol ar bobl hŷn yng Nghymru?

 
5
OQ58132 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl gwasanaethau fel Cyngor ar Bopeth yn ystod yr argyfwng costau byw?

 
6
OQ58143 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi cyn-filwyr yng Ngogledd Cymru?

 
7
OQ58136 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun Cartrefi i Wcráin Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ58128 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gamau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i'r afael a thlodi tanwydd yn Nwyfor Meirionnydd?

 
9
OQ58151 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi sefydliadau'r trydydd sector y mae eu hincwm wedi gostwng oherwydd yr argyfwng costau byw?

 
10
OQ58144 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru'n ei roi i bobl sy'n byw gyda dyledion a achosir gan ôl-ddyledion y dreth gyngor?

 
11
OQ58145 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i ffoaduriaid o Wcráin a'u noddwyr?

 
12
OQ58118 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei thrafodaethau â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am y ganolfan breswyl i fenywod yn Abertawe?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ58120 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal ymarfer cwmpasu i asesu faint o adnoddau ychwanegol y byddai angen i Drysorlys y DU eu darparu i gynnal system gyfiawnder ddatganoledig gynaliadwy a llwyddiannus yng Nghymru?

 
2
OQ58126 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am erlyniadau mewn perthynas â physgota anghyfreithlon?

 
3
OQ58123 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith mewn perthynas â Bil Trefn Gyhoeddus Llywodraeth y DU?

 
4
OQ58119 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i sicrhau cyfleusterau digonol ar gyfer Tribiwnlysoedd Cymru?

 
5
OQ58127 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion eraill y gyfraith ynghylch cyfreithlondeb cynlluniau Llywodraeth y DU i anfon ceiswyr lloches i Rwanda?

 
6
OQ58131 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r effaith y bydd torri niferoedd Aelodau Seneddol Cymru yn Senedd y DU yn ei chael ar y broses o graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Chymru?

 
7
OQ58124 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud ynghylch i ba raddau y mae Llywodraeth y DU yn glynu wrth egwyddorion confensiwn Sewel?

 
8
OQ58129 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa asesiad mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Araith y Frenhines ar faterion sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd?

Comisiwn y Senedd

1
OQ58125 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gamau y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i ddadfuddsoddi pensiynau staff o danwydd ffosil?

 
2
OQ58149 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gamau y mae'r Comisiwn yn eu cymryd i sicrhau nad yw bwydydd sy'n cynnwys olew palmwydd anghynaliadwy yn cael eu gweini ar ystâd y Senedd?

 
3
OQ58133 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa gamau y mae'r Comisiwn yn eu cymryd i sicrhau bod pensiynau staff y Senedd a staff sy'n cefnogi aelodau yn cael eu datgarboneiddio?

 
4
OQ58130 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gofal bugeiliol y mae'n ei gynnig i'w weithlu?

 
5
OQ58121 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Comisiwn wedi'u cael i sicrhau mwy o lais i Gymru ar y Cynulliad Partneriaeth Seneddol: fforwm newydd yr UE a'r DU a sefydlwyd o dan y cytundeb masnach a chydweithredu?