Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 30/11/2022 i'w hateb ar 07/12/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ58833 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â thlodi ym Mynwy?

 
2
OQ58839 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd ers i'r Senedd basio cynnig ym mis Gorffennaf yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried sefydlu cynllun peilot incwm sylfaenol ymhlith gweithwyr mewn diwydiant trwm fel rhan o'r broses o drosglwyddo Cymru i economi ddi-garbon?

 
3
OQ58829 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i'r sector gwirfoddol yng Ngogledd Cymru?

 
4
OQ58832 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa sgyrsiau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chyd-aelodau'r Cabinet am gefnogi pobl sy'n gadael gofal?

 
5
OQ58830 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i bobl hŷn yn cael eu cam-drin wrth lunio'r strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?

 
6
OQ58835 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn Nwyfor Meirionnydd?

 
7
OQ58821 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu LHDTC+ i Gymru?

 
8
OQ58828 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Swyddfa'r Post a'r Post Brenhinol ynglŷn â sichrau parhad eu gwasanaethau yng Nghanol De Cymru?

 
9
OQ58838 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gryfhau hawliau pobl anabl?

 
10
OQ58823 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru am gynyddu ymwybyddiaeth pobl hŷn o'u hawliau?

 
11
OQ58810 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gynigion sydd gan Lywodraeth Cymru i wella mynediad pobl sydd â nam ar eu golwg a nam ar eu clyw at wasanaethau cyhoeddus?

 
12
OQ58813 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i sicrhau nad yw pobl sydd ag anableddau dysgu yn wynebu gwahaniaethu?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ58814 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Arglwydd Ganghellor am ddatganoli cyfiawnder?

 
2
OQ58831 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ar sut y gall gefnogi ymgyrch gwirionedd a chyfiawnder Orgreave?

 
3
OQ58827 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r goblygiadau i Gymru o ddyfarniad yr Goruchaf Lys ynglŷn â hawl yr Alban i alw refferendwm ar ei dyfodol cyfansoddiadol?

 
4
OQ58818 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi diweddariad ynglŷn â diwygio'r Tribiwnlysoedd Cymreig?

 
5
OQ58834 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru yn dilyn dyfarniad y Goruchaf Lys nad oes gan Senedd yr Alban y grym i ddeddfu ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban?

 
6
OQ58819 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith eraill ynglŷn â datganoli cyfiawnder ieuenctid i Gymru?

 
7
OQ58836 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud ynghylch a yw'r broses cydsyniad deddfwriaethol yn addas i bwrpas?

 
8
OQ58817 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o fynediad at gyfiawnder yng Nghymru?

 
9
OQ58816 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud ynghylch a fydd y trefniadau rhyng-lywodraethol newydd a gynigir gan yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol yn ddigon agored i brosesau craffu?

 
10
OQ58844 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynglŷn â statws cyfreithiol a chyfansoddiadol Aelodau dynodedig?

 
11
OQ58846 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r effaith ar drigolion Cymru yn dilyn ymateb terfynol Llywodraeth y DU i'r Adolygiad Annibynnol o Gymorth Cyfreithiol Troseddol?

Comisiwn y Senedd

1
OQ58820 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Beth yw polisi'r Comisiwn o ran darparu cynnyrch mislif am ddim ar ystâd y Senedd?

 
2
OQ58824 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Sut mae'r Comisiwn yn sicrhau ei fod yn hawdd i staff gael gafael ar gynhyrchion mislif am ddim ar ystâd y Senedd?

 
3
OQ58837 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei strategaeth ar gyfer lleihau biliau ynni ar ystâd y Senedd?

 
4
OQ58815 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran cynllun cymorth aberth cyflog i geir trydan ar gyfer staff y Comisiwn a staff Aelodau o'r Senedd?