Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/03/2022 i'w hateb ar 08/03/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57754 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cysylltedd digidol yng Ngogledd Cymru?

 
2
OQ57734 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cael gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru?

 
3
OQ57740 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ynghylch grymuso cymunedau?

 
4
OQ57739 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ynghylch y gostyngiad yn niferoedd y deintyddion gweithredol yn y GIG yng Ngorllewin De Cymru?

 
5
OQ57774 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddull Llywodraeth Cymru o adfer yn dilyn COVID-19 yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
6
OQ57768 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa gwella eiddo mewn canolfannau trefol yn ardal awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr?

 
7
OQ57769 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu strategaeth cyfryngau cymdeithasol Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ57732 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynghorau i atgyweirio ffyrdd lleol yn Ne Clwyd?

 
9
OQ57772 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y cynllun lles anifeiliaid Cymru gan Lywodraeth Cymru?

 
10
OQ57767 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gwella seilwaith cymdeithasol canol trefi?

 
11
OQ57770 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

A wnaiff y Prif Weinidog rannu'r wybodaeth ddiweddaraf am ardal fenter Ynys Môn?

 
12
OQ57748 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl sy'n byw gyda chanser yng Nghymru?